Anda di halaman 1dari 5

Analisis Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Cabang falsafah Ciri-ciri FPK Implikasi


Metafizik Menyeluruh dan bersepadu.  Potensi dan kebolehan
-badan ilmu sejagat yang harus individu penting untuk
diajar oleh guru dan dipelajari berkembang secara
oleh murid. menyeluruh dan
bersepadu.
Epistemologi Usaha yang berterusan.  Penyesuaian diri
-ilmu senantiasa berubah; tiada mengikut zaman dan
ilmu mutlak perkembangan semasa
amat penting.cth:
teknologi maklumat.
 Perubahan ilmu akan
menggalakkan
perkembangan
pengetahuan dan
kemahiran diri.
 Penekanan kepada
pembelajaran sepanjang
hayat.
Aksiologi  Kepercayaan kepada  Peranan hubungan
Tuhan vertikal (individu dengan
– Unsur Tuhan)
kewujudan;peranan  Peranan hubungan
agama mendatar(individu
 Berakhlak mulia dan dengan orang lain,
bertanggungjawab individu dengan alam
– Peranan nilai moral, sekeliling.)
etika dan sahsiah.  Penerimaan Tuhan
sebagai Pencipta yang
Maha Esa
 Kepentingan pengajaran
agama dan moral.
 Fokus kepada
pembinaan insane.
 Penekanan kepada
perkembangan sahsiah
Logik  Berketerampilan  Keperluan prosedur kerja
– Kepentingan yang sistematik dan
penaakulan sah dan betul.
tidak sah.  Pemupukan kompetensi
diri. Cth: kelayakan
akademik.

Analisis Falsafah Pendidikan Kebangsaan Merujuk Elemen-Elemen Kepada


yang Terkandung.

Elemen – elemen FPK Implikasi


Pendidikan suatu usaha ➢ Proses pemerolehan dan pemindahan
berterusan ilmu, kemahiran dan nilai murni.
Berlangsung secara berterusan; dari kecil
hingga akhir hayat.
➢ Pendidikan awal kanak- kanak (1-6tahun)
penting untuk membentuk sahsiah dan
berkembang sepanjang tempoh
persekolahan.
➢ Tamat persekolahan, setiap individu masih
terus meningkatkan ilmu, kemahiran dan
akhlak mereka.
➢ Membantu menyesuaikan diri dengan
pelbagai perubahan.
Perkembangan potensi individu ➢ Dicungkil, dipupuk dan dikembangkan dan
ditingkatkan
➢ Terjelma melalui interaksi sosial dengan
orang lain dan alam sekeliling.
➢ Member peluang individu untuk
berkembang bakat, potensi dan kebolehan
mereka.
Perkembangan individu secara ➢ Bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh
menyeluruh dan bersepadu dikembangkan secara berasingan,
sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan
untuk elak pertentangan.
➢ Merangkumi empat aspek; jasmani,
emosi, rohani dan intelek.
Insan yang seimbang dan ➢ Penting miliki ilmu (intelek), sahsiah yang
harmonis. baik (emosi), percaya kepada Tuhan serta
mempunyai akhlak yang baik( rohani) dan
kesihatan diri yang baik (jasmani).
➢ Hasilkan individu yang mampu hidup
secara harmoni dengan diri dan orang
lain.
➢ Miliki ketahanan untuk menghadapi segala
cabaran hidup serta sanggup berhadapan
dengan apa jua masalah yang timbul.
Unsur intelek ➢ Kemahiran asas membaca, mengira dan
menulis.
➢ Berusaha memperoleh dan mengembang
ilmu yang benar
➢ Berfikir secara kreatif, kritikal dan reflektif.
➢ Berkongsi ilmu dengan orang lain dan
persekitaran
Unsur rohani ➢ Menyedari dan percaya kepada Tuhan
➢ Bersyukur dengan pemberian Tuhan.
➢ Berakhlak mulia dan berpegang kepada
nilai-nilai murni.
Unsur emosi ➢ Matang dan stabil
➢ Perasaan kasih sayang
➢ Sifat kekitaan dan perpaduan
Unsur jasmani ➢ Kepentingan kesihatan fizikal
➢ Kembangkan bakat dan kemahiran
teknikal, manipulative dan sosial
➢ Gunakan kemahiran kecergasan fizikal
untuk memanfaatkan masyarakat.
Kepercayaan dan kepatuhan ➢ Mengakui kewujudan Tuhan
kepada Tuhan ➢ Tuhan sebagai Pencipta manusia dan
alam
➢ Hokum dan fenomena alam merupakan
peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan.
➢ Menyedari bahawa individu
bertanggunjawab sepenuhnya ke atas
segala perbuatan dna tinndakannya.
➢ Mengamalkan segala ajaran agama yang
dianuti.
Rakyat Malaysia yang berilmu ➢ Cintai ilmu pengetahuan.
pengetahuan ➢ Memupuk budaya ilmu dan budaya
membaca.
➢ Fikiran yang luas dan terbuka
Rakyat Malaysia yang ➢ Kecekapan dan kompetensi diri
berketerampilan ➢ Berkebolehan menjalankan tugas dengan
sempurna.
➢ Berpandangan jauh dna berinisiatif
➢ Memupuk pembawaan diri yang baik.
Rakyat Malaysia yang berakhlak ➢ Perwatakan diri yang baik.
mulia. ➢ Berpegang kepada nilai-nilai murni dan
moral sebagai prinsip hidup.
Rakyat Malaysia yang ➢ Boleh dipercayai
bertanggungjawab ➢ Setiap tugas dan tanggungjawab
merupakan amanah dan harus
dilaksanakan dengan baik.
➢ Menjalankan tugas dengan amanah,
bersih dan cekap.
➢ Mematuhi peraturan dan undang-undang
negara.
➢ Berusaha untuk meningkatkan diri,
keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan
negara.
Rakyat Malaysia yang ➢ Berfikiran waras dan berjiwa tenang
berkeupayaan mencapai ➢ Daya ketahanan yang kuat
kesejahteraan diri
Rakyat Malaysia yang dapat ➢ Perpaduan melalui sifat toleransi,
member sumbangan terhadap bertimbang rasa, kekitaan, hormat-
keharmonian dan kemakmuran menghormati.
masyarakat dan negara ➢ Memajukan ekonomi negara berdasarkan
dasar-dasar yang ditetapkan.
➢ Mengekalkan kestabilan politik dan
keamanan negara.
➢ Mematuhi perlembagaan dan peraturan
negara.
➢ Mempertahankan maruah diri, profesion,
agama, bangsa dan negara.
Berkeupayaan mencapai ➢ Daya tahan fizikal dan mental yang tinggi
kesejahteraan diri ➢ Mengharungi liku-liku hidup.
Sumbangan terhadap ➢ Menjadikan Rukunegara sebagai amalan
keharmonian dan kemakmuran hidup
keluarga, masyarakat dan negara ➢ Memupuk persefahaman keluarga
➢ Mematuhi norma masyarakat
➢ Cintakan negara.