SULIT DARIHAL PERUBATAN

JLKN/K/:02/Pin 5/09

PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA
DIPENUHI OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN YANG MEMERIKSA**
Arahan: Setiap masalah kesihatan yang diperakui oleh pelatih perlu disiasat dengan lebih lanjut.
No Kad Pengenalan Jantina Alamat Kem Nama Tarikh Lahir Kumpulan PLKN Umur

GENERAL Ht (cm) Blood Pressure Pallor Skin Wt (kg) Temperature Jaundice BMI Cyanosis Oedema

OTHER COMMENTS

EYE
Vision Without aid Vision with aid Pupils Nystagmus 6/ 6/

Right 6/ 6/

Left

: Equal / unequal : Absent / present

: Regular / irregular

EAR
Hearing Tympanic Membrane

Right

Left

NASAL,ORAL AND THROAT
Nasal cavity Sinus Teeth Tonsils Pharynx Thyroid

CARDIOVASCULAR
Pulse rate Heart Sounds Pulse rhythm Heart murmurs Apex beat Varicose veins

**Sila rujuk m/s 3/5 & 4/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN

1/5

SULIT DARIHAL PERUBATAN RESPIRATORY Lungs PEFR (jika perlu) : Liter / minute JLKN/K/:02/Pin 5/09 OTHER COMMENTS ABDOMEN GENITO-URINARY AND PERINEUM Kidneys Genitals NERVOUS SYSTEM Tone Motor Sensory Reflexes MENTAL FUNCTIONS AND EMOTIONAL STABILITY Appearance /Posture / General behaviour Speech Mood Orientation SKELETAL SYSTEM Gait Upper Limbs Skull Lower Limbs Spine Deformities LABORATORY TESTS Urine : Albumin FBC / Hb (jika perlu) Urine Sugar SULIT DARIHAL PERUBATAN 2/5 .

Sila teliti masalah kesihatan yang diperakui pelatih. Jenis Latihan iii. Tahap Latihan. Keupayaan Perkhidmatan kesihatan di kem Sila buat ulasan pada ruang keputusan di mukasurat 4/5 dengan lebih teliti dan jelas Sila dapatkan pengesahan kedua oleh Pakar Perubatan (jika perlu) di mukasurat 5/5 SULIT DARIHAL PERUBATAN 3/5 . Tahap kesihatan pelatih ii. Semak Borang Perakuan Kesihatan. Status [ ] Kronik Status [ ] Beransur pulih [ ] Morbidity eg: Kecacatan [ ] Moderate/ [ ] Severe Keterukan/ Severity [ ] Mild Sesuai untuk PLKN [ ]Tidak Sesuai [ ] Sesuai [ ] Tangguh [ ] Tak Layak [ ] Layak* *Catatan : Keputusan kelayakan pelatih perlu mengambil kira i.SULIT DARIHAL PERUBATAN JLKN/K/:02/Pin 5/09 GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA Sila tandakan diagnosa serta tandakan [ / ] pada petak yang berkenaan.serta iv. Jalankan pemeriksaan Klinikal [ ] Sihat Status [ ] Tidak pasti diagnosa (menunggu penyiasatan lanjut atau rujukan) [ ] Akut Diagnosa (ICD 10) : ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………….

kerana Pelatih mengalami kecacatan fizikal yang menyebabkan dia tidak berupaya menjalani Program Latihan Khidmat Negara. Ulasan Pemeriksaan Perubatan ( Sila catatkan masaalah kesihatan yang diperakui pelatih dan penemuan pemeriksaan klinikal) ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ii./Cik ______________________________ No Kad Pengenalan________________________ telah diperiksa oleh saya pada ____________ dan mendapati beliau adalah *Layak / Tidak layak /Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. Pelatih menghidapi penyakit berjangkit di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tandatangan Pegawai Perubatan (Klinikal) yang memeriksa: _____________________ Tuan/Puan juga di kehendaki tandatangan di Borang JLKN/K/:01Pin 5/09 Nama dan Cop Rasmi Alamat Klinik : ________________________________________ : ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Tarikh : ________________________________________ TUAN / PUAN ADALAH BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS KEPUTUSAN YANG TELAH DIBUAT SULIT DARIHAL PERUBATAN 4/5 .SULIT DARIHAL PERUBATAN JLKN/K/:02/Pin 5/09 KEPUTUSAN WAJIB DILENGKAPKAN OLEH PEGAWAI PERUBATAN KERAJAAN YANG MENJALANKAN PEMERIKSAAN (* potong yang tidak berkenaan / sila rujuk GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA di m/s 3/5) Saya mengesahkan bahawa En. kerana penyakit pelatih perlu siasatan lanjut / dirujuk kepada pakar penyakit pelatih boleh pulih dalam tempoh masa terdekat * Tidak Layak. Ulasan Keputusan (Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan) * Tangguh. i. Pelatih menghidapi penyakit yang membawa maut.

kerana penyakit pelatih perlu siasatan lanjut penyakit pelatih boleh pulih dalam tempoh masa terdekat * Tidak Layak. i.SULIT DARIHAL PERUBATAN JLKN/K/:02/Pin 5/09 PENGESAHAN KEDUA (jika perlu) WAJIB DILENGKAPKAN OLEH PEGAWAI PERUBATAN (PAKAR) KERAJAAN SAHAJA YANG MENJALANKAN PEMERIKSAAN (* potong yang tidak berkenaan / sila rujuk GARIS PANDUAN BAGI MEMBUAT KEPUTUSAN KLINIKAL HASIL PEMERIKSAAN PERUBATAN CALON PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA di m/s 3/5) Saya mengesahkan bahawa En. Pelatih menghidapi penyakit berjangkit di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988. Tuan/Puan juga di kehendaki tandatangan Tandatangan Pegawai Perubatan (Klinikal) yang memeriksa: _____________________ di Borang JLKN/K/:01Pin 5/09 Nama dan Cop Rasmi Alamat Klinik : ________________________________________ : ________________________________________ ________________________________________ ________________________________________ Tarikh : ________________________________________ TUAN / PUAN ADALAH BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA KE ATAS KEPUTUSAN YANG TELAH DIBUAT SULIT DARIHAL PERUBATAN 5/5 . Pelatih menghidapi penyakit yang membawa maut. Ulasan Pemeriksaan Perubatan ( Sila catatkan masaalah kesihatan yang diperakui pelatih dan penemuan pemeriksaan klinikal) ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________ ii. kerana Pelatih mengalami kecacatan fizikal yang menyebabkan dia tidak berupaya menjalani Program Latihan Khidmat Negara. Ulasan Keputusan (Sila tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan) * Tangguh./Cik ______________________________ No Kad Pengenalan________________________ telah diperiksa oleh saya pada ____________ dan mendapati beliau adalah *Layak / Tidak layak /Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara.

4 Carta alir di muka surat 3 Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) boleh dirujuk sebagai garispanduan bagi membuat keputusan klinikal hasil pemeriksaan perubatan calon PLKN. Pakar Perubatan yang membuat pemeriksaan ke atas calon hendaklah melengkapkan ruang yang disediakan di Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dengan menyatakan sebab jika calon didapati Tidak Layak atau Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara. Borang Perakuan dan Pemeriksaan Pemeriksaan perubatan calon Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) adalah dengan menggunakan borang-borang seperti berikut : 1.GARIS PANDUAN TATACARA PENGENDALIAN PEMERIKSAAN PERUBATAN PESERTA PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN) OLEH PEGAWAI PERUBATAN DAN PAKAR PERUBATAN 1. 4.3 Pegawai Perubatan dan Pakar Perubatan yang menjalankan pemeriksaan perlu menurunkan tandatangan dan cop rasmi pada ruang yang disediakan pada Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09). 3.2 Borang Pemeriksaan Perubatan Calon Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:02/Pin 5/09) 2.2 Calon dikehendaki mengisi Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan Ke Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:01/Pin 5/09) yang disertakan bersama NPP. 2. 3. Hanya seorang Pegawai Perubatan diperlukan membuat perakuan iaitu sama ada calon didapati Layak.3 Calon yang tidak mempunyai masalah kesihatan yang nyata. dengan sendirinya perlu pergi terus ke klinik-klinik kesihatan kerajaan/ klinik Angkatan Tentera Malaysia yang berhampiran untuk diperiksa keadaan kesihatan/ penyakitnya oleh Pegawai Perubatan. 4. Perakuan Kesihatan Peserta PLKN 2. 3. Status kesihatan peserta adalah bergantung kepada penilaian Pegawai Perubatan (medical judgement) atas setiap individu.1 Pegawai Perubatan perlu melengkapkan bahagian keputusan pada Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dengan menyatakan sebab jika calon didapati Tidak Layak/ Tangguh untuk mengikuti Program Latihan Khidmat Negara.2 Rujukan calon kepada Pakar Perubatan boleh dilakukan jika Pegawai Perubatan tidak pasti masalah kesihatan calon atau tidak pasti akan status kesihatan calon.1 Mana-mana calon yang mengisytiharkan bermasalah kesihatan. 3.2 Pegawai Perubatan yang akan menjalankan pemeriksaan Perubatan perlulah memastikan Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09) telah diisi lengkap dan dengan jujur oleh calon. Keputusan Pemeriksaan 4. .1 Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke Program Latihan Khidmat Negara (JLKN/K/:01/Pin 5/09) 1. Tidak Layak atau Tangguh. 4.3 Pegawai Perubatan yang menjalankan permeriksaan perubatan ke atas calon perlulah merekodkan hasil pemeriksaan berserta komen tambahan jika perlu ke dalam Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09).1 Peserta yang terpilih untuk menyertai PLKN akan diberitahu melalui Notis Pemberitahuan Peserta (NPP). Proses Pemeriksaan Perubatan Peserta PLKN 3. tidak perlu menjalani pemeriksaan perubatan dan perlu mendaftar ke kem latihan seperti yang diarahkan. 2.

CARTA ALIR PEMERIKSAAN PERUBATAN PESERTA PLKN Terima NPP Calon menerima Notis Pemberitahuan Peserta dari JLKN Calon Isi Borang Perakuan Kesihatan Isi Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09) Tiada Masalah Kesihatan Ada Lapor diri Ke Kem PLKN Ke Klinik Kesihatan Kerajaan / RSAT Pegawai Perubatan menjalankan Pemeriksaan Perubatan Bawa Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/ Pin 5/09). Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) dan dokumen rawatan lain yang diperlukan Tiada Masalah Kesihatan Ada Layak Tidak Pasti Pegawai Perubatan Lengkapkan Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN Rujuk Pakar Perubatan Tidak Layak Pegawai Perubatan menjalankan Pemeriksaan Perubatan Tentukan Status Kesihatan Tangguh Tandatangan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN Lengkapkan Borang Pemeriksaan Perubatan Calon PLKN & nyatakan sebab A Tiada Masalah Kesihatan Tandatangan bahagian kiri atas Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN Ada B A B Calon yang layak melapor ke kem seperti diarahkan Calon menghantar Borang Perakuan Kesihatan Kemasukan ke PLKN (JLKN/K/:01/Pin 5/09) dan Borang Pemeriksaan perubatan Calon PLKN (JLKN/K/:02/Pin 5/09) ke JLKN .