Anda di halaman 1dari 39

JENIS-JENIS PENTAKSIRAN

BAB 2

JAAZLI BIN HJ AHMAD EIZHAR BIN IDRIS NURUL HIDAYAH BINTI ABDULLAH

DISEDIAKAN OLEH:

1. PENTAKSIRAN AUTENTIK
DEFINISI
Pentaksiran auntentik bererti mengevaluasi pengetahuan atau keahlian pelajar dalam konteks yang mendekati dunia sebenar atau kehidupan nyata sedekat mungkin. Pentaksiran autentik adalah proses yang memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran dan strategi dengan memberi maklum balas dan atau hasilan dalam konteks atau realiti yang bermakna.

1. PENTAKSIRAN AUTENTIK

Pentaksiran autentik adalah untuk pemahaman yang lebih jelas dalam menganalisis keperluan kaedah penilaian ini dalam bidang pendidikan awal kanakkanak. Ringkasnya pentaksiran autentik merupakan satu sistem penilaian yang sesuai untuk dicadangkan sebagai satu sistem yang bermakna dalam bidang pendidikan seni visual

1. PENTAKSIRAN AUTENTIK
RASIONAL
a) Perkembangan kanak-kanak: Eisner (1980) kanak-kanak pengamatan,membuat tafsiran dan seterusnya melahirkankonsep. membuat tanggapan

Brown (1980) mendapati bahawa pengalaman kanak-kanak dalam memerhati ketika melukis atau membuat lakaran mengembangkan pemikiran yang kritis.

1. PENTAKSIRAN AUTENTIK
RASIONAL
b. Perlu diperkenalkan sistem pentaksiran yang telus untuk ibu bapa dan kanak-kanak

c. Perlu ada program tambahan di sekolah dengan program sedia ada di sekolah dan kesinambungan subjek.

1. PENTAKSIRAN AUTENTIK
CIRI-CIRI
a) Menilai pemahaman melalui penampilan tugasan yang dilaksanakan.

b) Indikator profisensi melalui aktiviti melakukannya.


c) Subjek menganalisis, mensintesis dan mengaplikasi.

d) Subjek membina maksud yang tersirat.


e) Berpusatkan kanak-kanak

2. PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED


DEFINISI
Menunjukkan keterampilan yang dimiliki dalam bentuk pengumpulan portfolio. Mendemonstrasikan hasil karya dalam pameran atau Art show ( pertunjukan Seni). Mempersembahkan karya asli kepada rakan- rakan sebaya.

PentaksiranPerformaced Based ialah proses yang menggunakan subjek penglibatan murid dalam sesuatu aktiviti yang dijalankan.

2. PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED


CONTOH-CONTOH 1. Portfolio (dapatan hasil kerja) Kaedah ini selalu digunakan untuk menilai pencapaian individu murid dari semasa ke semasa. Ianya juga suatu cara yang membolehkan penilaian terhadap murid dibuat secara keseluruhannya. Pentaksiran akan dibuat berdasarkan kepada penglibatan murid dan keberkesanan penyelesaian masalah dalam sesuatu situasi yang diberikan. 2. Kaedah pentaksiran berpusat (simulasi berdasarkan situasi sebenar)

2. PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED


3. Gerak kerja projek/Persembahan/Bahan penulisan Pentaksiran ini dapat dinilaikan seperti bahan contoh daripada murid seperti mengukur berdasarkan keupayaan. Ia merangkumi aspek penilaian, pengujian dan pengukuran. Merupakan satu proses untuk menghasilkan nilai kuantitatif untuk menentukan peringkat pencapaian dan kedudukan dalam pembelajaran juga bertujuan untuk memberi maklumat tentang pencapaian akademik, kemahiran atau sikap.

3. PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN


DEFINISI
1.Student Learning Outcomes (SLO) Jangkaan hasil pembelajaran yang diperoleh dengan memberi penekanan kepada pertambahan ilmu pengetahuan , kemahiran dan sikap. 2. Student Progress Outcomes (SPO) Berterusan iaitu murid dapat melakukan perubahan yang lebih baik dalam peringkat yang seterusnya. Penilaian tidak dilakukan pada satu tahap sematamata. Pembelajaran bersifat berterusan maka pentaksiran juga bersifat berterusan.

3. PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN


CIRI-CIRI
a. Murid dapat menentukan perkara yang terbaik untuk memperoleh hasil pembelajaran yang terbaik.

b. Pentaksiran menggalakan pembelajaran merentas kurikulum.


c. Pentaksiran lebih konsisten. d. Faham kehendak diharapkan. hasil pembelajaran yag

3. PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN


e. Memberikan bukti kukuh dalam kejayaan sesuatu hasil pembelajaran.
f. Dapat menerangkan keadaan murid dengan lebih terperinci.

g. Menentukan sama ada hasil pembelajaran yang diharapkan tercapai atau tidak. h. Memberi maklumat berguna untuk merancang tindakan susulan dalam usaha meningkatkan keberkesanan hasil pembelajaran.

3. PENTAKSIRAN HASIL PEMBELAJARAN


i.
j.

Bukti komitmen berterusan sekolah dalam usaha memperkembangkan potensi murid.


Menyediakan maklumat bertepatan untuk rujukan yang akan datang.

k. Pentaksiran ini memacu sekolah ke arah yang lebih cemerlang. l. Pentaksiran ini mempertingkatkan pembelajaran berdasarkan penilaian yang sistematik.

4. PENTAKSIRAN DAN HASIL TINDAKAN


FOKUS
Membolehkan guru mengenalpasti kelemahan murid. Membuat tindakan penambahbaikan pada kekurangan atau kelemahan murid. CONTOH

Guru membuat penambahbaikan dalam hasil karya multimedia yang dihasilkan oleh murid.

5. PENTAKSIRAN DAN MOTIVASI


DEFINISI
i. Sesuatu yang menggerak dan mengarahtuju seseorang dalam tindakannya sama ada secara negatif atau positif. ii. Pengarah Tuju dan Penggerak Tindak.

iii. Darjah Kesungguhan.


iv. Stimulator/semangat.

5. PENTAKSIRAN DAN MOTIVASI


MOTIVASI
Sebab Tujuan Pendorong

PENTAKSIRAN
Pengujian Penilaian Pengukuran

5. PENTAKSIRAN DAN MOTIVASI


TINDAK BALAS DARIPADA PENTAKSIRAN PERFORMANCE BASED

HASIL PEMBELAJARAN (TERCAPAI/TIDAK)

TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN

MOTIVASI (DITERUSKAN/TIDAK)

6. PENTAKSIRAN ASPEK NILAI DAN SAHSIAH


Aspek nilai dan sahsiah murid yang dinilai

Amalan nilainilai murni

Perbuatan menghormati dan mematuhi arahan

Sifat menghargai hasil kerja sendiri, kumpulan dan rakan sebaya

6. PENTAKSIRAN ASPEK NILAI DAN SAHSIAH


DEFINISI NILAI
i. Perlakuan yang baik, perdaban, dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan tuhan
Nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkaraperkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama. Memang menjadi tujuan semua agamauntuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia. (Wan Mohd. Zahid, 1988)

6. PENTAKSIRAN ASPEK NILAI DAN SAHSIAH


Menyedari dan menerima kepentingan keharmonian antara manusia dengan alam sekitar Memahami dan menghayati nilainilai untuk berakhlak mulia

Sentiasa berfikiran positif

KEBAIKAN
Dapat menyelesaikan tugasan mengikut masa yang ditetapkan

Memupuk semangat kerjasama

6. PENTAKSIRAN ASPEK NILAI DAN SAHSIAH


DEFINISI SAHSIAH
i. Keperibadian, peribadi ; yang utama ialah menuntut ilmu dan melengkapkan proses pembinaan peribadi atau sebagai insan yang terpuji

TUJUAN
Menilai penahayatan amalan nilai murni serta keharmonian hidup murid mengikut norma masyarakat Malaysia

6. PENTAKSIRAN ASPEK NILAI DAN SAHSIAH


Perkembangan diri

Pentaksiran sahsiah dilakukan secara pemerhatian melalui aspek Keamanan dan keharmonian Demokrasi

6. PENTAKSIRAN ASPEK NILAI DAN SAHSIAH

Pemerhatian secara tidak formal

Pemerhatian tidak perlu dilakukan secara serentak untuk semua murid

CIRI-CIRI
KEBAIKAN
Murid lebih berani bercakap dan yakin Menunjukkkan minat dalam pembelajaran mereka Murid boleh berinteraksi sesama sendiri, bejerjasama dan bertolak ansur

7. PENTAKSIRAN PEMBENTUKAN WATAK

Proses mendapatkan maklumat dan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan.

PROSES

- Proses penghasilan produk. - Cara seniman bekerja.

MAKLUMAT

- Mendapatkan maklumat tentang produk. -Cara penghasilan asas seni -reka yang ingin digunakan serta tema karya

PENGHAKIMAN

- Penilaian dan pentafsiran produk

PRODUK

- Produk seni yang dihasilkan.

7. PENTAKSIRAN PEMBENTUKAN WATAK


1. Projektif - Skala pemeringkatan ujian inventori atau ujian projektif untuk mengukur beberapa aspek sahsiah luaran dan dalaman 2. Skala Kadar - Darjah pencapaian murid dari segi pencapaian dan gred, teknik ini boleh dilakukan di dalam kumpulan. 3. Laporan Kendiri - Refleksi tentang produk sendiri 4. Pengukuran Situasi 5. Prosedur Pemerhatian

8. PENTAKSIRAN BERPANDUKAN KOMPUTER


- Merupakan satu-satunya pentaksiran yang menggunakan komputer sebagai medium untuk merekod data supaya lebih tepat dan cekap. - Pentaksiran ini juga membolehkan data yang diperolehi disimpan dengan lebih tersusun dan bersistematik.

8. PENTAKSIRAN BERPANDUKAN KOMPUTER


Data yang disimpan dapat disimpan lebih lama Lebih sistematik dan tersusun

Dapat memudahkan guru untuk merekod, menyimpan dan menyusun maklumat pentaksiran murid.
Dapat memotivasikan, meningkatkan kefahaman, merangsang penglibatan, mengekalkan minat pelajar terhadap pelajaran serta meningkatkan tahap pembelajaran murid.

9. PENTAKSIRAN KENDIRI
Merupakan penilaian seseorang terhadap dirinya atau cara dia menganggap tentang dirinya secara positif atau negatif. Carl Rogers (1950) - gambaran persepsi seseorang tentang ciri-ciri dan kebolehannya. persepsi dan konsep kendiri berbeza deng an orang lain dan persekitarannya.

9. PENTAKSIRAN KENDIRI
membolehkan pelajar secara individu, mengukur dan membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelema han kendiri dalam penguasaan sesuatu kemahiran atau disiplin ilmu. memberi keyakinan kepada pelajar tentang peranannya dalam menilai perkembangan diri dan pencapaiannya.

9. PENTAKSIRAN KENDIRI
mengurangkan kebergantungan pelajar pada guru dalam kelebihan dan kekurangan/kekuatan dan kele mahannya dalam sesuatu bidang/kemahiran. membolehkan pelajar sentiasa bersikap kritis terhadap kerjanya

9. PENTAKSIRAN KENDIRI
meyakinkan pelajar tentang kepentingan penilaian kendiri dalamproses pembelajaran mengemukakan soalansoalan yang boleh membantu pelajar membuat penilaian kendiri.

9. PENTAKSIRAN KENDIRI
melatih pelajar menilai setiap langkah atau pembelajaran mereka berpandukan instrumen seperti senarai semak atau alat rubrik. membimbing pelajar melaporkan dapatan penilaian masing-masing, dan kesannya terhadap proses pembelajaran seterusnya Membuat refleksi

+ ve
-Menghargai -Memuji orang lain -Puas hati dengan pencapaian -Murah hati -Mudah berkawan -Puas hati dengan dirinya -Berpuas hati dengan bahanbahan kepunyaannya -Peramah

- ve
-Cenderung untuk merasa salah -Takut kepada kegagalan -Sering merasa bimbang -Cepat berkecil hati walaupun melibatkah masalah kecil -Pencapaian akademik yang rendah -Tidak gemar kerja mencabar -Kurang keyakinan pada diri sendiri -Kurang berminat untuk mendapatkan maklum balas -Melihat diri sebagai kurang menarik dari segi personaliti

SENARAI RUJUKAN

http://nilaimurnihidup.blogspot.com http://www.padinno.com/2011/05/pembangun an-sahsiah.html http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/b ab-9-dasar-kurikulum-item -baru.html

Anda mungkin juga menyukai