Anda di halaman 1dari 1

Apakah yang dimaksudkan dengan Bahan Berbantukan Komputer (BBK) ?

Dalam sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP), sudah semestinya pencapaian objektif menjadi satu kemestian Bagi mencapai objektif tersebut seseorang guru haruslah menggunakan bahan atau alat bantu tertentu bagi memberi lebih pemahaman kepada murid tentang apa yang diterangkan kepada mereka !alah satu bahan yang paling diminati pada masa sekarang adalah komputer Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (PPBK) ialah aturcara komputer yang menggunkakan teknik"teknik kepintaraan buatan untuk membantu seseorang belajar ( #amaluddin, $%&%) 'ikrokomputer digunakan untuk menyelenggara akti(iti pengajaran dengan berpandu kepada program yang dibentuk oleh penulis perisian 'urid berinteraksi dengan program komputer atau perisian melalui terminal ()ik A*is, $%&%) Perisian komputer yang digunakan dalam membantu pengajaran dan pembelajaran dikenali sebagai perisian kursus Perisian kursus ini melibatkan perisian yang menggabungkan elemen"elemen seperti, (ideo, audio, teks, grafik dan animasi untuk menyampaikan pengetahuan serta untuk me+ujudkan akti(iti pembelajaran yang sesuai dan berkesan. Antara akti(iti yang boleh dilakukan menggunakan BBK ini adalah ," i ii iii i( -atih tubi .utorial Permainan !imulasi