Anda di halaman 1dari 2

Apakah maksud Nuzul Al-Quran?

Dari segi bahasa, perkataan Nuzul bermaksud turun, atau menetap di suatu tempat. Dari segi Istilah
pula, Nuzul bermaksud penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan cara-cara tertentu.
Peristia Nuzul Al-Quran, atau Penurunan Al-Quran merupakan peristia !ang penting dalam se"arah
Islam. #al ini kerana ia menandakan bahaa bermulan!a tugas Nabi Muhammad sebagai rahmat kepada
seluruh alam, sebagai pen!ampai ah!u daripada Allah, iaitu $asul Akhir %aman.
Bilakah Peristiwa Penurunan Al-Quran berlaku?
&erdapat dua pendapat !ang men!atakan Al-Quran diturunkan pada malam Isnin tanggal '( $amadhan,
') tahun sebelum #i"rah *+ ,g-s +'. M/. Pendapat kedua pula men!atakan ian!a berlaku pada 01
$amadhan malam Isnin *') ,g-s +'. M/. Namun, kelaziman terletak pada pendapat pertama iaitu pada
'( $amadhan, seperti !ang disambut di Mala!sia ini. Pada ketika ini, Nabi Muhammad !ang berusia kira-
kira 1. tahun mengasingkan diri daripada perbuatan "ahili!ah mas!arakah 2ahili!ah Mekah dengan
beribadah di 3ua #ira4 dan akhirn!a didatangi Malaikat 2ibrail a.s dengan membaa ah!u pertama,
menandakan kerasulan baginda, pembaa rahmat kepada alam, pen!ampai ah!u kepada umat
baginda.
Di manakah Nabi Muhammad menerima wahyu pertama itu?
Peristia penurunan Al-Quran dengan ah!u pertama berlaku di sebuah gua di sekitar Mekah, tempat
tinggal baginda ketika itu. 5aginda memilih untuk mengasingkan diri di gua tersebut agar dapat mencari
ketenangan dan beribadah kepada Allah.
Bagaimanakah wahyu pertama disampaikan? Bagaimana pula dengan wahyu yang seterusnya?
Malaikat 2ibrail a.s. datang kepada Nabi Muhammad ketika baginda di 3ua #ira4. 2ibrail a.s.
kemudiann!a berkata 65acalah7. $asulullah sa. men"aab, Aku tidak dapat membaca. 5eliau
mengatakan, lalu malaikat itu memegang dan mendekap baginda sampai merasa lelah. 8emudian ia
melepaskan baginda dan mengatakan, 5acalah7 $asulullah men"aab, Aku tidak dapat membaca74
Malaikat itu mengulangin!a untuk !ang ketiga sambil mengatakan, I9ra4 bismi rabbikal ladzii khala9:
bacalah, dengann men!ebut nama $abbmu !ang menciptakan. *Al-4Ala96 '/
;etelah itu. <ah!u atau a!at-a!at Al-Quran telah turun dengan beberapa cara sepan"ang hidup baginda
s.a.6
Beberapa Cara Wahyu urun!
1. Melalui Mimpi.
<ah!u Allah ta4ala turun kepada Nabi sa melalui mimpi. =akni, mimpi !ang benar *ru4!a shadi9ah/.
;ecara tiba-tiba dalam tidur Nabi sa, baginda bermimpi secara tiba-tiba. Mengenai ah!u disampaikan
melalui mimpi. Pernah "uga dialami -leh Nabi Ibrahim as. 8etika Nabi Ibrahim as menerima perintah
untuk men!embelih Nabi Isma>il as. 5iasan!a ah!u !ang turun melalui mimpi mengandungi perintah
*amar/.
2. Langsung Masuk Ke Dalam Hati.
<ah!u Allah st secara langsung masuk ke dalam hati Nabi sa. Nabi sa bersabda, $uh kudus
?malaikat 2ibril@ memasukkan pengertian ke dalam lubuk hatiku. 5aha, se-rang manusia tidak akan mati
sebelum ia menerima semua !ang telah ditetapkan bagin!a. 8erana itu hendaklah kalian bertaka
kepada Allah, dan carilah rizeki dengan "alan !ang baik. 2anganlah sekali-kali sebab lambat datang rezeki
membuat kalian mencarin!a dengan "alan maksiat ?derhaka terhadap Allah@. Apa !ang ada pada Allah
han!a dapat diper-leh dengan cara berbakti dan taat kepada-N!a. *;iratul MusthaAa ;hallallahu Balaihi
a sallama, 0..C/.
3. Malaikat datang kepada Nabi saw sebagai seorang pemuda
Malaikat !ang men!ampaikan ah!u Allah ta4ala ini men!erupai se-rang pemuda. $upa malaikat dalam
bentuk manusia tidak ada bezan!a dengan se-rang manusia sebenar. ;angat tampan lagi rupaan.
4. Bunyi Loneng.
2ika ah!u Allah ta4ala turun kepada Nabi sa dalam bentuk suara l-nceng, Nabi sa benar-benar
merasakan adan!a sesuatu !ang sangat berat. 8eringat beliau mencucur deras dari kening beliau
alaupun udara dalam keadaan dingin. Apabila Nabi sa sedang naik tunggangan beliau, unta atau
beghal, sektika haian tunggangan Nabi sa secara tiba-tiba akan bersimpuh. =ang lazim dikatakan
menderum. Iaitu, melikat kaki depan lalu kaki belakang. Malah sahabat %aid bin &sabit r.a. pernah
berdampingan dengan Nabi sa di saat Nabi sa menerima ah!u. Maka, kaki sahabat %aid !ang
tertindihi kaki dia rasakan hendak hancur kerana beratn!a penderitaan Nabi sa, "ika ah!u diturunkan
ke dalam bentuk bun!i l-nceng.
!. Malaikat dalam bentuk asal.
Nabi sa pernah melihat malaikat 2ibril as dalam bentuk aslin!a. ;eperti saat diuAuk depan 3ua #ira4 dan
ketika di ;idratul Muntaha.
". Melalui #sra$ dan Mi%ra&.
<ah!u langsung disampaikan -leh Allah ta4ala kepada Nabi sa. Iaitu, saat Nabi sa diperintahkan
menunaikan isra> dan mi4ra". &idak melalui mimpi. &idak melalui perantara. <alaubagaimanapun, Nabi
s.a.. belum pernah selama hidupn!a ber"umpa secara langsung dengan-N!a.
'. Dengan (erinta) Langsung.
Memang mirip dengan cara !ang ke-+. Ini ter"adi tidak dalam keadaan tertidur. Melainkan dalam keadaan
ter"aga. &empatn!a adalah bumi. Ini !ang membezakan penerimaan ah!u Allah ta4ala kepada Nabi sa,
selain ada !ang diterima di ;idratul Muntaha ada !ang diterima langsung di bumi.