Anda di halaman 1dari 1

ABSTRAK

Directed Reading Thinking Activity (DR-TA) direka untuk mengajar teknik kemahiran membaca untuk pelajar-pelajar yang lemah dan sering gagal untuk memahami teks.DR-TA mempunyai 6 langkah khusus bagi meningkat tahap kefahaman pelajar dalam membaca teks yang panjang ( ilhem and !effry "##$). %atlamat dan harapan adalah untuk meningkatkan pemahaman membaca supaya pelajar memper&leh keputusan yang lebih cemerlang dalam ujian ataupun peperiksaan.DR-TA b&leh digunakan dalam manamana subjek sama ada matematik'sains dan lain-lain subjek.Teknik ini memberi peluang kepada pelajar membaca bahan bacaan secara kritis dan reflektif.DR-TA merupakan satu strategi yang sangat fleksibel kerana b&leh digunakan secara individu'dengan kumpulan kecil atau seluruh kelas.(englibatan pelbagai pihak seperti ibu bapa'guru-guru dan juga persekitaran dapat menimbulkan minat pelajar untuk membaca.

Kata kunci: Directed Reading Thinking Activity' teknik membaca .

PENDAHULUAN Directed Reading Thinking Activity (DR-TA) atau juga dikenali sebagai aktiviti membaca berfikir terarah merupakan satu teknik khusus bacaan dan pemahaman.Teknik DRTA'diperkenalkan &leh Russel )tauffer.%enurut beliau teknik ini mampu memangkinkan pemikiran aktif pelajar apabila mereka membaca bahan bacaan sama ada dalam bentuk teks'imej'simb&l'grafik. DR-TA dapat memupuk pemikiran kritikal pelajar kerana' ia merupakan satu strategi pemahaman yang dapat membimbing pelajar dalam bertanya s&alan mengenai teks'membuat ramalan'dan kemudian membaca untuk mengesahkan atau menafikan ramalan mereka. Teknik ini juga menggalakkan pelajar untuk menjadi pembaca aktif'bernas dan seterusnya meningkatkan kefahaman mereka *)chmitt' +.' dipetik dalam ,&rner' !. ("##6)-. DR-TA memb&lehkan guru untuk memantau tahap kefahaman pelajar melalui perbincangan selepas pelajar membaca teks mereka.