Anda di halaman 1dari 28

Minggu 7 Soalan Tutorial: Menganalisis unsur-unsur dalam Sukatan Pelajaran Sejarah iaitu tujuan pembelajaran sejarah dan kandungan

HSP (Huraian Sukatan Pelajaran).


AHLI KUMPULAN: CHEONG FUNG MEAN GAN XUE NI TAN YONG JIE YEOH JIA MIN

Sukatan Pelajaran Sejarah


TAHUN 4

SEJARAH AWAL NEGARA KEDAULATAN NEGARA KEMAKMURAN NEGARA KITA

TAHUN 5

TAHUN 6

Tahun 4 SEJARAH AWAL NEGARA

Sejarah Awal Negara


Tajuk 1 Mari Belajar Sejarah
Tajuk 2 Zaman Air Batu Tajuk 3 Zaman Prasejarah Tajuk 4 Kerajaan Melayu Awal

Tajuk 5 Tokoh-Tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka.

Tajuk 1: Mari Belajar Sejarah


Tajuk ini merupakan pengenalan kepada ilmu sejarah yang berteraskan kepada kajian kemanusiaan yang mencakupi konsep, istilah dan kepentingan ilmu sejarah. Melalui proses ini, murid dapat memahami kemahiran sejarah dan mengaplikasikan kemahiran serta nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

Tajuk 1: Mari Belajar Sejarah


Standard Kandungan 1.1 Mengetahui dan Memahami pengertian sejarah Standard Pembelajaran Tujuan pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran 1.1.1 Menyatakan pengertian sejarah dan sumber sejarah. 1.1.2 Mengenal pasti konsep masa silam dan ruang berdasarkan garis masa dan kronologi. 1.1.3 mengenal pasti peristiwa sejarah mengikut garis masa. 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah. 1.1.5 Menjelaskan sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. 1.1.6 Menyatakan kepentingan sejarah dalam kehidupan. K.1.1.6 Menyatakan kepentingan pengurusan masa dalam kehidupan seharian. K.1.1.7 Menyatakan kehidupan masyarakat masa lalu dan kesinambungannya dengan masa kini. K.1.1.8 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri. Berbangga Kajian Teks: dengan Mencari definisi warisan negara sejarah Menghargai tinggalan sejarah Perbincangan: Merumus definisi sejarah Peta minda: Ciri-ciri sejarah

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Tujuan Murid-murid dapat mengenali asal usul keluarga mereka termasuklah cerita keluarga mereka. Memupuk hubungan yang rapat di antara ahli keluarga.

Cadangan Aktiviti Peta minda: Salasilah keluarga

1.2 Mengetahui 1.2.1 Menyatakan biodata diri dan memahami 1.2.2 Mengenal pasti salasilah keluarga. diri dan keluarga. 1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas. 1.2.4 Mengenal pasti panggilan anggota keluarga. 1.2.5 Menjelaskan perkembangan diri dan keluarga mengikut garis masa. 1.2.6 Menyatakan peristiwa bersejarah dalam keluarga. K.1.2.7 Menyatakan adab yang perlu diamalkan dalam sesebuah keluarga. k.1.2.8 Menyatakan kepentingan penggunaan panggilan dalam institusi keluarga. K.1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas yang bahagia.

Perbincangan: Panggilan anggota keluarga

Standrad Kurikulum 1.3 Mengetahui dan memahami sejarah sekolah

Standard Pembelajaran 1.3.1 Menyatakan nama dan alamat sekolah dengan lengkap. 1.3.2 Mengenal pasti lokasi sekolah . 1.3.3 Menceritakan sejarah penubuhan sekolah. 1.3.4 Menyatakan cogan kata, visi dan misi sekolah. 1.3.5 Menyatakan maksud warna dan simbol pada lencana dan bendera sekolah. 1.3.6 Menyatakan struktur organisasi pentadbiran sekolah.

Tujuan Melahirkan perasaan cinta kepada sekolah melalui fahaman tentang sekolah.

Cadangan Aktiviti Lukisan/ Illusasi: Melukiskan pelan sekolah

Perbincangan: Bincang tentang Memahami visi, kepentingan menjaga misi sekolah dan dan menyayangi berusaha untuk sekolah mencapaikannya .

K.1.3.7 Menjelaskan tanggungjawab diri sebagai warga sekolah K.1.3.8 Mengenal pasti usaha-usaha untuk mengenalkan kebersihan dan keindahan sekolah. K.1.3.9 Menyatakan sekolah sebagai sesebuah institusi pendidikan yang perlu dibanggakan.

Standard Kandungan 1.4 Mengetahui dan memahami perihal kawasan tempat tinggal murid.

Standard Pembelajaran 1.4.1 Menyatakan alamat tempat tinggal dengan lengkap. 1.4.2 Menyatakan lokasi tempat tinggal. 1.4.3 Menyatakan sejarah tempat tinggal. 1.4.4 Menyatakan bentuk muka bumi kawasan tempat tinggal. 1.4.5 Menyatakan keistimewaan kawasan setempat. 1.4.6 Menjelaskan tokoh kebanggaan setempat. K.1.4.7 Menyatakan tanggungjawab menjaga kemudahan awam di kawasan setempat. K.1.4.8 Menyatakan kepentingan mengindakan persekitaran tempat tinggal. K.1.4.9 Menyatakan sejarah tempat tinggal sebagai perkara yang perlu dihargai.

Tujuan Pembelajaran Berasa bangga dan hormat kepada tokoh setempat. Melahirkan perasaan cinta kepada kawasan tempat tinggal.

Cadangan aktiviti Kajian gambar: Sumber sejarah

Tajuk 2: Zaman Air Batu


Tajuk ini menjelaskan tentang zaman air batu akhir iaitu zaman Plestosen dan zaman Holosen. Tajuk ini juga menerangkan hubungan antara ilmu geografi dengan sejarah bagi memupuk semangat jita diri, saying akan Negara dan menghargai alam sekitar.

Tajuk 2: Zaman Air Batu


Zaman Air Batu Standard Kandungan 2.1 Mengetahui dan memahami Zaman Air Batu Standard Pembelajaran 2.1.1 Menyatakan maksud Zaman Air Batu. 2.1.2 Menyatakan perubahan yang berlaku pada Zaman Air Batu. 2.1.3 Menamakan benua dan luatan di dunia selepas pencairan air batu. K 2.1.4 Menyatakan keperluan menghargai alam sekitar. K 2.1.5 Menyatakan sikap yang perlu diamalkan dalam menjaga alam sekitar. K 2.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai masa yang mempengaruhi kehidupan harian. tujuan Memahami perkembangaan bentuk bumi. Menghargai alam sekitar. Cadangan aktiviti Pembelajaran Kajian gambar: Memerhatikan gambar zaman air batu dan berbandingkan zaman air batu dengan zaman sekarang.

Tajuk 3: Zaman Prasejarah


Tajuk ini menjelaskan tentang kehidupan masyarakat sebelum kewujudan sistem tulisan. Perbincangan ini menfokuskan cara masyarakat zaman prasejarah menyesuaikan diri dengan alam sekitar untuk kelangsungan hidup. Di samping itu, tajuk ini juga memperlihatkan kesungguhan mereka menghadapi cabaran alam. Sikap berani, kreatif dan inovatif dalam menghadapi cabaran alam ini wajar dicontohi murid. Tajuk ini juga menghubungkaitkan disiplin ilmu sejarah dengan geografi.

Tajuk 3: Zaman Prasejarah


Zaman Prasejarah Standard Kandungan 3.1 Mengetahui dan memahami kehidupan manusia prasejarah Standard Pembelajaran 3.1.1 Menyatakan maksud prasejarah. 3.1.2 Menyatakan lokasi prasejarah. 3.1.3 Menyatakan kegiatan masyarakat prasejarah. 3.1.4 Mengenal pasti alatan dan kegunaannya dalam masyarakat prasejarah. 3.1.5 Menyatakan kepercayaan manusia prasejarah. K 3.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tinggalan sejarah. K 3.1.7 Menyatakan persediaan untuk menghadapi perubahan persekitaran. K 3.1.8 Menyatakan sikap manusia prasejarah yang perlu dicontohi. Tujuan Memahami asal-usul manusia terutamanya bagaimana manusia prasejarah berusaha untuk memperbaiki kehidupan mereka melalui penciptaan alatan. Belajar sikap baik manusia prasejarah yang kreatif, tidak putus asal dan sebagainya. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kajian Gambar/ Illustrasi: Peralatan dan senjata Membina Garis Masa: Zaman prasejarah

Tajuk 3: Zaman Prasejarah


Zaman Paleolitik (Zaman Batu Awal) Zaman Neolitik Zaman Mesolitik (Zaman Batu Pertengahan) Zaman Logam

(Zaman Batu Baharu)

(Zaman GangsaBesi)

Tajuk 4: Kerajaan Melayu Awal


Tajuk ini membincangkan Kerajaan-kerajaan Melayu awal senelum Kesultanan Melayu Melaka. Melalui pembelajaran ini murid dapat mengenali keistimewaandan keunikan Kerajaan-kerajaan Melayu yang dikaitkan dengan kemasyhuran jalan laut dan perdagangan.

Tajuk 4: Kerajaan Melayu Melaka


Kerajaan Melayu Awal Standard Kandungan 4.1 Mengetahui dan memahami kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu awal. Standard Pembelajaran Tujuan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membuat Carta: Perbandingan antara kerajaan agraria dan kerajaan maritim

4.1.1 Menamakan kerajaan-kerajaan Melayu awal. 4.1.2 Mengenal pasti lokasi kerajaan-kerajaan Melayu awal pada peta Malaysia. 4.1.3 Menamakan laut, selat, teluk dan pulau pada peta di sekitar kerajaan Melayu awal. 4.1.4 Menyatakan aktiviti berasaskan laut dalam kerajaan-kerajaan Melayu.

Mengetahui kemegahan terhadap tamadun awal. Menghargai sumbangan tamadun awal kita.

K 4.1.5 Menyatakan keistimewaan kerajaankerajaan Melayu awal. K 4.1.6 Menyatakan keperluan menjaga kebersihan pesisiran pantai.

Tajuk 5: Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


1. Kesultanan Melayu Melaka ialah kerajaan yang telah melahirkan beberapa orang tokoh terbilang. 2. Di antara tokoh-tokoh ini terdiri daripada Parameswara, Bendahara Tun Perak dan Laksamana Hang Tuah yang telah memainkan peranan penting dalam membina keagungan Kesultanan Melayu Melaka. 3. Peranan mereka yang boleh dirujuk dalam Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah boleh menjadi iktibar dan contoh kepada murid-murid dalam membina sahsiah, jati diri dan kepimpinan mereka pada masa depan. 4. Nilai-nilai murni masyarakat masa lalu dapat juga dijadikan panduan oleh murid-murid untuk melahirkan sebuah masyarakat yang beretika mulia.

Tajuk 5: Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka


Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka Standard Kandungan 5.1 Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka. Standard Pembelajaran 5.1.1 Menyatakan maksud tokoh terbilang. 5.1.2 Menjelaskan kedudukan tokoh-tokoh terbilang dalam masyarakat Melayu lama. 5.1.3 Menyatakan peranan jawatan tokoh terbilang dalam membangunkan Kesultanan Melayu Melaka. K 5.1.4 Menyatakan keistimewaan tokohtokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam pembentukan sahsiah individu. K 5.1.5 Menjelaskan tentang nilai-nilai murni masyarakat dahulu yang dapat dicontohi. K 5.1.6 Menyatakan kepentingan menghargai tokoh-tokoh terbilang Kesultanan Melayu Melaka dalam masyarakat. Tujuan Mengetahui dan memahami tokoh-tokoh dan sumbangan beliau kepada masyarakat melayu lama. Memahami sistem pemerintah kesultanan Melayu Melaka. Perasaan megah kepada tokoh-tokoh terbilang yang membangunkan Kesultanan Melayu Melaka dengan terbilang Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kajian Teks: Tokoh-tokoh masyarakat melayu lama. Peta minda: Tokoh-tokoh dan sumbangan mereka

Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka Standard Kandungan 5.2 Mengetahui dan memahami Parameswara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka. Standard Pembelajaran 5.2.1 Menyatakan latar belakang Parameswara sebagai pengasas Melaka. 5.2.2 Menjelaskan rentetan peristiwa perjalanan Parameswara dari Palembang ke Melaka. 5.2.3 Menyatakan peristiwa pembukaan Melaka. 5.2.4 Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber. K 5.2.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dicontohi. K 5.2.6 Menyatakan kepentingan menghargai sumbangan sesorang pemimpin yang dihormati masyarakat. K 5.2.7 Menjelaskan kewujudan Kesultanan Melayu Melaka sebagai warisan yang dibanggakan. Tujuan Keminpinan berwawasan. Berbangga dengan pemimpin yang berwibawa dan berwawasan. Kegigihan untuk mencapai cita-cita. Berkeyakinan terhadap ciri-ciri kegemilangan negara kita Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kajian Peta: Tunjuk arah perjalanan Parameswara hingga ke Melaka Simulasi: Pemilihan Melaka sebagai sebuah petempatan Melukis/ Illustrasi: Keadaan Melaka sebagai kampung nelayan

Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka Standard Kandungan 5.3 Mengetahui dan memahami peranan Tun Perak sebagai Bendahara Melaka. Standard Pembelajaran 5.3.1 Menyatakan riwayat hidup Tun Perak. 5.3.2 Menyenaraikan Sultan Melaka semasa Tun Perak menjadi Bendahara. 5.3.3 Menyatakan kebijaksanaan Tun Perak dalam menangkis serangan Siam di Melaka. 5.3.4 Menyatakan peranan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Tujuan Pembelajaran Mempunyai perasaan bangga terhadap sumbangan Tun Perak dalam membina kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Peta minda: Riwayat hidup Tun Perak dan sumbangannya.

K 5.3.5 Menyatakan sifat-sifat kepimpinan tokoh yang boleh dijadikan contoh. K 5.3.6 Menghubungkaitkan kebijaksanaan tokoh dalam membentuk sahsiah individu. K 5.3.7 Menyatakan kepentingan nilai ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin.

Mempelajari kebijaksanaan beliau dan mencontohinya.

Tokoh-tokoh Terbilang Kesultanan Melayu Melaka Standard Kandungan 5.4 Mengetahui dan memahami Hang Tuah sebagai Laksamana Melaka. Standard Pembelajaran 5.4.1 Menyatakan riwayat hidup Hang Tuah. 5.4.2 Menyatakan peranan Hang Tuah sebagai laksamana. 5.4.3 Menjelaskan peristiwa pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat dalam Hikayat Hang Tuah. K 5.4.4 Menyenaraikan sifat-sifat kesetiaan tokoh kepada institusi beraja. K 5.4.5 Menyatakan kebijaksanaan tokoh dalam menyelesaikan sesuatu masalah. K 5.4.6 Menyatakan tanggungjawab rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Tujuan Pembelajaran Melahirkan perasaan bangga terhadap Hang Tuah. Mencontohi sifat-sifat kesetiaan beliau. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Kajian gambar: Gambar pertarungan antara Hang Tuah dengan Hang Jebat.

Tahun 5 KEDAULATAN NEGARA

KEDAULATAN NEGARA
BIL 1. TAJUK Warisan Negara Kita SUB TAJUK Institusi Beraja Agama Islam Bahasa Melayu TUJUAN PEMBELAJARAN Mengemukakan warisan institusi beraja setiap negeri dan mendedahkan bahawa agama Islam dan bahasan Melayu telahpun menjadi bahasa rasmi Malaysia. Memupuk semangat menghargai jasa tokohtokoh yang telah berjuang dan berkorban demi tanah air kita.

2.

Perjuangan Kemerdekaan Negara

Penjajahan Kuasa Luar Perjuangan Tokoh Tempatan Kemerdekaan Negara Kita

BIL 3.

TAJUK Yang di-Pertuan Agong

SUB TAJUK Ketua Negara Cara Pelantikan Alat Kebesaran Bidang Kuasa

TUJUAN PEMBELAJARAN Mengambil tahu tentang tugas-tugas Yang di-Pertuan Agong ( melantik Perdana Menteri, Ketua Agama Islam dan sbgnya) serta kuasa-kuasa beliau. Lambang-lambang Malaysia perlu didedahkan kepada murid sejak kecil sebagai identiti sebagai seorang warga negara.

4.

Identiti Negara Kita

Jata Negara Bendera Kebangsaan Lagu Kebangsaan Bahasa Kebangsaan Bunga Kebangsaan

Tahun 6

KEMAKMURAN NEGARA KITA

KEMAKMURAN NEGARA KITA


BIL
1.

TAJUK
Negara Malaysia

SUB TAJUK
Pembentukan Malaysia Negeri-negeri di Malaysia Rukun Negara

TUJUAN PEMBELAJARAN
Mengemukakan sumbangan setiap tokoh untuk membentuk Malaysia. Mengetahui fakta ringkas terhadap negeri-negeri di Malaysia seperti ibu ngeri, Menteri Besar Negeri dan sbgnya. Melahir sikap toleransi antara kaum dan menghormati agama dan kepercayaan kaum masing-masing. Mempelajari budaya dan kesenian kaum di Malaysia.

2.

Kita Rakyat Malaysia

Pelbagai kaum dan etnik di Malaysia Agama dan Kepercayaan di Malaysia Kesenian dan kebudayaan

BIL
3.

TAJUK
Pencapaian dan Kebanggaan Negara

SUB TAJUK
Keharmonian kaum dan perpaduan Kemajuan ekonomi Pemimpin negara Malaysia dan dunia.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Mengalakkan murid hidup dalam keadaan yang hormani tanpa memberi impak yang buruk seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang lalu.

Terima kasih !