Anda di halaman 1dari 10

H

JBA0026 SK BUKIT SOGA BATU PAHAT

KERTAS CADANGAN PROGRAM KELESTARIAN SOGA SK BUKIT SOGA

5 APRIL 1 MEI 2014

Anjuran: UNIT KOKURIKULUM, UNIT HAL EHWAL MURID (JAWATANKUA A !K", (JAWATANKUA A PP#A" UNIT KURIKULUM (JAWATANKUA A PANITIA EJARAH" UNIT PENDIDIKAN KHA K $UKIT O%A DEN%AN KERJA AMA AJK K I$ PI$% DAN %URU PELATIH IP%KTHO

KERTA &ADAN%AN PRO%RAM KELE TARIAN O%A EKOLAH KE$AN% AAN $UKIT O%A $ATU PAHAT 2014

1' PEN%ENALAN Sistem pendidikan masa kini berdepan dengan pelbagai cabaran dalam memenuhi matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan bagi melahirkan insan yang berilmu, berketrampilan dan berkeperibadian yang unggul. Kebersihan persekitaran dan bilik darjah merupakan salah satu faktor yang dapat membantu memenuhi perlaksanaan matlamat tersebut. Penyediaan persekitaran yang kondusif adalah merupakan tanggungjawab yang perlu dititikberatkan oleh sesebuah institusi pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia sentiasa memberi perhatian terhadap tahap kebersihan sekolah melalui pertandingan K. Persekitaran sekolah yang bersih dan ceria dapat membantu mempertingkatkan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dan efektif. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah dengan kerjasama pihak Kumpulan Sokongan !bu "apa #KS!"$ P!"% di bawah kelolaan &nit kokurikulum, 'awatankuasa K #Keselamatan, Kesihatan dan Kebersihan$, &nit PPd(, Panitia Sejarah &nit Kurikulum , &nit Pendidikan Khas SK "ukit Soga dan Kumpulan %uru Pelatih !P% Kampus )un Hussein *nn telah merancang untuk menganjurkan satu akti+iti khidmat masyarakat bagi memenuhi matlamat yang telah diterapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. (kti+iti ini diharapkan dapat memberikan pendedahan dan amalan baik kepada anggota unit beruniform dan semua warga sekolah tentang betapa pentingnya menjaga kebersihan dan keceriaan terutamanya di kawasan sekitar sekolah. Sekaligus diharap akti+iti ini akan membolehkan pelajar menerapkan nilai,nilai murni dalam diri mereka. (ntara akti+iti yang dirangka akan dilaksanakan meliputi aspek pembersihan, penambahbaikan dan keceriaan taman ilmu, mengujudkan sudut sejarah, mengujudkan sudut anti dadah dan menambah baik laluan ilmu serta sudut kebanggaan sekolah. (dalah menjadi harapan agar para pelajar, guru,guru dan pihak sekolah akan memperoleh manfaat daripada akti+iti ini dan seterusnya memenuhi serta mencapai matlamat K. 'usteru itu, penglibatan sebahagian murid khasnya dan semua guru amnya secara aktif amatlah dialu,alukan dalam merealisasikan program ini. 2' MATLAMAT Program ini bertujuan menanam dan memupuk minat serta semangat perpaduan dan persaingan sihat di kalangan murid di samping membentuk sahsiah dan peribadi setiap ahli unit beruniform dalam kehidupan bermasyarakat. -i samping mengujudkan sudut berinfo sekaligus menceriakan kawasan persekitaran sekolah bagi merealisasikan program K di SK "ukit Soga.

!' O$JEKTI( Mewujudkan iklim yang kondusif serta identiti sekolah sebagai institusi yang bersih, indah, selamat dan ceria. Mengujudkan )aman dan Sudut !lmu bermaklumat. Melaksanakan amalan kebersihan bagi mencapai kepuasan yang maksimum. Mewujudkan dan meningkatkan semangat kerjasama yang padu antara pelajar, pendidik dan warga sekolah dalam melaksanakan akti+iti yang berkaitan dengan penglibatan semua pihak dalam program kebersihan sekolah. Meningkatkan keprihatinan dan komitmen warga sekolah terhadap kebersihan, keindahan dan keceriaan serta menghargai kemudahan yang telah disediakan. Menggembleng tenaga dan idea yang bersepadu dalam merealisasikan keberkesanan akti+iti Mengeratkan kerjasama di antara warga sekolah dengan masyarakat setempat dengan melibatkan pelbagai pihak dalam usaha merealisasikan akti+iti sekolah.

4'

A ARAN Murid ahli unit beruniform )ahap . terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan darjah /, 0 dan 1 Semua guru, kakitangan sokongan, pekerja pembersihan dan warga SK "ukit Soga. Kumpulan Sokongan !bu "apa #KS!"$ P!"%. Pelatih !P% Kampus )un Hussein *nn ambilan 'anuari .23..

5' AKTI)ITI *AN% DI&ADAN%KAN 0.3 Keceriaan dan susun atur bahan paparan bermaklumat di Sudut Sejarah dan 4arisan )ugas ini dilakukan adalah untuk mengembalikan keceriaan laluan bawah tangga kedua utama di "lok Pentadbiran. (kti+iti membuang bahan yang tidak perlu, membersihkan dan mengecat perlu dilakukan. )ampalan dan pameran bahan,bahan berkaitan sejarah dan warisan negeri 'ohor dan Malaysia perlu diujud dan disediakan. Kreati+iti dan tanggungjawab adalah di bawah tanggungjawab Panitia Sejarah dan di bawah

penyeliaan %PK Pentadbiran. 0.. Keceriaan dan susun atur bahan paparan bermaklumat di sudut PPd( )ugasan adalah juga untuk mengujudkan keceriaan laluan bawah tangga utama di "lok Pentadbiran. (kti+iti membuang bahan yang tidak perlu, membersihkan dan mengecat perlu dilakukan.

)ampalan dan pameran bahan,bahan berkaitan maklumat dadah perlu dihasilkan. Kreati+iti

guru untuk menghasilkan sudut di bawah tanggungjawab unit PPd( dan di bawah penyeliaan %uru "imbingan dan Kaunseling.

0. Proses baik pulih dan penambahbaikan )aman !lmu (kti+iti yang dicadangkan adalah mengecat semula pondok 5 ga6ebo yang terbiar dengan warna yang menarik minat pelajar. "atu,batu sekeliling kolam hiasan akan diwarnakan dengan warna,warna terang yang menarik. Kolam ikan akan dipasang semula dengan 7water pump8. Menambah pokok,pokok dan pasu bunga sebagai hiasan tambahan di sekeliling pondok 5 menghasilkan mini landskap. )aman ini akan dijadikan anak angkat oleh &nit Pendidikan Khas dan KS!" P!"% yang

sekaligus menjadi tanggungjawab untuk memastikan pelaksanaan dan penyelesaian tugasan. )aman ini juga di bawah penyeliaan %PK Pendidikan Khas. 0./ Proses penghasilan dan baik pulih serta penambahbaikan Sudut Kebanggaan Sekolah dan Papan Kenyataan &nit "eruniform (kti+iti yang dicadangkan adalah mengecat semula dinding laluan dengan warna yang menarik minat pelajar. Papan Kenyataan tambahan akan dipasang. "ahan,bahan bukti pencapaian pelajar dalam unit koakademik, sukan permainan dan &PS9 akan dihasilkan dan dipamerkan dengan kreati+iti guru,guru yang bertanggungjawab. Sudut dan laluan ini adalah di bawah penyeliaan %PK Kokurikulum. +' JAN%KAMA A / minggu

,' KO (AN%%ARAN"

$-. P/ra.a0an 3. Makanan dan minuman peserta program #9M / : 3.2 $ .. . <at Minyak # "atu perhiasan $ Harga Seunit #3 : 9M/2.22$ <at Kapur # -inding bangunan $ Harga seunit # 3 : 9M 2.22 $

Har1a 9M /;2.22 "il tin cat yang diperlukan=/ unit 0 unit : 9M/2.22 = 9M .22.22 "il tin cat yang diperlukan=1 unit 1 unit : 9M 2.22 = 9M 3;2.22

/. 0. 1. >. ;. @.

"erus <at Harga Seunit #3 : 9M0.22$ "erus Penggelek Harga Seunit #3 : 9M1.22$ Plastik "eg Sampah Harga Seunit #3 : 9M0.22$ <at Mural ? Pelaka Harga Seunit #3 : 9M30.22$ Kertas (/ Pelbagai warna Harga Seunit #3 : 9m>.22$ -ouble Sided )ape #Hitam$ Harga Seunit #3 : 9M 32.22$

"il berus yang diperlukan=.2 unit .2 unit : 9M0.22 = 9M 322.22 "il penggelek yg diperlukan=1 unit 32 unit : 9M1.22 = 9M 12.22 "il beg yg diperlukan=32 unit 32 unit : 9M0.22 = 9M 02.22 "il pelaka diperlukan=32 unit 32 unit : 9M3;.22 =9M 3;2.22 "il Kertas 4arna diperlukan= 0 unit 0 unit : 9M32.22 = 9M 02.22 "il )ape -iperlukan = 32 unit 32 unit : 9M32.22 = 9M 322.22 "il "oard diperlukan = 1 unit 32 unit : 9M30.22 = 9M302.22 "il diperlukan = . 9im . unit : 9M/2.22 = 9M;2.22 RM1 +!0'00

32. Polisterine "oard Harga Seunit #3 : 9M3..22$ 33. Plastik 7laminated8 Ju2.a3

4'

UM$ER KEWAN%AN Sumbangan P!"% Peruntukan 4ang "antuan Kokurikulum Sewaan Kantin dan Kedai "uku

5' $UTIRAN TARIKH, MA A DAN TEMPAT )arikhA )empatA 0 (pril B 3 Mei .23/ SK "ukit Soga, "atu Pahat, 'ohor.

10' TRATE%I PELAK ANAAN Mesyuarat 'awatankuasa Program Pembentangan Kertas Konsep Pelantikan 'awatankuasa !nduk dan Pengelola Pelantikan ('K Kecil , Penyelaras )empat , (hli 'awatankuasa , "uku Program , Kawalan?keselamatan , 'urugambar , Kebersihan

11' KAWALAN DAN PEN*ELIAAN %uru,guru Penolong Kanan SK "ukit Soga %uru Bguru SK "ukit Soga

12' PENILAIAN %uru "esar Caporan Program

1!' PENUTUP -iharap dengan kerjasama semua pihak, program yang dirancang dapat direalisasikan dengan jayanya serta mampu memupuk semangat bantu membantu di kalangan warga SK)"! . -isediakan oleh, -isemak dan diluluskan oleh,

#DE ("- 4(H!- "!E ("- H(M!-$ %uru Penolong Kanan Kokurikulum SK "ukit Soga

#PE 9(S!-( "!E)! M*H(M(-$ %uru "esar SK "ukit Soga

JAWATANKUA A PRO%RAM KELE TARIAN O%A EKOLAH KE$AN% AAN $UKIT O%A $ATU PAHAT 2014

Penasihat Pengerusi )imbalan Pengerusi

A A A

Pn 9asida "inti Mohamad #%uru "esar SK "ukit Soga$ Dn (bd 4ahid "in (bd Hamid #%PK Kokurikulum$ Pn Eor 9ashidah "inti M.)ahir #%PK Pentadbiran$ Dn Mohamed Ea6ari "in Shukor #%PK Pendidikan Khas$ )n Hj (bd 9a6ak "in (bd 9ahman #F-P P!"%$

Setiausaha Program

Pn Eurul !6yan "inti (bd 'alil #Setiausaha &nit Kokurikulum$

('K Kerja A $IL 1 Juru1a28ar 2 ! u#u0 PP#A TU%A AN $u6u Pr71ra2 NAMA %URU Pn' D-na *u.-#a 80 M73a2/# &-6 N7r9a#-.a3 80 R7:ran En' M73# Na;/r- 8-n M73# *u:799 Pn' Ha;-ra3 80 Ka2-:an Pn' Hj3 Ja2-.a3 80 O2ar Pn' (au;-a3 80 A8u $a6ar En' (a-ru. H-:<a2 8-n u#-n Pn' N7r (a;.-na 80 M73# 3ar-99 Pn' a6/na3 80 3a3 Aja2 (P/n</.ara:"

Pn' N7ra;-2a3 80 O032an En' Nau:3a# 8-n N77r#-n M-an En' Ra;/-99 8-n *a3<a Pn' N77ru. Wa3-#a3 80 M73# *aa=78 Pn' R7:2a>a0- 80 Muna9aa0 Pn' Hj3 (a0-2a3 80 Ja23ar- ? J/2arAJK K I$ PI$% 1 7ran1 1uru @/.a0-3 En' M73# (-0r- 8-n A0/3 10 7ran1 a3.- Pa:u6an Un-0 $/run-9r72 1" Mu3a22a# O032an 8-n A.- a8r-(4A" (06r:" 2" Mu3# A22ar Muja3-# 8-n A8u $a6ar (4A" !" D-n- M-r;a I:6an#ar 8 Ha9-;;u. Ra3-2(4A"(@6" 4" I20-aa; 8-n Nau:3a# (5A" 5" Aa.-: A-2an Ha6-2- 8-n %3a;a.- (5A" +" E.-:a B-:0-na 80 Ha-ru##-n (4A" ," Nur A9-Ca3 80 M73# A2r- (4A" 4" <a;a Hanna3 80 A8# Ra-: (5A" 5" A;ura *u;r-na 80 M73# *a;-# (4A" 10" A-2an (-r;ana 80 L762an (5A" 4 u#u0 #an /jara3 #an War-:an Pn' N7r Ra:3-#a3 80 M# Ta3-r Pn' R7:>an- 80 I:2a-. En' Ha-r7;- 8-n Ma327# Pn' Ma#-0a3 80 u.7n1 Pn' N7ra-n/ 80 I:2a-. Pn' N7r A:<-6-n 80 a-# En' A#nan ? *7n1 8-n I8ra3-2 Pn' N7r.-;a 80 Ma3#an En' M73# A2-n 8-n Ha2;a3 Pn' K3a9-;a3 80 M73a2/# Pn' A>a. <u6-ra3 80 Ta>an Pn' Hj3 N77r.-#a 80 A32a# H-ja;En' R7:2-n 8-n Ha:an Ta2AJK K I$ PI$% 1 7ran1 1uru @/.a0-3 &-6 Tan H:-n *// 10 7ran1 a3.- Pa:u6an Un-0 $/run-97r2 1" Mu3a22a# Har-; a3.- 8-n Ra;a.- (4A" 2" </# Mu3# Ha::an 3a3 8-n 3a3 </#(4$" !" Mu3a22a# <a2-. Nau9a. 8-n K3a-ru.(4A" 4" M73a2a# A;2-r 8-n M73# A2-n (5A" 5" A32a# Ra:3-# 8-n I#r-: (5A" +" Nuru. E..- <a9-Ca3 80 Ma0 *-:-n (4A" ," Nur AC-..a H-#a<a3 80 M73# Ta3-r (4A" ( P/n</.ara:"

4" A2r-na Ra:<a#a3 80 M73# Hana9// (5$" 5" I632a u3a#a 80 I:2a-. (4A" 10" 3ar-9a3 Ma:<-0a3 80 </# M73a2a# (5A" 5 Ta2an I.2u En' M73# Na;ar- 8-n M73# 3u67r ( P/n</.ara:" Pn' A9-;a3 80 Mu3a22a# En' I;an- 8-n /.a2a0 Pn' An-0a 80 a.2an Pn' a.2a3 80 3/-63 A8# Ra32an Pn' N7r.-:a 80 N7r#-n &-6 Nur;u.3u:n- 80 Aa-na. A8-#-n Pn' R73a-#a 80 Ma2a0 Pn' N7rDA;a3 80 M73# Ha::-2 Pn' Ka2-.a3 80 N7r#-n En' K3a-ru. A2-.-n 8-n M73# En' Ra;-nur3-:3a2 8-n M73a2a# Pn' Hj3 Aa3ara3 80 A8#u..a3 Pn' Hj3 Aa8ar-a3 80 Mana9 AJK K I$ PI$% ! 7ran1 1uru @/.a0-3 En' M73# a.-9 Ha-Ca. 8-n Ma:67nEn' IEan Ian En' K3a-ru. A2-.-n 8-n Ra3-2 20 7ran1 a3.- Pa:u6an Un-0 $/run-97r2 1" Mu3# NaC-8 A#3a2 8-n M# E;a2 (4A" 2" Har-; I:6an#ar 8-n Ha-ru##-n (4$" !" K3a-ru. 3a3 Naj2- 8-n K3a-ru. N-;a2 (5A" 4" Mu3a22a# Au. A-2an 8-n Mu3a2a# Aa-n-(5$" 5" Mu3a22a# (-0r- Dan-:3 8-n A8#u..a3 (5A" +" Mu3a22a# A;-;- 8-n A;-;an (4A" ," Mu3a22a# A22ar I;;a0 8-n M-:0a2 (4$" 4" Mu3a22a# (-r#au: 8-n N7ra;.-n (4$" 5" Mu3a22a# <a3-r Nau9a. 8-n K3a-ru. (5A" 10" Nur Ir9an 8-n N77r MuDa;a2 (5A" 11" <a:<a A0-Ca3 80 a3aru#-n (4A" 12" u9- /@3-a 80 M73# (a-;a. (4$" 1!" Nur A.<a K3a-ran- 80 K3a-ru. A2-.-n (5A" 14" Nur a9-<a3 80 M73a2/# A2-n (5A" 15" -0- NurDA-n <a;>an- 80 K3a-ru. a../3 (5$" 1+" Na8-.a3 80 M73# A.- (4A" 1," Nur AC-.a3 80 Ma./6 (4$" 14" Nur (a0-3a3 Aa>an- 80 Ra;a.- (4$" 15" A-nu. A9-Ca3 80 Ra32an (5A" 20" Nur A-na A#r-ana 80 Mu3a22a# Ra9-/ (5A" + La.uan I.2uF u#u0 K/8an11aan /67.a3 En' A8#u. Wa3-# 8-n A8# Ha2-# Pn' N7r-0a 80 Ha-r7nEn' u./-2an 8-n A8# Maj-# &-6 N7r3a;>-n 80 a.-2 Pn' N7rj-3an 80 Ma# *a::-n (P/n</.ara:"

Pn' Hj3 Hu;a-n- 80 Ja9rPn' Hj3 Ru3a-.a 80 arun Pn' I#a R-na 80 M# 3u67r &-6 Ha9-;a3 80 A8#u..a3 Pn' Hj3 Ha8-8a3 80 Ha:8u..a3 Pn' Na9-:a3 80 Na>Pn' I:2ara3a<u 80 E:a (I:a3" Pn' A.-na 80 M73# aa# AJK K I$ PI$% 20 7ran1 a3.- Pa:u6an Un-0 $/run-97r2 1" Mu3a22a# Ir>an 3a3 8-n A;2an ( 4A" 2" Mu3a22a# Dan-:3 Au3a-r- 8-n Aura-2- (4A" !" A22aru##-n 8-n /.a2a0 (5A" 4" Mu3a22a# A.-9 Ha6-2- 8-n M73# Ha9-; (5A" 5" Mu3a22a# IC8a. 8-n A8# %3an- (5$" +" Mu3a22a# <u6r- 8-n Ha:8u..a3 (4$" ," M73# A;-2 8-n M73# 3a6-r- (4&" 4" Mu3# NaC-8 8-n Ma3277# (4&" 5" Mu3a22a# $u#-2an 8-n a3r-n (5&" 10" Mu3a22a# I8ra3-2 8-n A8#u..a3 (5$" 11" Nur <a9-Ca3 80 3a3.-;an (4A" 12" Nur A.2a: 3a;-r/n/ (a:3a.-n 80 Mu3# (4A" 1!" An//:a $a0r-:3a 80 A;2- (5$" 14" Nur Au.a-63a 80 M73# Ta3-r (5A" 15" Nur A-na 80 Mu:.a3 (5$" 1+" Nur <aDa;/ra3 80 a-9 (a;/. (4A" 1," N7r:<a32-2- Wa3//#a 80 a9-// (4$" 14" Nur A0-Ca3 80 A8# %3an- (4A" 15" Nur (ara3 *a:-ra3 80 M# A;3ar (5A" 20" -0- Nur A.//<a 80 H-:<a22u##-n (5D" , Ma6anan FM-nu2an K/8/r:-3an 4 D-:-@.-n #an K/:/.a2a0an D76u2/n0a:10 Pn' A2a. Ha<a0- 80 Par2an Pn' -0- Hajar 80 A2a0 AJK K I$ PI$% /2ua 1uru P/6/rja P/28/r:-3an /67.a3 AJK K I$ PI$% /2ua 1uru Pn' Nuru. I;<an 80 A8#u. Ja.-. Pn' N7r2a.a 80 Mu:a En' K3a-ru. A2-.-n 8-n M73# ( /0-au:a3a PI$%"

Anda mungkin juga menyukai