Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA MASAI, JOHOR.

(JBA1117)

KERTAS KERJA
PROGRAM 5K (UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN)

PERTANDINGAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS 2014


ANJURAN : UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH 2014 DENGAN KERJASAMA UNIT HAL EH AL MURID SK KOTA MASAI

TAJUK : PERTANDINGAN KEBERSIHAN DAN KECERIAAN KELAS PENGENALAN : Kebersihan dan keceriaan kelas merupakan salah satu elemen penting dalam melengkapkan kecemerlangan menyeluruh setiap murid. Bagi memenuhi keperluan ini, maka Unit Kebersihan dan Keceriaan Sekolah akan melaksanakan Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas di bawah program 5K iaitu berlandaskan keceriaan, kebersihan, kondusi , karektor dan kesinambungan. Program ini bertu!uan memupuk semangat berpasukan, mengasah dan menon!olkan bakat secara tidak langsung dapat mengeratkan silaturrahim di kalangan murid"murid dan !uga guru"guru. OBJEKTIF : #. $enerapkan nilai"nilai murni seperti amalan kebersihan, berdisiplin, beker!asama dan bertanggung!awab. %. $elahirkan warga murid dan guru yang kreati dan ino&ati . '. $enggalakkan akti&iti berkelompok dalam menyediakan kelas yang kondusi . TEMA : ( musim ) Kelas *ras # dan Kabin Kelas *ras % Kelas *ras ' Kelas *ras ( Pra sekolah + $usim Panas + $usim Bunga + $usim ,uruh + $usim Se!uk + $engikut pilihan musim

SASARAN : Semua kelas sesi pagi dan petang SK Kota $asai CADANGAN PELAKSANAAN : -arikh ) Bulan .ebruari hingga September %/#( ANGGARAN PERBELANJAAN : PERBELANJAAN Kertas Siji % rim Kertas Si!il 0#// keping 1 Ha!"er 2 hamper 3 4$'/ 3 5 bulan 0 .ebruari 6 September %/#(1 JUMLAH ANGGARAN KOS (RM) 2/.// #75/.// #$%&'&&

PEN(ELIAAN DAN PENILAIAN : #. 8uru Besar %. 8uru Penolong Kanan 9al :hwal $urid STRATEGI PELAKSANAAN : #. %. '. (. 5. 7. $esyuarat Unit Kebersihan dan Keceriaan. Penyediaan Kertas Ker!a. $endapat Kelulusan 8uru Besar dan 8PK 9:$. Pelaksanaan program. Pemantauan dan penilaian. $embuat laporan program.

PENUTUP : Unit Kebersihan dan Keceriaan berharap agar program ini dapat mencungkil bakat kreati , ino&ati dan kesenian di kalangan murid"murid SK Kota $asai di samping dapat mencapai ob!ekti dan matlamat yang disasarkan.

;isediakan oleh <

;isokong oleh <

0=*9:;* B>?-> @*,>,1 Penyelaras 0Bilik ;ar!ah1 Unit Kebersihan dan Keceriaan %/#( SK Kota $asai ;isahkan oleh <

Lampiran

UNIT KEBERSIHAN DAN KECERIAAN PROGRAM %K K:A:4>**? K:B:4S>9*? KB?;US>. K*4:K-B4 K:S>?*$BU?8*?

PASTIKAN SETIAP KELAS)BILIK DARJAH MEMPUN(AI * #. >?.B P:?8U4US*? K:,*S U?-UK S:S> P*8> ;*? P:-*?8 %. @*;U*, B:S*4 K:,*S '. @*;U*, B:4-U8*S $U4>; (. C>S> ;*? $>S> S:KB,*9 5. P:4*-U4*? K:,*SDB>,>K ;*4@*9 7. K:;U;UK*? $U4>; ;> ;*,*$ K:,*S 2. P:,*? K:A:$*S*? 0;> ;>?;>?8 P>?-U 9*;*P*? K:,*S1 5. SU;U- K:S:,*$*-*? E. SU;U- D >?.B -BC ;*? :-4 #/. SU;U-"SU;U- $*-* P:,*@*4*? -:4*S S*9*@* ##. SU;U- PP;a #%. SU;U- B*A**? 0!ika ada lebih baik1 Pr+,ra! %K !e-,i./t te!a: ( musim ) Kelas *ras # dan Kabin Kelas *ras % Kelas *ras ' Kelas *ras ( Pra sekolah

+ $usim Panas + $usim Bunga + $usim ,uruh + $usim Se!uk + $engikut pilihan musim

0 Di1ara" ,/r/2,/r/ 3a"at !e!"er.asa "r+,ra! %K a-j/ra- U-it Ke4ersi1a- 3a-

Ke5eriaa- SK K+ta Masai "a3a ta1/- 6&#7' Hara" !a. /! 3a- teri!a .asi1' JA8ATANKUASA PENILAI KECERIAAN KELAS 6&#7 SESI PAGI TAHUN 9 TAHUN % TAHUN 7 PRA SEKOLAH SESI PETANG TAHUN : TAHUN 6 TAHUN # ) #. %. ) #. %. ) #. %. S>-> ?B4*F*9 B>?-> >S9*K ?U49*.>F*9 B>?-> ?*=*=> ?BB4 4B9*?* B>?-> *,> F*9>;*9 9*?>S*9 B>?-> $B9*$*; $B9; .*>4UF B>? $*- G*SS>? $*4>*$*9 ) #. %. ) #. %. ) #. %. ) #. %. ?B4 *->K*9 B>?-> *9$*; S>-> K9*>4>*9 B>?-> 9*$F*9 *F::-* B>?-> *B;U,,*9 ?U4U, .*4:9*9 B>?-> $US-*.* B*K:,G ?*FU4* B>?-> S*>4*? @U4>*9 B>?-> .>H> *>;* B>?-> *9*$*; ?>K ?B4$>4* B>?-> ?>K P*4

AUDIT PENILAI SESI PAGI ) #. %. '. ) #. %. '. =*9:;* B>?-> @*,>, ?>,* SU4*9 B>?-> *?U*4 4B9*?> B>?-> G*F>; 9*$>;*9 B>?-> $B9; ?BB4 SU4>*?> B>?-> *.*F>F ?B4U, S9*9>;* B>?-> $B9; 89*;>?

SESI PETANG

Anda mungkin juga menyukai