Anda di halaman 1dari 85

1

Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3


2014
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
BIL PERKARA HALAMAN
Isi Kandungan
1
Butiran peribadi
2
Jawatankuasa Buku Pengurusan dan Panduan Guru 201
!
"ekapur "ire# "eu$as Pinang

%a$sa&a# Pendidikan Kebangsaan' Rukun Negara


(
Pe$an Pe)bangunan Pendidikan Ma$a*sia
+
,awasan 2020
-
L.g./ 0isi dan/ Mis Kp)/
1
2b3ekti& KPM/ M.tt. "MKPG! / 2b3eki& 4 5asar Kua$iti "ek.$a#
6
Piaga) Pe$anggan
10
Pengga$ Persek.$a#an 201
11
7uti 8)u) J.#.r 201
12
Pe$an "ek.$a#
1!
Jadua$ Persek.$a#an Pagi dan Petang 201
1
9akwi) "ek.$a#
1(
"enarai Na)a Guru "esi Pagi 4 Petang 201
!6
A
PENGURUSAN AM
7arta 2rganisasi Pengurusan A) 201
0
Jawatankuasa Pengurusan A) 201
1
Guru 9ingkatan "esi Pagi 4 Petang 201
1
B
PENGURUSAN KURIKULUM
7arta .rganisasi Kuriku$u) 201
6
Jawatankuasa Kuriku$u) 201
(0
C
PENGURUSAN HEM
7arta 2rganisasi HEM 201
(-
Jawatankuasa HEM 201
(1
D
PENGURUSAN KOKURIKULUM
7arta 2rganisasi K.kuriku$u) 201
+
Jawatankuasa K.kuriku$u) 201
+(
Jawatankuasa Pe)bangunan "ukan "ek.$a# 201
++
E
LAMPIRAN
-1
Jadua$ Pe)antauan Buku Lati#an Pe$a3ar 201
-6
9arik# Per#i)punan Bu$anan K.kuriku$u) 201
12
ISI KANDUNGAN
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
1. Na)a :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
2. %P'JPNJ :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
3. A$a)at Pe3abat
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
4. A$a)at "ek.k$a# :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
5. N. 9e$e&.n :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
6. A$a)at Ru)a#
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
7. N. 9e$e&.n :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<HP=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
8. N. Kad Pengena$an: <B=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<L=:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
9. 9arik# La#ir :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;N.> Pasp.rt:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
10. N. Akaun Bank :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;N.> Ga3i:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
11. i= Akaun "i)panan : ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;<ii= Akaun
"e)asa:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
12. N. Penda&taran Kereta ' M.t.sika$
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
13. Na)a "ki) Perk#id)atan "ekarang
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
14. 9arik# Mu$a
Berk#id)atan:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
15. 9arik# 5isa#kan 5a$a) Jawatan
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
16. 9arik# 5i)asukkan Ke 5a$a) Perk#id)atan
Berpen?en:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
17. 9arik# Kenaikan Ga3i:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;K.d Ga3i :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
18. 9ara& Perk#id)atan
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
19. Ku)pu$an 4
Kateg.ri:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
20. N. K,"P :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
21. N. 7ukai Pendapatan :;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;N. P.$isi
Insurans:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
BUTIRAN PERIBADI
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
22. Matape$a3aran .ps*en :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
23. Matape$a3aran *ang dia3ar:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
24. Bi$ waktu )enga3ar :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
25. Penga$a)an )enga3ar :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
26. 9ugas@tugas a)
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
27. 9ugas@tugas kuriku$u) :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
28. 9ugas@tugas HEM :
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
29. 9ugas@tugas K2@Kuriku$u):;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;; ;

JAWAANKUASA PENERBIAN
BUKU PENGURUSAN DAN PENADBIRAN 2014
SMK PASIR GUDANG 3
Pengerusi :
9i)ba$an Pengerusi : Pn> N.raniAa bt "#a)suri <PK Pentadbiran=
9i)ba$an Pengerusi 2 : En> "#a#a$an bin Anuar <PK HEM=
Naib 9i)ba$an Pengerusi 2 : Pn> N.rsani binti Basar <PK Petang=
9i)ba$an Pengerusi 2 : Pn> Mariawati bt Abd Ma$ek <PK K2K2=
Guru Kanan Matape$a3aran : Pn> H3# MaAna# bt Jaa&ar
Pn> "iti MaA$i#a bt A#)ad
Pn> %arida# bt A "a)ad
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Pn> Ba#ara# bt M.#d Rab.n

Pen*e$aras : Pn> Ba#ara# bt M.#d Rab.n
Ketua Pengarang : 7ik Li) Me.w 7#eng
Pen*unting : Pn Nuru$ Husna binti M.#d "abr*
AJK Pengurusan A) : 7ik> Irs#a bte Is)ai$
AJK Pengurusan Kuriku$u) : Pn> Hassuri*awati bt J.#ar*
AJK Pengurusan HEM : 7ik Mariani bt M.#tir
AJK Pengurusan K.Ku 4 "ukan : Pn> N.r#as$inda bt M.#d "a$e#
AJK Pengurusan 9akwi) : 7ik N.ra&s#an bin Ra)$i
AJK Pengurusan Ji$id 4 Ku$it : Pn> %aAi$a# bt Abdu$$a#CAb>Lati&&
' 7etakan'".rting dan Binding : 7ik %aati#a# binti Abdu$$a# s#ukri
: 7ik %at#ia# binti Isnin

SEKAPUR SIREH SEULAS PINANG
Buat semua guru dan staf sokongan,
SMK Pasir Gudang 3,
Pasir Gudang.
Selamat sejahtera dan Salam Satu Malaysia,
Terima kasih kepada semua guru-guru kerana kita telah dieri peluang untuk ersua kemali
untuk sama-sama menunaikan tanggungja!a kita agi tahun "#$%. Saya ingin mengamil kesempatan
ini ingin mengu&apkan selamat kemali dan selamat menjadi !arga aru SMK Pasir Gudang 3 kepada
guru-guru aru yang ditempatkan di sekolah ini. Semoga kedatangan tahun "#$% akan menyuntik
semangat dan kea'aman untuk leih &emerlang dalam meningkatkan kualiti pendidikan.
Buku panduan "#$% ini merupakan dokumen rasmi agi meli&inkan perjalanan untuk men&apai
hala tuju sekolah yang &emerlang. (adikanlah uku ini seagai rujukan dan panduan semasa
menjalankan tugas. Semoga impian kita untuk melahirkan modal insan minda kelas pertama dapat
direalisasikan selaras kehendak )alsafah Pendidikan Keangsaan malah untuk men&apai *isi sekolah
+T,P - ./ P0S/1 G2.03G "#$%4 menjadi kenyataan. .i harap semoga program yang diran&ang,
tanggungja!a yang diamanahkan dapat disempurnakan dengan seaik mungkin.
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Guru erkualiti mampu menjadi role model untuk mementuk generasi yang erilmu, ino*atif,
erdaya saing, erketerampilan,erakhlak mulia, &ekal menghadapi &aaran serta semangat &intakan
3egara, iaitu asset yang sangat ernilai yang mampu menjulang 3egara ini ke arah ke&emerlangan.
Saya erharap guru-guru dapat menghayati *isi dan misi sekolah dalam merealisasikan ke&emerlangan
SMK Pasir Gudang 3 dalam semua idang sama ada kurikulum ,kokurikulum dan pengurusan. 5arapan
saya juga semoga guru-guru dapat ekerja tanpa mengenal erti jemu atau penat lelah ,erkhidmat
penuh ikhlas untuk memela nasi pelajar kita.
0khir kata, saya erharap para pendidik dapat ersikap proaktif dan dapat mengamalkan udaya
kerja &emerlang yang menjadi pegangan para pendidik selama ini.
Sekian terima kasih
+ (0./K03 B2.060 S71,3,K B7K71(0 0M0803 K/T04
+ B71K5/.M0T 23T2K 37G0104
Pengetua,
SMK Pasir Gudang 3
!ALSA!AH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Ma$a*sia ada$a# suatu usa#a berterusan ke ara#
perke)bangan $agi p.tensi indiDidu se?ara *ang sei)bang dan #ar).nis dari
segi inte$ek/r.#ani/e).si kepada 9u#an> 8sa#a ini ada$a# bagi )e$a#irkan
rak*at berak#$ak )u$ia/bertanggung3awab dan berkeupa*aan )en?apai
kese3a#teraan diri serta )e)beri su)bangan ter#adap ke#ar).nian dan
ke)ak)uran )as*arakat dan negara>
RUKUN NEGARA
BAHA,A"ANEA NEGARA KI9A MALAE"IA )endukung ?ita@?ita #endak :
)en?apai perpaduan *ang $ebi# erat di ka$angan se$uru# )as*arakatn*a F
)e)e$i#ara satu ?ara #idup de).kratik F
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
)en?ipta satu )as*arakat adi$ di )ana ke)ak)uran Negara akan dapat dinik)ati
bersa)a se?ara adi$ dan saksa)a F
)en3a)in satu ?ara $ibera$ ter#adap tradisi@tradisi kebuda*aann*a *ang ka*a dan
berbagai ?.rak F dan
)e)bina satu )as*arakat pr.gresi& *ang akan )enggunakan sains dan tekn.$.gi
).den>
MAKA KAMI/ rak*at Ma$a*sia/ berikrar akan )enu)pukan se$uru# tenaga dan usa#a ka)i
untuk )en?apai ?ita@?ita tersebut berdasarkan atas prinsip@prinsip *ang berikut :
KEPER7AEAAN KEPA5A 98HAN
KE"E9IAAN KEPA5A RAJA 5AN NEGARA
KEL8H8RAN PERLEMBAGAAN
KE5A8LA9AN 8N5ANG@8N5ANG
KE"2PANAN 5AN KE"8"ILAAN
PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALA"SIA # PPPM $
SEBELAS ANJAKAN UAMA UNUK RANS!ORMASI
SISEM PENDIDIKAN NEGARA
ANJAKAN1 : Men*ediakan kesa)arataan akses kepada pendidikan
berkua$iti bertara& antarabangsa
ANJAKAN 2 : Me)astikan setiap )urid pr.&isien da$a) ba#asa Ma$a*sia dan
Ba#asa Inggeris
ANJAKAN ! : Me$a#irkan rak*at Ma$a*sia dengan peng#a*atan ni$ai
ANJAKAN : 9rans&.r)asi keguruan sebagai pr.&esi.n pi$i#an
ANJAKAN ( : Me)astikan kepi)pinan berprestasi tinggi di te)patkan setiap
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
sek.$a#>
ANJAKAN + : Mengupa*a JPN/PP5 dan sek.$a# untuk )en*ediakan
pen*e$esaian k#usus berasaskan keper$uan>
ANJAKAN - : Me)an&aatkan I79 bagi )eningkatkan kua$iti pe)be$a3aran di
Ma$a*sia
ANJAKAN 1 : Mentrans&.r)asi keb.$e#upa*aan dan kapasiti pen*a)paian
ke)enterian>
ANJAKAN 6 : Beker3asa)a dengan ibu bapa/ k.)uniti dan sekt.r swasta
se?ara )e$uas>
ANJAKAN 10 : Me)aksi)u)kan keber#asi$an )urid bagi setiap ringgit>
ANJAKAN 11 : Meningkatkan kete$usan untuk akauntabi$iti awa) se?ara
$angsung>
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
WAWASAN 2020
9 M%&'%(%& C%)%*%+ U&%(% W%,%-%+ 2020
1> Mewu3udkan negara Ma$a*sia bersatu *ang )e)pun*ai )at$a)at *ang dik.ngsi
bersa)a: Ma$a*sia )esti )en3adi sebua# negara *ang a)an/ berintegrasi di
peringkat wi$a*a# dan kau)/ #idup da$a) ke#ar).nian/ beker3asa)a sepenu#n*a
se?ara adi$/ dan terdiri daripada satu bangsa Ma$a*sia *ang )e)pun*ai kesetiaan
p.$itik dan dedikasi kepada negara>
2> Mewu3udkan sebua# )as*arakat *ang ber3iwa bebas/ tentera) dan )a3u/ dengan
ke*akinan akan keupa*aan sendiri/ berbangga dengan apa *ang ada/ dengan apa
*ang te$a# di?apai/ ?ukup gaga# )eng#adapi pe$bagai )asa$a#> Mas*arakat
Ma$a*sia ini )esti dapat dikena$i )e$a$ui usa#a )en?apai ke?e)er$angan/ a)at
sedar akan se)ua p.tensin*a/ tidak )enga$a# kepada sesiapa/ dan di#.r)ati .$e#
rak*at negara $ain>
!> Mewu3udkan dan )e)bangunkan )as*arakat de).kratik *ang )atang/ *ang
)enga)a$kan satu bentuk de).krasi Ma$a*sia *ang )e)pun*ai perse&a#a)an
)atang/ berasaskan )as*arakat *ang b.$e# )en3adi ?.nt.# kepada beberapa
ban*ak negara )e)bangun>
> Mewu3udkan )as*arakat *ang sepenu#n*a ber).ra$ dan beretika/ dengan
warganegaran*a tegu# da$a) ni$ai aga)a dan ker.#anian dan didukung .$e# ni$ai
etika pa$ing tinggi>

(> Mewu3udkan )as*arakat $ibera$ dan bert.$ak ansur/ dengan rak*at Ma$a*sia
pe$bagai kau) bebas )enga)a$kan adat/ kebuda*aan/ dan keper?a*aan aga)a
)ereka dan pada )asa *ang sa)a )e$etakkan kesetiaan )ereka kepada satu
negara>
+> Mewu3udkan )as*arakat sainti&ik dan pr.gresi&/ )as*arakat *ang )e)pun*ai da*a
peruba#an tinggi dan berpandangan ke depan/ *ang bukan sa#a3a )en3adi
pengguna tekn.$.gi tetapi 3uga pen*u)bang kepada ta)adun sains dan tekn.$.gi
)asa depan>
-> Mewu3udkan )as*arakat pen*a*ang dan buda*a )en*a*angi/ iaitu siste) s.sia$
*ang )e)entingkan )as*arakat $ebi# daripada diri sendiri/ dengan keba3ikan insan
tidak berkisar pada negara atau .rang perse.rangan tetapi di seke$i$ing siste)
ke$uarga *ang kuku#>
1> Me)astikan )as*arakat *ang adi$ da$a) bidang ek.n.)i> Ini )erupakan
)as*arakat *ang )e$aksanakan pengagi#an keka*aan negara se?ara adi$ dan
saksa)a/ dengan wu3udn*a perk.ngsian sepenu#n*a bagi setiap rak*at da$a)
perke)bangan ek.n.)i>
6> Mewu3udkan )as*arakat )ak)ur *ang )e)pun*ai ek.n.)i bersaing/ dina)ik/ giat
dan kenta$>
PENGURUS
AN AM
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
.ISI / MISI DAN OBJEKI! KEMENERIAN PELAJARAN MALA"SIA
VISI
"Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera"
MISI
"Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Memangunkan
P!tensi Indi"idu Bagi Memenuhi As#irasi Negara"
OBJEKI!
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Meran?ang/ )e)bina dan )enge$uarkan se)ua 3enis dan bentuk pengu3ian dan
pengukuran pendidikan berdasarkan Kuriku$u) dan %a$sa&a# Pendidikan KebangsaanF
Mengawa$/ )en*e$aras dan )engenda$ikan se)ua peperiksaan sek.$a#/
peperiksaan awa) dan peperiksaan $uar negeri *ang tidak ber?angga# dengan dasar
kera3aan dan kepentingan negaraF
Me)berikan k#id)at nasi#at dan rundingan kepada sek.$a# dan pengurusan )ana@
)ana badan tentang pengu3ian pendidikan>
MOO SMK PASIR GUDANG 3
BERILM8 5AN BER,A,A"AN
OBJEKI! SMK PASIR GUDANG 3
1> Meningkatkan kuantiti dan kua$iti akade)ik pe$a3ar>
2> Menana) sikap p.siti& dan peka ter#adap ke3a*aan ?e)er$ang>
!> Mewu3udkan rasa ?intakan sek.$a# di ka$angan pe$a3ar/ berak#$ak dan ber#e)a#
tinggi serta )e)pun*ai si&at dan ke$akuan terpu3i )enu3u kepada insan *ang s.$e#>
DASAR KUALII SMK PASIR GUDANG 3
1> Me$aksanakan 100G pe)be$a3aran dan penga3aran berdasarkan Ran?angan
Pe$a3aran 9a#unan ke?ua$i ber$aku perkara@perkara *ang di $uar kawa$an sek.$a#
2> Me)astikan pen?apaian gred purata )ata pe$a3aran atau gred purata sek.$a#
daa$a) peperiksaan awa) ' pertenga#an ta#un dan ak#ir ta#un )eningkat 0>01
atau gred purata sek.$a# )ini)u) seperti berikut :
PMR : 2>(0
"PM : (>00
!> Me)astikan 100G )urid "MK Pasir Gudang ! )endapat Perk#id)atan Bi)bingan
da$a) Ke)a#iran Be$a3ar/ Pe)bangunan 5iri Murid/ M.tiDasi dan Ker3a*a )e$ainkan
ber$aku perkara@perkara *ang di $uar kawa$an sek.$a#
> 100G aduan dan )ak$u) ba$as pe$anggan berkaitan kuriku$u) *ang $engkap akan
di$a*an
(> Me$aksanakan Pengurusan Kewangan 9anpa Audit Berteguran>
PIAGAM PELANGGAN
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Ka)i warga "MK Pasir Gudang !/ J.#.r Ba#ru 5engan Penu# 9ekad 5an I$tiAa)/Berikrar
Akan Menu)pukan "e$uru# 9enaga dan 8sa#a Ka)i 8ntuk :
1> Me)astikan siste) pendidikan ber3a$an dengan baik di sek.$a# bagi )e)enu#i
ke#endak indiDidu/)as*arakat dan negara serta )e)enu#i )at$a)at perpaduan>
2> Me)astikan sta& *ang )en?ukupi/ berdedikasi/ berdisp$in/
bertanggung3awab dan pr.dukti&>
!> Me)astikan pe$a3aran di)u$akan pada #ari perta)a persek.$a#an>
> Menentukan setiap guru dan kakitangan s.k.ngan dapat berk#id)at dengan ?ekap
dan berkesan setiap )asa>
(> Me)astikan ka)i sentiasa peka dan resp.nsi& kepada ke#endak dan keper$uan
pe$anggan *ang terdiri daripada pe$a3ar/ ibu bapa' pen3aga/ )as*arakat dan negara>
+> Me)beri $a*anan )esra/perk#id)atan *ang ?ekap dan 3awapan segera ada setiap
pe$anggan *ang berurusan dengan ka)i>
-> Menentukan setiap pe$a3ar )endapat pendidikan *ang se)purna dengan in&.r)asi
terkini se$aras dengan Aa)an tekn.$.gi )ak$u)at>
1> Me)astikan se)ua pe$a3ar )endapat kese$esaan be$a3ar ke ara# )e$a#irkan pe$a3ar
*ang sei)bang dan #ar).nis se$aras dengan #asrat &a$sa&a# pendidikan negara>
6> "entiasa bersedia dan sanggup )eneri)a pendapat/ s*.r dan teguran *ang
)e)bina daripada se)ua pi#ak/de)i )eningkatkan prestasi perk#id)atan dan
ke?e)er$angan pe$a3ar>
KALENDAR PERSEKOLAHAN DAN CUI UMUM 2014
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014

1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
HARI0HARI KELEPASAN AM NEGERI JOHOR DARUL A12IM
AHUN 2014
HARI KELEPASAN AM ARIKH HARI
1> HARI KEP89ERAAN NABI M8HAMMA5<MA8LI58R
RA"8L=
1 JAN "ELA"A
2> HARI 9HAIP8"AMHH 1- JAN J8MAA9
!> 9AH8N BAR8 7INA !1 JAN@1 %EB J8MAA9/ "AB98
> HARI PEKERJA 1 MEI KHAMI"
(> HARI ,E"AK 1! MEI "ELA"A
+> HARI KEP89ERAAN "RI PA58KA BAGIN5A EANG
5IPER98AN AG2NG
- J8L "AB98
-> A,AL RAMA5HANHH 26 J8N AHA5
1> HARI RAEA P8A"AH 21@26 J8L I"NIN/ "ELA"A
6> HARI KEBANG"AAN !1 2G2" AHA5
10> HARI Ma$a*sia 1+ "EP "ELA"A
11> HARI RAEA HAJI H ( 2K9 AHA5
12> HARI 5EEPA0ALIH 2! 2K9 KHAMI"
1!> A,AL M8HARRAM<MAAL HIJRAH 1!( H= 2( 2K9 "AB98
1> HARI KEP89ERAAN 5>E>MM
BAGIN5A "8L9AN J2H2RHH
22 N20 "AB98
1(> H2L ALMARH8M "8L9AN I"KAN5ARHH 26 N20 "AB98
1+> HARI Kris)as 2( 5I" KHAMI"
7A9A9AN
IH9ER9AKL8K KEPA5A PIN5AAN
IHH HARI KELEPA"AN AM NEGERI
PERINGA9AN
Apabi$a #ari ke$epasan itu 3atu# pada #ari ke$epasan )ingguan / )aka #ari tersebut
digantikan dengan es.kn*a dan 3ika #ari *ang ke)udiann*a itu pu$a sedia )en3adi #ari
ke$epasan/ )aka #ari *ang berikutn*a di3adikan #ari ke$epasan a)
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
JA58AL ,AK98 BAGI MA"A PER"EK2LAHAN 201
SESI PAGI
AHAD 0 KHAMIS WAKU
->20 J ->!0 PERHIMP8NAN
->!0 J 1>10 1
1>10 J 1>( 2
1>( J 6>20 !
6>20 J 6>((
6>(( J 10>1( REHA9 1
6>(( J 10>!0 (
10>1( J 10>(0 +
10>!0 J 10>(0 REHA9 2
10>(0 J 11>2( -
11>2( J 12>00 1
12>00 J 12>!( 6
12>!( J 1>10 10
1>10 J 1>( 11
SESI PEANG
MASA INGKAAN 1 MASA INGKAAN 2
1 1>10 J 1>( 1 1>10 J 1>(
2 1>( J 2>20 2 1>( J 2>20
! 2>20 J 2>(( ! 2>20 J 2>((
2>(( J !>!0 2>(( J !>!0
5 #REHA= 3.30 0 3.50 ( !>!0 J >0(
+ !>(0 J >2( 6 #REHA$ 4.05 0 4.25
- >2( J (>00 - >2( J (>00
1 (>00 J (>!( 1 (>00 J (>!(
6 (>!( J +>10 6 (>!( J +>10
10 +>10 J +>( 10 +>10 J +>(
WAKU SOLA
INGKAAN
2OHOR ASAR
PELAJAR IDAK SOLA3MORAL
9INGKA9AN 2 1>10 J 1>!0 >!0 J >(0 GALERI "ARJANA
9INGKA9AN 1 1>10 J 1>!0 >!0 J >(0 GALERI "ARJANA
CAAAN 4
1. SESI PAGI
REHA9 1 J tingkatan 2 4 !>
REHA9 2 J tingkatan 4 (>
Jika per#i)punan ditanggu#kan/ )asa perta)a #ari A#ad ada$a# )asa ke 2>
2. SESI PEANG
- per#i)punan )ingguan di3a$ankan pada setiap #ari A#ad <+>10 J +>(=>
- ke$as $iterasi k.)puter akan diadakan pada #ari Isnin/ "e$asa dan <12>00 J 1>00ptg=>
3. WAKU SOLA PEANG
guru *ang )enga3ar pada )asa berkenaan berada di dewan dan surau untuk pengawasan
pe$a3ar
MINGGU ARIKH HARI KEGIAAN INDAKAN CAAAN
TA$%IM &'()
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
2+>12>201! K#a)is 1> Mes*uarat guru
2> Persediaan Bi$ik dar3a#' bi$ik k#as
@ Pengetua/ GPK/
GK M'P/ G>Media/
Kaunse$.r/ 8staA
Guru ke$as/ guru
bi$ik k#as
2->12>201! Ju)aat 1> Mes*uarat Kuriku$u) 1
2> Mes*uarat Panitia
@ "e)ua guru
21>12>201! "abtu
26>12>201! A#ad
!0>12>201! Isnin 1> Mes*uarat HEM dan 5isip$in
2> Mes*uarat K.kuriku$u)
!> Persediaan bi$ik dar3a# dan pengurusan
sek.$a#
@ "e)ua guru
!1>12>201! "e$asa 1>Penda&taran Pe$a3ar tkn 1 dan @ "e)ua guru
HARI PERSEKOLAHAN SEMESER PERAMA 1.1.2014 0 20.3.2014
1 1>1>201 Rabu
1> Per#i)punan Ras)i
2> Pe)antauan Awa$ Persek.$a#an
2> Pe)be$a3aran dan penga3aran ber)u$a
> 9ak$i)at 5isip$in "esi Pagi
(> 9ak$i)at 5isip$in "esi Petang
@ GBK'"8 PIBG
@ GBK
@ PK HEM
@ PK Petang
2>1> 201 K#a)is 1> Pr.gra) Guru Pen*a*ang
2> Buda*a A$ Kuran
!> Lati#an Pan?araga)
@ GBK
@ Panitia PI
@ Pan?araga)
!>1>201 Ju)aat
>1>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga)
2> Pr.gra) 9ata?ara Bertugas Pengawas
@ Pan?araga)
@ Guru disip$in dan
guru pengawas
2
(>1>201 A#ad
1> Per#i)punan Ras)i Eng$is# ,eek
2> Minggu 2rientasi 9ing 1 4 9ing
!> Mes*uarat Kewangan 1
@ Guru BI
@ GBK
@ KP9'"ta&&
+>1> 201 Isnin 1> Minggu 2rientasi 9ing 1 4 9ing @ GBK
->1> 201 "e$asa 1> Minggu 2rientasi 9ing 1 4 9ing
2> KIK Guru "esi Petang
@ GBK
@ PK Petang
1>1> 201 Rabu 1> Minggu 2rientasi 9ing 1 4 9ing
2> Penda&taran K.kuriku$u) dan ru)a# sukan
9g> 1
@ GBK
@ Pen*e$aras K.ku>
Petang dan se)ua
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
guru sesi petang
6>1>201 K#a)is
1> Buda*a a$ Kuran
2> LE9 Meeting
!>9ak$i)at Guru 9ingkatan
> Mes*uarat 5isip$in
(> Lati#an Pan?araga)
@ "e)ua Guru
@ Guru BI
@ 8nit 5isipin
@ Pan?araga)
10>1>201 Ju)aat
11>1>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
! 12>1>201 A#ad 1> Per#i)punan Bu$anan K.kuriku$u) 1
2> Pe$aksanaan Pr.gra) Ment.r Mentee J
Guru Pen*a*ang
!> Mes*uarat Agung Ru)a# "ukan
@ "8 K.ku/
Pen*e$aras 8nit
Beruni&.r) / AJK
Pengawas dan
se)ua guru
@ GBK
@ "8 "ukan dan
se)ua Guru
Penasi#at
1!>1>201 Isnin 1> Mes*uarat Agung 8nit Beruni&.r) 1 @"e)ua Guru
Penasi#at
1>1>201 "e$asa M%5'675* R%-5'
1(>1>201 Rabu 1> 7era)a# Pena)pi$an 5iri@9ing 1
2> Mes*uarat Agung Ke$ab dan Persatuan 1
@ GBK
@ "e)ua Guru
Penasi#at
1+>1>201 K#a)is
1> "esi 5ia$.g 5engan Pe$a3ar 7e)er$ang
PMR 201!
2> Pr.gra) Jati 5iri@9ing !
!> LE9 Meeting
> Mes*uarat Agung Ke$ab "ukan 4
Per)ainan 1
(> Mes*uarat Kuriku$u) 2 <Audit Akade)ik
PMR=
+> Pengisian 5ata Penda&taran K.kuriku$u)
5$) "iste) PPK"
@ GBK
@ GBK
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@ "e)ua Guru
@"e)ua guru 9g 1
#ingga9g> (
1->1>201 Ju)aat 8%695-%(
11>1>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
16>1>201 A#ad 1> Ma3$is Pe$an?aran Pr.gra) "ek.$a#
"e$a)at 4 Ke)pen Anti Jena*a#
2> Per#i)punan Ras)i
!> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 1
@ GBK
@ "e)ua Guru
@ "e)ua Guru
Penasi#at
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
20>1>201 Isnin 1> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana 1 @ Guru Penasi#at
21>1>201 "e$asa 1> Pr.gra) Rakan 72P
2> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 2
@ GBK
@ "e)ua Guru
Penasi#at
22>1>201 Rabu 1> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) 2 @ "e)ua Guru
Penasi#at
2!>1>201 K#a)is 1> Buda*a A$ Kuran
2> LE9 Meeting
!> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana 2
> Lati#an Pan?araga)
(>Pen*era#an 5ata Penda&taran K.ku> Pe$a3ar
@ "e)ua guru
@ Panitia PI
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@ Pan?araga)
@ "8 K.ku dan
"e)ua guru 9g> 1
#ingga9g> (
2>1>201 Ju)aat
2(>1>201 "abtu 1> Per#i)punan Ras)i
2> Mes*uarat Pra Ke3.#anan Ba$apan dan
Padang
!> Lati#an Pan?araga)
@ "e)ua guru
@GPK K.ku/ "8
"ukan dan se)ua
guru sesi pagi
@ GBK
"ek.$a#
ganti ?uti
2'2'1
( 2+>1>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Pe$an?aran NILAM
!> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek !
@ "e)ua Guru
@ GPM
@ "e)ua Guru
Penasi#at
2->1>201 Isnin 1> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana ! @ "e)ua Guru
Penasi#at
21>1>201 "e$asa 1> Mes*uarat Pra Ke3.#anan Ba$apan dan
Padang "esi petang
2> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@ PK K.ku/ "8
"ukan dan se)ua
guru petang
@ "e)ua Guru
Penasi#at
26>1>201 Rabu 1> Pr.gra) Per)ata Kasi#@LPPKN@9ing (
2> Per3u)paan Persatuan dan Ke$ab 2
!> Pen*era#an Ana$isa 5ata Penda&taran
K.kuriku$u) Pe$a3ar
@ GBK
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@"8 K.ku dan
"e)ua Pen*e$aras
!0>1>201 K#a)is C5&6 P:*6-&6,% %85+ B%*5 C6+%
!1>1>201 Ju)aat %85+ B%*5 C6+%
1>2>201 "abtu %85+ B%*5 C6+%
+ 2>2>201 A#ad C5&6 B:*;%+&6 %85+ B%*5 C6+%
Ganti pada
2('1'201
Ganti pada
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
!>2>201 Isnin C5&6 B:*;%+&6 %85+ B%*5 C6+% 1('2'201
>2>201 "e$asa C5&6 B:*;%+&6 %85+ B%*5 C6+%
Ganti pada
-'!'201
(>2>201 Rabu 1> Pr.gra) M.tiDasi 4 Akur Jan3i PMR
2> Per3u)paan Ke$ab "ukan dan Per)ainan 2
@ GBK
@ "8 K.ku/
Pen*e$aras Ke$ab
dan "e)ua Guru
Penasi#at
+>2>201 K#a)is 1> Buda*a A$ Kuran
2> Pr.gra) M.tiDasi 4 Akur Jan3i "PM
!> LE9 Meeting
> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana
@ Panitia PI
@GBK
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
Penasi#at
->2>201 Ju)aat
1>2>201 "abtu 1> Mes*uarat Ag.ng PIBG
2> Kursus Ketua 4 Pen.$.ng 9ingkatan
Jawatankuasa
PIBG
@GBK
- 6>2>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i Eng$is# ,eek
2>Pr.gra) Per)ata Kasi#@LPPKN@9ing !
!> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek (
@ Guru BI
@GBK
@ "e)ua Guru
Penasi#at
10>2>201 Isnin 1> Pra Ke3.#anan Ba$apan dan Padang @ "8 "ukan/
Pen>"8 "ukan dan
se)ua guru
11>2>201 "e$asa 1> Pra Ke3.#anan Ba$apan dan Padang @ "8 "ukan/
Pen>"8 "ukan dan
se)ua guru
12>2>201 Rabu 1> Pr.gra) Ge)i$ang 9ing 1 4 9ing 2
2> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) !
@ GBK
@ "e)ua Guru
penasi#at
1!>2>201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Mes*uarat HEM <Keba3ikan=
!> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana (
> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ J'K Keba3ikan
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@ Panitia PI
1>2>201 Ju)aat
1(>2>201 "abtu 1> K#e)a# Ibada# Puteri Is$a) "iri 1 @ Guru Penasi#at
P>Is$a)
"ek.$a#
ganti ?uti
!'2'1
1 1+>2>201 A#ad 1> Per#i)punan Bu$anan K.kuriku$u) 2
2> Ma3$is Pe$an?aran Ke)pen Anti 5ada#/
@ "8 K.ku/ Pen>
"8 K.ku/ AJK
Kadet P.$is dan
se)ua guru
@ GBK
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
AI5" 4 R.k.k
!> Pertandingan 7ipta La*ang@La*ang
> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek +
(> 83ian "EGAK di3a$ankan
@ Guru Penasi#at
Ke$ab Reka?ipta
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@"e)ua guru PJK "e$a)a 2
)inggu
1->2>201 Isnin 1> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana +
2> Lati#an Pasukan at$et sek.$a#
@ "e)ua guru
penasi#at
@"8 "ukan
11>2>201 "e$asa
1> Pr.gra) 7u)a Li)a Minit
2> Pertandingan Menaikkan La*ang@$a*ang
!> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek -
> Lati#an pasukan at$et sek.$a#
@ GBK
@ Guru Penasi#at
Ke$ab Reka?ipta
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@"8 "ukan
16>2>201 Rabu 1> Pr.gra) 7u)a Li)a Minit
2> Per3u)paan Persatuan dan Ke$ab !
@ GBK
@ "e)ua Guru
20>2>201 K#a)is 1> Buda*a A$ Kuran
2> LE9 Meeting
!> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana -
@ Panitia PI
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
penasi#at
21>2>201 Ju)aat
22>2>201 "abtu 1> Kursus Asas PR"
2> Lati#an Pan?araga)
@ GBK
@ Pan?araga)
6 2!>2>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Ma3$is ,atika# Pe$antikan Ketua 4
Pen.$.ng 9ingkatan dan Pengawas Pusat
"u)ber
!> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 1
@ GBK'Pen*e$aras
9ing' Guru
Perpustakaan
@ "e)ua Guru
Penasi#at
2>2>201 Isnin 1> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana 1 @ "e)ua Guru
penasi#at
2(>2>201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang
2> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 6
@ PK Petang
@ "e)ua Guru
Penasi#at
2+>2>201 Rabu 1> Per3u)paan Ke$ab "ukan dan Per)ainan !
@ "8 K.ku/ Pen>
"8 K.ku/
Pen*e$aras dan
"e)ua Guru
Penasi#at
2->2>201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana 6
!> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
21>2>201 Ju)aat
1>!>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga)
2> Pr.gra) 2ps Mesra@Lawatan Ke Ru)a#
Pe$a3ar
@ Pan?araga)
@ GBK
10 2>!>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Mes*uarat Kewangan
2> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 10
@ "e)ua Guru
@ KP9'"ta&&
@ "e)ua Guru
Penasi#at
!>!>201 Isnin 1> U<6%+ P:+6'%6%+ P:*&%(%
2. P:+;6-6%+ D%&% U<6%+ SEGAK 7'( -6-&:(
@ 8nit peperiksaan
@"e)ua guru PJK 1 )inggu
>!>201 "e$asa 1> U<6%+ P:+6'%6%+ P:*&%(% @ 8nit Peperiksaan
(>!>201 Rabu
1> U<6%+ P:+6'%6%+ P:*&%(%
2> Pr.gra) "eri Mutiara@Ke?e)er$angan
Akade)ik
@ 8nit peperiksaan
@ GBK
+>!>201 K#a)is 1> U<6%+ P:+6'%6%+ P:*&%(% @ 8nit peperiksaan
->!>201 Ju)aat
1>!>201 "abtu 1> Pr.gra) "entu#an Kasi#@Hard?.re
2> Mes*uarat Kantin 1
!> Pr.gra) Keibu@bapaan
> Lati#an Pan?araga)
@ GBK
@ Guru Kantin
@ GBK
@ Pan?araga)
"ek.$a#
ganti ?uti
'2'201
11 6>!>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i Eng$is# ,eek
2> Lati#an R>"ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 11
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
Penasi#at
10>!>201 Isnin 1> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana 10 @ "e)ua Guru
Penasi#at
11>!>201 "e$asa 1> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 12 @ "e)ua Guru
Penasi#at
12>!>201 Rabu 1> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) @ "8 K.ku/
Pen*e$aras dan
se)ua guru
penasi#at
1!>!>201 K#a)is 1> Buda*a A$ Kuran
2> Pa)eran 4 7era)a# Ker3a*a@"PM
!> LE9 Meeting
> Mes*uarat HEM Ke@2
(> Mes*uarat 5isip$in Ke@2
+> 9eknik Men3awab Pendidikan Is$a) "PM
@ Panitia PI
@GBK
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
@ "e)ua Guru
@ Panitia PI
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
-> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana 11 @ "e)ua Guru
Penasi#at
1>!>201 Ju)aat
1(>!>201 "abtu 1> Pr.gra) "INAR ILM8@Pe$a3ar 7e)er$ang
"eri Mutiara Bersa)a Ibu bapa pe$a3ar
2> Lati#an Pan?araga)
@ GBK
@ Pan?araga)
12 1+>!>201 A#ad 1> Per#i)punan Bu$anan K.kuriku$u) !
2> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 1!
@ "8 K.ku/ Pen>
"8 K.ku/ AJK
Kadet B.)ba dan
se)ua guru
@ "e)ua Guru
Penasi#at
1->!>201 Isnin 1> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana 12 @ "e)ua Guru
Penasi#at
11>!>201 "e$asa 1> Lati#an R>"ukan %a$sa&a# dan Inte$ek 1 @ "e)ua Guru
Penasi#at
16>!>201 Rabu 1> "esi 5ia$.g dengan Pe$a3ar 7e)er$ang
"PM 201!
2> Per3u)paan Persatuan dan Ke$ab
@ GBK
@ "e)ua Guru
20>!>201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana 1!
!> Buda*a A$ Kuran
> Pr.gra) K#id)at Mas*arakat 9g> 1
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@ Panitia PI
@ Pen*e$aras K.ku
sesi ptg/ kaunse$.r
dan se)ua guru
9g> 1
CUI PERENGAHAN PENGGAL 1 #21.03.2014=29.03.2014$
21>!>201 Ju)aat
22>!>201 "abtu

C5&6
1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
2!>!>201 A#ad C5&6
1! 2>!>201 Isnin C5&6
1> Ke) MuAik @ Pan?araga)
2(>!>201 "e$asa C5&6
1> Ke) MuAik @ Pan?araga)
2+>!>201 Rabu C5&6
1> Ke) MuAik @ Pan?araga)
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
2->!>201 K#a)is C5&6
21>!>201 Ju)aat C5&6
1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
26>!>201 "abtu C5&6
1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
1 !0>!>201 A#ad 1> Pr.gra) Guru Pen*a*ang@"a)butan Hari
La#ir Guru 5an Pe$a3ar <Jan@Ma?=
2> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
!> Peng#antaran 5ata 83ian "EGAK
@ GBK
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@KP PJK
!1>!>201 Isnin 1> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana
@ "e)ua Guru
Penasi#at
1>>201 "e$asa 1> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek @ "e)ua Guru
Penasi#at
2>>201 Rabu 1> Per3u)paan Ke$ab "ukan dan Per)ainan @ "e)ua Guru
Penasi#at
!>>201 K#a)is 1> Pr.gra) "entu#an Kasi#@Hard?.re
2> LE9 Meeting
!> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana
> Buda*a A$ Kuran
(> Pr.gra) K#id)at Mas*arakat 9g> 2
@ GBK
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@ Panitia PI
@ Pen*e$aras K.ku
sesi ptg/ kaunse$.r
dan se)ua guru
9g> 2
>>201 Ju)aat
(>>201 "abtu 1> Pr.gra) K#e)a# Ibada# Puteri Is$a)
2> Lati#an Pan?araga)
@ Guru Penasi#at
P>Is$a)
@ Pan?araga)
"ek.$a#
ganti ?uti
!0'-'201
1( +>>201 A#ad 1 Per#i)punan Ras)i Eng$is# ,eek
2> Pa)eran Berka$a Panitia "ains 5i Pusat
"u)ber
!> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@Guru BI
@GPM dan KP
"ains
@ "e)ua Guru
Penasi#at
->>201 Isnin 1> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana
@ "e)ua Guru
Penasi#at
1>>201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang
2> Pertandingan Kawad Kaki KR" 5aera#
!> Pertandingan Kawad Kaki G2 <P.$is=
> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@ PK Petang
@ Guru Penasi#at
KR" 4 P.$is
@ "e)ua Guru
Penasi#at
6>>201 Rabu 1> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) (
2> Pertandingan 9a$enti)e
@ "e)ua Guru
penasi#at
@ Guru Penasi#at
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
P> Puteri
10>>201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana
!> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@ Panitia PI
11>>201 Ju)aat
12>>201 "abtu 1>Kursus Kepi)pinan Badan Pengawas
2> Lati#an Pan?araga)
!> Kursus Kepi)pinan dan Perk#e)a#an
Perdana 8nit K.kuriku$u)
@ GBK
@ Pan?araga)
@ "8 K.kuriku$u)
dan guru penasi#at
1+ 1!>>201 A#ad 1> Per#i)punan Bu$anan K.kuriku$u)
2> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@ "8 K.ku/ Pen>
"8 K.ku/ AJK
B"MM dan se)ua
guru
@ "e)ua Guru
Penasi#at
1>>201 Isnin 1> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana @ "e)ua Guru
Penasi#at
1(>>201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang
2> Lati#an R> "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@ PK Petang
@ "e)ua Guru
Penasi#at
1+>>201 Rabu 1> Pr.gra) PIN9A"@ Ment.r@Mentee
2> Per3u)paan Persatuan dan Ke$ab
!> Pertandingan In.Dasi Ke$ab'Persatuan
@ GBK'Guru
5isip$in'HEM
@ "e)ua Guru
penasi#at
@"8 K.ku/
Pen*e$aras
1->>201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Lati#an R> "ukan ,awasan dan "ar3ana
!> Mes*uarat Kuriku$u) ! <Audit Akade)ik
"PM=
> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@ "e)ua Guru
@ Panitia PI
11>>201 Ju)aat
16>>201 "abtu 1> Eng$is# in 7a)p <PMR 4 "PM=
2> Lati#an Pan?araga)
!> Pr.gra) K#e)a# Ibada# Puteri Is$a)
@ Guru BI
@ Pan?araga)
@Guru Penasi#at
Puteri Is$a)
1- 20>>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Pa)eran Berka$a Panitia "ains 5i Pusat
"u)ber
!> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@ "e)ua Guru
@ GPM dan KP
Mate)atik
@ "e)ua Guru
Penasi#at
21>>201 Isnin 1> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana
@ "e)ua Guru
Penasi#at
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
22>>201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang
2> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@ PK Petang
@ "e)ua Guru
Penasi#at
2!>>201 Rabu 1> Lati#an Kebakaran <5a$a)an=
2> Hari Buku "edunia
> Per3u)paan Ke$ab "ukan dan Per)ainan
@ AJK Kebakaran
@ GPM
@ "e)ua Guru
penasi#at
2>>201 K#a)is 1> Pr.gra) 2ps Mesra@Lawatan ke Ru)a#
Pe$a3ar
2> LE9 Meeting
!> 9eknik Men3awab Ki)ia
> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana
(> Buda*a A$ Kuran
+> Pertandingan Kebuda*aan IHari GuruL
@ GBK
@ Guru BI
@ Panitia Ki)ia
@ "e)ua Guru
Penasi#at
@ Panitia PI
@ Guru Penasi#at
K> Kebuda*aan
2(>>201 Ju)aat
2+>>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga)
2> Pr.gra) K#id)at Mas*arakat 1 <9g>!=
@ Pan?araga)
@ "8 K.ku/
Pen*e$aras K.ku/
kaunse$.r dan
se)ua guru 9g> !
11 2->>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@ "e)ua Guru
@ "e)ua Guru
Penasi#at
21>>201 Isnin 1> Lati#an Ru)a# "ukan ,awasan dan
"ar3ana
@ "e)ua Guru
Penasi#at
26>>201 "e$asa 1> Bengke$ 9eknik Men3awab I79
2> Lati#an Ru)a# "ukan %a$sa&a# dan Inte$ek
@ Guru I79
@ "e)ua Guru
Penasi#at
!0>>201 Rabu 1> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) ( @ "e)ua Guru
penasi#at
1>(>201 K#a)is H%*6 P:>:*<%
2>(>201 Ju)aat
!>(>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
16 >(>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Mes*uarat Pr.gra) Merentas 5esa dan
Ke3.#anan Ba$apan dan Padang
@ "e)ua Guru
@ "e)ua guru sesi
pagi
(>(>201 Isnin 1> Pr.gra) Jau#i BINA@9ing 2
2> Mes*uarat Kantin Ka$i ke@2
@ GBK
@ AJK Kantin
+>(>201 "e$asa 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+
2> Mes*uarat Pr.gra) Merentas 5esa dan
Ke3.#anan Ba$apan dan Padang
@ 8nit Peperiksaan
@ "e)ua guru sesi
petang
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
->(>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
1>(>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+
2> Pr.gra) "entu#an Kasi#@Hard?.re
@ 8nit Peperiksaan
@ GBK
6>(>201 Ju)aat
10>(>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
"ek.$a#
ganti ?uti
!1'-'201
20 11>(>201 A#ad 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
12>(>201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
1!>(>201 "e$asa H%*6 W:-%>
1>(>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
1(>(>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
1+>(>201 Ju)aat
1->(>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
21 11>(>201 A#ad 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
16>(>201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
20>(>201 "e$asa 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+
2> Mes*uarat HEM Ka$i ke@!
@ 8nit Peperiksaan
@ "e)ua Guru
21>(>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
22>(>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ P:*&:+;%8%+ %85+ @ 8nit Peperiksaan
2!>(>201 Ju)aat
2>(>201! "abtu 1> Ke) Jati 5iri@PIN9A"
2> Lati#an Pan?araga)
@ GBK
@ Pan?araga)
22 2(>(>201! A#ad 1> Per#i)punan Ras)i @ "e)ua Guru
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
2+>(>201 Isnin
C5&6 P:*&:+;%8%+ %85+ #27.05.2014=14.06.2014$
2->(>201 "e$asa C5&6
21>(>201 Rabu C5&6
26>(>201 K#a)is C5&6
!0>(>201 Ju)aat C5&6
1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
!1>(>201 "abtu C5&6
1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
2! 1>+>201 A#ad
C5&6
2>+>201 Isnin C5&6
1> Ke) MuAik @ Pan?araga)
!>+>201 "e$asa C5&6
1> Ke) MuAik @ Pan?araga)
>+>201 Rabu C5&6
1> Ke) MuAik @ Pan?araga)
(>+>201 K#a)is C5&6
+>+>201 Ju)aat C5&6
1> Pertandingan Pan?araga) Peringkat
Kebangsaan
@ Pan?araga)
->+>201 "abtu HARI KEPUERAAN D"MM AGONG
C5&6
2 1>+>201! A#ad C5&6
6>+>201 Isnin C5&6
10>+>201 "e$asa C5&6
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
11>+>201 Rabu C5&6
12>+>201 K#a)is C5&6
1!>+>201 Ju)aat
C5&6
1>+>201 "abtu C5&6
1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
2( 1(>+>201 A#ad 1> Per#i)punan Bu$anan K.kuriku$u) (
2> Mes*uarat Kewangan
!> Lati#an Kawad Kaki 8nit Beruni&.r)
@ "8 K.ku/ Pen>
"8 K.ku/ AJK
PPIM dan se)ua
guru
@ KP9' "ta&&
@Guru penasi#at
1+>+>201 Isnin 1> Mes*uarat 2 AJK Ke3.#anan Ba$apan dan
Padang "MKPG! dan Merentas 5esa
2> Lati#an Kawad Kaki 8nit Beruni&.r)
@GPK K.ku/"8
"ukan dan se)ua
ketua AJK
@Guru penasi#at
1->+>201 "e$asa 1> Bengke$ 9eknik )en3awab Ba#asa Me$a*u
"PM dan PMR
2> Mes*uarat Kuriku$u) <Audit Akade)ik
Peperiksaan Pertenga#an 9a#un=
!> KIK Guru "esi Petang
> Lati#an Kawad Kaki 8nit Beruni&.r)
@ Panitia BM
@ Panitia BM
@ PK Petang
@Guru penasi#at
11>+>201 Rabu 1> Lati#an Kebakaran
2> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) +
@ AJK Kebakaran
@ "e)ua Guru
penasi#at
16>+>201 K#a)is 1> Buda*a A$ Kuran
2> LE9 Meeting
!> Mes*uarat 5isip$in Ka$i ke@!
> Lati#an Kawad Kaki 8nit Beruni&.r)
@ Panitia PI
@Guru BI
@ 8nit 5isip$in
@Guru penasi#at
20>+>201 Ju)aat
21>+>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga)
2> Pr.gra) 2ps Mesra@Lawatan ke Ru)a#
Pe$a3ar
!>Pr.gra) Larian Merentas 5esa Ka$i ke 12
@ Pan?araga)
@ GBK
@"8 "ukan dan
se)ua guru
2+ 22>+>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Pe$an?aran Pr.gra) Minda "i#at
!> Pr.gra) Guru Pen*a*ang@"a)butan Hari
La#ir Guru 5an Pe$a3ar <Apri$@Jun=
> Lati#an Kawad Kaki 8nit Beruni&.r)
@ "e)ua Guru
@ GBK
@ GBK
@Guru penasi#at
2!>+>201 Isnin 1> Raptai 1 Ke3.#anan Ba$apan dan Padang
"MKPG! ka$i ke@12
@"8 "ukan/ "8
K.kuriku$u)/ dan
se)ua guru
2>+>201 "e$asa 1> Raptai Penu# Ke3.#anan Ba$apan dan
Padang "MKPG! ka$i ke@12
@"8 "ukan/ "8
K.kuriku$u)/ dan
se)ua guru
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
2(>+>201 Rabu 1> Ke3.#anan Ba$apan dan Padang "MKPG!
Ka$i ke 12
2> Pertandingan Kawad Kaki 8nit Beruni&.r)
Peringkat "ek.$a#
@ "e)ua Guru
@se)ua guru
penasi#at
2+>+>201 K#a)is 1> Hari Keusa#awanan dan Hari
Pe)ua&akatan
@ "e)ua Guru
2->+>201 Ju)aat
21>+>201 "abtu
2- 26>+>201 A#ad AWAL RAMADHAN
!0>+>201 Isnin 1> Pr.gra) Minggu Ker3a*a
2>Bu$an Pusat "u)ber
!> Mes*uarat Kantin Ka$i Ke@!
@ GBK
@GPM
@ AJK Kantin
1>->201 "e$asa KIK Guru "esi Petang @ PK Petang
2>->201 Rabu 1> Pr.gra) Ha$a 9u3u "e$epas "PM @ GBK
!>->201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ Panitia PI
>->201 Ju)aat
(>->201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
21 +>->201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i Eng$is# ,eek
2> Anugera# Marka# 9erbaik Ba#asa Me$a*u
"PM
!> Pa)eran Berka$a Panitia Pendidikan Is$a)
5i Pusat "u)ber
@ Panitia BI
@Panitia BM
@GPM' KP P>Is$a)
->->201 Isnin 1> Pe)antauan %ai$ 8nit K.kuriku$u) @Pen*e$aras
K.kuriku$u)
1>->201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang
2> Pe)antauan %ai$ 8nit K.kuriku$u)
@ PK Petang
@Pen*e$aras
K.kuriku$u)
6>->201 Rabu 1> Pr.gra) "entu#an Kasi#@Hard?.re
2> Pe)antauan %ai$ 8nit K.kuriku$u)
@ GBK
@Pen*e$aras
K.kuriku$u)
10>->201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ Panitia PI
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
11>->201 Ju)aat
12>->201
"abtu
26 1!>->201 A#ad 1> Per#i)punan Bu$anan K.kuriku$u) + @ "8 K.ku/ Pen>
"8 K.ku/ AJK
KR" dan se)ua
guru
1>->201 Isnin
1(>->201 "e$asa
1+>->201 Rabu
1->->201 K#a)is 1> Pr.gra) Anti Pe)erdagangan 2rang
2> LE9 Meeting
!> Buda*a A$ Kuran
@ GBK
@ Guru BI
@ Panitia PI
11>->201 Ju)aat
16>->201 "abtu
!0 20>->201 A#ad
21>->201 Isnin 1. U<6%+ P:+6'%6%+ K:75% @ 8nit Peperiksaan
22>->201 "e$asa 1. U<6%+ P:+6'%6%+ K:75% @ 8nit Peperiksaan
2!>->201 Rabu 1. U<6%+ P:+6'%6%+ K:75% @ 8nit Peperiksaan
2>->201 K#a)is 1. U<6%+ P:+6'%6%+ K:75% @ 8nit Peperiksaan
2(>->201 Ju)aat
2+>->201 "abtu
!1 2->->201 A#ad CUI PERISIWA HARI RA"A AIDIL!IRI
21>->201 Isnin HARI RA"A AIDIL!IRI
26>->201 "e$asa HARI RA"A AIDIL!IRI
Ganti pada
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
!0>->201 Rabu CUI BERGANI HARI RA"A AIDIL!IRI (''201
!1>->201 K#a)is CUI BERGANI HARI RA"A AIDIL!IRI
Ganti pada
10'('201
1>1>201 Ju)aat
2>1>201 "abtu
!2 !>1>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i @ "e)ua Guru
>1>201 Isnin
(>1>201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang @ PK Petang
+>1>201 Rabu 1> Bengke$ 9eknik Men3awab Ba#asa Inggeris
"PM
2> Per3u)paan Persatuan dan Ke$ab <(=
@ Guru BI
@se)ua guru
penasi#at
->1>201 K#a)is 1> Pr.gra) "entu#an Kasi#@Hard?.re
2> LE9 Meeting
!> Buda*a A$ Kuran
@ GBK
@ Guru BI
@ Panitia PI
1>1>201 Ju)aat
6>1>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
!! 10>1>201 A#ad Per#i)punan Ras)i Eng$is# ,eek @ Guru BI
11>1>201 Isnin Mes*uarat k.kuriku$u) <2= @se)ua guru
12>1>201 "e$asa
1!>1>201 Rabu 1> Per3u)paan Ke$ab "ukan 5an
Per)ainan<(=
@ "e)ua Guru
penasi#at
1>1>201 K#a)is 1> 9eknik Men3awab Perdagangan "PM
2> LE9 Meeting
!> Buda*a A$ Kuran
> KEM "8KAN 1MALAE"IA
@ Guru
Perdagangan
@ Guru BI
@ Panitia PI
@"8 "ukan/
Pen*e$aras 4 Guru
Ke$ab "ukan
4Per)ainan
1(>1>201 Ju)aat
1+>1>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga)
2> KEM "8KAN 1MALAE"IA
@ Pan?araga)
@"8 "ukan/
Pen*e$aras 4 Guru
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Ke$ab "ukan
4Per)ainan
! 1->1>201 A#ad 1> Per3u)paan Bu$anan K.kuriku$u) -
2> Pa)eran Berka$a Panitia "e3ara# 5i
Pusat "u)ber
!> Anugera# Pusat "u)ber 201
@ "8 K.ku/ Pen>
"8 K.ku/ AJK
Pengakap Laut
dan se)ua guru
@GPM ' KP "e3ara#
@GPM
11>1>201 Isnin
16>1>201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang
2> Bengke$ Ke?e)er$angan Ki)ia
@ PK Petang
@ Panitia Ki)ia
20>1>201 Rabu 1> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) <-= @se)ua guru
penasi#at
21>1>201 K#a)is 1> Pr.gra) M.tiDasi 9ing 1 4 9ing 2
2> LE9 Meeting
!> Buda*a A$ Kuran
@ GBK
@ Guru BI
@ Panitia PI
22>1>201 Ju)aat
2!>1>201 "abtu 1> Pe?utan Ak#ir "PM
2> Lati#an Pan?araga)
@ GBK
@ Pan?araga)
2>1>201 A#ad 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
!( 2(>1>201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
2+>1>201 "e$asa 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
2->1>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM
2> Per3u)paan Persatuan dan Ke$ab sesi
petang
@ 8nit Peperiksaan
@Pen*e$aras K.ku
dan guru penasi#at
sesi petang
21>1>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM
2. P*@;*%( K867(%& M%-A%*%>%& ;. 1
@ 8nit Peperiksaan
@"e)ua guru 9g> 1
26>1>201 Ju)aat
!0>1>201 "abtu 1> Pr.gra) 2ps Mesra
2> Lati#an Pan?araga)
J GBK
@ Pan?araga)
!+ !1>1>201 A#ad H%*6 M:*7:>%
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
1>6>201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM
2> Mes*uarat Kewangan
@ 8nit Peperiksaan
@ KP9' "ta&&
2>6>201 "e$asa 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
!>6>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM
2> Per3u)paan Ke$ab "ukan dan Per)ainan
sesi petang
@ 8nit Peperiksaan
@ Pen*e$aras K.ku
dan guru penasi#at
sesi petang
>6>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM
2> Pr.gra) "entu#an Kasi#@Hard?.re
!> Pr.gra) K#id)at Mas*arakat 9g> 2
@ 8nit Peperiksaan
J GBK
@ "8 K.ku/
Kaunse$.r dan
se)ua guru 9ing>2
(>6>201 Ju)aat
+>6>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
!- ->6>201 A#ad 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
1>6>201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
6>6>201 "e$asa 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
10>6>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM
2> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) sesi petang
@ 8nit Peperiksaan
@ Pen*e$aras K.ku
dan guru penasi#at
sesi petang
11>6>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ P:*?5)%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
CUI PERENGAHAN PENGGAL KEDUA #12.09.2014=20.09.2014$
12>6>201 Ju)aat C5&6
1!>6>201 "abtu C5&6
1>6>201 A#ad C5&6
!1 1(>6>201 Isnin C5&6
1+>6>201 "e$asa HARI MALA"SIA
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
1->6>201 Rabu C5&6
11>6>201 K#a)is C5&6
16>6>201 Ju)aat C5&6
20>6>201 "abtu C5&6
1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
!6 21>6>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Pr.gra) Guru Pen*a*ang@"a)butan Hari
La#ir Guru 5an Pe$a3ar <Ju$ai@"ept=
@ "e)ua Guru
@ GBK
22>6>201 Isnin
2!>6>201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang
2> Bengke$ 7a$.n 7e)er$ang "PM I79 5aera#
Pasir Gudang
@ PK Petang
@ Guru I79
2>6>201 Rabu 1> Per3u)paan 8nit Beruni&.r) <1=@ Peni$aian @se)ua guru
penasi#at
2(>6>201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ Panitia PI
2+>6>201 Ju)aat
2->6>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga)
2> Pr.gra) K#id)at Mas*arakt 9g> !
@ Pan?araga)
@"8 K.ku
/kaunse$.r dan
se)ua guru 9g> !
21>6>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Anugera# L.n3akan 9erbaik Ba#asa Me$a*u
"PM
@ "e)ua Guru
@ Panitia BM
0 26>6>201 Isnin Mes*uarat K.kuriku$u) <!= @se)ua guru
!0>6>201 "e$asa Audit Akade)ik "PM @ GBK
1>10>201 Rabu
1> Per3u)paan Persatuan'Ke$ab J Peni$aian
K.kuriku$u)
@se)ua guru
penasi#at
2>10>201 K#a)is 1> Pr.gra) "E5AR "PM
2> LE9 Meeting
!> Mes*uarat Kuriku$u) ( <Audit Peperiksaan
Per?ubaan "PM=
> Pr.gra) "E5AR "PM
(> Buda*a A$ Kuran
@ GBK
@ Guru BI
@ "E)ua Guru
@ GBK
@ Panitia PI
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
!>10>201 Ju)aat
>10>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
1 (>10>201 A#ad HARI RA"A AIDIL ADHA
+>10>201 Isnin
->10>201 "e$asa 1> KIK Guru "esi Petang @ PK Petang
1>10>201 Rabu 1> K$inik Ba#asa Me$a*u Kertas 2 "PM
2> Per3u)paan Ke$ab "ukan'Per)ainan J
Peni$aian
@ Panitia BM
@"e)ua guru
penasi#at
6>10>201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Bengke$ 7a$.n Ha$us "PM I79 5aera#
Pasir Gudang
!> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ Guru I79
@ Panitia PI
10>10>201 Ju)aat
11>10>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga)
2> Ke) Ke?e)er$angan 7a$.n "PM I79
@ Pan?araga)
@ Guru I79
2 12>10>201 A#ad 1> Per#i)punan Bu$anan K.kuriku$u) 1 @ "8 K.ku/ AJK
Pandu Puteri /AJK
Pan?araga) dan
se)ua guru
1!>10>201 Isnin
1. P:+A:*%8%+ )@*%+; >:8%76*%+ 7%+
P:+6'%6%+ M%*>%8 K@>5*6>5'5( 9:'%<%* >97
;5*5 &6+;>%&%+
@"e)ua ketua
penasi#at dan pen>
Ketua penasi#at
1>10>201 "e$asa
1. P:+A:*%8%+ )@*%+; >:8%76*%+ 7%+
P:+6'%6%+ M%*>%8 K@>5*6>5'5( 9:'%<%* >97
;5*5 &6+;>%&%+
@"e)ua ketua
penasi#at dan pen>
Ketua penasi#at
1(>10>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
@ 8nit Peperiksaan
1+>10>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
@ 8nit Peperiksaan
1->10>201 Ju)aat
11>10>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
! 16>10>201 A#ad 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
2. K:(%-5>%+ 7%&% PAJSK ;.1/ 2 7%+ 3
7%+ 7%&% 9:+6'%6%+ >@>5. 7'( -A-&:( PPKS
@ 8nit Peperiksaan
@se)ua guru 9g>
1/2 /!/ dan (
20>10> 201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
@ 8nit Peperiksaan
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
21>10>201 "e$asa CUI BERGANI DEEPA.ALI
Ganti pada
1('1'201
22>10>201 Rabu CUI PERISIWA DEEPA.ALI
2!>10>201 K#a)is DEEPA.ALI
2>10>201 Ju)aat DEEPA.ALI
2(>10>201 "abtu AWAL MUHARAM
2+>10>201 A#ad CUI BERGANI DEEPA.ALI
Ganti pada
2-'6'201
2+>10>201 A#ad 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
2> Pengiraan "t.k Pusat "u)ber
@ 8nit Peperiksaan
@GPM
2->10>201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
@ 8nit Peperiksaan
21>10>201 "e$asa 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
@ 8nit Peperiksaan
26>10>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
2. P:+;8%+&%*%+ S6<6' K@>5*6>5'5( P:'%<%*
;. 4 7%+ 5
@ 8nit Peperiksaan
@"e)ua guru 9g>
dan (
!0>10>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ A>86* %85+ 6+;>%&%+
E(9%&
2. P:+;8%+&%*%+ S6<6' K@>5*6>5'5( P:'%<%*
;. 4 7%+ 5
@ 8nit Peperiksaan
@"e)ua guru 9g>
dan (
!1>10>201 Ju)aat
1>11>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga)
2> Ke) Me)ba?a 1Ma$a*sia
@ Pan?araga)
@GPM
( 2>11>201 A#ad 1> Per#i)punan Ras)i
2> Mes*uarat Kewangan
@ "e)ua Guru
@ KP9'"ta&&
!>11>201 Isnin 1> Peng#antaran sa$inan )arka# kese$uru#an
PAJ"K dan data "EGAK Pe$a3ar 9g> 1/ 2 dan
!
@se)ua guru 9g>
1/2 dan !
>11>201 "e$asa 1> Pr.gra) M.#.n Restu "PM
2> Peng#antaran sa$inan )arka# kese$uru#an
PAJ"K dan data "EGAK Pe$a3ar 9g> 1/ 2 dan
@ GBK
@se)ua guru 9g>
1/2 dan !
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
!
(>11>201 Rabu 1. P:+A:*%8%+ !%6' U+6& K@>5*6>5'5(
2. P:+A:*%8%+ !%6' K@>5*6>5'5( K:'%-
@Pen*e$aras K.ku>
dan Ketua Jketua
penasi#at
@ "e)ua guru
9ingkatan
+>11>201 K#a)is 1> LE9 Meeting
2> Buda*a A$ Kuran
@ Guru BI
@ Panitia PI
->11>201 Ju)aat
1>11>201 "abtu 1> Lati#an Pan?araga) @ Pan?araga)
+ 6>11>201 A#ad 1> Pr.gra) Iring Restu "PM
2> Pr.gra) Guru Pen*a*ang@"a)butan Hari
La#ir Guru 5an Pe$a3ar <2kt@N.D=
!> Per#i)punan Ras)i
@ GBK
@ GBK
@ "e)ua Guru
10>11>201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
11>11>201 "e$asa 1. P:9:*6>-%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
12>11>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
1!>11>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
1>11>201 Ju)aat
1(>11>201 "abtu
- 1+>11> 201 A#ad 1. P:*86(95+%+ B5'%+%+ K@>5*6>5'5( 9 @Guru Pengawas /
AJK Pengawas
dan se)ua guru
1->11> 201 Isnin 1. P:9:*6>-%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
11>11> 201 "e$asa 1. P:9:*6>-%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
16>11>201 Rabu 1. P:9:*6>-%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
20>11>201 K#a)is 1. P:9:*6>-%%+ SPM @ 8nit Peperiksaan
21>11>201 Ju)aat
C5&6 A>86* %85+ #21.11.2014= 03.01.2015$
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
22>11>201 "abtu HARI KEPUERAAN SULAN JOHOR
1 2!>11>201 A#ad
C5&6
2>11>201 Isnin
C5&6
2(>11>201 "e$asa
C5&6
2+>11>201 Rabu
C5&6
2->11>201 K#a)is
C5&6
21>11>201 Ju)aat
C5&6
26>11>201 "abtu
HARI HOL ALMARHUM SULAN JOHOR
6 !0>11>201 A#ad
C5&6
1>12>201 Isnin
C5&6
2>12>201 "e$asa
C5&6
!>12>201 Rabu
C5&6
>12>201 K#a)is
C5&6
(>12>201 Ju)aat
C5&6
+>12>201 "abtu
C5&6
(0 ->12>201 A#ad
C5&6
1>12>201 Isnin
C5&6
6>12>201 "e$asa
C5&6
10>12>201 Rabu
C5&6
11>12>201 K#a)is C5&6
12>12>201 Ju)aat
C5&6
1!>12>201 "abtu
C5&6
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
(1 1>12>201 A#ad
C5&6
1(>12>201 Isnin
C5&6
1+>12>201 "e$asa
C5&6
1->12>201 Rabu
C5&6
11>12>201 K#a)is
C5&6
16>12>201 Ju)aat
C5&6
20>12>201 "abtu
C5&6
(2 21>12>201 A#ad
C5&6
22>12>201 Isnin
C5&6
2!>12>201 "e$asa
C5&6
2>12>201 Rabu
C5&6
2(>12>201 K#a)is
H%*6 K*6-(%-
2+>12>201 Ju)aat
C5&6
2->12>201 "abtu
C5&6
21>12>201 A#ad
C5&6
26>12>201 Isnin
C5&6
!0>12>201 "e$asa
C5&6
!1>12>201 Rabu
C5&6
PERHAIAN4
HH "ega$a pr.gra) atau aktiDiti panitia/ badan beruni&.)/ persatuan/ ke$ab dan unit@unit k#as #endak$a#
disera#kan satu sa$inan ke Pusat "u)ber "ek.$a# untuk si)panan> Harap )ak$u)>
HH "ega$a AktiDiti 4 Pr.gra) &:*&%>'5> >:9%7% 96+7%%+> Harap Mak$u)>
SENARAI NAMA GURU SMKPG3 2014
1
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
SESI PAGI
BIL NAMA
1
2 N2RANIBA B9 "HAM"8RI
! "HAHALAN B AN8AR
MARIA,A9I B9 AB58L MALEK
( MABNAH B9 JAA%AR
+ "I9I MABLIHA B9 AHMA5
- BAHARAH B9 M2H5 RAB2N
1 %ARI5AH B9 AB5 "AMA5
6 A5HAR B BAHARIM
10 BABI5AH B9 RAHMA9
11 EN5ERA 5E,I A'P 0ELL8"AME
12 "I9I R2HANA B9 MA"5AR
1! "I9I R8BIAH B9 M8HARAM
1
"EARI%AH 8L,IEAH B9
KLI,2NCI"MAIL
1( ABA,ANA B9 AB5 JALIL
1+ ABIMA,A9I B9 EA9IM
1- %ABILAH B9 AB58LLAH C AB LA9I%
11 HA5A,IEAH B9 M8"LIM
16 HALIMAH B9 AB RAHMAN
20 HANI"AH BIN9I I"MAIL
21 HAREAN9I B9 HAMBAH
22 HILL,A B9 ARI"
2! I5A MARLINI B9 M2H5 9AHIR
2 IN52K N8R8L HI5AEAH M5 AMIN
2( IR"HA B9 I"MAIL
2+ KHAIR28N NIBA B9 EAHEA
2- LIM ME2, 7HENG
21 M2HAMA5 IKH,AN B AHMA5
26 M2HAME5 KHAIR8L NIBAM
!0 M2H5 REB8AN B HAMBAH
!1 M2H5 R2BALI B AB5 HALIM
!2 M8GANE",ARE A'P G20IN5A"AME
!! NA5BRAH B9 9A,ANG
! N2R AE8NI B9 M2HAMA5 ABMI
!( N2R ABNI9A B9 "AI5
!+ N2R "8HAILA B9 MA"P2R
!- N2RA%"HAN B9 RAMLI
!1 N2RAIBAH B9 BAHR85IN
!6 N2RABILA B9 HAMIM
0 N2RHA"LIN5A B9 M2H5 "ALLEH
1 N2RIBA B9 N2R5IN
2 N2RIBAH B9 B2HARI
! N8R %A9HIAH B9 I9HNIN
N8R8LH85A B9 ABMI
( N8R8L NA5IAH B9 RAHIM
+ RABIAH B9 29HMAN
- RAHIMA98L A5ARIAH B9 BAHARI
1 R2"NA5IA B9 AB5 ,AHAB
6 R8BIEAN9I B9 "ARKAM
(0 "H2BA 5E0I A'P BALAKRI"HNAN
(1 "I9I %A9IMAH B9 M8HAMMA5
(2 "I9I N2R NAH5IA B9 M8"9%AR
(! "8BILA,ANI B9 MAMA9
( 0A"AN9HA A'P A"2KAN
(( ,AN N2RABLILA,A9I B9 ,AN JALIL
(+ HER5A BIN9I M2H5 J2HAN
SESI PETANG
BIL NAMA
1 N2R"ANI B9 BA"AR
2 BANARIMAH B9 JAMH8RI
! N2RMALA B9 AB5 RAHMAN
N22R HI5AEAH B9 I"A
( AINA %ARIBA B9 M5 BIN
+ %IR5BA8" B9 "AHLAN
1 %ARI5AH B9 M2HMA5
1 %ARIHAN B9 AB58L ABIB
6 %AA9IHAH B9 AB58LLAH "8KRI
10 KARIMAH B9 IBRAHIM
11 MARINA B9 MAHM225
12 MARLINA B9 I"MAIL
1! N2R %AIBAN B9 M8HAMA5
1 N8R %A5ILAH B9 ,25I
1( N8R "A%INAB B9 M2H5 NAHR2,I
1+ N8R8L H8"NA B9 M2H5 "ABRE
1- N8R8L "HAHREEN B9 M2H5 "AA9
11 "8AI5AH B9 M2H5 NA"IR
16 N8R8LBA98L %AIR8" B9 I"HAK
20 B8LKI%LI BIN EAHEA
21 R2BILAH B9 A5BI"
22 N2R ABAH BIN9I MANAN
2! N8R8L A"HIKIN BIN9I M85A
SMK PASIR GUDANG 3
CARA ORGANISASI PENGURUSAN 2014


PIBG
PENGEUA

PENOLONG KANAN
Pn> H3#> N.raniAa Bt> "#a)suri
PENOLONG KANAN PEANG
Pn> N2R"ANI B9 BA"AR
PENOLONG KANAN HEM
En> "#a#a$an Bin Anuar
PENOLONG KANAN K0 KURIKULUM
Pn> Mariawati Bt> Abd> Ma$ek
PELAJAR =PELAJAR
KURIKULUM

JA58AL ,AK98
PEPERIK"AAN
P8"A9 "8MBER
PP"MI
PENADBIRAN

Perke)bangan "ta&
Kawa$an Kese$a)atan
Pe)bangunan 4 Beka$an
Ke?eriaan dan kebersi#an
Pera*aan "ek.$a#
5ata dan Mak$u)at "ek.$a# <"MPP =
Pe)bestarian I79

GURU =GURU3SA! SOKONGAN3PEKERJA
KAUNSELOR
HAL EHWAL
MURID

5isip$in
Badan Pengawas
BIasiswa
5a&tar Ke)asukan
9esti).nia$'"i3i$
Le)baga Pengawas
"PB9
Keba3ikan Pe$a3ar
Jadua$ Kedatangan
Retan Bu$anan
Rek.d Peristiwa
"ek.$a#
!K

PENADBIRAN


5ata Pe$a3ar <"MM=
Pr.gra) B ersepadu
"ek.$a# "i#at
Pr.gra) "ek.$a#
"e$a)at

PEMBANGUNAN
KOKURIKULUM

Badan Beruni&.r)
Persatuan'Ke$ab
"ukan'Per)ainan
K.kuriku$u)'
Akade)ik

PENADBIRAN


Pen*e$arasan
K.kuriku$u)
M""5
"etiausa#a "ukan
Pengan3uran
Per)ainan
M""5'M""J
K.perasi

Panitia

@B> Me$a*u
@B> Inggeris
@B> 9a)i$
@B> 7ina

GURU
KANAN
BIDANG
BAHASA
Pn> "iti
MaA$i#a Bt>
A#)ad


GURU KANAN
BIDANG
KAJIAN
KEMAS"ARAKAAN
Pn> H3#> MaAna# Bt>
Jaa&ar

GURU
KANAN
BIDANG
EK B .OK
Pn> Ba#ara#
Bt> Rab.n

GURU
KANAN
BIDANG
SAINS3MA
Pn> %arida#
Bt> Abd>
"a)ad
GURU
MEDIA
P""
Ma3a$a#
Pn> "iti
RuAia# Bt>
Mu#ara)

Panitia

@"e3ara#
@Ge.gra&i
@Pend> Is$a)
@PJK
@Pend> M.ra$
@P> "eni 0isua$
@Pend> "iDik
@9assawwur
Is$a)

Panitia

@Ke)a#iran
Hidup
@Perdagangan
@Prinsip Akaun
@I79
@Ek.n.)i
@LK
Panitia

@Mate)atik
@Mate)atik
9a)ba#an
@"ains
@%iAik
@Ki)ia
@Bi.$.gi
JAWAANKUASA PENGURUSAN AM 2014
(* MA+,IS PEN-URUSAN

Pengerusi : (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Nrani!a bt S"amsuri (Penlng Kanan)
Setiausa"a : En A#"ar b $a"arim
A"li %a&atan 'uasa : En S"a"alan b Anuar (Penlng Kanan (EM)
Pn Nrsani bt $asar (Penlng Kanan Petang)
Pn Maria&ati bt Ab# Male' (Penlng Kanan K'uri'ulum)
Pn ()" Ma!na" bt %aa*ar (Guru Kanan Ka)ian Kemas+ara'atan)
Pn Siti Ma!li"a bt A"ma# (Guru Kanan Mata,ela)aran $a"asa)
Pn -a"ara" bt M"# Rabn (Guru Kanan Te'ni' . /'asinal)
Pn 0ari#a" bt Ab# Sama# (Guru Kanan Sains . Matemati')
Pn Siti Ru!ia" $t Mu"aram (Guru Me#ia)
En1 M#1 Mansr b Ab#ul Ra!a' (Ketua Pembantu Ta#bir)
Kaunselr

&* MA+,IS $E%AN-AN
Pengerusi : (Pengetua)
Naib Pengerusi : Pn Nrani!a bt S"amsuri (Penlng Kanan)
En S"a"alan bin Anuar (Penlng Kanan (EM)
Setiausa"a : En1 M#1 Mansr b Ab#ul Ra!a' (PT )
A"li )a&atan'uasa : Pn Maria&ati bt Ab# Male' (Penlng Kanan K'uri'ulum)
Pn Nrsani bt $asar (Penlng Kanan Petang)
Pn ()" Ma!na" bt %aa*ar ( Guru Kanan Ka)ian Kemas+ara'atan)
Pn Siti Ma!li"a bt A"ma# ( Guru Kanan $a"asa)
Pn -a"ara" bt M"# Rabn ( Guru Kanan Te'ni' . /'asinal)
Pn 0ari#a" bt Ab# Sama# ( Guru Kanan Sains . Matemati')
Pn Siti Ru!ia" bt Mu"aram ( Guru Me#ia )
Kaunselr

Au#it Dalaman : Pn I#a Marlini bt M"# Ta"ir

+A%ATAN$UASA N$RA .PP$$S/ 0 S$PM
Pengerusi : (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Nrani!a bt S"amsuri (PK)
Naib Pengerusi 1 : En S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Naib Pengerusi 2 : Pn Maria&ati bt Ab# Male' (PK K')
Naib Pengerusi 3 : Pn Nrsani bt $asar (PK Petang)
Pen+elaras : Pn A!a&ana bt Ab# %alil
45
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
A"li %a&atan'uasa
Guru Kanan : Pn ()" Ma!na" bt %aa*ar ( Guru Kanan Ka)ian
Mata,ela)aran Kemas+ara'atan)
Pn Siti Ma!li"a bt A"ma# ( Guru Kanan $a"asa)
Pn -a"ara" bt M"# Rabn ( Guru Kanan Te'ni' . /'asinal)
Pn 0ari#a" bt Ab# Sama# ( Guru Kanan Sains . Matemati')
Data6Ma'lumat : Pn A!a&ana bt Ab# %alil
A'a#emi'6Kuri'ulum : Pn Nri!a bt Nr#in
Sa"sia" : Pn (ar+anti bt (am!a"
K'uri'ulum : Pn Nr"aslin#a bt M"# Sallle"
7DP : Pn Nr A!nita bt Sai#
1* +A%ATAN$UASA PEN-URUSAN ASET $ERA+AAN .+$PA$/
Pengerusi : (Pengetua)
Pega&ai Aset : Pn Nrani!a bt S"amsuri (PK)

Pega&ai Pemeri'sa Aset : En S"a"alan b Anuar (PK (EM)
Pn Ma"ani $t Ab# Ma)i# (PK Petang)
Pn Nrsani bt $asar (PK K')
Pega&ai Pelu,usan Aset : En -ul'i*li b 8a"+a
Pn A!a&ana bt Ab# %alil
En M"# R!ali b Ab# (alim
Pega&ai /eri*i'asi St' : Pn Siti Ma!li"a bt A"ma#
Pn ()" Ma!na" bt %aa*ar
Pn -a"ara" bt M"# Rabn
Pn 0ari#a" bt Ab# Sama#
Pn Siti Ru!ia" bt Mu"aram
Urusetia : Pn R!iana bt %umari
Pn Nuralina bt Panuatan
Pn Nr"a*i!a" bt Ab#ulla"
Setiausa"a : Pn Nur S+a*ina! bt M"# Na"r&i
)* +A%ATAN$UASA PIB-
E9 :**i;i :
8ang Di,ertua : En :t"man bin Ibra"im
Naib 8ang Di,ertua : Tuan (a)i Ab# 7ati* bin $a"ri
Setiausa"a : Pn Nri!a" bt $"ari
Naib Setiausa"a : Pn -anarima" bt %am"uri
$en#a"ari : <i' Siti 0atima" bt M"amma#
A%K : =a'il Ibu $a,a
45
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
$ir A'a#emi' : Pn (a+ati bt A"ma#
$ir Keba)i'an : Pn Ma"suri bt () $agat
Pn -a&ia" bt Is"a'
$ir Disi,lin : Pn Kmes,ar+A6P Seeni>asan
$ir Utiliti : En -amri bin Ismail
$ir K'uri'ulum : En K"ali# bin () Kariman
%uru Au#it : En Abu bin $a'ar
=a'il Guru : Pn Nr"aslin#a bt M"# Salle" ($ir K')
: En M"ama# I'"&an bin A"ma# ($ir Disi,lin)
: Ust A#"ar bin $a"arim ($ir A'a#emi')
: En R!ali bin Ab# (alim ($ir Utiliti)
: Pn Siti R"ana bt Mas#ar
: Pn Nr (i#a+a" bt Isa
%uru Au#it : Tuan (a)i Ari** bin A+b
: Pn -a"ara" bt M"# Rabn
2* +A%ATAN$UASA PEMUA3A$ATAN
Pengerusi : (Pengetua)
Naib Pengerusi : Tuan (a)i M"# Ari* bin A+b
Setiausa"a : Pn Maria&ati bt Ab# Male' (PK K')
Pn Nrsani bt $asar (PK Petang)
A%K : Pega&ai Per"ubungan Plis Se'la"
Ketua $alai $mba
Ketua $alai Plis Pasir Gu#ang
Ketua Perubatan Pli'lini' Kesi"atan Pasir Gu#ang
Persatuan Pen#u#u' Peruma"an TN$
Persatuan Pen#u#u' Peruma"an $u'it %ati
Pega&ai Ma)lis Perban#aran Pasir Gu#ang
%a&atan'uasa %KKK Taman Air $iru
Persatuan Pen#u#u' Taman <en#ana
A%K Per"ubungan A&am Se'la" : En Sa"alan bin Anuar
En M"ama# I'"&an bin A"ma# (Ketua Guru Disi,lin)
Pn (ar+anti binti (am!a" (Ketua Guru Penga&as)
Pn En#era A6P /ellusam+ (Kaunselr)
A%K Sarana Ibuba,a : Pn1 Nr (i#a+a" bt Isa

4* +A%ATAN$UASA E5MA+A,A6 DAN B,7- SE$7,A6
45
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Pengerusi : (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Nrani!a bt S"amsuri (GPK)
Pen+elaras : Pn Siti Ru!ia" bt Mu"aram ( Guru Me#ia )
Penta#bir =eb : Pn Na#!ra" bt Ta&ang
Ka&alan Kualiti : Pn ()" Ma!na" bt %aa*ar (Guru Kanan Ka)ian
Kemas+ara'atan)
Pn Siti Ma!li"a bt A"ma# (Guru Kanan $a"asa)
Pn -a"ara" bt Rabn (Guru Kanan Te'ni' . /'asinal)
Pn 0ari#a" bt Ab# Sama# (Guru Kanan Sains Matemati')
Pen+unting Gra*i' : Pn Nurul Na#ia" bt Ra"im
Ketua Pengarang : Pn Nurul (usna bt M"# Sabr+
Pengarang : En -ul'i*li b 8a"+a ($a"asa Mela+u)
: Pn K"airun Ni!a bt 8a"+a ($a"asa Inggeris)
A%K $a"agian : Pn Nra!ila bt (amim (7a,ran K'uri'ulum)
: Pn -anarima" bt %am"uri (Agi"an #an e#aran)
: Pn Nr A!a" bt Manan
: Pn Nurul As"i'in bt Mu#a
A%K 0tgra*i : Pn Na#!ra" bt Ta&ang


8* +A%ATAN$UASA PEMBAN-UNAN SUMBER MANUSIA
Pengerusi : (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Nrani!a bt S"amsuri (GPK)
Pen+elaras 7DP : Pn Siti Ma!li"a bt A"ma#
Setiausa"a 7DP : Pn Nra!nita bt M"# Sai#
$' Re>ie& : Pn =an Nra!lila&ati bt =an %alil
Ka)ian tin#a'an . In>asi : Pn Nurul (usna bt M"# Sabr+
9* +A%ATAN$UASA MESYUARAT -URU0 $I$ -URU
Setiausa"a Mes+uarat Guru : Pn Siti Nr Na"#ia bt Must*ar
Setiausa"a KIK : Pn Nrmala bt Ab# Ra"man
A%K PA Sistem : En M"# R!ali b Ab# (alim
A%K Multime#ia : Pn Na#!ra" bt Ta&ang
('* +A%ATAN$UASA PR7T7$7, SE$7,A6
Pega&ai Prt'l : Pn Maria&ati bt Ab# Male'
Pega&ai Per"ubungan A&am : Pn Nrsani bt $asar
45
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
A+$ Teta# Majlis Sek!lah

A%K %amuan : Pn (anisa" bt Ismail
A%K Sambutan : Pn 0ir#!aus bt Sa"lan
A%K Persia,an Tem,at : Pn S"ba De>i A6P A1 $ala'ris"nan
A%K <en#era"ati6 Si)il : <i' Nur 0at"ia" bt It"nin
A%K Ke;eriaan : Pn 0ari#a" bt M"ama#
A%K Ka&alan 7alulintas : Pn Nur 0a#ila" bt =#i
((* +A%ATAN$UASA SEMA$AN $E6ADIRAN DAN +ADUA, BERTU-AS
6ARIAN -URU0STA3
Setiausa"a : Pn K"airun Ni!a bt 8a"+a
Pn -anarima" bt %am"uri
Pn S"arina bt M"# Sai# (PT)
Pn Aini!a bt M# -in
(&* +A%ATAN$UASA PEN-URUSAN MA$,UMAT SE$7,A6 .+PMS/
Pengerusi : (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Nrani!a bt S"amsuri (PK)
Naib Pengerusi 1 En S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Naib Pengerusi 2 Pn1 Maria&ati bt Ab#1Male'
Naib Pengerusi 3 Pn1 Nrsani bt $asar
Setiausa"a : Pn A!a&ana bt Ab# %alil
Guru APDM6 Data :PMEN6 e-,erasi : Pn A!a&ana bt Ab# %alil
A+$ Pengurusan $urikulum
Guru Kanan Ka)ian Kemas+ara'atan : Pn ()" Ma!na" bt %aa*ar
Guru Kanan $a"asa : Pn Siti Ma!li"a bt A"ma#
Guru Kanan Te'ni' . /'asinal : Pn -a"ara" bt M"#1 Rabn
Guru Kanan Sains . Matemati' : Pn 0ari#a" $inti Ab#1 Sama#
Guru Me#ia : Pn Siti Ru!ia" bt Mu"aram
Guru Pen+elaras Penilaian . Pe,eri'saan : Pn Nri!a bt Nr#in
Guru %a#ual =a'tu : Pn Ra"imatul A#aria" bt -a"ari
Guru In>entri : Pn -a"ara" bt M"#1 Rabn
Guru Pen+elaras $estari : Pn Na#!ra" bt Ta&ang
A+$ Pengurusan 6EM
45
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Ketua Guru Kaunseling : Pn En#era De&i A6P /ellusam+
Ketua Guru Disi,lin : En M"ama# I'"&an b A"ma#
Guru SP$T : Pn =an Nra!lila&ati bt =an %alil
Guru SMM : Pn (ill&a bt Aris
Guru Pen+elaras Ting'atan 1 : Pn Nurul S"a"reen bt M"# Saat
Guru Pen+elaras Ting'atan 2 : Pn Nr 0ai!an bt Mu"ama#
Guru Pen+elaras Ting'atan 3 : Pn (anisa" bt Ismail
Guru Pen+elaras Ting'atan ? : Pn (a#a&ia" $inti Muslim
Guru Pen+elaras Ting'atan 4 : Pn Nra!nita bt M"# Sai#
A%K Pengurusan AM6Pe)abat : Pn (alimatun Saa#ia" bt Mansur
(Pembantu Ta#bir)
A+$ Pengurusan $!kurikulum
Guru Pen+elaras Su'an : En M"ame# K"airul Ni!am $in M"# Isa
Guru Data Su'an : Pn1 Nurul (usna bt M"#1Sabr+
Guru Pen+elaras K'uri'ulum6 Pen+elaras : Pn Nr"aslin#a bt M"# Salle"
Data PA%SK6Data Ke&angan K'u6 Data
K'uri'ulum Mar'a" 15@ SPM
Guru Pen+elaras #an Data Enrlmen : Pn1 Nra!ila bt (amim
Unit $eruni*rm
Guru Pen+elaras #an Data Enrlmen : (er#a bt M"#1%"an
Persatuan.Kelab
Guru Pen+elaras #an Data Enrlmen : Pn1 0a!ila" bt Ab#ulla"A Ab17ati*
Kelab Su'an. Permainan
Guru Pen+elaras #an Data SEGAK : Pn =an Nra!lila&ati bt =an %alil
Guru Data Prgram K"i#mat Mas+ara'at : Pn1 Nr (i#a+a" bt Isa
Guru Data Pr)e' In>asi Persatuan6Kelab : Pn1 -abi#a" b Ra"mat
Guru Data K,erasi : Pn1 Aina 0ari!a bt M#1-in

(1 +A%ATAN$UASA PEN-URUSAN STA3 S7$7N-AN
Pengerusi : (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : Pn Nrani!a bt S"amsuri (PK)
En S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Naib Timbalan Pengerusi : Pn Nrsani bt $asar (PK Petang)
Pn Maria&ati bt Ab# Male' (PK K')
Pen+elaras : M#1 Mansr b Ab#ul Ra!a' (Ketua PT)
Setiausa"a : Pn S"arina bt M"# Sai#
A%K Ke&angan : Pn (alimatun Saa#ia" bt Mansr
A%K urusetia Aset 6 Kun;i : Pn Nur Arlina bt Panuatan
A%K Te'ni'al : %urute'ni'
A%K Pengurusan Ma'mal : Pn Nr (a*i!a" bt Ab#ulla"
<i' Masu!iana bt Mslim
45
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
<i' Rsamira bt (assan
Pn R!iana bt %umari
Pn Nurul Na#ia bt Ab#ull (a#i
A%K Per'"i#matan Kaunter6 : Pn Nur Arlina bt Panuatan
A%K Ris #an ;eta'an 6 : Pn Aini!a bt M# -in
A%K terimaan surat
(2* +A%ATAN$UASA MA$DIS PERIN-$AT SE$7,A6
Penasi"at : Pn1 ()" 0atima" bt A"ma#
(Pega&ai Pela)aran Daera" Pasir Gu#ang)
Pengerusi : Pn ()" Nrani!a bt S"amsuri (GPK Penta#biran)
Timbalan Pengerusi : En S"a"alan bin Anuar (GPK (EM)
Naib Pengerusi I : Pn Maria&ati bt Ab# Male' (GPK K:K:)
Naib Pengerusi II : Pn Nrsani bt $asar (GPK Petang)
Setiausa"a : Pn In#u' Nurul (u#a+a" bt M"# Amin (KP Pen#i#i'an
Islam)
Pen+elaras MAKDIS : En A#"ar bin $a"arim
Pen+elaras Ke&angan : Pn -anarima" bt %am"uri
A"li %a&atan'uasa : Pn (a#a&i+a" bt Muslim
Pn ()" Ma!na" bt %aa*ar
Pn Nr A!nita bt Sai#
Pn Marlina bt Ismail
Pn S+ari*a" Ulu&i+a" bt Kli&n A Ismail
Pn (alima" bt Ab# Ra"man
A"li : Semua Guru $eragama Islam
(4* +A%ATAN$UASA PEN-URUSAN ADUAN SE$7,A6
Pengerusi : (Pengetua)
Timbalan Pengerusi I : Pn Nrani!a bt S"amsuri (Penlng Kanan)
Timbalan Pengerusi II : En S"a"alan b Anuar (Penlng Kanan (EM)
Timbalan Pengerusi III : Pn Nrsani bt $asar (Penlng Kanan Petang)
Timbalan Pengerusi I/ : Pn Maria&ati bt Ab#1 Male' (Penlng Kanan
K'uri'ulum)
Setiausa"a : Pn S+ari*a" Ulu&i+a" bt Kli&n A Ismail
A"li %a&atan'uasa : Pn En#era De&i A6P /ellusam+ (Kaunselr)
En M"ama# I'"&an (Pen+elaras Disi,lin Pagi)
Pn Nr 0ai!an bt M"ama# (Pen+elaras Disi,lin Petang)
Pn Siti R"ana bt Mas#ar (Kaunselr)
Pn Nr (i#a+a" bt Isa (Kaunselr)
45
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
SENARAI NAMA GURU INGKAAN 2014
BIL> NAMA 9INGKA9AN
1> N2R"8HAILA B9 MA"P2R ("9
2> RAHIMA98L A5ARIAH B9 BAHARI (LK
!> N8R8LH85A B9 ABMI (I91
> "H2BA 5E0I A'P BALAKRI"HNAN (I92
(> LIM ME2, 7HENG (K1
+> ABIMA,A9I B9 EA9IM (K2
-> IR"HA B9 I"MAIL (K!
1> KHAIR28N NIBA B9 EAHEA "9
6> HALIMAH B9 AB RAHMAN LK
10> N8R %A9HIAH B9 I9HNIN I91
11> "8BILA,ANI B9 MAMA9 I92
12> N8R8L NA5IAH B9 RAHIM K1
1!> RABIAH B9 29HMAN K2
1> M8GANE",ARE A'P G20IN5A"AME K!
1(> N2RIBAH B9 B2HARI ! ARI%
1+> BABI5AH B9 RAHMA9 ! BE"9ARI
1-> N2RA%"HAN B9 RAMLI ! 7EMERLANG
11> N2RAE8NI B9 M2HAMA5 ABMI ! 7ER5IK
16> HER5A B9 M2H5 J2HAN ! 5INAMIK
20> M2H5 RE5B8AN B9 HAMBAH ! GEMILANG
21> N2RAIBAH B9 BAHR85IN ! IN20A"I
22> HIL,A B9 ARI" 2 ARI%
2!> %ABILAH B9 AB58LLAHC AB LA9I% 2 BE"9ARI
2> "I9I N2R NA5HIA B9 M8"9%AR 2 7ER5IK
2(> N8R8L H8"NA B9 M2H5 "ABRE 2 7EMERLANG
2+> N8R8L A"HIKIN B9 M85A 2 5INAMIK
2-> N8R ABAH B9 MANAN 2 GEMILNAG
21> N8R "EA%INAB B9 M2H5 NAHR2,I 2 IN20A"I
26> R2BILAH B9 A5BI" 1 ARI%
!0> %ARI5AH B9 M2HAMA5 1 AMANAH
!1> %ARIHAN B9 AB58L ABIB 1 BE"9ARI
!2> N8R8LBA98L %AIR8B B9 I"HAK 1 BIJAK"ANA
!!> MARINA B9 MAHM225 1 7EMERLANG
!> %AA9IHAH B9 AB58LLAH "8KRI 1 7ER5IK
!(> KARIMAH B9 IBRAHIM 1 7EN5EKIA,AN
!+> AINA %ARIBA B9 M5 BIN 1 5E5IKA"I
!-> N8R%A5ILAH B9 ,25I 1 E%EK9I%
!1> "8AI5AH B9 M2H5 NA"IR 1 E%I"EEN
!6> %IR5BA8" B9 "AHLAN 1 %AL"A%AH
45
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
SM$ PASIR -UDAN- 1
:ARTA 7R-ANISASI PEN-URUSAN $URI$U,UM &'()

PEN-ETUA
I
PEN7,7N- $ANAN
PN N:RANI-A $T S(AMSURI
PEN7,7N- $ANAN PETAN-
PN N:RSANI $INTI $ASAR
PEN7,7N- $ANAN 6EM
EN S(A(A7AN $IN ANUAR
PEN7,7N- $ANAN $7$7
PN MARIA=ATI $T A$D MA7EK
-URU $ANAN
$A+IAN $EMASYARA$ATAN
PN MA-NA( $T %AA0AR
-URU $ANAN
SAINS DAN MATEMATI$
PN 0ARIDA( $T A$ SAMAD
-URU $ANAN
BA6ASA
PN SITI MA-7I(A $T A(MAD
-URU $ANAN
TE$NI$ DAN V7$ASI7NA,
PN -A(ARA( $T RA$:N
-URU :EMER,AN-
EN AD(AR $IN $A(ARIM
PN S81U7=I8A( $T
K7I=:NAISMAI7
PN -ANARIMA( $T %AM(URI
-URU MEDIA
PN SITI RU-IA( $T MU (ARAM
SU $URI$U,UM
PN SITI MA-7I(A $T A(MAD
PN N:RA-I7A $T (AMIM
PEPERI$SAAN
PN N7RI;A BT N7RDIN

SETIAUSA6A PMR
:I$ N7RA3S6AN BT RAM,I

SETIAUSA6A SPM
PN RU;IYANTI BT SAR$AM

DATA
PN A;A%ANA BT ABD +A,I,

BESTARI
PN NAD;RA6 BT TA%AN-
PANITIA MATAPE,A+ARAN
SE+ARA6
PN MUGANES=AR8 A6P
G:/INDASAM8
-E7-RA3I
<IK 7IM ME:= <(ENG

PENDIDI$AN IS,AM
PN IND:K NURU7 (UDA8A( $T
M:(D AMIN
P+$
PN =AN N:RA-7I7A=ATI
PENDIDI$AN M7RA,
PN N:RAI-A( $T $A(RUDIN
PENDIDI$AN SENI VISUA,
<IK RA$IBA( $T :T(MAN
PEND*SIVI$ <
$E%AR-ANE-ARAAN
PN -A$IDA( $T RA(MAT
TASA%%UR IS,AM
PN (A7IMA( $T A$D RA(MAN
PANITIA MATAPE,A+ARAN

MATEMATI$
PN N:RA-I7A $T (AMIM

MATEMATI$ TAMBA6AN
PN N:R SU(AI7A $T MASP:R

SAINS
PN SITI N:R NA(DIA $T MUST0AR

3I;I$
PN N:RA8UNI $T M:(AMAD
A-MI

$IMIA
PN N:R(AS7INDA $T M:(D
SA77E(

BI7,7-I
<IK IRS(A $T ISMAI7
PANITIA MATAPE,A+ARAN

BA6ASA ME,AYU
<IK SITI 0ATIMA( $T MU(AMAD

BA6ASA IN--ERIS
<IK NURU7 (UDA $T A-MI

BA6ASA TAMI,
PN ENDERA DE/I A6P /E77USAM8


PANITIA MATAPE,A+ARAN

$EMA6IRAN 6IDUP
PN (ANISA( $T ISMAI7

PERDA-AN-AN
<IK A-IMA=ATI $T 8ATIM

PRINSIP A$AUN
PN IDA MAR7INI $T M:(D
TA(IR

I:T
PN 0A-I7A($T A$DU77A(
,U$ISAN $E+URUTERAAN

PN RA(IMATU7 ADARIA(

$AUNSE,7R

PN ENDERA DE/I
A6P /E77USAM8

PN SITI R:(ANA $T
MASDAR

PN NUR(IDA8A(
$T ISA
-URU MATA PE,A+ARAN
PE,A+AR
JAWAANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM 2014
1. JAWAANKUASA MAJLIS KURIKULUM
Pengerusi :
9i)ba$an Pengerusi : Pn N.raniAa bt "#a)suri
Naib 9i)ba$an Pengerusi : Pn N.rsani binti Basar
Naib 9i)ba$an Pengerusi 2 : En "#a#a$an bin Anuar
AJK 9ertinggi : Pn Mariawati bt Abd Ma$ik
: Pn H3# MaAna# Bt Jaa&ar
: Pn "iti MaA$i#a bt A#)ad
: Pn Ba#ara# bt M.#d Rab.n
: Pn %arida# bt Abd "a)ad
: En Ad#ar bin Ba#ari)
Guru 7e)er$ang : Pn "*>8$wi*a# bt K$iw.nCIs)ai$
Pn Banari)a# bt Ja)#uri
"etiausa#a Kuriku$u) : Pn "iti MaA$i#a Bt A#)ad
Pen> "etiausa#a I : Pn N.raAi$a bt Ha)i)
G5*5 K%+%+ K%<6%+ K:(%-A%*%>%&%+ 4 P+ H<8 M%C+%8 )& J%%D%*
"e3ara# : Pn Muganeswar* a'p G.Dindasa)*
Ge.gra&i : 7ik Li) Me.w 7#eng
Pendidikan Is$a) : Pn Ind.k Nuru$ Huda*a# bt M.#d A)in
Pend> Jas)ani 4 Kesi#atan : Pn ,an N.raA$i$awati bt ,an Ja$i$
Pendidikan M.ra$ : Pn N.raiAa# bt Ba#rudin
Pendidikan "eni 0isua$ : 7ik RabiLa# bt 2t#)an
Pendidikan "iDik 4 Kewarganegaraan : Pn Babida# bt Ra#)at
9asawwur Is$a) : Pn Ha$i)a# bt Ab Ra#)an
G5*5 K%+%+ B%8%-% 4 P+ S6&6 M%C'68% )& A8(%7
Ba#asa Me$a*u : 7ik "iti %ati)a# bt Mu#a)ad
Ba#asa Inggeris : 7ik Nuru$ Huda bt AA)i
Ba#asa 9a)i$ : Pn Endera 5eDi a'p 0e$$usa)*
G5*5 K%+%+ :>+6> B .@>%-6@+%' 4 P+ 2%8%*%8 )& R%)@+
Ke)a#iran Hidup : Pn Hanisa# bt Is)ai$
Perdagangan : 7ik AAi)awati Bt Eati)
Prinsip Akaun : Pn Ida Mar$ini bt M.#d 9a#ir
9ekn.$.gi Mak$u)at : Pn %aAi$a# bt Abdu$$a#CAb Lati&
Lukisan Ke3uruteraan : Pn Ra#i)atu$ Adaria# bt Ba#ari
G5*5 K%+%+ S%6+- M%&:(%&6> 4 P+ !%*67%8 )& A)7 S%(%7
Mate)atik : Pn N.raAi$a bt Ha)i)
Mate)atik 9a)ba#an : Pn N.r "u#ai$a bt Masp.r
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
"ains : Pn "iti N.r Na#dia Bt Musta&ar
%iAik : Pn N.ra*uni bt M.#a)ad AA)i
Ki)ia : Pn N.r#as$inda bt M.#d "a$$e#
Bi.$.gi : 7ik Irs#a bt Is)ai$
AJK 5;%- K8%- K5*6>5'5(
Pn "iti RuAia# binti Mu#arra) <Guru Media=
Pn NadAra# binti 9awang <Pen*e$aras Bestari=
Pn ,an N.raA$i$awati bt ,an Abd Ja$i$ <Pen*e$aras "PB9=
En M.#a)ad Ik#wan bin A#)ad <Pen*e$aras 5isip$in=
Pn N.riAa bt N.rdin <Pen*e$aras Peperiksaan=
Pn AAawana bt Abd Ja$i$ <Guru 5ata=
Pn "iti R.#ana bt Masdar <Kaunse$.r=
A#$i Ma3$is Kuriku$u) : "e)ua Guru Mata pe$a3aran

2. PENGURUSAN AKADEMIK
JAWAANKUASA PROGRAM PENINGKAAN AKADEMIK
Pen*e$aras : En Ad#ar b Ba#ari) <Guru 7e)er$ang=
Pen.$.ng pen*e$aras : Pn "*>8$wi*a# bt K$iw.nCIs)ai$
"'8 Peningkatan Akade)ik : Pn N.raiAa# bt Ba#arudin <"PM=
Pr.gra) 9uis*en Hik)a# : Pn Har*anti bt Ha)Aa#
Pr.gra) 9uis*en PIBG : Pn Hadawi*a# bt Mus$i)
Pr.gra) 9uis*en Ge)i$ang F Pn Herda bt M.#d J.#an
Pr.gra) 9#inking 7$assr..) F Pn Aina %ariAa bt Md Bin
JAWAANKUASA MBMMBI
Pengerusi :
9i)ba$an Pengerusi : Pn N.raniAa bt "#a)suri
Naib 9i)ba$an Pengerusi : Pn N.rsani binti Basar
Naib 9i)ba$an Pengerusi 2 : En "#a#a$an bin Anuar
Naib 9i)ba$an Pengerusi ! : Pn Mariawati bt Abd Ma$ik
Pen*e$aras : Pn "iti MaA$i#a bt A#)ad
Pen> Pen*e$aras : Pn %arida# bt Abd "a)ad
"etiausa#a : Pn "#.ba 5eDi a'p A Ba$akris#nan
Pen> "etiausa#a : Pn R.Ai$a bt AdAis
AJK MBM : 7ik "iti %ati)a# bt Mu#a))ad
Pn Hi$$wa bt Aris
AJK MBI : Pn Nuru$ Huda bt AA)i
Pn Nuru$ "#a#reen bt M.#d "aat
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
AJK "ains' Mate)atik : Pn %ari#an bt Abd AAiA
JAWAANKUASA JADUAL WAKU
Pen*e$aras : Pn Ra#i)atu$ Adaria#
"8 J>,aktu Pagi : 7ik Irs#a bt Is)ai$

"8 J> ,aktu Petang : Pn N.r)a$a bt Abd Ra#)an
Pn "uaida# bt M.#d Nasir
3. PEPERIKSAAN
JAWAANKUASA UNI PEPERIKSAAN
Pen*e$aras Peperiksaan : Pn N.riAa bt N.rdin
Pen.$.ng Pen*e$aras Peperiksaan : Pn %arida# bt M.#a)ad
"etiausa#a "PM : Pn RuAi*anti bt "arka)
7ik Nur %at#ia# bt It#nin
"etiausa#a PB" : 7ik R.snadia bt Abd ,a#ab
Pen>"etiausa#a PB"MR : 7ik N.ra&s#an bt Ra)$i
Pn N.r "u#ai$a bt Masp.r

Pen "etiausa#a PB" : Pn N.r AAa# bt Manan
PB" 9ing 1 : Pn Banari)a# bt Ja)#uri
PB" 9ing 2 : Pn Mar$ina bt Is)ai$
"etiausa#a Peperiksaan 5a$a)an
9ing 1 PB" : Pn Banari)a# bt Ja)#uri
9ing 2 PB" : Pn Mar$ina bt Is)ai$
9ing ! PB" : Pn N.ra*uni bt M.#a)ad AA)i
9ing : Pn "uAi$awani bt Ma)at
9ing ( : Pn Nuru$ Nadia# bt Ra#i)
2perasi Pa*ung : Pn Nur#ida*a# bt Isa
JAWAANKUASA OPERASI PA"UNG
Pengerusi :
Naib Pengerusi I : Pn N.raniAa bt "#a)suri
Naib Pengerusi II : En> "#a#a$an bin Anuar
Pen*e$aras : Pn Nur#ida*a# bt Isa
AJK : Pn Mariawati bt Abd Ma$ek
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Pn N.rsani bt Basar
Pn "iti MaA$i#a bt A#)ad
Pn H3# MaAna# bt Jaa&ar
Pn Ba#ara# bt M.#d Rab.n
Pn %arida# bt Abd "a)ad
Pn %ari#an bt Abd AAiA
Pn ,an N..raA$i$awati bt ,an Ja$i$
Pn NadAra# bt 9awang
Pn AAawana bt Abd Ja$i$
7ik N.ra&s#an bt Ra)$i
Pn RuAi*anti bt "arka)
Pn Ha$i)a# bt Ab Ra#)an
Pn N.r "u#ai$a bt Masp.r
Eang 5ipertua PIBG
Pengusa#a Kantin
K.ntrakt.r Kese$a)atan
K.ntrakt.r Kebersi#an
Pegawai Per#ubungan "ek.$a# <p.$is=

JAWAANKUASA PROGRAM PBS #PENAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH$
Pengerusi : Pengetua
9i)> Pengerusi : Pn H3# N.raniAa bt "#a)suri
9i)b>Pengerusi 2 : En "#a#a$an bin Anuar
Pn Mariawati bt Abd Ma$ek
Pn N.rsani bt Basar
"etiausa#a PB" : 7ik R.snadia bt Abd ,a#ab
Pn Banari)a# bt Ja)#uri <PB" 9ing 1=
Pn Mar$ina bt Is)ai$ <PB" 9ing 2=
7ik N.ra&s#an bt Ra)$i <PMR=
Pn RuAi*anti bt "arka) <"PM=
A#$i Jawatankuasa : Guru Kanan Matape$a3aran
Ketua Panitia <Ketua Pentaksir=
Guru 7e)er$ang
Guru Pentaksir Kawasan
Guru Pentaksir Mata pe$a3aran
Guru pentaksir PAJK"
Guru Kaunse$.r
JAWAANKUASA PROGRAM HEADCOUN
Pen*e$aras : Pn %arida# bt Abd "a)ad
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Pen*e$aras E9R : Pn N.raAi$a bt Ha)i)
AJK Head?.unt : "e)ua "'8 Peperiksaan Awa) dan 5a$a)an
"e)ua Ketua Panitia
4. MEDIA DAN PERPUSAKAAN
JAWAANKUASA PUSA SUMBER
Pen*e$aras : Pn "iti RuAia# bt Mu#ara) <Guru Media dan
Perpustakaan=
Pen> Perpustakaan : Pn> "uaida# bt M.#d Nasir < petang=
AJK
A$at Bantu Menga3ar <ABM= : Pn Herda bt M.#d J.#an
JAWAANKUASA NILAM
Pen*e$aras NILAM : Pn "iti RuAia# bt Mu#ara) <Guru Media=
"etiausa#a : Pn K#air.un NiAa bt Ea#*a
AJK : Pn Nur "a&inaA bt M.#d Na#r.wi
Pn Nur %adi$a# bt ,.di
"e)ua guru Ba#asa Me$a*u 4 Ba#asa Inggeris
JAWAANKUASA PEMBESARIAN
Pen*e$aras Bestari : Pn NadAra# bt 9awang
Pen*e$aras I79'I79L' : Pn %aAi$a# bt Abdu$$a#CAbd Lati&&
Mak)a$ K.)puter
Pusat Akses : Pn Nuru$ Husna bt M.#d "abr*
Pusat "u)ber : Pn "iti RuAia# binti Mu#arra)
BILIK=BILIK KHAS
1> Bi$ik 9a*ang : En Ad#ar b Ba#ari)
2> Pusat Akses : Pn Nuru$ Husna bt M.#d "abr*
!> Mak)a$ Ba#asa : Pn Hi$$wa bt Aris
> Mak)a$ %iAik : Pn N.ra*uni bt M.#a)ad AA)i
(> Mak)a$ Ki)ia : Pn N.r#as$inda bt M.#d "a$$e#
+> Mak)a$ "ains'Bi.$.gi : Pn N.r)a$a bt Abd Ra#)an
-> Bengke$ Ke)> Hidup <B$.k ER9= : Pn Hanisa# bt Is)ai$
1> Bengke$ Ke)> Hidup <B$.k E$ek>= : Pn> %arida# bt M.#)ad
6 Bengke$ Ke)> Hidup<B$.k Ker3a Ka*u= : En> M.#d R.Aa$i bin Ab>Ha$i)
10> Bi$ik K.kuriku$u) : 7ik AAi)awati bt Eati)
11> Mak)a$ I79 : Pn %aAi$a# bt Abdu$$a#CAbd Lati&&
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
12> Bi$ik Peperiksaan : Pn N.riAa bt N.rdin
1!> "urau : Pn Banari)a# bt Ja)#uri
1> Bi$ik MuAik' : Pn> "uaida# bt M.#d Nasir
Bi$ik "e3ara#' : Pn> Muganeswar* A'P G.Dindasa)*
Ge.gra&i : 7ik Li) Me.w 7#eng
1(> "PB9 : Pn ,an N..raA$i$awati bt ,an Ja$i$
1+ Bi$ik LK : Pn Ra#i)atu$ Adaria# bt Basri
1-> Bi$ik Kesi#atan : Pn "uAi$awani bt Ma)at
11> Bi$ik Mes*uarat : Pn> "iti N.r Na#dia bt Musta&ar
16> Bi$ik 5isip$in : Pn> Nuru$ "#a#reen bt M.#d "aat
20> Bi$ik Pengawas : Pn Har*anti bt Ha)Aa#
21> Bi$ik Persa$inan 4 Bi$ik "ukan : En M.#a)ed K#airu$ NiAa)
22> Bi$ik Pendidikan Is$a) : Pn "*>8$uwi*a# bt K$iw.nCIs)ai$
2!> Bi$ik Kaunse$ing : Pn "iti R.#ana bt Masdar
2> Bi$ik Guru : KEBIR8"
2(> Bi$ik "eni : Pn Nuru$ Nadia# bt Ra#i)
2+> Perpustakaan : Pn Herda bt M.#d J.#an
2-> Bi$ik M.ra$ : Pn N.raiAa# bt Ba#rudin
26 5ewan : Pn N..rHida*a# bt Isa
5. JAWAANKUASA SISEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALII #SPSK$
Pengerusi : <Pengetua=
9i)ba$an Pengerusi : Pn H3# N.raniAa bt "#a)suri <PK=
<Pengurus Kua$iti=
Naib 9i)ba$an Pengerusi : En "#a#a$an bin Anuar <PK HEM=
<Pen>Pengurus Kua$iti=
Naib 9i)ba$an Pengerusi : Pn N.rsani Bt Basar <PK Petang=
<Pen>Pengurus Kua$iti=
"etiausa#a Kua$iti : Pn "iti MaA$i#a bt A#)ad <Guru Kanan Ba#asa=
Pen "etiausa#a Pn N.raAi$a bt Ha)i) <"8 Kuriku$u)=
AJK PEN"ELARAS
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
PK01 Pengurusan Panitia
Pn N.raAi$a bt Ha)i)
PK02 Pengurusan Jadua$ ,aktu
Pn Ra#i)atu$ Adaria#
PK0! Pengurusan Pe$aksanaan P4P
Pn H3# MaAna# bt Jaa&ar
PK0 Pengurusan Pen?erapan
Pn %arida# "a)ad
PK0( Pengurusan Peperiksaan
Pn N.riAa bt N.rdin
PK0+ Pengurusan "e)akan Hasi$ Ker3a
Murid
Pn Ba#ara# bt M.#d Rab.n
PK0- Pengurusan Mes*uarat
Pn %ari#an bt Abd AAiA
PK01 Pengurusan Aduan Pe$anggan
Pn S+ari*a" Ulu&i+a" bt Kli&n A
Ismail
PK06 Pengurusan Pusat "u)ber
Pn "iti RuAia# bt Mu#ara)
PK10 Pengurusan Perke)bangan "ta&
Pn N.r AAnita bt M.#d "aid
PK11 Pengurusan Per.$e#an 4
Pe)be$ian
P9 Kewangan
PK12 Pengurusan Kawa$an 5.ku)en dan
Rek.d Kua$iti
Pn N.raAi$a bt Ha)i)
PK1! Pengurusan Bi)bingan
Pn Endera 5eDi a'p 0e$$usa)*
PK1 Pengurusan Audit 5a$a)an
En Ad#ar b Ba#ari)
PK1( Pengurusan Kawa$an Perk#id)atan
9idak Akur
Pn Babida# bt Ra#)at
PK1+ Pengurusan 9indakan Pe)betu$an/
Pen?ega#an dan Pena)ba#baikan
Pn %irdAaus bt "a#$an
PK1- Ka3ian "e)u$a Pengurusan
Pn 0asant#a a'p As.kan
PENGERUSI
SRUKUR ORGANISASI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID #HEM$ 2014
IMBALAN PENGERUSI I
EN "HAHALAN B AN8AR
IMBALAN PENGERUSI II
PN> N2RANIBA B9 "HAM"8RI
NAIB IMBALAN PENGERUSI I
PN> MARIA,A9I B9 AB58L MALEK
SEIAUSAHA
PN HER5A B9 M2H5 J2HAN
PENOLONG SEIAUSAHA
7IK KARIMAH B9 IBRAHIM
PERHIMPUNAN RASMI
PN "I9I R2HANA
SMM B BMM
PN %ARI5AH AB5
"AMA5
RIMUP
PN EN5ERA 5E,I
SPB
PN KHA"INAH
7IK N2R ABNI9A
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
+A%ATAN$UASA PEN-URUSAN 6A, E6%A, MURID .6EM/ &'()
Pengerusi =
NAIB IMBALAN PENGERUSI II
PN> N2R"ANI B9 BA"AR
DISIPLIN B PENGAWAS
EN IKH,AN
EN> B8LKI%LI
PN> HAREAN9I
PN> MARLINA
BIMBINGAN B
KAUNSELING
PN> EN5ERA 5E,I
PEN"ELARAS
INGKAAN
PN N>"HAHREEN<91=
PN N2R%AIBAN <92=
PN HANI"AH <9!=
PN HA5A,IEAH<9=
PN N2RABNI9A <9(=
KEBAJIKAN
7IK %AA9IHAH
PN "8AI5AH
BIASISWA
PN HALIMAH
PN BANARIMAH
LAIHAN KEBAKARAN
PN %A5ILAH B9> ,25I
N2R HA"LIN5A
KANIN
PN BABE5AH
PN N8R8L "HAHREEN
UPP7%
PN ABIMA,A9I
PN %ABILAH
SMM B BMM
PN HILL,A
PN %ABILAH
PEN"EMAKAN JADUAL
KEDAANGAN
PENEELARA" 9ING>
3K
= KEBERSIHAN
PN> %ARIHAN <PEN"ELARAS=
#KECERIAAN KELAS$
7IK "I9I %A9IMAH
#KEBERSIHAN ANDAS$
7IK R2"NA5IA
#BILIK=BILIK KHAS$
G8R8 ME5IA
= KESIHAAN
PN N2RAINI <PEN"ELARAS$
#BILIK KESIHAAN 3RAWAAN$
PN M8GANE",ARE
#DENGGI$
PN N2RAE8NI
#PERGIGIAN$
PN N2R"8HAILA
#KECEMASAN3 REKOD PEN"AKI
KRONIK3OKU$
LIM ME2, 7HENG
=KESELAMAAN
EN R2BALI <PEN"ELARAS=
#KRISIS BENCANA3 KEBAKARAN$
PN %A5ILAH
SPB
PN ,AN N22RABLILA,A9I
PN N8R8LBA98L
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Setiausaha = Pn1 (er#a binti M"# %"an
Pen* Setiausaha = Pn1 Karima" bt1 Ibra"im
(* ,EMBA-A DISIP,IN DAN PEN-A%AS
Pen>elaras Disi#lin = En1 I'"&an bin A"ma#
= En1 -ul'i*li bin 8a"+a
Setiausaha = M"# Re#uan bin (am!a"
= Pn1 Nr*ai!an bt Mu"ama#
Pen>elaras Penga?as = Pn1 (ar+anti binti (am!a"
= Pn1 Marlina bt Ismail
Setiausaha = <i' A!ima&ati bt1 8atim
= Pn1 Marina bt Ma"m#
A+$ DISIP,IN
En1 M"ame# K"airulni!am bin M"ame# Isa
En1 M"# R!ali bin Ab#ul (alim
Pn1 Nurul S"a"reen bt M"# Saa#
En1 -ul'i*li bin 8a"+a
Pn1 Nr"aslin#a bt M"# Salle"
Pn1 Nra!ila bt (amim
Pn1 /asant"a A6, As'an
Pn1 0a#ila" bt1 =#i
A+$ PEN-A%AS
<i' Irs"a bt Ismail
Pn1 S"ba De>i A6P A1 $ala'ris"nan
Pn1 Nrmala bt1 Ab# Ra"man
Pn1 Nr A!nita bt1 Sai#
Pn1 0ari#a" bt1 M"ma#
Pn1 0ir#!aus bt1 Sa"lan
Nr A+uni bt1 M"# A!mi
Pn1 (ill&a bt1 Aris
(* PENYE,ARAS TIN-$ATAN
Guru Pen+elaras Ting'atan 1 : Pn Nurul S"a"reen bt M"# Saat
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Guru Pen+elaras Ting'atan 2 : Pn Nr 0ai!an bt Mu"ama#
Guru Pen+elaras Ting'atan 3 : Pn (anisa" bt Ismail
Guru Pen+elaras Ting'atan ? : Pn (a#a&i+a" $inti Muslim
Guru Pen+elaras Ting'atan 4 : Pn Nra!nita bt M"# Sai#
&* BIMBIN-AN DAN $AUNSE,IN-
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Setiausaha : Pn1 En#era De&i A6P /ellusam+ (Kaunselr)
A+$
Pn1 Siti R"ana bt1 Mas#ar
Pn1 Nr (i#a+a" bt1 Isa
1* +A%ATAN$UASA BANTUAN PERIN-$AT SE$7,A6
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Nai Pengerusi IV = Pn1 Maria&ati bt1 Ab# Male'
Setiausaha = <i' 0aati"a" bt1 Ab#ulla" Su'ri
A+$ = Pn1 Ra"imatul A#aria" bt1 -a"ari ( Tabung Ke;emasan6
Ana' +atim )
= <i' Suai#a" bt1 M"# Nasir ( $aitulmal6 -a'at )
= Pn1 Karima" bt1 Ibra"im ( K=AMP6 Pela)ar Mis'in)
Pn1 Nrai!a" bt $a"ru#in ( $antuan Elaun Muri# K"as
(:KU) 6 $antuan K"as A&al Perse'la"an
)* +A%ATAN$UASA BIASIS%A
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Setiausaha I = Pn1 (alima" bt1 Ab1 Ra"man
Setiausaha II = Pn1 -anarima" bt1 %am"uri
A+$ = Pn1 In#' Nurul (u#a+a" bt1 M"# Amin
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Pen+elaras Ting'atan
2* +A%ATAN$UASA $ANTIN
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Setiausaha I = Pn1 -abi#a" bt1 Ra"mat
Setiausaha II = Pn1 Nurul S"a"reen bt1 M"# Saat
A+$ = Pn1 ()"1 Ma!na" bt1 %aa*ar (Guru Kanan Sains
Kemas+ara'atan)
= Pn1 -a"ara" bt1 Rabn (Guru Kanan Te'ni' . /'asinal)
= Pn1 0ari#a" bt1 Ab#1 Sama# (Guru Kanan Sains . Matemati')
= Pn1 Siti Ma!li"a bt1 A"ma# (Guru Kanan $a"asa)
= Pn1 En#era De&i A6P /ellusam+ (Kaunselr)
= Pn1 Siti R"ana bt1 Mas#ar (Kaunselr)
= Pn1 Nr (i#a+a" bt1 Isa (Kaunselr)
= Pn1 (a#a&i+a" bt1 Muslim
= Pn1 K"airun Ni!a bt1 8a"+a
= =a'il ,ela)ar sesi ,agi
= =a'il ,ela)ar sesi ,etang
4* UPPda . Pr!gram Pen@egahan Pendidikan Dadah/
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Setiausaha I = <i' A!ima&ati bt1 8atim
Setiausaha II = Pn1 Nurul As"i'in binti Mu#a
A+$ = Pn1 En#era De&i A6, /ellusam+ (Kaunselr)
= Pn1 Siti R"ana bt1 Mas#ar (Kaunselr)
= Pn1 Nr (i#a+a" bt1 Isa (Kaunselr)
Pn1 /asant"a A6, As'an
A* +A%ATAN$UASA PR7-RAM BERSEPADU SE$7,A6 SI6AT .1$/
Pengerusi =
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
A*( +a?atankuasa $eersihan
Pen>elaras = Pn1 0ari"an bt1 Ab#ul A!i!
A+$ =
$eersihan < $e@eriaan Bangunan < Pa#an $en>ataan
Pn1Nurul Na#ia" bt1 Ra"im ($angunan)
Pn1Nurul (u#a bt1 A!mi ( Pa,an Ken+ataan)
Pn1 Nrmala bt1 Ab#1 Ra"man (Pa,an Ken+ataan)
<i' Nra*s"an bt1 Ramli A Ka#ir (De&an6 Galeri)
$eersihan < $e@eriaan $elas
<i' Siti 0atima" bt1 Mu"amma#
Pn1 Nur Sa*ina! bt1 M1 Na"r&i
$eersihan < $e@eriaan Bilik5ilik $has
Guru Me#ia
$eersihan dan $e@eriaan Tandas
<i' Rsna#ia bt1 Ab#1 =a"ab
Pn1 0ari#a" bt1 M"ma#
A*& +a?atankuasa $esihatan
Pen>elaras = Pn Nra!a" binti Manan
A+$ =
Pengurusan Bilik $esihatan 0 Ra?atan
Pn1 Muganes&ar+ A6, G>in#asam+
Pn1 Nurul (usna bt1 M"# Sabr+

$a?alan Denggi
Pn1 Nra+uni bt1 M"# A!mi
Pn1 Aina 0ari!a bt1 M#1 -in

Perkhidmatan $esihatan Pergigian
Pn1 Nr Su"aila bt1 Mas,r
Pn1 R#!ila" bt1 A#!is
$e@emasan0 Pen>akit $r!nik 0 7$U < $em#en $esihatan
<i' 7im Me& <"eng
<i' Rabia" bt1 :t"man
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
Pn1 Nurul S"a"reen bt1 M"# Saat

A*1 +a?atankuasa $eselamatan
Pen>elaras = En1 R!ali bin Ab#1 (alim
A+$ =
Pen>elenggaraan 3iBikal Bangunan Sek!lah
En1 R!ali bin Ab#1 (alim
En1 -ul'i*li bin 8a"+a
$eselamatan Pera!tC Peralatan < Penda?aian
En1 M"# R!ali bin Ab#1 (alim
Pn1 A!a&ana bt1 Ab# %alil
Pn1 0ari#a" bt1 M"ma#
$eselamatan Persekitaran Sek!lah .PadangC -elanggang <
Tem#at Menunggu $enderaan/
En1 M"ame# K"airul Ni!am bin M"ame# Isa
Pengurusan $risis < Ben@ana Alam
i1 7ati"an Keba'aran Se'la"6 Alat Pema#am A,i
Pn1 Nr"aslin#a bt1 M"# Salle"
Pn1 0a#ila" bt1 =#i
ii1 :,erasi Pa+ung
( Ru)u' %a&atan'uasa Unit Pe,eri'saan Se'la")
8* PENYEMA$AN +ADUA, $EDATAN-AN SE$7,A60 RE-ISTER
9*&*( = -uru Tingkatan
9*&*& = Pen>elaras Tingkatan
9* PR7-RAM A$TIVITI SE,EPAS PEPERI$SAAN PMR
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Pen>elaras = Pn1 Siti R"ana bt1 Mas#ar
Setiausaha I = Pn1 Nr (i#a+a" bt1 Isa
Setiausaha II = Pn1 En#era De&i A6, /ellusam+
42
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
2014
A+$ = Semua Ketua Panitia
: Pen+elaras ting'atan 3
: Guru-guru mata ,ela)aran ting'atan 3
('* PER6IMPUNAN RASMI ISNIN DAN +UMAAT
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Pen>elaras = Pn1 Siti R"ana bt1 Mas#ar
A+$ = Pn1 Nr (i#a+a" bt1 Isa
= Pn1 (ar+anti bt1 (am!a"
: Pn1 Marina bt1 Ma"m#
((* +A%ATAN$UASA SISTEM MA$,UMAT MURID .SMM/ < B7RAN-
MA$,UMAT MURID .BMM/
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Pen>elaras = Pn1 (ill&a bt1 Aris
A+$ = Pn1 Na#!ra" bt1 Ta&ang
Pn1 Nurul As"i'in bt Mu#a
(&* +A%ATAN$UASA S$IM PIN+AMAN BU$U TE$S
Pengerusi =
Nai Pengerusi I = Pn1 ()"1 Nrani!a bt1 S"amsuri (PK)
Nai Pengerusi II = En1 S"a"alan bin Anuar (PK (EM)
Nai Pengerusi III = Pn1 Nrsani bt1 $asar (PK Petang)
Pen>elaras = Pn1 =an Nra!lila&ati bt1 =an %alil
Setiausaha I = <i' Nur 0at"ia" bt1 It"nin
Setiausaha II = Pn1 Nurul!atul 0airus bt1 Is"a'
A+$ = Pen+elaras Ting'atan
= Semua Guru Ting'atan
+A%ATAN$UASA INDU$ MA+,IS $7$URI$U,UM SE$7,A6 &'()

PEN-ETUA

P$ 6EM
EN S(A(A7AN $IN
ANUAR
P$ $URI$U,UM
PN1 (%(1N:RANI-A
$T S(AMSURI
P$ $7$URI$U,UM
PN MARIA=ATI $T
A$D1MA7EK
P$ PETAN-
PN N:RSANI $T $ASAR
%$PS (%a&atan'uasa $imbingan
Pela)ar Se'la")
PE,A+AR

S0U $7$URI$U,UM
N:R(AS7INDA M:(D SA77E(
S0U SU$AN
M:(AMED K(AIRU7 NI-AM

PENYE,ARAS
UNIT BERUNI37RM
<IK N:RA0S(AN
$T RAM7I
PENYE,ARAS
SU$AN0PERMAINAN
<IK NUR 0AT(IA(
$T IT(NIN


PASU$AN
SE$7,A6
PN1NURU7
(UDA $T A-MI

PASU$AN RUMA6
SU$AN
EN1MD1RE-UAN
$IN (AM-A(

PENYE,ARAS
$E,AB0PERSATUAN
(ERDA $T
M:(D1 %:(AN
5
-UR5-URU
PENASI6AT

S0U $7PERASI
AINA 0ARI-A $T MD -IN
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
(* +A%ATAN$UASA INDU$ MA+,IS $7$URI$U,UM SE$7,A6
Pengerusi 6 Pengetua :
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
Naib Pengerusi 16 PK (em : En1 S"a"alan $1 Anuar
Naib Pengerusi 26 PK Petang : Pn1 Nrsani $inti $asar
Naib Pengerusi 36 PK Kuri'ulum : Pn1 ()"1 Nrani!a $t1 S"amsuri
Setiausa"a K'uri'ulum : Pn Nr"aslin#a $t M"# Salle"
Penlng S6U (Pagi) : Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at
Penlng S6U (Petang) : Pn Nur Sa*ina! $t M"# Na"r&i
Setiausa"a Su'an : En1Mu"ama# K"airulni!am $1 M# Isa
Penlng S6U Su'an (Pagi) : Pn Nurul(u#a $inti A!mi
Penlng S6U Su'an (Petang) = Pn Nurul (usna $t M"# Sabr+
Setiausa"a K,erasi : Pn1 Aina 0ari!a $t M# -in
Setiausa"a Prgram K"i#mat Mas+ara'at: Pn1 Nr (i#a+a" bt Isa
Setiausa"a Pr)e' In>asi : Pn1 -abi#a" bt Ra"mat
Pen+elaras Unit $eruni*rm = <i' Nra*s"an bt Ramli
A%K Unit $eruni*rm : Semua Ketua Penasi"at Unit $eruni*rm
Pen+elaras Persatuan6Kelab = (er#a bt M"#1%"an
A%K Persatuan6Kelab : Semua Ketua Penasi"at Persatuan6Kelab
Pen+elaras Kelab Su'an6 Permainan : <i' Nur 0at"ia" bt It"nin
A%K Kelab Su'an6 Permainan : Semua Ketua Penasi"at Kelab
Su'an6Permainan
Pen+elaras Pasu'an Ruma" Su'an : En1 M"#1Re!uan bin (am!a"
A%K Pasu'an Ruma" Su'an : Semua Ketua Pasu'an Ruma" Su'an
&* +A%ATAN$UASA MA+,IS $7$URI$U,UM SE$7,A6
Pengerusi 6 Pengetua :
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
Naib Pengerusi 16 PK (em : En1 S"a"alan $1 Anuar
Naib Pengerusi 26 PK Petang : Pn1 Nrsani $inti $asar
Naib Pengerusi 36 PK Kuri'ulum : Pn1 ()"1 Nrani!a $t1 S"amsuri
Setiausa"a K'uri'ulum : Pn Nr"aslin#a $t M"# Salle"
Penlng S6U (Pagi) : Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at
Penlng S6U (Petang) : Pn Nur Sa*ina! $t M"# Na"r&i
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
A%K Pemantauan #an Ka&alan Keselamatan Pela)ar
$l' $eng'el #an ERT : Pn1 -a"ara" bt Rabn
$l' Penta#biran : Pn1 Siti Ma!li"a bt A"ma#
$l' Kantin #an 7bi : Pn1 ()"1 Ma!na" bt %aa*ar
$l' A'a#emi' : Pn1 0ari#a" Ab#1Sama#
$l' $ela'ang $eng'el : En1 M"#1R!ali $1 Ab#1(alim
7aluan Susur Ga)a" : En1Mu"ama# K"airulni!am $1 M# Isa
Pen>elaras Unit BeruniD!rm = :ik N!raDshan t Ramli
(* Bulan Sait Merah Mala>sia
<i' 7im Me& <"eng (K)
Pn1 R!ila" $inti A#!is (PK)
Nurulas"i'in bt Mu#a
Pn1 0a!ila" $inti Ab#ulla"
Pn1 I#a Marlini M# Ta"ir
Pn1 Nr Su"aila $inti Mas,r
Pn1 -abe#a" $inti Ra"mat
Pn1 Siti Nr Na"#ia $t Must*ar
Pn1 =an Nra!lila&ati $inti =an %alil
Pn1 Nra!nita $inti M#1 Sai#
Pn1 Siti R"ana $inti Mas#ar
<i' Siti 0atima" $inti Mu"amma#
Pn1 -a"ara" bt Rabn (Ka&alan)
,!kasi = ,!i
&* Pasukan Pengaka# ,aut
En M"ama# Re#!uan b1 (am!a"(K)
Pn Marina $inti Ma"m# (PK)
Pn Nurul!atul 0airus $t Is"a'
Pn1 /asant"a A6P As'an
Pn1 Muganes&ar+ G>in#asam+
Pn1 Nr A+uni M"# A!mi
Pn1 Na#!ra" $t Ta&ang
Pn1 A!a&ana $t Ab# %alil
En1 M"ama# I'"&an $in A"ma#
Pn1 Nr Sa*ina! $inti M"# Na"r&i
(Ka&alan Sesi Petang)
,!kasi = -aleri -unasama
1* Pasukan $adet P!lis
Pn1 Nur 0a#ila" $inti =#i(K)
Pn1 (ar+anti $inti (am!a"(PK)
Pn Nurul (u#a $inti A!mi
Pn Nrai!a" $t $a"ru#in
Pn 0ari"an $t Ab# A!i!
Pn Nr 0ai!an $T Mu"ama# (Ka&alan)
Pn (il&a $inti Aris
(er#a bt M"1%"an
<i' Rabia" $t :t"man
<i' Nur 0at"ia" bt It"nin
Pn1 0ari#a" Ab#1Sama# (Ka&alan)
)* Pasukan $adet Remaja Sek!lah
Pn1 Ru!i+anti $inti Sar'am(K)
En -ul'i*li $in 8a"+a (PK)
Pn 0ir#aus $t Sa"lan
Pn1 Karima" $inti Ibra"im
Pn1 Siti Ru!ia" $inti Mu"aram
Pn1 En#era De>i /ellusam+
Pn NrA!ila bt (amim
Pn1 Siti Ma!li"a bt A"ma# (Ka&alan)
Pn Su!ila&ani $inti Ma"at (Ka&alan)
Pn Nr"aslin#a $inti M"# Salle"
(Ka&alan)
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
En1Mu"ama# K"airulni!am $1 M# Isa
,!kasi = De?an ,!kasi = -aleri Sarjana
2* Pergerakan Puteri Islam
Pn1 Nrmala $inti Ab#1 Ra"man (K)
Pn1 (a#a&ia" $inti Muslim(PK)
Pn1 Marlina $inti Ismail
Pn S+1 Ulu&i+a" $t Kli&n
Pn (alima" $t Ab# Ra"man
<i' 0aati"a" bt Ab#ulla" Su'ri
Pn1 ()"1 Ma!na" bt %aa*ar (Ka&alan )
,!kasi = Bilik Pendidikan Islam
4* Pasukan Pandu Puteri
Pn1 Nurul (usna $t M"# Sabr+(K)
Pn1 (anisa" $inti Ismail (PK)
Pn1 Nri!a" $inti $"ari
Pn1 K"airun Ni!a $inti 8a"+a
Pn1 Nurul S"a"reen $inti M"# Saat
Pn1 In#u' Nurul (u#a+a" $inti M1Amin
<i' Nra*s"an bt Ramli (Ka&alan)
,!kasi = Makmal Bahasa
A* Pasukan $adet B!ma
<i' A!ima&ati $t 8atim(K)
Pn -anarima" $t %am"uri(PK)
Pn Nr (i#a+a" $inti Isa
Nra!a" bt Manan
Pn1 Nri!a $inti Nr#in
Pn S"ba De>i a6, A1 $ala'risnan
<i' Irs"a $inti Ismail
Pn Ra"imatul A#aria" $t -a"ari
Usta! A#"ar bin $a"arim
En1 M"#1R!ali $1 Ab#1(alim
(Ka&alan $ela'ang $l' Ma'mal #an
$eng'el ERT)
,!kasi = $antin
8* Persatuan Pan@aragam
Pn1 Suai#a" $t M"# Nasir (K)
<i' Rsna#ia $inti Ab# =a"ab (PK)
Pn1 0ari#a" $inti M"ma#
Pn1 Aina 0a!ira $t M# -in
Pn Nurul Na#ia" $t Ra"im
,!kasi = Stadium MPP-
Pen>elaras Persatuan dan $ela =6erda t M!hd*+!han
(* Persatuan Bahasa .BM0BI/
Pn1 K"airun Ni!a $inti 8a"+a(K)
Pn1 R!ila" binti A#!is (PK)
Pn Nurul (u#a $inti A!mi
<i' Siti 0atima" $t Mu"amma#
Pn1 Siti Ma!li"a bt A"ma# (Ka&alan)
,!kasi = Makmal Bahasa
&* Persatuan Sains < Matematik
<i' Nur 0at"ia" binti It"nin(K)
Pn1 Nurul S"a"reen $t M"# Saat(PK)
Pn 0ari"an $t M"ma#
Pn1 A!a&ana $inti Ab# %alil
Pn1 0ari#a" Ab#1Sama# (Ka&alan)
,!kasi = Makmal Sains
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
1* Persatuan Sejarah
<i' 0aati"a" bt Ab#ulla" Su'ri(K)
Pn1 Muganes&ar+ G>in#asam+ (PK)
<i' Nra*s"an $t Ramli
<i' Irs"a $inti Ismail
Pn Ma!na" bt %aa*ar (Ka&alan)
,!kasi = Makmal Sejarah
)* Persatuan Agama Islam
Pn Marlina $t Ismail (K)
Pn1 Nra!nita $inti M#1 Sai# (PK)
Pn1 (a#a&i+a" $inti Muslim
Pn1 In#u' Nurul (u#a+a" $t M1Amin
Usta! A#"ar $1 $a"arim
,!kasi = Bilik Pendidikan Islam
2* Persatuan $emahiran 6idu#
Pn1 0ari#a" $inti M"ma# (K)
Pn Ra"imatul A#aria" $t -a"ari(PK)
Pn1 (anisa" $inti Ismail
En1 M"#1R!ali $1 Ab#1(alim
Pn1 -a"ara" bt Rabn (Ka&alan)
,!kasi = Bengkel
4* $ela $euda>aan < MuBik
.$!m#ang/
Pn (il&a $inti Aris (K)
Pn1 Nur 0a#ila" $inti =#i (PK)
En1 M"# I'"&an $in A"ma#
Pn1 Ru!i+anti $inti Sar'am
Pn1 Nr Su"aila $inti Mas,r
Pn1 Nr Sa*ina! $inti M"# Na"r&i
(Ka&alan )
,!kasi = $antin
A* $ela Seni R: < ,a>ang5la>ang
<i' Rabia" $inti :t"man (K)
Pn -anarima" $t %am"uri (PK)
Pn Nr*ai!an bt M"ama#
<i' Rsna#ia bt Ab#1=a"ab
Pn1 Nra!ila $inti (amim
Pn (alima" $t Ab# Ra"man
En1Mu"ama# K"airulni!am $1 M# Isa
,!kasi = Bilik Seni
8* $ela 3!t!graDi
Pn1 S"ari*a" Ul&i+a" bt Kli&n
AIsmail (K)
Pn1 Nrmala $inti Ab#1 Ra"man(PK)
Pn1 0ir#!aus bt Sa"lan
Pn1 Na#!ra" $t Ta&ang
Pn1 Nr A+uni M"# A!mi
Pn Nurul Na#ia" $t Ra"im
,!kasi = De?an
9* $ela PRS < Bimingan $erja>a
Pn1 Nr (i#a+a" $t Isa (K)
Pn1 Siti R"ana $inti Mas#ar(PK)
Pn1 En#era De>i /ellusam+
Pn1 =an Nra!lila&ati $inti =an %alil
,!kasi = ,!i
('* $ela Rukunegara
Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at (K)
Nra!a" bt Manan (PK)
Pn1 Karima" $inti Ibra"im
Pn Nri!a" $t $"ari
En1 -ul'i*li bin 8a"+a
,!kasi = Astaka
((* $ela $!#erasi dan Pengguna (&* $ela $!m#uter
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
Pn1 Aina 0ari!a $inti M# -in (K)
Pn -abi#a" $t Ra"mat (PK)
Pn1 I#a Marlini $inti M#1 Ta"ir
Pn1 Nr"aslin#a $inti M"# Salle"
(Ka&alan)
(er#a bt M"#1%"an(Ka&alan)
,!kasi = $elas 2$&
Pn1 0a!ila" $inti Ab#ulla" (K)
Nurulas"i'in bt Mu#a (PK)
Pn S"ba De>i a6, A1 $ala'risnan
Pn Nurul (usna $t M"# Sabr+
Pn1 Nri!a $inti Nr#in
Pn1 Siti Nr Na"#ia $t Musta*ar
,!kasi = -aleri Sarjana
(1* Persatuan M!ral . Pelajar Pagi/
Pn1 /asant"a A6P As'an (K)
Pn Nrai!a" $t $a"ru#in (PK)
<i' 7im Me& <"eng
,!kasi = Bilik M!ral
()* $ela Pusat Sumer
Pn Nurul!atul 0airus $t Is"a' (K)
Pn1 Siti Ru!ia" $inti Mu"aram(PK)
Pn1 Suai#a" bt M"# Nasir
<i' A!ima&ati bt 8atim
,!kasi = Pusat Sumer
(2* $ela Penga?as
Pn (ar+anti $t (am!a" (K)
<i' Marina $inti Ma"m# (PK)
En M"ama# Re#!uan b1(am!a"
,!kasi = Bilik Penga?as0 $elas 2ST
1* +A%ATAN$UASA MA+,IS SU$AN SE$7,A6
Pengerusi 6 Pengetua :
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
Naib Pengerusi 16 PK (em : En1 S"a"alan $1 Anuar
Naib Pengerusi 26 PK Petang : Pn1 Nrsani $inti $asar
Naib Pengerusi 36 PK Kuri'ulum : Pn1 ()"1 Nrani!a $t1 S"amsuri
Setiausa"a Su'an : En1Mu"ama# K"airulni!am $1 M# Isa
Penlng S6U Su'an (Pagi) : Pn Nurul (u#a $inti A!mi
Penlng S6U Su'an (Petang) = Pn Nurul (usna $t M"# Sabr+
A%K Pemantauan #an Ka&alan Keselamatan Pela)ar
$l' $eng'el #an ERT : Pn1 -a"ara" bt Rabn
$l' Penta#biran : Pn1 Siti Ma!li"a bt A"ma#
$l' Kantin #an 7bi : Pn1 ()"1 Ma!na" bt %aa*ar
$l' A'a#emi' : Pn1 0ari#a" Ab#1Sama#
$l' $ela'ang $eng'el : En1 M"#1R!ali $1 Ab#1(alim
7aluan Susur Ga)a" : En1Mu"ama# K"airulni!am $1 M# Isa
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
Ka&alan $l' A'a#emi' $a&a" : Usta! A#"ar bin $a"arim
Pen>elaras $ela Sukan0 Permainan = :ik Nur 3athiah t Ithnin
(* $ela B!la Baling
Pn1 Nrai!a" $t $a"ru#in(K)
Pn1 Nur*a#ila" bt =#i(PK)
Pn1 A!a&ana $t Ab#ul %alil
<i' Nra*s"an $t Ramli
Pn Nurul!atul 0airus $t Is"a'
Pn1 -a"ara" bt Rabn (Ka&alan)
,!kasi = -aleri -unasama
&* $ela B!la +aring
Pn1 -abi#a" $inti Ra"mat(K)
Pn1 Nrmala $inti Ab# Ra"man (PK)
Pn1 Suai#a" $t M"# Nasir
Pn1 (a#a&i+a" $inti Muslim
Pn Nr Su"aila bt Mas,r
Pn1 0ari#a" Ab#1Sama# (Ka&alan)
,!kasi = 2ST
1* $ela B!ling
Nurulas"i'in bt Mu#a(K)
Pn Nra!ila bt (amim (PK)
Pn Aina 0ari!a $t M# -in
Pn1 I#a Marlini $inti M# Ta"ir
Pn Nri!a" $t $"ari
Pn1 =an Nra!lila&ati $inti =an %alil
Pn Ru!i+anti $t Sar'am
Pn1 Siti R"ana bt Mas#ar
,!kasi = ,!i
)* $ela Ragi
En -ul'i*li $18a"+a (K)
En M"ama# Re#!uan (PK)
Pn1 Siti Ru!ia" $inti Mu"aram
Pn1 Na#!ra" $t Ta&ang
<i' A!ima&ati $t 8atim
Usta! A#"ar bin $a"arim
,!kasi = De?an
2* $ela B!la Se#ak
Pn 0ari"an $t Ab# A!i! (K)
En1 M"# I'"&an $in A"ma#(PK)
<i' Rabia" $t :t"man
Pn 0a!ila" $t Ab#ulla"(Ka&alan)
Pn Nra+uni bt M"ama# A!mi
Pn1 R!ila" bt1 A#!is
En1 M"# R!ali $ Ab# (alim
(Ka&alan $ela'ang $l' Ma'mal #an
$eng'el ERT) ,!kasi = De?an
4* $ela S!D!l
Pn Marina $t Ma"m# (K)
Pn (anisa" $t Ismail (PK)
<i' 0aati"a" bt Ab#ulla" Su'ri
Pn Nurul (u#a $inti A!mi
Pn1 Muganes&ar+ G>in#asam+
Pn1 ()"1 Ma!na" bt %aa*ar (Ka&alan
$l' Kantin #an 7bi)
,!kasi = $antin
8* $ela Badmint!n
Nra!a" bt Manan (K)
Pn Nra!nita $t Sai# (PK)
A* $ela Ping P!ng
Pn1 Nurul S"a"reen M"# Saat (K)
Pn Nri!a Nr#in (PK)
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
Pn Karima" $t Ibra"im
Pn -anarima" $t %am"uri
<i' Siti 0atima" $inti Mu"ama#
Pn1 In#' Nurul (u#a+a" $t1 M1 Amin
<i' Rsna#ia $t Ab# =a"ab
Pn1 En#era De&i A6P /ellusam+
Pn1 Siti Ma!li"a bt A"ma# (Ka&alan
$l' Penta#biran)
,!kasi = -aleri Sarjana
Pn1 Nr (i#a+a" bt Isa
Pn1 S+1 Ul&i+a" bt1 Kli&n
Pn1 K"airun Ni!a bt1 8a"+a
Pn (ar+anti $t (am!a"
,!kasi = -aleri Sukan .,uar
De?an/
9* $ela 7lahraga
Pn Ra"imatul A#aria" $t -a"ari(K)
Pn 0ari#a" $t M"ama# (PK)
Pn Nurul (usna $t M"# Sabr+
<i' 7im Me& <"eng
Pn 0a!ila" bt Ab#ulla"A Ab 7ati*
(er#a bt M"#1%"an
Pn1Su!ila&ani bt Mamat (Ka&alan)
En1 M"amma# K"airul Ni!am
Pn Nr"aslin#a bt M"# Salle"
(Ka&alan)
,!kasi = $elas 1 :emerlang
('* $ela Permainan Dalaman .:atur/
Pn S"ba De>i a6, A1 $ala'risnan (K)
Pn Marlina $t Ismail (PK)
Pn (alima" $t Ab# Ra"man
Pn1 (ill&a bt Aris
Pn Siti Nr Na"#ia $t Must*ar
Pn1 /asant"a A6P As'an
<i' Irs"a bt Ismail
Pn Nurul Na#ia" $t Ab# Ra"im
,!kasi = $antin
((* -imnastik dan Aer!ik .Ting ( < &/
Pn 0ir#aus $t Sa"lan (K)
Pn Nr 0ai!an $t Mu"ama# (PK)
Pn1 Nur Sa*ina! $t M"# Na"r&i
(Ka&alan)
,!kasi = -aleri Sarjana
Pen>elaras Pasukan Rumah Sukan = En* M!hd*ReBuan in 6amBah
SESI PA-I
Masa ,atihan =8*'' #agi hingga ('*'' #agi
SESI PETAN-
Masa ,atihan = 1*1' #tg hingga 2*1' #tg
%A%ASAN . MERA6/ 6ARI = ISNIN DAN $6AMIS
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
11 Pn Nurul (u#a $t1 A!mi(K)
21 <i' Irs"a $t Ismail
31 Pn1()" Ma!na" $t1 %aa*ar
?1 <i' Rabia" $inti :t"man
41 Pn1 -abi#a" $t1 Ra"mat
D1 Pn1 /asant"a A6P As'an
C1 Pn1 =an Nra!lila&ati $t =an %alil
E1 Pn (ar+anti $t (am!a"
F1 Pn1 K"airun Ni!a $t1 8a"+a
151 Pn1 En#era De&i A6P /ellusam+
111 Pn1 Siti Ru!ia" bt Mu"aram
121 Pn1 0a!ila" bt Ab#ulla"AAb17ati*
11 <i' Nr Sa*ina! $t M1 N"ra&i(PK)
21 Pn Nur 0a#ila" $t1 =#i
31 Pn1 Nrmala $t1 Ab#1 Ra"man
?1 Pn1 0ari"an $t Ab# A!i!
41 Pn1 0ir#!aus $t1 Sa"lan
D1 <i' 0aati"a" bt Ab#ulla" Su'ri
3A,SA3A6 .6I+AU/ 6ARI = A6AD DAN SE,ASA
11 Pn (alima" $t Ab# Ra"man (K)
21 Pn1 Nrai!a" $t $a"ru#in
31 <i' A!ima&ati $t 8atim
?1 Pn1 Na#!ra" $t Ta&ang
41 Pn1 Siti Ma!li"a $t1 A"ma#
D1 Pn1 (anisa" $t1 Ismail
C1 Pn1 Nri!a" $t1 $"ari
E1 Pn1 (a#a&i+a" $t1 Muslim
F1 Pn1 Nr Su"aila $t1 Mas,r
151 Pn1 Nri!a $t1 Nr#in
111 En M"ama# Re#!uan $1 (am!a"
121 Pn1 Ra"imatul A#aria" bt -a"ari
11 Pn1 -anarima" $t1 %am"uri (PK)
21 Pn1 Nr 0ai!an $t1 Mu"amma#
31 Pn1 Suai#a" $t M"# Nasir
?1 Pn1 0ari#a" $t M"ma#
41 Pn1 Marlina $t Ismail
D1 Pn1 R!ila" $t1 A#!is
SAR+ANA . BIRU / 6ARI = ISNIN DAN $6AMIS
11 Pn1Nr A+uni $t M"ama# A!mi (K)
21 Pn1 Nurul Na#ia" $t Ra"im
31 Pn Siti Nr Na"#ia $t Must*ar
?1 <i' Nra*s"an $t1 Ramli
41 Pn1 0ari#a" $t1 Ab#1Sama#
D1 Usta! A#"ar $1 $a"arim
C1 <i' 7im Me& <"eng
E1 <i' Rsna#ia $t1 Ab#1 =a"ab
F1 Pn1 S"ba De>i $t A1 $ala'risnan
151En1 M"# R!ali $ Ab# (alim
111 Pn1 Ru!i+anti $t1 Sar'am
121 Pn1 A!a&ana $t1 Ab#1 %alil
131 Pn1 0a!ila" $t Ab#ulla"
11 Pn1 Marina $t1 Ma"m# (PK)
21 Pn Karima" $t1 Ibra"im
31 Pn1 Nurul S"a"reen $t1 M#1 Saat
?1 Nra!a" bt Manan
41 Pn1 Nr (i#a+a" bt Isa
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
1?1 Pn1 Siti R"ana bt Mas#ar
INTE,E$ . $UNIN- / 6ARI = A6AD DAN SE,ASA
11 Pn1 In#u' Nurul (u#a+a" (K)
21 <i' Nur 0at"ia" bt It"nin
31 Pn1 (il&a $t1 Aris
?1 En1 M"#1 I'"&an $t1 A"ma#
41 Pn1 Ra"imatul A#aria" $t -a"ari
D1 Pn1 Nr"aslin#a $t M"# Salle"
C1 Pn1 Nra!ila $t (amim
E1 Pn1 -a"ara" $t1 Rabn
F1 Pn1 S+1 Ulu&i+a" $t1 Kli&nA Ismail
151Pn1 I#a Marlini $t1 M#1 Ta"ir
111Pn1 Muganes&ar+ G>in#asam+
121Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at
131 Pn1 Nr A!nita $t1 M"#1 Sai#
11 Pn Nurul!atul 0airus bt Is"a' (PK)
21 En -ul'i*li $ 8a"+a
31 Pn1 Nurul (usna $t M"# Sabr+
?1 Pn1 Aina 0a!ira $t M# -in
41 Nurulas"i'in bt Mu#a
)* +A%ATAN$UASA0PENYE,ARAS UNIT BERUNI37RM
Pengerusi 6 Pengetua :
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
S6U K'uri'ulum : Pn Nr"aslin#a $t M"# Salle"
Penlng S6U (Pagi) : Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at
Penlng S6U (Petang) : Pn Nur Sa*ina! $t M"# Na"r&i
Pen+elaras Unit $eruni*rm = Pn Nra!ila $inti (amim
A"li %a&atan'uasa : Semua Ketua Guru Penasi"at #an Guru
Penasi"at Unit $eruni*rm
2* +A%ATAN$UASA0PENYE,ARAS PERSATUAN DAN $E,AB
Pengerusi 6 Pengetua :
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
S6U K'uri'ulum : Pn Nr"aslin#a $t M"# Salle"
Penlng S6U K'uri'ulum(Pagi) : Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at
Penlng S6U K'uri'ulum(Petang) : Pn Nur Sa*ina! $t M"# Na"r&i
Pen+elaras Persatuan #an Kelab = (er#a bt M"#1%"an
A"li %a&atan'uasa : Semua Ketua Guru Penasi"at #an Guru
Penasi"at Persatuan #an Kelab
4* +A%ATAN$UASA0PENYE,ARAS $E,AB SU$AN DAN PERMAINAN
Pengerusi 6 Pengetua :
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
S6U K'uri'ulum : Pn Nr"aslin#a $t M"# Salle"
Penlng S6U K'uri'ulum(Pagi) : Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at
Penlng S6U K'uri'ulum(Petang) : Pn Nur Sa*ina! $t M"# Na"r&i
Pen+elaras Persatuan #an Kelab =<i' 0aati"a" bt Ab#ulla" Su'ri
A"li %a&atan'uasa : Semua Ketua Guru Penasi"at #an Guru
Penasi"at Kelab Su'an #an Permainan
A* +A%ATAN$UASA0PENYE,ARAS PASU$AN RUMA6 SU$AN SE$7,A6
Pengerusi 6 Pengetua :
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
Naib Pengerusi 16 PK (em : En1 S"a"alan $1 Anuar
Naib Pengerusi 26 PK Petang : Pn1 Nrsani $inti $asar
Naib Pengerusi 36 PK Kuri'ulum : Pn1 ()"1 Nrani!a $t1 S"amsuri
S6U Su'an : En1Mu"ama# K"airulni!am $1 M# Isa
Penlng S6U Su'an (Pagi) : Pn Nurul(u#a $inti A!mi
Penlng S6U Su'an (Petang) = Pn Nurul (usna $t M"# Sabr
Pen+elaras Pasu'an Ruma" Su'an : En1 M"#1Re!uan bin (am!a"
A"li %a&atan'uasa : Semua Ketua Guru Penasi"at #an Guru
Penasi"at Pasu'an Ruma" Su'an
8* +A%ATAN$UASA $7PERASI SE$7,A6

Pengerusi 6 Pengetua :
Timbalan Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
Naib Pengerusi 16 PK (em : En1 S"a"alan $1 Anuar
Naib Pengerusi 26 PK Petang : Pn1 Nrsani $inti $asar
Naib Pengerusi 36 PK Kuri'ulum : Pn1 ()"1 Nrani!a $t1 S"amsuri
Setiausa"a : Pn1 Aina 0a!ira $t M# -in
$en#a"ari : Pn1 I#a Marlini $t M#1 Ta"ir
Pengurus $elian : Pn1 Nur*a#ila" $inti =#i
Pengurus %ualan : Pn Siti Nt Na"#ia" $t Musta*ar
(er#a bt M"#1%"an
Pengurus St' : Pn1 0ari#a" $t M"ama#
Au#it Dalaman : Pn Nr"aslin#a $inti M"# Salle"
9* +A%ATAN$UASA PEN-URUSAN PEMBAN-UNAN SU$AN SE$7,A6
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
Penaung :En1 M"#1 Nr bin A1 G"ani (Ketua Pengara" Pela)aran Negeri %"r)
Penasi"at :Pn1 ()"1 0atima" binti A"ma# (Pega&ai Pela)aran Daera" Pasir Gu#ang)
Pengerusi : (Pengetua)
A"li %a&atan'uasa :
9*( +a?atankuasa $e@il Pemangunan 3iBikal Sukan Sek!lah
Pengerusi : En1 S"a"alan $in Anuar
Setiausa"a : (er#a bt M"#1%"an
A%K : En1 -ul'i*li b 8a"+a
<i'1 Rsna#ia $t Ab# =a"ab
En1 M"# R!ali $in Ab# (alim
9*& +a?atankuasa $e@il Penggalakan Sukan
Pengerusi : Pn1 Maria&ati $inti Ab#1Male'
Timbalan Pengerusi : Pn1 Nrsani $inti $asar
Setiausa"a : En1 Mu"amma# K"airulni!am $in M#1Isa
A%K : Pn1 Nurul (usna binti M"#1 Sabr+
Pn1 Nr Sa*ina! $t M"# Na"r&i
<i' Nur 0at"ia" bt It"nin
9*1 +a?atankuasa $e@il Sumer Manusia
Pengerusi : Pn1 ()"1 Nrani!a $inti S"amsuri
Setiausa"a : Pn1 Siti Ru!ia" $inti Mu"aram
A%K : Pn1 0ari#a" $inti Ab#1Sama#
Pn1 Siti Nr Na"#ia $t Must*ar
Pn1 0a!ila" $inti Ab#ulla" A Ab#17ati*

9*) +a?atankuasa $e@il Pemantauan dan Penilaian
Pengerusi : Pn1 -a"ara" $inti Rabn
Setiausa"a : <i' 0aati"a" bt Ab#ulla" Su'ri
A%K : Pn1 Nr"aslin#a binti M"#1Salle"
Pn1 Ra"imatul A#aria" binti -a"ari
Pn1 (ill&a bt Aris
9*2 +a?atankuasa $e@il Peningkatan Pr!Desi!nalisme
Pengerusi : Pn1 Siti Ma!li"a $inti A"ma#
Setiausa"a : Pn1 Nr A!nita $inti Sai#
A%K : Pn1 En#era De&i A6P /ellusam+
Pn1 Siti R"ana $inti Mas#ar
Pn Nr (i#a+a" $t Isa
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
9*4 +a?atankuasa $e@il $e?angan
Pengerusi : En1 :sman bin Ibra"im
Setiausa"a : <i' Siti 0atima" bt Mu"amma#
A%K : Pn1 Siti Nr Na"#ia binti Must*ar
Pn1 (alimatun $inti Mansr
9*A* +a?atankuasa $e@il Teknikal
Pengerusi : Tn1 ()1 Ab#17ati* bin $a"ri
Setiausa"a : Pn1 Nri!a" binti $"ari
A%K : Pn1 ()"1 Ma!na" $inti %aa*ar
En M"ama# I'"&an b A"ma#
Pn1 (a+ati $inti A"ma#
('* +A%ATAN$UASA BIMBIN-AN PE,A+AR SE$7,A6 .+BPS/
Pengerusi : (Pengetua)
Naib Pengerusi : En1 :sman bin Ibra"im
Setiausa"a : Pn Maria&ati bt Ab# Male' (PK K')
Pn Nrsani bt $asar (PK Petang)
A%K : Pega&ai Per"ubungan Plis Se'la"
Ketua $alai $mba
Ketua $alai Plis Pasir Gu#ang
Ketua Perubatan Pli'lini' Kesi"atan Pasir Gu#ang
Persatuan Pen#u#u' Peruma"an TN$
Persatuan Pen#u#u' Peruma"an $u'it %ati
Pega&ai Ma)lis Perban#aran Pasir Gu#ang
%a&atan'uasa %KKK Taman Air $iru
Persatuan Pen#u#u' Taman <en#ana
A%K Per"ubungan A&am Se'la" :
En Sa"alan bin Anuar
En M"ama# I'"&an bin A"ma# (Ketua Guru Disi,lin)
Pn (ar+anti binti (am!a" (Ketua Guru Penga&as)
Pn En#era A6P /ellusam+ (Kaunselr)
=a'il Pela)ar (7ela'i)
=a'il Pela)ar (Perem,uan)
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
((* +A%ATAN$UASA RIMUP SE$7,A6
Pengerusi 6 Pengetua :
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
Naib Pengerusi 16 PK (em : En1 S"a"alan $1 Anuar
Naib Pengerusi 26 PK Petang : Pn1 Nrsani $inti $asar
Naib Pengerusi 36 PK Kuri'ulum : Pn1 ()"1 Nrani!a $t1 S"amsuri
Setiausa"a K'uri'ulum : Pn Nr"aslin#a $t M"# Salle"
Penlng S6U K'uri'ulum(Pagi) : Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at
Penlng S6U K'uri'ulum(Petang) : Pn Nur Sa*ina! $t M"# Na"r&i
Pen+elaras Prgram : Pn1 Siti R"ana binti Mas#ar
A%K Ke;il RIMUP : 7im Me& <"eng
En M"ama# Re#!uan b1 (am!a"
Pn1 Nur 0a#ila" $inti =#i
<i' Nra*s"an $t Ramli
Pn1 Nrmala $inti Ab#1 Ra"man
Pn1 Nurul (usna $t M"# Sabr+
<i' A!ima&ati $t 8atim
Pn1 Suai#a" $t M"# Nasir
121 +A%ATAS$UASA TAS$ 37R:E
Pengerusi 6 Pengetua :
Naib Pengerusi 6 PK K'uri'ulum : Pn1 Maria&ati $t1 Ab#1 Male'
S6U K'uri'ulum : Pn Nr"aslin#a $t M"# Salle"
Penlng S6U K'uri'ulum(Pagi) : Pn1 Su!ila&ani $t Ma"at
Penlng S6U K'uri'ulum(Petang) : Pn Nur Sa*ina! $t M"# Na"r&i
Pen+elaras Persatuan #an Kelab =<i' 0aati"a" bt Ab#ulla" Su'ri
A"li %a&atan'uasa : Semua Ketua Guru Penasi"at #an Guru
Penasi"at Kelab Su'an #an Permainan
A%K Pemantauan #an Ka&alan Keselamatan Pela)ar
$l' $eng'el #an ERT : Pn1 -a"ara" bt Rabn
$l' Penta#biran : Pn1 Siti Ma!li"a bt A"ma#
$l' Kantin #an 7bi : Pn1 ()"1 Ma!na" bt %aa*ar
$l' A'a#emi' : Pn1 0ari#a" Ab#1Sama#
$l' $ela'ang $eng'el : En1 M"#1R!ali $1 Ab#1(alim
7aluan Susur Ga)a" : En1Mu"ama# K"airulni!am $1 M# Isa
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
LAMPIRAN
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
PEMAN9A8AN B8K8 LA9IHAN PELAJAR 201
"e)akan Hasi$ Ker3a Pe$a3ar ka$i perta)a
BULAN MINGGU 3 ARIKH MAA PELAJARAN PEMANAU
JAN8ARI
Minggu dan (
20 Jan J !1 Jan
Ba#asa Me$a*u
<sesi pagi=
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
Mate)atik
Mate)atik 9a)ba#an
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
"e3ara#
Ge.gra&i
Pentadbir 4
Guru Kanan
Ka3ian Ke)as*arakatan
Ke)a#iran Hidup
"esi pagi
Prinsip Akaun
Pentadbir 4
Guru Kanan 9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a) <9!=
9aswuur Is$a)
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
%EBR8ARI Minggu ! dan
1- %eb J 21 %eb
Ba#asa Inggeris
"esi Pagi
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
"ains
Ki)ia
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
P> "iDik
P>"eni 0isua$
Pentadbir 4
Guru Kanan
Ka3ian Ke)as*arakatan
Perdagangan
9ekn.$.gi Mak$u)at
Pentadbir 4
Guru Kanan 9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a)
<9 49(=
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
MA7 Minggu 1 dan 2
! Ma? J 1 Ma?
Ba#asa Me$a*u
Ba#asa Inggeris
"esi petang
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
%iAik
Bi.$.gi
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
Pendidikan Jas)ani 4
Kesi#atan
Pendidikan ).ra$
Pentadbir 4
Guru Kanan
Ka3ian Ke)as*arakatan
Lukisan Ke3uruteraan
Ke)a#iran Hidup
Pentadbir 4
Guru Kanan
9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a)
<91 dan 92=
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
"e)akan Hasi$ Ker3a Pe$a3ar ka$i kedua
BULAN MINGGU 3 ARIKH MAA PELAJARAN PEMANAU
APRIL
Minggu ! dan (
1 Apr J !0 Apr
Ba#asa Me$a*u
<sesi pagi=
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
Mate)atik
Mate)atik 9a)ba#an
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
"e3ara#
Ge.gra&i
Pentadbir 4
Guru Kanan
Ka3ian Ke)as*arakatan
Ke)a#iran Hidup
"esi pagi
Prinsip Akaun
Pentadbir 4
Guru Kanan
9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a) <9!=
9aswuur Is$a)
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
MEI Minggu ! dan
12 Mei J 2 Mei
Ba#asa Inggeris
"esi Pagi
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
"ains
Ki)ia
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
P> "iDik
P>"eni 0isua$
Pentadbir 4
Guru Kanan
Ka3ian Ke)as*arakatan
Perdagangan
9ekn.$.gi Mak$u)at
Pentadbir 4
Guru Kanan
9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a)
<9 49(=
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
J8N
Minggu ! dan
1+ Jun J !0 Jun
Ba#asa Me$a*u
Ba#asa Inggeris
"esi petang
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
%iAik
Bi.$.gi
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
Pendidikan Jas)ani 4
Kesi#atan
Pendidikan ).ra$
Pentadbir 4
Guru Kanan
Ka3ian Ke)as*arakatan
Lukisan Ke3uruteraan
Ke)a#iran Hidup
Pentadbir 4
Guru Kanan 9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a)
<91 dan 92=
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
"e)akan Hasi$ Ker3a Pe$a3ar ka$i ketiga
BULAN MINGGU 3 ARIKH MAA PELAJARAN PEMANAU
J8LAI Minggu ! dan
1 Ju$ J 2( Ju$
Ba#asa Me$a*u
<sesi pagi=
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
Mate)atik
Mate)atik 9a)ba#an
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
"e3ara#
Ge.gra&i
Pentadbir 4
Guru Kanan Ka3ian
Ke)as*arakatan
Ke)a#iran Hidup
"esi pagi
Prinsip Akaun
Pentadbir 4
Guru Kanan
9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a) <9!=
9aswuur Is$a)
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
2G2"
Minggu ! dan
11 2g.s J !0 2g.s
Ba#asa Inggeris
"esi Pagi
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
"ains
Ki)ia
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
P> "iDik
P>"eni 0isua$
Pentadbir 4
Guru Kanan
Ka3ian Ke)as*arakatan
Perdagangan
9ekn.$.gi Mak$u)at
Pentadbir 4
Guru Kanan
9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a)
<9 49(=
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
"EP9EMBER Minggu 1 dan 2
1 "ept J 12 "ept
Ba#asa Me$a*u
Ba#asa Inggeris
"esi petang
Pentadbir 4
Guru Kanan Ba#asa
%iAik
Bi.$.gi
Pentadbir 4
Guru Kanan "ains dan Mate)atik
Pendidikan Jas)ani 4
Kesi#atan
Pendidikan ).ra$
Pentadbir 4
Guru Kanan
Ka3ian Ke)as*arakatan
Lukisan Ke3uruteraan
Ke)a#iran Hidup
Pentadbir 4
Guru Kanan 9eknik dan D.kasi.na$
Pendidikan Is$a)
<91 dan 92=
Guru 7e)er$ang Pendidikan Is$a)
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4
"e)ua guru di)inta )enggunakan B.rang "tandard Akade)ik dan B.rang Pe)eriksaan
Lati#an Pe$bagai dari "P"K 0+> Hantar se)ua buku $ati#an pe$a3ar berserta B.rang
"tandard Akade)ik dan B.rang Pe)eriksaan Lati#an Pe$bagai dari "P"K 0+ kepada
pentadbir/ guru kanan bidang )asing@)asing dan guru ?e)er$ang )engikut tarik# *ang
ditetapkan>
PER6IMPUNAN BU,ANAN $7$URI$U,UM &'()
$U7AN TARIK( TINDAKAN
%ANUARI 12616251? Guru Penga&as #an A%K Penga&as
0E$RUARI 1D626251? Guru Penasi"at Ka#et Plis
MA< 1D636251? Guru Penasi"at Ka#et $mba
APRI7 136?6251? Guru Penasi"at $SMM
MEI 1E646251? Tia#a sebab Pe,eri'saan
Pertenga"an Ta"un 251?
%UN 146D6251? Guru Penasi"at Pasu'an Puteri Islam
Mala+sia (PPIM)
%U7AI 136C6251? Guru Penasi"at KRS
:G:S 1C6E6251? Guru Penasi"at Penga'a, 7aut
SEPTEM$ER 1?6F6251? Tia#a sebab ;uti
:KT:$ER 126156251? Guru Penasi"at Pan#u Puteri #an
Pan;aragam
N:/EM$ER 1D6116251? Guru Penga&as #an A%K Penga&as
C5
Buku Pengurusan SMK Pasir Gudang 3
201
4

Anda mungkin juga menyukai