Mangga dipun copy kalih edit Salam saking Guru Anom Lereng Gunung Wilis SDN KALIPANG 3 KEC

. GROGOL KAB. KEDIRI AGUS TRIYANTO Facebook= pakagustriyanto@gmail.com

SILABUS BASA JAWA Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi KOMPETENSI DASAR Mendengarkan : Ngrungoake Crita wayang : 5 ( Lima ) / I (satu) : : Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggap wacana, crita wayang, lan rembug nganggo ernaning basa Jawa kanthi unggah ungguh basa Jawa kang trep. PENILAIAN MATERI POKOK/ KEGIATAN ALOKASI INDIKATOR Bentuk Instrum PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN WAKTU Teknik Instrumen en Nyatet tokoh • Siswa ngrungoake • bebarengan • Lisan • PG wayang lan sipate crita wayang kang ngrungoake crita • Tulisan • Isian Crita nganggo diwaca kancane wayang kang • Tumindhak • Essay basane dhewe diwaca kancane • siswa mangsuli • Porto Ngrangkum isi crita pitakon kang ana • mangsuli pitakon Folio wacan kang ana wacan • Tugas • siswa nyritaake • nyritaake maneh Lia maneh miturut miturut ukarane ukarane dhewe dhewe Pacelaton lancar pangucap bener kang lan kang • siswa maragaake pacelaton cendhak • siswa wawan marang drama kang dipragakne kancane • maragaake pacelaton cendhak • paring rembug marang drama kang dipragakne kancane • maca crita wayang • mangsuli pitakon ana waca • blajar maca aksara jawa • Lisan • Tulisan • Tumindhak • • • • • • Lisan • Tulisan • Tumindhak • • • • • • nulis karangan kanti irah-irah kang ditemtoake guru • maca karangane ana ngarep kelas • Siswa blajar nulis jawa kanthi parentah kang ana LKS/ saka guru • Lisan • Tulisan • Tumindhak • • • • PG Isian Essay Porto Folio Tugas Lia PG Isian Essay Porto Folio Tugas Lia

paragan pacelaton lan wawan ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa

Berbicara : Maragaake pacelaton cendhek kang gumatok karo bocah

Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Huruf Jawa

Membaca : Maca pangertene crita wayang

Watak sipate tokoh Nindaake tokoh miturut watakane Njawab pitakon wacan Maca Aksara jawa Gawe karangan Nulis Aksara Jawa

• siswa maca crita wayang • siswa mangsuli pitakon ana waca • siswa blajar maca aksara jawa • siswa nulis karangan kanti irah-irah kang ditemtoake guru • siswa maca karangane ana ngarep kelas • Siswa blajar nulis jawa kanthi parentah kang ana LKS/ saka guru

Menulis: Nulis Karangan

PG Isian Essay Porto Folio • Tugas Lia

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi . KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni Ukara Pakon Mangerteni Jinising tembung MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN INDIKATOR • paring tuladha ukara pakon. • nggawe ukara pakon paring tuladha tembung kang mawa panambang –ake. • paring pangerten bab jinising tembung aran (kata benda) tembung kriya (kata kerja), tembung wilangan, tembung kahanan, tembung katrangan, tembung panguwuh, tembung sandangan, tembung panyambung, tembung pengarep PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia Instrum en ALOKASI WAKTU ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape/ VCD player Kaset tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang : 5 ( Lima ) / I (satu) : : Siswa bisa nerangake ukara pakon, mangertening sekabehing jinising tembung ing Basa Jawa, unggah-ungguh basa, aran-aran ing basa jawa uga mangerti apresiasi sastra mawa tetembangan ing Jawa

• Mangerteni

Ukara

Pakon • Panambang –ake • Jinising tembung •

• Siswa nyoba nggarap

Kawruh Basa : Mangerteni Unggahungguh Basa Arane anake wong/ bocah sukerta

• Unggah-ungguh Basa • Arane anake wong/ bocah sukerta • Paring apresiasi

soal kang ngandhut ukara pakon sawise nampa penjelasan saka guru. nggawe ukara pakon paring tuladha tembung kang mawa panambang –ake. Guru paring pangerten bab jinising tembung aran (kata benda) tembung kriya (kata kerja), tembung wilangan, tembung kahanan, tembung katrangan, tembung panguwuh, tembung sandangan, tembung panyambung, tembung pengarep banjur siswa nyoba nggarap lempiran soal Siswa nyoba nggarap pitakon kang ngandhut unggahungguh basa Siswa nyoba nggarap

• Paring pangerten unggah-ungguh basa • bisa nggawe tuladha ukara kang ana sesrawungan mawa

marang Jawa •

susastra

Kasusastran : Paring apresiasi marang susastra Jawa Nyritaake crita wayang Mangerteni Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat Nyoba nggawe geguritan gagrag anyar

• Nyritaake crita wayang • Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat • Geguritan gagrag anyar

soal kang ngandhut tuladha ukara kang ana sesrawungan mawa basa krama paring pangerten arane sukerta • Guru nyritaake crita wayang banjur siswa nyoba nyritaake kanthi basane dhewe bab kang disuwun guru. • Guru paring pangeten bab Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat • Siswa nggawe geguritan gagrag anyar

basa krama • paring pangerten arane sukerta

• nyritaake crita wayang bab kang disuwun guru. • paring pangeten bab Tembang Tengahan, Tembang Gedhe, Tembang Macapat • nggawe geguritan gagrag anyar

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 17 Juli 2009 Guru Kelas V

H. Waris, S.Pd NIP. 1960403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi : 5 ( Lima ) / I (satu) : : Siswa bisa ngrungokake lan mangerteni sarta nanggapi sadengah jenis wacana lesan non sastra awujud tanggap wacana/ sambutan/ khotbah/ guneman ing wawan rembug lan musyawarah ing sadengan basa Jawa PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape/ VCD player Kaset tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

KOMPETENSI DASAR Membaca : Maca crita bab Pahlawan Mendengarkan : Midangetake crita rakyat Berbiacara : Paring rembung lan saran bab masalah Maca : Maca teks pidato Menulis : Nulis layang kang ngemu pitedah

MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN

KEGIATAN PEMBELAJARAN • Siswa maca teks wacan kang nduwe tema pahlawan • Guru paring pangerten bab Pahlawan kang ana wacan • Siswa mangsuli pitakon • Guru Nyritaake crita rakyat • Siswa wawan urun rembug bab masalah • Guru paring tuladha maca pidato • siswa praktek maca pidato • siswa maca aksara jawa • siswa nulis layang • siswa nulis aksara jawa

INDIKATOR • Paring pangerten bab Pahlawan kang ana wacan • Nyritaake crita rakyat • paring urun rembug bab masalah • bisa praktek maca pidato • bisa maca aksara jawa • nulis layang • bisa nulis aksara jawa

Instrum en

ALOKASI WAKTU

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III H. Waris, S.Pd NIP. 1960403 198703 1 012

Kalipang, 17 Juli 2009 Guru Kelas V AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi : 5 ( Lima ) / I (satu) : : Siswa bisa paring pangerten dasanama, sinonim, tembung entar, nggawe ukara pangajab, ngudal ukara, aran-aran ing basa Jawa, lan bisa nembangake macapat MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN • teks wacan Pahlawan • Crita rakyat • Urun rembug bab masalah • Teks pidato • Aksara Jawa KEGIATAN PEMBELAJARAN Paramasastra : • Siswa nyoba nggarap pitakon kang ngandhut dasanama (sinonim) • Siswa nyoba nggarap pitakon kang ngandhut Tembung Entar • Siswa nyoba nggarap pitakon pangerten Ukara Pangajab • Siswa nyoba nggarap pitakon kang ngandhut pangerten Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara Kawruh Basa : • Siswa nyoba nggarap pitakon arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising wohwohan lan arane tandiran uga arane isi Kasusastran : • Paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng • Nembangake tembang macapat Paring pangerten profile wayang (satriane, INDIKATOR Paramasastra : • paring pangerten dasanama (sinonim) • paring pangerten Tembung Entar • paring pangerten Ukara Pangajab • paring pangerten Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia Instrum en ALOKASI WAKTU ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape/ VCD player Kaset tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni dasanama (sinonim) Mangerteni Tembung Entar Mangerteni Ukara Pangajab Mangerteni Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara

Kawruh Basa : Mangerteni arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising wohwohan lan arane tandiran uga arane isi Kasusastran : Paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng Nembangake tembang macapat Mangerteni profile wayang (satriane, ratune, abdi kinasih,

Kawruh Basa : • siswa paring pangerten arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising woh-wohan lan arane tandiran uga arane isi Kasusastran : • Paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng • Nembangake tembang macapat Paring pangerten profile wayang (satriane,

dasanamane, jimate lsp.)

ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.)

ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.)

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 17 Juli 2009 Guru Kelas V

H. Waris, S.Pd NIP. 1960403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi : 5 ( Lima ) / I (satu) : : Siswa bisa paring pangerten dasanama, sinonim, tembung entar, nggawe ukara pangajab, ngudal ukara, aran-aran ing basa Jawa, lan bisa nembangake macapat MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN Dasanama Tembung entar Ukara pangajab Ngudhal ukara KEGIATAN PEMBELAJARAN Paramasastra : • Siswa nyoba nggarap pitakon kang ngandhut dasanama (sinonim) • Siswa nyoba nggarap pitakon kang ngandhut Tembung Entar • Siswa nyoba nggarap pitakon pangerten Ukara Pangajab • Siswa nyoba nggarap pitakon kang ngandhut pangerten Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara Kawruh Basa : • Siswa nyoba nggarap pitakon arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising wohwohan lan arane tandiran uga arane isi Kasusastran : • Paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng • Nembangake tembang macapat Paring pangerten profile wayang (satriane, INDIKATOR Paramasastra : • paring pangerten dasanama (sinonim) • paring pangerten Tembung Entar • paring pangerten Ukara Pangajab • paring pangerten Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia Instrum en ALOKASI WAKTU ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape/ VCD player Kaset tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni dasanama (sinonim) Mangerteni Tembung Entar Mangerteni Ukara Pangajab Mangerteni Jejer (Subyek) , Wasesane (Predikat) Ukara

Kawruh Basa : Mangerteni arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising wohwohan lan arane tanduran uga arane isi Kasusastran : Paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng Nembangake tembang macapat Mangerteni profile wayang (satriane, ratune, abdi kinasih,

Arane woh, kembang, tanduran, lan jinising who-wohan.

Kawruh Basa : • siswa paring pangerten arane lemah, arane wit, arane kembang, jinising woh-wohan lan arane tandiran uga arane isi Kasusastran : • Paring apresiasi marang crita rakyat utawa crita dongeng • Nembangake tembang macapat Paring pangerten profile wayang (satriane,

crita dongeng

tembang macapat profile wayang

dasanamane, jimate lsp.)

ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.)

ratune, abdi kinasih, dasanamane, jimate lsp.)

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 17 Juli 2009 Guru Kelas V

H. Waris, S.Pd NIP. 1960403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi : 5 ( Lima ) / I (satu) : : Siswa bisa nglairake / mbeberake pikiran, panemu, gagasan, lan pangrasa kanthi lesan lumantar celathu sastra, nambah kawruh babagan aksara jawa, ngringkes wacan. PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape/ VCD player Kaset tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

KOMPETENSI DASAR Membaca : Maca crita bab Prastawa/ Legenda Mendengarkan : Midangetake pacelaton (dialog) Berbiacara : Nindhakake wawancara kanthi basa kang basa kang sopan tur trep. Maca : Maca crita dongeng Maca Aksara Jawa Menulis : Nulis ringkesan wacan Nulis Aksara Jawa

MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN 1. Teks wacan legenda 2. Nyemak pacelaton 3. Wawancara 4. Crita dongeng 5. Aksara Jawa 6. Ngringkes

KEGIATAN PEMBELAJARAN Membaca : Siswa maca crita bab Prastawa/ Legenda Siswa mangsuli pitakon ana wacan Mendengarkan : Siswa midangetake pacelaton (dialog) Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton Berbicara Siswa nindhakake wawancara kani basa kang basa kang sopan tur trep Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara Maca : Siswa maca crita dongeng Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara Siswa maca Aksara Jawa Menulis : Siswa mulis ringkesan wacan Siswa mulis Aksara Jawa

INDIKATOR Membaca : Maca crita bab Prastawa/ Legenda Mangsuli pitakon ana wacan Mendengarkan : Midangetake pacelaton (dialog) Mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton Berbicara Nindhakake wawancara kani basa kang basa kang sopan tur trep Mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara Maca : Maca crita dongeng Mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara Maca Aksara Jawa Menulis : Nulis ringkesan wacan Nulis Aksara Jawa

Instrum en

ALOKASI WAKTU

wacan

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi : 5 ( Lima ) / I (satu) : :. PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape/ VCD player Kaset tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Mangerteni Ukara pitakon Mangerteni panambang - i, -ake, -ne, -ane, -ke, -a, -ana, -na, - ku, -mu, -en Kawruh Basa : Mangerteni tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi Mangerteni Paribasan Mangerteni Saroja Tembung • •

MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN Ukara Pitakon Panambang -i, -ake, -ne, -ane, -ke, -a, -ana, -na, - ku, -mu, -en

KEGIATAN PEMBELAJARAN Paramasastra : Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo Ukara pitakon

INDIKATOR Paramasastra : Nerangake Ukara pitakon

Instrum en

ALOKASI WAKTU

• • •

Tembung Kudu, mesthi, durung ,mesthi Paribasan Tembung Saroja

Kawruh Basa : Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo Paribasan lan tembung Saroja

Kawruh Basa : Nerangake tembung mesthi, kudhu, lan durung mesthi Nerangake Paribasan Nerangake Saroja Tembung

Kasusastran : Paring Apresiasi bab • crita bocah • Mangerteni dolanan tembang

Crita bocah Tembang dolanan

Kasusastran : Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo Apresiasi bab crita bocah Siswa nembangake tembang dolanan

Kasusastran : Paring Apresiasi bab crita bocah Nembangake dolanan tembang

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi : 5 ( Lima ) / I (satu) : :. Siswa bisa ngrungokake

lan mangerteni sarta nanggapi sadengah jenis wacana lesan non sastra kang nduwe tema lingkungan awujud tanggap wacana, nulis karangan lan nambah kawruh ing babagan Aksara Jawa
KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia ALOKASI WAKTU ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape/ VCD player Kaset tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

KOMPETENSI DASAR

MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN

INDIKATOR

Instrum en

Maca: maca crita bab lingkungan lan mangsuli pitakon ana wacan : Midangetake • pacelaton kang ngemu basa krama lan mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton. Wicara : • Nindhakake wawancara kani basa kang basa kang sopan tur trep. • Mangsuli pitakon kang magepokan karo wawancara Maca • Maca geguritan bab prastawa • Maca Aksara Jawa Menulis Nulis karangan ekposisi

1.

Teks lingkungan 2. Basa krama 3. Pocap an/panulisan 4. Wawa ncara 5. Gegur itan 6. Aksar a Jawa

Maca : • Siswa maca crita bab lingkungan • Siswa mangsuli pitakon ana wacan • Siswa ngrungoake • Siswa midangetake pacelaton (dialog) kang ngemu basa krama • Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton. Wicara : • Siswa Nindhakake wawancara. • Siswa wawan rembug bab wawancara kang disimak

Maca : • Maca crita bab lingkungan • mangsuli pitakon ana wacan

• Ngrungoake : midangetake pacelaton (dialog) kang ngemu basa krama • mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton.

wicara : Nindhakake wawancara. • Urun rembug bab wawancara kang disimak • mangsuli pitakon kang magepokan

Nulis Aksara Jawa

• Siswa mangsuli

karo wawancara .

• •

• •

pitakon kang magepokan karo wawancara . Maca Maca geguritan bab prastawa Maca Aksara Jawa Tetulis : Nulis karangan ekposisi Nulis Aksara Jawa

Maca : • Maca geguritan bab prastawa • Maca Aksara Jawa Tetulis : • Nulis karangan ekposisi • Nulis Aksara Jawa

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III

Kalipang, 17 Juli 2009 Guru Kelas V

H. Waris, S.Pd NIP. 1960403 198703 1 012

AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008

SILABUS BASA JAWA
Kelas / Semester Tema Standar Kompetensi : 5 ( Lima ) / I (satu) : :. Siswa bisa nindhaake identifikasi babagan purwakanthi, tembung saroja, mastani arane anak kewan,panggone, bisa gawe cangkriman lan

wangsalan.
KOMPETENSI DASAR Paramasastra : • Nerangake Purwakanthi • Nerangake tembung saroja Kawruh Basa : • Ngarani anak kewan • Ngarani panggonan kewan • Paring lan Mbatang cangkriman • Mangerti wangsalan MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN Paramasastra : Nerangake Purwakanthi Nerangake tembung saroja Kawruh Basa : siswa ngarani anak kewan Ngarani panggonan kewan siswa paring lan Mbatang cangkriman Siswa nyoba nggarap pitakon wangsalan INDIKATOR Paramasastra : Nerangake Purwakanthi Nerangake tembung saroja Kawruh Basa : Ngarani anak kewan Ngarani panggonan kewan Paring lan Mbatang cangkriman Bisa nerangake wangsalan PENILAIAN Bentuk Teknik Instrumen • Lisan • PG • Tulisan • Isian • Tumindhak • Essay • Porto Folio • Tugas Lia Instrum en ALOKASI WAKTU ALAT & SUMBER BELAJAR Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa Tape/ VCD player Kaset tembang dolanan, tembang macapat, File foto-foto wayang

:
Purwakanthi tembung saroja

arane anak kewan, panggon kewan, cangkriman, lan wangsalan

Kasusastran : • Nembangeke tembang macapat

Kasusastran tembang macapat Kinanthi, Gambuh

:

Kasusastran

:

siswa nembangeke tembang macapat

Nembangeke tembang macapat

Mengetahui, Kepala SDN Kalipang III H. Waris, S.Pd NIP. 1960403 198703 1 012

Kalipang, 17 Juli 2009 Guru Kelas V AGUS TRIYANTO NIP. 19820810 200901 1 008