MANGGA DIKOPI KALIH DIEDIT SALAM SAKING AGUS TRIYANTO SDN KALIPANG III KEC. GROGOL KAB.

KEDIRI

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN …………. : Basa Jawa : VI (enam) : I (Satu) : x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, pemangge, gagasan lan pangrasa lesan mawa tanggap wacana teks non sastra kang ngandhut tema diri sendiri, lan paragan pacelaton, nindhakake “pengamatan” lan mangertosi naskah pidato ugi ngangsu kaweruh babagan aksara jawa Kompetensi Dasar Nyemak : Ngrungoake pacelaton Wicara : crita asil pengamatan Maca : Maca teks laporan kasil pengamatan Tetulis : Nulis teks atur pidato mawa basa jawi Mangerteni aksara jawa Mangerteni tanda wacan Indikator Nyemak Wicara : Ngrungoake pacelaton kang diparagaake kancane Mangsuli pitakon kang magepokan kalih pacelaton : paring katrangan babagan carane nggawe laporan pengamatan Paring pangertosan bab paugeran nggawe laporan crita asile pengamatan mangsuli pitakon kang diparingi kanca utawa gurune : Maca teks laporan kasil pengamatan mangsuli pitakon kang magepokan karo teks : Mangerteni paugeran ndamel teks pidato Nyoba nggarap kerangka teks pidato Nggawe teks pidato Nyemak wucalan bab aksara jawa Nulis aksara jawa Paring pangerten bab tanda wacan

Maca Tetulis

I. Tujuan Pembelajaran Nyemak : siswa bisa pikantuk informasi kang kandut wonten pacelaton kang dirungoake Wicara : siswa bisa wicara kang ngandut laporan kang sampun ditindhakake Maca : siswa bisa pikantuk informasi sawise kagiaatan maca laporan Tetulis : siswa bisa nulis teks pidato siswa bisa nulis aksara jawa siswa bisa nulis lan paring pangerten bab tanda wacan II. Materi Ajar Mbeberake isi pacelaton kang dirungoake Nglaporake pengamatan Teks laporan Teks pidato Aksara jawa Tanda wacan

III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok IV. Langkah-langkah Pembelajaran A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan datheng muride B. Kegiatan Inti Pertemuan Kawitan : Nyemak : guru ngutus siswa maragake pacelaton banjur liane nyemak. siswa ngrungoake pacelaton kang diparagaaken kanca siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo pacelaton Wicara : Guru paring katrangan babagan carane nggawe laporan pengamatan Guru paring tuladha wicara babagan laporan Siswa nyobi nggarap laporan Siswa nyritaaken laporane teng ngajeng kelas

Patemon kang kapindho Maca : siswa maca teks laporan kasil pengamatan Guru paring pangerten bab teks pengamatan kang diwaos Siswa mangsuli pitakon kang magepokan kalih teks Tetulis : guru paring paugeran nggawe teks pidato Siswa nyoba nggarap teks pidato Nyobi nggarap kerangka teks pidato Siswa maosaken teks pidato sederhana teng ngajeng kelas

Patemon kaping telu : Tetulis : siswa nyemak panjelasan guru babagan ndamel pasangan ing aksara jawa Siswa nyerat aksara jawa kang mawa pasangan Siswa nyobi nggarap soal kang diparingaken guru Guru paring pangerten bab tanda wacan C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa nindakake tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa

VI. Penilaian Test Bentuk Instrumen

: Tulis, Lisan, perbuatan : perbuatan siswa : Lembar Penilaian ................., 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

Mengetahui, Kepala SDN..................

.......................................... NIP. .............................

....................................... NIP. .............................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN.................. : Basa Jawa : VI (enam) : I (Satu) : …… x 35 menit ().

STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa mangerteni tembung sanepa, ngrucat tembung, ndapuk ukara kanti bener, ngangsu kaweruh basa babagan pepindhan, panyandra lan kasusastran jawa bab pedalangan KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Kawruh Basa : Kasusastran : INDIKATOR Paramasastra : Mangerteni Sanepa Mangerteni ngrucat tembung Mangerteni dhapuk ukara Mangerteni pepindhan lan tembung panyandra Paring apresiasi marang susastra Jawa babagan pedhalangan paring pangertene Sanepa Aweh tulada tembung sanepa paring pangertene ngrucat tembung Aweh tulada ngrucat tembung paring pangertene dhapuk ukara Aweh tulada carane dhapuk ukara paring pangertene pepindhan lan tembun panyandra Aweh tulada carane dhapuk ukara paring pangertene marang susastra Jawa babagan pedhalangan Mangsuli pitakon babagan susastra pedhalangan

Kawruh Basa : Kasusastran :

I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Paramasastra : siswa bisa ngidentifikasi tembung Sanepa siswa bisa aweh tulada tembung sanepa siswa bisa ngidentifikasi ngrucat tembung siswa bisa aweh tulada ngrucat tembung siswa bisa ngidentifikasi dhapuk ukara siswa bisa aweh tulada carane dhapuk ukara Kawruh Basa : siswa bisa ngidentifikasi pepindhan lan tembun panyandra siswa bisa aweh tulada carane dhapuk ukara Kasusastran : siswa bisa ngidentifikasi susastra Jawa babagan pedhalangan siswa bisa mangsuli pitakon babagan susastra pedhalangan II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Paramasastra : Kawruh Basa : Sanepa ngrucat tembung dhapuk ukara pepindhan lan tembun panyandra

Kasusastran : pedhalangan II. Pendekatan dan Metode Pembelajaran

• • • • •

Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok

IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah Pembelajaran ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Pertemuan Kawitan : Guru paring pangertene Sanepa, ngrucat tembung lan dapuk ukara Siswa nyoba nggarap soal babagan tembung sanepa Siswa nggarap soal kang ngandut babagan ngrucat tembung Siswa nggarap soal kang ngandut babagan dhapuk ukara Guru paring pangertene pepindhan lan tembun panyandra Siswa nggarap soal kang ngandut babagan pepindhan lan tembun panyandra Siswa nyemak cerita pedalangan kang dibeberake guru. siswa mangsuli pitakon babagan susastra pedhalangan C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Test Bentuk Instrumen : Tulis, Lisan, perbuatan : perbuatan siswa : Lembar Penilaian

Mengetahui, Kepala SDN..................

................., 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

.......................................... NIP. .............................

....................................... NIP. .............................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: SDN.................. : Basa Jawa : VI (enam) : I (Satu) : …. x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks sesorah (pidato), warta kang dirongakake , rembugan ana telpun kanti basa krama, maca nyuara, nulis ringkesan lan ngangsu kaweruh babagan tulisan jawa. Kompetensi Dasar Nyemak : Ngrungoake pidato Wicara : paring informasi, warta mawa rembagan wonten telepon Maca : Maca kanti nyuara Maca Aksara Jawa Tetulis : Nulis ringkesan wacan teks non sastra Tetulis Aksara Jawa Indikator Nyemak Wicara Maca Tetulis : siswa ngrungoake pidato kang mawa basa jawa Mangsuli pitakon babagan pidato : maragaake carane nelpun kanti basa krama Paring tulada nelpun mawa basa krama kang bener : siswa maca kanti nyuara Mangsuli piakon kang ana wacan Maca Aksara Jawa : maca teks wacan Nulis ringkesan wacan teks non sastra Tetulis Aksara Jawa

I. Tujuan Pembelajaran II. Materi Ajar ngrungoake : pidato kang mawa basa jawa Wicara : nelpun mawa basa krama kang bener Maca : siswa maca kanti nyuara Maca Aksara Jawa Tetulis : ngringkes wacan teks non sastra Tetulis Aksara Jawa III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok

IV. Langkah-langkah pembelajaran A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Pertemuan Kawitan : Nyemak : guru macaake teks pidato mawa basa jawi siswa ngrungokne pidato kang mawa basa jawa siswa mangsuli pitakon inkang magepokan kalih pidato Wicara : guru paring paugeran nganggo basa krama ing wayah nelpun Siswa maragaake pacelaton nelpun kanti basa krama Paring tulada nelpun mawa basa krama kang bener Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo wacan Patemon kang kapindho Maca : Siswa maca kanti nyuara Mangsuli pitakon kang ana wacan Maca Aksara Jawa Tetulis : Siswa maca teks wacan Siswa ngrungoake penjelasan gguru bab carane nulis ringkesan wacan teks non sastra Siswa banjur nyoba nggawe ringkesan mawa basa kang bener Guru paring pangerten bab nulis Aksara Jawa Siswa nyoba nulis Aksara Jawa C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Test Bentuk Instrumen : Tulis, Lisan, perbuatan : perbuatan siswa : Lembar Penilaian ................., 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

Mengetahui, Kepala SDN..................

.......................................... NIP. .............................

....................................... NIP. .............................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN.................. : Basa Jawa : VI (enam) : I (Satu) : …… x 35 menit ().

STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa mangerteni ukara tanduk lan ukara tanggap, jinising tembung, parikan, babagan cerita rakyat uga jinising tembang KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Kawruh Basa : Kasusastran : INDIKATOR Paramasastra : Paring pangerten ukara tanduk Paring tuladha ukara tanduk Paring pangerten ukara tanggap Paring tuladha ukara tanggap Paring pangerten jinising tembung Paring tuladha tembung aran, tembung kriya, tembung sesulih, tembung watak, tembung wilangan, pangiket, panyilah, katrangan wasesa, lan sabawa paring pangerten parikan Paring tuladha parikan Paring apresiasi babagan cerita rakyat Mangsuli pitakon kang magepokan karo cerita rakyat Mangerteni jinising tembang Mangerteni guru gatra, guru padha, guru lagu tembang macapat Paring pangerten macem lan watake tembang macapat Mangerteni ukara tanduk lan ukara tanggap Mangerteni jinising tembung Mangerteni parikan Paring apresiasi babagan cerita rakyat Mangerteni jinising tembang

Kawruh Basa : Kasusastran :

I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Paramasastra : siswa bisa identifikasi pangertene ukara tanduk lan ukara tanggap siswa bisa identifikasi pangertene jinising tembung Mangerteni dhapuk ukara Kawruh Basa : siswa bisa identifikasi pangertene parikan Siswa bisa nggawr parikan Kasusastran : siswa bisa nyritaake cerita rakyat nganggo basane dewe kang trep siswa bisa mangerteni jinising tembang

II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) Paramasastra : Kawruh Basa : Kasusastran : ukara tanduk lan ukara tanggap jinising tembung parikan cerita rakyat jinising tembang

III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Pertemuan Kawitan : 1. Guru paring pangerten ukara tanduk lan ukara tanggap 2. Siswa nggawe tuladha ukara tanduk lan ukara tanggap 3. Guru paring pangerten jinising tembung 4. Siswa paring tuladha tembung aran, tembung kriya, tembung sesulih, tembung watak, tembung wilangan, pangiket, panyilah, katrangan wasesa, lan sabawa 5. Guru paring pangerten parikan 6. Siswa nyoba nggawe parikan 7. Siswa maca cerita rakyat 8. Siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo cerita rakyat 9. Guru nembangake “ dandhanggula” 10. Guru paring pengerten jinising tembang 11. Guru paring pengerten guru gatra, guru padha, guru lagu tembang macapat 12. Guru paring pengerten pangerten macem lan watake tembang macapat 13. Siswa nyoba mangsuli pitakon kang magepokan karo tembang macapat C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Test Bentuk Instrumen : Tulis, Lisan, perbuatan : perbuatan siswa : Lembar Penilaian ................., 14 Juli 2009 Guru Kelas VI .......................................

Mengetahui, Kepala SDN.................. ..........................................

NIP. .............................

NIP. .............................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: SDN.................. : Basa Jawa : VI (enam) : I (Satu) : ….. x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks sastra cerita anak, wawan rembug kanti basa kang santun, maca cepet, nulis layang lan kaweuh babagan Aksara Jawa. Kompetensi Dasar Nyemak : Ngrungoake teks crita anak Wicara : urun rembug klawan ukara panyendhu Maca : Maca cepet teks singkat Tetulis : Nulis macem –macem layang Nulis aksara Jawa Indikator Nyemak Wicara Maca Tetulis : Ngrungoake teks crita anak Mangsuli pitakon kang magepokan karo crita anak : urun rembug kanthi ukara panyendhu Nyoba nggawe ukara panyendhu : Maca cepet teks singkat Mangsuli pitakon kang magepokan karo teks singkat : Nulis layang ulem Nulis layang kitir Nulis layang lelayu Nulis aksara Jawa

I. Tujuan Pembelajaran Nyemak : siswa bisa oleh informasi kanti ngrungoake teks crita anak Wicara : siswa bisa urun rembug wawan ukara panyendhu Maca : siswa bisa oleh informasi kanti kagiatan maca cepet teks singkat Tetulis : siswa bisa nulis macem –macem layang Siswa bisa nulis aksara Jawa II. Materi Ajar 1. teks crita anak 2. ukara panyendhu 3. Maca cepet teks singkat 4. Nulis layang 5. Nulis aksara Jawa III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi Kelompok

IV. Langkah-langkah pembelajaran A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Pertemuan Kawitan : Nyemak : siswa ngrungoake teks crita anak kang diwacaake kancane Mangsuli pitakon kang magepokan karo crita anak Wicara : guru paring penjelasan ukara panyendhu Siswa urun rembug kanthi ukara panyendhu Siswa nggawe ukara panyendhu Maca : siswa maca cepet teks singkat siswa mangsuli pitakon kang magepokan karo teks singkat Patemon kang kapindho Tetulis : guru nerangake maceme layang Siswa ulis layang ulem, layang kitir, layang lelayu, Siswa nggatekake penjelasan bab nulis Siswa nyoba nulis aksara Jawa C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Test Bentuk Instrumen : Tulis, Lisan, perbuatan : perbuatan siswa : Lembar Penilaian ................., 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

Mengetahui, Kepala SDN..................

.......................................... NIP. .............................

....................................... NIP. .............................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN.................. : Basa Jawa : VI (enam) : I (Satu) : …… x 35 menit ().

STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa mangerteni paribasan, aran-aran ing basa jawa bab penggaweyan, ngidentifikasi wangsalan lan mangerteni unsur intrinsik crita anak. KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Kawruh Basa : Kasusastran : INDIKATOR Paramasastra : Kawruh Basa : Kasusastran : Mangerteni paribasan Mangerteni arane penggaweyan Mangerteni wangsalan Paring apresiasi babagan cerita anak Mangerteni paribasan Mangerteni arane penggaweyan Mangerteni wangsalan Paring apresiasi babagan cerita anak Mangerteni watak, tokoh, tema, settinge crita anak kang mawa basa jawa.

I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Paramasastra: Siswa bisa identifikasi pangertene parikan Kawruh Basa : Siswa bisa identifikasi arane penggaweyan Siswa bisa nggawe wangsalan Kasusastran : Siswa bisa nggoleki unsur intrinsik crita sastra anak Siswa bisa mangerteni jinising tembang II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) 1. 2. 3. 4. 5. parikan arane penggaweyan wangsalan unsur intrinsik crita sastra anak jinising tembang

III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok

IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Siswa nggatekake katrangan guru babagan parikan Siswa nyoba nggawe parikan dhewe Siswa golek informasi kanti diskusi aran-arane penggawean ing masyarakat Jawa modern lan kuna Siswa nggarap pitakon babagan arane penggawean Siswa nggatekake panjelasan nggawe wangsalan Siswa nyoba mangerteni karepe wangsalan kanti diskusi Siswa maca wacan crita anak Guru paring tuladha nggoleki unsur intrinsik crita sastra anak Siswa nggoleki unsur intrinsik crita sastra anak Siswa nyoba mangerteni jinising tembang kanti diskusi C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Test Bentuk Instrumen : Tulis, Lisan, perbuatan : perbuatan siswa : Lembar Penilaian

Mengetahui, Kepala SDN..................

................., 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

.......................................... NIP. .............................

....................................... NIP. .............................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu

: SDN.................. : Basa Jawa : VI (enam) : I (Satu) : ….. x 35 menit (1 pertemuan).

Standar Kompetensi Siswa bisa nglairake/ mbeberake pikiran, panemu, gagasan lan pangrasa lesan mawa ngrungoake teks pidato, warta ing TV, utawa radio, bisa wicara ing adicara-adicara ing sekolah, maca lan nulis geguritan nindhakake apresiasi tembang macapat lan ngarang pengalaman pribadi. Kompetensi Dasar Nyemak : Ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. Wicara : pidato acara-acara sekolah Maca : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Tetulis : Nulis tembang macapat Nulis geguritan Ngarang pengalaman Indikator Nyemak Wicara Maca Tetulis : Ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. : nyoba maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep : Maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) : mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu, guru gatra, guru wilangan, lsp. Nulis geguritan Nyoba ngarang kang crita pengalaman

I. Tujuan Pembelajaran Nyemak : Siswa bisa oleh informasi kanti ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. Wicara : siswa bisa maragakake maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep Maca : Siswa bisa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Siswa bisa mangerteni karep kang kandhut ana geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) Tetulis : Siswa bisa mengerteni paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu, guru gatra, guru wilangan, lsp. Siswa bisa nulis geguritan Siswa bisa nggawe karangan babagan pengalaman II. Materi Ajar • teks pidato utawa warta. • pidato acara-acara sekolah • geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) • tembang macapat • geguritan • Ngarang pengalaman III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran Ceramah Praktek Demontrasi Diskusi

IV. Langkah-langkah pembelajaran A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Pertemuan Kawitan : 1. Siswa ngrungoake wacanan teks pidato utawa warta. 2. Mangsuli pitakon kang magepokan karo teks pidato utawa warta. 3. siswa kanti gantian maragakake maca teks pidato ing ngarep kelas mawa basa Jawa kang trep 4. Guru paring kritikan marang cara pidatone murid Patemon kang kapindho 1. Guru maragake cara maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 2. Siswa maca geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 3. Siswa migatekake pankelasan guru bab karep kang kandhut ana geguritan gagrag anyar (geguritan bocah) 4. Siswa diskusi paugeran nulis tembang macapat kanti migatekake gurulagu, guru gatra, guru wilangan, lsp. 5. Siswa nulis geguritan Patemon kaping telu 1. Siswa bisa nggawe karangan babagan pengalaman C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Parag gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Test Bentuk Instrumen : Tulis, Lisan, perbuatan : perbuatan siswa : Lembar Penilaian

Mengetahui, Kepala SDN..................

................., 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

.......................................... NIP. .............................

....................................... NIP. .............................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas Semester Alokasi Waktu : SDN.................. : Basa Jawa : VI (enam) : I (Satu) : …… x 35 menit ().

STANDAR KOMPETENSI Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, nambah kawruh basa ing basa jawa babagan basa krama lan basa ngoko, lan apresiasi crita pedalangan. KOMPETENSI DASAR Paramasastra : Kawruh Basa : Kasusastran : INDIKATOR Paramasastra : Kawruh Basa : Kasusastran : Migatekake lan Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama Paring apresiasi cerita pedhalangan Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama Paring apresiasi cerita pedhalangan

I. Tujuan Piwulangan (Tujuan Pembelajaran) Paramasastra saroja, Kawruh Basa : Kasusastran : : Siswa bisa mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung

Siswa bisa mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama Siswa bisa mangerteni apresiasi cerita pedhalangan

II. Materi Piwulangan (Materi Ajar ) • dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, • basa ngoko, ngoko alus lan basa krama • apresiasi cerita pedhalangan III. Pendekatan dan Metode Pembelajaran • Ceramah • Praktek • Demontrasi • Diskusi • Kelompok IV. Lelampahan Piwulangan (Langkah-langkah pembelajaran ) A. Kegiatan Awal Guru paring apersepsi Guru paring acuan marang muride B. Kegiatan Inti Mangerteni dasanama/sinonim, keratabasa, tembung saroja, Mangerteni basa ngoko, ngoko alus lan basa krama Paring apresiasi cerita pedhalangan

C. Kegiatan Penutup 1. Guru nggawe kesimpulan bab piwulangan 2. Siswa ngerjakne tugas evaluasi V. Sumber/Bahan Belajar Buku Basa Jawa Buku Sapala Buku Pedalangan Buku LKS Basa Jawa Paraga gambar wayang/ wayang Gambar poster Huruf Jawa VI. Penilaian Test Bentuk Instrumen

: Tulis, Lisan, perbuatan : perbuatan siswa : Lembar Penilaian

Mengetahui, Kepala SDN..................

................., 14 Juli 2009 Guru Kelas VI

.......................................... NIP. .............................

....................................... NIP. .............................