Anda di halaman 1dari 4

Penggunaan Konsep 5 Wives & 1 Husband dalam Penulisan Bertema Bahagian B

Why [ Mengapa ]
When [ Bila ]
Where [ Di mana ]
Who [ iapa ]
What [ !pa ]
Ho" [ Bagaimana ]
#ulis sebuah $arangan tentang %ara&%ara mengguna$an masa lapang dengan ber'aedah(
#ulis $arangan $amu seleng$apnya(
)ang$ah 1
* Menentukan format karangan dan mencari idea utama atau isi utama karangan
Pendahuluan
Idea 1 - mengulang kaji
Idea 2 - bersukan atau beriadah
Idea 3 - membantu ibu bapa
Idea 4 - mempunyai hobi
Idea - melancong
Penutup
)ang$ah *
Menulis pendahuluan sebagai pengenalan $epada isi&isi+idea $arangan(
!"apang sebelum sempit#$ satu ungkapan yang tidak asing lagi bagi kita% &amun begitu$
sejauh manakah kita menghargai masa lapang kita' (ebagai seorang pelajar$ kita perlu
mengetahui cara-cara menggunakan masa lapang dengan berfaedah%
)ang$ah ,
Menulis ayat topik bagi idea utama dan menulis huraian berdasarkan konsep -5 Wives & 1
husband.
Idea 1 - mengulangkaji
Ayat Topik
Masa lapang patut digunakan untuk mengulang kaji pelajaran%
!yat Huraian [ Mengguna$an $onsep 5 Wives & 1 Husband]
How? [ Bagaimana ]
)ita boleh mengulang kaji dengan membaca buku-buku pelajaran atau buku-buku rujukan%
Why? [ Mengapa]
*engan hal yang demikian$ kita dapat menambah pengetahuan dan memperkukuh ilmu yang
diajarkan oleh guru-guru%
Where? [i mana]
(elain itu$ kita boleh mengunjungi mana-mana perpustakaan untuk mendapatkan bahan atau
maklumat yang diperlukan untuk tujuan mengulang kaji%
Perenggan 1
Masa lapang patut digunakan untuk mengulang kaji pelajaran% )ita boleh mengulang
kaji dengan membaca buku-buku pelajaran atau buku-buku rujukan% *engan hal yang demikian$
kita dapat menambah pengetahuan dan memperkukuh ilmu yang diajarkan oleh guru-guru%
(elain itu$ kita boleh mengunjungi mana-mana perpustakaan untuk mendapatkan bahan atau
maklumat yang diperlukan untuk tujuan mengulang kaji%
Idea !- "er#ukan atau "eriadah
Ayat topik
+ersukan atau beriadah merupakan antara cara menggunakan masa yang terluang
!yat Huraian [ Mengguna$an $onsep 5 Wives & 1 Husband]
What? [ Apa]
)ita boleh melakukan akti,iti seperti bersenam$ berjoging atau bermain badminton untuk
mengisi masa lapang%
Where? [i mana]
-kti,iti ini boleh dilakukan di taman-taman rekreasi yang disediakan atau di taman perumahan
kita%
Why? [ Mengapa?
-kti,iti sebegini dapat mengeluarkan peluh dan menyihatkan badan% (ekiranya badan kita
cergas$ maka otak kita pula akan cerdas%
Perenggan *
Bersukan atau beriadah merupakan antara cara menggunakan masa yang terluang.
)ita boleh melakukan akti,iti seperti bersenam$ berjoging atau bermain badminton untuk
mengisi masa lapang%-kti,iti ini boleh dilakukan di taman-taman rekreasi yang disediakan atau
di taman perumahan kita%-kti,iti sebegini dapat mengeluarkan peluh dan menyihatkan badan%
(ekiranya badan kita cergas$ maka otak kita pula akan cerdas%
/dea , 0 membantu ibu bapa
!yat #opi$
Masa yang terluang juga boleh digunakan untuk membantu ibu bapa%
!yat Huraian [ Mengguna$an $onsep 5 Wives & 1 Husband]
What? [Apa]
)ita boleh membantu ibu bapa mencuci pinggan mangkuk$ menyapu sampah atau mengemas
rumah%
Why? [Mengapa]
*engan membantu mereka$ kita dapat mengurangkan beban mereka yang telah penat bekerja
seharian di samping dapat menunjukkan rasa hormat terhadap mereka%
When? [Bila]
)ita boleh membantu ibu bapa selepas menyiapkan kerja-kerja rumah yang dibekalkan oleh
guru-guru atau pada hujung minggu%
Perenggan ,
Masa yang terluang juga boleh digunakan untuk membantu ibu bapa% )ita boleh
membantu ibu bapa mencuci pinggan mangkuk$ menyapu sampah atau mengemas rumah%
*engan membantu mereka$ kita dapat mengurangkan beban mereka yang telah penat bekerja
seharian di samping dapat menunjukkan rasa hormat terhadap mereka% )ita boleh membantu ibu
bapa selepas menyiapkan kerja-kerja rumah yang dibekalkan oleh guru-guru atau pada hujung
minggu%
/dea 1 0 mempunyai hobi
!yat #opi$
Mempunyai hobi juga merupakan antara cara menggunakan masa lapang secara berfaedah%
!yat Huraian [ Mengguna$an $onsep 5 Wives & 1 Husband]
What? [ Apa]
.obi seperti mengumpul setem$ berkebun atau melukis merupakan antara hobi yang baik%
Why? [Mengapa]
.obi sebegini dapat menambahkan pengetahuan dan memberi hasil kepada kita%
How?[Bagaimana]
)ita boleh menyimpan setem-setem sebagai koleksi atau menjual hasil tanaman dan lukisan
untuk menambahkan pendapatan%
Perenggan 1
Mempunyai hobi juga merupakan antara cara menggunakan masa lapang secara
berfaedah. .obi seperti mengumpul setem$ berkebun atau melukis merupakan antara hobi yang
baik%.obi sebegini dapat menambahkan pengetahuan dan memberi hasil kepada kita%
)ita boleh menyimpan setem-setem sebagai koleksi atau menjual hasil tanaman dan lukisan
untuk menambahkan pendapatan%
/dea 5 0 melan%ong
!yat #opi$
)ita juga boleh melancong ke tempat-tempat menarik di negara kita pada masa lapang%
!yat Huraian [ Mengguna$an $onsep 5 Wives & 1 Husband]
Where? [ i mana]
-ntara tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi adalah seperti /aman &egara$ /anah
/inggi 0enting$ Menara )uala "umpur dan lain-lain%
Why? [ Mengapa]
*engan mengunjungi tempat-tempat seperti ini$kita akan mendapat pengetahuan di samping
dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan%
When? [ Bila ]
-kti,iti ini boleh kita lakukan semasa cuti pada hujung minggu atau semasa cuti persekolahan%
Perenggan 5

Kita juga boleh melancong ke tempat-tempat menarik di negara kita pada masa lapang.
-ntara tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi adalah seperti /aman &egara$ /anah
/inggi 0enting$ Menara )uala "umpur dan lain-lain% *engan mengunjungi tempat-tempat
seperti ini$kita akan mendapat pengetahuan di samping dapat mengeratkan hubungan
kekeluargaan% -kti,iti ini boleh kita lakukan semasa cuti pada hujung minggu atau semasa cuti
persekolahan%
Bahagian Penutupan
Ingatlah akan masa senangmu sebelum masa susahmu% 1adi$ sebagai seorang pelajar$ kita
haruslah menggunakan masa senggang iaitu masa lapang kita sebelum datangnya masa sibuk%
.argailah setiap detik masa yang ada kerana masa tidak akan menunggu kita%
2ontoh&%ontoh genre penulisan bertema
1% )amu dan rakan kamu sedang berbual-bual tentang cara-cara menggunakan masa lapang
dengan berfaedah%
/ulis perbualan antara kamu dan rakan-rakan kamu selengkapnya%#
2% )amu akan menyertai pertandingan syarahan yang bertajuk$ ! 2ara-cara menggunakan masa
lapang dengan berfaedah%#
/ulis teks syarahan kamu itu selengkapnya%
3% )amu telah menerima sepucuk surat daripada sahabat pena kamu yang bertanyakan cara-cara
menggunakan masa lapang dengan berfaedah% Balas surat sahabat pena kamu itu selengkapnya%