Anda di halaman 1dari 6

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6

Minggu

Item
1.1 Irama
1.1.1 Detik

Detik
berkala

1.1.2 meter
2 , 4, 3, 6
4 4 4 8
1.1.3 Tempo
Lambat
cepat
sederhana
Perubahan
tempo
1.1.4 Corak irama
Nilai not dan
tanda rehat

Aras 1
(a) memainkan detik
secara konsisten
untuk sepanjang
empat frasa lagu
dalam pelbagai
meter
(a) menyatakan
lagulagu yang
diperdengarkan
dengan dengan betul

Hasil Pembelajaran
Aras 2
Memainkan detik
secara konsisten
sepanjang lapan frasa
dalam pelbagai meter
Membanding beza
meter 2 , 4, 3, 6
4 4 4 8

Mengenal pasti
perubahan tempo
pada lagu yang
diperdengarkan
dengan betul

Menyatakan
perbezaan dan
perubahan tempo
yang diperdengarkan
dengan betul

Mengecam nilai not


dan tanda rehat yang
dimainkan dengan
betul

Mengenal pasti nilai


not dan tanda rehat
dalam corak irama
yang diperdengarkan
dengan betul

Catatan
Aras 3
Memainkan detik
secara konsisten
sepanjang dua belas
frasa atau dalam
pelbagai meter
Memasukkan garis
bar dengan betul
pada skor lagu yang
di berdasarkan meter
yang di berikan
Menginterprestasi
perbezaan dan
perubahan tempo
dengan jelas secara
grafik

Menulis dengan
betul corak irama
yang diperdengarkan
menggunakan not
dan tanda rehat
dipelajari
Ostinato irama
Mengenal pasti
Mengajuk dan
Menotasikan
corak irama ostinato memainkan ostinato
ostinaato irama
dalam lagu yang
irama daripada lagu
dalam lagu-lagu
diperdengarkan
yang didengari
yang diperdengarkan
dengan betul
dengan betul
1.2.1 pic
Mengenl pasti pic
Mengenal pasti pic
Menganalisis aras
yang diperdengarkan tertinggi dan terendah pic dalam skor lagu
Aras pic
dalam keratan lagu
yang diberi dengan
tinggi:rendah:t dengan betul
yang diperdengarkan betul
engah;tertinggi
dengan betul
;terendah
Menyatakan jenis
Membanding beza
Pergerakan pic Mengecam jenis
pergerakan pic pada
pergerakan pic
melompat,men pergerakan pic
dengan
betul
keratin
lagu
yang
dalam lagu-lagu
datar,bertangga
berdasarkan
diperdengarkan
yang diperdengarkan
kumpulan-kumpulan dengan betul
dengan pernyataan
not yang
yang betul
diperdengarkan
1.2.2 Skel dan
Mengenal pasti jenis Mengecam jenis skel Menyatakan

nada

Skel dan
nada
major;minor
harmonik

skel yang
diperdengarkan
dengan betul

yang diperdengarkan
dengan betul

perbezaan antara
skel-skel yang
diperdengarkan
dengan betul

1.2.3 Harmoni
Lapisan suara
melodi
kaunter;dron;o
stinato melodi

Mengenal pasti jenis


lapisan suara dalam
muzik nyanyian dan
instrumental dengan
betul

1.2.4 Tekstur
Deskripsi
tekstur;tebal;ni
pis

Mengenal pasti
dengan betul tekstur
muzik nyanyian dan
instrumental yang
diperdengarkan

Membanding
bezakan jenis-jenis
lapisan suara dalam
muzik nyanyian dan
instrumental dengan
pernyataan yang betul
Menyatakan dengan
betul jenis tekstur
muzik nyanyian dan
instrument yang
diperdengarkan

1.2.5 Struktur A
B;ABA

Mengecam jenis
lagu dengan betul
berdasarkan struktur
lagu-lagu yang
diperdengarkan

Memberi deskripsi
yang betul tentang
harmoni muzik
nyanyian dan
instrumental yang
diperdengarkan
Menyatakan
perbezaan tekstur
dalam muzik
nyanyian dan
instrumental dengan
deskripsi yang betul
Memberi deskripsi
bentuk lagu dengan
betul melalui
lakaran/lukisan
grafik/tulisan

EKSPRESI

Menyatakan jenis
dinamik pada lagulagu yang
diperdengarkan
dengan betul

NOTASI
1.4.1

Mengenalpasti
notasi muzik tanpa
baluk atau skor
muzik dengan betul
Mengecam/menama
kan semua pic pada
baluk,dengan betul

Kedudukan not
pada baluk
1.4.2 Tanda isyarat
dan istilah

Mengenal pasti
semua tanda lagu
dengan isyarat dan
istilah muzik dengan
betul
Memberi maksud
tanda isyarat dan
istilah denagn betul

Menandakan pada
skor lagu seksyenseksyen dalam lagu
dengan betul
berdasarkan lagu
yang diperdengarkan
Menyatakan
perbezaan dinamik
dalam lagu-laagu
yang diperdengarkan
dengan pernyataan
yang sesuai
Mengenal pasti
symbol notasi muzik
dalam skor lagu yang
diberi dengan betul
Mengecam/menama
kan semua pic pada
baluk dengan lancar
dan betul
Mengenal pasti
semua tanda isyarat
dan istilah muzik
dalam skor dengan
pantas dan betul
Memberi maksud
tanda isyarat dan
istilah dengan pantas

Memberi deskripsi
yang sesuai terhadap
muzik nyanyian dan
instrumental yang
diperdengarkan
Membaca notasi
muzik dengan betul
dalam permainan
alat muzik
Mengecam semua
pic pada baluk
Menganalisis skor
dengan betul secara
berpadu
Memberi maksud
dan fungsi tanda
isyarat dan istilah

dan betul
2.1 NYANYIAN
2.1.1 Teknik
nyanyian
Aplikasi teknik
postur;sebutan;
pernafasan;
penghasilan
ton;ekspresi
2.1.2 Menyanyi
secara muzikal

Kemahiran
menyanyi
2.1.3 menyanyi
solfa
Solfa
do;re;me;fa;so;la
;ti;do
2.2 PERMAIAN
ALAT PERKUSI
2.2.1 Aplikasi
teknik
Memegang
memainkan
2.2.2 Bermain Alat
Perkusi Secara
Muzikal
kemahiran
bermain dan
membaca notasi
- corak irama
- meter
- dinamik

Mengamalkan 3
teknik nyanyian
dengan baik semasa
menyanyi

Mengamalkan 4
teknik nyanyian
dengan baik semasa
menyanyi

Menyanyikan
pelbagai lagu
dengan baik dari
segi pic, tempo dan
dinamik secara
berpandu
Menyanyikan
keratan melodi
secara solfa dengan
betul secara
berpandu
Memainkan dram
getar, dram tenor
dan alat perkusi lain
dengan betul
mengikut skor
sepanjang empat bar

Menyanyikan
pelbagai lagu dengan
baik dari segi pic,
tempo dan dinamik
secara berpandu

Memainkan corak
irama sepanjang
empat bar dalam
pelbagai meter
dengan betul dari
segi detik,tekanan,
tempo dan dinamik

dengan pantas dan


betul
Mengamalkan
semua teknik
nyanyian dengan
baik semasa
menyanyi

Menyanyi pelbagai
lagu dengan
interprestasi yang
sesuai

Menyanyikan melodi Menyanyikan lagu


secara solfa dengan
solfa dengan betul
betul

Memainkan dram
getar, dram tenor dan
alat perkusi lain
dengan betul
mengikut skor atau
tanpa skor secara
berpandu
Memainkan corak
irama sepanjang
lapan bar dalam
pelbagai meter
dengan betul dari segi
detik,tekanan,tempo
dan dinamik

Memainkan dram
getar, dram tenor
dan alat perkusi lain
dengan betul
mengikut skor dan
tanpa skor
Memainkan lagu
perkusi dengan betul
mengikut skor
perkusi

2.3 PERMAINAN
RREKODER
2.3.1 Aplikasi
teknik
postur;penjarian;
pernafasan;embo
uchure;
penglidahan;
penghasilan ton
2.3.2 Bermain
rekoder secara
muzikal
Kemahiran
bermain dan
membaca notasi
Melodi yang
,mengandungi
pic
C#,E,F,F#,G
C,D,E,F,F#,Bb,B
,A,G,C,D
Irama
- meter 2 3 4
444
6
8
- corak irama
Ekpresi
- dinamik
Harmoni
- melodi kaunter
- dron
- ostinato melodi

KRITERIA

Mempraktik teknik
memainkan rekoder
yang betul mengikut
konvensionnya

Mengamalkan teknik
bermain rekoder yang
betul semasa bermain
rekoder dengan
panduan guru

Sentiasa
mengamalkan teknik
bermain rekoder
yang betul semasa
bermain rekoder

Memainkan not-not
baru yang ditetapkan
dengan penjarian
yang betul dan to
yang baik

Memainkan semua
not yang dipelajari
secara menaik,
menurun dan
melompat dengan
betul mengikut notasi

Memainkan semua
not yang dipelajari
secara menaik,
menurun dan
melompat dengan
lancar dan betul
mengikut notasi

Memainkan pelbagai
lagu dalam pelbagai
meter corak irama
dan ekpresi
mengikut skor,
dengan betul

Memainkan pelbagai
lagu dalam pelbagai
meter corak irama
dan ekpresi mengikut
skor, dengan lancar
dan betul

Memainkan pelbagai
lagu dalam pelbagai
meter corak irama
dan ekpresi
mengikut skor,
dengan lancar dan
betul

Mengiringi lagu
sepanjang lapan bar
dengan harmoni
yang ditetapkan
dengan baik secara
berpandu

Mengiringi lagu
sepanjang 12 bar
dengan harmoni yang
ditetapkan dengan
baik secara berpandu

Mengiringi lagu
sepanjang melebihi
12 bar dengan
harmoni yang
ditetapkan dengan
baik secara berpandu

Mengawal

Mengawal

Mengawal

PERSEMBAHAN
Kesepaduan;kese
imbangan;koordi
nasi

Etika

PENEROKAAN
3.1.1 Pelbagai
bunyi
IMPROVISASI
3.2.1 Melodi

REKA CIPTA
3.3.1 Mencipta
corak irama
Ostinato irama

MUZIK
NYANYIAN
Meneliti konsep
muzik dari segi:
Irama
Tekstur
Tempo
Mud

keseimbangan,kesep
aduan,koordinasi
suara dan bunyi alat
muzik dengan baik
semasa persembahan
dengan bimbingan
guru
Mengamalkan
disiplin dan tata cara
pentas yang
ditetapkan dengan
baik semasa
persembahan dan
latihan dengan
bimbingan guru
Menghasilkan satu
gubahan kreatif yang
muzikal daripada
pelbagai kesan bunyi
yang ditetapkan
Mengubahsuai satu
frasa melodi mudah
yang diperdengarkan
dengan baik
menggunakan suara
atau alat muzik
bermelodi dengan
bimbingan guru
Membina dua
ostinato irama yang
betul notasinya dan
sesuai untuk iringan
dua buah lagu yang
berlainan meter
menggunakan nilai
not dan tanda rehat
yang dipelajari

keseimbangan,kesepa
duan,koordinasi suara
dan bunyi alat muzik
dengan baik semasa
persembahan

keseimbangan,kesep
aduan,koordinasi
suara dan bunyi alat
muzik dengan baik
semasa persembahan

Sentiasa
mengamalkan
disiplin dan tata cara
pentas semasa
persembahan dan
latihan

Sentiasa
menunjukkan
tanggungjawab dan
disiplin sebelum,
semasa dan selepas
persembahan

Menghasilkan satu
gubahan kreatif yang
muzikal daripada
pelbagai kesan bunyi
rekaan sendiri
Mengubahsuai satu
frasa melodi mudah
yang diperdengarkan
dengan baik
menggunakan suara
atau alat muzik
bermelodi

Menghasilkan dua
gubahan kreatif yang
muzikal daripada
pelbagai kesan bunyi
yang ditetapkan
Mengubahsuai satu
frasa melodi mudah
yang diperdengarkan
dengan baik
menggunakan suara
atau alat muzik
bermelodi

Membina dua
ostinato irama yang
betul notasinya dan
sesuai untuk iringan
dua buah lagu yang
berlainan meter
menggunakan nilai
not dan tanda rehat
yang dipelajari

Mencirikan elemenelemen muzik dalam


lagu yang
diperdengarkan
dengan betul

Menghuraikan lagu
dengan betul
mengikut cirri-ciri
elemen muzik yang
diperdengarkan

Membina lebih
daripada tiga
ostinato irama yang
betul notasinya dan
sesuai untuk iringan
dua buah lagu yang
berlainan meter
menggunakan nilai
not dan tanda rehat
yang dipelajari
Menyatakan alas an
yang sesuai untuk
memberi nilai lagu
yang diberi

Bentuk
rentak
MUZIK
INSTRUMENTAL
Meneliti konsep
muzik dari segi
warna ton
Tekstur
Tempo
rentak
dinamik

Mencirikan elemenelemen muzik dalam


lagu yang
diperdengarkan
dengan betul

Menghuraikan muzik
instrumental dengan
betul mengikut cirriciri elemen muzik
yang diperdengarkan

Menyatakan alasan
yang sesuai untuk
memberi nilai lagu
yang diberi

MUZIK
MASYARAKAT
MALAYSIA

Mencirikan elemenelemen muzik dalam


muzik masyarakat
Malaysia yang
diperdengarkan
dengan betul

Menghuraikan muzik
masyarakat Malaysia
dengan betul
mengikut cirri-ciri
elemen muzik yang
diperdengarkan

Menyatakan alas an
yang sesuai untuk
memberi nilai lagu
masyarakat Malaysia
yang diberi

Meneliti muzik
masyarakat
Malaysia dari segi:
fungsi
konsep muzik
elemen estetik

Anda mungkin juga menyukai