Anda di halaman 1dari 15

Doa-Doa Mustajab

Dari Al-Quran
dan
Sunnah Nabi Saw
Penyusun:
Ust. H. Ackman. Lc. MSi
Hak cipta dilindungi Oleh Allah Swt dan RasulNya.
Boleh memperbanyak isi buku ini untuk dakwah atau
jalankebaikanlainya.
Terlarang untuk diperbanyak jika dilakukan untuk
bisniskecualiizindaripenulis
1

BagianI:DoaDoaDariAlQuran

1.DoaMohonKesolehan

Robbanaataqqobalminnaainnakaantassamiulaliim.Robbannaawajalnamuslimainilaka
wamindzuriyyatinaaumatanmuslimatanlakawaarinaamanasikanaawatubalainaainnaka
antattawwaburrohiim
YaAllah,terimalahbaktikami.SungguhEngkauMahaMendengarlagiMahaMengetahui.Ya
Allah, jadikan kami berdua orang yang taat padaMu, dan jadikanlah keturunan kami umat
yangpatuhpadaMu.Tunjukkantatacaradantempatibadahhajikami,sertaterimalahtaubat
kami.SungguhKauMahaPenerimataubatlagiMahaPenyayang.(QS.AlBaqarah:127128).

Penjelasan
Doa ini dibaca Nabi Ibrahim ketika selesai membangun Kabah, yang waktu itu ditimpa banjir
besar(zamanNabiNuh).KemudianNabiIbrahimdibantuputeranyaIsmailmembangunkembali
Ka'bah.

2.DoaMohonKebaikanDuniaAkhirat
Robbanaaatinaafiddunyaahasanahwafilaakhirotihasanahwaqinaaazabannaar
YaAllah,berilahkamikebaikandiduniadankebaikandiakhirat,sertaselamatkanlahkamidari
siksaneraka.(QS.AlBaqarah:201).

Penjelasan
Dalam AlQuran dijelaskan bahwa doa ini dibaca oleh orangorang muslim yang ikhlas selesai
melaksanakan haji. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa doa ini mengandung seluruh kebaikan di
dunia akhirat serta bisa menghindarkan dari segala kejelekan. Baik sekali doa ini dibaca pada
setiapkesempatan.

3.DoaTabahMenghadapiLawan


RobbanaaafrighalainaaSobronwatsabitaqdaamanaawansurnaaalalqoumilkaafiriin
YaAllah,limpahkanlahkesabaranpadakami,kokohkanpendiriankami,sertatolonglahkami
untukmengalahkanorangorangkafir.(QS.AlBaqarah:250).
2

Penjelasan
Dijelaskan dalam AlQuran, bahwa doa ini dibaca oleh sekelompok mukmin yang bergabung
denganpasukanThalutmelawanjalut.DengandoainidanatasizinAllahSwt.pasukanThalut
dapatmengalahkanJalut,danNabiDaudmembunuhJalut.

4.DoaKeselamatan

Robbanaa laa tuakzidnaa in nasiinaa wa akhtonaa robbanaa wa laa tahmil alainaa isron
kamahamaltahualalladzIinaminqoblinaa.
Robbanaa wa laa tuahamilnaa maa laa thooqoto lanaa bihi wafua anna waghfir lanaa
warhamnaaantamaulaanaafanshurnaaalalqoumilkaafiriin
YaAllah,jangansiksakamikarenalupaataubersalah.YaAllah,janganbebankanpadakami
beban berat seperti Kau bebankan pada orangorang sebelum kami. Ya Allah, jangan Kau
pikulkan pada kami apa yang tidak sanggup kami pikul. Ampunilah dan maafkan kami, serta
rahmatilahkami.KaulahPenolongkami,makatolonglahkamiuntukmengalahkanorangorang
kafir.(QS.AlBaqoroh:286).

Penjelasan:
Ibnu Katsir merangkum sepuluh hadist tentang keutamaan membaca doa diatas. Diantaranya
hadist: Barangsiapa yang membaca dua ayat akhir surah AlBaqarah (ayat 285286) setiap
malam,makadiaakanmendapatkankeselamatan.

5.DoaMenghindariKesesatanRobbanaa laa tuzigh quluubanaa bada idz hadaitanaa wa hab lanaa min ladunka rohmatan
innakaantalwahhab
Ya Allah, jangan Kau jadikan hati kami condong pada kesesatan sesudah Kau beri petunjuk
padakami,danrahmatilahkami.SungguhKauMahaPemberikarunia.(QS.Ali'Imrn:8).

Penjelasan:
Doa ini dibaca oleh ahli ilmu yang beriman kepada keagungan AlQuran. Dan mereka berdoa
kepadaAllahSwt.agar tetapdalamjalankebenaran,tidakcondongkepadakesesatansetelah
mendapatkanpetunjuk,sertamemohoncurahanrahmatNya.

6.DoaHusnulKhtimah(akhiryangbaik)

Robbanaainnannasaminaamunadiyanyunaadililiimananaamanubirobikunfaamannaa.
Robbanaafaghfirlanaadzunubaanawakafirsayyiatinaawataffannaamaalabror.Robbanaa
waaatinaamawaattanaaalarusulikawalaatukhzinaayaumalqiyamahinnakalaatukhliful
miaad
YaAllahsungguhkamitelahmendengarseruanyangmenyerupadaiman:Berimanlahkamu
kepada Allah, maka kami pun beriman. Ya Allah, ampunilah dosa dan hapuskan kesalahan
kesalahan kami, serta matikan kami beserta orangorang yang banyak berbuat kebajikan. Ya
Allah,berilahapayangtelahEngkaujanjikankepadakamidenganperantaraanrasulrasulMu,
danjanganlahEngkauhinakankamipadaharikiamatnanti.SungguhEngkausamasekalitidak
akanpernahmenyalahijanji.(QS.AliImrn:193294).

Penjelasan:
Baik sekali doa di atas dibaca pada setiap kesempatan, tapi lebih utama pada waktu tengah
malam(sepertigamalam)sampaimenjelangshubuh.KarenaayatinipulayangdibacaNabiSaw.
ketikabangundaritidurnyasambilmemandanglangit.(HR.Bukhari)

7.DoaTaubatRobbanaa dzolamnaa anfusanaa wa inlam taghfir lanaa wa tarhamnaa lanakunnaa minal
khoosiriin
YaAllah,kamitelahmenganiayadirikamisendiri,danjikaKautidakmengampunikamiserta
memberirahmatpadakami,niscayakamitermasukorangorangyangrugi.(QS.AlA'rf23).

Penjelasan:
DoainidoaNabiAdamdanisterinyaHawa,ketikakeduanyadikeluarkandarisurga.

8.DoaTolakkeZoliman


Robbanaalaatajalnaamaalqoumildzoolimin
Ya Allah, jangan Kau tempatkan kami bersamasama dengan orangorang zhalim. (AlA'rf
47).


Penjelasan:
DoadiaatasdibacaolehAhlulA'rof,yakniorangorangyangamalkebajikandankejahatannya
seimbang. Ketika mereka melihat ahli surga dengan berbagai kenikmatanya, mereka berkata:
Kesejahteraansemogatercurahbagikalian,wahaiahlisurga.Danketikamerekamelihatahli
neraka dengan berbagai siksanya, mereka berkata: Kami berlindung kepada Allah dari apa
yang sedang kalian alami, Wahai ahli neraka. Lalu mereka berdoa dengan doa diatas, yaitu
memohonagartidakdisatukandenganorangorangzholim.

9.DoaMohonKeadilan

Robbanaftahbainanaawabainaqouminaabilhaqqiwaantakhoirulfaatihiin
YaAllah,berilahputusanantarakamidankaumkamidenganadil.KaulahPemberikeputusan
yangsebaikbaiknya.(QS.AlA'rf89).

Penjelasan:
Doa ini dibaca oleh Nabi Syu'aib ketika beliau diusir oleh kaumnya sebab ingkar terhadap
agama yang dibawanya dan menolak ajakan kaumnya untuk kembali kepada ajaran agama
mereka.

10.DoaMohonKeselamatan

Robbanaa laa tajalnaa fitnatan lil qoumil dzoolimin wa najjinaa bi rohmatika minal qoumil
kaafiriin
Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zholim, dan
selamatkanlahkamidengancurahanrahmatMudaritipudayaorangorangyangkafir.(Qs.
Ynus:8586).

Penjelasan:
Doa ini dibaca oleh kelompok minoritas yang beriman kepada Nabi Musa, setelah mereka
menyaksikanmukjizatNabiMusadihadapanFir'aun.Ketikaitu,kaumNabiMusamerasatakut,
bahwaFir'aundanpemukapemukanyaakanmenyiksamereka.MakapadawaktuitupulaNabi
Musamemerintahkankepadakaumnyaagartidaktakutdanmenyerahkansepenuhnyakepada
AllahSwt

11.DoaMohonPerlindungan


Robbiiinniauudzubikaanasalakamalaisaliibihiilmunwaillataghfirliiwatarhamniiakun

minalkhoosiriin
YaAllah,sungguhakuberlindungpadaMudarisesuatuyangakutidaktahuhakikatnya.Dan
sekiranyaEngkautidakmemberiampunsertatidakmenaruhbelaskasihanpadaku,niscayaaku
termasukorangorangyangmerugi.(QS.Hd:47).

Penjelasan:
Doa ini merupakan doanya Nabi Nuh, yaitu ketika kaumnya termasuk anaknya (kan'an) ikut
dihancurkanolehAllahSwt.melaluibanjirbesar.NabiNuhproteskepadaAllahSwt.,Kenapa
anaknya (kan'an) ikut dihancurkan padahal dia adalah bagian dari keluargaku, dan Engkau
sendiriberjanjiakanmenyelamatkankeluargakudanmenenggelamkankaumku.(QS.Hd:45).
Allah menjawab: Bahwa dia (Kan'an) bukan termasuk keluargamu yang dijanjikan akan
diselamatkan, karena dia tidak soleh dan tidak beriman kepada Allah. Padahal yang akan
diselamatkan dari banjir besar adalah merekamereka yang beriman kepada Allah (QS. Hd:
46). Setelah diperingatkan Allah, Nabi Nuh berdoa dengan doa ini dan Allah mengabulkan
doanya(QS.Hd:48).

12.DoaKeluargaSakinah

RobbijalniimuqiimashsolaatiwamindzuriyyatiiRobbanaawataqobbalduaiRobbanagfir
liiwaliwaalidayyawalilmuminiinayaumayaqumulhisaab
YaAllah,jadikanlahakudananakcucukuorangorangyangteguhmendirikanshalat,yaAllah
kabulkandoaku.YaAllahampunanilahdirikudankepadakeduaorangtuakusertaorangorang
mukminpadaharikiamat.(QS.Ibrhm:4142).

Penjelasan:
Doadiatasbaiksekalidibacadalamberbagaikesempatan,agardirikitadankeluargakitaserta
turunan kita senantiasa taat dan rajin beribadah kepada Allah Swt, khususnya ibadah shalat
yangtelahdiwajibkan.
Dalam AlQuran dikisahkan, bahwa doa tersebut dibaca oleh Nabi Ibrahim, ketikaia baru saja
memohonagarkotaMekkahdijadikankotaaman,tentramdananakturunannyadiselamatkan
darikemusyrikan.

13.DoaMohonTempatyangBaikRobbii adkhilnii mudkhola sidqin wa akhrijnii mukhroja sidqin wajal lii min ladunka
sulthoonannashiiron
YaAllah,masukkanlahakudengancaramasukyangbenar,dankeluarkanlahakudengancara
yangbenar.Danberikanpadakukekuasaan(pemimpin)sebagaipenolong.(AlIsr':80).


Penjelasan:
Doadiatasdibacabukanhanyadikhususkanketikakitaakanpergi.Baikjugadoadiatasdibaca
ketikakitaakanmeninggalkantempatyangkitahuni(dunia),memohonagarditempatkanpada
tempatyanglayaksetelahmeninggal(TafsirAlQurthubi).

14.DoaMohondiberiKemudahanRobbanaaaatinaaminladunkarohmatanwahayyilanaaminamrinaarosyadaa
YaAllah,berilahrahmatpadakami&berikamipetunjukyanglurussertasempurna.(QS.Al
Kahfi:10).

Penjelasan:
Doa ini dibaca oleh pemuda Ashhabul kahfi, yakni sekelompok pemuda yang beriman kepada
AllahSwt.hinggamendapatkanpetunjukdariAllah.Doainidibacamerekaketikaakanmasuk
gua sebagai persembunyiannya untuk menyelamatkan agama yang hak, agama yang mereka
pegangi dari fitnahfitnah dan orangorang zhalim, dan Allah Swt mengabulkan doa mereka.
KisahAshhabulkahfidapatdibacadalamSurahAlKahfi.

15.DoaKelapanganhati

Robbisyrohliisodhriiwayasirliiamriwahluluqdatanminlisaaniiyafqohuqoulii
Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, dan lepaskan kekakuan lidahku, agar
merekamengertiperkataanku.(QS.Thha:27)

Penjelasan:
Doa di atas balk sekali dibaca ketika menghadapi kezholiman seseorang, kelompok, dan
penguasa. Juga dibaca agar mendapatkan kelancaran, kemudahan dalam berdakwah. Doa ini
pula yang sering dibaca oleh para mubaligh, para pelajar atau siapa saja yang meminta diberi
kemudahan dalam berbicara. AlQuran mengisahkan, bahwa doa tersebut dibaca oleh Nabi
MusaketikamendapatperintahdariAllahSwt.agarmenyampaikanrisalahkepadaFir'aun.Dan
akhirnyaAllahSwt.mengabulkanpermintaanNabiMusa.

16.DoaMohonJodohKeturunanyangBaik
Robbilaatadzarniifardanwaantakhoirulwaaritsiin

YaAllah,janganlahEngkaubiarkanakuhidupseorangdiri,danEngkaulahpewarisyangpaling
baik.(QS.AlAnbiyaa':89).

17.DoaAgarketurunanSoleh


RobbiHabliiminladunkazuriyattantoyyibataninnakasamiudduaa
YaAllah,berilahakuseoranganakyangbaik.SungguhEngkauMahaMendegarasemuadoa.
(QS.Ali'Imron:38).

Penjelasan:
Doa di atas baik sekali dibaca oleh orangorang yang belum mempunyai keturunan, juga baik
sekalidibacaolehsetiapmuslimagardiberiketurunanyangsoleh.
KeduaayatdiatasadalahdoaNabiZakariyaagardiberiketurunanuntukmenjadipejuangyang
menegakkanagamaAllah.

18.DoaMohonTerlepasdariMusibah
Robbiiauudzubikaminhamazatisysyayauthiinwaauuzubikarobbianyahdhuruun
YaAllah,akuberlindungpadaMudaribisikanbisikansetan.DanakuberlindungpadaMu,dari
kedatanganmerekapadaku.(OS.AlMukminn:9798).

Penjelasan:
Doa di atas dibaca dalam berbagai keadaan agar selamat dari tipu daya syaitan, baik dalam
beramal maupun dalam pergaulan. Dan doa diatas merupakan perintah Allah agar kita
memperbanyakmembacanyaketikaterjadimusibah.(QS.AlMukminn:9394).

19.DoaMohonKeturunanBagus
Robbanaahablanaaminazwaajinaawazuriyyatinaaqurrotaayuninwajalnaalilmuttaqinna
imaaman
Ya Allah, anugerahkanlah kepada istri dan keturunan kami sebagai penyejuk hati, dan
jadikanlahkamiimam(pemimpin)bagiorangorangyangbertakwa.(QS.AlFurqn:74).

Penjelasan:
DalamAlQurandikisahkan,bahwadoatersebutdibacaolehorangorangyangtaatberibadah.
MerekasenantiasaberpegangteguhpadaetikaIslam,beramalsoleh,memperbanyakdzikirdan
doadisetiapwaktu.

20.DoaMensyukuriNikmat
Robbi auzinii an asykuro nimatakalattii anamta alayya wa alaa waalidayya wa an amala
soolihantardhoohuwaadkhilniibirohmatikafiiibadikashsoolihiin
YaAllah,berilahakuilhamuntuktetapmensyukurinikmatMuyangtelahEngkauanugerahkan
kepadaku dan kepada kedua orangtuaku dan untuk (selalu) mengerjakan amal soleh yang
Engkauridhai,sertamasukkanakudenganrahmatMukedalamgolonganhambahambaMu
yangsoleh.(QS.AlNaml:19).

Penjelasan:
Doadiatasbaiksekalidibacasebagairasasyukuratassemuanikmatsertadimasukkankedalam
golonganorangorangyangberamalsoleh.DoatersebutpulayangdibacaNabiSulaimanyang
kayarayatidakadabandingannya.

21.DoaAgarHatiTidakDengki
Robbanaghfirlanaawaliikhwaninaladziinaasabaquunabiliimaanwalaatajalfiiqulubiinaa
ghillanlilladzinaaaamanurobbanaarouufurroohiim
YaAllah,ampunilahdosadosakamidandosadosasaudarakamiyangtelahmendahuluikami
dengan membawa iman, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami
terhadap orangorang yang beriman. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha
Penyayang.(QS.AlHasyr:10).

Penjelasan:
DalamAlQurandikisahkan,bahwadoadiatasdibacaolehorangorangberimanyangmengikuti
perjuangan kalangan Muhajirin dan Anshar. Mereka memohon agar tetap melanjutkan serta
meneladanikesolehan,semangatjihaddankesucianhatimereka.

22.DoaAgarLingkunganAmanTentram

Robbanaa akhrijnaa min haadzihil qoryatidz dzoolimi ahluhaa wajal lanaa min ladunka

waliyyanwajallanaaminladunkanashiiroo
Ya Allah, keluarkanlah kami dari tempat ini yang zholim penduduknya ini, dan berilah kami
pelindungdarisisiMusertaberilahkamipenolongdariMu.(QS.anNisa:75).

Penjelasan:
Agarselamatdarikezalimansuatukelompokataugolongan,makabacadoadiatassetiapsaat.
Baikjugadibacaagardiberiketentramandandisatukandenganorangorangyangberiman.

23.DoaMintaRezeki


Robbanaa anzil alainaa maidatan minas samaai takunu lanaa idan lii awwalinaa wa
akhirinaawaaayatanminkawarzuqnaawaantakhoirurrooziqin
Ya Allah, turunkan pada kami hidangan dari langit yang hari turunnya itu akan menjadi hari
raya bagi kami, bagi orangorang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, serta
menjadi tanda bagi kekuasaanMu. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah Pemberi rizki yang
palingutama.(QS.AlMa'idah:114).

Penjelasan:
Doa diatas merupakan doanya Nabi Isa ketika ditantang oleh para pengikutnya yang
menginginkanbuktikonkritataskemukjizatanyangdimilikiolehseorangrasul.
Bagi setiap muslim yang mendambakan limpahan rezeki, sudah selayaknya memperbanyak
membacadoainidalamsetiapkesempatan.

24.DoaAgarDiberiKedudukanyangMulia
Robbiianzilniimunzalanmubaarokanwaantakhoirulmunziliin
Ya Allah, tempatkan aku di tempat yang berkah, dan Engkau adalah sebaikbaik pemberi
tempat.(QS.AlMukminn:29).

Penjelasan:
Baik sekali doa diatas dibaca bagi setiap orang yang menginginkan kedudukan, baik pangkat,
jabatan, atau kedudukan lainnya. Karena doa tersebut merupakan doanya Nabi Nuh ketika
beradadalamperahu.IamemohonkepadaAllahSwt.agardiberikedudukanyanglebihmulia
daripada kedudukan sebelumnya. Kemudian Allah Swt. mengabulkan doanya, dan
menjadikannyaummatyangtaatkepadaAllahSwt.

10

25.DoaAgarTerlepasdariKesulitan

Laailahaillaantasubhanakainnikuntuminadzdzolimin
Tidak ada Allah selain Kau. Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orangorang yang
zholim.(QS.AlAnbiya':87).

Penjelasan:
Doadiatashendaknyadibacapadasetiapkesempatan,agardihindarkandarirasafrustasi,stres
dalam menghadapi perjuangan. Karena doa tersebut merupakan doa Nabi Yunus sebagai
penyesalanataskelancangannyameninggalkandakwah.Iamerasaberatmenghadapikaumnya
yangmembangkang,hinggakemudianiatinggalkan.

BagianII:DoaDoaDariHadistNabiSaw

1.DoaTobat(DibacaSebelumSalam)Allohummainnizolamtunafsiidzulmankatsiironwalaayaghfirudzdzunuubillaantafaghfirlii
maghfirotanminindikawarhamniiinnakaantalghofururrohiim
Ya Allah! Sungguh aku banyak menganiaya diriku, dan tidak ada yang mampu mengampuni
dosadosa kecuali Engkau. Karena itu, ampunilah dosadosaku dan berilah rahmat kepadaku.
SungguhEngkauMahaPengampundanMahaPenyayang.(HR.BukhoriMuslim)

2.DoaAgarDiberiKetetapanHati,SelaluBersyukur&BaikDalamIbadah

Allohummaa inni asalukats tsabaat fil amri wa asaluka aziimatarusydi wa asaluka syukro
nimatika wa husna ibaadatika wa asaluka lisaanan shoodiqon wa qolban saaliman wa
auudzubika min syarri maa talamu wa asaluka min khoiri maa talamu wa astaghfiruka
mimatalamuinnakaantaallaamulghuyyuub
Ya Alloh, Aku mohon ketetapan dalam urusan, tetap di jalan petunjuk, aku mohon (selalu)
11

bersyukuratassemuanikmatMudanbaikdalamberibadah.Akumohonselalujujur,hatiyang
bersih,danAkuberlindungdarisemuakeburukanyangKauketahuidanakumohonpulasemua
kebaikanyangKauketahui.Akumohonampundarisemua(dosadosa)yangKauketahuikarena
KauMahaMengetahuiSemuanya.

3.DoaMohonKebaikanDunia,PenghidupandanAkhiratAllohummaaslihliidiiniilladziihuwaishmatuamriiwaashlihliidunyayallatiifihaamaasyii
waaslihakhirotiillattifihaamaadiiwajalilhayatziyadatanliifikullikhoirinwajalilmauta
rohatanliiminkullisyarrin
Ya Alloh, baguskanagamaku karena ia menjadi peganganku dalam semua urusan, baguskan
duniakukarenadisanalahakuhidup,baguskanakhiratkukarenadisitulahtempatakukembali.
Jadikan hidupku ini sebagai ladang amal kebaikan dan jadikan kematianku (kelak) sebagai
tempatistirahatdarisemuakeburukan.(HR.Muslim)

4.DoaAgarJadiOrangSoleh&SelaluTaatAllohumaainniiallaadzikrikawasyukrikawahusniibaadatika
Ya Allah! Beri kekuatan padaku untuk selalui mengingatMu, selalu bersyukur dan selalu
beribadahdenganbaik.(HR.AbuDaud&Nasai.Albanimensahihkannya)

5.DoaterhindarDariPelit,Takut,SiksaKuburdanMohonAgarUmurBerkah
Allohumma inni auudzubika minal bukhli wa auudzubika minal jubni wa auudzubika min an
uroddaillaardalilumriwaauudzubikaminfitnatiddunyawaadzaabilqobri
YaAllah!sungguhakuberlindungpadaMudaripelit,penakut,danakuberlindungpadaMudari
usia yang yang tidak manfaat, dan aku berlindung dari fitnah dunia dan siksa kubur.(HR.
Bukhori)

12

6.DoaSetelahSolatWajib


( 3x)

Astghfirullaohalaziim
Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan, dan dariMu keselamatan,Maha Suci Engkau, wahai
TuhanYangMahaAgungdanMahaMulia.(HR.Muslim)

7.DoaAgarHajatDikabulkanAllah

Allhummalaamanialimaaathoithanaawalaamuthiyalimaamanatawalaayanfaudzal
jaddiminkaljaddu
YaAllahtidakadabisamencegahjikaKauakanmemberidantidakadayangmampumemberi
jika Kau mencegahnya. Tidaklah bermanfaat nasib baik itu untuk menyelamatkan dari siksa
Mu.(HR.BukhoriMuslim)

8.DoaAgarIlmuManfaat&BanyakRezeki

Allhummainniasalukailmannaafianwarizqonthoyyibanwaamalanmutaqqoobilan
YaAllahakumohonilmuyangmanfaat,rezekiyangbaikdanamalyangditerima.

9.DoaMudahRezeki&TerhindarDariKekufuranAllhummainniauudzubikaminalkufriwalfaqriwaadzaabilqobri
YaAllah,akuberlindungdarikekufuran,kemiskinandansiksakubur.(HR.Ahmad,Nasai,dan
AbiSyaibah)

10.DoaAgarHidupPenuhManfaat
Allhumma inn adzubika minal jubni wa adzubika an urodda ila ardalil umri, wa
adzubikaminfitnatiddunya,waadzubikaminadzabilqobri
YaAllahakuberlindungdarisifatpenakut,usiayangtidakbermanfaat(buruk),akuberlindung
darikejinyaduniadansiksakubur.(HR.Bukhari)
13


11.DoaPenghilangKesedihan&DoaMenghadapiOrangZolim
Allhummainnadzubikaminalhammiwalhazani,waajziwalkasalwalbukhliwaljubni
wadhalaaddaynwaghalabatirrijal
Ya Allah, aku berlindung padaMu dari kebingungan, kesedihan, kelemahan jiwa, kemalasan,
kikir,tamak,piutangdankejahatanseseorang.

12.DimudahkanMembayarHutang

Allhummakfinbijalalikaanharmikawaghninbifadlikaammansiwaka
YaAllah,cukupkanbagikuyanghalaldariyangdiharamkanolehMu,dancukupkanbagikuatas
pemberianMudariselainEngkau.

13.DoaMenghadapiUrusanPelik


Allhummalsahlaillamjaaltahusahlanwaantatajalulhaznaidzasitasahlan
Ya Allah, tidak ada (urusan) yangmudah kecuali Engkaumemudahkannya, danEngkau yang
merubah (urusan) yang menyedihkan menjadi mudah bila Engkau berkehendak. (HR. Ibnu
Sunn)

14.DoaMenghadapiKesulitanYahayyuYaQayymbirohmatikaastaghtsu
Wahai Zat Yang Maha Hidup dan Yang Menguasai Alam, aku minta pertolongan dengan
rahmatMu.(HR.Tirmidzi)

15.DoaMenghadapikesulitan2


Allhummarahmatakaarjfalatakilniiilanafsiithorfataaininwaashlihliisyaniikullahu,laa
14

ilaahaillaanta
Ya Allah, aku mengharap rahmatMu, maka janganlah kau palingkan aku sekejap mata, dan
baguskankeadaanku.TidakadaTuhanselainEngkau.(HR.AbuDaud&Ahmad)

16.DoaKeselamatanDiri,KeluargaDanHarta
,

Allohummainniasalukalaafiyahfiddunyawalakhiroh.Allahummainniasalukalafwawal
afiyahfiidiiniwadunyayawamaaliia.Allohummasturaurotiwaaminrouati.
YaAllah,akumohonkebaikanduniaakhirat,YaAllah,akumohonampundankebaikandalam
agama,dunia,keluarga,dan,danhartaku.YaAllah,tutuplahaibkudanberilahakurasaaman
semuaketakutan.(HR.Ahmad,AbuDawud,Nasa'i,IbnuMajah.Hakimmensahihkannya)

WallohuAlamBishawwab
Semogabermanfaat
Romadhon2011
Ust.H.A.M.Ackman.Lc.M.Si

15