Anda di halaman 1dari 4

SK DATUK TAMBICHIK KARIM

KELAB KEBUDAYAAN

visi
Melahirkan mahasiswa/i Universiti Malaysia
Sabah yang berpengetahuan serta seimbang
darisegi akademik, ko-kurikulum, kebudayaan
dan kesenian.

MISI
1. Mempergiatkan usaha mengekal dan
memulihara
seni
budaya.
2. Mengembangkan
kebudayaan
dan
kesenian
melalui
usaha
memupuk,
membimbing,
merakyatkan
dan
menyemarakkan
seni
budaya.
3. Menggalak dan meluaskan pendidikan
seni budaya.
OBJEKTIF

1. Mengekal
dan
mengembangkan
kebudayaan
dan
kesenian.
2. Menyebarkan maklumat seni budaya
kepada mahasiswa dalam dan luar
kampus
3. Menyediakan kemudahan prasarana
seni dan budaya yang kondusif dan
khidmat nasihat kepada mahasiswa dan
mahasiswi Universiti Malaysia Sabah.
4. Meningkatkan pembangunan produk
seni budaya ke arah gagasan 1Malaysia.
STRATEGI
1. Mengadakan
kerjasama
strategik
dengan sekolah-sekolah dan kolej-kolej
kediaman, IPTA dan IPTS di seluruh
Malaysia, dan pelbagai agensi kerajaan
dan swasta bagi tujuan meningkatkan
pembangunan
seni
budaya.
2. Bekerjasama dengan pelbagai bidang
tenaga pakar bagi meningkatkan usaha
penyelidikan dan menjalankan program
pembangunan
produk
seni
budaya.
3. Menubuhkan sekretariat dan kelab
kebudayaan di kalangan pelajar untuk

melaksanakan
perancangan
kebudayaan dan kesenian.

aktiviti

MATLAMAT DAN OBJEKTIF


KELAB KEBUDAYAAN
MATLAMAT

Untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam seni tari.

Menyediakan pelajar untuk persembahan semasa acara-acara rasmi di peringkat sekolah.

OBJEKTIF

Mencungkil bakat dan minat pelajar dalam seni tari.

Melatih pelajar untuk persembahan semasa acara rasmi peringkat sekolah.

Mengeratkan hubungan antara pelbagai kaum.