Anda di halaman 1dari 69

SEKOLAH TUANKU ABDUL RAHMAN

IPOH, PERAK

KERJA KURSUS GEOGRAFI 23/2

Nama Calon : NOR HAZMI BIN KAMARUZAMAN


Tingkatan : 3S
Nombor Kad Pengenalan : 940215-01-5577
Angka Giliran :
Tajuk Kerja Kursus : Petempatan Dan Perkembangannya Di Kawasan Taman
Ungku Tun Aminah, Skudai, Johor Dan Perbandingannya
Dengan Bangkok,
Thailand.Guru Penilai : ENCIK AZLI BIN YAACOB

Markah Markah
Bil. Aspek
Penuh Diperoleh
1 Tajuk kajian 1
2 Senarai kandungan 1
3 Penghargaan 2
4 Pendahuluan 2
5 Objektif kajian 2
6 Kawasan kajian 8
7 Kaedah kajian 2
8 Dapatan kajian 25
9 Rumusan 2
10 Lampiran 2
11 Rujukan 2
12 Penilaian umum 1
13 Jumlah Markah 50
Tahap Pencapaian

.............................................................
Tandatangan Guru
“Petempatan Dan Perkembangannya Di

Kawasan Taman Ungku Tun Aminah,

Skudai, Johor Dan Perbandingannya

Dengan Bangkok, Thailand.’’


TAJUK MUKA SURAT

i
• Tajuk Kajian
ii
• Senarai Kandungan
1-2
• Penghargaan 3-4
• Pendahuluan 5-7
• Objektif Kajian 8-9
• Kawasan Kajian 10-15
• Peta Kajian 16-18

• Kaedah Kajian
19
• Dapatan Kajian
20-24
 Jenis Dan Pola Petempatan
25-27
 Faktor Yang Mempengaruhi Petempatan
28-34
 Fungsi Petempatan
35-42
 Masalah Petempatan
43-44
 Langkah Mengurangkan Masalah Petempatan 45-46
 Bahan Grafik
• Rumusan 47-48
• Lampiran 49
 Gambar 50

 Surat Kebenaran Membuat Kajian 51


52
 Surat Makluman Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga
53
 Surat Makluman Ibu Bapa / Penjaga
54-55
 Borang soal Selidik
 Orang Sumber
• Rujukan
Syukur Alhamdulillah kepada Allah S.W.T kerana dengan berkat dan keizinan dariNya,

maka saya telah dapat menyiapkan tugasan Kerja Kursus Geografi Penilaian Menengah Rendah

(PMR) 2009 dengan jayanya. Insyaallah, tugasan kerja kursus ini akan memberikan banyak

manfaat kepada saya dari segi pengetahuan dan pengalaman semasa membuat kajian dan di masa

hadapan.

Saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan

kepada Tuan Pengetua iaitu Encik Guffri Bin Alpiah dan guru pembimbing saya iaitu Encik

Azli Bin Yaacob dan guru-guru geografi yang lain kerana tidak jemu-jemu memberi bimbingan,

dorongan, dan tunjuk ajar tentang cara-cara membuat kajian mengikut kriteria yang ditetapkan.

Mereka turut membantu menyemak data, laporan dan membuat teguran agar memperoleh hasil

kajian dengan cemerlang.

Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua-dua ibu bapa saya iaitu

ayahanda Kamaruzaman Bin Abd. Rasid dan bonda Nor Arbaayah Binti Sharif yang turut

membantu untuk menyiapkan kerja-kerja ini. Tanpa sokongan mereka mungkin saya tidak dapat

menyiapkan kerja-kerja seperti ini. Ini kerana kerja-kerja untuk menyiapkan kerja kursus ini

memerlukan motivasi, usaha, buah fikiran dan wang ringgit.

Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan saya yang sangat setia dengan kerja-

kerja yang diberikan dan mempunyai semangat setia kawan yang utuh dalam memberikan buah

fikiran dan semangat, cadangan serta rujukan di beberapa kawasan kajian.


Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada

penduduk di Taman Ungku Tun Aminah, Skudai, Johor dan lain-lain yang menjadi

responden atau orang sumber kerana banyak membantu saya dengan memberi pelbagai

maklumat terkini tentang kawasan ini.

Sekian, terima kasih.

…………………………………

NOR HAZMI BIN KAMARUZAMAN


Saya, Nor Hazmi Bin Kamaruzaman merupakan salah seorang pelajar Tingkatan 3S di

Sekolah Tuanku Abdul Rahman (STAR) Ipoh. Tajuk yang telah saya pilih untuk Kerja Kursus

Geografi bagi Penilaian Menengah Rendah 2009 ialah “Petempatan Dan Perkembangannya Di

Kawasan Taman Ungku Tun Aminah, Skudai, Johor Dan Perbandingannya Dengan Bangkok,

Thailand.’’

Kawasan yang saya pilih untuk menjalankan kajian ini ialah Taman Ungku Tun Aminah

di Skudai, Johor Bahru, Johor. Manakala kawasan kajian yang saya hendak bandingkan pula

ialah Bangkok di Thailand.

Tujuan saya memilih kawasan Taman Ungku Tun Aminah ini adalah kerana kawasan ini

merupakan kawasan tempat tinggal saya. Ekoran daripada itu, ia dapat memudahkan saya

untuk menjalankan kajian ini dan kos kajiannya murah kerana saya tidak perlu menaiki bas

atau teksi untuk pergi ke kawasan kajian sebaliknya saya cuma pergi menaiki basikal. Selain itu,

saya juga berminat untuk mengkaji dengan lebih mendalam dan lanjut tentang petempatan

dan perkembangan di kawasan ini. Di samping itu, sambutan dan sokongan penduduk

tempatan di sini agak baik, ramah dan mudah mesra.

Manakala, saya memilih kawasan Bangkok, Thailand sebagai kawasan bandingan kerana

saya amat tertarik untuk mengetahui dengan lebih mendalam tentang kawasan tersebut.

Selain itu, saya pernah mempelajari tentang kawasan ini di dalam subjek Geografi ketika di

Tingkatan 2. Ekoran daripada itu, ia dapat memudahkan saya untuk menjalankan kajian ini.

Disamping, itu saya juga berminat untuk mengkaji dengan lebih mendalam dan lanjut

tentang petempatan dan perkembangan di kawasan ini


Tempoh kajian yang diberikan kepada saya adalah selama 6 bulan. Saya mula

menjalankan kajian ini bermula pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Julai. Masa

yang diberikan sudah memadai kerana saya mempunyai banyak waktu terluang pada waktu cuti

persekolahan dan pada cuti hujung minggu.

Saya telah menemu ramah seramai 20 orang responden yang terpilih untuk mendapatkan

maklumat terkini tentang fungsi petempatan, masalah yang dihadapi dan cadangan untuk

mengatasinya. Kesemua responden telah memberi kerjasama yang baik kepada saya.

Kerjasama yang telah diberikan dapat menjimatkan masa dan memudahkan kerja saya

bagi melengkapkan Kerja Kursus Geografi bagi Penilaian Menengah Rendah 2009 ini. Semua

data dan maklumat yang dipilih telah direkod.


Objektif utama kajian ini dibuat adalah untuk:

 Dapat mengenalpasti jenis dan pola kawasan Taman Ungku Tun Aminah dan Bangkok,

Thailand.

• Melalui kajian ini saya dapat mengenalpasti jenis dan pola kawasan Taman

Ungku Tun Aminah yang merupakan jenis kawasan taman perumahan dan

Bangkok, Thailand yang merupakan jenis kawasan Bandar Metropolis. Pola

petempatan bagi kedua-dua kawasan adalah sama iaitu berjajar.

 Dapat mengenalpasti faktor yang mempengaruhi petempatan kawasan Taman Ungku Tun

Aminah dan Bangkok, Thailand.

• Melalui kajian ini saya dapat mengenalpasti faktor yang mempengaruhi

petempatan kawasan Taman Ungku Tun Aminah iaitu bentuk muka bumi, tahap

ketersampaian dan kegiatan ekonomi. Manakala bagi Bangkok, Thailand ialah

bentuk muka bumi, tahap ketersampaian, dan sejarah.

 Dapat mengkaji fungsi petempatan kawasan Taman Ungku Tun Aminah dan Bangkok,

Thailand.

• Melalui kajian ini saya dapat menkaji fungsi petempatan kawasan Taman Ungku

Tun Aminah seperti perniagaan dan perkhidmatan. Manakala bagi Bangkok,

Thailand ialah pelancongan dan perindustrian.

 Mengenalpasti masalah petempatan kawasan Taman Ungku Tun Aminah dan Bangkok,

Thailand.

• Melalui kajian ini saya dapat mengenalpasti masalah petempatan kawasan Taman

Ungku Tun Aminah iaitu pencemaran udara dan air, vandelisme dan sisiter
peparitan yang tidak terurus. Manakala bagi Bangkok, Thailand ialah pencemaran

udara dan air, banjir dan kesesakkan lalu lintas.

 Mencadangkan langkah-langkah mengatasi masalah petempatan tersebut.

• Melalui kajian ini saya dapat mencadangkan langkah-langkah mengatasi masalah

petempatan kawasan Taman Ungku Tun Aminah iaitu menguatkuasakan undang-

undang, berkempen tentang alam sekitar, mendalamkan sistem perparitan,

memberatkan hukuman yang sedia ada dan sebagainya. Manakala bagi Bangkok,

Thailand ialah mendalamkan terusan dan sungai, memasang alat penapis asap di

kenderaan dan kilang, memperbanyakkan jaringan jalan raya dan sebagaimya.

 Menambah pengetahuan tentang kemahiran Geografi

• Melalui kajian ini, saya telah memperolehi pengetahuan yang amat berguna dalam

pembelajaran geografi saya dengan menggunakan pelbagai kaedah dalam usaha

mendapatkan data dan maklumat berkaitan dengan kawasan kajian saya.

Maklumat-maklumat yang saya dapati telah diproses dan dipersembahkan dalam

bentuk grafik seperti jadual, graf bar dan carta pai seperti yang telah diajar oleh

guru.

 Meningkatkan darjah kesedaran dan tahap kecintaan terhadap kawasan kajian.

• Melalui kajian ini saya dapat menanam sifat cintakan alam sekitar dengan

mencuba untuk mengamalkan langkah-langkah mengatasi masalah petempatan

yang telah saya kaji.


 Menanam semangat patriotisme di dalam diri terhadap kawasan kajian.

• Melalui kajian ini, saya dapat menanam semangat patriotisme di dalam diri saya

dan juga kalangan generasi muda melalui kajian ini. Saya aku cuba

mempertahankan maruah kawasan kajian saya.


Latar Belakang Kawasan Kajian

Saya telah memilih Taman Ungku Tun Aminah sebagai kawasan kajian. Taman Ungku

Tun Aminah terletak di bawah pentadbiran Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MBJBT).

Sebelum dibangunkan Taman Ungku Tun Aminah merupakan kawasan hutan. Kawasan ini mula

dibangunkan dan dimajukan pada tahun 1980-an atas titah Duli Yang Maha Mulia Sultanah

Aminah. Oleh sebab itu, nama bagi kawasan ini diambil sempena nama Duli Yang Maha Mulia

Sultanah Aminah. Taman Ungku Tun Aminah merupakan kawasan perumahan kos sederhana

rendah dan kos sederhana tinggi. Terdapat rumah pangsa, kondominium, apartment, rumah teres

dan rumah banglo. Segala kemudahan awam dan infrasturuktur disediakan dan dijaga rapi oleh

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT).

Lokasi Kawasan Kajian

Taman Ungku Tun Aminah terletak dalam daerah Johor Bahru dan dalam mukim Skudai.

Kawasan ini mempuyai keluasan lebih kurang 270 km persegi. Lokasi kawasan ini adalah di

Barat Bandaraya Johor Bahru. Taman Ungku Tun Aminah dikelilingi oleh beberapa kawasan

perumahan yang lain seperti Taman Nesa yang terletak sebelah barat laut, Taman Bukit Merah

yang terletak di sebelah timur, Taman Damai Jaya yang terletak di sebelah barat daya dan Taman

Tampoi Indah yang terletak di sebelah tenggara.

Jarak Dari Bandar

Taman Ungku Tun Aminah terletak lebih kurang 18 km daripada Bandaraya Johor

Bahru. Penduduk di kawasan ini dapat berhubung ke Pusat Bandar dengan menggunakan

perkhidmatan awam seperti Triton bas, Metro bas, Mini bas dan teksi. Jarak relatifnya iaitu masa
dan kos bergantung kepada keadaan trafik, laluan yang diambil dan jenis pengangkutan yang

digunakan. Tambang menaiki bas awam dari Taman Ungku Tun Aminah ke pusat Bandar ialah

RM 2.20 melalui Jalan Skudai dan mengambil masa selama 45 minit.

Jenis Petempatan

Taman Ungku Tun Aminah adalah sebuah kawasan perumahan yang didiami oleh

penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Majoriti

masyarakat di kawasan ini terdiri daripada bangsa Melayu diikuti oleh bangsa Cina dan India.

Pola petempatan di Taman Ungku Tun Aminah ialah pola berjajar dimana rumah-rumah dan

deretan kedai dibina secara berjajar.

Ciri Budaya dan Fizikal

Kawasan ini telah pesat membangun di mana di sini terdapat pelbagai jenis ciri budaya

yang telah dibina seperti pusat membeli-belah iaitu Plaza Tasek, kedai, petrol stesen, pasar, bank,

rumah, sekolah, stesen bas, jalan raya dan lain-lain berbanding masa dahulu.

Kawasan ini juga terdapat ciri fizikal yang masih di kekalkan seperti sungai, bukit dan

lain-lain.
 Peta Negeri Johor.

U
Peta Daerah Johor Bahru.

Kawasan Kajian.
 Peta Taman Ungku Tun Aminah.

U
 Peta Negeri Thailand.

U
 Peta Bangkok.

U
Kaedah kajian yang telah saya gunakan untuk menyiapkan folio ini ialah:

a) Pemerhatian.

b) Bancian.

c) Internet.

d) Buku Rujukan.

 Pemerhatian.

Kaedah ini penting untuk melihat apa yang ada di kawasan kajian seperti bentuk muka

bumi, petempatan, fungsi bandar dan lain-lain yang berkaitan dengan kajian saya. Semua yang

dilihat akan dicatat dalam buku catatan untuk digunakan semasa membuat laporan kajian nanti.

Pemerhatian dibuat dengan cara membuat tinjauan dan penglihatan kawasan kajian.

Melalui pemerhatian ini saya mendapati bahawa fungsi kawasan ini ialah perniagaan, pendidikan

dan perindustrian. Ini dapat dibuktikan dengan terdapat banyak kedai, sekolah dan kilang dibina

di kawasan ini.

 Kaedah Temu Bual.

Temu bual dibuat dengan cara bertanya atau mengemukakan soalan, meminta pandangan

atau pendapat daripada orang tertentu. Ini dilakukan secara tidak langsung atau secara langsung

apabila bertemu dengan seseorang. Temu bual sering dibuat di rumah responden, di restoran dan

kedai makan, di perhentian bas dan teksi dan di mana-mana sahaja yang difikirkan boleh

mendatangkan faedah.

Saya telah menemu bual tiga orang penduduk dikawasan ini iaitu ayah saya

Kamaruzaman Bin Abdul Rasid, ibu saya iaitu Nor Arbaayah Binti Sharif dan abang saya iaitu
Nor Aizat Bin Kamaruzaman. Melalui kaedah ini saya mendapat maklumat tentang masalah

petempatan di kawasan ini dan cara untuk mengatasinya.

 Soal Selidik.

Kaedah soal selidik dibuat dengan cara bertanya atau mengemukakan soalan, meminta

pandangan atau pendapat bdaripada orang tertentu.

Saya telah memberi soalan kajian saya kepada 20 orang penduduk di Taman Ungku Tun

Aminah melibatkan 5 orang dari penempatan rumah pangsa, 5 orang di kawasan Apartment dan

Kondominium, 5 orang di rumah teres dan selebihnya yang tinggal di rumah banglo. Borang soal

selidik ini dan respon yang didapati dapat membantu saya mengenalpasti masalah-masalah yang

dihadapi oleh penduduk Taman Ungku Tun Aminah dan cara-cara untuk mengatasinya yang

dicadangkan oleh 20 orang responden tadi.

 Rujukan.

Kaedah rujukan ialah dengan cara membaca pelbagai bahan bacaan seperti peta, buku

teks, majalah, buku rujukan, akhbar, atlas dan jurnal. Selain itu, kaedah rujukan boleh digunakan

dengan cara melayari internet untek mencari maklumat. Maklumat yang diperoleh itu dicatat dan

kemudian dianalisis untuk dijadikan bahan dan isi kandungan kerja kursus.

Saya telah melayari internet untuk mendapatkan lebih banyak lagi maklumat tentang

kawasan kajian yang tidak boleh didapati melalui pemerhatian ataupun melalui keadah soal

selidik. Antara maklumat yang berguna saya perolehi adalah jarak kawasan kajian dari pusat

bandar dan keluasan kawasan kajian.


Saya juga telah merujuk buku “Johor Bahru Street Directory” untuk mengetahui

kedudukan jalan, pola petempatan, kedudukan bangunan dan faktor yang mempengaruhi

petempatan yang berada di dalam daerah Johor bahru.


JENIS DAN POLA PETEMPATAN

Hasil dari kajian yang telah saya lakukan, Taman Ungku Tun Aminah merupakan sebuah

kawasan perumahan yang terletak di pinggir bandar dan pola petempatannya ialah berjajar. Hal

ini demikian kerana, rumah di kawasan ini disusun secara berjajar dan atas dasar kerajaan yang

mahukan kawasan ini dijadikan taman perumahan.

Bangkok merupakan sebuah Bandar Metropolis dan merupakan Ibu Negara bagi Negara

Thailand. Pola petempatanya ialah berjajar. Hal ini demikian kerana, rumah di kawasan ini

disusun secara berjajar. Bandar ini mempunyai penduduk melebihi 9.9 juta dan ia adalah

daripada gabungan antara bandar raya dengan bandar satelit.

Nilai Dan Unsur Patriotisme.

Saya berasa bangga dan bersyukur tinggal di kawasan ini kerana kawasan ini sesuai

dijadikan petempatan penduduk . Kesimpulannya saya amat bersyukur kerana dilahirkan di

bumi bertuah ini yang aman dan makmur.


FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PETEMPATAN.

Taman Ungku Tun Aminah.

 Bentuk Muka Bumi.

Setelah menjalankan kajian terhadap kawasan kajian saya iaitu Taman Ungku Tun

Aminah, saya mendapati bahawa kawasan ini terletak di kawasan tanah pamah yang beralun dan

hampir rata.

Ekoran itu, kerja-kerja membangunkan dan membina jalan raya, perumahan dan

bangunan lebih mudah dilakukan serta dapat menjimatkan kos pembinaan. Oleh yang demikian,

ramai pemaju telah membangunkan kawasan ini dan sekarang terdapat banyak deretan kedai dan

rumah telah dibina.

Di samping itu, kawasan ini merupakan salah satu daripada laluan perhubungan dan

pengangkutan yang utama bagi menghubungkan Mukim Kulai dan Bandaraya Johor Bahru. Hal

ini demikian kerana kawasan ini mempunyai tanah yang rata dan ia sememangnya sesuai dan

mudah untuk membina kemudahan jalan raya dan kemudahan pengangkutan yang lain seperti

jalan kereta api.

Selain, terdapat banyak bangunan dibina di kawasan ini seperti sekolah, pusat beli–belah,

kedai, rumah, pejabat dan sebagainya. Hal ini demikian kerana kawasan ini mempunyai struktur

tanah yang baik dan rata dan ia sememangnya sesuai dan mudah untuk membina bangunan.

Ekoran itu kerja kos membina bangunan dapat dijimatkan.


 Kegiatan Ekonomi.

Penduduk di Taman Ungku Tun Aminah kebanyakannya bekerja di dalam sektor awam

seperti perkhidmatan dan swasta seperti perniagaan dan perkilangan.

Di dalam bidang perkhidmatan ada yang menjadi pegawai kerajaan, pegawai bank, guru,

dan sebagainya. Di kawasan ini terdapat 5 buah sekolah yang telah dibina. Antaranya ialah

Sekolah Kebangsaan Taman Skudai Baru, Sekolah Kebangsaan Taman Tun Aminah, Sekolah

Menengah Kebangsaan Taman Tun Aminah, Sekolah Rendah Pendidikan Khas Johor Bahru Dan

Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Kuo Kuang. Di samping itu, terdapat 12 buah bank telah

dibina di kawasan ini seperti Maybank, Cimb Bank, Public Bank, Hong Leong Bank dan Bank

Simpanan Nasional. Tidak hairanlah di kawasan ini ramai penduduknya bekerja sebagai guru

dan pegawai bank.

Selain itu, penduduk Taman Ungku Tun Aminah juga bekerja sebagai peniaga.

Kebanyakan peniaga mempunyai kedai milik persendirian yang menjual barangan runcit,

barangan eloktronik , alat komunikasi, bengkel mekanikal dan sebagainya. Terdapat kira-kira 53

buah deretan kedai dan sebuah pusat beli-belah yang dikenali sebagai Plaza Tasek.

Di samping itu, penduduk Taman Ungku Tun Aminah juga berkerja dalam bidang

perkilangan. Terdapat 5 buah kilang yang dibina di kawasan ini seperti Lee Pineapple Sdn Bhd,

Johor Tin Factory dan sebagainya. Kesemua kilang ini terletak di pinggir Sungai Skudai.

 Tahap Ketersampaian.

Tahap ketersampaian bagi kawasan kajian iaitu Taman Ungku Tun Aminah adalah

tinggi. Hal ini demikian kerana banyak pengangkutan awam yang disediakan seperti Triton bas,

Metro bas, Mini bas dan teksi untuk memudahkan perhubungan ke kawasan kajian.
Selain itu, jalan-jalan raya juga di bina bagi memudahkan perjalanan para penduduk

yang majoritinya mempunyai sekurang-kurangnya satu jenis pengangkutan setiap rumah. Jalan

raya ini dibina untuk menghubungkan antara rumah ke rumah yang lain seperti Jalan Nakhoda,

Jalan Perwira, Jalan Bentara, Jalan Hang Tuah, Jalan Hulubalang dan Jalan Laksamana. Selain

itu, jalan raya ini dibina untuk menghubungkan antara kawasan ini ke taman perumahan yang

lain, contohnya Jalan Gelang Patah yang menghubungkan kawasan ini ke Taman Nesa. Di

samping itu, jalan raya ini dibina untuk menghubungkan antara kawasan ini ke pusat bandar.,

contohnya Jalan Skudai yang menghubungkan kawasan ini ke pusat Bandar Johor Bahru.

Di samping itu, terdapat juga jalan kereta api yang menghubungankan Stesen Skudai

dengan Stesen Kempas. Pengangkutan kereta api hanya digunakan untuk mengangkut barang-

barang pukal untuk dihantar ke pelabuhan.

Bangkok, Thailand

 Kegiatan Ekonomi.

Bangkok adalah pusat kegiatan ekonomi negara Thai. Sungai Chao Phraya membolehkan

Bangkok untuk berfungsi sebagai sebuah perlabuhan. Selain itu, Sungai Chao Phaya bergitu

terkenal di kalangan pelancong dengan keistimewaan sungai terapung. Ekoran itu, ini

membolehkan aktiviti jual beli dilakukan dikalangan penduduk tempatan dan pelancong.

Industri pelancongan merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting di Thailand.

Bangkok memiliki beberapa kuil yang terkenal seperti Wat Pho dan Wat Arun. Khaosan Road,

yang berdekatan dengan kompleks Istana Agung yang merupakan destinasi popular di kalangan
pelancong-pelancong muda. Di di sini juga terdapat pusat beli-belah bertaraf mewah seperti

Siam Paragon, Mbk, Central World, Parogon Cineplex dan sebagainya.

Kilang-kilang perindustrian yang terdapat di bandar ini termasuk kilang mengisar padi,

kilang simen, loji pembersih minyak dan lain-lain. Bangkok juga merupakan bandar barang

kemas yang terkenal, menjual dan membeli pelbagai barang perak dan gangsa.

 Tahap Ketersampaian.

Tahap ketersampaian bagi kota Bangkok, Thailand amat tinggi. Hal ini demikian kerana,

banyak alternatif untuk ke kawasan tersebut disediakan.Antaranya ialah Skytrain iaitu sistem

keretapi atas tanah dan Mass Rapid Transit Authority iaitu sistem keretapi bawah tanah. Terdapat

juga perkhidmatan awam yang lain di kawasan ini seperti bas dan teksi.

Di samping itu, kawasan ini dapat dihubungkan dengan menggunakan kapal terbang. Ini

kerana terdapat dua buah lapangan terbang iaitu Lapangan Terbang Don Muang dan Lapangan

Terbang Suvarnabhumi. Segala penerbangan luar negara akan berlepas dan mendarat di

Suvarnabhumi dan lapangan terbang Don Muang untuk penerbangan dalam negeri sahaja.

Selain itu, pembinaan jalan-jalan raya dan lebuhraya juga memudahkan perjalanan ke

bandar ini.

 Sejarah.

Kota Bangkok dahulu adalah sebuah pusat perdagangan kecil dan pelabuhan di tepi Barat

sungai Chao Phraya ketika pemerintahan Kerajaan Ayuthhaya Pada tahun 1567. Setelah

kejatuhan Ayutthaya terhadap Kerajaan Burma, raja baru iaitu Raja Taksin mendirikan ibukota

baru pada tahun 1767 di Thonburi pada wilayah yang sekarang adalah bahagian dari kota
Bangkok. Ketika masa pemerintahan Taksin berakhir pada tahun 1782, Raja Buddha Yodfa

Chulaloke membangun ibu kota di sisi timur sungai dan memberikannya nama rasmi iaitu

Bangkok. Pada tahun yang sama Raja Rama I membina istananya di sungai tersebut dan

menjadikan Bangkok ibu kotanya.

Sejak saat itu kota tersebut telah dibangunkan secara meluas dan mengalami banyak

perubahan, termasuk pengenalan transportasi dan infrastruktur pada masa pemerintahan Raja

Mongkut dan Raja Chulalongkorn dan dengan cepat menjadi sebuah pusat perekonomian Negara

Thailand.

Nilai Dan Unsur Patriotisme.

Saya bersyukur kerana di kawasan saya iaitu di dalam negara Malaysia mempunyai

faktor-faktor yang dapat memudahkan kerajaan untuk memajukan sesebuah kawasan agar

menjadi sebuah petempatan. Saya mencintai negara Malaysia dengan menghargai sumbangan

sumber di kawasan kajian yang mana banyak membantu penduduk kawasan kajian untuk hidup

dengan lebih sempurna.


FUNGSI PETEMPATAN.

Taman Ungku Tun Aminah.

 Perniagaan.

Hasil daripada kajian yang saya lakukan di Taman Ungku Tun Aminah, Perniagaan

merupakan kegiatan ekonomi yang terbanyak. Hal ini kerana hampir 50% penduduk di kawasan

ini menjalankan aktiviti perniagaan. Di Taman Ungku Tun Aminah terdapat terdapat hampir 53

buah deretan kedai dan sebuah pusat beli-belah.

Perniagan yang paling besar ialah kedai runcit. Kedai-kedai ini amat penting bagi

penduduk sekitar kerana ia dapat memudahkan mereka untuk mendapat keperluan harian.

Perniagaan kedua terbesar ialah restoran atau kedai makan. Kedai makan biasanya di

buka bertujuan untuk sarapan pagi dan tengah hari. Kebanyakan penduduk kawasan kajian

menikmati sarapan di kedai makan sebelum menjalankan aktiviti seharian.

Di samping itu, ‘workshop’ dan ‘car wash’ juga terdapat di sini seperti Kedai

Membaiki Kereta Lian Hup dan Kedai Cuci Kereta Clean untuk memudahkan lagi masyarakat

sekitar amnya menghantar kereta untuk dibaiki ataupun dibasuh.

 Pendidikan.

Selain itu, perkhidmatan pendidikan seperti sekolah,tadika dan pusat tuisyen juga

terdapat di kawasan ini. Terdapat 5 buah sekolah yang telah dibina di kawasan kajian. Antaranya

ialah Sekolah Kebangsaan Taman Skudai Baru, Sekolah Kebangsaan Taman Tun Aminah,

Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tun Aminah, Sekolah Rendah Pendidikan Khas Johor

Bahru Dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Cina Kuo Kuang.


Terdapat juga beberapa buah pusat tuisyen seperti Pusat Tuisyen Seri Bimbingan, Pusat

Tuisyen Imtizas, dan tadika seperti Tadika Kemas dan Tadika Angsana di kawasan ini.

Kemudahan-kemudahan ini dapat meningkatkan lagi kadar celik huruf penduduk sekitar.

Bangkok, Thailand.

 Peridustrian.

Sektor perindustrian ini merupakan sektor kedua tertinggi di Bangkok yang

berkedudukan di bawah sektor pelancongan. Sektor ini dapat menambahkan peluang pekerjaan

bagi penduduk sekitar kawasan ini.

Di Bangkok terdapat banyak kilang dibina untuk sektor perindustrian. Kilang-kilang ini

termasuklah kilang eloktronik seperti M & J Technologies Co. Ltd, kilang makanan ringan

seperti Namchow Ltd. dan Lily Industry Co., Ltd, kilang perikanan seperti Berkley

Pure Fishing Thailand dan sebagainya.

 Pelancongan.

Bangkok merupakan destinasi pelancongan yang utama di dunia. Dianggarkan lebih 15

juta pelancong datang ke Bangkok setiap tahun. Pada tahun 2008, Bangkok berada di kedudukan

pertama di Asia dan ketiga di dunia dalam destinasi pelancongan terbaik berdasarkan majalah

“Travel And Leisure”.

Ini disebabkan kerana Bangkok memiliki beberapa kuil yang terkenal seperti Wat Pho

dan Wat Arun. Khaosan Road, yang berdekatan dengan kompleks Istana Agung yang merupakan

destinasi popular di kalangan pelancong-pelancong muda. Di di sini juga terdapat pusat beli-
belah bertaraf mewah seperti Siam Paragon, Mbk, Central World, Parogon Cineplex dan

sebagainya.

Nilai Dan Unsur Patriotisme.

Setelah mengkaji fungsi petempatan di kawasan ini, saya berbangga kerana kawasan saya

mempunyai pelbagai fungsi dan ia menjadikan sumber ekonomi bagi penduduk di kawasan saya

dan saya akan berusaha dengan gigih lagi agar kawasan saya menjadi antara kawasan termaju

menjelang tahun 2020 selaras dengan hasrat mantan perdana menteri Malaysia iaitu Tun Dr

Mahathir Mohamad .
MASALAH PETEMPATAN.

Taman Ungku Tun Aminah.

 Pencemaran Udara Dan Air.

Pembangunan ekonomi yang pesat boleh menyebabkan pencemaran udara dan air

berlaku. Kualiti udara di Taman Ungku Tun Aminah sudah tercemar disebabkan oleh pelepasan

gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon dan gas beracun yang lain yang berpunca

daripada asap kilang, kenderan berenjin, pembakaran terbuka, bahan kimia seperti aerosol dan

sebagainya. Pertambahan kenderaan dan kilang yang selari dengan perkembangan ekonomi di

Taman Ungku Tun Aminah telah menyebabkan pencemaran udara berlaku. Pembakaran secara

terbuka juga berlaku apabila hutan dibersihkan untuk pembinaan kawasan perumahan. Ini akan

memberikan kesan sampingan kepada kesihatan manusia seperti edama, lelah, pendarahan

pulmonary dan sebagainya.

Selain itu, pencemaran air turut berlaku akibat kegiatan perkilangan. Sisa-sisa daripada

kegiatan perkilangan seperti sisa toksik dan sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai telah

menyebabkan sungai tercemar. Malah ada juga di kalangan penduduk yang membuang sampah

sarap ke dalam sungai sesuka hati. Hal ini telah menyebabkan kehidupan akuatik seperti

ikan,udang, rumpai laut dan batu karang terganggu. Contoh sungai yang telah tercemar di

kawasan ini ialah Sungai Skudai.

Kesan-kesan daripada pencemaran air ini menimbulkan banyak masalah terhadap

hidupan-hidupan di dunia pada masa kini termasuklah manusia sendiri. Bahan-bahan yang

dibuang dalam sungai akan mengurangkan kandungan oksigen dalam air tersebut. Hidupan

akuatik akan mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar ini.
Manusia juga akan mendapat penyakit yang serius jika mengambil sumber makanan daripada

hidupan air. Manusia juga boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika

meminum atau menggunakan air yang tercemar. Selain itu, sampah-sarap dan najis yang dibuang

ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada

kehidupan di dalam air mahupun kepada manusia sendiri

 Sistem Peparitan.

Sistem persaliran dan perparitan yang tidak bersistematik di Taman Ungku Tun Aminah

kerap kali tersumbat. Ini menyebabkan kawasan ini sering mengalami masalah air melimpah dan

kadangkala mengakibatkan banjir di sekitar kawasan ini apabila hujan lebat.

Hal ini demikian kerana sistem perparitan yang sedia ada tidak dapat menampung

isipadu air yang banyak. Parit dan longkang di kawasan ini sempit dan cetek manakala

penempatan penduduk pula dibina di kawasan rendah menyebabkan banjir mudah berlaku

apabila hujan lebat.

Selain itu, pihak pemaju tidak menyelenggarakan sistem perparitan dengan sempurna.

Terdapat banyak sampah-sarap di dalam longkang yang tidak dibersihkan oleh pihak pemaju. Ini

akan menyebabkan air bertakung di dalam longkang dan akan melimpah keluar apabila isipadu

air tidak dapat ditampung.

Di samping itu, air tidak dapat mengalir dengan lancar disebabkan sikap pengusaha-

pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab membuang bahan buangan daripada kilang ke

dalam parit atau sungai. Malah ada juga di kalangan penduduk yang membuang sampah sarap ke

dalam parit atau sungai sesuka hati. Ini akan menyebabkan air bertakung di dalam parit atau

sungai dan mengeluarkan bau busuk.


 Vandalisme

Masalah ini banyak berlaku di kawasan taman permainan di sekitar kawasan Taman Melati.

Dimana segala alat-alat permainan yang didirikan dirosakkan dan tidak boleh digunakan lagi.

Selain itu, keadaan alat-alat permainan tadi yang rosak boleh mendatangkan bahaya kepada

kanak – kanak yang menggunakannya.

Selain itu, kemudahan-kemudahan awam yang lain seperti pondok telefon yang didirikan

untuk panggilan kecemasan telah dirosakkan dan tidak dapat digunakan lagi oleh para penduduk

terutamanya ketika berlaku sebarang kecemasan seperti rompakan, kecurian dan kebakaran.

Bangkok, Thailand.

 Banjir.

Bangkok terletak sekitar dua meter di atas permukaan aras air laut. Di samping itu,

ketinggian tanah Bangkok akan turun lebih kurang dua inci setiap tahun kerana lokasi kawasan

ini terletak di dalam kawasan berpaya. Bahkan, beberapa laporan mengatakan bahawa ketinggian

tanah Bangkok akan turun sebanyak empat inci setiap tahun apabila digabungkan dengan

kenaikan paras air laut.

Ini menimbulkan masalah banjir ketika musim peralihan angin monsun. Ketika musim

peralihan monsun, hujan akan turun dengan lebat. Ini menyebabkan paras air sungai dan terusan

akan meningkat dan menyebabkan banjir besar. Hal ini demikan kerana sungai dan terusan tidak

dapat menampung isipadu air yang banyak dan akan menyebabkan air melimpah keluar. Banjir

besar berlaku pada tahun 1942, 1983 dan 1995.


Kawasan yang selalunya dinaiki air ialah kawasan yang berhampiran dengan sungai Chao

Phraya seperti Lat Krang, Nong Chock dan sebagainya.

Menurut berita Bernama bertarikh 3 Oktober 2008, bencana banjir telah melanda

kawasan sekitar Phitsanulok, Lopburi, Pranakornsriayuthya, Khonkaen dan Prajeenburi sehingga

mengorbankan 24 nyawa di samping menyebabkan lebih 212,000 penduduk lagi mengalami

masalah kesihatan termasuk ruam, selesema, masalah kulit, sakit kaki dan sakit perut. Salain itu,

ia mengakibatkan kerosakan yang dianggarkan Bt115 juta. Hujan lebat dan ribut petir

mengakibatkan kejadian banjir di beberapa kawasan rendah, sekaligus menyebabkan masalah

kesesakan lalu lintas menjadi bertambah buruk.

 Kesesakan Lalu Lintas.

Kesesakan lalu lintas merupakan masalah pembandaran yang paling serius di Bangkok.

Kenaikkan populasi penduduk menyebabkan populasi kenderaan turut meningkat di Bangkok

dan tidak dapat menanggung permintaan yang sangat besar yang diletakkan ke atas sistem jalan

raya yang telah wujud.

Bilangan kenderaan yang banyak dan kekurangan jalan raya menjadi faktor kesesakkan

lalu lintas. Pada tahun 1972, mengikut rekod polis Bangkok menunjukkan kira-kira 243,000

buah kereta terdapat di Bangkok tidak termasuk motorsikal dan purata kelajuaan yang dicapai di

jalan utama adalah 23km/jam. Pada tahun 1990, bilangan kereta meningkat sehingga 1 juta, di

mana panjang jalan utama yang baru di Bangkok sepanjang tempoh 17 tahun adalah 82 km.

Selain itu, kajian lalu lintas yang dijalankan oleh Japanese International Cooperation Agency

(JICA) pada tahun 1990 telah menunjukkan semasa waktu puncak kelajuan lalu lintas pada

setiap jalan utama termasuklah Middle Ring Road ialah bawah 10km/jam. Bagi purata kelajuan
bas dalam Middle Ring Road ialah 11.4km/jam semasa waktu puncak dan 15.2km/jam semasa

bukan waktu puncak.

Selain itu, kekurangan pengangkutan awam, pengurusan trafik yang tidak terurus dan

kelakuan buruk pemandu di Bangkok menjadi faktor kesesakkan lalu litas di Bangkok. Bangkok

Mass Transit Authority (BMTA) merupakan syarikat bas yang terdapat di Bangkok.Mungkin

boleh dianggap sebagai syarikat bas kota keempat terbesar di dunia, tetapi masih tidak

mempunyai bas yang mencukupi untuk membawa penduduk di Bangkok.. Tetapi jika mencukupi

penduduk masih lagi nak mengembara dengan menggunakan kereta persendirian jika tiada

pengekangan untuk mereka melakukan begitu.

Pelanggaran dan pengabaian terhadapan undang-undang lalu lintas semakin bermaharaja

lela di Bangkok seperti tempat letak kereta haram dan tidak mematuhi lampu isyarat. Sikap

penduduk Bangkok yang suka melanggar peraturan lalu lintas seperti meletakkan kereta di

kawasan larangan meletak kereta, tidak mematahi lampu isyarat dan lain-lain menjadi punca

masalah kesesakkan lalu lintas

Kekurangan kodinat awam di dalam operasi dan pengurusan trafik di Bangkok amat

merisaukan. Kekurang sumber kewangan untuk menambah jaringan jalan raya dan kesukaran

dalam membeli tanah persendirian bagi pembinaan jalan raya menjadi salah satu faktor

kesesakkan lalu lintas.

 Pencemaran.

Peningkatan jumlah kereta yang banyak di tambah lagi dengan keseakkan lalu lintas dan

kepadatann industri perkilangan yang tinggi di Bangkok menyebabkan udara di Bangkok

tercemar. Ini di sebabkan pembebasan bahan bakar daripada kenderaan dan perindustrian. Kajian
yang dilakukan oleh National Environmental Board menunjukkan kandungan udara yang

mengandungi plumbum telah meningkat mendadak dalam beberapa tahun yang lepas. Kajian

yang dilakukan pada tahun 1983 hingga 1986, menunjukan bahawa kandungan plumbum

daripada pembebasan gas gasoline dalam udara dianggarkan sebanyak 0.1 hingga 1.0

micrograms per m3. Walaubagaimanapun, pada tahun 1987 hingga 1989, kandungan plumbum

terus meningkat daripada 0.6 kepada 5.45 micrograms per m3. Ini menunjukkan peningkatan

lebih 5 kali ganda. Selain itu, kandungan gas carbon monoxide di dalam udara turut meningkat

daripada 1.0-9.5 mg per3 kepada 1.1-52.7 mg per m3. Ini akan memberikan kesan sampingan

kepada kesihatan manusia seperti edama, lelah, pendarahan pulmonary dan sebagainya.

Kebanyakkan terusan dan laluan air di dalam bandar sudah tercemar teruk dan

mengeluarkan bau yang busuk. Ini disebabkan sikap penduduk Bangkok membuang bahan

buangan ke dalam longkang utama yang bersambung terus kepada terusan dan sungai.

Selain itu, Sungai Chao Phray yang merupakan sungai utama di Bangkok sudah tercemar.

Ini di sebabkan, rawatan kumbahan yang tidak terurus.

Di samping itu, Kilang–kilang yang tidak bertanggungjawab membuang sisa–sisa

daripada kegiatan perkilangan ke dalam sungai seperti toksik turut menyebabkan pencemaran

sungai di Bangkok

Nilai Dan Unsur Patriotisme.


Kita haruslah mempertahankan negara Malaysia dengan bertanggungjawab memelihara

alam sekitar serta membantu mengurangkan kesan negatif kegiatan ekonomi terhadap alam

sekitar negara Malaysia.


Langkah mengurangkan Masalah Petempatan.

Taman Ungku Tun Aminah.

Penyelesaian Masalah Pencemaran Air Dan Udara.

 Penguatkuasaan Undang-Ungdang.

Kerajaan Malaysia telah mengubal pelbagai undang-undang untuk melindungi alam

sekitar. Antaranya adalah Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Ianya merupakan perundangan secara

menyeluruh tentang alam sekitar.

Akta ini telah menetapkan bahawa segala projek yang mempunyai kemungkinan

menjejaskan alam sekitar dan masyarakat mestilah menjalankan proses Penilaian Kesan Alam

Sekitar (EIA). Projek tersebut tidak boleh dilaksanakan sehingga penilaian itu diluluskan. Agensi

yang ditugaskan untuk melaksakan akta yang digubal untuk menjaga alam sekitar ialah Jabatan

Alam Sekitar (JAS). JAS telah ditubuhkan untuk tujuan penguatkuasaan. JAS menguruskan

perkara-perkara yang berkaitan kualiti udara dan air,sisa industri,aras kebisingan dan penilaian

kesan alam sekitar.

Peraturan dan undang-undang yang sedia ada, iaitu Akta Kualiti Alam Sekitar, 1974 tidak

berjaya untuk menangani permasalahan pencemaran yang semakin teruk melanda sumber air di

negara kita. Akta Kualiti Alam Sekitar, 1974 yang sedia ada perlu dipindah dan dikemaskinikan

agar undang-undang yang ada dapat mengikut kesesuaian dan tahap keberkesanannya di waktu

ini. Begitu juga undang-undang yang sedia ada perlu diperketatkan bagi mengelakkan

berlakunya pencemaran semakin kritikal.


Selain itu, pihak berkuasa terutamanya Jabatan Alam Sekitar (JAS) perlu menjalankan

tugas dengan lebih ketat dan tegas agar semua pihak mematuhi undang-undang dan tidak

melanggarnya.

Salah satu alternatif lain adalah mewujudkan suatu sistem pengurusan air bersepadu bagi

mengawal pencemaran dan kualiti air di seluruh negeri. Pertindahan bidang kuasa antara agensi

dan jabatan meyukarkan lagi pengurusan air di Malaysia.

 Program Pendidikan Dan Penyelidikan.

Pencegahan pencemaran air sungai amat memerlukan kesedaran daripada masyarakat

setempat. Mereka perlu mempunyai sikap positif, pengetahuan, dan kemahiran berkesan untuk

menjaga alam sekitar. Bagi mancapai objektif ini, pendidikan formal atau tidak formal mengenai

alam sekitar perlu dipupuk sejak daripada kecil dan menjadi salah satu silibus di peringkat

pendidikan rendah. Selain itu, program penyelidikan alam sekitar seharusnya digalakkan dan

diberi peruntukan kewangan yang sewajar bagi mencapai satu bidang pengurusan kualiti air

khususnya.

Di peringkat sekolah, pihak sekolah boleh menubuhkan Kesatuan Pencinta Alam bagi

mengajar pelajar cara menghindarkan pencemaran terhadap sungai. Kementerian pendidikan

juga boleh mengadakan kempen, ceramah, pertandingan melukis serta pertandingan menulis esei

untuk menyemaikan sifat mencinta alam sekitar di kalangan pelajar.


Penyelesaian Masalah Sistem Perparitan.

 Mendalamkan sistem perparitan.

Longkang atau parit yang sempit dan cetek perlu diperbesarkan dan didalamkan supaya

longkang atau parit ini dapat menampung isipadu air yang banyak ketika hujan lebat. Selain itu,

jaringan sistem perparitan hendaklah dibina dengan meluas seperti membina lebih banyak lagi

longkang dan parit.

 Menyelenggarakan sistem perparitan dengan terurus.

Pihak pemaju perlu menyelenggara dan membuat pemantauan siatem perparitan di kawasan

dipertanggungjawabkan sekurang-kurang 2 kali seminggu supaya sampah-sarap yang

menyebabkan air bertakung didalam sistem perparitan dapat dikeluarkan.

Selain itu, pihak pemaju perlu menubuhkan jawatankuasa yang berkaitan dengan sistem

perparitan supaya peyelenggaraan dan pemantauan sistem perparitan dilakukan dengan terurus.

Jawatankuasa ini bertanggungjawab meyelenggara dan memantau sistem perparitan di kawasan

yang diarahkan oleh pihak pemaju.

 Kempen.

Orang ramai mesti diingatkan tentang kepentingan menjaga alam sekitar melalui kempen.

Para pekilang, usahawan, dan peniaga serta orang awam mesti digalakkan supaya lebih

berwaspada tentang kesan-kesan amalan mereka terhadap alam sekitar. Kempen alam sekitar ini

dapat dijalankan melalui media massa seperti televisyen dan surat khabar.
Kaedah dan aktiviti yang dijalankan ialah ceramah, pameran, kem kesedaran alam

sekitar, bengkel dan sebagainya. Selain itu, Minggu Alam Sekitar hendaklah diadakan di sekolah

supaya budaya mencintai alam sekitar dapat dipupuk. Agensi kerajaan yang terlibat dengan

kempen alam sekitar ialah Jabatan Alam Sekitar dan Agensi bukan kerajaan ialah WWF,

Persatuan Perlindungan Alam Sekitar (ESPM), IEM, ENSEARCH dan sebagainya.

Penyelesaian Masalah Vandelisme.

 Memberatkan Hukuman.

Hukuman bagi pesalah vandalisme di Negara Malaysia sangatlah ringan. Oleh itu, pihak

yang bertanggungjawab perlu menguatkuasakan dan mengubal undang – undang supaya

hukuman yang dikenakan lebih berat agar memberi kesedaran kepada pihak yang tidak

bertanggungjawab melakukan vandalisme.

Antara hukuman yang patut dikenakan iaitu, bagi mereka yang melakukan jenayah ini,

boleh dikenakan denda pada kadar yang tinggi seperti antara RM 10,000 hingga RM30,000,

penjara sehingga pesalah benar – benar insaf, sebatan pada kadar yang banyak dan menggantikan

alat yang rosak itu.

 Menpergiatkan Rondaan Pihak Yang Bertanggungjawab.

Pihak yang bertanggungjawab seperti polis, rela dan sebagainya perlu mempergiatkan rondaan di

kawasan yang menjadi sasaran kegiatan vandelisme. Melalui langkah ini, kegiatan vandelisme

dan kegiatan jenayah yang lain seperti kecurian, pembunuhan, peras ugut dan lain-lain dapat

dibanteras. Di samping itu juga didirikan menara peninjau sebagai langkah pemantauan oleh

pihak berkuasa.
Selain itu, Rukun Tertangga perlu ditubuhkan di kawasan perumahan dan Jawankuasa

Kampung perlu ditubuhkan di kawasan kampung untuk melakukan rondaan di sekitar kawasan

taman perumahan dan kampung supaya kegiatan vandelisme dan kegiatan jenayah yang lain

dapat dibanteras.

Bangkok, Thailand.

Penyelesaian Masalah Banjir

 Membina Terusan.

Berhampiran dengan Bangkok terdapat banyak terusan yang dinamakan Khlong dibina

oleh Pemerintahan Metropolitan Bangkok untuk mengelakkan banjir. Terusan ini ada yang

semula jadi dan ada yang digali oleh manusia. Terusan ini telah ditambak, ditimbuni oleh guni-

guni tanah dan dibina tembok konkrit untuk mengelakkan air daripada melimpah keluar

daripadanya. Selain itu, terusan ini telah didalamkan supaya dapat menampung isipadu air yang

banyak ketika hujan lebat. Keseluruhannya terdapat 750 buah terusan di Thailand.

 Membina Empangan.

Terdapat 3000 empangan sungai di seluruh Thailand yang dibina sejak tahun 1950-an

lagi bagi mengatasi masalah banjir di selatan Thailand terutamanya di Bangkok. Selain itu,

empangan ini mempunyai pelbagai fungsi iaitu sebagai janakuasa elektrik, bekasan air minuman

dan pengairan sawah-sawah pagi.


Penyelesaiaan Masalah Kesesakkan Lalu Lintas.

 Memperbanyakkan Jalan Raya.

Pemerintahan Metropolitan Bangkok (BMA) telah merancang untuk membina Lebuhraya

Second-Stage Expressway yang bermula daripada pintu masuk Utara Bangkok hingga ke pintu

masuk Selatan Bangkok. Selain itu, lebuhraya bertingkat dibina untuk mengurang kesesakkan

lalu lintas di Bangkok. Terdapat lebuhraya dua tingkat, tiga tingkat dan empat tingkat di

Bangkok.

 Mempertingkatkan Sistem Kawalan Trafik

Pengawalan lampu isyarat perlu dikawal sepenuhnya menggunakan komputer dan

dikoordinasikan dengan menggunakan sistem kawalan Expressway. Undang-undang dan

peraturan trafik perlu diperketatkan supaya pemandu akan mengikuti undang-undang ini dan

mengamalkan cara pemanduan yang berhemah

Kenderaan berat seperti lori, jentera dan sebagainya hendaklah tidak dibenarkan untuk

memasuki ke kawasan bandar. Selain itu, candangan bagi mengenakan bayaran kepada

kenderaan yang hendak memasukki pusat pentadbiran perniagaan boleh juga dipertimbangkan.

Ini sekali gus dapat meningkatkan lagi aliran trafik.

Selain itu, tempat meletakkan kereta di pinggiran jalan hendaklah dilarang jika perlu dan

kemudahan tempat meletak kereta awam perlu di perluaskan.


Penyelesaian Masalah pencemaran Air Dan Udara.

 Memasang Alat Penapis Asap.

Selain itu Pemerintahan Metropolitan Bangkok (BMA) telah mewajibkan kilang kereta

untuk memasang alat catalytic converter pada ekzos kenderaan untuk mengurangkan pelepasan

asap dan kerajaan menetapkan jadual penggunaan gasoline tanpa plumbum ke atas semua

pengeluaran kereta baru.

Di samping itu juga kilang diwajibkan memasang penapis asap serta membina cerobong

asap yang tinggi. Masalah pencemaran air diatasi dengan memasang perangkap sampah dan

membina loji rawatan air kumbahan.

 Perkhidmatan Pembetungan Bersambung

Pemerintahan Metropolitan Bangkok (BMA) telah melakukan perkhidmatan

pembetungan bersambung yang mempunyai rangkaian paip pembetung bawah tanah, stesen pam,

loji rawatan dan kemudahan merawat enapcemar najis. Perkhidmatan pembetungan bersambung

bermula apabila air kumbahan mengalir keluar dari paip pembetung bawah tanah dan

kemudiannya terus ke loji-loji rawatan kumbahan awam untuk mendapatkan rawatan sebelum

efluennya (limpahan) disalurkan ke dalam sungai.

Pepejal kumbahan akan mengenap ke bahagian bawah loji rawatan kumbahan dan

menghasilkan enapcemar najis. Cecairnya pula akan melalui rawatan secara biolojikal sebelum

disalir ke dalam longkang atau sungai. Loji-loji rawatan kumbahan berupaya merawat air

kumbahan untuk memenuhi piawaian-piawaian kumbahan yang ditetapkan.


Nilai Dan Unsur Patriotisme.

Sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kita haruslah menghargai usaha-usaha

yang diambil oleh badan-badan kerajaan mahupun NGO tertentu dalam mengurangkan kesan-

kesan kegiatan ekonomi yang dijalankan di tanah air yang tercinta ini.

Saya bersyukur kerana pihak kerajaan Malaysia telah berusaha mengambil langkah-

langkah untuk mengatasi dari semasa ke semasa. Namun begitu, rakyat juga perlu berkerjasama

dengan kerajaan supaya setiap program dan langkah yang dilancarkan mendapat kejayaan.
BAHAN GRAFIK

 Jadual.

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH

PENDUDUK TAMAN UNGKU TUN AMINAH

JENIS MASALAH BILANGAN

Pencemaran 8

Perparitan 5

Vandelisme 4

Lain-lain 3

Sumber : 20 orang responden penduduk Taman Ungku Tun Aminah.

 Graf.

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH PENDUDUK


Bilangan TAMAN UNGKU TUN AMINAH

1
Pencemaran Perparitan Vandelisme Lain-lain
0
 Carta Pai.

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH

PENDUDUK TAMAN UNGKU TUN AMINAH

15%
40% Pencemaran
Perparitan
20% Vandelisme
Lain-lain
25%

 Peta Minda.

Masalah
Petempatan Di
Taman Ungku
Tun Aminah

Sistem Perparitan
Pencemaran Air
Yang Tidak Vandelisme
Dan Udara
Terurus
Sesungguhnya, kajian itu telah menberikan banyak kesan yang positif kepada saya.

Melalui kajian ini, saya telah mengetahui petempatan dan perkembangan di kawasan Taman

Ungku Tun Aminah yang dahulunya merupakan sebuah hutan dan kini telah bertukar menjadi

sebuah taman perumahan.

Kajian ini juga memberi saya maklumat tentang faktor-faktor petempatan di kawasan ini

seperti bentuk muka bumi, tahap ketersampaian dan kegiatan ekonomi.

Selain itu, saya juga dapat mengenal pasti masalah petempatan terhadap alam sekitar

seperti pencemaran, masalah peparitan dan sebagainya serta langkah-langkah untuk

mengurangkan masalah petempatan terhadap alam sekitar seperti berkempen, menguatkuasakan

undang-undang dan sebagainya.

Melalui kajian ini, saya telah memperolehi pengalaman yang amat berguna dalam

pembelajaran geografi saya dengan menggunakan pelbagai kaedah dalam usaha mendapatkan

data dan maklumat berkaitan dengan kawasan kajian saya. Maklumat-maklumat yang saya dapati

telah diproses dan dipersembahkan dalam bentuk grafik seperti jadual, graf bar dan carta pai

seperti yang telah diajar oleh guru.

Berdasarkan pemerhatian yang telah dijalankan, saya mendapati masih lagi wujud

semangat perpaduan yang kental antara penduduk Taman Ungku Tun Aminah yang telah

membawa keharmonian dalam kalangan mereka yang berbilang kaum sehingga ke hari ini. Saya

telah bertungkus lumus dalam menjalankan kajian di Taman Ungku Tun Aminah dan saya berasa

seronok dengan sikap-sikap penduduk Taman Ungku Tun Aminah yang sering membantu saya

sehingga ada yang sanggup menumpangkan saya ke kawasan kajian dengan kenderaan mereka.
Walaubagaimanapun, saya berasa sangat berpuas hati dengan usaha-usaha yang saya lakukan

dan bersyukur kerana telah dapat menyiapkan tugasan ini dengan jayanya.

Melalui kajian ini, saya juga dapat menghayati nilai kesabaran, ketabahan, kejujuran dan

kerjasama antara rakan -rakan semasa menjalankan dan menyelesaikan kerja kursus ini dengan

sempurna. Nilai kerjasama telah membuatkan saya bersama rakan-rakan berganding bahu untuk

mencari maklumat tentang kawasan kajian.

Kerja kursus ini juga memberi peluang kepada saya untuk menguasai kemahiran

membuat penyelidikan dengan tatacara yang betul serta dapat meningkatkan kemahiran

berkomunikasi. Selain itu, nilai yang telah saya perolehi ialah keberanian untuk berkomunikasi,

memupuk sifat menghargai tradisi budaya dan bangsa negara kita. Kini, saya telah mengenali erti

tidak putus asa dalam melaksanakan sesuatu tugasan.

Pengkajian ini juga menaikkan semangat patriotisme saya kerana dengan mengenali dan

mengkaji kawasan saya, saya dapat lebih menjiwai dan mencintai Negara saya. Seperti yang

disebut dalam peribahasa melayu,"Tak kenal maka tidak cinta".


Gambar.

Masalah Petempatan Di Taman Ungku Tun Aminah.

Kemudahan Di Taman Ungku Tun Aminah.


Sungai Skudai yang telah Longkang di Taman
Telefon
Ungku
Awam
Tundi Taman Ungku
tercemar. Aminah tidak diselenggarakan.
Tun Aminah yang telah dirosakan.

Triton Bas merupakan Sekolah Kebangsaan Taman Plaza Tasek di Taman Ungku
pengangkutan awam di Taman Ungku Tun Aminah. Tun Aminah.
Ungku Tun Aminah.
Masalah Petempatan Di Bangkok.

Kemudahan
KesesakkanDi
laluBangkok.
lintas di Pencemaran udara
Banjir kilat di Bangkok.
Bangkok. mengakibatkan jerebu di
Bangkok.

Pelabuhan di Dungai Chao Mass Rapid Transit Authority di Kuil Wat Pho menjdi destinasi
Phraya, Bangkok. Bangkok. pelancongan di Bangkok.
Surat Kebenaran Membuat Kajian.
Surat Makluman Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga.
Surat Makluman Kepada Ibu Bapa / Penjaga.
Borang Soal Selidik.
Orang Sumber.
Buku Rujukan.

Chong Mui Sen, 2008 , Nexus Geografi PMR, Penerbitan Sasbadi Sdn. Bhd. : Petaling Jaya

Johor Bahru Street Directory, Penerbitan Rimman : Johor Bahru.

Atlas.

Atlas Progresif KBSM Baru, Penerbitan Longman : Petaling Jaya

Atlas Moden Malaysia Dan Dunia, Penerbitan Fajar Bakti : Kuala Lumpur.

Internet.

Bangkok Metropolitan Region urbanized area, 1974 and 1984 (Source: Aerial photograph

interpretation, National Housing Authority),

http://www.unu.edu/unupress/unupbooks/uu11ee/uu11ee0z.htm#the%20urbanization%20of

%20bangkok:%20its%20prominence,%20problems,%20and%20prospects

GEO, http://www.scribd.com/doc/13461484/GEO

Sungai Chao Phraya, http://ms.wikipedia.org/wiki/Sungai_Chao_Phraya

Bangkok, http://ms.wikipedia.org/wiki/Bangkok

Orang Sumber.

Nor Arbaayah Binti Sharif, 52 Tahun, No.1, Jalan Nakhoda 29, Taman Ungku Tun Aminah,

81300, Skudai, Johor.


Kamaruzaman Bin Abdul Rasid, 55 Tahun, No.1, Jalan Nakhoda 29, Taman Ungku Tun Aminah,

81300, Skudai, Johor.

Nor Aizat Bin Kamaruzaman, 21 Tahun, No.1, Jalan Nakhoda 29, Taman Ungku Tun Aminah,

81300, Skudai, Johor.