Anda di halaman 1dari 914

SULINGEMAS

Padajamanlimawangsa(th.907960),kerajaanNanCaomerupakannegara
kecildipropinsiYuNansebelahselatan.Mungkinkarenakecilnyakerajaan
initidakdipandangmataolehkerajaanlain,jugaolehkerajaanSungyang
kemudiandibangun.

Akantetapi,padapagiharidipertengahanmusimchun(semi)itu,banyak
sekalitokohtokohterkenaldiduniakangouwtermasukketuaketua
perkumpulandaripelbagaialiran,orangorangmudayangpatutdisebut
pendekarsilat,danorangoranganehyangmemilikikesaktian,Datang
membanjiriNancao.Apakahgeranganyangmenarikparakelanadanpe
tualanganitumendatangiNancao?Adapulahalyangmenarikmereka
berdatangandaritempattempatyangamatjauh.

PertamaadalahpengangkatanBengkauw(KetuaAgamaBengkauw)
sebagaiKoksu(GuruNegara)KerajaanNanCao.Merekaberdatanganuntuk
memberiselamatkepadaKetuaBengkauwyangsudahamatterkenaldi
duniakangouw.SiapakahtidakmengenalKetuaAgamaBengkauwyang
bernamaLiuGandanberjulukPatjiuSinong(RajaSaktiBerlengan
Delapan)Itu?Padamasaitu,PatjiuSinongLiuganmerupakantokoh
gemblenganyangjarangditemukankeduanya,jarangmenemukantanding.
Selainmemilikikesaktianhebat,PatjiuSinongLiuGanjugamerupakan
pendiriAgamaBengkauwataupembawaagamaitudaribarat.Tidaklah
mengherankankalauapabilakinitokahtokohdaripartaipersilatanbesar
sepertiSiauwlimpai,Kunlunpai,Hoasanpai,danlainlainmengirim
utusanuntukmenghaturkanselamatataspengangkatantokohsaktiini
sebagaiKoksuKerajaanNancao.

Adapunhalkeduayangmeyebabkanterutamakaummuda,parapendekar
perkasadaripelbagaipenjuruduniaikutpulaberdatangan,adalahtersiarnya
beritabahwaputeritunggalPatjiuSinonghendakmempergunakan
kesempatanberkumpulnyaparatokohpersilatanituuntukmencarijodoh!
Tentusajahalinimenggegerkanduniakaummuda,menggerakanhati
merekauntukikutdatangmempergunakankesempatanbaikmengadu
untung.Siapatahu!NamaLiuLuSian,puteriKetuaBengKauwitusudah
terkenaldimanamana.Terkenalsebagaiseoranggadisyangselaintinggi
ilmusilatnya,jugamemilikikecantikansepertidewikhayangan.Terkenal
pulabetapagadisjelitainitelahberanimenolakpinanganpinanganyang

datangnyadariorangorangbesar,dariputeraputeraparaketua
perkumpulan,bahkanmenolakpulapinangandariistanabeberapakerajaan!

Tentusajaparapemudainipunsebagianbesarhanyainginmenyaksikan
sendiribagaimanaujudrupadanbentukdarayangterkenalitu,karena
jarangdiantaramerekayangpernahmelihatLiuLuSian.Yangpernah
bertemudengangadisinimemujimujisetinggilangit,terutmasekalitentang
kecantikannya,yangmenjadibuahbibirparamuda,bahkanentahsiapa
orangnyayangmembuat,telahadasajakpujianbagiLiuLuSian.

"RambutnyaHaluslicinlaksanasuteraharummelambai,meraihcinta
asmara!Mataindah,kerlingtajammengguntingjantung,bulumatalentik
berkedipmesramembuatbingung!Hidungmungil,haluslaksanalilindiraut,
cupingtipisbergerakmesramenambahpatut!Hangatlembut,merahbasah
juwitaGendewaterpentangberisisarimaduPuspita!"

BanyaklagipujipujiyangmesrabagikejelitaandaraayuLiuLuSian,yang
dikagumisiapayangpernahmelihatnya,dipujidariujungrambutsampaike
telapakkakinya!Memangsesungguhnyalah,LiuLuSianseorangdarajelita.

Usianyabaruenambelastahun(padajamanitusudahdewasadanmasak)
Namunilmusilatnyaamattinggi.Halinitidakmengherankankarena
semenjakkecilnyaiadigemblengolehayahnyasendiri.Hanyasayangbahwa
sejakberusiaduatahun,LiuLuSiantelahditinggalmatiibunya.Iatidak
pernahmerasakasihsayangibukandungdanmungkinhaliniyangmembuat
iamenjadiseoranggadisyangberwatakaneh,rianggembira,lucujenaka,
akantetapijugaliarbebas,takterkekanginginmenangdanberkuasasaja,
tidakmautundukkepadasiapapunjuga.

ParamudayangmendatangiNanCaosemuatahubelakabetapasukarnya
memperolehgadisputeriketuaBengkauwitu.Bagaikansetangkaibunga,Lu
Sianadalahbungadewatayangtumbuhdipuncakgunungyangamattinggi
dansukardidapatkan.

DaraituputeritunggalPatJiuSinongyangsakti,yangtentusaja
menghendakiseorangmantupilihan,baikdipandangdarisudutketurunan,
keadaan,maupuntingkatkepandainnya.Bahkankabarnyadaraituhanya

maumenjadiisteriseorangpendekarmudayangmampumengalahkan
dirinya!Namun,paramudayangsudahdimabokasmara,bagaikan
serombongansemutyangtertarikolehharumdanmanisnyamadu,tidak
takutbahaya,berusahamendapatkannyabiarpunbahayamengancam
nyawa.

TiadahentinyaparamudaitumempercakapkantentangLuSian,memuji
mujikecantikannya,menyatakanharapanharapanmulukketikamereka
bermalamdirumahrumahpenginapandikotarajasambilmenantisaat
dibukanyakesempatanbagimerekauntukmemasukihalamangedungPat
jiuSinongbeberapaharilagi,dimanaselainhendakikutmemberiselamat,
merekapunberharapakandapatmenyaksikankehebatandarayangmereka
percakapkandanyangkembangmimpimerekasetiapmalam.

LiuLuSianbukantidaktahuakanhalini.Gadisyangmanjainimaklum
sepenuhnyabahwaiamenjadibahanpercakapandanpujian.Makapadapagi
hariitu,duaharisebelumayahnyamenerimaparatamu,iasengaja
mengenakanpakaianindah,menunggangseekorkudaputih,lalumelarikan
kudanyamengelilingikotaraja!Memanghebatdaraini.Wajahnya
kemerahan,berseriseridanpadakeduapipinyayangbagaikanpauh
dilayang(merahjambu)itu,nampaklesungpipitmenghiassenyumdikulum.
Rambutnyayanghitamgemukdigelungkeatas,diikatrantaimutiaradan
ujungnyabergantungdibelakangpunggung,halusmelambaitertiupangin.
Tubuhnyaamatramping,pinggangnyakecilsekalidapatdilingkarijarijari
tanganagaknya,terbungkuspakaiansuteramerahmudabergarispinggir
birudankuningemas,ketatmancetakbentuktubuhyangpadatberisikarena
terpeliharadanterlatihsemenjakkecil.

Pengaitbajuterbuatdaripadabenangemasyanggemilang,ikatpinggangnya
darisuterabiruyangbergerakgerakbagaikansepasangularhidup.
Celananyasuteraputihyangseakanmembayangkansepasangkakiindah,
padatberisidansempurnalekuklekungnya,diakhiridengansepasang
sepatuhitamyangberlapisperak.Cantiktakterlukiskan!Menyaingibidadari
sorgadengangeraktubuhyanglemahgemulaidanelok,akantetapirangka
pedangyangtergantungdipinggangnyamembuatialebihpatutmenjadi
seorangDewiKwanImPouwsat!

KudaputihtunggangannyaberlaricongklangdanLuSianmemandanglurus
kedepannamunujungmatanyamenyambarkankerlingtajamkesanasini,
terutamadiwaktukudanyalewatdepanrumahrumahpenginapandimana

paratamumudaberjajardepanpintudenganmatajalangdanmulut
ternganga,terpesonamengagumidewiyangbarulewat.

Setelahdaraayuitulenyapbayangannya,ributlahparamudaterunaitu.
Makinparahpenyakitasmaramenggerogotijantung.Makinramai
percakapanmerekatentangSiCantikmanis.Rindudendamdanharapan
merekayangterbawadarirumahratusanbahkanribuanlijauhnyaterpenuhi
sudah.Merekadapatmenyaksikandenganmatakepalasendiridewipujaan
hatimereka.Danbetapatidakmengecewakanpemandanganitu.Bahkan
melebihisemuadugaandanmimpi.TergilagilabelakamerekasetelahLu
SianLewatdiataskudanya.

"Aduh...,matiaku...!Kalauakutidakberhasilmenggandengnyapulang,
percumaakuhiduplebihlamalagi...!"Seorangpemudatampantanpaia
sadarimengucapkankatakatainisambilmenariknapaspanjang.

"Lebihbaikmatidibawahkakisijelitadaripadapulangbertanganhampa!"
sambungpemudakedua.

"Siapatahu,rejekikubesartahuninimenurutperhitunganperamal!Jodohku
seoranggadisbermatabintang.Danmatanya...!Ah,matanya...,Kalahbintang
kejora!"katapemudalain.

"Mulutnyayanghebat!Amboooiiimulutnya...ah,inginakumenjadibuahapel
agardimakannyadanberkenalandenganbibiritu.Aduhhh...!"

Bermacammacamseruanparamudaituyangseakanlupadiri,menyatakan
perasaanhatimasingmasingyangmenggelora.Sudahlajimkalau
sekumpulanorangmudabercakapcakap,merekalebihberanimanyatakan
perasaanhatimasingmasingsehinggapercakapanitumenjadihangatdan
kadangkadangterdengarkatakatayangkurangsopan.

Apalagiparamudayangtergilagilapadaseoranggadisjelitainiadalah
orangorangkangouw,pemudapemudakelanakelanadanpetualang.
Banyaksudahtempatmerekajelajahi,cukupsudahdaradarajelitamereka

saksikan,namunbarusekaliinimerekamenjumpaidarasecantikLuSian.
Melampauisemuakembangmimpi.

Tujuhorangpemudayangberkumpuldalamsebuahrumahpenginapanitu
adalahpendekarpendekarmudadaribeberapapartai.Sepertibiasa,karena
merasasegolongandansetujuan,merekalekasbersahabatdanselain
menuturkanpengalamanmasingmasingyangbiasanyamerekalebihi,juga
merekatiadahabisnyamemujimujidanmembicarakandiriLiuLuSianyang
diamdiammerekaperebutkan.SetelahLuSianyanglewatdidepanrumah
penginapanitu,sampaijauhmalamparapemudainibicaratentangLuSian
danmasingmasingmenyatakanharapanmenjadiorangyangterpilihdengan
mengemukakandanmenonjolkankeistimewaanmasingmasing.

"SebagaiputeriBengkauw,tentukepandaiannyaamattinggidanbelum
tentuakumampumenandinginya.Akantetapi,ilmugolokkuyangterkenal
dannamaIlmuGolokPelangidiAwanBirumemilikikeindahanyang
melebihikeindahansenitarimanapunjuga.Siapatahu,keindahanseni
permainangolokkuakanmenawanhatinya!"katapemudamukaputih
denganpandangmatamerenungpenuhharapandandidepanmatanya
terbayanglahmulutmanisLuSian,karenadialahyangjaditergilagilaoleh
mulutmanisitudaninginmenjadibuahapel!

"Akutidakpunyakedudukan,orangtuakumiskindanakupuntidak
berpendidikan,tidakpandaitulisbaca.Akantetapi,biarpunilmusilatku
mungkintidaksetinggidia,akumemilikitenagabesaryangbolehdiukur
dengantenagasiapapunjuga."katapemudatinggibesaryangmatanyalebar.

"MudahmudahannonaLuSiansudimemandangnamabesarKunlunpai
sehingaakusebagaimuridkecilKunlunpaiakanmenarikperhatiannya."
katapemudaketigayangtampanjuga.Demikianlah,tujuhorangpemudaitu
menonjolkankeistimewaanmasingmasingdenganharapandialahyangakan
terpilih.

Lewattengahmalambarulahmerekamemasukikamarmasingmasing,
namuntentusajamerekatakdapattidur,karenadidepanmatamereka
selaluterbayangwajahLiuLuSian.Makaketikaterdengaradatamubaru
datangdandisambutolehpengurusrumahpenginapan,merekabertujuh

semuakeluardanmelihattamuseorangpemudaberpakaianindah,berwajah
tampansekalidanbersikaptenangmemasukiruangdalam.

"Maaf,Kongcu(tuanmuda),bukankamikuranghormatterhadaptamu.Akan
tetapi,kamaryangpatutuntukKongcusudahpenuhsemua.Kecualikalau
diantaraparaEnghiong(Pendekar)yangterhormatmembagikamarnya..."
Denganraguragudanpenuhharappenguruspenginapanitumemandangke
arahtujuhpemudayangsudahkeluardarikamarmasingmasing

TujuhorangmudaitumemandangSiPendatangbarupenuhperhatian.
Pemudainiberpakaiansepertiorangterpelajar,gerakgeriknyahalus,sama
sekalitidakmembayangkangerakseorangahlisilat.Otomatisorang
pendekarmudaitumemandangrendah.

Manaadaseorangpendekarsukamembagikamardengankutubukuyang
tentuakanmenjemukandanbicaranyatentusoalkitabkitabdansajak
belaka?Pemudaituagaknyamaklumakanpandangmatamereka,maka
cepatcepatiamengangkatkeduatangankedepandada,danmemberi
hormatberkatadenganpenuhkesopanan.

"HarapCuwiEnghiong(TuantuanPendekarSekalian)sudimemberimaaf
kepadasiawte(akuyangmuda).Tentusajasiawtetidakberanimenggangu
paraEnghiong,akantetapibarangkaliadadiantaraparaCuwiyangsudi
membagikamar..."Iaberhentibicaramelihatmerekamengerutkankening,
danmenantijawaban.Ketikatidakadajawabandatang,iatersenyum.

"Saudarasiapakahdandarigolonganmana?ApakahtamudariBengkauwcu
Liulocianpwe(OrangTuaGagahsheKetuaBengkauw)?"tanyapemuda
tinggibesaryangbertenagagajah.

"SiauwtesheKweebernamaSeng,oranglemahsepertisiauwteyangsetiap
harimenekunihurufhurufkuno,tidakdarigolonganmanamanadan
siauwtehanyapelancongbiasa."

Hmm,maaf,kamarkusempitsekali."jawabsiTinggiBesarkehilangan
perhatian.

"Kamarkujugasempit."jawaborangkedua.

"Akutidakbiasatidurberteman."kataorangketiga.

"Maaf,maaf,memangsiauwtetidakberanimenggangguCuwi.Eh,Lopek,
kautadibilangtentangkamaryangpatut,apakahmasihadakamaryang
tidakpatut?"KweeSengmenolehkearahpenguruspenginapansedangkan
tujuhorangpendekaritusudahkembalikekamarmasingmasingdan
menutupkandaunpintunya.

"Ah,ada..Ada,Kongcu.Akantetapi,ituadalahkamarkamarkecildisebelah
belakang,dahulumenjadikamarpelayan,tidakberanisayamenawarkannya
kepadaKongcu..."

KweeSengtersenyum."Tidakmengapa,Lopek.Malamsudahbeginilarut,
mencarikamardipenginapanlainpunrepot.Biarlahakubermalamdikamar
pelayanitu."

DengantergopohgopohpenguruspenginapanitulalumendahuluiKwee
Sengsambilmembawasebuahlampu,mengantartamunyakesebuahkamar
yangberadajauhdiujungbelakang.Benarsaja,kamarinikecil,hanyaterisi
sebuahpembaringanbambuyangsetengahreyot,lantainyatidakbegitu
bersihpula.

"Ah,cukupbaik!"seruKweeSengsambilmenaruhbungkusanpakaiannyadi
ataspembaringan."Tidakusahkautinggallampumu,Lopekakubiasatidur
gelap."Iamenjatuhkandirinyadiataspembaringanyangmengeluarkan
bunyiberkereotan.

Penguruspenginapanitukeluardaridalamkamarmembawalampunya
sambilmenggelenggelengkepalasakingheranmelihatseorangkongcu

berpakaianindahitukelihatannyasudahtidurpulasbegitutubuhnya
menyentuhpembaringan,iamenutupkandaunpintuperlahanlahan.

Sebentarkemudiansekelilingtempatpenginapansunyi.Pengurusdan
penjagapunsudahtidur.Yangterdengarhanyadengkuryangkerasdari
kamarpemudatinggibesar.Daribeberapabuahkamarlainterdengarsuara
orangmengigaumenyebutnyebutnamaLiuLuSian.Bahkandalammimpi
pemudapemudainiselalumerindukanLuSian!

SuaramengigauinikeluardarikamarpemudaanakmuridKunlunpai.Tiba
tibasebagaiseorangahlisilat,pemudatampanitumeloncatturundari
pembaringannyaketikapendengarannya,atauagaknyalebihtepatindera
keenamnya,mendengarsuarayangmencurigakan.

Dalammeloncattadisekaligusiatelahmencabutpedangnya,dansekali
menggoncangkepalanyalenyaplahsemuakantukdaniasudahberadadalam
posisisiapsiaga,sepasangmatanyamelirikkearahjendelakecilkamarnya.
Tibatibajendelaituterbukadaunnyadariluar,danmuncullahseoranglaki
lakijangkungyangberusiaempatpuluhtahunlebih,bertangankosong.
Oranginimemasukikamarmelaluijendeladengangerakanringandansikap
tenangsaja.

"Siapakau?Mauapa..."

"Maumembunuhmu.Manusiamacamkauberanimenyebutnyebutputeri
Bengkauwcuharusmampus!"berkatabayanganlakilakiitudengansuara
mendesis,lalumenerjangmaju.

PemudaKunlunpaiitutentusajatidakmenjadigentarbiarpuniamerasa
kagetsekali.Pedangnyaberkelebatdanbergulunggulungsinarnyadidepan
dadabermaksudmelindungidirinyasajaterhadaporangyangagaknyagila
ini.Akantetapi,tibatibasekaligerakanpedangnyaberhentiseakanakan
tertahanolehtenagayangtaktampakdansebelumpemudaKunlunpaiini
tewasseketikatanpadapatbersambatlagi!

SuaramendengkurdarikamarsiTinggiBesarterhentiseketika.Jagoan
bertenagagajahinipunbiartidurnyamendengkur,Sedikitsuarasajacukup
membuatiaterjagadaritidurnya.Kamarnyaberadadisebelahkamarmurid
Kunlunpai,makaiamendengarsuaradaridalamkamaritu,cukup
membuatanyaterbangundancuriga.

Karenatiapkamarpenginapanterdapatjendeladisebelahbelakang,iacepat
membukadaunjendeladan...sepertikilatcepatnyaiameloncatkeluardan
menerkamseoranglakilakiyangberdirididepanjendelamuridkulunpai.
Kedualengannyayangkuatbergerak,dalamsegebrakansajasiTinggiBesar
berhasilmencekikleherorangitu.

"Hayomengaku,siapakaudan...uuhhh!"Tubuhyangtinggibesarituseketika
menjadilemasdankepalanyamiring,laluiarobohtakberkutiklagididepan
lakilakisetengahtuayangjangkungitu!

"Apayangkaulakukan?Penjahat...!"

Sebatanggolokmenyambardenganhebatnyamembentuksinarmelengkung
sepertipelangi.KiranyapemudayangmemilikiIlmuGolokPelangidiAwan
Birutelahturuntanganmelihatadaorangmerobohkantemannyayangtinggi
besar.Memangindahgerakannya,gulungansinargoloknyasepertigerakan
pitadanselendangparabidadarisedangmenarinari.

Namun,denganmudahbayanganitumenyelinapdiantaragulungansinar
golokdanbelumjugaempatjurusSiPemudamenyerang,iasudahroboh
pulaterkenatamparanpadalehernyarobohuntukselamanyakarena
nyawanyamelayang.

Dengangerakantenangnamuncepatsekali,siBayanganMautitumenujuke
kamaryanglain.Namunbelumsempatiamembukajendela,empatorang
pemudayanglainsudahberlaridatangdanmengepungnya.Merekalalu
berlarikebelakangdansegeramengepungsiBayanganMautketikamelihat
betapaduaorangtemannyasudahmenggeletakpulatakbernyawa.

"Kalianharusmampussemua...!"

Bayanganitumendengus,tubuhnyabergeraksecaraanehsekali,menyelinap
diantarasambaranempatbuahsenjataparapengurungnya.Hebatmemang
kepandaianbayanganmautini.Empatorangpemudayangmengeroyoknya
bukanlahpemudapemudasembarangan.Merekaitusudahterdidikdalam
ilmusilatyangcukuptinggi,setingkatdengananakmuridKunlunpaidan
dengansiTinggiBesaratausiGolokPelangi.Namunmenghadapibayangan
mautini,merekatakmampuberbuatbanyak.Lawanmerekayangmereka
keroyokiniseakanakanhanyabayangankosongtakmungkindapat
tersinggungsenjatamereka.

Tibatibabayanganituterkekehdan...setelahterdengarsuara"plakplak
plakplak!"empatkali,empatorangpemudaitupunroboh,terpukulpada
lehermerekadantewasseketika!

Setelahmembunuhtujuhorangpemudaitu,bayanganiniberdiridengankaki
terpentanglebar,mendongakkanmukanyakeatassambiltertawa."Haha
hah!Alangkahlucunya!Orangorangmacaminimengharapkanseorang
dewisepertidia!Hahahah!"

Kemudian,melihatsuaraributributdaripenguruspenginapanyangagaknya
terjaga,sekalimeloncatiasudahberadadiatasgenteng,lalubagaikan
gerakanseekorkucing,iaberlarikearahbelakangtanpamenimbulkansuara.
Akantatapimendadakorangituberseruperlahanketikakakinyaterpeleset
karenagentengyangdiinjaknyamerosotturun.Cepatiaberjongkokdiatas
bangunanbagianbelakangrumahpenginapanitudanmembukagenteng,
mengintai.

Kiranyadisituterdapatseorangpemudalagiyangenaktidur
telentang.Sebatanglilinkecilmenyaladiatasmeja.Kepalanyadiganjal
bantalanpakaian.Tidaktampaksenjatadidalamkamaritusehingga
bayanganitumengerutkankening.Seorangpemudapelajar,pikirnya,tak
mungkindiayangmainmaindenganku.Akantetapisiapatahu?Ia
mengeluarkansebatangjarummerahdansekalijarijaritangannyabergerak,
melesatlahsinarmerahkebawahmelaluicelahcelahgenteng,menujuke
arahlehersipemudayangtidurtelentang.


PemudadibawahituyangbukanlainadalahSiPelajarKweeSeng,
menggeliatdanmengaluhsepertiorangmengingaudalamtidurnya,lalu
miring.Akantetapitibatibatubuhitumenegangkagetdantakbergerak
geraklagi.Bayanganorangdiatasgentengtersenyumpuasmelihat
korbannyayangkedelapan,makaiabangkitberdiridancepatialaripergi
daritempatitu,menghilangdidalamgelap!

"Tolong...!Pembunuhan...pembunuhan...!!"Suarapenguruspenginapanini
terdengarlantangsekalidiwaktufajaritu,mengagetkansemuaorang.Para
pelayanbersamaparatamulainnyaberbondongkeluardansebentarsajadi
tempatpembunuhansudahpenuhdenganorang.Oborobordanlampu
lampudipasangsehinggakeadaanmenjaditerangsekali.Pembunuhanyang
sekaligusmengorbankannyawatujuhorangpemudakangouwbenarbenar
merupakanperistiwahebatyangmengejutkansekali.

KetikapenguruspenginapanmelihatKweeSengberadadiantarabanyakitu,
ikutmenjengukdanmelihatpemudapemudaterunayangmenjadikorban
pembunuhananeh,pengurusitusegeramemeganglengannyadanberkata.
"Ah,KongcubenarbenarseorangyangmasihdilindungiThian(Tuhan)!
SeandainyaKongcuditerimatidurdenganmereka,ah...tentuakan
bertambahseoranglagikorbanpembunuhkejamini!"

KweeSenghanyamenggelenggelengkankepaladengansenyumduka.Di
dalamhatinyaiamenyangkalkeraspendapatpengurusrumahpenginapan
ini.Andaikataiaditerimabermalamdenganmereka,belumtentuiblismaut
yangmalamitumerajaleladapatmenjatuhkantanganmautnya.

Diamdiamiamerabajarumkecilyangiamasukkankedalamsakubajunya,
jarummerahyangmalamtadipunhampirmembunuhnya.Menyesallahhati
KweeSengmengapamalamtadiiatidakmengejarsipenjahatyangmencoba
membunuhnya,danmengapaiabegituenaktidursehinggaiatidaktahudi
bagiandepanpenginapanitumenjaditempatpenyembelihantujuhorang
muda.

KweeSengadalahseorangmahasiswagagal.Iasukasekaliakanbun(sastra),
bu(silat),namunbakatnyalebihmenjuruskepadabu(silat).Seorang
pemudayatimpiatu,sebatangkaramerantautanpatujuan.

Namunilmukepandaiannyaamattinggi,ilmusilatnyasukarmendapatkan
tandingankarenaselainiatelahmempelajarinyadariparapertapasaktidi
puncakpuncakgunungsebelahbarat,jugaiapernahberjumpadengan
manusiadewaBuKekSiansuyangtelahmenurunkanbeberapamacamilmu
kepadanya.

BuKekSiansuterkenalsebagaimanusiadewayangsewaktuwaktumuncul
untukmencaribahanbaik,tulangpendekarberwatakbudiman,dan
menurunkanilmu.Takseorangpundiduniainitahudarimanaasalnyadan
dimanatempattinggalnyayangtetap.

KweeSengpernahmengikutiujiandikotarajanamungagal.Semenjakitu,ia
tidakpernahkembalikekampunghalamannya,yaitudisebuahdusunkecil
dikakigunungLuliangsan,karenaayahbundanyasudahlamameninggal
duniaolehwabahpenyakitketikaiamasihkecil.

Iamerantausebagaiseorangkangouwyangtakterkenalkarenasemua
sepakterjangnyaiasembunyikan.Hanyabeberapaorangtokohbesarsajadi
duniakangouwyangmengenalpendekarsaktimudaini,malahdiamdiamia
diberijulukanKimmoeng(pendekarSetanEmas).

Iadisebutsetankarenasepakterjangnyasepertisetan,takpernah
memperlihatkandiri.Akantetapiiadisebutemasyangmengandungmaksud
bahwapendekariniberhatiemas,membelakebenarandankeadilan,
pembasmikelalimandankekejaman.Namunnamainihanyakalanganatas
terbatassajapernahmendengar,diduniakangouwnamaKimmoengKwee
Sengtakpernahterdengar.

KweeSengtidakberbohongketikamengatakankepadaketujuhorang
pendekarpadamalamyanglalubahwaiaadalahseorangpelancongyang
kebetulanlewatdikotarajaNanCao.Memangiatidakmempunyainiat
untukmenjaditamuBengkauw,sungguhpunnamaPatjiuSinongbukanlah
namaasingbaginya.


Iatidaksukatokohbesaritudiangkatmenjadikoksu,halyangiaanggap
sebagaibuktikerakusanakankedudukandankemuliaan.Makabaginya,hal
itutidakperludiberiselamat.ApalagimendengarberitatentangputriPatjiu
Sinongyanghendakmemilihjodoh,seujungrambutpuntiadaniatdihatinya
untukikutikutanmemasukisayembara,bahkaninginmelihatsijelitapun
samasekaliiatidakadanafsu.

MemangdemikianlahwatakKweeSeng.Iamemandangrendahkepadahal
halyangdianggapnyatidakbenarataumenyimpangdaripadakebenaran.
Padahalharusdiakuibahwaiaadalahseorangpemudayangbaruberusia
duapuluhtigatahun,yangtentusajasebagaiseorangpemudanormal,selalu
berdebardebarapabilamelihatseoranggadiscantik.

Iaseorangpemudayangpadadasarnyamemilikiwatakromantis,sukaakan
keindahan,sukaakantamasyaalamyangpermai,sukaakanbungayang
indahdanharum,dantentusajabentuktubuhseorangdarajelita.Akan
tetapi,kekuatanbatinnyacukupuntukmenekansemuaperasaaninidan
membuatiatetaptenang.

Peristiwapembunuhandidalamrumahpenginapanitumembangkitkanjiwa
satrianya.

Iamendengarketerangansanasinidantahubahwatujuhorangpemudaitu
adalahcaloncalonpengikutsayembarauntukmeminangputeriBeng
kauwcu.Mendengarpulabetapapemudapemudaitusudahkegilaanakan
NonaLiuLuSian,dararupawanyangpadapagiharikemarinlewatdidepan
rumahpenginapan.

Karenaini,diamdiamKweeSengmenghubungkansemuaitudengan
pembunuhan.AgaknyakarenamerekaitutergilagilakepadaLiuLuSian
makamalaminimenjadikorbanpembunuhankeji.Entahapayangmenjadi
dasarpembunuhan,entahcemburuataubagaimana.Namunyangpasti,
untukmencaripembunuhnyaiaharusdatangmenjaditamuBengKauw!

InilahyangmembuatKweeSengterpaksamenundaperantauannyadan
bersamadenganparatamulainnya,iapunmelangkahkankakimenujuke
gedungkeluargaPatjiuSinong.

RumahgedungkeluargaLiudihiasmeriah.Pekaranganyangamatluasitu
telahdiaturmenjadiruangantamu,dibagiantengahagakmendalamyang
letaknyalebihtinggirauangandepan,kinidipergunakanuntuktempat
rumahdanparatamuyangterhormatatauparatamukehormatan.

Ruanganinidisambungdengansebuahpanggungsetinggisatumeteryang
cukupluasdanpanggunginidiperuntukkanuntukmerekayanghendak
bicaramengadakansambutan,jugadibentuksemacampanggungtempat
mainsilat.

Panggungsemacaminimemanglajimdiadakansetiapkaliadaahlisilat
mengadakansesuatu,karenaperayaandiantaraahlisilattanpapertunjukan
silatakanmerupakanhalyangjanggaldanmentertawakan.

PatjiuSinongLiuGanbelumtampakdiluar.Paratamudisambutolehtiga
orangsute(adikseperguruan),yaitupertamaadalahLiuMoadik
kandungnyasendiri,LiuMoberusiaempatpuluhtahunlebih,sikapnya
tenangdanpendiam,sinarmatanyamembayangkanwatakyangserius
(sungguhsungguh)danberwibawa.

BiarpunLiuMomemilikikepandaianyangcukuptinggidanmerupakan
orangkeduadalamBengkauw,namuniatetapsederhanadantidak
mempunyaijulukanapaapa.DidalamBengkauw,iamerupakanpembantu
yangamatberhargadarikakakkandungnyadanbolehbolehdikatakanuntuk
segalaurusandalam,LiuMoinilahyangseringmewakilikakaknya.

OrangkeduaadalahMaThaikun.Orangnyatinggikurus,wajahnyaselalu
keruhdanbiarpunusianyabarutigapuluhenamtahun,namunia
memeliharajenggotdankelihatanlebihtua.Iaterkenalpemarahdan
wataknyakeras,kepandaianyajugatinggidanilmusilatnyatangankosong
amathebat.

Segalamacampukulandipelajarinyadankeduatangannyamengandung
tenagadalamyangamatdahsyat.BerbedadenganLiuMoyangsabardan
berwibawa,orangketigadariBengkauwinimenyambuttamudenganwajah
gelapdantakpernahtersenyum,jugaiamemandangrendahkepadapara
tamunya.

OrangketigadariparawakilKetuaBengKauwiniusianyahampirtigapuluh
tahun,akantetapiwajahnyaterangdankelihatanmasihmuda.Dandanannya
sederhanasekali,bahkanlucukarenaiamenggunakansebuahcaping(topi
berujungruncing)sepertidipakaiparapetaniataupenggembala.

Dipunggungnyaterselipsebatangcambukyangbiasadipergunakanpara
penggembalamengaturbinatanggembalaannya!Memangmuridtermudaini
seorangyangahlidalamsoalpertaniandanpeternakan.Wajahnyaterang
daniamenerimaparatamudengansikaphormatsekali.

InilahKauwBianseorangpemudadesayangmenjadisutetermudadariPat
jiuSinongLiuGan.Biarpunsikapnyasederhanadansepertiseorangdesa,
akantetapijangandipandangrendahkepandaiannyadanpecutitusama
sekalibukanlahpecutbiasamelainkansenjatanyayangampuh!

Sebagaimanalazimnyaparatokohbesar,merekainiselalumenahan"harga
diri",tidaksembaranganorangdapatmenjumpaidandalammenyambut
tamu,biasanyadiwakilkandankalauperlubarulahiasendirimuncul
menemuitamunya.

DemikianpulaPatjiuSinongLiuGan,iapunmenahanhargadirinyadan
seluruhparatamusudahberkumpulsemuadantidakadalagiyangdatang
barutokohbesarinimunculdiruangantuanrumah.Paratamusegera
bangkitberdirimemandangkearahtuanrumahdengankagum.

MemangpatutsekaliLiuGanmenjadiseorangtokohyangterkenallebih
tinggidaripadaperawakanseoranglakilakibiasa.Kekardanberdiritegak,
dadanyalebarmembusung,pakaiannyaindah,pandangmatanyaberwibawa.
Kepalanyatertutuptopibuluyangterhiasbuluburungrajawali.

KetuaBengKauinikeluarsambiltersenyumsenyumdanmenjurakearah
paratamulalududuk.Paratamujugalalududukkembali,akantetapisemua
matatetapterbelalaklebarmemandanggadisyangkeluarbersama,Patjiu
SinOng.

Itulahdia,gadisyangkinimenariksemuapandangmatabagaikanbesi
sembranimenariklogam.LiuLuSian,darajelitayangpadasaatitu
mengenakanpakaiansuteraputihterhiasbenangemasdanrendarenda,
merahmuda.Cantikjelitabagaikandewikhayangan!

Paramudamelongo,adayangmenelanludah,adayanglupamengatupkan
mulutnya,bahkanadayangmenggosokgosokmatakarenamerasadalam
mimpi!Namunorangyangmenjadikanparamudaterpesonaitutetapduduk
dengantegakdansenyummanisnyatakpernahmeninggalkanbibir.Tapi
banyakpulayangmemandangdenganhatingeri.

Merekasemua,tuamuda,sudahmendengarbelakatentangperistiwahebat
didalamrumahpenginapan,dimanatujuhorangpendekarmudayang
tergilagilakepadagadisiniterbunuhsecaraaneh.

Paratamuyangdudukdiruangankehormatanmulaibergerakmenghampiri
PatjiuSinongmenghaturkanselamat,diikutitamutamulain.PatjiuSin
ongmenyambutpemberianselamatitusambiltertawatawadantidak
berdiridaribangkunya,sikapyangjelasmemperlihatkankeangkuhannya.

Setelahparatamumemberiselamat,danmerekakembaliketempatmasing
masing,tibatibaPatjiusinongberdiridaribangkunyamemandangkeluar
danberserukeras."Aha,saudaramudaKweeSeng!Kaudatangjugahendak
memberiselamatkepadaku?Bagus!Menggembirakansekali.Marikesini,
kaumaududukbersamaku!"

Tentusajasemuatamumenolehkearahluaruntukmelihattamuagung
manakahyangbegitumenggembirakanPatjiuSinongsehinggatokohini
sampaiberdiridanberserumenyambutsegembiraitu?Merekamengira
bahwayangdatangtentulahseorangtokohbesardiduniakangouw.

Akantetapialangkahheranhatimerekaketikamelihatseorangpemuda
berpakaiansastrawanyangmelangkahmasukkeruanganitudenganlangkah
lambatdansikaplemahlembut.Seorangpelajarlemahsepertiinibagaimana
bisamendapatkanperhatianbegitubesardariPatjiuSinongyangterkenal
angkuhdantidakmemandangmatakepadatokohtokohkangouwyang
hadirdisitu?

PemudaitubukanlainadalahKweeSeng.Memangjarangadaorangkang
ouwmengenalnya,tetapidiantarasedikittokohbesarduniakangouwyang
tahuakankehebatanorangmudaiaadalahPatjiuSinong,karenaKetua
BengkauwinipernahbertemudenganKweeSengketikadiamengunjungi
KetuaSiauwlimpai,KianHiHosiangyangsakti,memperlakukanpemudaini
sebagaiseorangtamuagungpula!

InilahsebabnyamakaKetuaBengkauwmengenalKweeSengdanbiarpun
belummembuktikansendirikehebatanpemudaini,iasudahdapatmenduga
bahwapemudayangdisambutdemikianhormatnyaolehKetuaSiauwlim
pai,yangmalahdijulukiKimmoeng,tentulahmemilikiilmukepandaian
yangtinggi.

DengantenangdantersenyumramahKweeSengmenghampirituanrumah
menjuradenganhormatsambilberkata,"Liuenghiong(OrangGagahShe
Liu),maafkansayadatangmenggangusecawanduacawanarak.Terusterang
saja,kebetulanlewatdanmendengartentangkeramaiandisinidaningin
menonton.

"Akantetapisamasekalibukanuntukmemberiselamat.Makintinggi
kedudukanmakinbanyakkeruwetandanmakinbesarkemuliaanmakin
besarpulakejengkelan,apaperlunyadiberiselamat?"

"Hahahaha!Katakatamuinimemangcocokbagiorangyangmengejar
kedudukandanmemperebutkankemuliaan,yangtentusajahanyaakan
menemuikejengkelandanmemperbanyakpermusuhan.Akantetapiaku
menjadikoksu(gurunegara)untukmembimbingpemerintahannegaraku
yangdipimpinolehkeluargakusendiri.

"Ininamanyapanggilannegaradanbangsa,kewajibanseoranggagah.
Akupuntidakbutuhpemberianselamatyangsemuapalsubelaka,basabasi
palsu,berpurapurauntukmengambilhati.Hahaha!Lebihbaikyangjujur
sepertikauini,Kweehiante.Mariduduk!"

DengangembiratuanrumahmenggandengtanganKweeSeng,diajakduduk
semejadansegeraLiuGanmemerintahkanpelayanmengambilarakterbaik
daricawanperakuntukKweeSeng.

"Liuenghiong,akumendengarpulabahwakauhendakmencarimantudalam
perayaanini..."

"Ah,anakkuyanginginmencarijodoh.He,LuSian,perkenalkaninisahabat
baikku,KweeSeng!"KetuaBengkauwitudenganbebasberteriakkepada
puterinya.LiuLuSiansejaktadimemangmemperhatikanKweeSengyang
disambutsecaraistimewaolehayahnya.

Biarpunpemudainigerakgeriknyahalussepertioranglemah,namun
melihatsinarmatanya,LuSiandapatmendugabahwaKweeSengadalah
seorangyangmemilikikepandaiantinggi.

MendengarseruanayahnyaialalubangkitberdirilalumenghampiriKwee
Sengsambilmerangkapkankeduatangannya."Kweekongcu(TuanMuda
Kwee),terimalahhormatku!"katanyadengansuaramerdudanbebas,gerak
geriknyamanissamasekalitidakmalumaluataukikuksepertisikapgadis
biasa.

KweeSengsejaktadihanyamemperhatikanLiuGansajamakatidaktahu
bahwadiruanganituterdapatgadisputeriLiuGanyangkecantikannyatelah
banyakpemudatergilagila,bahkanagaknyayangtelahmenjadisebab
daripadaakibatmengerikandirumahpenginapanmalamkemarin.

Mendengarsuaramerduiniiamenengokdan...pemudaituberdiriterpesona,
sejenakiatidakdapatberkatakata,bahkanseakanakandalamkeadaan
tertotokjalandarahdiseluruhtubuhnya,takdapatbergeraksepertipatung

batu!Belumpernahselamahidupnyaiaterpesonaolehkejelitaanseorang
wanitasepertisaatitu.Mataitu!

Beningbersihgilanggemilangtiadaubahnyasepasangbintangkerlingtajam
menggoresjantungkedipmesramembuatbingung

Bulumatalentikberseribagairumputpanjangdipagiharisepasangalis
hitamkecilmelengkungmenggeliatgeliatmalaskeduaujung!

"Kweekongcu..."katapulaLiuSianmelihatpemudaitudiamsajaseperti
patung,dalamhatinyagelibukanmain.

"A...oh...,Liusiocia(NonaLiu),tidakpatutsayamenerimapenghormatan
ini...!"jawabnyagagapsambilcepatcepatmengangkatkeduatangannyake
depandada.Akantetapialangkahkagetnyaketikaiamerasabetapaangin
pukulanmenyambardariarahkeduatangangadisyangdirangkapdidepan
dadaitu.

Anginpukulanyangmengandunghawapanasdanyangtentuakancukup
membuatiaterjungkaldanterlukahebat.AlangkahkecewanyahatiKwee
Seng!Darajuwitaini,yangdalamsedetiktelahmembuatperasaannyamorat
marit,yangkecantikannyamemenuhisemuaseleranya,menguasaiseluruh
cintanya,ternyatamemilikiwatakyangliardanganas!

Sekilasteringatlagiiaakanpembunuhantujuhorangpemudatakberdosa
danseketikaituKweeSengmerasajantungnyasakit.Iamasihterpesona,
masihkagumbukanmainmelihatdarajelitaini,namunkekagumanyang
bercampurkekecewaan.Makaiapuncepatmengarahkantenagakearahke
duatangannyayangmembalaspenghormatan.

"Aiiihhh...!MengapaKweekongcudemikiansungkan?Penghormatankami
sudahselayaknya!"kataLiuLuSianyngberseruuntukmenutupi
kekagetannyaketikaanginpukulanyangkeluardaripengerahansinkangdi
keduatangannyamembaliksepertianginmeniupbentengbaja.

Gadisinisambiltersenyummanismenyambarguciarakpilihandaritangan
pelayanbersamasebuahcawanperak,lalumenuangkanarakkedalam
cawanitu.Cawansudahpenuh,terlampaupenuhakantetapianehnya,arak
didalamcawantidakluber,tidakmembanjirkeluar.Permukaanarak
melengkungkeatasberbentuktelur.

DengantangankananmemegangcawanyangterisiarakituLiuLuSian
berkata,"KehadiranKweekongcumerupakankehormatanbesar,harapsudi
menerimaaraksebagaitandaterimakasihkami."

KembaliKweeSengtertegun.Darajuwitainitidaksajacantikseperti
bidadari,akantetapijugamemilikikepandaianhebat.Sinkangyang
diperlihatkankaliinilebihhalus,sehinggabagiorangbiasatentumerupakan
perbuatanyangtakmasukakal,sepertisihir.

AkantetapimakinkecewalahhatiKweeSengkarenaiamenganggapbahwa
gadisiniterlalubinaldansukamembuatmaluoranglain.Kalauyang
menerimaaraksepenuhitutidakmemilikisinkangyangtinggi,apakahtidak
akanmendatangkanmalukarenaaraknyapastiakantumpahsemuabegitu
gadisinimelepaskanpegangannya?

"Siociaterlampausungkan.Terlalubesarkehormataninibagisaya..."Kwee
SengmenerimacawansambilmengerahkantenaganyasehinggaketikaLu
Sianmelepascawanitu,arakyangterlalupenuhtetapmelengkungdiatas
cawantidaktumpahsedikitpunjuga.

AkantetapijantungKweeSengberdegupkeraskarenaketikaiamenerima
cawantadijaritangannyabersentuhandengankulittanganyanghalussekali,
sementaraitu,hidungnyamenciumbauharumsemerbakyangluarbiasa,bau
harumbermacambungayangbarusekarangiamenciumnyakarenatadiia
terlampauterpesonaolehkecantikanLuSian.

Iatadisudahberhatihatisekali,sebagaiseorangyangsopan,agarjari
tangannyatidakmenyentuhjarigadisitu,akantetapitohbersentuhan,maka
iatahubahwagadisitulahyangsengajamenyentuhkantangannya!

Berbarengandengandatangnyadegupjantungmengerasdangandaharum
yangmemabokkanotak,timbulhasrathatiKweeSenguntukmemamerkan
kepandaiannyapuladidepangadisjelitayangberlagakini.

Iasegeramenuangkanarakkedalammulutnya,mengangkatcawantinggike
atasmulutdanmenuangkannya.Akantetapi,sampaicawanitumembalik,
araknyatetaptidakmautumpahkedalammulut!Arakituseakanakan
sudahmembekudidalamcawan!

"Ah,maaf...maaf...sayamemangtidakbisaminumarakbaik!"kataKwee
Sengsambilmenurunkanlagicawannya.Tibatibaiamembukasedikit
mulutnyadandaricawanyangsudahberdirilagiitutibatibameluncurarak
sepertipancurankecilmenujukeatasdanlangsungmemasukicawanitu
menjadikering!

"Wah,kehadiranKweekongcubenarbenarmenggembirakan.Kalautadi
secawanarakuntukpenghormatankami,sekarangkuharapkongcusudi
menerimasecawanlagi,khususdariku!"katapulaLuSiansambil
menuangkanlagiarakkedalamcawankosong,kaliinilebihpenuhdaripada
tadi,lalumemberikannyakepadaKweeSeng.

SeketikaterbelalakmataKweeSengkeduapipinyamenjadimerahdansinar
matanyaberkilat.Lenyapseketikapesonayangmenguasaidirinya.Gadisini
benarbenarterlaluliar,aneh,danganas!Iamelihatbetapatadidaritangan
gadisituberkelebatsinarputihmemasukicawandansebagaiseorang
pendekarsakti,iamaklumapaartinyaitu.

Arakkaliinidicampurisemacamobatbubukyangbiarpunsedikitsekali,
namuniadapatmendugatentuamathebatakibatnyakalauterminum
olehnya.Iatahubahwagadisinitidaksengajamencelakakannya,hanya
untukmenguji,akantetapicaraujianyangamatberbahaya!

"Nonaterlalumenghormat...!"jawabnyadaniamenerimacawanitu.Begitu
cawanditerimanya,iaberseru,"Ah,nonaterlalubanyakmengisiaraknya...!"
dantibatiba,biarpuncawanitudipegangnyaluruslurus,isicawan
berhamburankeluardantumpahsemuasampaihabis.Anehnya,tangan
KweeSengyangmemegangsawansamasekalitidakbasahkarenaaraitu

tumpahnya"melayang"kedepandansebaliknyamalahmembasahisebagian
celanadansepatusijelita!

"Ah,maaf..maaf..!"kataKweeSengsambilmenjurapenuhhormat.

"Kweekongcuterlalumerendah...!"SepasangpipiLuSianmenjadimerah
sekalidankilatanmatanyamembayangkankemarahanketikaiamenjuradan
mengundurkandirikembalikebangkunyasambilmengusapnodaarak
dengansaputangannya.

Peristiwaanehinihanyadisaksikanolehbeberapaorangtamukehormatan
yangdudukberdekatan,akantetapiparatamuyangjauhtidakmelihatjelas,
danhanyamengirabahwapemudapelajarituamatcanggungsehingga
menumpahkanarakyangdisuguhkanorangkepadanya.Namun,banyakyang
merasairihatimelihatbetapaSiBidadarisampaiduakalimemberisuguhan
arakkepadapemudalemahitu.

"Hahaha,lamatakjumpa,kaumakinhebat,Kweehiante!Mari,marikita
minumsampaimabok!"

SambilmerangkulpundakKweeSeng,PatjiuSinongmengajakpemudaitu
menghadapimejapenuhhidangan."Liuenghiongtentumaklumbahwaaku
tidakbiasaminumaraklebihdaritigacawan,"bantahKweeSeng.

"Hahaha!"Ocehanburungyangtakpatutdidengar!Akupercaya,biarpun
habistigaguci,orangmacamkaumanabisamabok?Hahahamarilah,tak
usahsungkan.Kitaorangsendiri!"

Karenasikaptuanrumahinisetulushatinya,KweeSengterpaksamelayani.
Iamaklumbetapasuaratuanrumahyangkerasiniterdengarsemuaorang
daniasudahmelihatsinarmatairidilemparorang,terutamakaummudanya,
kearahnya.Iamemangtidaksukaminumarakterlalubanyak,akantetapi
kaliinihatinyasedangrusakdankacau.

HarusiaakuibahwaiatertarikolehkecantikanLiuLuSianyangluarbiasa,
daniatahubahwahatinyasudahsiapmengakucinta.Seorangdewa
sekalipunakanjatuhhatiberhadapandenganLuSian!Akantetapidisamping
perasaanyangbarukaliiniiarasakanselamahidupnya,terseliprasanyeri
yangmembuathatinyaperih,yaitukenyataanbahwagadisyang
menjatuhkanhatinyainimemilikiwatakyangliardanganas,samasekali
berlawanandenganpendiriannya.

Karenaperasaanyangbertentanganantaraperasaancintadanbenciinilah
makaKweeSengmenjadisepertiorangnekatdaniamenerimaterussetiap
kaliPatjiuSinongmenyuguhkanarak.Sebentarsajaiasudahminumarak
tuabelasancawanbanyaknya!

"LuSian,hayokaugembirakanhatiparatamukitadengantarianpedang!"
tibatibaPatjiuSinongberserumemerintahputerinyasambiltertawatawa
karenatokohinipunsudahterpengaruhhawaarak.

LuSiantersenyummengangguk,lalubangkitberdiridandenganlenggang
yangdapatmengayunhatiparamudayangmemandangnya,gadisiniini
berjalanmenujuketengahpanggungterbuka.Tepuktanganriuhgemuruh
menyambutnya.LuSianmenjuradenganhormatsambilberseru,suaranya
merdunyaringmengatasikeriuhantepuktanganitu.

"Permainankumasihamatdangkal,harapcuwijanganmetertawakan!"
Setelahberkatademikian,LuSianmenggerakantangannyadan....dalam
pandanganmerekayangilmusilatnyakurangtinggi,gadisitutibatiba
lenyapdanberubahmenjadibayanganyangberkelebatankesanakemari
dibungkussinarputihberkilauanbergulunggulungdanberkilatkilat.

Darisanasiniterdengarseruankagum,yangmudamudakagumakan
keindahanilmusilatpedangyangbenarbenarmerupakantarianluarbiasa
itu,adapungolongantuakagumkarenamerekamelihatdidalamgerakan
yangindahinitersembunyikekuatanyangdahsyat,setiapkelebatanpedang
yangbegituindahtampaknyasebetulnyamengandungjurusmautyangtidak
mudahdilawan.Denganbuktikehebatangadisinimakintunduklahmereka
akankelihaiandannamabesarPatjiuSinong.

LuSiansengajamainkanHwakiamhoat(IlmuPedangKembang)yangindah
untukmemamerkankepandaiandankecantikannya.Iabersilatsampailima
puluhjurusdanketikaberhentiditengahpanggungsambilberdiritegak,ia
tampakgagahdancantikjelita,dengansepasangpipikemerahankarena
denyutdarahnyaagakkencangsetelahbersilattadi.

Bibirnyatersenyumsenyum,matanyayangtajamberseriserimenyambut
tepuktanganyangseakanakanhendakmerobohkanpanggungbuatanitu.
AkantetapibegituLuSiankembalidudukditempatnya,berkelebatlah
bayanganorangdanseoranglakilakiberusialimapuluhtahunsudahberdiri
diataspanggung.

Gerakannyayangdemikianringandancepatnyamenandakanbahwaia
seorangyangberkepandaiantinggi,sedangkanpakaiandancaraia
menggelungrambutkeatasmenyatakanbahwaiaseorangpendekarToatau
yangdisebuttosu.Dipunggungnyatergantungsebuahpedang.

Tosuiniterdengarlantangsuaranyasetelahkeadaantadikembalisunyi
karenaterhentinyatepuktangan.SambilmenjurakearahPatjiuSinong,
tosuituberkata,"Kauwcu(KetuaAgama),pinto(aku)AngSinTojindariKn
lunpai,merasakagumakankebesarannamaPatjiuSinong,dansengaja
pintodiutusolehketuakamimemberiselamat.

AkantetapitidaknyanabahwaKawcudenganputeriKauwcumenimbulkan
halhalyangtidakbaik!Kauwcumemamerkankepandaiandankecantikan
puteriKauwcu,adakabarhendakmenggunakankesempataninimencarikan
jodohbagiputeriKauwcu.Halinisudahsewajarnya.Akatetapimengapa
banyakpemudatidakberdosayangtergilagilakepadaputeriKawcu
menemuikematianyangpenuhpenasaran?

Sekarang,Kauwcutidakmenyelidikidanmembikinterangperkaraitu,malah
Kauwcumenambahpengaruhagarparapemudamakintergilagila.Apakah
sesungguhnyakecantikanyanggilanggemilangsepertiputeriKauwcu?
Kecantikanhanyalahtimbuldarikelemahanbatinmelaluipandangmata,
sesungguhnyapalsuadanya.

Kecantikanhanyaterbatassampaidikulit,namunsiapatahuisihatiyang
tersembunyidibalikkecantikan.PatjiuSinong,Pintokehilanganseorang
anakmuridKunlunyangterbunuhsecaratidakwajar,terpaksamohon
penjelasan?"

Seketikategangkeadaandisitu.Terangbahwatosuinimenuntutkematian
muridnya,dansekaligusmencelakeadaanBengkauwdenganadanya
kematiantujuhorangpemudadanmencelapulapamerankecantikandan
kepandaianLiuLuSian!Keadaanseketikamenjadisunyikarenasemuaorang
menantidenganhatiberdebar.

SambiltersenyumPatjiuSinongberdiridaribangkunya,akantetapitidak
mendekatiAngSinToJin.SambilbertolakpinggangketuaBengKauwyang
tinggibesarinibertanya,"Tosu,KauiniapanyaAngKunToJin?"

"BeliauadalahSuhengkudanPintohanyalahmuridkeduadarisuhu."

PatJiuSinOngtibatibatertawasambilmenengadahkanmukanyakeatas.
"Heh,Tosumentah!Kaukirakematianbocahbocahtololituadalah
perbuatankuatauperbuatananakku?"

"Pintotakberanimenuduhsiapapunjuga,akantetapisetidaknyaperistiwa
mautituterjadikarenaKauwcuberhasratmemilihmantukarenakecantikan
putrimudantentudilakukanolehseorangdariBengkauw!Karenaitu
ketuanyaharusbertanggungjawab!"

"Haha,bertanggungjawabbagaimana?"

"Kauwcuharusdapatmenangkappembunuhitudanmenghukumnyamatidi
depankamisemua.KemudianKauwculakukanpemilihancalonmantuyang
tepatdantidakbanyakmenimbulkankorban,pilihlahmantuyangcocokdan
karenainiurusanKauwcu,terserah,asaltidaksecarasekaranginiyang
membikingilabanyakorangmudatakberdosa."

"Wah,lagaknya!Kalauakutidakmenurutipermintaanmuitu,bagaimana?"

"Hmmmmm,kalaubegitu,berartiKauwcutidakpeduliakankematianmurid
Kunlunpaiyangmenjaditamudisini,danhalitutentusajaPintotidak
dapattinggaldiamsaja?"

"Habis,kaumauapa,Tosumentah?"

"Pintoterpaksamenuntutbalasataskematianmurid,danmelupakan
kebodohan,mintapelajarandariBengKauwcuPatjiuSinong!"Dengan
tegakberdiri,Tosuitusiapmenghadapipertandingan.

"Tosusombong,beranikaumenghinaketuakami?"TibatibaMaThaiKun
yangbertubuhjangkungkurussudahmelompatkeataspanggung,tangannya
begerakmemukulkearahAngSinTojin.GerakanMaThaiKuncepatsekali
sehinggakejadianyangtaktersangkasangkaitutidakdapatditundalagi.
Pukulannyahebat,mengeluarkananginbersiutandanmenujukearahdada
tosukunlunpaiitu.

AngSinTojinadalahmuridkeduadariKetuaKunlunpai,KimGanSianjin,
tentusajailmukepandaiannyasudahamattinggidankarenaitupulaiatadi
beranimengeluarkantantanganterhadapketuaBengkauw.Kinimelihat
seorangtinggikurusbermukahitamtelahberadadidepannyadanmengirim
pukulanmaut,iapuncepatmenggerakkantangannyamenangkis,sambil
mengarahkanSinkang(tenagasakti).

"Dukkkkk!"Duatanganmengandungtenagasakti.MaThaiKunmasihberdiri
setengahmembungkuk,tubuhnyatidakbergoyang.Akantetapiakibat
benturankedualenganitumembuatAngsintojinterhuyunghuyungke
belakangsampailimalangkah.

DiamdiamtosuKunlunpaiiniterkejutbukanmain.Harusdiakuitenaga
saktiSiMukaHitaminihebatsekali,sungguhpuntidaksampaimenyebabkan
iaterlukaparah,namuncukupmenggempurkudakudanyadanmembuatia
terhuyunghuyung.


"Jisute(AdikSeperguruankeDua),mundurlah!Siapayangmencariperkara
denganakudananakku,biarlahakumenghadapinyasendiri!"PatjiuSinong
meneguradiknya.MaThaiKunmendengusmarah,lalumengundurkandiri.

"AngSinTojin,apakahkaumasihtidakmaumenarikkembalituntutanmu?"

"Seoranglakilakisekalibicaradipegangsampaimati!"jawabtosuitudengan
suaraketus.

"Ah,ah,benarbenartosuKunlunpaikeraskepala.Eh,tosumentah,kautadi
bilangkecantikanputerikusebataskulit.Apaartinya?"

"PintomengakuibahwaputeriKauwcucantikjelitadanpandai.Akantetapi
semuaituhanyasampaidikulit,hanyaakibatpandanganmatalahir.Mata
batintakkandapatditipudantakkansilauolehkecantikkan.Matabatin
mencarisampaikedalambatinpula,mencarikebenaranyangsukatertutup
olehkepalsuan."

MerahmukaPatjiuSinong,akantetapimulutnyamasihtersenyum.
"Anakkumemangcantik,inisemuaorangtahu.Kalaumatamelihatnyatidak
cantiksekalipun,yangsalahbukandia,melainkanmatanya!Tosumentah,
lekaskaupulangkeKunlunsan,janganmencarikeributandisini."

"Kalaubegitu,pintomintapelajarandariBengkauwcu!"katatosuitusambil
mencabutpedangnya.Iatadisudahmembuktikanbetapahebatsinkangdari
MaThaiKunyanghanyamerupakanadikseperguruanKetuaBengkauwini,
makaiatidakberaniberlakusembrono.Denganpedangditanganiamengira
akandapatmengimbangilawannya,karenamemangKunlunpaiterkenal
dengankiamhoatnya(ilmupedangnya).

"Kaumenantangku?"LiuGanbertanya,masihtersenyum.

"Pintosiap!"

"Nah,terimalahini!"KeduatanganPatjiuSinongbergerak.Begitucepatnya
gerakankedualengannyaitusehinggakeduatanganituseakanakanberubah
menjadidelapan!InilahagaknyamakaiamendapatjulukanPatjiu(Lengan
Delapan).DalamsegebrakansajaAngSinTojinmerasaseakanakania
diserangolehdelapanpukulanyangkesemuanyamerupakanpukulanmaut!
Cepatiamenggerakkantubuhnyadanmemutarpedangnyamelindungidiri.

"Plakk!Tranggg...aduhhh...!"Hanyadalamsekejapmatasajaterjadinya.
Entahbagaimanatosuitusendiritidaktahu,pergelangantangannyasudah
terpukul,membuatpedangnyaterpentaldantibatibaiamerasaamatsakit
padatelingadanmatakanannya.Iarobohmenggulingkandirisampai
beberapameterlalumeloncatlagiberdiri.Telingakanandanmatakanannya
mencucurkandarah!Ternyatadauntelingakanannyapecahbagianatasnya,
sedangkanpelupukmatakanannyapunrobek!

"Tosumentah!Mengingatakansuhengmu,AngKunTojin,danmemandang
mukaterhormatsuhumu,KimGanSianjinKetuaKunlun,akutidak
mengambilnyawamu.Akantetapiakutidakdapatmembiarkanmatamuyang
salahlihatdantelingamuyangsalahdengar.Hendaknyapelajaranini
membukamatamubahwaBengkauwtidakbolehdibuatmainmainoleh
siapapunjuga!Nah,pergilah!"

AngSinTojinmaklumbahwaorangsaktididepannyainibukanlawannya,
bahkansuhunya,KetuaKunlunpaisendiri,belumtentuakandapat
menandinginya.Iabukanseorangbodohdannekat.Tanpabanyakcakapia
memungutpedangnya,menjuradanberkata,"Pintohanyadapatmelaporkan
kepadasuhubahwapintogagaldalamtugas."Setelahberkatademikian,ia
membalikkantubuhnyadanpergidarisitu.

Keadaandisitusunyisekali.Keteganganmencekamdansuasanainiamat
tidakenak.PatjiuSinongLiuGanlalutertawadanmengahadapipara
tamunya."Cuwiyangterhormatharapmaafkangangguantadi.Nah,karena
soalpemilihancalonmantusudahdisebutsebutolehtosumentahtadi,
terpaksakamiakuibahwahalitumemangtidaksalah.

Cuwisudahmelihatilmusilatanakkuyangrendah.Olehkarenaitu,kalau
adadiantaraparamudagagahyanghendakmemperlihatkankepandaian,
anakkuakansanggupmelayaninya.Merekayangdapatmengalahkananakku
LiuLuSianberartilulusdanakandiadakanpemilihandiantaramerekayang
lulus,kalaukalauadayangberjodohmenjadimantukku.

"Hahaha!"setelahberkatademikiandanmenjura,KetuaBengkauwini
duduklagiditempatnya.

"Eh,saudaramudakwee,kaulihattosutadi,menjemukantidak?"

"Memangmenjemukan!Semuanyamenjemukan!"kataKweeSeng.

"Haha,urusanbegitusajajanganmenghilangkankegembiraankita.Mari
minum!"

Keduanyalaluminumlagidankeadaandisitumenjadimeriahpula.

Sementaraitu,LiuLuSiansudahmeloncatketengahpanggunglagisetelah
meninggalkanpedangnyadiatasmeja.Haliniberartibahwaiahanyaakan
melayanipertandingantangankosong,tanpamempergunakansenjata.

Ketikamelihatgadiscantikitusudahberdirisiapditengahpanggung,di
antaraparatamumudatimbullahsuasanagaduh.Sebetulnyabanyaksekali
pemudayangdatangdariberbagaipenjuruduniauntukmenyaksikan
kecantikangadisyangsudahterkenalitudenganmatasendiri.

Dansekarang,setelahmelihatLiuLuSian,hampirsemuapemudayanghadir
disitutergilagiladantakseorangpunyangtidakinginmemetiktangkai
bungasegarmengharumini.Akantetapi,menyaksikanilmukepandaianLu
Siandankehebatanayahnya,sebagianbesarparamudaitusudahmenjadi
gentardantidakberanimencobacoba.

Apalagikalaumengingatakanpembunuhanpembunuhananehdidalam
rumahpenginapankemarinmalam,merekamerasangeridanmembuat
sebagianbesardiantaramerekamundurteratur!Betapapunjuga,diantara
merekaadajugayangnekatkarenamungkindapatmenahanhatinyayang
sudahruntuholehkecantikanLuSian.

Seorangpemudaberpakaianserbahijaudanyangduduknyadibagian
bawah,berjalandenganlangkahlebardangagahkearahpanggung,
kemudiansekalimenggerakkantubuhnyaiasudahmeloncatkeatas
panggungberhadapandenganLuSian.

Pemudainiberwajahcukupganteng,alisnyatebaldanmatanyatajam,hanya
mulutnyalebarmembayangkanketinggianhati.Dengansikapgagahia
menjuradanmerangkapkeduatangandidepandada,memberihormat
kepadaLiuLuSiansambilberkata,suaranyalantang.

"AkubernaamaHanBianKi,dikenalsebagaiSiauwkimliong(NagaEmas
Muda)dilembahsungaiMinkiang,inginmencobacobakepandaiannonaLiu
yanggagah."

LuSianmelirikdanbibirnyamelemparsenyummanissekali.Akantetapi
sesungguhnyamelihatmulutyangagaklebarituiasudahmerasatidak
senangkepadapemudaini.Orangmacaminiberanimaucobacoba,pikirnya.
Apanyasihyangdiandalkan?Tampangnyatidakmenarik,danmelihat
gerakanloncatannya,jugatidakbanyakdapatdiharapkantentangilmu
silatnya.

"Hanenghiong,takusahraguragu.Mulailah!"katanyadengansuaradingin.

"SayaBhongSiatdarilembahYangce!"kataSiMukaKuningyangsuaranya
sepertiorangberbisik,ataukehabisannapas.

MakinmuakrasaperutLiuLuSianmenyaksikanmajunyaduaorangyang
berwajahburukini.Memangiasengajamenantangagarmerekamaju
sekaligusagariatidakusahberkalikalimenghadapimerekaseorangdemi

seorang.Pula,tantangannyainimerupakanakaluntukmenilaimereka.Yang
maudatangmengeroyoknyamanandakanseoranglakilakipengecutdan
yangtidakbolehdihargaisamasekali,perlucepatditundukkansekaligus.

HanBianKigirangmelihatmajunyaduaorangyangsemaksuditu.Kini
terbukakesempatanpulabaginyauntukmencarikemenangan,atau
setidaknyatentuberhasilmenyentuhkulitbadanSiNonaatauberadu
lengan.Makaiatidakmaukalahsemangatdanbiarpunsudahsejaktadiia
dipermainkan,kiniiamemperlihatkansikapgalakdanmenerjangLiuLuSian
denganseruannyaring.

Duaorangyangbarunaikitupuntidakmembuangkesempatanini,
membarengidenganseranganseranganmerekakarenamerekatahubahwa
serangantigaorangsecaraberbarengantentuakanlebihbanyak
memungkinkanhasilbaik.

"Menjemukan...!"LiuLuSianberserudanterjadilahpenglihatanyangamat
menarik.Tigaorangpemudaitumenyerangdaritigajurusan,serangan
merekagalakdanganas,apalagiSiMukaKuningBhongSiatyangternyata
merupakanseorangahliilmusilatyangmempergunakantenagadalam.

Pukulanpukulannyamendatangkananginyangbersiutan.Namunhebatnya,
takpernahenambuahtangandanenambuahkakiitumenyentuhujungbaju
LuSian.

Gadisitudalampandangantigaorangpengeroyoknyalenyapdanberubah
menjadibayanganyangberkelebatansepertisambaranburungwaletyang
amatlincah.Dandalampertandingankurangdariduapuluhjurus,terdengar
teriakanteriakandansecarasusulmenyusultubuhtigaorangpemudaitu
"terbang"dariataspanggung,terlemparsecarayangmerekasendiritidak
tahubagaimana.Merekajatuhtungganglanggangdanberusahauntuk
merangkakbangun.

"Hemm,orangorangtaktahumalu.Hayolekaspergidarisini!"terdengar
suarakerasmembentakdibelakangmerekadansebuahlenganyangkuat
sekalimemegangtengkukmerekadantahutahutubuhmerekaseorangdemi
seorangterlemparkeluar.TanpaberanimenolehlagikepadaMaThaiKun

yangmelemparkanmerekakeluar,tigaorangituterussajalarisempoyongan
keluardarihalamangedung.

ParatamumenyambutkemenanganLiuLuSiandengantepuktanganriuh
rendah.Paramudayangtadinyaadaniatuntukmencobacoba,makin
kuncuphatinyadanhampirsemuamembatalkanniathatinya,menhiburhati
yangpatahdengankenyataanbahwatakmungkinmerekadapatmenandingi
nonayangamatlihaiitu!

Akantetapiternyatamasihseeoranglakilakimudayangdenganlangkah
tegapdantenangmenghampiripanggung,kemudiandengangerakanlambat
melompatnaik.Ketikakeduabuahkakinyamenginjakpanggung,LuSian
merasatergetarkeduatelapakkakinya,tandabahwayangdatangini
memilikilweekangyangcukuphebat.Iamenjaditertarik,akantetapiketika
mengangkatmukamemandang,iamerasakecewa.

Lakilakiinisikapnyagagahdanpakainnyasederhana,mukanya
membayangkankerendahanhatidankejujuran,namunsamasekalitidak
tampan,matanyalebardanalisnyabersambunghidungnyapesek!

"SayayangbodohLieKungdaripegununganTailiang.Sebetulnyasayatidak
adahargauntukmemasukisayembara,akantetapikarenasudahsampaidi
sinidansayaamattertarikdankagummenyaksikankehebatanilmusilat
Nona,perkenankanlahsayamemperlihatkankebodohansendiri."Kata
katanyamerendahakantetapijujurdansederhana.

LuSiantersenyummengejek."Siapapunjugabolehsajamencoba
kepandaiankarenamemangsaatinimerupakankesempatan.Nah,silakan
saudaraLiemaju!"

"Nonamenjadinonarumahdanseorangwanita,sayamerasasungkanuntuk
membukaserangan."JawabLieKung.

"Hemm,kalaubegitusambutlahini!"SecaratibatibaLiuLuSianmenyerang,
pukulannyaamatcepat,gerakannyaindahakantetapibersifatganaskarena

pukulanitumengarahbagianberbahayadipusar,merupakanseranganmaut
!LieKungberserukerasdankaget.Taksangkanyanonayangdemikian
cantiknyabeginiganasgerakanya,makacepatiamelompatmundurdan
mengibaskantangandanmenangkisdengankecepatanpenuh.

LuSiantidaksudiberadulengan,menarikkembalitangannyadanmenyusul
denganpukulananganmiringdarisampingmengarahlambung.Sekali
merupakanterjanganmautyangamaterbahaya,LieKungternyatagesit
sekalikarenajungkirbalikiadapatmenyelamatkandiri!

Tepuktanganmenyambutgerakaninikarenasekarangparatamumerasa
mendapatsuguhanyangmenarik,tidaksepertitadidimanatigaorang
pemudasamasekalitidakdapatmengimbangipermainanLiuLuSianyang
gesit.Pemudapesekinibenarbenarcepatgerakannyawalaupuntampaknya
lambatdantenang.

Setelahdiserangselamalimajurusdenganhanyamengelak,mulailahdia
mengembangkangerakannyauntukbalasmenyerang.Telahiadugabahwa
pemudainimerupakanseorangahlilweekang,danternyatabenar.

Pukulanpemudainiberatdanantep,hanyasayangnyapemudainiberlaku
sungkansungkan,buktinyayangdiseranghanyabagianbagianyangtidak
berbahaya.MarahlahLuSian.Sikappemudayanghanyamengarahkan
seranganpadapundak,pangkallengandanbagianbagianlainyangtidak
berbahayaitu,baginyaditerimasalah.Dianggapbahwapemudaini
terlampaumemandangrendahpadanya,seakanakansudahmerasapasti
akanmenangsehinggatidakmaumembuatserangannyaberbahaya.

Setelahlewattigapuluhjurusmerekaserangmeyerang,tibatibaLuSian
mengeluarkansuarakelengkingtinggiyangmengejutkansemuaorang.
Gerakannyatibatibaberubahlambatdananeh,pukulannyamerupakan
gerakanyangmelingkarlingkar.

"Bagaimanakaulihatpemudaitu?"PatjiuSinongbertanyaketikaiamelihat
KweeSengmenolehdanmenontonpertandingan,tidaksepertitadiketika
tigaorangpemudamengeroyokLuSian.KweeSengmemandangacuhtak
acuh.


"Lumayanjuga.Bakatnyabaikdankalauiatidakterlalubanyakkehendak,ia
dapatmenjadiahlilweekehyangtangguh."

"Haha,kaulihat.PuterikusudahmulaimainkanSincoakunciptaankuyang
terakhir.Pemudaitutakkandapatbertahanlebihdarisepuluhjurus!"

DiamdiamKweeSengmemperhatikan.IlmuSilatSincoakun(SilatUlar
Sakti)memanghebat,mengandunggerakangerakanilmusilattinggiyang
disembunyikandalamgayakeduatanganyanggerakannyasepertiular
menggeliatgeliatdanmelingkarlingkar.

Namundalamilmusilatiniterkandungsifatyangamatganas,dankembali
sepasangalispemudainiberkerutsakingkecewa.Sungguhsayangsekali,
kecantikansepertibidadariitu,dirusaksifatsifatliardanganas,diisiilmu
yangamatkeji.

Untukmengusirkekecewaanyangmenggeregotihatinya,pemudaini
menuangkanaraksepenuhnyadanmengangkatcawan."Minumbiarpuas!"
lalusekalitenggakhabislaharakitu.PatjiuSinongtertawabergelakdan
minumaraknyapula.

RamalanPatjiuSinongternyataterbukti.Tepatsepuluhjurus,setelah
pemudasheLieituterdesakdanbingungmenghadapidualenganhalusyang
sepertisepasangularmengamuk,lehernyakenadihantamtanganmiring.Ia
mengaduhdanterhuyunghuyungkebelakang,akantetapitepatpadasaat
lehernyadihantam,iadapatmengibaskantangannyamengenailenganLu
Siansehinggamenimbulkansuara"plakk!"dangadisitumenyeringai
kesakitan,lengannyaterasapanassekali.

Biarpuniasudahtahubahwapukulannyamengenaileherlawandengan
tepat,karenalengannyatertangkistadi,LuSianmenjadimarahdancepatia
majulagimengirimpukulanyangagaknyaakanmenamatkanriwayat
pemudaitu.

"Cukup...!!"tibatibasesosokbayanganmeloncatkeataspanggungdan
dengancepatmenangkistanganLuSianyangmengirimpukulanmaut.
"Dukkk!"Duabuahlengantanganbertemudankeduanyaterhuyungke
belakangsampaitigalangkah.

DengankemarahanmeluapluapLuSianmemandangorangyangbegitu
lancangberanimenangkispukulannyatadi.Iamembelalakkanmatanyadan...
tibatibaiamerasaseakanakanjantungnyadiguncangkeras,kemarahannya
lenyapdaniaterpesona.Belumpernahselamahidupnyaiamelihatseorang
pemudayangbeginiganteng!

Rambutnyahitamtebaldiikatkankeatasdengansehelaisuterakuning.
Pakaiannyaindahdanringkas,membayangkantubuhnyayangtegapberisi,
dadanyayangbidang.Alisnyaberbentukgolok,hitamsepertidicat,hidung
mancung,mulutberbentukbagusmembayangkanwatakgagahdanhati
keras.

Pendeknya,wajahdanbentukbadanseorangjantanyangtentuakan
meruntuhkanhatisetiaporanggadisremaja!SeketikaLuSianjatuhhatinya,
akantetapimengingatperbuatanlancangpemudaini,untukmenjagaharga
dirinya,iamenegurjuga,hanyategurannyatidakseketusyang
dikehendakinya.

"Kausiapa,beranilancangturuntanganmencampuripertandingan?"

PemudaitumenuntunLieKungsampaikepinggirpanggung,menyuruhnya
mengundurkandiri,LieKungmenjurakearahLiuLuSianlalumelompat
turun,teruspergimeninggalkantempatitu.Setelahitu,barupemudayang
membawasebuahgolokdisarungkandandigantungkanpadapinggangnya
itumembalikkantubuhmenghadapiLiuLuSiansambilberkata.

"Maaf,Nona.Memangsayatadiberlakulancang.Akantetapisekalikali
bukandenganmaksudhatiyangburuk,hanyauntukmencegahterjadinya
pertumpahandarah.Sudahterlalujiwamelayang...ah,sayangsekali.
Kunasihatkankepadamu,Nona.Hentikancarapemilihansuamisepertiini.
Tiadaguna!Dankasihankepadayangtidakmampumenandingimu.Nah,
sekalilagimaafkankelancangankutadi!"Iamenjuradanhendakpergi.


"Ehoranglancang!Bagaimanakaubiasapergibegitusajasetelah
menghinaku?Hayomajukalaukaumemangberkepandaian!"LuSian
sengajamenantangkarenahatinyasudahjatuhdaninginiamenguji
kepandaianlakilakiyangmenarikhatinyaini.Kalaumemangbenarseperti
dugaannya,bahwalakilakiinisepertiterbuktiketikamenagkisnyatadi,
memilikikepandaiantinggi,iaakanmerasapuasmendapatjodohsetampan
dansegagahini.

KweeSengmemangtampanpulatetapiterlalutampansepertiperempuan,
kalahgagaholehpemudaini.DanbiarpuniatahuilmukepandaianKwee
Sengmungkinhebat,akantetapisikappemudaituterlaluhalus,terlalu
lemahlembut,kurang"jantan!"

Pemudaitumembalikkantubuhnya,kembalimenjurakepadaLuSiansambil
berkata,suaranyaperlahan."HanyaTuhanyangtahubetapainginnyahatiku
menjadipemenang..akantetapi...bukanbeginilahcaranya.Maafkan,Nona,
biarlahakumengakukalahterhadapmu!"Sambilmelemparpandangtajam
yangmenusukhatiLuSian,pemudaituhendakmengundurkandiri.

"Apakahengkaubegitupengecut,beraniberlakulancangtidakberani
memperkenalkandiri?Siapakahkauyangsudahberani...menghinaku?

Dimakipengecut,pemudaitumenjadimerahmukanya."Akubukan
pengecut!KalauNonainginbenartahu,namakuadalahKamSiEkdariShan
si."Setelahberkatademikian,pemudagagahbernamaKamSiEkitulalu
meloncatturundaripanggungdancepatcepatlarikeluardarihalaman
gedung.

SampaibeberapasaatlamanyaLiuLuSianberdiribengongdiataspanggung,
merasabetapasemangatnyaseakanakanmelayanglayangmengikuti
kepergianpemudagantengitu,"PatjiuSinong,kaubarusajakehilangan
seorangcalonmantuyanghebat!"KweeSengberkatasambilmenyambar
dagingpanggangdengansumpitnya.

"Kaumaksudkanbocahgantengtadi?Siapakahdia?Namanyatidakpernah
kudengar,"jawabPatjiuSinong.

"Hahaha!KamSiEkadalahpanglimamudadiShansidanhanyakarena
adanyapemudaitulahmakaShansiterkenaldaerahyangamatkuatdan
membuatgubernurnyayangbernamaLiKoYungterkenal.Cocoksekalidia
denganputerimu.Puterimumenjadiperebutanpemudapemuda,sebaliknya
entahberapabanyaknyagadisdiduniainiyanginginmenjadiistrinya!Ha
haha!"TerangbahwaKweeSengsudahmulaiterpengaruharak.

Memangsebetulnyalahkalaupemudaitutadimengatakanbahwadiatidak
biasminumarakbanyakbanyak.Akantetapikarenakerusakanhatinya
menghadapicintaterhadapLiuLuSianberbarengkecewa,iasengajanekat
minumterustanpaditakarlagi.

"Huh,apaartinyapanglimabagiku?Diamemangtampan,akantetapikalau
disuruhmemilihkau,KweeSeng!"

LiuLuSiantersentakkagetdanmembalikkantubuh,masihberdiriditengah
panggung.Jugaparatamumrndengarpercakapanyangdilakukandengan
suarakerasitu.Kinimerekamemandangkearahmereka,terutamasekali
KweeSengmenjadipusatperhatian.

Pemudainisudahbangkitberdiri,cawanarakditangankanannya.Hatinya
berguncangkerasketikaiamendengarucapanketuaBengkauwitu.Betapa
tidak?JelasbahwaKetuaBengkauwiniagaknyasukamemilihdiasebagai
mantu.Dandiasendiripunsudahjelasmencintaigadisjelitaitu,halinitidak
dapatiabantah,seluruhisihatidantubuhnyamengakui.

Mauapalagi?Tinggalmengalahkangadisitu,apasukarnya?Akantetapidi
balikrasacinta,disudutkepalanyadimanakesadarannyaberada,terdapat
rasataksenangyangmenekankembalirasacintakasihnyadenganbisikan
bisikantentangkenyataanbetapakeadaangadisitudankeluarganyasama
sekalitidakcocok,bahkanberlawanandenganpendiriandanwataknya.

Iajatuhcintakepadaseorangdarayangberwatakliardanganas,sombong
dantinggihati,licikdankeji,gadisyangmenjadiputeritunggalKetuaBeng
kauwyangsakti,anehdansukardiketahuibagaimanawataknya.Gadisyang
menjadisebabkematianbanyakpemudayangtakberdosa!

Kesadarannyamembisikkanbahwabetapapuniamencintaigadisitu,
cintanyahanyakarenapengaruhkejelitaangadisitudankalauiamenuruti
cintanyayangterdorongnafsu,kelakakantersiksahatinya.Akantetapi
perasaannyamembantahkalauiabolehmembawapergigadisitu
bersamanya,mungkiniabisamembimbingnyamenjadiseorangisteriyang
baikdancocokdengansifatsifatdanwataknya.

"Loenghiong,janganmainmain!"

"Haha,siapamainmain?Kweehiantithanyakaulahyangagaknyapantas
bertandingdenganputeriku.Hayokaukalahkandia,kalautidakanakkuitu
akanmakinbesarkepalasajadanparatamutentuakanmengiraakuhendak
menangsendiri!Hahaha!"

"Hemmm,puterimuberkepandaiantinggi.Terusterangsaja,akupuningin
sekalimengujikepandaiannya.Akantetapi...hemm,Loenghiong,harap
jangansalahsangka.Denganjujurakumengakubahwaputerimutelah
menarikhatiku.Akantetapi,perjodohanmelaluipertandinganmemang
kurangtepat,yangperluhatimasingmasing.

Bagaimanakalauakunaikkepanggung,tapibukanuntukmemasuki
sayembarapemilihanjodoh,hanyasekedarmainmainmengujikepandaian
belaka?"Ucapaninidilakukanperlahantidakterdengaroranglain.

AkantetapiKetuaBengkauwitutertawakerasdanmenjawabdengansuara
keraspula."Hahahaha!Akumengerti,kaumemangseorangyangtelitidan
cermat,terlaluberhatihati!Kalaumenyalahiperaturan,berartimelanggar
dansiapamelanggarharusdidenda!"

KweeSengtertawapuladanmenenggaksisaaraknya."Dendanya
bagaimana?Kauharusmenurunkanilmupukulanyangkaupergunakan
untukmengalahkanputerikuitukepadanya."

"Aku.Tapidiaharusikutdengankukemanaakupergi."

"Boleh.Nah,orangmuda,kaucobalah!"

HatiLiuLuSiansudahmendongkolkansekalimendengarkanpercakapan
antaraayahnyadanpemudapelajaryangkelihatanlemahlembutitu.Apalagi
ketikaiamelihatKweeSengberjalanmenghampirinyadenganlangkah
sempoyongandanmukanyayangberkulitputihhalusitukelihatanmerah
sekali,tandatandaseorangmabuk!

"ApakahKweekongcujugatidakmauketinggalandalamlombapameran
kepandaian?"LiuLuSianmenegurdengankatakatadingin.Ternyatagadis
inimasihmendongkolmengingatbetapatadididepanayahnya,KweeSeng
sudahmembikinbasahpakaiannyadenganarak,merupakanbuktibahwa
dalamadutenagasecaradiamdiamitu,pemudainisudahmemangsetingkat
daripadanya.

"CumakaliiniKongcusedangmabuk,tidakenakkalauakumencari
kemenangandanseorangyangmabok!"Dengankatakataketusini,LiuLu
Sianhendakmenebusrasamalunyatadi.

KweeSengtersenyumdandiamdiammengagumiwajahyangdemikian
eloknya,mulutyangbiarpunmenghamburkankatakatapedasdanpahit,
namuntetapmanisdidengar.Matanyayangagakmabokituseakanakan
lekatpadabibiritudansejenakKweeSengterpesona,takdapatberkataapa
apa,takdapatbergerakmemandangkearahmulutdarajelita.

BibirmerahbasahmenantangBentukindahgendewaterpentangHangat
lembutmulutjuitaSarangmadusaripuspitaSenyumdikulumbibirgemetar
TersingkapmutiaraindahberjajarSegarsedaplekukdipipiMengawalsuara
merdusangdewi!


"Heh,kenapakaumelongosaja?"tibatibaLuSianmembentak,lenyap
sikapnyamenghormatkarenaiatakdapatmenahankejengkelanhatinya.

KweeSengsadardarilamunannya."Eh...,ohh...Nona,kautahu,aku
sebetulnyatidakinginmemasukisayembara...danaku...akulebihsuka
bertandingdengansipemiliktanganmaut!"Sambilberkatademikiania
menoleh,matanyamencaricari.

"Cukup!TakperlubanyakbicaralagiKweekongcu.Akusudahmendengar
bahwakalauakukalah,akuharusmenjadimuridmudanikutpergi
bersamamu!"katapulaLuSiandengansenyummengejek."Akantetapi
jangankiraakanmudahmengalahkanaku!"Setelahberkatademikian,gadis
ituberkelebatcepatdantahutahuiasudahlarimenyambarpedangnyayang
terletakdiatasmejadansecepatitupulaberkelebatkembalimenghadapi
KweeSeng.

Pemudaitutersenyum,senyumyangmengandungbanyakarti,setengah
mengejekdansetengahkagumbegitucepatnyagadisitubergerakdan
menyarungkanpedangnyadengangerakanindah.LuSianmerasakanejekan
inidandengangemasiaberkata,"Menghadapiseorangsaktisepertiengkau
ini,Kweekongcu,tidakbisadisamakandengansegalacacingtanahtadi.

Akumengharapkanpelajarandarimudalammenggunakansenjata!"Sambil
berkatademikiangadisinimencabutpedangnyadantampaklahsinar
berkelebat,putihmenyilaukanmata.

"LuSian,mundurlah!Manusiainiterlalusombong,biarakumewakilimu
memberihajaran!"TibatibabayangantinggikurusmelayangkedepanKwee
Sengdansebuahlenganmenyambarkearahdadapemudaitu.

"Wutttt!"KweeSengmiringkanpundaknyadanpukulanyanghebatitulewat
cepat.

"Hemm,akusenangsekalimelayanimu!"kataKweeSengdanjari
telunjuknyamenotokkearahpergelangantanganyanglewatdisampingnya.
AkantetapisecepatitupulaMaThaiKunsudahmenarikkembalilengannya
sehinggadalamduagebrakaninimerekaberkesudahannolnolatausama
cepatnya.

"Jisute,mundurkau!"kembaliLiuGanberserukerasdanbiarpunmatanya
melototmarah,MaThaiKuntidakberanimembantahperintahsuhengnya
daniamundurkandiridengankemarahanditahantahan.

OrangSheKwee,kauterlalusombong.Lihatpedangku!"bentakLiuLuSian
sambilmenggerakanpedangnyadengancepatsehinggapedangituberubah
menjadisegulungsinarputihyangmembuatlingkaranlingkaranlebar,
makinlamalingkaranitumakinlebarmengurungtubuhKweeSeng.Namun
pemudainihanyamenggerakkansedikittubuhnyadanselaluiaterhindar
daripadakilatyangberpencarankeluardarisinarpedangitu.

"LuSian,janganpandangringandia!GunakanToahongKiamhoat(Ilmu
PedangAnginBadai)!"seruLiuGandengansuaragembira,wajahnyaberseri
danmatanyabersinarsinar.

Begitugebrakanpertamadanselanjutnyasecaracepatberlangsung,LuSian
sudahmengertibahwaKweeSenginibenarbenaramatlihai.Pedangnya
yangmenyambarnyambarsepertihujancepatnyaituternyatadapat
dielakkansecaraanehdansamasekalitidaktampaktergesagesa,seakan
akangerakangerakannyainimasihterlampaulambatbagiKweeSeng.

Olehkarenaini,begitumendengarseruanayahnya,iasegeramengerahkan
tenagadanberlakuhatihati,cepatiamainkanilmupedangajaranayahnya,
yaituToahongKiamhoat.Gadisinimengertibahwakaliiniiatidaksaja
harusmenjagahargadirinya,melainkanjugamenjagamukaayahnya.

Melihatperubahanilmupedanggadisituyangkinimenderuderuseperti
anginbadaimengamuk,diamdiamKweeSengkagetdankagum.Tak
percumaKetuaBengkauwmendapatjulukanPatjiuSinongdantidak
percumapulagadisitumenjadiputeritunggalnyakarenailmupedangini

amatcepatdanhebatberbahayasehinggatakmungkindihadapi
mengandalkankecepatanbelaka.

PemudasaktiinimaklumpulabahwaPtjiuSinongseorangyangamatlicik
dananeh.TentusekarangKetuaBengkauwitumenyuruhanaknya
mengeluarkanilmupedangsimpananagarterpaksaiamengeluarkan
ilmunyayangsejatipulauntukmengalahkanLuSian.

KweeSengmaklumpulabahwajanjiuntukmenurunkanilmunyayang
mengalahkanLuSian,adalahjanjiyangamatlicikdariPatjiuSinong,yang
membayangkansifatlobaseorangahlisilatyanginginsekalimenguasai
seluruhilmuyangpalingsaktididuniaini.

Melaluiputerinya,KetuaBengkauwinihendakmemancingmancingilmu
silatnyauntukmenambahperbendaharaanilmuPatjiuSinong!Karenatidak
inginmenggunakanilmusimpanannyauntukmengalahkanLuSianagaria
tidakusahmenurunkanilmuitupadagadisini,kembaliKweeSeng
mengandalkanginkang(ilmumeringankantubuh)yanglebihtinggi
daripadakepandaiangadisituuntukmelesetkesanakemari,menyelinapdi
antarasambaranpedangLuSianyangsepertibadaimengamukitu.Akan
tetapibelumlimabelasjurusLuSianmainkanIlmuPedangToahongkian,
ayahnyasudahberserulagi.

"LuSian,pergunakanPatmoKiamhot!"IlmupedangPatmokiam(Pedang
DelapanIblis)inisengajadiciptakanolehPatjiuSinonguntukmengimbangi
IlmuPedangPatsiankiam(PedangDelapanDewa)yangpernahiahadapi
dahulu.Hebatnyabukankepalang.LuSiankembalimenurutperintah
ayahnyadangerakanpedangnyaberubahlagi.

Kinipedangnyatidakmengandalkankecepatan,melainkanlebih
mendasarkanseranganpadapenggunaantenagasinkang(tenagasakti).
Setiaptusukanataubacokanmengandungtenagamujijatsehinggaanginnya
sajasudahcukupuntukmerobohkanlawanyangkurangkuat.

KembaliKweeSengkagetdankagum.SepertijugasifatnyaPatsiankiam
yangiakenal,ilmupedanginirapisekali,seakanakandimainkanoleh
delapanorang,namunPatmokiammengandungsifatyanglebihganasdan

keji.Mendadakiamendapatkanpikiranyangbaiksekali.BiarpunPatmo
kiamdiciptakanuntukmenghadapiPatsiankiam,namunilmusilathanya
sekedarteoriatauperaturangerakanbelakayangterpentingadalah
orangnya.KarenatingkatnyalebihtinggidaripadatingkatLuSian,makaia
merasasanggupmengalahkanPatmokiamyangdimainkangadisinidengan
ilmupedangPatsiankiam.

Iaberserukerasdantahutahutangannyasudahmencabutkeluarsebuah
kipasyangdisembunyikandidalambajunya.CepatiamainkanIlmuPedang
Patsiankiam,kipasnyamengeluarkananginyangkuatsekalisehingga
gulungansinarpedangputihterdesakdantibatibaLuSianberserukeras
karenasikukanannyaterkenatotokangagangkipas.

Seketikatangannyakejangdanhampirsajaiamelepaskanpedang,baiknya
dengangerakanyangcepatbukanmainKweeSengsudahmemulihkan
totokanlagisehinggagadisitudapatmenyambarpedangnyayangsudah
terlepastadi.

Dasargadisyangtakdapatmenerimakekalahan,begitupedangnya
terpeganglagiiaterusmenyerangdenganhebat!

"Aiihh...!"KweeSengberserudantubuhnyaberkelebat.Terpaksaia
mempergunakanilmunyayanghebat,yaituPatsianKiamhoatyangsudahia
gabungdenganIlmuKipasLohainSanhoat(IlmuKipasPengacauLautan).
Kipasnyamengebutpedanglawandanselagipedangitumiringletaknya,
gagangkipasnyamenotokdan...kiniseluruhtubuhLuSianmenjadikakutak
dapatdigerakkanlagi!

KweeSengcepatmenempelpedanglawandengankipasnya,merampas
pedangitudiantarakipassambiljaritangankirinyamembebaskantotokan!
LuSiandapatbergeraklagiakantetapipedangnyasudahterampas.Gadisitu
marahbukanmain,siapmenerjangdengantangankosongberdasarkan
kenekatan.

"LuSian,cukup!Haturkanterimakasihkepadacalonsuamiataugurumu!
Hahaha!"teriakPatjiuSinongsambilmelompatkeataspanggung.Tepuk

tanganriuhmenyambutkemenanganKweeSengini,sedangkanLuSianlari
kedalamtanpamenolehlagi.

SambilmerangkulpundakKweeSeng,PatjiuSinongberkatalantangkepada
paratamunya."SahabatmudakuKweeSengtelahmenangmutlakatas
puterikudandiaberhakmenjadicalonmantuku.Akantetapi,karenadiapun
seoranganeh,tidakkalahanehnyadenganakusendiri,hanyadiayangdapat
menentukanapakahperjodohaniniditeruskanatautidak.

Betapapunjuga,iasudahberjanjiakanmenurunkanilmunyayangtadi
mengalahkanputerikukepadaLiuLuSian.Suamiatauguru,apabedanya?
Hahahahaha!"

OrangtuaitumenggandengtanganKweeSenguntukdiajakminum
sepuasnya.Sedangkanparatamumulaimenaruhperhatiandan
mempercakapkanpemudapelajaryangtampaknyalemahlembutitu.
BeberapaorangtokohtuasegeramengenalKweeSengsebagaiKimmoeng
danmulaisaatitu,terkenallahnamaKimmoengKweeSeng.

Tigaharikemudian,KweeSengdanLuSiankelihatanmenunggangduaekor
kudakeluardarikotarajaKerajaanNancao.Sepertitelahiajanjikan,setelah
menangkanpertandingan,iaakanmengajarkanilmukepadaLuSiandan
gadisituharusmenyertaiperaturannyasampaimenerimapelajaranitu.

PatjiuSinongmemberiduaekorkudayangbaik,berikutseguciarakkepada
KweeSengkarenaselamatigahariditempatitu,pemudainisiangmalam
hanyamakanminumdanmabukmabukansaja,manjadiseorangpeminum
yangluarbiasa.

Betapapunjuga,melihatmerekanaikkudaberendeng,memangkeduanya
merupakanpasanganyangamatsetimpal.WajahLuSiannampakberseri,
karenabetapapunjuga,menyaksikansikapKweeSeng,gadisinidapat
mendugabahwasebetulnyapemudayangtampandansaktiinijatuhhati
kepadanya.

Pandangmatapemudaitudapatiarasakandandiamdiammerasagirang
sekali.MemangsudahmenjadiwaatakLuSian,makinbanyakpriajatuhhati
kepadanyamakingiranglahhatinya,apalagikalaukemudianiadapat
mematahkanhatiorangorangyangmencintainyaitu!

"Kweekoko(KakandaKwee),kemanakahkitamenuju?"TanyaLuSian
dengansuarahalusdanmanis,bahkanmesra.KweeSengmemelukguci
araknyadanmenolehkekiri.Melihatwajahayuitumenengadah,mata
bintangitumenatapnyadanmulutmanisitusetengahterbuka,hatinya
tertusukdancepatcepatiamembuangmukasambilmemejamkanmatanya,

"Kemanapunboleh!"jawabnyatakacuh,lalumenenggakaraknyasambil
dudukdipunggungkudatanpamemegangikendalinya.

"Eh,bagaimanaini?kauyangmengajakaku.Biarlahkitaketimur,sampai
ditepisungaiWukiangyangindah.Bagaimanakoko?""Hemm,baik.Ke
lembahWukiang!"jawabKweeSeng.

LuSianmembedalkudanyadanKweeSengmasihtetapduduksambilminum
arak,akantetapikudanyadengansendirinyamencongklangmengikutikuda
yangdibalapkanLuSian.

Taklamakemudianmerekasudahkeluardaridaerahkotaraja,memasuki
hutan.KembaliLuSianmenahankudanya,dankudaKweeSengjugaikut
berhenti.

"Kweekoko,mengapakauhanyaminumsaja?Kitamelakukanperjalanan
sambilbercakapcakap,kanmenyenangkan?Apakautidaksukamelakukan
perjalananbersamaku?Kweekoko,hentikanminummu,kaupandanglah
aku!"

MulaijengkelhatiLuSianyangmerasadiabaikanatautidakdiacuhkan.Kwee
Sengmenolehlagikekiri,makinterguncangjantungnyadankembaliia
menenggakaraknya!

"Nona,tidakapaapa,akusenangmelakukanperjalananini.Aharakini
wangisekali!"

LuSiancemberutdantidakmenjalankankudanya."Uh,wangiarakyang
menjemukan!Masakautidakbosanbosanminumsetalahtigaharitiga
malamterusminumbersamaayah?Kweekoko,aku"akupernahdisebut
ayahbungakecilharumdanorangorangdisanasemuamengatakanbahwa
adagandaharumsariseribubungakeluardaritubuhku.Apakahkautidak
menciumgandaharumitu?"

KweeSengtersentakkaget.Alangkahberaninyagadisini!Alangkah
bebasnyadangenitnya!Mengajukanpernyataandanpertanyaanmacamitu
kepadaseorangpemuda.Diasendiriyangmendengarnyamenjadimerah
wajahnya,akantetapisecarajujuriaberkata,"Memangadaakumencium
bauharumitu,nona,semenjakkitabertandinggandaharumitutidakeh,
tidakpernahterlupaolehku.Eh,bagaimanaini!"Iatergagapdanuntuk
menutupimalunyakembaliiamenenggakaraknya.LuSianmenahan
tawanyadanhatinyamakingembira.Kiranyalakilakiinitiadabedanya
denganyanglain,mahluklemahdanbodoh,canggungdankakukalau
berhadapandengangadisayu!Alangkahakansenanghatinyadapat
mempermainkanlakilakiini,mempermainkanpendekaryangmemiliki
kepandaiantinggi,yangkesaktiannyamenurutayahnyaketikamembisikkan
pesantadi,tidakberadadisebelahbawahtingkatayahnya!

"KweeSeng,berhenti!!"Tibatibaterdengarbentakandaribelakangpada
saatKweeSengsedangminumaraknyadiawasiolehLuSian.Gadisitu
terkejutkarenamengenalsuarabentakan.Cepatiamembalikkantubuh
diataspunggungkudanya.

"Masusiok(PamanGuruMa)!AdakeperluanapakahSusiokmenyusul
kami?"Biarpunmasihdudukdiataskudanyamembelakangimerekayang
barudatang,KweeSengtahubahwayangdatangadalahduaorang.
KemudianiamerasaheranjugaketikamendengarsuaraMaThaiKun
berubahsamasekalidalamjawabanpertanyaanLuSian.

"LuSian,kaumenjauhlahdulu.UrusaniniadalahurusanantaraKweeSeng
denganakudanpercayalah,tindakankuinisesungguhnyademikebaikan
dirimu."


KweeSengadalahseorangpemudayangamathalusperasaanya.Iamaklum
orangmacambagaimanaadanyasutekeduadariPatjiuSinongini,seorang
kasardanpemarah,sombongdantinggihati.Mengapatibatibaterkandung
getaranhalusyangamatberlawanandenganwataknyaituketikabicara
terhadapLuSian?

TibatibaiateringatakansemuaperistiwadiNancaodankeningnya
berkerut.Tahulahiasekarangsebabnyadansekaligusterbongkarsudah
olehnyasemuarahasiapembunuhandiBengkauw.Halinimendatangkan
marahdihatinyadaniaberkata.

Nona,lebihbaikkaumenurutipermintaansusiokmu.Kauminggirlah,dan
biarakubicaradengannya.LiuLuSiantersenyumdanmenjauhkankudanya
denganwajahberseri.HalinilahyangtidakdimengertiolehKweeSeng.
Mengapagadisitumalahtersenyumsepertiorangbergembirapadahaljelas
bahwapamangurunyamempunyainiattidakbaikterhadapdirinya?Iatidak
peduli,lalumeloncatturundariataskudanyadenganguciarakmasihdi
tangankiri,sambilmembaliksehinggaketikakeduakakinyamenginjak
tanah,iaberhadapandenganMaThaiKundanseoranglakilakimudayang
sikapnyatenangsungguhsungguh,berpakaiansederhanamemakaicaping
danpunggungnyaterhiassebatangcambuk.MaThaiKunmerahmukanya,
alisnyaberkerutdansepasangmatanyamemancarkansinarkemarahan.

MaThaiKun,katakanlahkehendakhatimusekarang.KweeSeng,kauseorang
yangtelahmenghinaBengkauw!Kautidakmemandangmatakepadatokoh
tokohBengkauw,mengandalkankepandaianmengalahkanseorangwanita
muda,mengandalkanmulutmanismengelabuhiseorangtua.Twasuheng
bolehsajakaukelabuhi,akantetapiakuMaThaiKuntakkanmembiarkan
kaupergimenggondolkeponakankubegitusajauntukmelaksanakanniatmu
yangkotor!

Wahwah!Hatimudanpikiranmusendiriberlepotannoda,kaumasihbicara
tentangniatkotororanglain.Bagussekalimengenaltanganmautmuyang
telahkaupergunakanuntukmembunuhtujuhorangpemudadirumah
penginapandantigaorangpemudayangsudahkalaholehNonaLiuLuSian!

Masusiok!Betulkahitu?TibatibaLuSianyangmendengarkatakataini
bertanyadengansuaraterdengargembira.BenarbenarKweeSengtidak
mengertidansekalilagiiaterheranheranatassikapLuSianini.

MerahwajahMaThaiKun.Memangbetulakumembunuhmereka.Cacing
cacingtanahitutaktahumaludanberanimengharapkanyangbukanbujan,
orangorangmacammerekamanapatutmemikirkanLuSian?Aku
membunuhmerekaapasangkutpautnyadengankau,KweeSeng?

SuhengKenapakaulakukankekejamanitu?BukankahJisuhengsudah
melarangkitaOrangmudabertopiruncingitubertanya,suaranyapenuh
kekuatiran.

Sute,takusahkauturutcampur!Kauanakkeciltahuapa!

KweeSengtertawabergelak.Sekalipandangsajatahulahiabahwaorang
mudayangmenjadiadikseperguruanMaThaiKuniniseorangyangjauh
bedanyadengansaudarasaudaraseperguruannya,jauhlebihbersih
batinnya.

MaThaiKun,memangurusandenganpemudaitutiadasangkutpautnya
denganaku,akantetapipembunuhankejiitutakbolehkudiamkansajatanpa
menegurmu.Apalagi,kaumasihmenitipkansebuahbendakepadaku,apakah
kautidakinginmemintanyakembali?Sambilberkatademikian,KweeSeng
mengeluarkansebatangjarummerahdarisakubajunya.Kaumengenalini?
Kaumenghadiahkaninikepadakuselagiakutidur,danuntukkebaikanhati
ituakubelummembalasnya.KweeSengmenyindir.

BerubahwajahMaThaiKun.Kaukaukahjahanamitu?bentaknyadantanpa
memberiperingatanlagiiasudahmenerjangkedepan,menggerakkankedua
tangannyamengirimseranganmautdenganpukulanpukulanyang
mengandungtenagasinkangsepenuhnya.

iii.aiih.inikahtanganmautyangmengandungracunmerahitu?KweeSeng
mengelaksambilmengejekdantibatibadaridalamguciarakitumeleset

keluarbayanganmerahdariarahyangmencratdanmenyerangmukaMa
ThaiKun.Biarpunhanyabendacair,karenaarakitudigerakkanolehtenaga
lweekang,terasasepertitusukanjarum.MaThaiKuncepatmengibaskan
tangannyadanhawapukulannyamembuatarakitupecahbertebaran.Akan
tetapimendadaksebuahguciarakyangsudahkosongmelayangkearah
kepalanya.MaThaiKunmenangkisdengantangankirinya.Brakkk!guciitu
pecahpulaberkepingkeping.NamunKweeSengsudahmerasapuas.
SerangannyayangmendadakdapatmemecahkanrahasiagerakanMaThai
Kun,makaiasudahdapatmenyelamidasarnya.MakaketikaMaThaiKun
menerjangnyalagi,iamenyambutdengangerakankeduatanganyangsama
kuatnya.KweeSengtidakmengeluarkansenjatamelihatlawannyajuga
bertangankosong.

Memangdiantaraparasaudaraseperguruannya,MaThaiKunterkenal
seorangahlisilattangankosongyangtakpernahmenggunakansenjata.
Namun,keduatangannyamerupakansepasangsenjatayangmengandung
racun,menggiladahsyatdanampuhnya!Jarangiamenemuitandingan,
apalagikalaulawannyajugabertangankosong.Baruberadulengan
dengannyasajasudahmerupakanbahayabagilawan.

NamunkaliiniMaThaiKunkecelik.Lawannyabiarpunmasihmuda,namun
telahmemilikitingkatkepandaianyangsangattinggisekali.Biarpuniatidak
mengisikedualengannyaitutelahkebalterhadaphawahawaberacunyang
betapaampuhnyapunjuga,karenaketikaiamerantaudanberguru
kepadanyapertapapertapadiPegununganHimalaya,iatelahmelatihdan
menggemblengkedualengannyadenganobatobatmujijat,jugadidalam
pertempuranberatiaselaluMengisikedualengannyadenganhawasaktidari
dalamtubuhnya.

Pertandinganituhebatbukanmain.Setiapgerakantubuh,baiktangan
maupunkaki,membawaangindanmenimbulkangetaran,bahkantanahyang
merekajadikanlandasanserasatergetarolehtenagatenagadalamyang
tinggitingkatnya.BeberapakaliMaThaiKunmenggerengdalam
pengerahkantenagaracunmerah,disalurkansepenuhnyakedalamlengan
yangberadudenganlenganlawan.Namunakibatnya,diasendiriyang
terpentaldanmerasabetapahawapanasdilengannyamembalik.Makin
merahlahiadanterjangannyamakinnekat.

MaThaiKun,manusiamacamkauinisemestinyapatutdibasmi.Akantetapi
mengingatakanpersahabatandenganPatjiuSinong,melihatpulamuka

nonaLiuLuSianyangmasihterhitungmuridkeponakandanmelihatmuka
adikseperguruanmuyangbersihhatinya,akumasihsukamengampunkan
engkau.Pergilah!

Sambilberkatademikian,tibatibaKweeSengmerendahkantubuhnya,
setengahberjongkokdankedualengannyamendorongkedepan.Inilah
sebuahserangandengantenagasaktiyanghebat.Tidakadaanginbersiut,
akantetapiMaThaiKunmerasabetapatubuhnyaterdorongtenagayang
hebatdandahsyat.Iapunmerendahkandiri,mendorongkankedua
lengannyauntukbertahan,namunakibatnya,terdengarbunyaberkerotokan
padakedualengannyadantubuhnyaterlemparsepertilayanglayangputus
talinya,laluiarobohtergulingdankedualengannyamenjadibengkak
bengkak.

OrangsheKwee,kaumelukaisuhengku,terpaksaakumembelanya!kata
orangmudabertopiruncingsambilmelepaskancambuknyadaripunggung.

Saudarayangbaik,siapakahnamamu?KweeSengbertanya,suaranya
halus."AkubernamaKauwBian,saudaratermudadariTwasuhengLiu
Gan.Hemm,kaulihatkauseorangyangjujurdanbaik.Mengapaengkau
henndakmembelaorangyangmeyelewengdaripadakebenaran?

TindakanSamsuhengmemangtidakkusetujui,akantetapisebagaisutenya,
melihatseorangsuhengnyaterlukalawan,bagaimanaakudapatdiam?
Kewajibankulahuntukmembelanya!OrangsheKwee,hayokeluarkan
senjatamudanlawanlahcambukkuini!Setelahberkatademikian,KauwBian
menggerakkancambuknyakeatasdanterdengarbunyiTartartar!nyaring
sekali.DiamdiamKweesengkagumsekali.Cambukitubiarpunkelihatan
seperticambukbiasa,namunditanganoranginidapatmenjadisenjatayang
ampuhsekali.Daniakagumakanisijawabanyangmembayangkankejujuran
budidankesetiaanyangpatutdipuji.MakaKweeSengsegeramenjuradan
berjata.

Kauwenghiong,sikapmumembuatakulemasdanakumengakukalah
terhadapmu.Maafkanlah,akutidakmungkinmengangkatsenjatamelawan
seorangyangbenar,danakupunpercayakautidaksepertiSuhengmuuntuk
menyerangseorangyangtidakmaumelawan.Setelahberkatademikian,

KweeSengmelompatkeataskudanya,menolehkepadaLuSiansambil
berkata.

Nona,terserahkepadamuinginmelanjutkanperjalananbersamakuatau
tidak.Laluiamelarikankudanyapergidarisitu.LiuLuSiantercengang
sejenaklalutersenyumdanmembedalkudanyapula,mengejar.Tinggal
KauwBianyangmasihmemegangpecut,tidaktahuharusberbuatapadan
hanyadapatmemandangduabuahbayanganyangmakinlamamakinkecil
danakhirnyalenyapitu.

KauwBiansute!Adikmacamapakauini?Kenapatidakserangdia?Kauw
Bianterkejutdancepatmenoleh.KiranyaMaThaiKunsudahberdiridi
belakangnya,meringiskesakitandankedualengannyamasihbengkak
bengkak.

Tidakmungkin,Suheng.Diatidakmaumelawanku,bagaimanaakubisa
menyerangorangyangtidakmaumelawan?

Ahhh,dasarkaulemah.MendadakMaThaiKunmenghentikanomelannya
karenamendadakbertiupangindansesosoktubuhtinggibesarmelayang
turun.

KiranyaPatjiuSinongLiuGanyangdatang.Jelasbahwatokohinimarah,
sepasangmatanyamelototmemandangMaThaiKundanbegitukakinya
menginjaktanah,ialalumembentak.

MaThaiKun!Bagussekaliperbuatanmu,ya?Kaulayakdipukulseperti
anjing!TangankiriLiuGanbergerakdanPlakkk,plakkk!telapakdan
punggungtangansudahmenamparcepatsekalimengenaisepasangpipiMa
ThaiKunyangterhuyunghuyungkebelakang.PucatmukaMaThaiKundan
matanyamenyipitberbahayaketikaberdongakmemandang.

Twasuheng,apakesalahanku?Masihbertanyatentangkesalahannyalagi?
Anjinghinakau!Kau,tuabangka,kauberanimenaruhhaticintakepada

puteriku,keponakanmu?Penghinaanbesarsekaliini,tidakdapat
diampunkan!

Suheng,apabuktinya?Setanalas!Kaukiraakutidaktahuakansegala
perbuatanmu?Sebelumkaumembunuhipemudapemudaitu,padamalam
hariitukaumembujukbujukLuSiandengankatakatamerayu,kau
menyatakancintamudanmintakepadaLuSianagarjanganmaudiadakan
pemilihanjodoh.Huh,takmalu!Dankaubegitucemburudanmembunuhi
parapemudayangtergilagilakepadaLuSian,malahengkaumembunuhtiga
orangpemudayangsudahkalaholehLuSian.Kemudiansekarangkauberani
mampusmenghadangKweeSengsehinggadikalahkandankarenanya
menamparmukaku.Keparat!!

Mendengarinisemua,KauwBianmukanyasebentarmerahsebentarpucat
sakingheran,terkejut,danbingungmendengarkelakuanSamsuheng(Kakak
SeperguruankeTiga).NamunMaThaiKunmalahtersenyum.

Twasuheng,semuaitumemangbenar!Akantetapi,apasalahnyakalauaku
mencintaLuSian!Diawanitadanakulakilaki!Agamakitatidakmelarang
akanhalini,tidakmelarangperjodohanantarkeluarga,apalagiantarakita
hanyaadahubungankeluargaseperguruan.Twasuheng,memangaku
mencintaLuSiandengansepenuhjiwaku.LuSiansendiritidakmarah
mendengarpengakuanku,mengapaSuhengmarahmarah?

GemertakbunyigigidalammulutPatjiuSinongLiuGan.Jahanamhina!Apa
kaukiramenjaditandabahwadiamembalascintamu?Huh,goblokdanhina
!LuSianselaluakangembiramendengaroranglakilakijatuhcinta
kepadanya,karenaiainginmenikmatikelucuanbadutbadutitu!Kausama
sekalitidakmemandangmukaku,makakauharusbinasasekarangjuga!Liu
Gansudahbergerakmaju,akantetapiiamenarikkembalitangannyaketika
melihatKauwBianmelompatketengahmenghalanginya.

KauwBianSute,mauapa??Maaf,TwaSuheng.Terusterangsajasiauwte
seendiritidaksetujuperbuatanMasuhengitu.Akantetapi,Twasuheng,
betapapunbesarkesalahannya,kiranyatidaklahbaikkalauTwasuheng
menjatuhkanhukumanmatikepadaMasuheng.Pertama,mengingatakan
saudaraseperguruan,keduahalituakanmenjadibuahtertawaandunia
kangouwdanmerendahkannamabesarTwasuheng,malahmenyeretpula

namaBengkauwyangkitacintai.Betapaduniakangouwakangemparkalau
mendengarbahwaKetuaBengkauwmembunuhadikseperguruannya
sendiri.

LiuGanmengerutkankening,menariknapaspanjangdanmemeluksutenya
yangpalingmudadanmemangpalingiasayingitu.Ah,Siauwsute!Kau
masihbeginimudanamunpandanganmuluas,pikiranmusedalamlautan.
Untungadaengkauyangdapatmenahankemarahanku.Eh,MaThaiKun,
minggatlahkau!Mulaidetikini,akutidaksudilagimelihatmukamudan
kalaukauberanimunculdidepanku,hemmm,akutidakpedulilagi,pastiaku
akanmembunuhmu!

MaThaiKunmenjuradalamdalamlalumembalikkantubuhdanlenyapdi
antarapohonpohon.KauwBianmenariknapaspanjangdanmengusapdua
titikairmatanyadaripipi.

Kaumenangis,Sute?LiuGanbertanyaheran.DengansuaraserakKauwBian
menjawab,masihmembalikkantubuhmemandangkearahperginyaMaThai
Kun.Perbuatanmanusiaselalumendatangkankebaikandankeburukan,
Twasuheng.Kalaukitamengingatyangburukburuksajamemangdapat
menimbulkanbenci.AkantetapisayateringatakankebaikankebaikanMa
suhengselamamenjadikakakseperguruan,danbagaimanahatisayatakkan
sedihmelihatdiapergiuntukselamanya?Betapapunjuga,beginilahagaknya
yangpalingbaik.DenganpenuhdukaadikmuinimelihatbetapapunjugaMa
suhengpergimembawasertadendamdankebencianyanghebat,yangtentu
akanmembuatnyanekatdanmelakukanhalhalyangberbahaya.Akantetapi
karenaTwasuhengmengusirnya,berartibahwasemuaperbuatannyatiada
sangkutpautnyadenganBengkauw.

Mendengarkatakataini,berkerutkeningPatjiuSinongLiuGan.Hemmm,
agaknyabenarlagipendapatmutentangbaikburukyanglekatpada
perbuatanmanusia.KweeSengkelihatanseorangyangpilihan,akantetapi
siapatahusewaktuwaktusifatburuknyaakanmenonjolpula.KauwBian
Sute,kaukembalilahdanbantulahSuhengmuLiuMomenjagaBengkauw
danberilaporankepadaSriBagindabahwaakuakanmerantauselamadua
tigabulan.

TwasuhenghendakmembayangiperjalananKweeSengdanLuSian?Itu
baiksekali,Twasuheng,karenaperjalananbersamaantaraseorangpridan
wanita,sungguhmerupakanbahayabesaryangbahayanyalebihbanyak
mengancamsiwanitadaripadasipria.

Sute,kaubenarbenarberpemandangantajam.Nah,akupergi!PatjiuSin
ongLiuGanberkelebat,anginmenyambardaniasudahlenyapdaridepan
KauwBian.Pemudayangberpakaiansederhanasepertipengembalaini
menariknapaspanjangsakingkagumnya,kemudianiapunmelangkahpergi
darihutanitu.

Musimdingintelahtibadanmelakukanperjalananpadamusimdingin
bukanlahhalyangmenyenangkanataumudah.Apalagikalauhanya
menunggangkudatanpaadatempatuntukberlindungdariseranganhawa
dinginyangmenusuktulang,tidakmengenakanbajubuluyangtebal,tentu
perjalananituakanmendatangkansengsaradanjugabahayamati
kedinginan.

Namun,tidakdemikianagaknyabagiKweeSengdanLiuLuSian.Duaorang
mudainibukanlahorangorangbiasa,melainkanpendekarpendekaryang
sudahgemblenganyangdenganilmunyatelahdapatmenyelamatkandiri
daripadaseranganhawadingintanpabantuanbendaluarsepertibajutebal
danselimut.Merekamelakukanperjalananseenaknyadanhanyamengaso
kalaukudayangmerekatumpangisudahlelahdankedinginan.

Padasianghariitu,merekamengasodipinggirSungaiWukiangyang
mengalirkanairnyaperlahanlahankejurusantimur.Airnyatampaktenang
dansedikitpuntidakbergelombang,membayangkanbahwasungaiituamat
dalam.LuSianmenyalakanapiunggununtukmenghangatkantubuhdua
ekorkudamereka,jugadenganbantuanapi,merekamerasanikmatdan
hangat.

Kweekoko,sudahduapekankitamelakukanperjalanan,akantetapibelum
jugakaupenuhiduapermintaanku.LuSianberkatasambilmengorekorek
kayumembesarkannyalaapi.

Nona?Nah,yangduabelumdipenuhi,yangsatudilanggarpula.Berapakali
sudahkukatakansupayakaujanganmenyebutNonakepadaku?Wah,pelajar
apakahkauini,Begitupikundankurangperhatian?Manabisamaju
mempelajarisastrabegitusulitnya!

KweeSengmenariknapaspanjang.Gadisinimemanghebat.Tidaksaja
benarbenarmempunyaikecantikanyangaslidangilanggemilang,yang
cukupmeruntuhkanhatinya,namunjugamemilikiwatakyangkadang
kadangmembuatiabertekuklututkarenaiajatuhhatinya.Watakyang
berandalan,namunseakanakandapatmenambahterangnyasinarmatahari,
menambahmerdukicauburung,menambahmeriahsuasanadanmenjadikan
segalaapayangtampakberseriseri.Akantetapi,jugamakinyakinhatinya
bahwadibaliksegalakeindahan,segalahalhalyangmenjatuhkanhatinya
ini,tersimpansifatsifatlainyangamatbertentangandenganhatinya.Sifat
kejamdanganas,tidakmempedulilkanoranglain,terlalucintakepadadiri
sendiri,dantidakmaukalah,inginselalumenangdanberkuasasaja.

Memangakuseorangpelajaryanggagal,tidaklulusujian.Iamenjawab
kemudianmenambahkan.aumintaakumenceritakanriwayatku,apakah
gunanya?Akutidakadariwayatyangpantasmenjadicerita,akuseorang
sebatangkara,yatimpiatu,miskindangagal.Apalagi?Tentang
permintaanmukeduamempelajariilmusilatyangsedikitsedikitakubisa,
nantilah,belumtibasaatnya.

Wah,kaujualmahal,Koko!LuSianmengejekdanmengisarduduknya
mendekatipemudaitu.MemangdemikianlahselalusikapLuSian,terhadap
siapapunjuga.Jinakjinakmerpati,tampaknyajinaktapitakmudahdidekati!
Hawabeginidingin,kalauditambahsikapmu,bukankahkitaakanmenjadi
beku?Eh,Kweekoko,kalauakutidakingatbahwakauadalahseorangahli
silatyanglihai,kauinipelajargagaldanmurungmengingatkanakuakan
seorangpenyairyangsamasegalanyadansamamurungnyadenganengkauhi
hikGadisinimenutupmulutnyadengantangan,akantetapimatanyajelas
mentertawakanKweeSeng.

Penyairmanayangkaumaksudkan?Biarpuntahugadisituhanya
menggodanya,namunbicaratentangsyairdanmenyairmenimbulkan
kegembiraanselalubagiKweeSeng.

SiapalagikalaubukanTuFu!Pernahakumendengarayahbicaratentang
syairsyairnya,mengerikan!

Mengapamengerikankaludiaselalumencurahkanisihatinyaberdasarkan
kenyataandanterdorongolehrasakasihankepadasesamanya?

Bukanrasakasihankepadasesamanya,Koko,Melainkanrasakasihankepada
dirisendiri!Karenakeadaannyamiskinterlantar,diapandaibicaratentang
kemiskinan.Cobadiaitukayaraya,atauandaikatatidakkayahartabenda,
sedikitnyakayaakancintakasihkepadaalamsepertipenyairyangseorang
lagieh,siapaituyangsukamemujimujialam,yangsukamabokmabokan,gila
araksepertikaupula

KaumaksudkanpenyairLiPo?Na,diaitulah.KalauSepertiLiPoyang
memandangduniadarisegikeindahan,tentudalamkemiskinannyaTuFu
takkanbegitupahitdanpedassajaksajaknya.Wah,akusepertimengajaritik
berenang!Kautentulebihtahudanpandai.Akupalingngerimendengar
syairTuFutentanganggur,dagingdantulang.Bagaimanabunyinya,Kwee
koko?

KweeSengmeramkanmata,menengadahkanmukanyayangtampankeatas
lalumengucapkansyairciptaanTuFudengansuarabersemangat,
terpengaruholehisisajakyangmemakimakikeadaanpadawaktuitu.

Disebelahdalampintugerbangmerahhangatindahserbamewahanggur
dandagingbertumpuktumpuksampaimasamrusakmembusuk!Disebelah
luarpintugerbangmerahdindingkotorserbamiskinberserakantulang
tulangrangkamerekayangmatikedinginandankelaparan!

Iiiihhh!Itubukansajaknamanya!LuSianmencela,kelihatanjijikdanngeri,
Tidakenakbenarmendengarkansajaksepertiitu.

Memangsajakitukerasdantegas,agakberlebihan,namunmengandung
kegagahanyangtiadabandingnya,Noneh,Moimoi.

Sepasangbibirindahmerahterbelahmemperlihatkankilatangigiseperti
mutiaraketikaLuSianmendengarsebutanmoimoi(dinda)itu.Diamdiam
iamentertawakanKweeSengdidalamhatinya.Katakanlahkaumenang
dalamilmusilat,bolehkaumengiradirimugagahperkasadantampan,
namunalangkahmudahnyakalauakumaumenjatuhkanmu,membuatmu
bertekuklututdidepankakiku!Demikianlahnonainiberkatadalamhatinya.

Ah,apakahdiaitupunpandaiilmusilatsepertikau,Kweekoko?Biarpunaku
jugahanyaseorangbodoh,akantetapisedikitbanyakmengertiilmusilat,
sedangkanmendiangTuFubenarbenarseorangsastrawanyangtaktahu
bagaimanacaranyamemeganggagangpedang,tahunyahanyamemegang
gagangpensil.

Kalaubegitudiaoranglemah.Bagaimanagagahtiadabandingnya?$BE.(Boi
moi,kautidaktahu.Biarpunorangyangmemilikiilmusilatyangtinggisekali
padawaktuitu,takmungkiniaberanimelontarkankatakatayangseperti
bunyisajakitu,karenadapatdicapsebagaipemberontakdandihukummati!

TapiakulebihkagumkepadapenyairLiPo.Masihteringatakuakansajaknya
yangbenarbenarmembayangkankegagahan,kalautidaksalahbegini:

Alangkahinginkudapatterbangdenganpedangsaktiditanganmenyebrangi
samuderauntukmembunuhikanpauspengganggunelayan!

Ketikamengucapkansajakini,LuSianbangkitberdiri,keduakakinya
terpentang,tubuhnyategakdadamembusungpenuhsemangatdankelihatan
gagahdancantikjelita.Suaranya

bersemangat,merdudanpenuhperasaansehinggaKweeSengmelihatdan
mendengardenganmataterbelalakdanmulutternganga!Iaberadadalam
keadaansepertiitudanbarutersipusipumembuangmukaketikaLusian
memandangnyadanbertanya.Kaukenapa,Koko?

Tidakapaapa,tidakapaapakaupandaimembacasajak,MoimoikataKwee
Senggagap.Akantetapiterdengargadisituterkekehtertawa,suaraketawa

yangmengandungbanyakartidangadisitumasihtersenyumsenyumdan
sinarmatanyamengerlingtajampenuhejekanketikamerekabangkitberdiri
danberhadapan,LuSianmenggerakkankakinyaperlahanmendekati,sampai
dekatbenar,sampaiterasabenarolehhidungKweeSengkeharumanyang
luarbiasakeluardaritubuhgadisitu.

Wajahjelitaitudekatsekalidenganwajahnya,wajahyangberseridengan
matabersinarsinardanbibirterbukamenantangdikulumsenyum.Serasa
terhentidetikjantungKweeSeng,bobolpertahanannyadandengannafsu
yangmemabokkanpikirannyadidekapnyapundakLuSiandalamrangkulan
danditundukkannyamukanyauntukmencium.

AkantetapitibatibaLuSianmenundukkanmukanyasehinggayangtercium
olehKweeSenghanyalahrambutnya,rambutyangharummenyengat
hidung,dantibatibaterdengargadisitubertanya,suaranyadinginaneh,
penuhcemooh.Hai,KweeSengpendekarmudayangsakti,pertapabelia
tahantapadansiteguhhati,apakahyangakankauperbuatini?

Seakandisiramairsaljumukanya,KweeSenggelagapan,mukanyamenjadi
pucatlaluberubahmerah,dilepaskannyadekapantangannyadania
membuangmukalalumenundukannya.Maafah,maafkanaku.Sepertisudah
gilaakutadiah,NonaLiu,maafkanaku.Kenapakaubegitubegitujelitadan..
dan..keji

LiuLuSiantertawa,suaratawanyamerdusekali,akantetapijugapenuh
denganejekan.

Kweekoko,kauingatlah.AgaknyakemuramanpenyairTuFumenularimu.
MarikitalanjutkanTibatibaKweeSengmendoronggadisituyangsegera
meloncat,bermodaltenagadoronganKweeSengyangjugasudahmeloncat
kebelakangdengangerakancepat.Sambilmengeluarkanbunyiberciutan
menyambarlahlimabatangsenjatapiauw(pisauterbang)danmenancapke
dalambatangpohon.Tidakhanyaberhentidisitusajapenyerangangelapini
karenadaritigapenjurumenyambarlahbermacammacamsenjatarahasia
menghujanitubuhKweeSengdanLuSian.Akantetapi,kiniduaorangmuda
yangberilmutinggiitukinisudahsiapsediadanwaspada,denganmudah
merekamenyelamatkandiri.LuSiansudahmencabutpedangnyadandengan
putaranpedangnyasecaraindahdancepat,semuapiauwjarumdansenjata

rahasiapakuberacundapatiapukulruntuh.AdapunKweeSengsendiri
hanyadenganmenggerakgerakkankedualengannyasaja,ujunglengan
bajunyamengeluarkananginpukulan,cukupmembuatsemuasenjata!
rahasiamenyelewengdantidakmengenaidirinya.

Tibatibaterdengarderapkakikudadanternyataduaekorkudamereka
yangdilarikanorang.Keparathinadina!LuSianmelompat,pedangnya
berkelebatdanduaorangyangmenunggangkudamerekaterjungkal,tak
bernyawalagi!

Ah,Moimoi,kenapabegituganas?KweeSengmenegurpenuhsesalsambil
memegangikendalikudanyayangterkejutdanakanmemberontak.

Penjahatrendahyangtelahmenyerangsecarapengecut,laluhendakmencuri
kuda,sudahsepatutnyadibunuh.KataLuSiandengansuaradinginsambil
menyarungkankembalipedangnya.

KweeSengmembungkuksambilmemeriksaduaorangitu.Pakaianmereka
tidakmenunjukkanorangorangmiskin,jugarapitidaksepertimaling
malingkudabiasa.Akantetapi,bekastusukanpedangLuSianhebatsekali,
merekaitusudahmatidantakdapatditanyalagi.

Justerukarenamerekamengandalkanbanyakorangdansecaramenggelap
menyerangkita,perlukitaketahuiapalatarbelakangnya.Duaekorkudakita,
biarpunmerupakankudapilihan,kiranyabelumpatutmenggerakkanhati
orangorangkangouwuntukmerampasnya.Tentusajaadaapaapadi
belakangsemuaini,namunsayang,merekasudahmatitakdapatditanyalagi.
Marikitalanjutkanperjalanan,duamayatinitentuakandiurusolehteman
temannyayangkurasatidakkurangdarilimaorangbanyaknyamelihat
datangnyasenjatasenjatarahasiatadi.Kauhatihatilah,Moimoi,kurasa
orangorangyangmemusuhikitatakkanberhentisampaidisinisaja.

LuSianmengangkatkeduapundak,memandangrendahsekalikepada
ancamanmusuh,lalumelompatkeataspunggungkudanya.Duaorangmuda
itusegeramenjalankankudaketimurdisepanjanglembahsungaiWukiang.
MelihatKweeSengnaikkudadenganwajahmuramdanalisberkerut,diam

takmengeluarkankatakatadansamasekalitakpernahmenolehkepadanya,
LuSianbertanya.

Koko,apakahkaumasihmarahkepadaku?TanpamenolehKweeSeng
berkatalirih,Kenapamarah?Tidak!

Diampulasampailama.Hanyasuaraderapkakikudamerekayangberjalan
congklang.Darijauhtampaktemboksebuahkota.ItulahkotaKweisiang
yangterletakditepisungai.

Kwekoko,hemm,adaapakahkaulihataku.Tidakenakbicaradenganorang
yangtunduksaja.Apakautidaksudimemandangmukakulagi?

MautidakmauKweeSengmenolehdanwajahnyaseketikamenjadimerah
ketikaiamelihatwajahgadisituberseriseri,sepasangmatanya
mengeluarkancahayayangbersinartajammenembusijantungnya,yang
seakanakanmengandungpenuhpengertian,yangmenjengukisihatinya
sehinggaKweeSengmerasasepertiditelanjangi,sepertitelahterungkapkan
semuarahasiaperasaandanhatinya.

Sianmoi,(adikSian),kaumaubicaraapakah?KweeSengmengeraskan
hatinya,menekanperasaan.

Kweekoko,kautelahjatuhhatikepadaku,bukan?Kaumencintaikusepenuh
hatimu!

SejenakKweeSengmenjadipucatwajahnya.Bukanmain,pikirnya.Gadisini
benarbenarberwataksiluman!Pertanyaanmacambenarbenartak
mungkindiajukanolehgadismanapunjuga.Iatahubahwapertanyaanini
disengajaolehLuSian,daniamaklumpulabahwagadisini,sepetiseekor
kucing,hendakmempermainkannyasepertiseekortikus.Iamerasabetapa
jantungnyatertusuk,akantetapiKweeSengadalahpemudagemblengan.
Cepatiadapatmemulihkanketenangannyadanmukanyaberubahmerah
kembali.

Takperluakumenyangkal,Moimoi.Akumemangjatuhhatikepadamu.Kau
terlalucantikjelita,pribadimumengeluarkandayatariksepertibesi
sembraniyangtakdapatkulawan.Kiniakubalasbertanya,apakahkautidak
mencintaiku?

LuSiankelihatangembiradansenangsekali.Gadisinimenggerakgerakkan
kepalanya,matanyabersinarsinardaniatertawasambilmenengadahkan
mukakeatas.Aku?Mencintaimu?Ah,akutidaktahu,Koko.Akutakkan
begitutergesagesasepertiengkaumengambilkeputusantentangcinta.
Belumcukuplamaakumengenalmu.Kauterlalulemahlembut,terlalu
muram.Biarlahakumempelajarimulebihdulu.Bukankahayahtelah
memberikesempatankepadamuuntukmengawiniku,mengapakaumenolak
danmalahberjanjiakanmenurunkanilmukepadaku?

Akumemangcintakepadamu,Sianmoi,akantetapitentangkawinah,terlalu
banyakakumelihatkekejiankekejiandiBengkauw,terlalubanyakaku
melihatkeganjilankeganjilanyangmengerikan.Dankausendiriah,kurasa
takkanmungkinkaubisamencintapriasecaralahirbatin.Akucinta
pribadimu,tapimungkinakutidakmenyukaiwatakmudankeluargamu!

KembaliLuSiantertawasambilmenutupimulutdengantangannya.Kwee
Sengmakinheran.Benarbenargadisyanganeh.Anehdanberbahayasekali.
Iatadisengajaberterusteranguntukmembalasagargadisinimerasa
terpukul.Akantetapikiranyagadisitumalahmentertawakannya!

Hihik,kaulucu,Kweekoko.Akupunbelumpercayaakancintamukalaukau
belumbuktikandenganberlututmenyembahnyembahkakiku!Setelah
berkatademikian,gadisituberserukerasdanmenyendalkendalikudanya
sehinggabinatangituterkejutdanmembalapkedepan.KweeSengterheran
heran,lebihherandaripadaterhinaolehucapananehitu,akantetapiia
merasalegabahwagadisitumengakhiripercakapanyangmenyakitihatinya,
makaiapunlalumembedalkudanyamengejar,memasukikotaKweisiang.

HaritelahmenjelangsenjaketikamerekaberduamemasukikotaKweisiang.
Merekamencarisebuahrumahpenginapanyangjugamembukarumah
makandibagiandepan.Seorangpelayanpenginapantergopohgopoh
menyambutmereka,merawatkudadanmemberiduabuahkamaryang
merekaminta.Setelahkeduaorangmudainimembersihkandiridaripada

debudankeringat,bergantipakaianbersih,merekalalumengambiltempat
dudukdirumahmakandanmemesanmakanan.KweeSengyangmasih
belumlenyaprasatekananhatinya,lebihdulumemesanseguciarakyang
palingbaik.

Wah,kaumaumabokmabokanlagiKoko?Benarbenarmenjengkelkan!
Akumalaminiinginsekalibercakapcakapdenganmusampaisemalam
suntuk!

Sambilmenuangkanarakpadacawannya,KweeSengmenjawab,memaksa
senyum,karenakadangkadang,sepertisekaranginisikapLuSianyang
kekanakkanakanmengelusdanmenghiburhatinya,melenyapkanrasasakit
akibatucapanucapanyangmenusukdarigadisitupula.

Biarpunminumarakbukankebiasaankudanbarusajahinggappadaku
semenjakakuberjumpadenganmu,Moimoi,akantetapiakutakakanbegitu
mudahmabok.Bercakapcakapsambilminumkandapatjuga.

Ahhh,siapabilang?Biarkautidakmabok,akantetapikaulebih
mencurahkanperhatianmupadaarak,dan..eh,koko,lihatmerekaitu.Tiba
tibaLuSianmenghentikankatakatanyaketikamelihatbeberapaoranglaki
lakimunculseorangdemiseorangdaripintudepandengangerakgerik
mencurigakansekali.Yangpertamamasukadalahseoranglakilakiyang
berwajahmuram,mukanyalicintidakberjenggot,pakaiannyakumal,di
punggungnyaterselipsebatanggoloktelanjang,usianyakuranglebihempat
puluhtahun.Oranginiberjalandengangerakankakiringansepertiseekor
kucing,danketikamemasukipintu,matanyamengerlingkearahtempat
dudukKweeSengdanLuSian.

KarenaKweeSengdudukmembelakangipintu,makaLuSianyang
berhadapandengannyalebihdulumelihatdantertarik.Apalagiketika
berturutturutmasuklimaoranglakilakilaindibelakangSiPembawaGolok.
Duaorangberpakaiantosu(pendetaTo),seoranglakilakisetengahtuayang
tampandenganrambutdigelungkeatas,kemudianseorangpemudatampan
yangpakaiannyasepertipelajarakantetapidipinggangnyatergantung
pedang,kemudianyangterakhiradalahseoranghwesio(pendetaBuddha)
berkepalagundulyangmembawasebatangtongkatbesiyangberat.Enam

oranginiterangbukanlahorangorangsembarangankarenagerakgerik
merekaringandangesit.

Koko,kaulihatmereka,bisikpulaLuSian.Moimoi,marikitaminum,halhal
laintidakperludihiraukan.KataKweeSengyangsikapnyatetaptenang
seakanakantidakadaapaapa,kemudianpemudainiminumaraknyadari
cawandengantangankiri,sedangkantangankanannyatahutahusudah
mengeluarkankipasyangdiletakkannyadiatasmeja.LiuLuSiantersenyum
dankembalimemperhatikanmakananyangtersediadiatasmejatanpa
menghiraukanorangorangitu.Iamaklumbahwatanpaiaperingatkan,Kwee
Sengjugasudahtahuakanmasuknyaenamorangitudansudahsiapsedia.Ia
kagumakansikapinidanmendapatpelajaranbahwamenghadapisegala
macamancaman,lebihbaikbersikaptenangsehinggadapatmenentukan
sikapdengantepat.

Betapapunjuga,LuSiantakdapatmenahankeinginanhatinyauntukmelihat
dengankerlingsudutmatanyakearahorangorangitu.Ternyatamereka
sekarangmemperlihatkansikapyangcukupjelas.Orangpertamasudah
mencabutgolok,SiHwesiomengangkattongkatnyasedangkanyanglainjuga
sudahbersiapsepertioranghendakbertempur.Jelasbahwaenamorangitu
hendakmencariperkarakarenapandangmatamerekasemuakiniterarah
kepadanya!Dengangerakanpenuhancamanenamorangitukinimakin
mendekatdanakhirnyamerekamengurungmejayangdihadapiKweeSeng
danLuSian.Namun,KweeSengtetaptenangsambilminumaraknya,melirik
puntidakkearahmereka.LuSianjugabersikaptenang,namunhatinya
berdebar.TidakbiasanyaiabersikapsepertiyangdiambilKweeSengini.
Biasanya,begituadaorangmemusuhinya,iasegeramenurunkantanganbesi
danbaginya,lebihcepatmerobohkanlawanlebihbaik.

Parapengurusrumahmakansudahlariketakutanmenyaksikanenamorang
itumengeluarkansenjatadanbeberapaorangtamuyangtadinyasedang
menikmatihidangan,jugacepatcepatmembayarhargamakanandansegara
pergi.Semuaorangsudahmelihatgelagattidakbaik,hanyaKweeSengyang
seakanakantidaktahuakankesibukanitusemuadanenakenakminum.
Silumanbetina!Kauharusmenggantinyawaputeraku!tibatibaSiPemegang
Golokyangberwajahmuramitumembentaksambilmenudingkan
telunjuknyakearahmukaLuSian.

Gadisinimendongkolbukanmain,akantetapiiatetapdudukdantersenyum
mengejek,kemudiandenganmataberseriserimemandangkepadapemuda

tampanyangmembawapedang.PandangmataLuSianyangtajam,sekali
lihatsudahtahubahwapemudatampanitusejaktadimemandang
kepadanyapenuhrasakagum,danhalinilahyangmembuatmatanyaberseri
dansenyumnyamengejek.Sengajaiamengedipnegedipkanmatakirinya
lebihdulukepadapemudatampanitusebelummenjawab.

Siapakahputeramudansiapaengkau?Mengapapulaakuharusmengganti
nyawaputeramu?

Setanbetina!Masihkauhendakberpurapuratidaktahusedangkantadi
dengankejamkaumembunuhpuladuaorangpembantuku?

hihhhhihhhjadikalianinigolonganpencuripencurikuda?Sungguhsayang.
Gadisinimenggelenggelengkankepalanyasambilmemandangkepada
pemudatampanyangtibatibamenjadimerahmukanyakarenaLuSian
seakanakanmenunjukankatakatasayangitukepadanya.

Silumansombong!Puterakudenganbaikbaikmemasukisayembarakarena
diabegitubodohtergilagilakepadakecantikanmu,danandaikatadidalam
pertandinganitudiakalah,apakahsalahnya?Kenapadiamasihharus
dibunuhsecarapenasaran?Apakahtiaplakilakiyanggagalmengalahkanmu
harusmatisepertianakkuLauwKongitu?

TeringatlahkiniLuSianakantigaorangpemudayangmengeroyoknyadi
ataspanggung.MemangseorangdiantaramerekabernamaLauwKong,yang
bermukahitamdanmengakudatangdarikotaKwisanyangletaknyatidak
jauhdarikotaKweisiangini.

Oh,SiMukaHitamitukahputeramu?Memangakusudahmengalahkannya,
akantetapiakutidakmembunuhnya!

Kausetanbetina!Silumancantik!Banyakpemudaterbunuhkarenaengkau
tapikaumasihpurapura,dasarperempuanrendahan

Cukup,ayah.Denganmakimakianurusantakkanberes!Pemudatampan
yangmembawapedangitumenceladanmajukedepanmenghadapiLuSian.
Wajahnyayangtampanitukurangmenarikketikaiabicara,dansetelah
mendekatLuSianmelihatbahwamatapemudaituagakkuning.Nona,kami
tahubahwakauadalahnonaLiuLuSianputeriKetuaBengkauw.Akuadalah
LauwSun,dankakakkuLauwKongtelahmencobamemenangkansayembara
beberapapekanyanglalu.Memangdiakalaholehnona,Danbukannonapula
yangmembunuhnya,akantetapiternyataiaterbunuhdenganpukulan
beracundanhalinitentusajasepengetahuannona.Karenaitu,ayahdan
kamimintapertanggunganjawabamu!

MuakrasaperutLuSian,daniamendongkolsekalimelihatKweeSengmasih
enakenakminumaraksaja,seolaholahtidakperdulidirinyadimakimaki
orang.Hemm,pikirnya,apakahtanpakauakutidakmampumembereskan
buayabuayaini?Tibatibakakinyamenghentaklantaidantubuhnyasudah
melayangkebelakang,keduakakinyahinggapdiatassebuahmejayang
masihpenuhsisahidangandanarakbekasparatamutadi,yangtidaksempat
dibersihkanolehparapelayanyangsudahlariketakutan.Dengangerakan
indahringanLuSianmeloncatkebelakangdankeduakakinyasamasekali
tidakmenyentuhmangkokcawan,kiniiaberdiridiataskeduaujungkakinya,
pedangnyasudahberadaditangankananmelintangdidepandada,matanya
bersinarsinar,mulutnyatersenyummengejekketikaiaberkata.

OrangShelauw,menghadapiorangorangkasarmacamkalianiniakutidak
sudibanyakbicara.Kalaukalianhendakmengeroyokku,inilahakuLiuLu
Sian!Kalauakutidakberhasilmembikinmampuskalianberenamtanpa
turundarimejaini,jangansebutlagiakuputeriKetuaBengkauw!

Ucapaninibenarbenarmembayangkankeangkuhandankesombongan,akan
tetapidiamdiamKweeSengmaklumbahwasamasekaliucapanitubukan
kesombongankosongkarenaiatahu,kalauenamorangitunekat
mengeroyok,takkansukarbagiLuSianuntukmembuktikanancamannya.

IadapatmendugamerekabahwamerekaituadalahjagojagodarikotaKwi
san,bahkanagaknyaorangsheLauwinidalamusahanyamenuntutbalas

ataskematianputeranya,telahmintabantuanseoranghwesiodanduaorang
tosu,agaknyatokohtokohdalamkuildikotaitu.

Bagus!Kauharusmenebusnyawaanakkudanduaorangtemanku!seruSi
PemegangGolokdandengangerakancepatiabersamaenamorang
temannyamenyerbukearahmejadimanaLuSianberdiri.Gadisitu
menyambutkedatanganmerekadengansenyummengejek.Tibatibasekali,
tanpakelihatangadisitumenggerakkankakinya,cawanarak,mangkokdan
piringbeterbangankearahenamorangdibarengibentakanLuSian.

Nih,makanlahsebagaitebusansenjatarahasiakaliantadi!Hebatsekali
seranganluSianini.Gadisitudengansinkangnyayangsudahamatkuat,
hanyamenggunakanujungkakinyamenyentilbarangbarangdiatasmejadan
beterbanganlahmangkokdancawanberikutisinya,yaitumasakandanarak,
kearahenamoranglawannya.Demikiancepatnyasambaranbendabendaini
sehinnggaenamorangitusamasekalitidakberhasilmenghindarkandiridan
setidaknyapakaianmerekamenjadikotortersiramkuahsayurdanarak,
bahkanmukasiHwesioterkenahantamanmangkokpenuhmasakandaging!
Tentusajahwesioitugelagapankarenasebagaiseorangyangselamanya
pantangmakananberjiwa,kaliinimasakandagingmenghantammukadan
banyakkuahmemasukimulutnya,membuatiahampirmuntah!

Sebetulnya,melihatgerakaninisaja,kalauenamorangitutahudiri,mereka
sudahakanmaklumbahwagadisitubukanlawanmereka.Akantetapi
agaknyakemarahanmeluapluapmembuatmerekamatagelapdansegera
menggerakkansenjatamasingmasingmengepungmejaitudanmenyerang
darisemuajurusan,LuSiantertawamengejek,tidakbergerakdariatasmeja,
melainkanpedangnyakadangkadangmenyambaruntukmenangkissenjata
pengeroyokyangterlaludekat.Kadangkadangiahanyamengangkatsebelah
kakimenghindarkangolokyangmenyambarataumerendahkantubuhuntuk
membiarkantongkatmelayangmelaluiataskepalanya.Gadisinihanya
menantikesempatanbaikuntukmembuktikanancamannya,yaitu
membunuhmerekatanpaturundarimeja.

Mendadaksaja,enamorangituberturutturutmengeluarkanteriakankaget
dansenjatasemuaruntuhkeataslantaikarenatanpamerekaketahui
mengapa,tahutahutanganmerekayangmemegangsenjatamenjadikejang
yangmenyebabkanmerekaterpaksamelepaskansenjatamasingmasing.
Terciumolehmerekabauarakdantepatpadajalandarahdisikulengan

merekabasah.Dengankagetdanheranmerekasalingpandangdan
terdengarlahsuaraKweeSengyangmasihsajadudukminumarak.

Menyerangorangsecaramenggelapdengansenjatarahasiauntuk
membunuhsudahtermasukperbuatanpengecut,sekarangmengeroyok
seoranggadismengandalkantenagaenamoranglakilaki,sungguhamat
memalukan.Apakahkalianmasihbelummauinsyafdantidaktahudiri,
menantangmautyangsudahmembayangdidepanmata?Lekaspungut
senjatadanpergibarulahperbuatanorangyangberakalsehat!

Tahulahenamorangitusekarangbahwayangmembuatmerekasemua
terpaksamelepaskansenjataadalahpemudapelajaryangdudukminumarak
dengantenangnya,sahabatputeriKetuaBengkauwitu.Tentusajahalini
membuatmerekamenjadigentar.Nonaitusendirisudahcukupberatuntuk
dikalahkan,apalagidenganadanyaseorangyangdemikiansaktinya,yang
tanpabergerakdaritempatduduknya,tanpamenghentikankeasyikannya
minumarak,sudahmampumengalahkanmerekadanmelucutisenjata
mereka!

OrangsheLauwtadimemungutgoloknya,diturutolehtemantemannyalalu
iamenjurakearahKweeSeng.Siauwenghiong(PendekarMuda),
kepandaianmumembuatmatakamiyangbodoh,membuatkamiterpaksa
menelanhinaandanmenderitakekalahan.Bolehkahkamimengetahuisiapa
namadanjulukanSiauwenghiongyanggagah?

Kweesengmenariknapaspanjang,kemudianiaberdiridengancawanpenuh
arakditangankanan,diangkatnyatinggilaluiabernyanyidenganlagak
seorangmabok.

$BE"(Bnginkipasmengusirlalatdanmenyegarkandirisuarasuling
mengusirharimaudanmenentramkanhatinamahartakepandaiantiada
artinyayangpentingadalahpelaksaankebenarandalamhidupnya!

Enamorangituhanyasalingpandang,tidakdapatmengenalpemudaini
karenamerekapuntidakpernahmendengarnyanyianitu.LuSiantertawa
dandariatasmejaituiaberkatanyaring.


"Sebangsacacingmacamkalianinimanamengenalnya?DiabersamaKwee
Seng,paralocianpwemengenalnyasebagaikimmoeng.Hanyadia
seoranglahyangmampumenandingiaku.Biarpunbegitu,masihbelumtentu
iabisamenjadijodohku!Apalagiorangorangmacamanakmuhendak
memperisteriaku.CihBukankahitulucusekali?

Enamorangitukelihatankagetdantanpabicaraapaapalagimerekalalu
meninggalkantempatitu.Pelayanpelayanmulaimunculkembali,
memandangtakuttakutkearahKweeSengdanLuSian.KweeSng
menyatakankesanggupannyamembayarhargabarangbarangyangrusak,
merekakelihatansenangdanmelayanisepasangoranginidengan
kehormatanberlebihan.

LuSianjugakelihatansenangdangembirasekali.Mulutnyaselalu
tersenyum,matanyabersinarsinar,wajahnyaberseridantiadahentinyaia
menatapwajahKweeSengdengansikapmenggoda.SebaliknyaKweeSeng
samasekalitidakkelihatangembira.Pemudainisudahtidakmakanlagi,
akantetapimelihatcaraiaberkalikalimemenuhicawanarakdan
meminumnyahabissekalitenggak,terangbahwaperasaanhatinyaamat
terganggu.Memangdemikianlah.Hatipemudainitidakkaruanrasanya,
hampiriameloncatbangununtuklarimeninggalkangadisini.Iamerasa
betapagadisinisengajamenggodanya,sengajahendakmempermainkannya.
UcapanLuSiantadibenarbenarmenikamjantungnya.Gadisitudidepan
orangbanyakmengakuibahwahanyaKweeSengyangmampu
menandinginya,namunbetapapunjuga,pemudaitubelumtentubisa
menjadijodohnya!Iamerasamakintaksenang,muakdanbenci
menyaksikansikapLuSian,apalagimengingatbetapatadigadisitusudah
pastiakanmembunuhenamoranglawanny!a!kalausajaiatidakcepat
cepatturuntangan.Iamakinbenci,akantetapijugamakincinta!Makinlama
iaberdekatandengangadisini,makinbesarpuladayatariknyamenguasai
hatinya.

Kweekoko,dalamnyanyianmutadikaumenyebutnyebuttentangkipasdan
suling.Tentangkipasmu,akusudahmelihatnyadansudahtahukelihaiannya.
Akantetapitentangsuling,adakahkaumempunyaisuling,danpandaikah
kaumeniupsulingdanmempergunakannyasebagaisenjata?

Akuseorangbekaspelajargagal,biasanyahanyaberkipaskipas
mendinginkankepalapanaslalumenghiburdiridengansuarasuling.
Memangtadinyaakumemilikisebuahsuling,akantetapibendaituhancur
ketikaakubertemudenganBanpiLocia(DewaLociaBerlenganSelaksa)di
telagaSeeouw(TelagaBarat).

Terbelalaksepasangmatayangindahitu,penuhperhatiandaningintahu.
Apa?Kaubetulbetulbertemudenganokhengcia(pendetajahat)itu?Aku
pernahmendengardariayahbahwapendetaperkasaituamatcabuldankeji,
akantetapimemilikiilmukepandaianyangluarbiasa.Ayahsendiripernah
bentrokdenganBanpiLocia,bertempursampaiduahariduamalamtidak
adayangkalahataumenang.Hanyakarenakhawatirkalaupertandingan
dilanjutkankeduanyaakantewas,makamerekamenghentikanpertandingan.
Dankaukaubertemudengannya?Bertanding?Dansulingmuhancur
olehnya?Ah,Kweekoko,apakahkaukalaholehnya?

KweeSengmengipasngipaslehernyayangterasapanasolehpengaruharak.
Diamemanghebat,akantetapijugajahatbukanmain.Secarakebetulansaja
akubertemudengannyaketikaakuberpesiarditelagaSeeouw.Pemudaitu
lalumenceritakanpengalamannyasepertiberikut.

Beberapabulanyanglalu,dalamperantauannyayangtidakmempunyai
tujuantertentu,tibalahKweeSengditelagaSeeouw,TelagaBaratini
amatlahterkenalsemenjakdahulu,karenaluasnya,karenaindahnya,dan
karenasegarnyamanhawanya.

Airberkeriputbirusehalusbeledutilampembaringanberkasurbulubunga
terataianekawarnapenghiasindahdicumburayuikanikanemasberwarna
cerahberperahuditelagabaratmandisinarbulanminumaraksesudahitu
matipuntakpenasaran!

Nyanyianinibanyakdinyanyikantukangtukangperahuyangmenyewakan
perahumerekauntukparapelancong.Pelancongyangtergolongmiskin
cukupmerasapuasdenganberjalanjalandisekitartelaga,yangtergolong
cukupmerasapuasdenganmenyewaperahukecilmenghadapiseguciarak.
Akantetapibagiparapelancongkayaraya,acaranyabermacammacam.Yang
sudahpastimerekaituakanmenyewaperahubesaryangmempunyaibilik
yangterlindungdantertutup,memesanhidanganarakdanmasakanlezat

mewah,kemudianmemanggilpulapelacurpelacuruntukmelayanimereka
makanminumsambilmendengarkanbeberapaorangperempuanpenyanyi
menabuhyangkimdanbernyanyi.Pestamacaminihampirdiadakansetiap
malamdiwaktumusimtiadahujan,sehinggakeadaantelagabaratamat
meriah.

KetikaKweeSengtanpadisengajatibaditelagaSeeouw,keadaandisitu
sedangmeriahsekalikarenamusimpanastelahtiba.Diwaktumusimpanas
mengamuk,banyakorangorangkayadanpembesarpembesarmerasatidak
betahtinggaldikotadanbanyakyangmengungsiuntukbeberapahariatau
pekanlamanyakeTelagaSeeouwdimanamerekadapatmenghiburtubuh
danpikiran,danbaruingatpulangkalauuangsudahhabisdihamburkan!

Begitumelihatseorangpemudatampandenganpakaianpelajaryangcukup
rapidatangseorangdiri,segeraparatukangperahumerubungnya,
menawarkanperahumereka.

"Mari,Kongcu(TuanMuda),perahusayabersihdankosong!Sayapesankan
arakHangciuyangpalingbaik!Kongcuperluhidanganyangpalinglezat?
RestoranCanlokataurombonganpenyanyi?AnakbuahBibiCongcantik
cantik,mudadansuaranyaemasatauKongcusukaehmmditemanibidadari
jelita?TinggalpilihmenurutseleraKongcu.

Demikianlah,ributmerekamenawarkanperahusampaipelacur.KweeSeng
tersenyumdanmenggerakgerakkantanganmenyuruhmerekajanganbicara
sambungmenyambungmembikinbising.

Dengarbaikbaik,janganributsendiri!katanyatertawa.Akuhanya
membutuhkansebuahperahukecilyangdapatdipakaidudukberdua,tanpa
pendayung.Perahukecilyangbersihdantidakbocor,terbukatanpabilik.
Kemudian,bolehsediakanarakdanduacawannya,beberapamacam
masakanyangpanaspanasdankemudianbolehpanggilseorangpelacur
yangpandaibicara,pandaimainyangkimmeniupsuling,pandaibernyanyi
danpandaibermaincatur.

Wah,mengajakpelesirseorangbidadari,mengapapakaiperahukecil
terbuka,Siangkong(TuanMuda)?Sayamempunyaiyangbesar,adabiliknya
yangbersihdanenak,tidakterganggudariluar

KembaliKweeSengtersenyumdankeduapipinyaagakmerah.Pemudaini
tidakpantangbersenangsenangdenganwanita,akantetapihanyasampai
padabatasmengobroldanbercakapcakapgembira,bersendaguraudan
maincaturataumendengarkansicantikbernyanyiataumenabuhyangkim
meniupsulingsaja.

Akuinginmenyewaperahukecilterbukatanpapendayung,adatidak?Ada!
Ada!Jangankhawatir,Kongcu,perahusayakecilbersih,dicatbirudan
tanggungtidakbocor.Limabelascnisajauntuksemalamsuntuk!

Danperempuanyangkukehendakiituadatidak?Pandaibicara,pandaimain
musik,bernyanyidanpandaimaincatur,tidakmenolakminumarak!

Wah,wahyangsepandaiituagaknya,hanyalahAngsiauwhwa(BungaKecil
Merah)seorang.Seorangbidadariyangtercantikdantermahaldisini!

Bagus!KaupanggilAngsiauwhwauntukku,kataKweeSeng,senanghatinya.
Ah,tidakmungkin,Kongcu.BiarlahsayamemanggilsiKimbwe(BungaBwee
Emas)yangjugapandaisegalabiarpuntidaksecantikAngsiauwhwaatausi
Kimlian(TerataiEmas)yangpandaimeniupsulingdancantikjelita,akan
tetapitidakpandaimaincaturdantidaksukaminumarak

HatiKweeSengsudahkecewa.Tidak,akumenghendakiAngsiauwhwaitu.
Mengapatidakmungkinmemanggildia?Berapaharganya?Akusanggup
bayar!

Orangorangitumenggelengkepaladanseorangyangsetengahtuaberkata,
suaranyaperlahansepertitakutterdengaroranglain,Kongcu,kautidaktahu.
Angsiauwhwaamatterkenaldisinidansetiapadapembesarpesiar,tentu
diadipesan.Anehmemang,biarpunAngsiauwhwamerupakankembangnya
semuawanitadisini,namundiabukanlahpelacursembarangan.Diahanya

maumelayanibicaradanbernyanyi,maincaturatauminumarak,bahkan
mengarangsyair,akantetapibelumpernahterdengarAngsiauwhwamau
diajakyangbukanbukan.

Bagus,dialahpilihanku!Panggildia!KweeSengtertariksekali.Akantetapi
orangorangitumenggelengkepala.SekarangdiaberadadiperahuLim
wangwe(HartawanLim)yangperahunyakelihatandisanaitu.Iamenuding
kearahtengahtelagadimanatampaksebuahperahuLimwangwesendiri
yangmengadakanpestabersamalimaorangpendekaryangmenjadi
tamunya.SejakpagitadiAngsiauwhwaberadadisana,mungkinsampai
semalamsuntukmerekaberpesta.Nah,dengar,itusuarasulingtiupanAng
siauwhwa.

KebetulananginbersilirdariarahtelagadantertangkaplaholehtelingaKwee
Sengtiupansulingyangmerdudanhalus.

Lebihbaikjanganpanggildia,kongcu.Yanglainmasihbanyak,bolehKongcu
pilihsendiri.Angsiauwhwahanyamendatangkanributbelaka.

Ah,kenapa?KweeSengterheran.Beberapaorangmemberiisyaratakan
tetapipembicaraituagaknyasudahterlanjurdanberkata,Pagitaditimbul
keributankarenadia,LoHouw(MacanTua),Seorangtukangpukulyang
terkenaldidaerahini,memaksahendakmengajakAngsiauwhwadan
biarpunperempuanitusudahlebihduludipanggilLimwangwe,Lohouw
tidakmaupedulidanhendakmerampasAngsiauwhwa,bahkan
mengeluarkankatakatamemakiLimwangwe.Kemudianiamendatangi
Limwangwedenganperahunyadankamisemuasudahmerasakuatir.Kami
mengenalkekejamandankelihaianLoHouw,dankamisayingkepadaLim
wangweyangberbudihalusdansukamenolongkamiyangmiskin.Akan
tetapi,apaterjadi?LoHouwmenyerangkesanadenganperahu,akantetapi
iakembalikepantaidenganbasahkuyup!Orangitutertawadanyanglain
jugatertawa,biarpunketawanyasambilmenolehkekanankiri,kelihatan
takutkalaukalaumerekaterlihatorang.

Ah,apayangtejadi?KweeSengmakintertarik.

Kabarnyamenuruttukangperahuyangkebetulanberadadidekatsana,Lo
Houwmeloncatkeperahubesardanmemakimaki.Akantetapitibatiba
munculseorangdiantaratamuLimwangwedandalambeberapagebrakan
sajaLoHouwyangterkenalituterlemparkedalamair!

Haha,diaharusberenangketepi!kataseoranglain.KweeSengtersenyum.
Halsemacamitutidaklahanehbaginyayangsudahbiasabertemudengan
peristiwapertempuranyanglebihhebatlagi.Biarlah,kalauiasedang
melayanihartawanitu,akupuntidakjadimengajaknyamenemaniku.Beri
sajasebuahperahukecilyangbaik,sediakansatuguciarakdacawannya
bersamasedikitdagingpanggang,tigamacamsayurdansedikitnasi.Nih
uangnya,lebihnyabolehkaumiliki.KweeSengmengeluarkanduapotong
uangperakyangditerimadengantubuhmembongkokbongkokolehtukang
perahusetengahtuaituyangmerasakejatuhanrejeki.

He,tukangperahujembel!Lekassediakanperahuterbaik,limaguciarak
wangi,limakatidaging,limamacamsayur,milimakatidannonanonamanis
limaorangyangcantikcantikdanmudamuda!Eh,kembangpelacuryang
kalianobrolkantadi,siapanamanya?

KweeSengmembalikkantubuhnyaketikamendengarsuarayangbesardan
nyaringini.Ketikamelihatorangnya,iatertegun.BukanhanyaKweeSeng
yangterperanjat,jugasemuatukangperahumemandangdenganmata
terbelalak,takseorangpunmenjawab.

Pembicarainiadalahseoranglakilakitinggibesar,sekepalalebihtinggi
daripadaorangyangberukurantinggiumum.Melihatpakaiannyayang
sederhanadanlonggar,apalagimelihatkepalanyayanggundul,orangtentu
mengatakanbahwaiaseoranghwesio(pendetaBuddha).Akantetapiyang
meragukan,kalaubenariaseorangpendeta,mengapaiamemesandaging,
arak,bahkanpelacur?Anehnyapula,diaituseorangdiri,mengapamemesan
demikianbanyaknyamakanandanminumanyangserbalimatakar,juga
memesanlimaorangperempuanlacur?Pertanyaanpertanyaaninilah
agaknyayangmembanjiripikiranparatukangperahusehinggasampailama
merekaterheranherantakmampumenjawab.

Heh!Jembeljembelbusuk,mengapakaliandiamsaja?Apakahkaliantuli
dangagu?Lakilakitinggibesargundulyangusianyatentulimapuluhtahun
itumembentak.

Seorangtukangperahuyangagaktabahhatinyamenjurasambiltertawa
tawa.Maafeh,LosuhutapitapiyangLosuhupesanbegitubanyak

HwesioitumenyeringaidanmelirikkearahKweeSengyangberdiridengan
tenang,menaksirnaksirdanmengasahotakuntukmengenalsiapagerangan
hwesioanehini.

Hehheh,seorangpelajarmelaratsajamampumenyewaperahudan
membayararak,apakahkaukiraakuseorangperantaulaintidakmempunyai
uang?Iamenggulungkedualenganbajunyayanglebarsehinggatampaklah
lengannyakekarkuatpenuhbulu.Iamerogohkebalikjubahnyadan
keluarlahsebuahpundipundiberisipenuhuang.Dibukanyatalipundipundi
itudanhwesioitumemperlihatkanpotonganpotonganuangemasdanperak
!Paratukangperahumemandangmelototdanmenelanludah.Belumpernah
selamahidupmerekatampaksekianbanyaknyauang.

maaf,maaf,Losuhu,bukansekalikalisayameragukanLosuhutakkandapat
membayar.Hanya,Losuhuseorangdiri,Pesanannyabegitubanyak,apalagi
pakailimaorangbidadari

Heh..heh,goblok!Apasalahnya?Malahkembangnyapelacurituharuspula
melayaniaku,berapapunbiayanyaakankubayar.

Tapi,Losuhu,AngsiauwhwatelahdisewaLimwangwediperahumewah
yangberadadisanatukangperahuitumenunjuk.Hwesiotinggibesar
memandangdanmulutnyayangberbibirtebalmengejek.

Biarlahnantikujemputsendiridia.Sekarangsediakanpesanankusemua.
Cepatdannihuangnya,lebihnyabolehkalianbagibagi!Hwesioitu
mengeluarkanbelasanpotonguangperakdanmelemparnyakepadatukang
perahusepertiorangmelemparsampahsaja.


Gegerlahparatukangperahu.Benarbenarhariitumerekakejatuhanrejeki
besar.Sepertiberlumbamerekalarikesanakemariuntukmemenuhi
pesananhwesioaneh.AkantetapiKweeSengsudahmerasamuakperutnya
danbegitupesanannyatiba,iasegeranaikkeperahukecilyangsudahterisi
makanandanminumanpesanannya,kemudianiamendayungnyaketengah
telagatanpamempedulikanlagihwesiotadi.

Hemmmm,Menjemukansekali.Pikirnya.Kalauparapembesarnegerisuka
mencuriuangnegaradanmakansogokansepertianjinganjingkelaparan,
kalauparapendetanyamelanggarpantangan,minumarak,makandaging
danmainperempuan,akanbagaimanakahjadinyabangsadan
negara?BerpikirsampaidisinihatiKweeSengmerasakecewasekali.Akan
tetapipemandangantelagaitubenarbenarindahsehinggakekecewaannya
terobati.Harimenjelangsenjadanmataharidiujungbarattampaktenggelam
kedalamairtelaga,kemerahmerahandanindahsekali.KweeSengmulai
makandagingdansayur,danminumaraknyasedikitdemisedikitmemangia
tidakbegitusukaminumarak.

Makingelapcuacatandamalamtiba,makinindahdisitu.Bulanmuncul
dengancahayanyayanggilanggemilang,langitbersihtaktampaksedikitpun
awan,permukaanairtelagabermandikancahayabulan,seakanakan
terbakarmenjadiemas,berkilauan.Anginbersilirmembuatairemasitu
berombaksedikitdanbungabungaterataiyangberkelompokdisanasini
mulailahmenarinarimenggoyanggoyangkanpinggangkekanankiri.
Perahuperahuyangberkeliarandipermukaantelagamulaimemasang
lampuyangdihiasdenganberanekawarna,adayangmerah,hijau,kuning,
menambahindahnyapemandanganditelagaitu.

TibatibatelingaKweeSengtertarikolehlengkingsuarasulingyangsayup
sampai,suaranyamengaluntinggirendahsesuaidengangerakair.Kwee
Sengtertarikdanmendayungperahunyakearahsuara.Ternyatasuara
sulingitukeluardarisebuahperahubesardanmewah,dankiniKweeSeng
dapatmendengarsuarasulingdenganjelassekali.Akantetapiiasegera
menjadikecewa.Suaraitutadiindahkedengarannyakarenadipermainkan
olehangin.Setelahmendengardaridekat,iamendapatkenyataanbahwa
biarpunpeniupnyamenguasailagudanirama,namuntiupannyakurang
tenagadanamatlemah,tidakmembawakanperasaanhatipeniupnya.Akan
tetapidisampingkekecewaannya,timbuldugaanyangmendebarkan
jantungnya.PerahubesardanmewahinilahagaknyaperahuLimwangwe

yangsedangmenyambutlimaorangtamunyadamungkinsekalisulingitu
ditiupolehAngsiauwhwasepertiyangdiceritakanolehparatukangperahu
tadi!Hemm,kalaubenarwanitaituyangmeniupnya,lumayanjuga!
Setidaknya,kalauseorangpelacursajadapatmeniupsulingsepertiitu,
benarbenardiaseorangpelacuryangluarbiasa.

Ketikasulingberhentiditiup,terdengartepuktangandantertawatawa
memujidaridalamperahu,tandabahwaorangorangyangberadadidalam
perahuitugembiradankagum.Taklamakemudian,kembalisulingitu
berbunyi,kinimainkanlaguyangmenjadikegemaranKweeSeng,yaituBulan
mengembaracarikekasih.KalutadikweeSenghanyakecewamendengar
tiupansulingyangdianggapnyakurangbaik,kinitelinganyaterasasakit
mendengarbetapalagukesayangannyadirusakorang.Karenatidakdapat
menahanlagi,pemudayangsudahterpengatuholehhawaarakitu
mengeluarkansebatangsulingdaridalambajunyadantaklamakemudian
melengkinglahsuarasulingnyamelayanglayangdipermukaantelaga,
mendesaksuarasulingpertamayangkeluardariperahubesar.Karenasuara
sulingKweeSengluarbiasasekalikuatnya,makasuarapertamatenggelam
dantakterdengarlagi.

Sahabat,alangkahindahbunyisulingmu!KweeSengyangbarusaja
menghabiskanbaitterakhircepatmemandang.Seorangwanitadengan
pakaianserbaindahberwarnamerahmuda,berdiridipinggiranperahudan
kelihatansepertiseorangdewitelaga.Ah,kalausajaakubersayap,kuakan
terbangmembebaskandiridarisiniuntukbelajarmeniupsulingdarimu
sahabat

KweeSengtercengang.InikahpelacuryangberjulukAngsiauwhwa?Pantas
sajaterkenalmenjadikembangnyasekalianpelacurdidaerahTelagaBarat
ini,pikirnyasambilmemandangkagum.Tentangkecantikannya,takdapatia
menilaitelitikarenakeadaanyangremangremangitutidakcukup
menerangiwajahsigadis,akantetapi,selainpandaimeniupsulingjugakata
katanyabegituhalusdanteratur,dariucapannyaitusajamudahdiduga
bahwanonainitentupandaibersyair.DenganhatitertarikKweeSeng
mendayungmajuperahkecilnyauntukmendekatiperahubesardanagaria
dapatmemandanglebihjelas.Akantetapipadasaatituterdengarsuara
memanggildaribilikperahubesardannonaberpakaianserbamerahmuda
itumembalikkantubuhdanlenyapkedalamperahubesar.

KweeSengsadardaripadakebodohannya.Perempuanitusudahdisewa
hartawanpemilkperahubesar,mauapaiamendekat?Ah,mengapaiabegitu
tertarikkepadaseorangwanitapelacur?KweeSengsadarakan
kebodohannyasendiridanmenggerakkandayunguntukmenjauhiperahu
besar.Akantetapipadasaatituiamelihatsebuahperahumeluncurcepatke
arahperahubesardandidalamperahuiniterdapatseoranghwesiotinngi
besarbersamalimaorangwanitapelacuryangsedangminumminumdan
tertawacekikikansepertisegerombolankuntilanak,KweeSengcepat
mendayungperahunyamenyelinapdanbersembunyidibelakangperahu
besaruntukmengintaikarenaiamerasacurigamenyaksikangerakgerik
hwesiotinggibesaryanganehitu.

DaribalikperahubesarituKweeSengmelihatjelasbetapahwesiotinggi
besaritusekalimenggerakkankakitelahmelayangnaikkeataspapandek
tanpamenimbulkanguncangansedikitpunjuga.KweeSengkagetdankagum.
Hwesioinibenarbenarmemilikiilmuyangtinggi.Ketikaiamemandangke
perahuhwesiotadi,iamerasamuak.Limaorangwanitapelacuryang
memakaibedaktebalitudalamkeadaansetengahtelanjangdanawut
awutanrambutnya,tertawacekikikandanbersendagurau,agaknyasudah
maboksemua!Perahunyayangtidakdikuasaiolehhwesiotelaholengke
kanankiritanpadiketahuilimaorangpelacurmabok.Karenamerasamuak,
KweeSengtidakmempedulikanmerekadaniakembalimemandangkearah
hwesioyangberdirikokohsepertibatukarangdiataspapandekperahu
besar.

Heh,hartawansheLim!Hwesioituberserudansuaranyayangparaukeras
itumenembusdesirangin.LekasserahkanAngsiauwhwakepadaku,
kutukardenganlimaorangyangberadadiperahuku!

Tibatibadaripintubilikperahubesaritumeloncatseoranglakilakitinggi
kurusyangmengenakanpakaianringkasdanpunggungnyaterhiassebatang
golok.Gerakanlakilakiiniringandancepat,tahutahuiasudahberdiridi
depanhwesioitudenganmataberkilat.Eh,eh,hwesiojahatdarimanaberani
mengganggukesenangankami?ApakahkausahabatdariSiJahanamanLo
Houwyangkulemparkedalamair?

Hwesioitumemandangsejenaklalutertawa.Hehhehheh,akutidaktahuitu
LoHouw,dantidakkenalpulatikuskecilmacammu.Akuhanyadatanguntuk
mengambilAngsiauwhwa,kutukardenganlimapelacuritu.Wanitamacam
Angsiauwhwayangdisebutsebutkembangpelacurditelagainipatut

mengawanikubersenangsenang.Lekassuruhdiakeluardanberikan
kepadakusebelumperahuinikubikintenggelamberikutsemua
penumpangnya!

Hwesiosesat!Pergilah!SiJangkungKurusmenerjangmajudengangerakan
kilat.CepatsekaligerakannyadanKweeSengyangmenontontahubahwasi
jangkungitumemilikiilmusilattangankosongyangcukuphebat.Hwesioini
mencaripenyakit,pikirnya,penghuniperahubesarituternyatabukanorang
oranglemah.Pukulansijangkungituselaincepat,jugajelasmengandung
tenagayangbesar,tampakgerakannyabegitumantapdansekalipukul,
keduatangansijangkungitusecaraberbarengmenyerangdadadan
lambung.Anehnya,hwesiotinggibesaritumasihtertawa,samasekalitidak
mengelak.Celaka,pikirKweeSeng,betapapunlihainya,manahwesioitu
akandapatmenahanpukulanyangmengandungtenagadalamitu?

Buk!Buk!Duabuahpukulanitutepatmengenaidadadanlambung.Haha
haha!SiHwesiomalahtertawabergelak,sedikitpuntidakterpengaruhdua
pukulanitu.Sejenaksijangkungterbelalakkaget,kemudiantampaksinar
bergulungketikaiamencabutgoloknyadanmembacokdengancepatke
mengarahleher.

CelakakataKweeSeng,akantetapikaliiniiamenyebutcelakabukanuntuksi
hwesiokarenasegeraiamaklumbahwahwesioitubenarbenarmemilikisin
kang(tenagasakti)yangamattinggidanpencabutangolokolehsijangkung
ituhanyaakanberarticelakabagisijangkung.

MemangtidakberlebihanpenafsiranKweeSengini.Hanyasedikit
menggerakkantubuhnyasihwesiosudahmampumengelakdansebelumsi
jangkungsempatmenyeranglagi,tubuhnyasudahtertangkapdansekali
melontarkantangkapannyasambiltertawa,hwesiotinggibesaritusudah
melemparlawannyajauhkeluarperahu!

Byurrrr!Airmuncrattinggidansijangkungmegapmegapdalamusahanya
menyelamatkandiri.

Hwesiokeparat,beranikaumemukulSuteku(adikseperguruanku)?Kini
munculseorangpendekgemukdengansebatangtoya(tongkatpanjang)

melintangditangan.Tanpamenantijawaban,sigemukinisudah
menggerakkantoyanyamenghantamleherhwesioitu.Sebagaikakak
seperguruansijangkungtadi,dapatdibayangkanbetapahebatserangansi
gemukpendekini.Batukarangyangkuatagaknyaakanpecahterkena
pukulantoyabajaitu.Namun,sihwesiosamasekalitidakmengelak,hanya
miringkantubuhdanmenerimahantamantoyaitudenganpangkal
lengannya.

Bukkk!Sihwesiomasihtertawatawadankedualengannyabergerak.Tahu
tahusigemukmemekikkerasdantubuhnyaterlemparkeluarperahu.
Kembaliterdengarairmenjeburdantubuhgemukitutenggelamtimbul,
agaknyalebihparahlukanyadaripadasutenya.

HebatDiamdiamKweeSengterkejutdankagum.Perhatiannyakinitertuju
padahwesioitusambilmengingatsiapageranganhwesioyangdemikian
lihainyaitu.Terangbahwakepandaianduaorangyangdikalahkannyasecara
mudahtadicukuptinggidanhanyaseorangsaktisajayangdapat
mengalahkanmerekadengansekaligebrakan.Akantetapikalaumemang
hwesioiniseorangtokohsakti,mengapasikapdankelakuannyabegitugila
gilaan?Samasekalitidakpatutdilakukanolehseorangtokohsaktiyang
terkenal.Merampasseorangpelacur!Benarbenarmengherankansekali!

Sementaraitu,daridalambilikperahusudahberloncatantigaoranglakilaki.
Usiamerekaratarataempatpuluhtahunlebih,danketiganyamemegang
pedang.Gerakangerakanmerekapuncepatdanringan,malahagaknyalebih
cekatandaripadaduaorangyangsudahkalaholehsihwesio.Begitukeluar,
merekaserentakmengurungdanmenyeranghwesioitudenganpedang
mereka.

KweeSengmelihathwesioitutertawa,akantetapisegeraperhatiannya
tertarikolehkejadianlain.Iamelihatseorangwanitaberpakaianmerah
mudaberlarilarikepinggirperahubesaritulaluwanitaitumeloncatkeair!
Byurrr!airmuncrattinggidantubuhwanitaitulenyap!

CelakaUntukketigakalinyaselamabeberapamenitituKweeSengmenyebut
celaka,akantetapiiacepatmendayungperahunyakearahterjunnyasi
pakaianmerahtadi.Selagiiahendakmenyelam,tibatibawanitaitumuncul
danlegalahhatiKweeSengmelihatbahwawanitaituternyatapandai

berenang!Ah,benarbenarpelacuryanganehsampaiberenangpunpandai!
PelacuritumemangbukanlainadalahAngsiauwhwayangkiniberenang
cepatkearahperahuKweeSeng.

Kongcuyangpandaibersuling,kautolonglahakuyangbernasibmalang,
katanyasambilberusahamengangkattubuhmemegangpinggirperahu.Akan
tetapibeberapakaliusahanyatakberhasilkarenapinggiranperahuitu
terlampautinggidaripermukaanair.

KweeSenglalumengulurtangannyadanmenariktubuhwanitaitukedalam
perahunya.Iamemandang,kagum.Memangpatutdikagumiwanitaini.
Pakaiannyabasahkuyupdankarenapakaianiniterbuatdaripadasuteratipis
danhalus,makakinitercetaklahtubuhnyamembayangkanbentuktubuh
yangpadatramping,denganlekuklengkungsempurna,tubuhseorang
wanitamudayangsudahmasak.

Kenapakaumeloncatkeair?KweeSengbertanya,menekangelora
jantungnyayangmembuatdarahmudanyayangbergeraklebihcepat
daripadabiasanya.

Ah,hwesiodemikianhebat.Kalauakudirampasnyabagaimananasibku?
Limwangweyangsudahtuadanpendekarpendekaritusemuabersikap
sopankepadaku,akantetapibelumtentuhwesioitubegitubaiksikapnya.Ah,
Kongcu,kautolonglahakubiarlahakuakanmengerjakanapasajayangkau
kehendakiuntukmembalasbudimuini.Sambilberkatademikian,Angsiauw
hwamendekatdanbauharummenerjanghidungKweeSengyangtertegun
melihatwanitaitutersenyummanisdanmengerlingpenuharti.

Akuakubersediamenolong,tapitapiakutidakmenghendakiapaapadarimu
jawabnyagagapsambilmenggerakkandayung.

Wanitadibelakangnyamenariknapaspanjang.Ahhhsudahkuduga,kau
seorangpelajaryangsopandanpenuhsusila,manamungkinmauberkenalan
denganseorangtunasusilamacamAngsiauwhwa?Suaranyamulaiterisak.
Beginilahnasibku,kongcuhanyaorangorangrendahbudisajayangsuka
berkenalandenganku,denganmaksudyangkotor,akantetapiorangbaik
baikselalumenjauhkandiridariku.


KweeSengmenoleh,agakterharujuga.Memangdemikianlahnasibwanita
yangterperosokkeLumpurkehinaan.Bukanbegitu,Nona.Tadipunaku
hendakmemesanmumenemanikuminumarak,menikmatikeindahantelaga
sammbilbersulingdanbernyanyiataumengarangsyair.Akantetapikarena
kautelahdisewahartawanitu,akuberperahuseorangdiri.Hanyaperlukau
ketahuibahwaakusekalikalibukanmenolongmukarenahendakminta
upah.Nih,kaupakaijubahluarkuuntukmenahandingindanangin.Kita
haruspergicepatcepatdarisini.Setelahmelemparkanjubahluarnyauntuk
dipakaiberselimutAngsiauwhwa,KweeSengcepatmendayungperahunya.

Akantetapidiatasperahubesarterdengarsuaraberkerontangan,disusul
pekikpekikkesakitandanberturutturuttubuhtigaorangjagosilatitupun
terlemparkedalamtelaga.Bahkanorangketigaterlemparkearahperahu
KweeSengdisusulbentakanhwesioituyangparaudannyaring.

Ah,Angsiauwhwakembangpelacur!Kauhendaklarikemana?Takboleh
larisebelummelayanikusampaipuas!

Melihatmenyambarnyatubuhorangkearahperahunya,KweeSeng
menggerakkandayungsehinggaperahunyamenyelewengmengelakdan
tubuhorangituterbantingkedalamair,hanyatigakakidarikepala
perahunya.Airmuncratmembasahibajunya.

Ah,celakakita,kongcuAngsiauwhwaberseruketakutan,tubuhnyayang
sudahdinginitukiniditambahrasatakutmulaimenggigil.

Takusahtakut,kitaakanminggirlebihduludaripadadia.JawabKweeSeng
sambilmengerahkantenagamendayungsehinggaperahunyameluncur
sepertianakpanahterlepasdaribusurnya.

Angsiauwhwamenengokdanmelihatbetapahwesioyangmenakutkanitu
sudahmeloncatkedalamperahunyasendiri.Sekaliiamenggentakkan
perahu,limaorangpelacuryangmabokmabokandidalamperahuitu
terlemparkedalamairpula!Menjemukan!Tingallahkaliandiair!kata
hwesioitusambiltertawabergelakdanmulailahiamendayungperahunya

mengejarperahuKweeSeng.Sementaraitu,parapenghuniperahusibuk
menolonglimaorangjagosilatdanjugalimaorangpelacuryangmenjerit
jeritdangelagapansepertilimaekoranakayamterlemparkeair.

Kongcu,diadiamengejar,AngsiauwhwamemelukpinggangKweeSengdari
belakang.Bauharumdankelunakantubuhyangmerapatdipunggungnya
membuatKweeSengmeramkanmatanyadanmenahannapas.Diamdiam
hatinyamengeluh.Usianyasudahduapuluhduadanbelumpernahia
berdekatanbeginidenganseorangwanita.Getaranyangmenggeloradi
jantungnyamelemahkantenagasaktisehinggakurangcepatiamendayung
perahu.

He,orangmudatolol!Apakahkaubosanhidup?Berhentidanberikangadis
itukepadaku!Suarahwesioitumelengkingditelinganya.AkantetapiKwee
Sengtidakpedulidancepatiamengerahkantenagamendayungperahunya.

Kauinginmampus!SuarainidisusulolehdesiranginkearahkepalaKwee
Seng.Maklumbahwaadabendamenyambar,KweeSengmengibaskan
tangannyadandariujunglenanbajunyamenyambaranginyangmemukul
runtuhbendaituyangternyataadalahsekepalkayu,agaknyagagangdayung
yangdiremashancurolehhwesiohebatitu!

KweeSengmaklumbahwakaliiniiamenghadapilawanyangamattangguh,
mungkinlawanyangpalingtangguhyangselamahidupnyapernahiahadapi.
DenganadanyaAngsiauwhwadidalamperahu,tentusajahaliniberarti
melemahkankedudukannyasendiriapabilaterjadipertandinganmelawan
hwesiokosenitu,apalagikalaudiingatbahwahwesiomemangbermaksud
merampasAngsiauwhwa.Selainitujuga,bertandingdiatasperahuamatlah
berbahaya.Kepandaiannyadiatasairhanyaterbatasdansekalijatuhke
dalamair,takkanadagunanyalagi.InilahsebabnyamakaKweeSengsegera
mengerahkantenagasekuatnyasehinggaperahunyameluncurlebihcepat
lagimeninggalkanperahuhwesioyangmengejarnya.

Sesampainyadipinggirtelaga,KweeSengcepatmenariklenganAngsiauw
hwadandiajaknyamelompatkedarat,laluberkatalirih,Nona,cepatlah,kau
laridarisini!Tapi,tapikaubagaimana,Kongcu

Janganpikirkanaku,lekaslari.KweeSengmendorongwanitaitudalamgelap,
kemudianiameloncatlagikedalamperahunyadanmendayungkebagian
laindaritepitelagaituuntukmenyesatkanperhatiansihwesioterhadap
Angsiauwhwa.Usahadanakalnyainiberhasilbaik,karenaperahuhwesio
ituterusmengikutinyasetelahmendekat,kemudianterdengarhwesioitu
berserukeras.

Bocahsetan,sekaliiniakutidakakanmemberiampunkepadamu!

AkantetapikarenaiasudahterbebasdaripadakeselamatanAngsiauwhwa
kiniKweeSengtidakmelarikandirilagi.Iaberdiridikepalaperahunya,
berkipaskipasdirisambilmenantidekatnyaperahusihwesio.Setelahdekat
iaberkata,Losuhu,seorangberibadatseharusnyamengekangnafsu
memupukkebajikanagarmenjadicontohbagiorangbanyak.MengapaLo
suhumalahmengejarngejarseorangpelacur,hendakmerampasnyadengan
paksadanmemukulorangmengandalkankepandaian?SuaraKweeSeng
sopandanhalusakantetapididalamnyamengandungteguranpedas.

Hehhehehe,bocahyangmasihbaususuibu!Macamengkauinihendak
memberikuliahkepadaBanpiLocia?Hehhehe!Ucapandiselingitawaini
laludiikutibunyikerassepertipetirmenyambarnyambardiataskepala
KweeSengdantampaklahsinarhitammelecutlecutdiudara.Kiranyakakek
itusudahmengeluarkansebatangcambukhitamyangbermainmaindiatas
kepalaKweeSengsepertiseekorularhidupyangganas.KweeSengkaget
setengahmatimendengardisebutnyanamaBanpiLocia(DewaLocia
BerlenganSelaksa)!Namainiadalahnamaseorangtokohyangtakpernah
ataujarangsekalimunculdiduniakangouw,namunyangterkenalsebagai
tokohyangamatjahat,kejidanmemilikikesaktianhebat.Kabartentang
tokohiniyangiadengarpalingakhiradalahbahwaBanpiLociamenghilang
diutara,didaerahKhitan,karenamemangadaberitabahwadiamempunyai
darahbangsaKhitan.Bagaimanatokohinidapatmunculsecaratibatibadi
tempatini?

KekagetandankeherananhatiKweeSenginilahagaknyayangmembuatia
lengahsehinggaketikaadagulungansinarhitammenyambar,iahanya
miringkantubuhnyadantahutahupinggangnyasudahtelibatcambukyang
bergeraksepertiular.KetikaBanpiLociamenggerakantangankanannya,
tubuhKweeSengmelayangsepertiterbang,terbawaolehujungcambuk!
KweeSengterkejut,namuniadapatmenenangkanhatidanmencariakal.
Dengankipasdidepandadauntukmelindungidiri,iamengerahkansinkang

ditubuhnyauntukmenahantekananujungcambukyangmelilit
pinggangnya,kemudianiamembiarkandirinyaterlempaarmelayangkearah
BanpiLociayangberdiridiatasperahusambilmenyeringai!Oranggendut
ituternyataamatmemandangrendahterhadapKweeSengyangdianggapnya
seorangpelajaryangtahusedikitakanilmusilat,makaiabermaksud
mempermainkannya.

AkantetapialangkahkagethatiraksasagunduliniketikatubuhKweeSeng
sudahsudahmelayangkedekatnya,tibatibaanginpukulanyanghebat
bertiupdarikipasdisusultotokankilatyangmenujukejalandarahdi
lehernya,dilakukanolehgagangkipasitu.Begitucepatnyagerakanini
sehinggahampirsajajalandarahTiongcuhiatdilehernyatertotok!Ketika
raksasaitumengelakkebelakang,tahutahukakiKweeSengsudahmenotol
pundaknyadanmenggunakanpundakraksasainisebagaibatuloncatan,
KweeSengmengerahkantenaganyadanmelompatsambilmengerahkan
tenagapadapingganguntukmembebaskandiridaripadalibatanujung
cambuk.Usahanyaberhasil.BanpiLociaberseruherandantubuhKwee
Sengsudahmelayangkembalikeatas,tepattibadigerombolanpohon
kembangdipinggirtelagayangcepatdisambarnyadandenganayunanindah
tubuhpemudaitusudahberadadidarat,berdiridengantenangdandengan
kipasditangansambilmemandangkearahlawanyangmasihberadadiatas
perahunya!

"Hehehe,kaubolehjuga,bocah!"BanpiLociaberserusetengahmarah
setengahkagum,cambuknyabergerakcepatmengeluarkanledakanledakan
keras.Ternyatacambukitumemukulairdipinggirperahudanbagaikan
didorongtenagagaib,perahunyameluncurcepatsekalikepinggirtelaga,
kemudiansekalimeloncatraksasaitusudahmelayangdantibadidepan
KweeSeng!Duaoranginikiniberhadapandansalingmemandangpenuh
perhatian.Bulanbersinarterangbersih,indahsekaliakantetapididalam
keindahanitutersembunyikengerianyangditimbulkanolehpandangmata
keduaorangyangsalingbertentanganini.Pinggirtelagasudahsunyikarena
merekayangmendengartentanghwesiotinggibesaryangmengamuk,sudah
melarikandiricepatcepatakantetapiadapulabeberapaorangyang
bersembunyidanmelihatduaorangituberhadapandarijauh.

"BanpiLocia,sudahlamasekaliakumendengarnamamu,danternyata
keadaanmucocokbenardengannamamu!"kataKweeSengyangkinisudah
mengeluarkansulingbambuyangtadiditiupnyadanmemegangsulingitudi
tangankanannyasedangkankipasnyaiapegangditangankiri.Iamaklum
bahwamenghadapiseorangsaktisepertiiniiaharusdiBantusulingnya,

karenahanyadengankipassajakiranyabelumtentuiaakandapatmencapai
kemenangan.

"Heh,kaumengenalku?Dankaubilangcocokseakanakankautelah
mengenalkubaikbaik.Orangmudalancang,keadaankuyangbagaimana
kausebutcocokdengannamaku?"

"Kauterkenalsebagaitokohsaktiyanganeh,kejamkejidanmemuja
kejahatanmengandalkankepandaian.Nah,bukankahcocokbenardengan
perbuatanmusekarang?"

"Wah,sombong!Bocahbermulutlancang,siapanamamu?"

"AkuKweeSeng,datangtidakmenonjolkannama,pergitidakmeninggalkan
nama,hanyasulingdankipasiniyangkubawa."

"Heh..heh,katakatamuluk!Kauberlagaksopandanterpelajar,akantetapi
bukankahkausendirijugamemperebutkankembangpelacurtelagaini?He
heh,orangmuda,tiadabedanyaantaraengkaudanaku,hanyaakulebihsuka
secaraterbukadanterangterangan,sebaliknyaengkausukasembunyi
sembunyidanberkedokkesopanan.Akupalingjemumelihatsegalayang
palsuini,makakaubersiaplahmampusditanganBanpiLocia!"Berbareng
denganhabisnyaucapanitu,sinarhitambergulunggulungkedepan
dibarengiledakanledakansepertipetirmenyambarkepala.

HebatbukanmainkalauBanpiLociamainkancambuknya,cambuksakti
yangterkenaldengannamaLuikongpian(CambukHalilintar).Gerakan
cambukinimengandunggetranpenuhdarisinkangyangsudahmencapai
tingkattinggi.Jangankanterkenapukulancambuk,barumendengar
bunyinyasajamembuatlawanmenjadipeningkepalanya,melihatsinarnya
membuatmatalawankabur,danhawapukulanyangmendahuluidatangnya
ujungcambukcukupkuatuntukmenjungkalkanlawanyangkurangtinggi
ilmukepandaiannya!Cambukinikelihatannyahanyasebatangbendalemas
danlicin,akantetapijangandipandangringansenjataini.Bahannyasaja
terbuatdaripadasiripdanekorularlauthitamyanghanyadapatdilihat
belasantahunsekalidilautanutara,diantaragununggununges.Ditangan
BanpiLocia,cambukinibenarbenarmenjadihalilintar.Bisalemas

melebihisutera,bisakakukerasmelebihibaja,danhebatnya,tidakada
sebuahsenjatapundiduniayangmampumembabatnyaputus.Menyaksikan
gerakaniniKweeSengmaklumbahwaiaberhadapanlawanyangbenar
benarsaktidanberbahaya,makaiapuntidakberanimainmain,segeraia
menggerakkansulingdankipasnyauntukmenghadapipermainancambuk
halilintaryangdahsyatitu.Karenatahubahwailmucambukhalilintaradalah
ilmusaktiyangsukardilawandanharusdilawandenganilmusaktilagi,
makaKweeSengsegeramainkansulingditangankananmenurutilmu
pedangPatsianKiamhoatsedangkankipasnyaiamainkandenganilmu
kipasLohaiSanhoat.IlmupedangPatsianKiamhoat(DelapanDewa)dan
ilmukipasLohaiSanhoat(MengacauLautan)telahmenjadiilmusilatyang
saktidanhebatsetelahiamenerimapetunjukpetunjukdariseorangmanusia
dewa,yaituBuKekSiansu,beberapatahunyanglaludipuncakpegunungan
Himalaya.KweeSengtakpernahbertemutandingyangdapat
mengalahkannya.DansekarangmengahadapiBanpiLociayangdemikian
sakti,terpaksaiamengeluarkanduailmunyayangdimainkandenganlincah
danpenuhmengandungtenagasinkang.Sulingnyaketikaiagerakkan
mengeluarkanbunyimelengkingtinggi,lengkingyangdapatmemecahkan
anaktelingalawandantepatsekalidipergunakanuntukmelawanpengaruh
suaracambukyangmenggelegar.Adapunkipasnyamengeluarkanangin
amatkuatyangmenyembunyikantotokatotokanmautolehujunggagang
kipasyangduabuahbanyaknya.Sesungguhnya,kipasinilahyangmerupakan
senjatapenyerangKweeSengsedangkansulingnyalebihbanyakmenjadi
senjatapenahanataupelindungdengansuaranyayangmenahanpengaruh
suaracambukdangerakannyayangmenangkisdatangnyaujungcambuk.

KalauKweeSengtidakmerasaheranmenyaksikankehebatanilmucambuk
lawannya,sebaliknyaBanpiLociakagetdanheranbukanmain
menyaksikangerakanlawan.Raksasagundulinitadinyamemandangrendah
kepadaKweeSengyangmasihmudadanbersikapsepertiseorangpelajar.
Samasekaliiatidakmenyangkabahwapemudaitudemikianhebat.

Tangkisansulingpemudaitusanggupmenggetarkancambuknya,sedangkan
hawapukulankipasituselalumengancamjalandarahnyasehinggaterpaksa
iaharusberlakuhatihatidanmengelakdenganbantuangerakanujung
lenganbajukiriuntukmenyelamatkandiri.Padahaliamengenalbetulbahwa
sulingitumemainkanilmupedangPatsianKiamhoatsedangkankipasitu
mainkanilmusilatLohaiSanhoat.Akantetapialangkahbedanyadengan
permainanoranglain.

Permainanpemudainitelahmembuatduamacamilmusilatitumenjadiilmu
yangamatdahsyat,yangbiarpunsudahiakenalgerakangerakandan
perubahannya,namunmasihsukaruntukdihadapi!DiamdiamBanpiLo
ciaharusmengakuipendapatumumdiduniapersilatanbahwakehebatan
seseorangbukansematamatatergantungkepadailmusilatnya,melainkan
kepadasiorangitusendiri,kematangandankesempurnaannya
memepelajariilmuitu.Pulabenarkalauorangmengatakanbahwadalam
menghadapilawan,orangharusberlakuhatihatiterhadappertapa,yang
kelihatantuadanlemah,terhadappelajaryangkelihatanhalusdanterhadap
wanitayangbiasanyadigolongkanoranglemah!

Puuuttttartartar!!sekaliserang,cambukitusudahmenyambarsecara
berturutturuthanyaselisihbeberapadetiksajakearahubunubunkepala,
leher,lalupusar.KweeSengmenggerakkansulingmenangkisseranganpada
ubunubunnya,kemudianiamemiringkantubuhmengubahkedudukankaki
untukmenghindarkandiriseranganpadaleher.Adapunpecutanpada
pusarnyaiatangkislagidengansulingnyasambilmenggerakankipasnyake
depanmenotokjalandarahpadasikulawan.Kalautotokaninimengenai
sasaran,tentulawannyaakanterpaksamelepaskancambuk.

Haiihhh!BanpiLociaberserukeras,mengerahkansinkangdanujung
cambuknyaterusmelibatsulingsedangkantotokanpadasikukanannyaia
tangkisdenganujunglengansebelahkiri.

Brettt!Robeklahujunglenganbajuolehujungkipas,akantetapitotokanitu
melesettidakmengenaisasaran.KweeSengterkejutkarenatakmampu
menarikkembalisulingnyayangterlibat,makaiamenggerakkankakimaju
setengahlangkah,mencondongkantubuhkedepandanmelanjutkangerakan
kipasnya,kinimenusuklambunglawandisusulkakikananmenendangke
arahpusar!

Diserangsecarahebatini,BanpiLociakembaliberserukerasdantubuhnya
meloncatkebelakang.Iaberhasilberhasilmenyelamatkandiridaribahaya,
namunsekalirenggutdenganpengerahantenagaolehKweeSengmembuat
sulingyangterlibatlepasdariujungcambuk!KweeSengmenahanrasasakit
padatelapaktanganyangmemegangsuling,terasapanasdankesemutan.

Hebat!Kauorangmudaanehdanhebat.TapirasakankinitanganmautBan
piLocia!Seruraksasaitudengansuaragembiradanwajahberseri.Memang
raksasagundulinimempunyaiduamacamkesukaan,yaituwanitawanita
mudayangcantikdanberkelahi!Makinkuatlawannya,makingembira
hatinyadanmakinmudacantikseorangwanita,makintergilagiladia
sebelummendapatkannya!

KiniDewaLociaBerlenganSelaksaitumenjauhkandiridarilawannya,
cambuknyadigerakkandanlenyaplahcambukitu,berubahmenjadi
gulungansinarhitamyangmembentuklingkaranlingkaranbesarkecil,
lingkaranyangtelanmenelanmembingungkanpandanganmata.Juga
diselingibunyinyaringsepertihalilintarmenyambarnyambardiwaktu
hujangerimis.Dengancambuknyayangpanjang,raksasainidapat
menyerangKweeSengdarijarakjauhtanpabahayadiserangkembalioleh
lawanyanghanyamenggunakanduasenjatapendek.Sambilmenghujani
lawandenganlecutancambukyangmerupakanjarijarimautitu,BanpiLo
cialarimengelilingiKweeSeng.

Kagetlahhatipemudaini.Takdisangkanyatokohsaktiyangterkenalini
selainsakti,jugaamatlicikdancurang,tidakseganseganmenggunakanakal
pengecutuntukmengalahkanlawan.Iamaklumbahwakarenadiaberada
dalamlingkaran,kedudukannyaberbahaya,danmembutuhkanketenangan
sepenuhnyauntukmenghadapiserangansepertiitu.Makaiatibatiba
menghentikangerakannya,berdiridengankudakudakakisejajardikanan
kiri,tubuhnyaagakmerendah,sulingdiangkattangankanantinggimelintang
diataskepalasedangkankipasterbukaditangankirimelindungibagian
bawah.

Anehnya,KweeSengmalahmeramkankeduamatanya,akantetapiseakan
akandapatmelihatjelas,iamenggeserkakisetiapkalilawannyaberadadi
belakangtubuhnya.Seranganseranganmembanjirdatangdaribelakang,
kanandankirinamunsemuaitudapatiatangkisdengansulingdandapatia
kebutdengankipas.Hebatbukanmainpertandinganini,namunmerupakan
pertandinganyangberatsebelahkarenaBanpiLociaselalumenyerang
sedangkanKweeSengselalumelindungidiritanpamampubalasmenyerang.

MengapaKweeSengmeramkankeduamatanya?Apakahiamemandang
rendahlawannya?

Bukan,samasekalibukan!Karenakehebatanlawannyalahmakaiaterpaksa
meramkanmatanya.Untukmenghadapihujanseranganitu,iamembutuhkan
ketenangandanpengerahanpancainderanya,pencurahanperhatian
sepenuhnya.Kalauiamembukamata,makabayanganyangmembentuk
lingkaranlingkaranbesarkecilituakanmenyilaukanmatadanmengacaukan
perhatiannya.Biarpunkeduamatanyameram,namunsepasangtelinganya
cukupuntukmenangkapgerakanlawan.Danmengapapulapendekarsakti
yangmudainirelamengalahdanmempertahankandirisajatanpamencari
kesempatanbalasmenyerang?Inipunmerupakansiasatbaginya,karena
dengancaraini,iatidakmengeluarkanbanyaktenaga,sebaliknyalawannya
cepatlelahkarenaharusbanyakbergerakdanlarilarimengitarinya,
sedangkandenganpenjagaannyayangkokohdankuatiamampu
mempertahankandiri.

Orangorangcerdikpandaimengatakanbahwayangdiamitulebihkuat
daripadayanggerak.Gentongairyangpenuhtaktersembunyi,yangkosong
berbunyinyaring.Orangyangmengertipendiam,yangbodohpenceloteh.Air
yangdiamdalam,yangbergerakdangkal.Demikianpuladalamdunia
persilatan,terutamabagimerekayangsudahtinggitingkatnya,terdapat
keyakinanbahwasipenahanlebihkuatkedudukannyadaripadasi
penyerang.Setiappenyerangberartimembukapertahanansendiriyang
menjadilemahdanjugalengah,sebaliknyasipenahanakanselalumenutup
dirimempertahankandiridengankokohdankuat.

KarenabernafsusekaliinginmengalahkanKweeSengdengancepat,untuk
beberapajamlamanyaBanpiLocialupaakanhalinidanterusmenerus
menghujankanserangannyayangselalusiasiakarenadapatditangkislawan.
NamundiamdiamKweeSengjugamengertibahwalawanyangsekaliini
bukanlawanyangbiasa,dantidakdapatdiharapkancepatcepatmenjadi
lelah.Jugadalamtingkatilmusilatdantenaga,BanpiLociabenarbenar
sudahhebatsekalidaniatidakberanimengakusudahlebihpandaidaripada
lawanini.Sulingnyasudahretakretakdankeduatangannyasudahmulai
lelahdipakaimenangkissemuaseranganitu.DiamdiamKweeSeng
menggerakkanujungjarikakinya,mengerahkantenagamenjebolsepatunya
sendirisehinggaibujarikakikanannyatampakkeluardarisepatunya.

Iamencarikesempatanbaik.KetikaBanpiLociamenggerakkancambukke
ataskepalamembuatlingkaranlingkaranbaruuntukmemulaiserangkaian
serangandahsyat,tibatibaibujariitumenyentilkedepan.Segumpaltanah
melayangcepatsekalimemasukilubangpertahananBanpiLociayang
terbukadancepatmenghantamjalandarahdibawahlenganSiRaksasa.


Kyaaaa!BanpiLociaterhuyunghuyungmundurdantangankanannya
menjadisetengahlumpuh,matanyamelototherandankaget.

TentusajaKweeSengtidakmaumenyianyiakankesempatanini.Iameloncat
kedepandanmenerkambagaikanseekorsinga,menggerakkansulingdan
kipasnyamenghantamkanseranganseranganmaut.NamunBanpiLocia
adalahseorangtokohyangbanyakpengalamandantubuhnyasudahkebal.
Serangansegumpalkeciltanahtadihanyamembuatiaterhuyunghuyung
sejenak,dankinitangankirinyasudahcepatmenyambarcambuknyasendiri
daritangankananyangagaklumpuh,kemudiancambukitumelecutlecut
denganbunyikeras,membentukbentengsinarbergulungdidepantubuhnya
sehinggasulingdankipasKweeSengdapatditangkisnya.Dalammenangkis
ini,SiRaksasamengerahkanlweekangnya.Terdengarsuarakerasketika
cambukberadudengansulingdankipas,akibatnyaKeduanyaterlemparke
belakangsampaitigaempatmeterdankeduanyajatuhbergulingandiatas
tanah!

Dengannapasterengahengahdankeringatmembasahimukanya,raksasa
gundulitududukdiatastanahsambilmemandangdenganmukaberseri,
Hehhehheh,kauhebatorangmuda!

KweeSengjugasudahbangkitdudukdanmengaturnapasmemulihkan
tenaganya.Dankaujahat,BanpiLocia!jawabnya.

KembaliSiRaksasagundultertawa.Akupernahmendengarsayupsampai
tentangseorangtokohberjulukKimmoeng,yangtingkatkepandaiannya
sudahmasukhitungan.Agaknyakaukahorangnya?

Tidaksalah,paraLocianpwememberisebutanKimmoengkepadaku.

Hehhehheh,masihmudasudahsombong,ya?KaukiraBanpiLociakalah
olehmu?Kitamasihseri,belumadayangmenangataukalah.Marikita
lanjutkan!Raksasaituberdiri,cambuknyaterayunayunditangankananyang
sudahpulihkembali.


KweeSengjugabangkitberdiri.Akuselaumelayani,kalaukaumemang
hendakberkelahi,danakuselaluakanmenghalangimu,kalaukauhendak
melakukanhalhaljahat!

BanpiLociatertawabergelaklalumenerjangmajudanmemaksalawannya
melakukanpertandinganjarakdekatyanglebihberbahaya.Iahendak
mengadutenagadalampertemuantenagatadisiraksasainidapatmenduga
bahwadalamhaltenagadalam,iamenangsetingkat.

DanhalinimemangharusdiakuiolehKweeSeng.Pemudaitukinimendapat
kesempatanbalasmenyerang,namuniasedapatmungkinmenghindarkan
adutenagakarenahaliniakanbanyakmerugikannya.Sulingnyasudahretak
dankalauterusmenerusdiadudengancambuk,tentuakanhancur
sedangkancambuklawannyasamasekalitidakmengalamikerusakanapa
apa,KweeSengmengerahkanginkang(meringankantubuh)dan
menggunakankegesitannyauntukmenghadapiserangandenganbalasan
seranganpula.Ialebihmuda,tubuhnyalebihkecildankarenanyaialebih
gesitdaripadalawannyayangtuadantinggibesar.

KiniKweeSengbenarbenarmengurasilmunya.Iamencobamainkansegala
macamilmusilatyangpernahiapelajari,namuntetapsajaiatidakmampu
mendesaklawan.Sebaliknya,tidaklahmudabagiBanpiLociauntuk
mengalahkanlawanyangamatkuatini.Dalambenturankeduayangsama
dahsyatnyadengantadi,keduanyakembaliterjengkangsampaibeberapa
meterjauhnya.Pertandingantelahsetengahmalamdankinifajarmulai
menyingsing,sinarmerahmengambangdiufuktimur.Merekasaling
pandang,mukaberpeluh,uapputihmengepuldariubunubunkepala
masingmasing.

Bah,kauiniorangmudaluarbiasa.Selamahidupbarusekaliinibertemu
orangmudasepertikau.Baruduakaliselamahidupkubenarbenargembira
melakukanpertandingan.PertamamelawanPatjiuSinongLiuGan,kedua
dengankauinilah!Hehhehheh!Orangmuda,akupernahmendengarkau
inidiambilmuridBuKekSiansu.Manusiadewaitukatanyapalingsakti,akan
tetapimengapamuridnyahanyasepertikauini,manusiabiasayangdapat
kulawan?

Akutidakmendapatkehormatansebesaritumenjadimuridbeliau,aku
hanyapernahberuntungmenerimapetunjuknya.Takusahkaumembawa
bawanamasuciBuKekSiansu.Kalaumemanghendakbertanding,marikita
lanjutkan.KweeSengkinibangkitlebihdulu.Iamulaipenasaranmenghadapi
lawanyangbeginitangguhdanulet.

Hehhehheh,sampaimati,bocahsombong!BanpiLociamenerjangmaju
dankiniiamembekukcambuknyalalumenghantamdengangerakanilmu
silattoya.Pukulanyanghebatinitakmungkindielakkanlagi.TerpaksaKwee
Sengmenangkisdengansulingnya,berbarengmenyodokkankipasnya.

Brakkkk!!UhuhKweeSengterhuyungmundur,sulingnyahancur!Akan
tetapiBanpiLociajugaterhuyungmundur,perutnyakenaditotokujung
kipassehinggamendadakperutitumenjadimulas!Kalauoranglainterkena
totokanujungkipasyangmengandungtenagasinkang,tentuakantembus
perutnyaataurusakisiperutnya,matiseketika.AkantetapiBanpiLocia
yangsudahkebalituhanyamerasakanperutnyamulassepertiorangterlalu
banyaklomboksaja!

Serrr..serrrserrr!BelasanbatanganakpanahmenyambarkearahBanpiLo
cia.Cepatkakekitumengibaskanlenganbajunyadananakanakpanahitu
runtuhberhamburan.Darikanankiriberlompatankeluarbelasanorangyang
bersenjatalengkap.

Inilahhwesiojahatitu!SerbuKeroyokKiranyabelasanoranginiadalahlima
orangjagosilatbersamatemantemannya,sedangkandibelakangmereka
masihtampakpuluhanorangyangmerupakanregupenjagakeamanan.
AgaknyaperistiwaditengahtelagaitutelahdilaporkanolehhartawanLim
yangmintabantuanyangberwajib,sedangkanlimaorangjagosilatsudah
mengundangtemantemannyauntukmembantu.

KweeSengyangmaklumbahwasekianbanyaknyaorangitubukanlahlawan
BanpiLocia,cepatmenerjanglagisiraksasagunduldengankipasnya.Ban
piLociajugamaklumbahwaKweeSengmerupakanlawanseimbang,kalau
sekarangdibantuolehpuluhanorang,iabisacelaka.Sambiltertawa
terkekehkekeh,iamelompatdansekalilompatiatelahmelampauikepala
merekayangmaumengeroyok.Mendadaktujuhorangpengeroyokjatuh
berturutturutdanmatiseketikakarenakepalamerekatelahkenadisambar

hawapukulanBanpiLociayangmerekasambilmelompatpergi.Darijauh
terdengarsuaranya.

Eeh,KweeSeng.Belumselesaipertandingankita,lainkalikitalanjutkan!

Sekarangpunboleh!KweeSengjugamelompatdanmengejarkarenaia
makinpenasaran,apalagimelihatraksasaitupergisambilmembunuhtujuh
orang.Akantetapibeberapalamaiamengejar,taktampakbayanganraksasa
itu.KweeSengtidakmaukembaliketempattadi,tidaksukaiabertemu
denganmerekayangtentuhanyaakanmerepotkannyasaja.Ialalu
mengambiljalansunyimenjauhitelaga.Iamerasamenyesalbahwasulingnya
telahhancur,takdapatdipakaimenyuling,apalagisebagaisenjata.Dengan
lesuiamelemparsulingnyayanghancurdanterasabetapatubuhnyabasah
semuaolehpeluh.Iaperluberistirahatmemulihkankekuatannya.Iahendak
mencaritempatyangsunyiagartidaktergangguoranglain.

KongcuKalausuarainiparaudankasar,agaknyaKweeSengtakkan
mengacuhkannya.Akantetapijusterutidakdemikian.Suaraituhalusdan
merdu,daninilahyangmembuatiabagaikanterpagutulardancepatia
berpalingkekiri.

Diasendiridisitu!SiapalagikalaubukanAngsiauwhwa,pakaiannyamasih
serbamerahmuda,daripitapenghiasrambutsampaisepatunya.Akantetapi
terangbukanpakaianyangsemalam,karenapakaianiniselainkeringjuga
bersihsekali.RambutnyadigelungindahterhiasperhiasanburungHongdari
emasdanpermata.Sepasangpipinyakemerahan,matanyabersinarsinar,
bibirnyatersenyummanis.Akantetapiwajahyangcantikitukelihatan
berbayangmenjadiduatigaolehpandanganmataKweeSengyang
berkunangkunang.Pertandingansetengahmalamsuntukituternyatahebat
pulaakibatnyabagipemudaini.

Kongcu,kaukenapaKauterlukaKweeSengmemaksadiritersenyumdan
menggelengkepala.Akantetapiwanitaitusudahmajumendekatdan
memegangtangannya.Ah,kautentuterluka.Hwesioitujahatsekali.Kau
kelihatanlemahdanlelah,Kongcu.Akusengajamenunggumudisinidan
kebetulankaulewatdisini.Bukankahinijodohnamanya?

OohtanyaKweeSenglemah,katakatainimengejutkandanmengherankan
hatinya.

Angsiawhwamenariklengannya.Tentusajajodoh.Kongcu,marilahikut
Angsiauwhwa,kauperluberistirahat,biarlahAngsiauwhwamerawatmu.
Dengankatakatayangmesradanmerduiniwanitaitumenggandengtangan
KweeSengdandituntunnyapergi.

KenapakenapakaubeginibaikkepadakuKweeSengmasihmencoba
menolak.AkantetapiAngsiauwhwamenariktangannyadandiguncang
guncangnya.Kenapa?Karenakautelahmenolongnyawaku,menyelamatkan
kehormatanku.Kongcu,karenakarenaakuinginbelajarmenyulingdarimu

Menyuling?AkantetapikeadaanKweeSengmakinlemas.Pertemuanini
menggangguhatidanpikirannyadanamatmerugikannyakerenaseharusnya
iadapatberistirahatmemulihkantenagatenagadalamyangbanyak
dikerahkandalampertempuran.Bagaikanseorangmimpidanlinglungia
membiarkandirinyadigandengdandituntunAngsiauwhwadaniahampir
tidaksadarkemanaiadibawaolehwanitaitu.

KetikaKweeSengmembukamatanya,iatelahrebahdiataspembaringan
yanghangat,bersihdanberbauharum.Kamarituindahsekalidandipinggir
pembaringaniamelihatAngsiauwhwadudukmemijitipundakdan
lengannya.

Melihatbetapadiatasmejaadalilintertutupsuterabiru,iaherandantahu
bahwasaatituharitelahmalam.Akantetapimelihatwanitacantikitududuk
begitudekatdengannyadanhanyamengenakanpakaianyangtipis,ia
meramkanmatanyakembali.

Ambilkanbuburdansayuritu,kemudiankalianpergitinggalkankamarini,
akuhendakmelayaniKongcumakan.TerdengarAngsiauwhwaberkata
perlahan.DaribalikbulumatanyaKweeSengmelihatduaorangwanita
pelayanyangtadinyadudukdibawah,bangkitberdiri.Taklamakemudian
merekadatanglagimembawabakiterisihidanganuntuknya.

Kongcu,kauharusmakandulu.Sudahseharipenuhkautidur.KataAng
siauwhwasambilmenyingkapkanselimutyangmenutupitubuhKweeSeng.
Pemudainibangkitduduk,memandangkesekelilinglaluberkata,penuh
kegugupandanmalumalu.

Ah,agaknyaakutaksadartertidurdisini,menyusahkanNonasaja.Biarkan
akupergi

AkantetapiAngsiauwhwamerangkulnya.Mengapabegitu,Kongcu?Tidak
sudikahKongcumenerimapembalasanbudidariku?ApakahKongcuseperti
orangoranglainmemandangrendahkepadaku,seorangpelacur?Wanitaitu
masihmemeluknyasambilmenangis!

KweeSengmenariknapaspanjang.Iasukakepadanonaini,yangselain
cantikjelitajugahalustutursapanya,baikbudinya.Akantetapitentusajaia
tidaksukamelibatkandirinyadalamperhubungandenganseorangpelacur.

Sudahlah,Nona.Akusekalikalitidakmemandangrendahkepadamu.Kau
baiksekali.

Nonaitumengangkatmukanyadanbiarpunairmatamasihmembasahi
pipinya,iateresenyumgembira.Marilahmakan,Kongcu.Katanyamerdu.

KweeSengtidakmenolaklagi,perutnyaamatlapar.Tidursehariituamat
bermanfaatbaginya,memulihkansebagiantenaganya.Setelahmakanyang
dilayaniamatmesraolehAngsiauwhwa,iamerasatubuhnyasegarkembali.
Angsiauwhwamenepuktangannyadanduaorangpelayandatangdan
segeradiperintahnyauntukmembersihkanmangkokpiring,lalumenyuruh
merekapergilagi.Kemudian,dengangerakanlemahgemulaidanmesra,
tanparaguraguataumalumalulagiAngsiauwhwalalumenghampiriKwee
Sengdandudukdiataspangkuannya!

Ah,Nonainiini..bagaimanaKweeSengtergagap.

Kongcu,budimuterlalubesar.Taktahuakudenganapaakuharusmembalas
budimu,selaindenganpenyerahandirikumenjadihambamu,menjadi
budakmudanmelakukanapasajauntukmemalasbudimu.Kongcu,bolehkah
akumengetahuinamamu?

TidakkaruanrasahatiKweeSeng.Kepalanyasampaiterasapeningdan
denganhalusiamendorongtubuhnonaitudariataspangkuannya.Nona,
duduklahyangbetuldanmarikitabicara.Kaumautahunamaku?Aku
adalahKweeSeng,seorangpelajargagalyangtiadatempattinggal,miskin
dantakberharga.

Ah,Kweekongcumengapabicarabegitu?Kauseorangbudiman,gagah
perkasadanamatberharga.Kalaumaubicaratentangorangtakberharga,
akulahorangnyaKembalinonaitumenangisdaniakinidudukdiataskursi
danmenutupimukadengankeduatangannya.KweeSengmelihatairmata
menetesdaricelahcelahjaritanganyangputih,halusdankecilmeruncing
itu.

Nona,kulihatkaubukanorangsembarangan.Kauterpelajardantidak
kelihatansepertigadisbodoh.Mengapakausampaisampaitidakkuasaia
melanjutkankatakatanyamenyebutpelacur.

Sampaimenjadipelacur?Angsiauwhwamenurunkantangannyadan
mukanyamenjadimerahsekali,airmatamenetesdisepanjangkeduapipinya
yanghaluskemerahan.Ah,panjangceritanya,Kweekongcu.Ketahuilah,di
waktukecilku,akuadalahseorangberdarahbangsawan,Ayahkuseorang
pangerandariKerajaanTang

KagetsepertidisambarpetirrasahatiKweeSeng.Ahhh!Mengapasampai
begini?

Nonaitudengansuarapilubercerita.Ayahnyamemangseorangpangeran
bernamaKhuSiCaiyangmempunyaisepasangputerikembar.Ketika
kerajaanTangruntuh,sekeluargapangeraninimenjadikorbanpula,semua
tewaskecualisepasanganakkembarituyangberhasildibawalarioleh
seorangpelayan.Akantetapiditengahjalanmerekaterhalangolehkeributan
danperangsehinggaseorangdiantaraduaanakkembarituterlepasdari

gandengantangandanhilang.YanghilangbernamaKhuGinIn,Sedangkan
yangmasihdapatdiselamatkanolehpelayanituadalahKhuKimIn.Anakini
laludipeliharapelayanitu,akantetapikarenakeadannyayangamatmiskin,
hampirsajamerekaberduamatikelaparan.

Akhirnya,pelayanituterjeratolehcengkramanseorangpemiliksarang
pelacuranbernamabibiCangyangmaumembantumerekakarenamelihat
betapacantiknyaanakperempuanbernamaKhuKimIn.Makinlama,hutang
merekaberumpukdanakhirnya,setelahKhuKimInberusialimabelas
tahun,terpaksaKhuKimInDijualkepadabibiCangsebagaipembayar
hutang.

Demikianlah,Kweekongcu.AkulahKhuKimIn.Takdapatakumelepaskan
diridaricengkramanbibiCang.Akantetpaibaiknyaakudisayangoleh
hartawanhartawandanpembesarpembesarsekitartempatinisehinggaaku
dapatmempengaruhibibiCangdanakuagakbebas.Akubolehmemilih
sendirilakilakimanayangakankulayani,dankarenaakubanyak
mendatangkanhasilsehinggabibiCangmenjadikaya,makaakupunia
perlakukandenganbaiksertamendapatkebebasan,malahakumempunyai
pelayandantempattinggalmenyendiri.Akantetapisemuainikulakukan
denganpengorbananbesar,Kongcu.Ayahbundakutewas,AdikGinInentah
kemana,danakuakuharusmengorbankankehormatan,menjadiperempuan
hinayangdipandangrendaholehorangorangterhormatsepertikaukembali
Angsiauwhwamenangis.

BukanmainterharuhatiKweeSeng.Alangkahburuknyanasibgadisini.Rasa
harudankasihanmembuatiamemegangipundakwanitaitudenganhalus
danmenghibur.

Sudahlah,Nona.Akutidakmemandangrendahkepadamudanakuberjanji
akanmenebusmudaribibiCang,kemudianakuakanmencarikanorangtua
yangbaikyangsukamemungutmusebagaianak.AdapuntentangnonaKhu
GinIn,biarlahperlahanperlahankucarikanuntukmu.

Ah,Kweekongcukaumenumpukbudikebaikanpadaku.Angsiauwhwa
menubrukkweeSengdanmenangissambilmendekapdadapemudaitu
denganmukanya.KiniKweeSengtidakmenolaknya,mengusapusaprambut
wanitaitudenganpenuhperasaankasihandansayang.Seorangputeri

pangeransampaibegini,pikirnya.Karenaiayakinbahwasemuasikapnona
inibukanpurapura,melainkankeluardarisetulusnyahatiyangamat
berhutangbudikepadanya,makaiapuntidaktegauntukmenolak
pernyataankasihsayangnya,apalagimemangiaamattertarikolehnonayang
memilikikecantikanjarangkeduanyaini.

Setelahredamenangis,tanpamelepaskanpelukannyaAngsiauwhwa
berkata,suaranyamesradanmanja.Akutertariksekaliolehbunyisulingmu,
Kweekoko,kuharapkausukamengajarku.HatiKweeSengberdebarsebutan
Kongcu(TuanMuda)berubahmenjadiKoko(Kakanda)ini.

SulingkuremukolehsiHwesiojahanam.Jawabnya,masihmengagumirambut
hitamhaluspanjangdanharumitu.

Disebelahbarattelagaadapenjualsulingyangbaik,biarlahkusuruhpelayan
membeliuntukmu.

Takusah,biarlahkubelisendiribesok.Memilihsebuahsulingbukanlah
sembarangan,harusdicobadulu.

MalamitumerupakanmalamyangamatmesrabagiKweeSeng,akantetapi
jugamalamyangmenimbulkankasihandihatinyaterhadapAngsiauwhwa,
rasakasihanyangtentudenganmudahakanmenggelimpangmenjadirasa
cintakalausajaiatidakteringatbahwanonainiadalahseorangpelacur!

Dilainfihak,samasekalitidaklahanehkalauAngsiauwhwaKhuKiInjatuh
cintakepadaKweeSengkarenaselamahidupnya,barusekarangiabertemu
denganpemudayangtidakmemandangnyasebagaiseorangpelacuryang
hina.Biasanya,lakilakiyangmanapunjugahanyaakanmenganggapia
sebagaibarangpermainan,yangdatangkepadanyadengankandungannafsu
danmengharapkankesenangandanhiburandaripadanya.Akantetapikwee
Senginiberbedasekali,pemudatampaninimenolongnyatanpapamrih,
menganggapnyamanusiaterhormat,makasekaligushatinyajatuhdantidak
mengherankankalaudiadenganrelamenyerahkanjiwaragakepadaKwee
Sengdanmengharapkanuntukdapatmelayanipemudaituselamahidupnya
!


Padakeesokanharinya,pagipagisekaliKweeSengberpamitkepadaAng
siauwhwayangmasihsetengahtidurdiataspembaringan.Moimoi,aku
pergiduluhendakmencarisulingyangbaik.

Denganmatamasihsetengahmeram,Angsiauwhwamengembangkan
kedualengannyayangberkulitputihhaluskearahKweeSeng,laluberkata,
suaranyamesradanpenuhcintakasih,Kweekokojangankautinggalkanaku
lagi.

KweeSengmerasaterharusekali.Iamerasayakinakanperasaancinta
wanitainikepadanya.Untuksejenakjarijaritanganmerekasaling
cengkeramlaluKweeSengmelepaskannyadanberkatasambiltersenyum.
Jangankuatir,Moimoi,akutakkanmeninggalkanmubegitusajasebelumkau
pandaibersuling!

Entahmengapaiasendiritidaktahu,pagiituKweeSengmerasagembira
sekali.

Lenyapsudahrasalelahdanlemahsebagaiakibatpertandinganmatimatian
melawanBanpiLocia.Sinarmataharipagiyangmenyorotipermukaanair
telagadanpohonpohondisekitarnya,tampakamatindahmenyegarkan.
Suarakicauburungpagiamatsedap,tidaksepertibiasanya.Danpemudaini
tersenyum,matanyabersinarsinar,dankeduapipinyamenjadikemerahan
bibirnyatersenyumanehkalauiateringatpadaAngsiauwhwa!Iaharus
mencarisulingyangbaik,tidaksajayangbaiksuaranya,akantetapijuga
yangmemenuhisyaratuntukmenjadisenjata.Bambuyangpilihantuadan
keringbetul.

BenarsepertidikatakanAngsiauwhwa,disebelahbarattelagaituterdapat
seorangpenjualsulingbuatannyasendiri.AkantetapiKweeSengkecewa
melihatbahwabiarpunpembuatannyaamathalus,namunbahannyaterbuat
daripadabambubiasasaja.

Sayamempunyaisebatangbambuberbintikhitamyangbiasadisebutbambu
berbintikhitam,Kongcu.Bambuitusayabelimahaldariseorangperantaudi

LembahHuangho,akantetapikarenamahalnya,sampaisekarangbelum
sayabikinsuling,takuttidakakanadayangberanimembelinya.AkhirnyaSi
TukangPembuatSulingituberkata.KweeSenggirangsekali.Iamengenal
bambunagahitamsebagaibambuyangkuatdanlurusmakaamatlahbaik
untukdijadikansulingdandibuatsenjata.

Manabambuitu?Kenapatidakdaritadikaubilang?Keluarkanlah,biar
kumelihatnya.

Setelahbambuitudikeluarkan,KweeSengmenjadigirangsekali.Benar
bambunagahitamyangamatbaik,tuadansudahkeringbetul.Mereka
tawarmenawar,kemudianKweeSengberkata,Jadilah.Harapkaubuatkan
sulingdaribambuinisekarangjuga,akuakanmenunggunya.

SetengahharilebihKweeSengberadadirumahpembuatsulingitu.Akhirnya
lewattengahhari,sulingitupunjadidansetelahmencobanyadanmendapat
kenyataanbahwamemangsudahtepatukuranlubanglubangnya.KweeSeng
membayarhargasulingyanglimapuluhkalilebihmahaldaripadaharga
sulingbiasa,membelipulasebuahsulingbiasadanmeninggalkantempatitu.
Iagirangsekali,mempercepatlarinyamenujukerumahmungilyang
menurutceritaAngsiauwhwamenjaditempatistirahatnyatakjauhdari
telaga.

Moimoi,kaulihatlahsulingini!DidepanpinturumahKweeSengsudah
berserumemanggil,rinduakansenyummanisdanpandangmatamesrayang
pastiakanmenyambutnya.Akantetapisunyisajadisebelahdalam.Kwee
Sengmendorongdaunpintudandapatdibayangkanbetapakagetnyamelihat
duasosoktubuhmelangmelintangdibelakangdaunpintu.Ketikaia
membungkukdanmemeriksa,ternyataituadalahduaorangpelayanwanita
yangsudahtakbernyawalagitanpamenderitalukayangkelihatan.Kwee
Sengmenjadipucatmukanya.

Moimoiserunyadanmendengaradasuaraperlahandaridalamkamar,
sekalimeloncatiasudahmenerjangdunpintukamardanmasukkedalam
kamar.Apayangdilihatnya?MemangAngsiauwhwaberadadisitu,akan
tetapidalamkeadaanyangjauhbedanyadenganmalamtadi,Gadisitu
telentangdiataspembaringan,pakaiannyahampirtelanjang,rambutnya
terlepasdariikatandanmenutupisebagianleherdandada,bajunyayang

berwarnamerahmudaiturobekrobekdanpenuhdarahyangkeluardari
dadanyadimanatampakmenancapsebuahgunting!

KweeSegeramenubruknya,akantetapisekalipandangmaklumlahiabahwa
nyawagadisinitakdapatditolongnyalagi,karenaguntingitutepat
menancapdiuluhati.IadiamdiamheranmengapaAngsiauwhwatidak
matiseketikadengantusukansepertiitu.

MoimoisiapamelakukaniniIamengguncangguncangpundakwanitaitu.

Angsiauwhwamembukamatanyayangsudahlayudantibatibagadisitu
tersenyumlemah.Kweekokokaudatangterlambattapilebihbaikbeginitak
mungkinakudapatmelihatmukamusetelahapayangterjadilebihbaikaku
akhirihidupku

Apakatamu?Kaumembunuhdiri?Tapitapimengapa,Moimoi

Kokopadasaatkaupergidatanghwesioiblisituah,duaorangpelayanku
dibunuhnyadanakuakuWanitaitumenangisdannapasnyaterengahengah.
Setelahbertemudenganengkausetelahakubersumpahsetiahanyapadamu
seorangkebiadabanhwesioitumembuatakutakmungkindapatmelihatmu
lagididuniainiakuakuahkoko,akucintapadamukaucarikansaudaraku
GinIn

Moimoi,AkantetapiAngsiauwhwaatauKhuLimInyangbernasibmalang
itutelahmenghembuskannapasterakhirdalampelukanKweeSeng.

Padasaatitu,dariluarterdengarsuaraperempuanmemanggil.Angsiauw
hwaKenapakauduaharitidakkembalikekota?Akumenantinantimu,
banyaktamumenanyakankauLaluterdengarjeritwanita.

KweeSengmaklumbahwatentuwanitayangdatangituBibiCangyang
sudahmelihatduaorangpelayanyangtewas,makauntuktidakmelibatkan
diridalamurusanpembunuhanini,cepatiamerebahkantubuhAngsiauw

hwadiataspembaringan,menundukdanmenciumbibiryangmulailayuitu
dansecepatkilatiamelompatkeluarkamarmelaluijendela,membawa
jubahnyayangkemarindipinjamAngsiauwhwa,danmeninggalkan
sulingnyadidekattubuhpelacuritu.

Demikianlah,Sianmoi,pertemuankudenganBanpiLociayang
mengangkibatkansulingkuhancur!KweeSengmengakhiriceritanyakepada
LiuLuSian.Tentusajadalamceritaituiatidakmenjelaskanhubungannya
denganAngsiawhwasecarajelas.Dalampandangannya,dibandingkan
denganAngsiauwhwa,LiuLuSianmenangsegalagalanya.KalauAng
siauwhwadiumpamakansetangkaibunga,makapelacurituadalahbunga
botanyangtumbuhdilapanganrumput,tiadapelindungdanmudah
dilayukansinarmataharidandirontokkananginbesar.AkantetapiLiuLu
Sianmerupakansetangkaibungamawarhutanyangsemerbakharum,indah
terlindungipohonbesar,disampingitusukardipetikkarenatertutupduri
durinyayangruncing.

Kweekoko,mengapaketikakauberceritatentangdicemarkannyapelacuritu
olehBanpiLocia,matamuberkilatmarah!Seorangperempuanlacur
macamAngsiauwhwaitu,manaadaharganyauntukdibela?Memangini
termasuksebuahdiantarawatakLuSianyanganeh.Kalauadalakilaki
menyatakansukaatautertarikolehwanitalain,biarpunlakilakiitubukan
apaapanya,iaakanmerasairihatidancemburu!

Dilainfihak,KweeSengadalahseorangpemudayangsamasekalibelum
berpengalamantentangwanitadanasmara,makaiatidaktahudantidak
mengertiakansikapini.Iamalahmerahmukanyakarenajengahmendengar
teguranLuSian.

Ah,mengapakaubilangbegitu,Sianmoi?Pelacurataubukan,diahanya
seoranglemahyangdiperkosaolehseorangjahatyangkuat.Sudahmenjadi
kewajibankuuntukmembelanya,dansudahsemestinyakalauakumarah
melihatkejahatanBanpiLocia.Akumengharapkanperjumpaansekalilagi
denganpendetaiblisitu!

MakintaksenanghatiLuSiankarenadianggapnyabahwakematianpelacur
itumembuatKweeSengsakithatidaninimenandakanbahwapemudaitu
jatuhcintakepadaSiPelacur.


Koko,apakahkaumencintaperempuanhinaitu?tibatibaiabertanya,
matanyamemandangtajam.KweeSengjugamemandangdanmelihatsinar
matabeningtajamitubertambahkagumlahhatinya.

Tidak,akuhanyakasihankepadanya.JawabKweeSeng,suaranyajelas
menyatakanisihatinya.

AkantetapiagaknyaLiuLuSianbelumpuas.Gadisinimengerutkan
keningnyadanmendesaklagi.Pernahkahkaujatuhcinta?Adakahseorang
wanitayangkaucintadiduniaini?

Bertemudenganpandangmatatajambeningpenuhselidikitu,mukaKwee
Sengmenjadimakinmerah.Sebelummenjawabiamenggigitbibirmenekan
perasaan,kemudiankatanya.

Selamainiakutidakpernahjatuhcinta.Hanyasetelahbertemudengan
engkau,Sianmoiah,entahlah.Agaknyakalauiniyangdinamakancinta,
berartiakujatuhcintakepadamu!

Mendengarkatakataini,luSianhanyatertawa,tertawasenangsekali.
Kemudianiabangkitdaritempatduduknyadanberkata.Kweekoko,mari
kitamelanjutkanperjalanan.

Apa?Hampirtengahmalambegini?AkantetapiLuSiansudahmelangkahke
kamarnyadantaklamakemudianiakeluarlagimembawabuntalanpakaian
danmemanggilpelayandengansuaranyaring.Ketikapelayanberlarilari
datang,iacepatmemerintahkanpelayanuntukmenuntunduaekorkuda
merekadanmenyiapakannyadidepanrumahpenginapan.

Mengapatidak,Koko?Apasalahnyamelakukanperjalananmalam?Setelah
keributantadi,akutidaksenangdisini,inginlekaslekaspergisaja.Akuingin
beradaditempatbebasdanudaraterbukauntukmendinginkankepalaagar
dapatakuenakmemikirkan.


Memikirkansesuatusajaharuspergitengahmalamditempatterbuka?Kwee
Sengmengomelkarenasesungguhnyainginiamengaso.Memikirkanapa
saja,sih?

LiuLuSiantersenyummanis.Memikirkanpernyataancintamutadiitu!

KweeSengmelongodanpipinyamenjadimerah,akantetapicepatcepatia
punmengambilpakaiandankeduanyalalukeluardarirumahpenginapan,
melompatkeataskudadanmeninggalkanpelayanpelayanyangmemandang
denganmataterbelalak,terheranheranmenyaksikanduaorangmudayang
lihaidanroyalitu,yangmeninggalkanhadiahtidaksedikitditanganmereka
sebelumpergi.

Begitukeluardarikota,LuSianmembalapkankudanya,KweeSengterpaksa
mengikutinyadenganperasaanheran.Alangkahanehnyagadisini,pikirnya,
danhatinyaberdebarkalauiateringatbetapatadiiatelahmengucapkan
pengakuancintanyakepadaLuSian.Akantetapiternyatagadisini
melakukanperjalanansetengahmalamsuntuktanpabicaradanKweeSeng
yangmasihmarasamalukarenapengakuancintanya,tidakberanibicara
sesuatu,hanyamengiringkangadisitudaribelakang.

He,pamantukangperahu!Marikauseberangkanakudankudakukesana!
Berapabiayanyakubayar!

Tukangperahuyangkurusdanbermatasipitmemakaitopilebaritusegera
meminggirkanperahunya,perahuyangcukupbesar.Ternyataiaseorang
nelayankarenadiatasdekperahutampakalatalatpancingdanjaring.Di
bagianbelakangperahududukseoranganaktanggungmemegangdayung
bambupanjang.

Baiklah,nona.Memangsetiapharikerjakuhanyamenyeberangkanorang
yanglarimengungsi.Akantetapidariseberangsanakesini.Sungguhheran
sekalipagipagibutabegininonamalahhendakmenyeberangkesana.Katasi
tukangperahudengansuarapenuhkeheranan.


LuSianmenuntunkudanyadanmengajaknyamelompatkeatasdekperahu,
sedangkanKweeSengmengikutinyatanpabanyakbicara.Dalamkeadaan
remangremangkiniiadapatmelihatwajahgadisitu,masihberseriseri
gembiradancantiksekali.

KaliiniLuSianmelirikkepadanyadantersenyumsenyummanis,akantetapi
jugatidakbicaraapaapa.

Ah,Paman,kautadibilangapa?ketikaperahusudahmeluncurketengah,Lu
Sianbertanya.Orangorangmengungsidarisana?Adaterjadiapakah
diseberangsana?

SiTukangPerahumemandang,keningnyaberkerut.Apakahnonabelumtahu
?DaerahSansimulaigeger.SejakgubernurLiKoYungberkuasadan
kerajaanTangditumbangkanbelumpernahterjadikehebohandikalangan
rakyat.AkantetapisetelahJenderalMudaKammenentangkekuasaan
gubernurdantidaksetujudenganpemberontakanmelawankerajaan,
keadaanmenjadigegerkarenajenderalKammempunyaibanyakpengikut.
Malahsesungguhnyarakyatbanyakyangmenyokongjenderalmudagagah
perkasaitu.Banyaklahdilakukanpenangkapanpenangkapanolehgubernur,
dengantuduhanmemberontak

AhDanbagaimanadenganjenderalitu?Apakahditangkapjuga?Dan
dimanadiasekarang?

LuSianagaknyatertariksekali,akantetapiKweeSengmendengarsemuaitu
denganhatidingin.Memangsamasekaliiatidakadaperhatianterhadap
keributannegarayangtiadahentinya,semenjakpemberontakanyangterjadi
puluhantahunyanglaluterusmenerus,sampaitumbangnyaKerajaanTang
dantanahairmenjadipecahpecahkarenadiperebutkan.Entahberapa
banyaknyasekarangrajarajadanrajarajamudaataubekasbekasgubernur
yangmengangkatdirisendiri,mendirikankerajaankerajaankecilyang
salingcurigamencurigai,seakanakansekelompokanjingmasingmasing
mendekapsebatangtulang.Iamuakdenganitusemua,muakmelihat
manusiamanusiayangdemimencarikemuliaandankedudukanduniawi,
berebutantaktahumalu,mempergunakanrakyatyangdipecahpecahuntuk

memihakdemikepentinganmasingmasingtanpamenghiraukankorban
berjatuhandikalanganrakyatjelatayangselaluhidupmiskindanbodoh!

ManabisaJenderalKamditangkap?Biargubernursendiritakkanberani
menangkapnya,hanyaberanimenangkapirakyatyangtakberdaya!Pula,
tanpaadanyajenderalyanggagahperkasadandicintarakyatitu,bagaimana
mungkinShansiakandapatbertahanterhadapserangandariluar?

Pamanyangbaik,bukankahjenderalitubernamaKamSiEk?

Betul,bagaimananonadapatmengenalnamajenderalkamiitusedangkan
tadinonatidaktahuapaapatentangkeributandidaerahSansi?

KiniKweeSengmulaimemperhatikanapalagiketikadisebutnamaKamSi
Ek.IasudahmendengarakankehebatansepakterjangJenderalMudaitu,
bahkanbelumlamainiKamSiEkmunculpuladipestaBengkauwdantelah
memperlihatkansikapdanwataknyayangmemanggagahperkasaketika
mencegahLuSianmenjatuhkantanganmautkepadaseorangpengagumnya.
Seorangpemudagagahyangberwataksatria,tidakmelayanitantanganLu
Sianpadahalpemudayangmenjadijenderalitubelumtentukalaholehgadis
puteriBengkauwcuini.Lakilakiyangtidaktundukolehwajahcantik!Tidak
sepertiaku,demikianKweeSengmemakidirisendiri.

Ah,Sianmoi.Kaumenyebrangsungaiini,apakahhendakmelakukan
perjalanankeutara?Maukemanakah?Ingat,perjalananiniadalah
perjalananku,kauhanyaikutdenganku,kataKweeSengsetelahtukang
perahuitupergikekepalaperahuuntukmembantupenyebrangankarenaair
mulaiagakderasalirannyadantidakamanlahkalauhanyamengandalkan
tenagapembantunyayangmasihanakanak.

DengankerlingtajamLuSianmencibirkanbibirnyayangmerah.Jantung
KweeSengserasaditariktarik.Manisnyagadisinikalaubegitu!

Kweekoko,seorangsuamibolehmembawakehendaksendiri,adakalanya
harusmenghormatidanmenurutikeinginansiisteri,tunanganpunbukan.

Bagaimanaakuharusselaumenurutikehendakmu!Kaubukansuamiku,
bukantunanganku,jugabukanataubelummenjadigurukukarenakaubelum
menurunkanapaapasepertiyangtelahkaujanjikankepadaayah.Akuingin
keutara,kalaukauhendakmengambiljalanlaintanpamenurunkan
kepandaiankepadakuyangberartikaumelanggarjanji,terserah.

KweeSengmengeluhdidalamhatinya.Terlalusekaligadisinimenggodanya.
Iatertawadengansabar.Adikyangbaik,katakatamusepertiujungpisau
tajamnya.Akusihtidakmempunyaitujuantertentu,kemanapunboleh.
Akantetapikalaudiutaraterjadikeributanperang,mengapakauhendakke
sana?

LuSiantertawadangiginyayangputihberkilauterkenamataharipagiyang
mulaimunculdansinarnyamenembuscelahcelahdaunpohon.Justeru
karenaadaperangakuinginkesana.Akuhendakmenontonkeramaian!
Kweekoko,adatontonanbagus,mengapakitalewatkanbegitusaja?Pula,
melakukanperjalananbersamaku,biarpunmenempuhbahaya,bukankah
amatmenyenangkanbagimu?Gadisitumengerling,manissekalidanKwee
Sengmenahannapasnya.Sinarmataharipagijatuhpadakepalagadisitu,
membuatsekelilingkepalasepertidilingkungisinarkeemasan!

Kaucantiksekali,Moimoi,katanyaperlahan,penuhkekaguman.

LuSiantertawa.Gadisdipagiharibelumberhias,manabisacantik?Ihhh,
kausudahmaboklagi,Koko,kinibukanmabokarak,melainkanmabok
asmara!LuSiantertawatawamenggoda,laluberjongkokdipinggirperahu,
tangannyamenyambarairyangjernihdanmulailahiamencucimukanya,
digosokgosoknyasehinggaseluruhkulitmukanyasehinggaseluruhkulit
mukanyamenjadikemerahandansegarlaksanabungamawarmerah
tersiramembunpagi.

Digodasecaraterangterangansepertiitu,KweeSengmenjadilemasdan
selanjutnyaiatidakmaubanyakbicaralagi,karenasetiapgodaangadisitu
merupakantusukandihatinya.Mengapaiatibatibamenjadibeginilemah?
Mengapaiatidakpergisajatinggalkangadisini?Kemanaperginya
keangkuhannyayangselamainiiabanggakan?Ah,iamasihmengharap.Ia
masihmenanti.LuSiantelahmendengarpengakuancintanya,dangadisini
sukarsekalidirabaisihatinya.Kadangkadangbegitumesraseakanakan

gadisitupunmencintainyasungguhpuninginmemperlihatkankebalikannya,
akantetapimengapakadangkadangbegitukejammenyerangnyadengan
katakatasindiran?

Setelahmenyeberang,kembaliLuSianmembalapkankudanya.KweeSeng
mengikutidaribelakangdansebentarsajamerekasudahmemasukisebuah
hutan.Benarsajasepertiyangdikatakantukangperahu,setelahagaksiang
tampaklahberbondongbondongorangmengungsikeselatan.Karenajalan
mulairamaidenganrombonganpengungsi,LuSiandanKweeSeng
mengambiljalanhutanyangkecilakantetapisunyi.

Mengapamengungsisajaharusberamairamaisepertiitu?Memenuhijalan
saja.LuSianmengomelkarenajalanhutanyangdilaluisempitdanseringkali
pohonpohonkecilberdurimengganggunya.

Rakyatsudahterlalubanyakmengalamitindasandankekerasan,Sianmoi.
Merekatahubahwamengungsipuntidakterlepasdariintaianbahaya
gangguanorangjahatataubinatangbuasmakamerekamerasalebihaman
untukmelakukanpengungsianberamairamai.Padaperangsekacauini
biasanyaorangorangjahatsukamempergunakankesempatanmerampok.

Hah,kaubenar,kokodanagaknyakitayangakanmenjadikorban.Kau
dengaritu?

KweeSengmengangguk.Derapkakibanyakkudadaribelakang!Akantetapi
belumtentuperampokperampokyangmengejarkita,Moimoi.

Merekaberduaberhentidanmenolehkebelakang.Taklamakemudianderap
kakikudaberbunyilebihjelasdanmuncullahtigaorangpenunggangkuda
yangmembalapkankudamerekacepatsekali.Tigaekorkudatunggangan
merekaitubesarbesardanternyatamerupakankudapilihan,malahlebih
besardanbaikdaripadakudatungganganKweeSengdanLuSian.Sedangkan
tigaorangpenunggangnyaadalahwanitawanitamudayangcantikcantik
danberpakaianmewahakantetapiringkas.Pedangberukirindah
bergantungdipunggungmereka,tangankirimemegangkendalikuda,tangan
kananmemegangcambuk.Melihatkesigapanmerekamenunggangkuda,
mudahdidugamerekaituadalahwanitawanitayangpandaiilmusilat,

apalagipedangmerekamembayangkanpedangpusakayangbaik.Yang
terdepanpalingtuausianya,antaraduapuluhlimatahun,pakaiannyaserba
merah,yangkeduaberusiaduapuluhtahun,pakaiannyaserbakuningdan
yangketigabarudelapanbelastahunberpakaianserbahijau.

Melihatrautmukamereka,dapatdidugabahwamerekaitukakakberadik,
dansukardikatakanmanayangpalingcantikdiantaramereka.Semuacantik
danpandangmatamerekatajam.Akantetapiwajahyangberkulithalusitu
diperbaguslagidenganbedakdanyanci(pemerahbibir/pipi)sehingga
menimbulkankesandihatiKweeSengbahwatigaorangwanitainiadalah
gadisgadispesolek,sepertiAngsiauwhwa.BerbedadenganLiuLuSian
yangialihattakpernahmemakaibedakdanyanci,sungguhpunhalini
memangtidakperlukarenakulitmukaLuSiansudahterlaluputihhalusdan
bibirnyaselalumerahmembasah,pipinyakemerahansepertibuahapel
masak.

Minggir!Minggir!Tigaoranggadisituberserunyaringtanpamengurangi
kecepatanlarikudamereka.Padahaljalanitusempitsekali.TerpaksaKwee
Sengmenarikkendalikudanya,dipinggirkan.MelihatLuSiantetap
membiarkankudanyamenghadapjalan,KweeSengtidakmaumembiarkan
keributanterjadi,iameraihkendalikudatungganganLuSiandanmenarik
binatangituminggirpula.

Duaekorkudatungganganpertamadankedualewatcepatsekalidan
terciumbauharumminyakwangi.Kudaketigayangditunggangigadis
termuda,melambatdangadisinimengerlingkearahKweeSeng,lalu
melemparsenyum!Setelahmelirikpenuhartibarulahgadisketigaini
membalapkankudanyalagi.

KweeSengcepatmenggerakkantangannyamenangkappergelangantangan
LuSian.Gadisinimenggenggamjarumjarumyangmerupakansenjata
rahasiadanyangtadinyahendakiasambitkankepadatigaoranggadisitu!

Moimoi,mengapamencarigaragaradenganorangorangyangsamasekali
tidakkitakenaldantidakadapermusuhandengankita?

LuSianmenjebirkanbibirnya,kebiasaanyangselalumembetotjantungKwee
Seng,lalumenyimpankembalijarumjarumrahasianya.Menjemukan!Koko,
apakahkauselalumenjadilemahhatidansiapmenolongsetiaporang
perempuancantik?

MerahkeduapipiKweeSeng.Bukanbegitu,moimoi.Akuhanyasuka
menolongkepadaorangyangperluditolong,takpedulidiaperempuanatau
lakilaki.Akantetapimerekaitutaditidakmempunyaisalahapaapa,
mengapahendakkauserang?

Tidaksalahapaapa?Ihh,kenapamatanyalirakliriksepertitukangcopet?

KweeSengtertawagelimendengarini.Tukangcopet?Haha,
perumpamaanmusungguhtaktepat.Masagadiscantikmenjaditukangcopet
?Danlagi,akuSiMiskininiapanyayangpatutdicopet?LuSiantersenyum
juga.Apalagikalaubukanhatimuyangakandicopet?

KweeSengmembelalakanmatanyamemandang,akantetapigadisituhanya
mentertawakannyatanpamenutupimulut,memperlihatkanderetangigi
putihdanlubangmulutkemerahan.KweeSengmerasaditertawakan,hatinya
sebaldansakit.

Marikitalanjutkanperjalanan!Akhirnyaiaberkataagakmarah,akantetapi
LuSiantetaptertawatawaketikamembedalkudanyadibelakangpemuda
itu.

Ah,kauterburuburuamat.Apakahhendakmengejarpencopetdan
menyerahkanhatimu?Diamanissekali,Kweekoko!Kerlingnyatajamdan
mengundangtantangan!BerkalikaliLuSianmenggoda,akantetapiKwee
Sengtidakmenjawabdanterusmembalapkankudanya.

Akantetapiagaknyatigaoranggadistadipunmelarikankudacepatsekali,
buktinyasampaitigaharimerekaberduabelumjugadapatmenyusultiga
oranggadisitu.Padaharikeempatnya,setelahbermalamdidalamhutan
yangdingin,KweeSengdanLuSianmelanjutkanperjalanan.Di

persimpanganjalanmerekamelihatbanyakorangpengungsipula,akan
tetapianehnyamerekaitubukanberjalankeselatan,sebaliknyamereka
menujukeutara!BukanhanyaLuSianyangmerasaheran,jugaKweeSeng
terheranheransehinggapemudainimenanyakepadaseorangpengungsi
lakilakiyangsudahtua.

Kopek,kaliansemuahendakmengungsikemanakah?Kemanalagikalau
tidakkebentengNagaEmas?Hanyadisanalahtempatyangamanbagikami,
karenaKamgoanswe(JenderalKam)beradadisana.

MengapadilaintempattidakamanLopek?Apakahyangmengancam
keselamatankalian?KweeSengmulaitertariksedangkanLuSianjuga
mendengarkandenganpenuhperhatian.

Mendengarpertanyaaninikakekitumemandangheran.Kongcudatangdari
manakahsehinggatidaktahukeadaandisini?Dimanamanaterdapat
manusiamanusiaserigala,balatentaragubernurmerajalelamenganggu
pendudukdanmerampokhartamemperkosawanitadenganalasan
membasmipemberontak!SemuaorangtakutmenentangGubernurLi,hanya
Kamgoansweseorangyangberanimelindungikami.

KongcudanNonasebagaiorangorangasingsebaiknyajanganmelakukan
perjalanandidaerahini,berbahaya.Setelahberkatademikian,kakekitu
melanjutkanperjalananbersamarombonganpengungsiyangterdiridaritiga
puluhoranglebihitu.

Kopek,masihjauhkahbentengitudarisini?tibatibaLuSianbertanyasambil
mengajukankudanya.Kakekitumenolehdanmemandang,akantetapi
keningnyaberkerut,tidakmaumenjawab,malahlaluberjalanlagidantimbul
kemarahannya,membentak,

Ah,Kakek!Apakahkautulidanbisu?

Kakekitucemberut,menolehlagidanmengomel.Tidakadawanitabaikdi
jamanedanini!


TentusajaLuSianmakinmarah.Melihatini,KweeSengkhawatirkalaukalau
LiuSianakanturuntangan,makaiacepatmenggeprakkudanya,majuke
depanLuSiandanberkatakepadakakekitu.

Kopek,sahabatkuinibertanyabaikbaik,mengapakautidakmaumenjawab
?harapjangansalahmelihatorang,sahabatkuiniseorangpendekarwanita
yangberhatimulia.

LenyapkemarahanLuSiandaniatersenyumsenyummendengarpujianini.
Adapunkakekitulalumembalikkantubuh,memandangragukepadaLuSian
lalumenjura.

Harapnonasukamaafkan.Barupagitadisinilewatpulatigaoranggadis
sepertinona,akantetapimerekaitukasarbukanmain,bahkanlimaorang
kamimerekapukuldengancambukkarenakurangcepatminggiruntuk
merekalewatdengankudamerekayangbesarbesar.Kalaunonahendak
mengetahui,bentengitutidakjauhlagi,kuranglebihtigalilagidarisini.

SetelahrombonganitubergeraklagidanKweeSengmulaimenggerakkan
kendaliuntukmelanjutkanperjalanan,LuSianmenyentuhlengannyadan
berkata,

Kweekoko,kitaberhentidisini,mencaritempatmengasosampainanti
malam.

Ah,mengapabegitu?Harimasihsiang,danperjalananmasihjauh.Ada
keperluanapayangharusberhentidisini?

Keadaanbentengitu,JenderalKamitu,dantigaoranggadisyangagaknya
jugapergikesana,menarikhatikuuntukmenyelidiki.Malamnantiaku
hendakmenyelidikikesana,melihatkeadaandanmencaritahuapakah
sebenarnyayangterjadi.

Ah,Moimoi,mengapakaumencariurusanyangsamasekalitidakada
sangkutpautnyadengankita?UrusanJenderalKamadalahurusannegara,
danselamaorangmenyangkutkandiridenganurusannegara,makatakboleh
tidakiamempunyaicitacitayangkotor.Takperlukitamencampurinya,Moi
moi.

AkantetapiluSiansudahmemutarkudanyadanmencaritempatyangenak
untukmengasodanbermalam.Akhirnyaiaberhentidibawahpohonyang
besar,laluturundarikudanya.TerpaksaKweeSengmengikutinya.

Sudahlah,koko,akulaparkarenaterlalubanyakbicara.Biarkucarikan
daginguntuktemanrotikeringkita.Gadisitumeloncatdanlenyapmemasuki
hutanyanggelap.Taklamakemudianiatertawatawasambilmemegangdua
ekorkelincigemukpadatelinganya,KweeSengtidakberkataapaapa,hanya
membantugadisitumengulitikelincidanmembakardagingnya.Setelah
merekamakankenyang,LuSianmerebahkandiridiatasrumputyanggemuk
empuk.Taksampaisepuluhmenitkemudiangadisitusudahtidurnyenyak,
mukanyamiringberbantaltangan,napasnyapanjangteratur,pipinya
kemerahan,bulumatanyayangmerapatkelihatanpanjangmembentuk
bayanganpadapipi.

BerjamjamKweeSenghanyaduduksambilmemandangitubuhyangrebah
miringdidepannya.Pikirannyamelayanglayang.Alangkahcantiknyagadis
ini.Rambutnyayanghitamituagakkacau,sebagianrambutyangterlepas
dariikatanmenutupipipidankening.Dahiyanghalusputihituagakbasah
olehpeluhkarenahawamemangpanasmenjelangsenjaitu.KweeSeng
melihatinilalumemadamkanapiunggunyangtadidipakaimemanggang
dagingkelinci.KemudianiaduduklagimenghadapiLuSiansambil
menikmatiwajahayuitu.

LuSianbergeraksedikitdalamtidurnya,bibirnyatersenyum,tangannya
menyibakkanrambutyangmenutuppipidankening,lalutubuhnyabergerak
terlentang,terdengarbisikannya,Kweekoko

BerdebarkerasjantungKweeSeng.Gadisinimengigaudanmenyebut
nyebutnamanyadalamtidur!bukankahituberartibahwaLuSianjuga
menaruhhatikepadanya?


Iamemandanglagi.Mulutyangmanisitumasihtersenyum.Tiadabosannya
memandangwajahini,bagaikanorangmemandangsetangkaibungamawar
segar.TerpesonaKweeSengmemandangirambuthitampanjangyangkini
awutawutanitu,mengingatkaniaakansyairtentangkeindahanrambutyang
pernahdibacanya:

haluslicinlaksanasuterahitammulusmelebihitintagemukpanjangberikal
mayangmengikatkalbumenimbulkansayangharumsemerbaklaksana
bungamelambaimeraihcintaasmarasinomberikalditengkukdandahi
pembangkitgairahdendamberahi!

Setelahkenyangpandangmatanyamenikmatikeindahanrambutdikepala
lalupandangmataitumenurun,berhentidialisdanmatayangterlindung
bulumatapanjangmelengkung,sejenakterpesonaolehbukithidung.

Kecilmungilmancungdanpatuthaluslaksanalilindirautcupingtipis
bergerakmesramengandungseriburahasia

MakinberdebarjantungKweeseng,hampirtakterahankanlagi,serasa
hendakmeledak.Melihatrambutitu,bulumata,hidungyangagak
berkembangkempiscupingnya,mulutmanisyangtersenyumsenyumdalam
tidur,pipiyangputihkemerahan,teringatlahiaakanAngsiauwhwa.Bukan
gadispelacurituyangterbayang,melainkanpengalamanmesrapenuhasyik
yangpadasaatitumendorongsemuagairahbirahimemenuhihatidan
pikirannyabagaikanawanmendunghitammenggelapkankesadarannya.
Dengantubuhgemetarmenggil,KweeSenglalumembungkukkearahwajah
ayuitudanmenciumbibirdanpipiLuSiansepenuhkasihhatinya.

Suaraketawagadisitumengejutkannya,membuyarkansebagianawan
mendungyangmenutupikesadarannya.TerkejutlahKweeSeng,mukanya
pucatdaniacepatcepatmenjauhkandiri,jantungnyaberdebarkerasdan
barulahlegahatinyaketikaiamelihatbahwaLuSianmasihtidur.Suara
ketawatadipunagaknyahanyadalamkeadaanmimpi.Akantetapi
ciumannyatadimembuatiamakindalamterjatuhkejurangasmara!

Lewatsenja,setelahmataharimulaibersembunyi,LuSianmenggeliatdan
membukamatanya.Ahhh,alangkahsedapnyatidurdisini.Ehkweekoko,kau
masihdudukdisitusejaktadi?Tidakmengaso?Gadisitukinibangkitduduk
danmembereskanrambutnya.Duduksepertiitu,keduakakiditekukke
belakang,tubuhtegakdadamembusung,kedualengandikembangkankarena
sepuluhbuahjaritangannyasibukmenyanggulrambutdibelakangkepala,
benarbenarmerupakanpemandanganindah.Hemm,kalausajaakupandai
melukis,alangkahindahnyagadisinidilukisdalamkeadaanbegini,pikir
KweeSeng,demikianterpesonasehinggaiaseakanakantidakmendengar
akankatakataLuSian.

Hih!Kweekoko,apakahkausudahberubahmenjadiarca?Apasihyangkau
lihat?tegurLuSian,senyumnyalebardansepasangmatanyaberkedipkedip
mengandungejekan.

hohkaubilangapatadi,MoimoiKweesengtergagap.

KiniLuSiantertawa,Kukirakautidakmengasokiranyakauagaknyamalah
tidur.Kweekoko,akuinginsekalimandi.Kalausajaadaanaksungaidisini

Kudengarsuaraairgemericikdisebelahkirisana,Sianmoi.Mungkinada
anaksungaiatauairterjundisana.

Bagus,marikitakesana,Koko.Sepertiseoranganakkecil,LuSian
menyambartanganKweeSengdanmenariknyaberlarilarikearahkiri.
BenarsajadugaanKweeSeng,disituterdapatsebatangsungaikecilyang
amatjernihairnya,pulatidakdalam,hanyasemeterkuranglebih.Batubatu
licindidasartampakberanekawarnamenambahkeindahandankesejukan
air.Hah,dingindansegar,Koko!teriakLuSiankegiranganketika
memasukkantangannyakedalamairdipinggirsungai.Koko,akuhendak
mandi!Kaujanganmelihatkesinisebelumakumasukkedalamair.Awas,
kalaukaumenengok,kumakikaukurangsopandankusambitkaudengan
batu!

KweeSengtertawa,terseretolehkenakalandankegembiraangadisitu.Siapa
inginmelihat?serunyasambilmembalikkantubuhberdirimembelakangi
sungai.Iahanyamendengargerakangadisitu,suarapakaiandilepas,

kemudianmendengargadisituturunkedalamair.Semuayangdidengarnya
inimenimbulkanbayanganyangamatmenggodanyasehinggaiameramkan
keduamatanyaseakanakanhendakmengusirbayanganitudaridepanmata.

Sudah,Kweekoko.Kausekarangbolehsajamelihatkesini,akusudahaman
tertutupair.Ah,enakbenar,Koko.Kaumandilahsegarbukanmain.

KweeSengmembalikkantubuhnyadaniaterpakuditempatiaberdiri.Kedua
kakinyamenggigildanmatanyaberkunangkunang.Aduh,LuSianapakah
benarbenarsengajakausengajainginmenggodaku?Demikiankeluhnya
dalamhati.Ketikaiamenengok,iamelihatpakaiangadisitubertumpukdi
pinggirsungai,diatassebuahbatubesar,semuapakaianberikutsepatudan
pitarambut.Kemudian,apayangdilihatnyaditengahsungaiitubenarbenar
membuatiaberkunangdanlemas.Memanggadisitumerendamkan
tubuhnyadidalamairsehinggayangtampakdariluarairhanyaleherdan
kepalanya.AkantetapiagaknyaLuSianlupabahwaairituamatjernih!
Ataukahmemangsengaja?Airitudemikianjernihnyasehinggabatubatudi
dasarnyatampak.Apalagitubuhyangdudukdiatasnya!Pemandangananeh
tampakolehKweeSeng.Tubuhpadatberisisempurnalekuklekungnya,
bergoyanggoyangbayangannyaolehair.Cepatcepatiamenundukkan
mukanya.Kuatkanhatimu!Ah,kuatkanhatimusebelumkaukemasukan
iblis!DemikianlahdengankakigemetarKweeSengberdirimenundukkan
mukanya,mengerahkantenagabatinnyauntukmelawandorongannafsu.

MoimoiIaberhentikarenasuaranyakedengarananeh.HemmKaumau
bilangapa,Koko?

KweeSengmenariknapaspanjangdanmulaitenanglahgeloraisidadanya.
Sianmoi,akutidakmandi.Kaumandilahyangpuas,biarkunantikaudisana.
Akukhawatirkalaukalaukudakitadicuriorang.Tanpamenantijawaban
KweeSenglalumembalikkantubuhnyadanlaridaritempatsemuladimana
iamenjatuhkandiriduduktermenungmemikirkanLuSian.Gadisyanganeh!
Iaharusmengakubahwahatinyasudahjatuhbetulbetul.IamemujaLuSian,
memujakecantikannya.Padahaliamaklumsedalamdalamnyabahwawatak
gadisitusamasekalitidakcocokdenganwataknya,bahwakalauia
mempunyaiisterisepertiLuSian,hidupnyaakanbanyakmenderita.Aku
harusdapatmenahandiri,semuainigodaaniblis,pikirnya.Akusejaksemula
tidakmenghendakinyasebagaiisteri,hanyakarenasudahberjanjidengan
PatjiuSinonguntukmenurunkanilmuyangmengalahkannya,maka
sekarangmengadakanperjalananbersama.Ah,mengapaiamenjanjikanhal

itu?IakenadiakaliPatjiuSinongyangtentusajainginmengurasilmunya.
Kalausudahmenurunkanilmu,akuharuscepatcepatmenjauhkandiridari
LuSian,pikirnya.Akantetapi,teringatakanperbuatannyamencuriciuman
tadi,kembaligeloradidadanyamembuatKweeSengmeramkanmata.Gila!
Kausudahgila!TibatibaKweeSengyangmasihmeramitumenampar
kepalanyasendiri!

Heee!Apakahkausudahgila??TeguraninimembuatKweeSengterkejutdan
meloncatbangunsendiri!

KiranyaLuSiansudahberdirididepannya,biarpuncuacasudahmulaigelap,
masihtampakgadisitusegardanberseriseri,makincantiksetelahmandi.
Gadisitutertawageli.Kweekoko,kukirakautadimenjadigila,apaapaanitu
tadikaumenamparkepalamusendiri?

AkuAh..kautidakmelihattadi?Banyaknyamukdihutanini.Mengiang
ngiangdiatastelinga,kucobamenepukmampusnyamuknyamukitu.

BaiknyaLuSianpercayaalasanini.Kweekoko,sekarangakuhendakpergi.
Kaumenantidisinisaja,ya?

Kemana,Sianmoi?Kebentengitu.Meyelidik!Ah,apakahperlunya?Jangan
mencariperkaraSudahlah!Kausepertinenekbawelsaja.Kalautidaksuka,
kautidakusahikut.Akutahukautidaksuka,makaakuakanpergisendiri.
Biarlahkaumenantidisitubersamaeh,nyamuknyamukitu.Akupergi,
Koko!Setelahberkatademikian,LuSianmempergunakankepandaianny
meloncatdanlaricepat,sebentarsajalenyapdarisitu.

Kweesengmengerutkankeningnya.Gadisaneh.Iatakkanberbahagiahidup
disampinggadisitusebagaiisterinya.Akantetapiah,mengapahatinya
sepertiini?MengapatimbulkekuatirannyakalaukalauLuSianmenghadapi
malapetaka?Biarlahkalauiatertimpabencana.Salahnyasendiri.Mencari
perkara.Mencampuriurusanoranglain!KweeSengmengeraskanhatinya
danmulaimembuatapiunggununtukmengusirnyamukyangmemang
banyakterdapatdihutanitu.Akantetapihatinyatetapmerasatidakenak.
TerjadiperangdidalamhatinyaantaramembiarkanataupergimenyusulLu
Sian.


Denganpengerahanginkangdanilmularisecepatnya,sebentarsajaLuSian
telahtibadiluartembokbenteng.Tembokbentengitucukuptinggi,pintu
gerbangnyaberadaditengah,terjagakuatolehbelasanorangprajurit.Pintu
belakangjugaterjaga,malahtertutuprapat,sedangkandiatastembokitu,
padasetiapujungnyaterdapatbangunankecildimanatampakpulapenjaga
yangbersenjatalengkap.Beberapamenitsekali,penjagapenjagamerondadi
sekelilingtembok.Pendeknya,bentengituterjagarapatsekali.Untuk
melompattembok,terlampautinggidanandaikatadapatjuga,pastiakan
tampakolehparapenjagadiempatpenjuru.

Akantetapi,LuSianadalahseoranggadisyangbanyakakal,beranidanlihai.
Iamemilihbagianyangagaksepi,menantisampaiperondalewat,kemudian
cepatsekaliiamenggunakanpedangnyamembongkartembok!Pedangnya
bukanlahpedangbiasa,melainkanpedangpusaka,pedangbuatandaerahGo
bi,terbuatdaripadalogambajabirudanolehayahnyadiberinamaToahong
kiam(PedangAnginBadai),karenaPatjiuSinongmemberikanpedangitu
kepadaputerinyaketikamenurunkanIlmuPedangToahongKiamsut.
Pedangbajabiruinidapatdipergunakanuntukmemotongbesidanbaja.
Apalagitembokyangterbuatdaripadabataitu,denganmudahsajadapat
ditembusiToahongkiam.Belumlimamenit,LuSiantelahberhasilmembuat
lubangyangcukupdimasukitubuhnya.Dilainsaattubuhnyaberkelebat
menyelinapmasukdanbagaikanseekorkucingiasudahberloncatancepat
menghilangdiantarakegelapanmalam,mendekamditempatgelapsambil
memperhatikankeadaandidalambenteng.

Bentengitucukupluas,kiranyacukupuntukmenampungribuanorangbala
tentara.Didalamnyaselainterdapatlapanganluasuntukberlatihpara
perajurit,jugaterdapatbangunanbangunankecilberjajaryangagaknya
menjaditempatbermalamparaperajurit.Adapulabangunanterbukayang
dipakaisebagaidapur,lalukandangkandangkudadangudanggudang
perlengkapan.Ditengahsendiriterdapatempatbuahbangunanbesaryang
bentuknyakembar.Taksalahlagi,disinilahtempatparaperwiranya.Maka
tanparaguraguLuSianlaluberindapindapmenghampiriempatbangunan
inikarenamemangkedatangannyainiterdorongolehrasahatinyaingin
mengintaidanmenyelidikikeadaanJenderalMudaKamSiEk!Disudut
lubukhatinyamemangiatakpernahmelupakanKamSiEk,pemudagagah
perkasadangantengyangpernahmenggetarkanhatinyadiataspanggung
aduilmu.Sayangnyapemudaitutidakmaumelayaninyamengadu
kepandaian.Namunsikapnyayanggagahdankeras,wajahnyayangmembay!
an!gkankejantanan,telahmenggerakkanhatiLuSiansehinggaketikadalam
perjalananiniiamendengardisebutnyanamaKamSiEk,sekaligusbangkit

hasrathatinyauntukmenemuinyadanmempelajarikeadaannya,kalauperlu
mencobakepandaiannya!

Melihatbenderatandapangkatjenderaldidepansebuahdiantaraempat
gedung,hatiLuSianberdebar.Iamenyelinapkebelakanggedungini,
kemudianmenggerakkantubuhnyamelayangnaikkeatasgentengsebelah
belakang,dandenganhatihatiiamerayapdiatasgentengmenujukebagian
tengah.Ketikaiamelihatsinarapipeneranganyangbesardanmendengar
suaraorang,iamembukagentengdanmengintaikebawah.Betapagirang
hatinyaketikaiamelihatorangyangdicaricarinya,yaituKamSiEksendiri,
beradadidalamsebuahruanganbesardibawahnya!Biarpunseorang
jenderal,KamSiEkternyataberpakaianbiasa,mungkinkarenatidaksedang
dinas.Pakaiannyaserbabirudanrambutnyadigelungkeatas,diikatsutera
kuning.Tubuhnyayangtegapitukelihatangagahdanpenuhtenaga.Iaduduk
menghadapimejabesaryangpenuhhidangan

YangmembuathatiLuSiankagetdantaksenangadalahketikaiamelihattiga
oranggadiscantikyangpernahdilihatnya.Kinitigaoranggadisitu
mengenakanpakaianyanglebihmewahlagi,biarpunwarnapakaiannya
tetapsama,yaituyangpertamaserbamerah,yangkeduaserbakuningdan
yangketigaserbahijau.Rambutmerekadigelungrapidandihiasemas
permatamahal.Mukamerekadilapisibedak,bibirdanpipiditambahwarna
merahdanbauminyakwangimerekasampaiterciumolehLuSianyang
mendekamdiatasgenteng!

Padasaatitu,dengansikapgagahdansuarategasKamSiEkberkata.Tidak
bisa!Siauwte(aku)bukanlahseorangpenghianat!Sejakdahulu,nenek
moyangkuadalahorangorangyangmenjunjungtinggikegagahan,yangrela
mengorbankannyawauntuknegaradanbangsa,yangmendudukikedudukan
tinggididalamkentaraantanpapamrihuntukpribadinya,melainkansemata
untukberbaktikepadanegaradanbangsa!KedatanganSamwiLihiap
(PendekarWanitaBertiga)sayaterimadenganpenuhkehormatan,akan
tetapikalauSamwimengajaksiauwtesekongkoldenganCuBun,terpaksa
sayamenolakkeras!

DengansuaramanissekaliSiPakaianMerahyangtertuadiantaramereka
bertiga,berkatahalus,KamibertigaEnciAdiksudahcukupmengenal
kegagahandankesetiaankeluargaKam.KamimanaberanimembujukGoan
swe(Jenderal)untukbersekongkoldenganpenghianatataupemberontak?
Akantetapi,bukankahbekasGubernurCuBunkinitelahmenjadirajadari

kerajaanLiangyangsudahberdiribelasantahunlamanya?kiniterjadi
perebutankekuasaan,danrajatidakdapatmembiarkanmerekayang
memisahkandiri,tidakmautundukkepadakekuasaankerajaanbaru,yaitu
KerajaanLiangyangmenggantikanKerajaanTang.Karenaitu,kami
mengajakkepadaGoansweuntukberjuangbersama,menghalaupara
pemberontak,terutamasekalibangsabuasdariluaryanghendak
menggunakankesempataniniuntukmengganas.

Maaf,siauteterpaksamembantah,memangbenarbahwaGubernurCuBun
berhasilmenumbangkanKerajaanTangbelasantahunlalu.Akantetapi,
berhasilatautidaknyasebuahkerajaanbarutergantungdaripadadukungan
rakyat.Danuntukmendapatdukunganrakyat,terutamasekalirakyatharus
diberikehidupanyangtentram,penghasilanyangwajardansumberhidup
yanglayak.Akantetapiapakahbuktinya?Rakyatmenjadikorbanselalu.
Dimanamanatimbulkejahatan,perebutankekuasaan,kehidupanrakyat
tidakaman,masihditekanpajak,diperasolehlintahlintahdaratyangberupa
rajarajakecildidusundusun,masihdigangguolehparatentarakerajaan
yangbuasmelebihiperampok.Buktinya?Samwidapatmelihatbetapa
banyaknyapendudukdusunmengungsi,bingungmencaritempataman
sehinggadidalambentenginisajakamiterpaksamenampungseratusorang
lebihpengungsi.BukankahinisudahmembuktikanbahwaKerajaanLiang
tidakdidukungrakyat?Danselamapemerintahanti!da!kmendapat
dukunganrakyat,sayayakintakkanberhasildanlekasruntuhlah
pemerintahanitu.Mukajenderalmudaitumenjadimerah,bicaranyapenuh
semangatdanwajahnyayangtampangagahitumengeluarkanwibawa
sepertiseekorharimauyangmenakutkan.

Kamgoansweyangperkasa,kataNonakeduayangberpakaiankuning.
Bolehkahsayabertanya,Goansweinisebetulnyamengabdikepadasiapakah
?DahulukeluargaGoanswemengabdikepadaKaisarTangyangterakhir.
Setelahkaisarjatuh,Goanswemengabdikepadasiapa?KalauGoanswetidak
mengakuikekuasaanRajaLiang,apakahGoanswemengabdikepada
gubernurLi?

KamSiEkkiniberdiridaribangkunya.Tubuhnyayangtinggitegapitu
seakanakanmakinbesar.Iamengepaltinjunyadanberkata.Akuhanya
mengabdikepadatanahairdanbangsa!Siapasajayangmengganggu
rakyatku,akankulawan!Bangsaapasajayangberanimemasukitanahairku
akankuhancurkan!AkutidakmengabdikepadaRajaLiang,danterhadap
GubernurLiKoYungyangmenjaditemanseperjuangankudahulu,diatetap
temanbaikasalsajadiatidakmenyelewengdaripadajalanbenar.


Nonapalingmudayangberbajuhijaumengedipkanmatanyakepadakedua
orangencinya,lalubangkitberdirimenghampiriKamSiEk.Iamenuangkan
arakdanmenjurakepadajenderalmudaitusambilberkata,suaranyahalus
merdupenuhrayuan.

Maaf,maafKamgoanswe.Harapmaafkankeduaencikuyangseakanakan
lupabahwasaatinibukanlahsaatuntukbicaratentangurusannegarayang
beratberat.Kasihansekalisuasanamenjadibeginipanas,sebaliknya
masakanmenjadidingin.Kamgoanswe,marikitalanjutkanmakanminum
sambilmembicarakanhalhalyangmenyenangkan.Sudilahkaumenerima
secawanarakdarikusebagaicawanmintamaaf!Iamelangkahmaju,
TergopohgopohKamSiEkbalasmenjuradaniapuntersenyum.

Hihiapbenar,maaf.Akusampailupadiri.Iamenerimacawanitudansekali
tenggakhabislahisinya.SiBajuHijautersenyummanisdanmenuangkan
araklagi.Untukkeduakalinyakuharapkausukamenerimasecawansebagai
tandapersahabatanDengansikapyangamatmesraiamenyerahkancawan
dandalamkesempataninijarijarinyayanghalusmenyentuhtanganKamSi
Ek.Pemudaitukelihatanbingungdankikuk,alisnyayangberbentukgolok
danhitamitubergerakgerak,agaknyaiaraguragubagaimanaharus
menghadapiwanitayangtibatibaberubahsikapini.

Cukupcukupkatanyadanmerenggutcawanarakituagartidakterlalulama
tangannyaterpegangjarijarihalusmungil.

Ah,Kamgoanswe,masatidakmaumenerimapenghormatanku?SiBajuHijau
berkatamanjadanberdirimakinmendekatsehinggasebagiantubuhnya
merapat,dadanyasengajamenyentuhlengankiriKamSiEk.Hampirsaja
pemudainimeloncatpergi,akantetapisebagaituanrumahiamasih
mempertahankandiri,hanyamengisarkakimenjauhilaluberkata,Baiklah,
kehormatanyangdiberikanLihiapkuterima!Iaminumlagiarakdari
cawannya.

Akantetapialangkahterkejutdankikuknyaketikaiamelihatnonamuda
cantikberpakaianhijauinitidakkembalikebangkunyadiseberang,

melainkanmenyeretsebuahbangkudandudukdisampingnya!Ini
dilakukansambiltersenyumsenyum,matanyamengerlingtajampenuharti.

Daripadaberdebatyangbukanbukan,yangsebetulnyatidakadaartinya
samasekali,bukankahlebihbaikkitaberteman?Kamgoanswe,kamisudah
lamamendengarnamabesarmu,sudahlamamengagumiJenderalMudaKam
SiEkyanggagahperkasadanmenjadiidamansetiaporangwanitadi
propinsiShansi!Kamibertigaenciadiktidakmempunyainiatburuk
terhadapjenderal,melainkanhendakmembantuusahamu,hendak
menyerahkanjiwaragamengabdikepadamu,Kamgoanswe!Sambilberkata
demikian,denganlagakgenitsibajuhijauinimenggeserbangkunyasampai
mepetdenganbangkuKamSiEk.

SiBajuMerahdankuningsegeratertawatawadanmengitarimeja,menarik
bangkudanmengisicawanarak.Betulsekalikataadikkuyangbungsu.Kam
goanswe,kamimenyerahkanjiwaragaasalkausukakamitemani!katayang
tertuasambilmenyerahkansecawanarakdantangankirinyamemegang
pundakpemudatampanitu.

Percayalah,kamibertigasanggupmengangkatmumenjadiyangdipertuandi
daerahini.KatasibajukuningyangmemelukleherKamSiEkdaribelakang!

Dirayudandikeroyoktigaoranggadisgadiscantikyangberbauharumini,
sejenakKamSiEktertegunsakingkagetdanherannya.Kemudianiaserentak
bangkitdaribangkunya,melangkahmundurtigatindak,mukanyamerah
sekalidaniaberkata,suaranyakeren.

samwiiniapamaksudnyabersikapsepertiini?Maksudkamisudahjelas,
masaGoanswetidaktahu?Sudahlamakamikagumdansekarangbegitu
berjumpakamijatuhcinta,apakahkautidakmenghargaiperasaansucikami
ini?kataSiBajuMerahtanpamalumalulagi.

Kamgoanswe,ribuanorangpemudatergilagilakepadakamidansemua
kamitolak,sekarangmelihatmu,kamibertigasekaligusjatuhhati.Bukankah
inijodohyangbaiksekali?kataSiBajuKuning.

Dengankepandaiankamibertigadigabungkepandaianmu,apasukarnya
merampaskedudukanrajadiwaktuorangpandaisedangmemperebutkan
kekuasaanini?Goanswemempunyaitentarayangcukupbanyakdan
kuat.KataSiBajuHijau.

Gila!Kamgoansweberserumarah.Pergilahkalian!Pergidanjanganganggu
akulagi.Pergi!KamSiEkmarahbukanmain,akantetapikemarahanini
agaknyabelummenyamaikemarahanLiuLuSianyangmengintaidiatas
genteng.Gadisinimarahsekalikepadatigaorangperempuanyangdianggap
taktahumaluitu.JugadisampingkemarahannyaiapunkagumkepadaKam
SiEk!Sungguhjantan!Sungguhgagahdankerashati,tidaktundukoleh
gadisgadiscantikyangtergilagilakepadanya.

Dinggg!!Tampakkilatantigabatangpedangyangdicabutberbarengolehtiga
oranggadisjelitaitu.

Pilihankamihanyadua.Kaumenerimakerjasamadengankamiataukau
serahkankepalamuuntukkamihadiahkankepadaRajaMudaKerajaan
Liang!

Bagus!KamSiEkmelangkahmundurduatindakdanmencabutgoloknya
yangberkilauansakingtajamnya.Telunjuktangankirinyamenudingdania
berkatabengis,Kaliantigaorangwanitamudataktahumalu.Kaliandatang
mengakusebagaiSeeliongsamcimoi(TigaEnciAdikNagaBarat),berlagak
pendekarwanitayangbermaksudmembantukarenamelihatkesengsaraan
rakyatdalamjamanperangperebutankekuasaan.Akumenerimakalian
denganbaikdanhormat.Kiranyakalianmengandungmaksudhatiyang
kotordanhina.Kalauakumemberitanda,alangkahmudahnyaanakbuahku
yangribuanorangbanyaknyadatangmenangkapkalianuntukdijatuhi
hukumanmati.AkantetapiakuKamSiEkseoranglakilakisejati,tidak
mengandalkanjumlahorangbanyak.Majulah,dansudahsepatutnyagolokku
mengakhiririwayatkalianyangtersesatkedalamjurangkenistaan!

"Manusiasombong!"SiBajuMerahmeloncatdanbagaikankilatmenyambar
pedangnyamenusuk,berikuttubuhnyayangmelayangkedepan,benar
benarsepertiseekornagamenyambar.Hebatseranganini,akantetapiKam
SiEkyangsudahsiapdengangoloknya,menangkiskeras.


"Tranggg!!"Wanitabajumerahituterpentalkesamping,akantetapidengan
gerakanindahiamembuatloncatansaltoduakali.Adapunkeduaorang
adiknyajugasudahmenerjangmajudenganloncatanloncatantinggidan
menyerangdenganpedangselagitubuhmerekamasihdiudara.KamSiEk
terkejutsekali.TigaorangwanitainibenarbenarpatutdijulukiNagaBarat,
karenagerakanmerekabenarbenarlincahdancepatlaksananaga
menyambar.Iacepatmengelaksambilmemutargoloksehinggaberhasil
menangkistusukanpedangdarikanankiri.Akantetapitigaorangenciadik
itusudahmendesaknyadenganseranganpedangbertubitubi.KamSiEk
cepatmemutargoloknyadanmainkanilmusilatketurunankeluarga
Kam.Pertahanannyakuatsekali,namundidesakolehtigabatangpedangyang
bekerjasamabaiksekali,iahanyamampumenangkissambilberloncatanke
sanakemari,sebentarsajaterdesakhebat.

Namun,sebagaiseorangjantanKamSiEkberpegangkepadakatakatanya.Ia
tidakmauberteriakmintabantuanparapenjagayangberadadiluargedung
itudantetapmempertahankandiridengangoloknya.SewaktupedangSiBaju
Merahmenusuktenggorokandaniamenangkisdengangolok,pedangSiBaju
Kuningsudahmembabatpenggangnya.Cepatiabergerakdenganjurus
BurungWaletMembalikkanTubuh,membuatgerakanmemutaruntuk
mengelaksambilmemutargoloknyamelindungitubuhbelakang.Iaberhasil
mengelakdansekaligusmenangkisbabatanpedangSiBajuHijautepatpada
waktunya.AkantetapikembalipedangSiBajuMerahsudahmenerjang
datang,disusulduabuahpedangyanglain!Karenaketigaoranggadislihai
itukinimenghujankanseranganditigabagian,yaitubawahtengahdanatas,
makasibukjugalahKamSiEk.Denganilmugolokemasnyayangdiputar
merupakanbentengmelindungitubuhnya,iahanyadapatmelindungibagian
atasdantengahsaja,sehinggamenghadapipenyeranganpedangd!i!bagian
bawah,iaharusmeloncatloncatyangmembuatgerakanpemutaran
goloknyaterganggu.Setelahlewattigapuluhjurus,pemudainimulai
berputarputardanterdesakkesanakemari,semuajalankeluartelah
dihadangolehtigaoranggadisyangtertawatawamengejek.

"Jenderalsombong,daripadamatidiujungpedang,bukankahlebihbaikkau
memeluktigaoranggadisjelita?Ah,alangkahgoblokengkau!Manabisa
engkaumelawanSeeliongsamcimoi?Kamibenarbenarmencintaimu,
Kamgoanswe!"

"Lebihbaikakumati!"teriakKamSiEkganasdanmelihatkesempatanselagi
SiBajuMerahbicara,golokemasnyamenyambardenganpembalasan
serangandahsyat.Namuntigabatangpedangsudahmenangkisnyadan
kembaliiaterkepungtigagulungansinarberkilauyangmematikansemua
jalankeluaritu.

LiuLuSianyangmenontondariatasgenteng,segeramengetahuibahwa
biarpunKamSiEkmemilikitenagayangcukupkuat,namundibidangilmu
silatagaknyabelumdapatdiandalkanbenar,jauhdibawahtingkattigaorang
gadisitu.KemarahannyamemuncakdankekagumannyaterhadapKamSiEk
jugamemuncak.Iasegeramengambiljarumjarumrahasianyadantigakali
tangannyabergerakdisertaipengerahansinkangyangsepenuhnya.Senjata
rahasiajaruminiadalahajaranayahnya,penggunaannyaamatsukarkarena
jarumjarumitukecildanringansekali,harusdisambitkandengansinkang
tertentubarudapatmeluncurcepatmelebihianakpanah.Dansekalijarum
jaruminimeluncur,samasekalitidakmendatangkansuara,kalaupunada,
suaraituhalussekalisukarditangkaptelinga.

Hebatsekalikesudahannya.Terdengarjeritmelengkingdantigaoranggadis
itisepertidisambarpetir.SiBajuMerahmelepaskanpedangnyadan
berputarputarsepertimabok,disusulSiBajuKuningyangmelemparkan
pedangdanmencekiklehernyasendir,kemudianSiBajuHijauterjungkaldan
melingkarlingkardiataslantai.Tigaoranggadisituberkelojotandiatas
lantaidanbeberapamenitkemudiantakbergeraklagi.SiBajuMerah
kemasukanjarumtepatdiubunubunnya,SiBajuKuningterkenalehernya
danSiBajuHijauterserangdadanya.Jarumjarumitumengandungracun
kelabangyanggigitannyamenewaskanseketika,makabukanmainhebatnya.

KamSiEkberdiridengangolokmelintangdidepandada,matanyaterbelalak
lebar.Padasaatituberkelebatbayanganmemasukipintudanmuncullah
seorangwanitaberpakaianserbaputih,wajahnyacantikdanterang,usianya
sebayadenganKamSiEk.Wanitainimemegangsebatangpedangdantangan
kirinyamenjambakrambutduaoranglakilakiberpakaiantentaralaluia
mendorongduaorangitusehinggatergulingdiataslantai,terusberlututdi
situdengantubuhmenggigil.

"Eh,Sutesiapamerekaini...ah,bukankahiniSeeliongsamcimoiyang
menjaditamukita?Dan...ah,merekasudahtewasdan...kaumemegang
golok!Apayangterjadi,Sute?"


KamSiEkmenggunakantangankirinyamenggosokmatalalumenyusut
peluhdidahinya,menggelenggelengkepala."Bukanakuyangmembunuh
mereka,Suci.Tapimerekapatuttewas,merekamempunyainiatbusuk
terhadapaku.Akantetapi....agaknyaadaorangpandaimembantudan
membunuhmereka.."

Wanitaitumembantingbantingkakinya."Celaka!Merekaadalahtamutamu
kita,manapatuttewasdisini?Kalauadaorangyangmembunuhmereka
secarabersembunyi,belumtentuberniatbaik.Kitaharuscaridiauntuk
mempertanggungjawabkanperbuatannya!"Wanitabajuputihitumeloncat
keluarlagi."Nantidulu,Suci.Duaorangini...adaapakah?"

"Hemm,sialanbenar.Diadanlimaoranglainmelakukanpemerasankepada
beberapaorangpengungsi,malahmenggangguwanita.Yanglimakulukai,
yangduainipemimpinnya,kubawakesiniuntukkauadili."

"Jahanam!"KamSiEkmenggerakkankakinyamenendangdanduaorang
yangsialituterlempar,kepalamerekamembenturtembok,pecahdantewas
seketika.BeginilahwatakKamSiEkyangbenciakanpenyelewengan
penyelewengan.Akantetapikakakseperguruannya,wanitabajuputihitu
sudahmeloncatpergikeluaruntukmencaripembunuhSeeliongsamci
moi.KamSiEkjudacepatlarikeluarsetelahmenyambargendewadananak
panahnya.Dalamilmusilatbolehjadidiakurangpandai,akantetapiilmu
panahnyaterkenaldiseluruhShansi,disampingilmunyamengatursiasat
perangdanilmumenunggangkuda.

KetikaKamSiEktibadiluargedung,iamelihatparapenjagasudahribut
ributmemandangkeatas.Ketikaiaberdongak,iamelihatbahwasucinya
telahbertandingpedangdenganhebatnyamelawanseoranggadisyang
gerakannyalincahsekali.Bulanmalamitumenerangijagat,akantetapidari
bawahiatidakdapatmelihatsiapaadanyagadisyangbertandingmelawan
enciseperguruannyaitu.

"Goblok!"terdengarwanitaitumemaki,suaranyanyaringdanmerdu,
melengkingmenembuskesunyianmalam."Beginikahkalianmembalas
pertolonganorang?"


"Kauharusmenyerah,takbolehsembaranganmembunuhorangditempat
kami,"jawabsucinyadengansuaranyayangtegas.

Padasaatitu,entahmengapa,tibatibasucinyakehilangankeseimbangan
tubuhnya,terhuyungdiatasgentengdansesosokbayanganyangbergerak
sepertiterbangtelahmenyambartubuhwanitaitu.

LuSiankagetmelihatlawannyawanitabajuputihitutibatibamenghentikan
penyarangannyadanterhuyung,kemudianialebihkagetlagiketika
tubuhnyatibqtibqmenjadilemasdantahutahuiatelahdisambarorangdan
dipanggulpergi!KetikamelihatbahwayangmemanggulnyaadalahKwee
Seng,iamerontaronta,namuntidakberhasilmelepaskandiri.Inginia
menusukkanpedangnyapadapunggungpemudaini,namuntotokantadi
membuattubuhnyaterlalulemas.

KamSiEksudahsejaktadimerasaberhutangbudikepadawanitayang
ternyatatelahmenolongnyakalautidaksegeratertolong,rasanyaiatakkan
mampumenangkanSeeliongsamcimoi.Tadinyaiasudahhendakmeloncat
naikmencegahsucinyamenyerangwanitaitu,sekarangmelihatseoranglaki
lakimudaberpakaianpelajarmemondongwanitaitu,iamenyangkabahwa
tentulahpemudaitu,seorangjahat.Cepatiamemberiabaabauntuk
menyerangpemudaitudengananakpanah,sedangkaniasendiripunlalu
mementanggendawanya.

Akantetapipemudaituhanyamenengoksambiltersenyum.Wajahyang
tampanitutersinarbukandanhatinyaKamSiEktercengang.Pemudaitu
tampanbukanmaindansenyumnyamanissekali!Tentusebangsajaihwa
cat(penjahatcabul)yanghendakmelarikangadisdenganmaksudkotordan
rendah!

"Lihatpanah!"bentaknyadansekaligendawanyamenjepret,limabatang
anakpanahmenyambarkearahtubuhbelakangKweeSeng!

"Bagus!"KweeSengyangmasihmenengokitutersenyumlebardanmemuji,
karenakepandaianmelepaspanahitubenarbenarhebat.Limaanakpanah

itumenujukelimabagianjalandarahdipunggungdankakinya,dandengan
kecepatanyangluarbiasa!

Cepattangankirinyamencabutkipasnyadaniaharusmengerahkanlwee
kangnyauntukmengebutdanmeruntuhkananakanakpanahitu.Akantetapi
kiniparaperajuritpanahsudahpulaikutmelepaskananakpanah,sedangkan
KamSiEkdengankecepatanluarbiasasudahpulamenghujankananak
panahnya.TerpaksaKweeSengkembalimengebutsambilmengerahkansin
kangnya,kemudiansekaliberkelebattubuhnyasudahmeloncatjauh,
kemudianberlaricepatsetelahtubuhnyamelayangturundansekaliia
menggerakkankakinya,iatelahmeloncatkeatastembokbenteng.Hujan
anakpanahlagidarikanakkiri,namunpelepasananakpanaholehpara
perajurititutentusajatidakbegitudihiraukanolehKweeSeng.Sekali
kipasnyamengebut,anginkebutannyasudahmembuatsemuaanakpanah
menyelewengarahnyaatauruntuhkebawah.Kemudianiameloncatkeluar
tembokdanlenyap!

"Suci...!Dimanakau...?"KamSiEkberseru,akantetapiiatidakmelihat
kakakseperguruannyaitu.Namuniamempunyaibanyakpekerjaan,makaia
tidakmencarinyalagi,melainkancepatmengaturanakbuahnyauntuk
melakukanpenjagaanyanglebihkuatdanmemerintahorangoranguntuk
menguruslimabuahmayatyangmenggeletakdilantairuangangedung.
Malamitujugaiamengadililimaoranglainyangdilukaiencinyadan
menggunakankesempataniniuntukmengancamparatentaradengan
hukumanberatapabilaadayangberanimelakukanpenyelewengan.
Kemudianiamasukkedalamkamarnyadanduduktermenung.Iamaklum
bahwatidaksemuaanggotabalatentaranyasetiakepadanya,karena
sesungguhnya,iatidakmampumemberibelanjayangcukupkepadamereka.
Banyakdiantaramerekayangdiamdiaminginrupanyadiamengabdi
kepadaRajaLiangataukepadaGubernurLiyangjugasudahmengangkatdiri
sendirisebagairajamudadiShansi.

"Tidak,"bantahsuarahatinya,"sebelummunculpemimpinyangbetulbetul
akanmembuatrakyatShansikhususnyahidupamantentrandanmakmur,
akutidakakanmengabdikepadasiapapunjuga!"

Sementaraitu,LuSianterusmerontaronta,keduakakinyadigerak
gerakkandanakhirnyaKweeSengmenurunkannyadidalamhutantempat
merekatadiberistirahatsambilmembebaskantotokannya.Denganpedangdi
depandadaLuSianmeloncatmajudanmembentak.


"KweeSeng,kaliinikauterlalu!Mengapakaumenggangguurusanku?
Apakahkauhendakpamerkepandaianmu?"

"Eh,Sianmoi...,akuhanyahendakmencegahkaumenimbulkankeributandi
tempatorang,aku...akuhanyabermaksudmenolongmu..."

"Siapabutuhpertolonganmu?Siapasudi?KweeSeng,agaknyadisamping
kelemahanhatimu,kaujugamemilikikesombonganmemandangrendah
oranglain.Apayangkulakukan,kaupeduliapakah?"

"Sianmoi,mengapakauberkatademikian?Bagaimanaakudapattidak
mempedulikanapayangkaulakukan?Sianmoi...kausudahtahuakan
perasaanhatiku,takperlukusembunyikanlagi.Akucintapadamu!Nah,
sekarangterlepaslahsudahganjalanhatiku.Akumencintaimu,tentusajaaku
takdapatmembiarkanmuterancambahayaataumelakukanhalhalyang
tidaksemestinya.KamSiEkseorangpatriotsejati,seoranggagahperkasa,
takbolehdiganggu..."

"Cukup!Biarseribukalikaumencintaku,kaubelumberhakuntuk
mengurusipersoalanku.Akubukanapaapamu,tahu?Kaubolehmencintaku
sampaimampus,akantetapiakutidakmencintaimu!Dengarbaikbaik,
KweeSeng,akutidakcintakepadamu!Kaumemangtampan,kaumemang
gagahperkasa,memilikikesaktiantinggimelebihiaku,akantetapikaulemah
!Kaubukanlakilakisejati,hatimulemah,mudahjatuh.Kaukiraakucinta
kepadamu?Ihh!Akusukaikutbersamamukarenamengharapkan
kepandaianmuyangkaujanjikankepadakudidepanayah.Nahkaudengar
sekarang?Setelahkauketahuipendirianku,apakahkaukinihendakmenarik
janjimulagisepertilayaknyaseorangpengecut?"

BukanmainhebatnyaseranganinibagiKweeSeng,seakanakanribuan
batangjarumberbisamenusuknusukjantungnya.Wajahnyasebentarpucat
sebentarmerah,tubuhnyagemetar,bibirnyamenggigil,matanyasayudan
duabutirairmatamembasahipipinya.Kemudianiamenggertakgigi
mengeraskanperasaan,menguatkanhatinya,mengepaltangandanberkata
sambilmenengadahkanmukakelangit.

"Bagussekali!MemangkaupatutmenjadiputeriPatjiuSinong!Akuyang
bodoh.Hahaha,akuyangtolol.Orangmacamkumanaberharga
menjatuhkanhatipadamu?Tidak,LiuLuSian,akutidakmenarikjanjiku!
Kapansajakauminta,akankuturunkanilmukuyangkupakaimengalahkan
kaudipanggungBengkauwketikaitu.Memangakucintakepadamu,dankau
tidakmencintaikusamasekali.Hahaha,biarlah,biardirasakanolehhati
yangrakusini,olehpikiranyangpendekdantaktahudiriini,SiCebol
merindukanbulan,hahaha!"

SenangbukanmainhatiLiuLuSian.Memangbeginilahwatakgadisputeri
Bengkauwcuini.Mungkinkarenasemenjakkecilterlaludimanja,atau
memangmemilikiwatakanehketurunanayahnyayangterkenalsebagai
tokohanehdiduniakangouw,gadisinisukasekalimelihatlakilaki,
sebanyakbanyaknya,jatuhhatikepadanya.SukaIamenggoda,menonjolkan
kejelitaannyaagarmerekamakindalamterperosok,kemudianakania
kecewakanmereka,akaniapermainkanmerekadanmelihatmereka
menderita,iaakanmentertawakannya!

"Untungengkaumasihbelumterlalurendahuntukmenarikkembalijanjimu.
KweeSeng,akumenuntutjanjimuitupadabesokmalam,tepattengah
malam,disinijuga.Akuakanmenjumpaimudisinidan..."

"Tidak,LiuLuSian.Tempatinikurangsepi,mungkinadaoranglewatdan
akanmelihatkita.Kaulihatbukitdisanaitu.Tampaknyasukardidatangi,
terjaldanliar.Jangankiramudahmenerimailmu.Akuhanyamau
menurunkanilmukukepadamudipuncakbukititu.Besokmalamtengah
malamtepat,akumenantimudisana!"

LuSianmenengokkearahtimur.Mataharimulaimunculdantampaklah
bayangansebuahbukityangtakberapajauhdaritempatitu.Bukityang
bentuknyaaneh,puncaknyamencuattinggibentuknyasepertikepalanaga
ataukepalamahlukaneh.

"Baik,besokmalamakuakanberadadipumcakitu!"Setelahberkata
demikian,LuSianmeloncatkeataskudanyadanmelarikankudaitupergi
meninggalkanKweeSeng.

Pemudaituberdiritegaksepertipatung,mendengarkanderapkakikuda
yangyangmakinlamamakinjauh,laluiameramkanmatanya,serasaperih
hatinya,serasajantungnyadirobekdanserasasemangatnyaterbang
melayangmengikutisuaraderapkakikudayangmembawalariLuSian,gadis
yangselamainimemenuhihatinya.Tibatibaiatertawadanmenampar
kepalanyasendiri."Hahaha,tolol!Gilaperempuan!!"KweeSenglalu
mengambilguciaraknyadanminumdariguciaraknyadanminumdariguci
itutanpatakaranlagi.Arakmenggelokmemasukikerongkongannya.

Tibatibaiaberhentiminumdanmenengokmemandangkearahgerombolan
pohonkembangkecilyangbelimkebagiansinarmataharipagi,masihgelap.
Biarpunperasaannyaterganggubatinnyaterpukulhebat,namuntelinga
pemudainimasihamattajam,perasaannyamasihamatpekaterhadap
bahaya.Iamendengarferakanorangdisitu,makategurnya,"Siapakah
mengintaidisitu?"

Sesosokbayanganputihberkelebatkeluardaribelakangpohonpohondan
seoranggadisberdiridihadapanKweeSengdenganmukamerahdansinar
matamembayangkanrasamalu.Gadisinicepatmenjuradenganhormat
sambilberkata.

"HarapTaihiapsudimemaafkan.Sesungghnyabukanmaksudsayauntuk
mengintai,akantetapikeadaantadimembuatsayatidakberaniuntukkeluar
memperkenalkandiri."

KweeSengcepatmembalaspenghormatangadisyangmemakaipakaian
serbaputihini.Gadisbermatajernih,bermukaterangdanbersikapgagah,
yangbelumpernahiakenal.Akantetapiiasegerateringatbahwagadisinilah
agaknyaSiBayanganPutihyangbertempurmelawanLuSiandiatasgenteng
bentengtadi.

"Hemm,kalausudahlamaNonamengintai,agaknyatakperlulagi
memperkenalkandiri,tentuNonasudahmengetahuisegalanya!"kataKwee
SengdenganhatimengkalkarenaadeganLuSianyangamatmemalukan,
yangmerendahkandirinya.

"Sekalilagimaaf,Taihiap.Sesungguhnyasayamelihatdanmendengarsemua
dansekarangtahulahsayabahwagadislihaiyangsecaraanehmendatangi
bentengadikseperguruankuitubukanlainadalahNonaLiuLuSianputeri
Bengkauwcuyangamatterkenal.Sungguhmerupakanhalyangtidakpernah
kamiduga,danandaikatadiadatangmemperkenalkandirisecarawajar,
sudahpastikamiakanmenyambutnyadengansegalakehormatan.Akan
tetapi,nasisudahmenjadibuburdansayamerasabersalahterhadapKwee
taihiapyangamatsayakagumikarenakesaktiannya.Olehkarenaitu,saya
peresilakanKweetaihiapsudisinggahdibentengkamiuntukmempererat
persahabatandanuntukmenambahkanpengetahuankamiyangdangkal."

DiamdiamKweeSengkagum.Biarpunhanyaseorangwanita,seoranggadis
muda,namunnonainibenarbenarjauhbedanyadenganwanitawanitayang
iatemui.Nonainimembayangkanotaktajam,pandanganluas,sopansantun
danhatihati,sepertisikaporangyangsudahbanyakpengalaman.Ialalu
teringatbahwaiabelummenanyakannama,dansebagaiseorangyangbegitu
luaspandangannyasepertinonaini,tentusajatakmungkinakan
memperkenalkannamakalautidakditanya.

"Terimakasih,Nonabaiksekali.Setelahnonamengetahuinamaku,agaknya
bolehjugaakumengenalnamanonayangterhormat?"

"SayayangbodohbernamaLaiKuiLan,membantuperjuanganKamsute
(AdikSeperguruanKam).SayamuridtunggaldarimendiangayahKamsute,
akantetapisayayangbodohtakdapatmewarisisepersepuluhnyadariilmu
silatkeluargaKam."

KembalijawabanyangmengagumkanhatiKweeSeng.Ah,kalausajaLiuLu
Sianmempunyaiwatakdansikapsepertinonabajuputihini,pikirnya.

"SekalilagiterimakasihatasundanganNonaLiuyangmanisbudi.Akan
tetapi,sebetulnyasayatidakinginmenggangguketenteramanNonadan
Kamgoanswe.Tadipunsayahanyabermaksudmencegahterjadinyahalhal
yangmendatangkankekacauan,makamaafkankalautadisayamelakukan
kesalahanturuntanganterhadapNona,karenamaksudsayahanya
menghentikanpertandingan."

KuiLanmenundukkanmukanyadanpipinyamerahsekali.Akantetapiia
menjawabdengansikapsederhanamerendah,"IlmukepandaianKwee
taihiaptelahmembuklamatasaya.Sayaulangilagi,atasnamaKamsutejuga,
kamipersilakanKweetaihiapuntuksinggahdanmenerimapenghormatan
kami."

"Tidakbisa,NonaLai.Terimakasih.Sayaharuspergisekarangjuga."Setelah
berkatademikian,KweeSengmengangkatkeduatanganmemberihormat,
lalumelompatkeataskudanyadanmeninggalkanguciaraknyayangsudah
kosong.Hatinyayangpenuhrasanelangsaituagaknyamembuatiatidak
pedulian,sehinggaguciarakkosongtidakpuladibawanya.

Setelahpemudaitupergi,LaiKuiLanberdiritermenungditempatitu.
Berkalikaliiamenariknapaspanjang,kemudianpandangmatanyabertemu
denganguciarak.Iamelangkahmaju,membungkukdanmengambilguciarak
itu.Tanpaiasadar,iamenekankanguciarakkosongitupadadadanya,dania
meramkanmatanyaseakanakanguciarakyangtadiialihatdiminumoleh
KweeSengitumewakilidiripemudasaktiyangtelahmembuatjantungnya
menggetargetaritu.KalauLuSianmemandangrendahdanmenghinaKwee
Seng,sebaliknyaLaiKuiLaninisekaligusjatuhcintasakingkagumnya
melihatKweeSengdalamsegebrakanmerobohkandia!

Memanganehanehdiduniaini,apalagikalaumenyangkutasmarayang
mengamukdihatiorangorangmuda.LaiKuiLanyangberwatakgagahdan
polosinisekalijumpajatuhdanmencintaiKweeSeng,akantetapiyang
dicintanyatidaktahuakanhalinikarenaKweeSengkegilaanLiuLuSian.
SebaliknyaLuSiantidakmaumembalascintakasihKweeSengdangadisliar
inikagumkepadaKamSiEk!

KetikaLaiKuiLansadarkembaliakankeadaandirinya,mukanyamenjadi
makinmerahdanbeberapabutirairmataterlontarkeluardaripelupuk
matanya.TeringatakankeadaanKweeSengiabergidik.Kasihansekali
pendekaritu.JatuhcintakepadaputeriBengkauwcu.Iasudahmendengar
akanLiuLuSianputeriBengkauwcu,gadisjelitadanperkasayangsudah
menjatuhkanhatientahberapabanyakpemuda.Iamendengarpulatentang
paramudayangmenjadikorbandiBengkauw.Dankiniagaknyapendekar
saktiKweeSengmenjadikorbanpula.Kemudianiateingatakansutenya,
KamSiEk.AdapersamaanantaraLiuLuSiandanKanSiEk.Sutenyaitupun
menjadirebutanparagadis,membuatbanyakgadistergilagila,akantetapi
sutenyatetaptidakmaumenerimacintaseorangdiantaramereka.Banyak

pulayangmenjadikorbanasmara,diantaranyatigaorangenciadikSee
liongsamcimoiitu!

TeringatpulaakanjanjiKweeSenguntukmenurunkanilmupadabesok
tengahmalamdipuncakbukitsebelahtimur,iamerasangeri.Bukititu
terkenaldengannamaLiongkuisan(BukitSilumanNaga),biarpunbukan
sebuahdiantaragununggunungbesar,namundidaerahituamatterkenal
sebagaibukityangsukardidatangiorang,seremdandikabarkanbanyak
setannya.KamSiEksendirimelaranganakbuahnyanaikgunungitu,karena
memangkeadaannyaamatberbahayadanharusdiakuibahwaadasesuatu
yangmembuatpuncakbukititukelihatananeh.Banyakjurangjurangyang
takterukurdalamnya,dandisanamengalirpulasungaiyangderasairnya,
sungaiyangsumbernyadaridalamgunungdanyangkemudianmenggabung
dengansungaiWukiang.SungaiinipunolehpendudukdiberinamaLiong
hiatkiang(SungaiDarahNaga),karenapadasaattertentusinarmatahari
membuatsungaiitukelihatankemerahansepertidarah!

KemudianLaiKuiLanmengeluhdanberjalandenganlangkahgontaisambil
mendekapguciarak.Semangatnyaseolaholahmelayangpergimengikuti
bayanganKweeSengSiPendekarMudayangsaktidantampan!

KweeSengyangmeranahatinyaolehppengakuanLiuLuSianyangtidak
membalascintakasihnya,membalapkankudanyamenjauhiletakbenteng
JendralKamSiEk.KarenateringatakanjanjinyakepadaLiuLuSian,ialalu
membelokkankudanyakearahtimurdanhatinyalegaketikamemasuki
sebuahdusuntakjauhdarikakigunung,sebuahdusunyangcukupramai,
bahkandisituterdapatsebuahrumahpenginapansederhanayangmembuka
pulasebuahrestoran.Untungbaginya,rumahpenginapanitudalamkeadaan
kosongtidakadatamusehinggakeadaansunyidaniatidakbenyak
menunggu.

KweeSengmenjualkudanyadenganperantaraanpengurushotel,kemudian
iaminummabokmabokansambilbernyanyinyanyiuntukmengusirpergi
kerinduandankesedihanhatinya.Sebentarsajaparapelayanhotel
memberinyanamaSastrawanPemabok!DalammaboknyaKweeSeng
menyanyikansajaksajakromantisciptaanpenyairterkenalLiTaiPo.

PadasenjahariituKweeSengberdiridiruanganbelakangrumah
penginapan,memandangsinarmatahariyangmulailenyap,hanyatampak
sinarmerahkekuninganmenerangiangkasabarat.Tangankanannya
memegangsebuahtempatarakterbuatdaripadakulitlabukering.Ia
bersandarkepadalangkan,memandangiangkasabaratyangberwarnaindah
sekalisambilsekalikalimenegukarakdaritempatitu.Teringatiaakansajak
karanganLiTaiPo,makasambilmengangkatmukadanmenggerakgerakan
tempatarakdidepannya,KweeSenglalumenyanyikansajakitu,

Kunikmatiarakhinggataksadarakandatangnyasenjarontokandaunbunga
memenuhilipatanbajukumabokkuhampirianaksungaimencerminkan
bulanohhh,burungterbangpergi,sunyidanrawan

KweeSengberhentibernyanyidanmenegukaraknya.Biarpunhawaarak
sudahmemenuhikepalanya,membuatkepalanyaserasaringandanhendak
melayanglayangnamunsebagaiseorangahlisilatyangsakti,telinganya
menangkapsuaralangkahkakiorang.Sambilminumterusdanarak
menetesnetesdaribibirnya,KweeSengmelirikkesebelahkanan.Iamasih
berdiribersandarkanlangkan.

"Hehhehheh,mataharipergitentutergantimunculnyabulan..."Iaberkata
kataseorangdiriakantetapidiamdiamiamemperhatikanorangorangyang
barudatang.Mengapaadaorangdatangdaribelakangrumahpenginapan?

Ketikamelihatbahwayangdatangadalahseorangpemudadanseorang
gadis,iatidakberanimemandanglangsung,melainkanmengerlingdan
memperhatikandarisudutmatanya.Alangkahherannyaketikaiamengenal
wanitaitu.Bukanlainadalahgadisbajuputih,LaiKuiLan,suci(kakak
seperguruan)dariJenderalKamSiEk!Pakaiannyamasihsutraputihseperti
pagitadi,wajahnyamasihterangdanmanissepertitadi,akantetapiada
keanehanpadadirigadisini.KalaupagitadiLaiKuiLanamatperamahdan
sinarmatanyabeningterang,kinigadisitusamasekalitidakmenengokke
arahnya,seakanakantidakmengenalnyaatautidakmelihatnya,padahaltak
mungkintidakmelihatnyakarenaditempatitutidakadaoranglain.Dan
sinarmatagadisitu,sepertikehilangansemangat,tidaksewajarnya!Apalagi
lengankirigadisitudigandengdenganeratolehSiPemudayangmemandang
penuhcurigakepadanya.

KweeSengmembalikkantubuh,menggoyanggoyangkepalanyaseperti
seorangpemabokandanmengangkattempatarakkearahpemudaitu
dengangerakanmenawarkan.AkantetapidiamdiamiamemperhatikanSi
Pemuda.Seorangpemudasebayadengannya,berwajahcukuptampanakan
tetapimembayangkankeanehandankekejaman,sepasangalisnyayangtebal
hitamitubersambungdarimataataskirikeatasmatakanan.Kepalanyakecil
tertutupkainpenutupkepalayangbentuknyalaindaripadabiasa.Padamuka
ituterbayangsesuatuyangasing,sepertiterdapatpadawajahorangorang
asing.Tubuhnyatidakberapabesarnamunmembayangkankekuatan
tersembunyiyanghebat,sedangkansinarmatanyapunmembayangkan
tenagadalamyangkuat.DiamdiamKweeSengterkejutdanmendugaduga
siapageranganpemudaini,danmengapapulaLaiKuiLanikutdengan
pemudainidengansikapseolaholahseekordombayangdituntunke
penjagalan.

Seekordombayangdituntunkepenjagalan!Kalimatiniseakanakan
berdengungditelingaKweeSeng,membuatnyatermenunglupaakan
araknyaketikaduaorangitusudahmemasukikamartengah,mendengar
suaraSiPemudayangberatdanparaumintakamardijawabolehpengurus
rumahpenginapan.Kemudian,masihlupaakanaraknya,KweeSengberjalan
perlahanmenujukekamarnyasendiri,kalimattadimasihterngiangdi
telinganya.Mungkin,bisikhatinya.MungkinsekaliLaiKuiLanmenjadi
dombadanpemudaitukiranyapatutpulamenjadiseorangpenyembelih
domba,seorangjaihwacat(penjahatcabul).Kalautidakdemikian,mengapa
sikapLaiKuiLanbegituanehsepertiorangterkenasihir?Sepertiseorang
yangmelekakantetapitidaksadar?

Makingelapkeadaancuacadiluarhotel,makingelappulapikirnyaKwee
Sengmenghadapitekatekiitu.Hatinyapernahpenasaran,biarpunbeberapa
kaliiameyakinkanhatinyabahwakehadiranLaiKuiLanbersamaseorang
pemudaitusamasekalibukanurusannyadanbahwatidakpatutmengintai
keadaanmudamudiyangmungkinsedangdilautanmaduasmara,namun
kecurigaannyamendesakdesaknyasehinggataklamakemudian,didalam
kegelapanmalam,KweeSengsudahmelayangnaikkeatasgentenghoteldan
melakukanpengintaian.Haliniialakukandenganguciarakmasihditangan,
karenauntukmelakukanpekerjaanyangberlawanandengankesusilaanini
iaharusmenguatkanhatidenganminumarak.

Akantetapiketikaiamengintaikedalamkamarduaorangitu,hampirsajaia
terjengkangsakingmarahdankagetnya.Taksalahlagiapayangdikuatirkan
hatinya!IamelihatLaiKuiLanterbaringtelentangdiataspembaringan

dalamkeadaanlemastakdapatbergerak,mukanyayangpucatitubasaholeh
airmata,terangbahwagadisitutertotokhiatto(jalandarah)dibagian
thianhuhiatdanmungkinjugajalandarahyangmembuatgadisitumenjadi
gagu!Akantetapiairmataitumenceritakansegalanya!Menceritakanbahwa
keadaangadissepertiitubukanlahataskehendakSiGadissendiri,melainkan
terpaksadankarenatakberdaya.Adapunpemudatadi,dudukditepi
pembaringansambilberkatalirihmembujukbujuk.

"Nonayangbaik,mengapakaumenangis?"Dengangerakanhalusdanmesra
pemudaitumengusapusapkeduapipiyangpenuhairmata."Akutertarik
olehkecantikanmu,danandaikataakutidaktahubahwakauadalahsucidari
JenderalkamSiEk,tentuakutidakakanberlakusesabarini!Akuinginkau
menyerahkandirikepadakuberikuthatimu,inginkaumembalascintakudan
kauakankuajakkeKhitan,menjadiisteriku,isteriseorangpanglima!Dengan
ikatanini,tentuadikseperguruanmuakansukabersekutudengankami.
Nona,kautinggalpilih,menyerahkepadakudengansukarela,ataukahkau
inginmenjadiorangterhinakarenaakumenggunakankekerasan?Kautidak
ingindinodaisepertiitu,bukan?AkuBayisan,panglimaterkenaldiKhitan,
tidakkecewakaumenjadikekasihku..."Pemudaitumenundukkanmukanya
hendakmenciummukagadisyangtakberdayaitu.

TibatibapemudayangbernamaBayisanitumeloncatbangun,membatalkan
niatnyamenciumkarenatengkuknyaterasapanasdansakit.Matanya
jelilatankesanakemari,cupinghidungnyakembangkempiskarenaia
menciumbauarak.Iamerabatengkuknyayangternyatabasahdanketikaia
mendekatkantangannyakedepanhidung,iaberserukaget.

"Keparat,siapaberanimainmaindenganaku?""Penjahatcabuljahanam!Di
tempatumumkauberanimelakukanperbuatanbiadab,sekarangberemu
denganakutakmungkinkaudapatmengumbarnafsuiblismu!"terdengar
suaraKweeSengdariatasgenteng.

Bayisanbergerakcepatsekali,tahutahutubuhnyasudahmelayangkeluar
darijendelakamardanbeberapamenitkemudianiasudahmeloncatnaikke
atasgenteng.Akantetapiiatidakmelihatorangdiatasgentengyangsunyi
itu!Bayisancelingukan,napasnyaterengahengahkarenamenahanamarah,
sebatangpedangsudahberadaditangankanannya.

"Heeeei!Jahanamcabul,akudisini.Marikitakeluardusunkalaukau
memangberani!"TahutahuKweeSengsuahberadaagakjauhdaritempat
itu,melambailambaikanguciaraknyakearahBayisan.Tentusajaorang
Khitaninimakinmarahdansambilberserukerasiamengejar.KweeSenglari
cepatdanterjadilahkejarkejarandimalamgelapitu,menujukeluardusun.
DiluardusuninilahKweeSengmenantikanlawannya.

Merekaberhadapan.KweeSengtenangdanketikalawannyadatangia
sedangmenegukaraknya.Bayisanmarahsekali,mukanyamerahmatanya
jalang,pedangditangannyagemetar.Ketikamengenalpemudapelajar
pemabokanitu,iamakinmarah.

"Eh,kiranyakau,pelajarjembeltukangmabok!Kausiapakahdanmengapa
kaulancangdanmencampuriurusanpribadioranglain?"Bayisan
membentakmenahankemarahannyakarenaiamaklumbahwayangberdiri
didepannyabukanorangsembarangansehinggaiaharusbersikaphatihati
danmengenalkeadaanlawanlebihdulu.Bayisanterkenalsebagaiseorang
pemudayangselaintinggiilmunya.Jugaamatcerdikdankeji.DiKhitania
terkenalsebagaiseorangpanglimamudayangtangguhdanpandai.Kwee
Sengtertawa."Akuorangbiasasaja,tidaksepertiengkauini,Panglima
Khitanmerangkappenjahatcabul!AkumendengartadinamamuBauwISan?
Belumpernahakumendengarnamaitu!Pernahakumendengarnama
KalisanisebagaitokohKhitanyangdipujipuji,akantetapinamaBouwISan
(Bayisan)tukangpetikbunga(penjahatcabul)akubelumpernah!"

"Hemm,manusiasombong!AkumemangbernamaBayisanPanglimaKhitan,
kaumendengarnyaataubelumbukanurusanku.Akusukagadisitudan
hendakmengambilnyasebagaikekasih,kaumauapa?Apakahkauiri?Kalau
kauiri,apakahkautidakbisamencariperempuanlain?Taktahumalu
engkau,hendakmerebutperempuanyangsudahmenjaditawananku!"

"Hehhehheh,Bayisanhidungbelang!Jangansamakanakudenganengkau!
Kausukamenggangguwanita,akutidak!Kaupenjahatcabul,akujusteru
membasmipenjahatcabul!AkuKweeSengselamanyatidakmemaksa
perempuanyangtidakcintakepadaku!"kalaimatterakhirinitanpaiasadari
keluardarimulutnyadandiamdiamKweeSengselamanyatidakmemaksa
perempuanyangtidakcintakepadaku!"Kalimatterakhirinitanpaiasadari
keluardarimulutnyadandiamdiamKweeSengmeringiskarenaiateringat
akanLiuLuSianyangtidakcintakepadanya.


Dilainpihak,Bayisankelihatanterkejutdanmarahmendengardisebutnya
namaini."Akhh,keparat!JadikauiniKweeSeng,pelajarjembeltaktahu
maluitu?KautelahterlepasdaritanganmautSuhukuBanpiLocia,sekarang
kautakmungkinterlepasdaritanganku!"setelahberkatademikian,Bayisan
menuyeranghebatdenganpedangnya.Pedangitudigerakkankeatasakan
tetapidariatasmenyambarkebawahdenganbacokankearahkepala,
kemudiandisusulgerakanmenusukdada.Hebatseranganini,karena
sekaligusdalamsatugerakansajatelahmenjatuhkanduaseranganyaitu
membacokkepaladanmenusukdada!

AkantetapiKweeSengmenggerakkankeduakakinyadantubuhnyamencelat
kebelakangsejauhduametersambilmenegukaraknya.Sekaligusdua
seranganitugagalsamasekali!

"Aih...aihhh...jadikauinimuridBanpiLocia?Pantas...pantas....Gurunya
hidungbelang,muridnyamatakeranjang!"

AkantetapidengangerakankilatBayisansudahmenerjangmajudan
permainanpedangnyabenarbenarhebat.KiranyaBayisanbukanlah
sembarangmuriddariBanpiLocia,agaknyasudahmenerimagemblengan
danmewarisiilmusilatbagianyangpalingtinggi,disampingilmusilatyang
dipelajarinyadariorangorangpandaididaerahutaradanbarat.Pedangdi
tangannyaberkelebatanberubahmenjadisinarbergulunggulungdanangin
yangditimbulkanmengeluarkanbunyiberdesinganmengerikan.

Diamdiamkweesengkagumjuga.Sayangsekali,pikirnya.Jarangadaorang
mudadenganilmukepandaiansehebatini,makaamatlahsayingkepandaian
beginibaikjatuhpadadiriseorangpemudayangbermoralrendah.Orang
dengankepandaiansepertiinitentuakandaptmenjunjungtingginamabesar
sukubangsaKhitanyangmemangterkenalsejakdulusebagaisukubagsa
yangkuatdanpengelanayangulet.MenghadapipedangBayisanyangtak
bolehdipandangringanini,terpaksaKweeSengmengeluarkankipasnyadan
dengankipasditangankir,barulahiamenghalausemuaancamanbahaya
daripedangitu.

Sebaliknya,Bayisankagetsekali.Gurunyapernahberceritabahwadidunia
kangouwmunculjagomudabernamaKweeSengyangberjulukKimoeng.
Akantetapigurunyatidakbicaratentangkehebatanpemudaitu,maka
sungguhkagetlahiaketikamelihatbetapapemudaituhanyadengankipasdi
tanganmampumenghadapipedangnya,malahkinisemuajalanpedangnya
serasabuntu,lubanguntukmenyerangtertutupsamasekali!Celaka,
pikirnya,andaikataiadapatmenangkansastrawanmudaitu,halyangamat
meragukan,tentuakanmakanwaktulamasekali.Pertandinganmelawan
sastrawaninitidakpentingbaginya,lebihpentinglagidiriLaiKuiLanyangia
tinggalkandalamkamarhotel.Pengaruhtotokannyatidakakantahanlama,
apalagigadisitumemilikiilmukepandaianyangtidakrendah.Kalauiaterus
melayanisastrawaninidanLaiKuiLandapatmembebaskandiridaripada
totokan,tentuakanterlepasdanlari.Kalausudahlarikembalike
benteng,sukarlahuntukmenangkapnyalagi.Iaakanmenderi!ta!rugidua
kali,pertama,kehilangancalonkorbanyangbegitumenggiurkan,kedua,
rencananyamenarikJenderalKamSiEksebagaisekutuKhitanakangagal
samasekali.

Berpikirdemikian,pemudaKhitanyangcerdikinilalumengeluarkanseruan
kerasdantinggihampirmerupakansuaralengkingmemekakkantelinga,
kemudianpedangnyabergerakmenusuknusuksepertidatangnyabelasan
batanganakpanah.KweeSengterkejut.Lengkingtadihampirmencapai
tingkatyangdapatmembahayakanlawan.KalaupemudaKhitaninitekun
berlatihdanmenerimabimbinganorangpandai,tentuakanberhasil
memilikiilmupekiksemacamSaicuhokang(AumanSinga)yangdapat
melumpuhkanlawanhanyadenganpengerahansuarasaja!Apalagilengking
itudisusulseranganpedangsehebatitu.BenarbenarpemudaKhitanini
mengagumkandanberbahaya.

KweeSengcepatmemutarkipasnyadankarenaiakuatirkipasnyaakan
rusakmenghadapihujantusukanitu,iamengalahdanmeloncatkebelakang.
AkantetapikesempatanitudipergunakanolehBayisanuntukmenggerakan
tangankirinya.BendabendahitammenyambardanKweeSengmenciumbau
yangamattidakenakketikaiamengelakdanjarumjarumhitamitulewatdi
depanmukanya.Jarumjarumberacunyanglebihjahatdaripadajarum
beracunmilikLiuLuSian!Untukmenghilangkanbautidakenak,iameneguk
araknya.AkantetapiBayisanmeloncatpergisambilberkata.

"Jembelbusuk,Tuanmutidakadawaktulagiuntuk..."Hanyasampaidisini
katakataBayisankarenatibatibaiatergulingrobohdantubuhnyalemas!
KiranyasecepatkilatKweeSengtaditelahmenyemburkandarimulutnya

danmenyusulkansebuahtotokandenganujungkipasnya.Gerakannya
melompatsepertikilatmenyambardengancepatnyasehinggatidakterduga
dugaolehBayisanyanglebihdulusudahtersemburarakpadapunggungnya.
RobohlahtokohKhitanitu,tergulingtelentang.Iaberusahabangkitnamun
takberhasildanrobohlagi.DilainsaatKweeSengsudahberdirididekatnya
danmenudingkangagangkipaspadadadanya.KinisuaraKweeSengkeren
berpengaruh.

"Bayisan?KauterhitungapadenganKalisani?"Bayisanorangnyacerdik
sekali.Kalauperluiasanggupbersikappengecutuntukmenyelamatkandiri.
Seketikaiamengertibahwanyawanyatergantungpadajawabannyaini.
Tanparaguraguiaberkata,"DiaKakakMisanku,tunggusajakauakan
pembalasannyakarenakauberanimenghinaku!"

KweeSengtertawabergelakdanmelangkahmundur."Hohohaha!Kau
hendakmenggunakannamaKalisaniuntukmenakutnakutiaku?Aha,lucu!
Justerukarenaengkausaudaramisannya,justerukarenamemandang
mukanya,akumengampunijiwamuyangkotor,bukansekalikalikarenaaku
takutkepadanya.Huh,manusiarendahyangmencemarkannamabesar
orangoranggagahKhitan!"KweeSengmeludah,mengenaimukaBayisan,
lalupemudainimeninggalkanBayisan,berlaricepatkedusun.

Ketikaiamemasukikamarlewatjendela,iamelihatLaiKuiLanmasih
telentangdiataspembaringan,airmatanyabercucuran,akantetapikini
gadisitusudahdapatmulaibergerakgeraklemah.KweeSengcepat
menggunakanujungkipasnyamenotokjalandarahdanterbebaslahKuiLan.
Gadisinimeloncatbangun,mukanyamembayangkankemarahanbesar.Ia
bersikapsepertioranghendakbertempur,keduatangannyayangkecil
mengepal,matanyaberapiapimemandangkesanakemari,mencaricari.
"Manadia?Manajahanamterkutukitu?Akuhendakmengadunyawa
denganjahanamitu!"

"Tenanglah,Nona.Bayisansudahpergikupancingdiakeluardusundandia
sekarangterbaringdisana,tertotokgagangkipasku.Untungbahayalewat
sudah,Nona,dankiranyatakbaikmenimbulkangaduhdihotelinisehingga
memancingdatangbanyakorangdanakantimbulpertanyaanpertanyaan
yangamattakbaikbaginamaNona..."

TibatibaLaiKuiLanmemandangKweeSengdanmenjatuhkandirididepan
pemudaitusambilmenangis.KweeSengkebingungandanmenyentuh
pundakgadisitudenganhalus."Ah,apaapaaniniNona?Maribangkitdan
duduklah,kalauhendakbicara,lakukanlahdenganbaik,janganberlutut
sepertiini."

LaiKuiLanmenahanisaknya,lalubangkitdandudukdiataskursi.Kwee
Sengtetapberdiridanmenenggakaraknyayangtidakhabishabisitu.

"Kweetaihiap,kautelahmenolongjiwaku...""Ah,kautidakterancambahaya
maut,bagaimanabisabilangakumenolongjiwamu?"

"Kweetaihiapbagaimanabisabilangbegitu?Bahayayangmengancamkudi
tanganjahanamitulebihhebatdaripadamaut..."Gadisitumenangislagilalu
cepatmenghapusairmatanyadengansaputangan."SampaimatiakuLaiKui
LantidakdapatmelupakanbudiTaihiap..."Tibatibasepasangpipinya
menjadimerahdansinarmatanyamenatapwajahKweeSengpenuhrasa
terimakasih.

Melihatsinarmataitu,KweeSengmembuangmukadanmenenggakaraknya
lagi."Lupakanlahsaja,Nona,danberterimakasihkepadaTuhanbahwa
kejahatanselalupastiakanhancur."

"Ah,dimanadia?Akuharusmembunuhnya!Diatertotokdiluardusun?"
Setelahberkatademikian,gadisitucepatkeluardanberlarididalamgelap.

KweeSengmenggelenggelengkankepalanya.MemangBayisanpatutdi
bunuh,akantetapiiamerasatidakenakkepadaKalisani,tokohKhitanyang
dikagumisemuaorangduniakangouw.Makaiatidakmenghendakinonaitu
membunuhBayisan,dandiamdiamiamengikutiLaiKuiLandarijauh.Akan
tetapihatinyalegaketikaiamelihatbahwaketikaLaiKuiLantibadiluar
dusun,Bayisansudahtaktampaklagibayangannya.Kembaliiamerasa
kagum.PemudaKhitanitubenarbenarluarbiasa,dapatmembebaskandiri
daritotokansedemikiancepatnya.

KetikadenganhatikecewaKuiLankembalikekamaritu,iatidakmelihat
KweeSeng,hanyamelihatsehelaikertasbertulisdiatasmeja.Ia
memungutnyadanmembacatulisanyangrapidanbagus.

Parapelayantelahmelihatnonadatangbersamadia,tidakbaikbaginona
tinggallebihlamaditempatini,lebihbaikkembali.

Suratitutakbertandatangan,akantetapiKuiLanmaklumsiapaorangnya
yangmenulisnya.Denganhelaannapaspanjang,lalumeloncatkeluarlagidan
berlarilarimenujubentengsutenya.Gadisinitidaktahubahwadiamdiam
darijauhKweeSengmengikutinyauntukmenjagakalaukalaugadisini
bertemulagidenganBayisan.Setelahgadisitumemasukibenteng,barulahia
berjalanperlahankembalikehotelnya,memasukikamarlalutidurdengan
nyenyak.

Padakeesokanmalamnya,KweeSengberjalanperlahanmendakibukit
Liongkuisan.Baiknyamalamhariituangkasatidakterhalangmendung
sehinggabulanyangmasihbesarmenyinarterang,menerangijalansetapak
yangamatsukardilalui.Diamdiampemudainikagumakankeadaangunung
yangtakdikenalnyaini,bergidikmenyaksikanjurangjurangyangamat
dalam,daniamerasamenyesalmengapaiakemarinmintasupayaLuSian
datangketempatsepertiini.Kalauiatahugununginibeginiberbahaya,tentu
iamemilihtempatlain.Akantetapikarenasudahterlanjur,daniamaklum
pulabahwaLuSiancukuppandaiuntukuntukdapatmendakigunungini,ia
melanjutkanpendakiannya.

Tepatpadatengahmalamiatibadipuncakbukit.Puncakinimerupakan
tempatdataryangluasnyalimabelasmeterpersegi,ditumbuhirumputtebal,
dandisebelahselatandanbaratmerupakantempatpendakianyangsukar,
adapundisebelahutaradantimurtampakjurangternganga,jurangyangtak
dapatdibayangkanbetapadalamyakarenayangtampakhanyawarnahitam
gelapmengerikan.Jauhsebelahbawah,agaknyadijurangsebelahtimur,
terdengarsuaraairgemericik,akantetapitidaktampakairnya.

Ketikatibaditempatitu,KweeSengmenengokkebelakangdanmenarik
napaspanjang.Sejaktadiiatahubahwaadaorangmengikutinya,dantahu
pulabahwaorangitubukanlainadalahLaiKuiLan.Ketikatibadibagian
yangsukardanbanyakbatunyatadi,diamdiamiamenyelinapdan

mengambiljalanlainturunlagimakaiamelihatbahwaorangyang
membayanginyatadiituadalahLaiKuiLan.Iadiamsajadantidakmenegur,
lalumelanjutkanperjalanannya,malahmenjagaagariatidakmengambil
jalanterlalusukaragarnonayangmembayanginyaitudapatmengikutinya
denganaman.Iamendugadugaapamaksudnonaitudanakhirnyaia
mengambilkesimpulanbahwanonaitutentuinginpulamelihatkelanjutan
daripadaurusannyadenganLuSian.Tibatibaiateringat,LuSianseorang
yanganehwataknya.Kalaudiketahuibahwaadaorangketigahadir,tentu
akanmarah,bukantakmungkintimbulkeganasannyadanmenyerangKui
Lan.OlehkarenainilahmakaKweeSengtidakjadinaik,cepatiaberlarit!ur!
unlagimenyongsongKuiLan.

DapatdibayangkanbetapakagethatiKuiLanketikamelihatKweeSeng
secaratibatibaberdirididepannya,takjauhdaripuncak.Merekaberdiri
berhadapansalingpandang,danKuiLanmenjadimakingugup.

"Eh...ah...Kweetaihiap....aku...akuinginberceritakepadamutentang...
tentangmengapaakusampaidatangbersama...jahanamitu.Karenaaku
tidakbisamenjumpaiTaihiapdisana,aku...akulaludatangkesinikarena
kautahubahwamalaminiTaihiaptentuakandatangdisini."Katakataini
diucapkantergesagesadantergagapsehinggaKweeSengmerasakasihan,
tidakmaumenggodanyadenganpertanyaanpertanyaanyangmendesak.

"Kauanehsekali,NonaLai.Mengapakahkauhendakmenceritakanhalitu?
Akantetapibiarlah,karenakulihatbahwaorangyanghendakkujumpaidi
sinibelumdatangdipuncak,baiklahkaubercerita.Nah,sekarangaku
bertanya,bagaimanakaubisabertemudantertawanolehBayisan?
Duduklahbiarenakkitabicara."

LaiKuiLanbernapaslega,laluiadudukdiatassebuahbatu,berhadapan
denganKweeSengyangdudukdiatastanah.

"Kemarin,setelahTaihiapmeninggalkanakudihutanitu."Iamulaibicara,
suaranyamenggetar,"akutakdapatmenahanhatikuyangmerasakasihan
dankagumkepadaTaihiap.AkukecewakarenaTaihiaptidaksudimenerima
undanganku,kamisesungguhnyamembutuhkanpetunjukpetunjukorang
saktisepertiTaihiap.AkutidakputusasadanberusahamengejarTahiap
yangmenunggangkuda."Iaberhentisebentaruntukmelihatdanmenunggu

reaksidariKweeSeng,akantetapipemudainidiamsajamakaiamelanjutkan
ceritanya.

"Setelahkeluardarihutanitu,tibatibamunculBayisan.Diamenyatakan
kehendaknya,yaitubermaksuduntukmembujuksuteuntukbersekutu
denganorangorangKhitan.Tentusajaakumenjadimarahdanmemakilalu
kamibertempurdengankesudahanakukalahdantertawan.Dialihaibukan
main,orangKhitankeparatitu.Demikianlah,dalamkeadaantakberdayaaku
dibawakerumahpenginapanitu.UntungTuhanmelindungidirikusehingga
dapatbertemudenganTaihiap.Kweetaihiap,kuulangilagipermohonanku,
sudilahkiranyaTaihiapberkunjungkebenteng,berkenalandenganSuteku
dankamimohonpetunjukpetunjukdariTahiapdalamsuasanayangkacau
balauini.Kamiseakanakanhampirkehilanganpegangan,Taihiap,demikian
banyaknyamunculrajarajayangmembangunkerajaankerajaankecil
sehinggasukarbagikamiuntukmenentukannamayangbaikdanmanayang
buruk."

DidalamhatinyaKweeSengmemuji.Nonaini,sepertijugaKamSiEk,adalah
seorangyangamatcintakepadanegara,orangorangberjiwapatriotyang
akanrelamengorbankanjiwaragademinegaradanbangsa.Takenaklah
kalaumenolakterus.

"Baiklah,NonaLai.Setelahselesaiurusankudisini,akuakansinggahdi
bentengJenderalKam."

"Terimakasih,Taihiap,terimakasih...!"Dengansuarapenuhkegembiraan
KuiLanmenjura,berkalikali.

"Ssttt,adaorangdipuncak.NonaLai,karenakausudahterlanjurberadadi
sini,akupesan,kaubersembunyilahdanjangansekalikalikaukeluar,jangan
sekalikalimemperlihatkandiri,apapunjugayangterjadi.Maukahkau
memenuhipermintaankuini?"

LaiKuiLandapatmengertiisihatiKweeSeng,denganmukasedihia
mengangguk.Akantetapikarenamukaitutertutupbayangan,KweeSeng
tidakmelihatkesedihanini,KweeSenglalubangkitdanmeninggalkanKui
Lan,mendakipuncak.Benarsajadugaannya,ketikaiatibadipuncak,disana

telahberdiriLiuLuSian.Bukanmainjelitanyagadisini.Dibawahsinarbulan
yangtakterhalangsesuatu,gadisinisepertiseorangdewidarikhayangan.
Sinarbulanmembungkusdirinya,rambutnyamengeluarkancahaya,matanya
sepertibintang.

"Kiranyakautidaklupaakanjanjimu.KweeSeng,akusudahberadadisini,
siapmenerimailmusepertiyangkaujanjikandahulu."KataLiuLuSian,akan
tetapisuaranyaamattidakmenyenangkanhati,karenaterdengardingin,
alangkahjauhbedanyadenganpribadinyayangseakanakanmenciptakan
kehangatandankemesraan.Iatahubahwagadisituselaintidakmembalas
cintakasihnya,jugamendendamkepadanya.Karenaitu,iapuntidakmau
menggunakansebutanmoimoi(adinda),karenakuatirkalaukalauhalitu
akanmenambahkemarahanSiGadisdanakanmenimbulkancemoohan
terhadapdirinyayangsudahterangtergilagilakepadaLuSian.

"LuSian,sebetulnyailmuyangkupergunakanuntukmenandingimudahulu
ituhanyalahIlmuSilatPatsiankunbiasasaja."

"Takperlubanyakalasan,KweeSeng.Kalauadailmuyanghendakkau
turunkankepadakusepertijanjimu,lekasberiajaran!"

KweeSengmenggigitbibirnya,lalauberkata,"Kaulihatlahbaikbaik.Inilah
ilmusilatitu."Ialalubersilatdengangerakanlambatdanmemangia
mainkanIlmuSilatPatsiankunhwatdengantangankosong,akantetapi
jelasbahwagerakangerakaninidiperuntukkansenjatapedang.Sebetulnya
ilmusilatiniadaenampuluhjurusbanyaknya.AkantetapiketikaKweeSeng
menerimapetunjukdariBukekSiansuSiManusiaDewa,iahanya
meringkasnyamenjadiseperempatnyasaja,jadihanyaenambelasjurusinti
yangsudahmeliputiseluruhnyadanmencakupsemuagerakkembangatau
gerakpancingan,gerakseranganataugerakpertahanan.Setelahmainkan
enambelasjurusitu,KweeSengberhentidanmemandangkepadaLuSian
sambilberkata.

"Nah,inilahilmusilatkuyanghendakkuajarkankepadamu,LuSian,
Sudahkahkaumemperhatikangerakannya?Harapkaucobalatih,manayang
kurangjelasakankuberipenjelasan."

"Ah,kaumembohongiaku!"LuSianberserumarah."Ilmusilatmacamitu
saja,dilihatdarigerakannyajauhkalahlihaidaripadaPatmoKiamhoat
ciptaanAyah!Manabisakaukalahkanakudenganilmuitu?KweeSeng,aku
tahu,setelahkautidakbisamendapatkancintaku,kauhendakmembalasnya
denganmenyuguhkanilmusilatpasaranuntukmenghinaku!"

GemashatiKweeSeng,danperihperasaannya.Gadisiniterlalukejam
kepadaorangyangtidakmenjadipilihanhatinya."LuSian,sipa
membohongimu?Ketikaakumenghadapimudahulu,akutidak
menggunakanilmulainkecualiini!"

"Akutidakpercaya!Cobakausekarangjatuhkanakudenganilmuitu!"

"Baiklah.Biarkugunakaninisebagaipedang."KweeSengmengambilsebuah
rantingpohonyangberadaditempatitu."Kaumulailahdanlihatbaikbaik,
akuhanyaakanmenggunakanPatsiankun!"

LuSianmencabutpedangnya,lalumenerjangdengangerakankilat,mainkan
jurusberbahayadariilmupedangciptaanayahnya,yaituPatmoKiamhoat
(IlmuPedangDelapanIblis)yangmemangdiciptakanuntukmenghadapiPat
siankun(IlmuSilatDelapanDewa).

Melihatpedangnonaituberkelebatmenusukkearahdadanyadengan
kecepatanluarbiasa,KweeSengmenggeserkakinyakekirilalurantingdi
tangankanannyamelayangdarisampingmenempelpedangdariatasdan
menekanpedanglawanitukebawahdisertaitenagasinkang.PedangLu
Siantertekandantertempelseakanakanberakarpadarantingitu!
BetapapunLuSianberusahamelepaskanpedang,siasiabelaka.

"Nah,tangkisaninidarijuruskeempatyaitupatsiankhatbun(Delapan
DewaBukaPintu)dandapatdilanjutkandenganseranganjuruske
delapanPatsianhianhwa(DelapanDewaSerahkanBunga),pedang
menyambarsesukahati,bolehmemilihsasaran,akantetapiuntukcontoh
akuhanyamenyerangbahu."Tibatibarantingyangtadinyamenekanpedang
itulenyaptenagatekannyadanselagipedangLuSianyangtelepasdari
tekananinimeluncurkeatas,rantingcepatmelesatdanmenyabetbahu
kananLuSian!


LuSianmeringis,tidaksakit,akantetapiamatpenasaran."Cobahadapiini!"
teriaknyadanpedangnyamembuatlingkaranlingkaranlebar,daridalam
lingkaranituujungpedangmenyambarnyambarlaksanaburunggaruda
mencarimangsa,mengancamtubuhbagianatasdarilawan.

"SeranganmuinikuhadapidenganjuruskelimayangdisebutPatsianhutsi
(DelapanDewaKebutKipas)untukmelindungidiri."KataKweeSengdan
tibatibarantingditangannyaberputarcepatmerupakansegunduksinar
bulatmelindungitubuhatasnyadandilanjutkandenganseranganjuruske
empatbelasyangdisebutDelapanDewaMenariPayung!"Tibatibagulungan
sinarbulatituberubahlebarsepertipayungdantahutahudarisebelah
bawah,rantingtelahmeluncurdanmenyabetpahaLuSiansehingga
mengeluarkansuara"plak!"keras.Kalusajarantingitumerupakanpedang
tentuputuspahagadisitu!

"Aduh...!"LuSianmenjeritkarenapahanyayangdisabetterasapedasdan
sakit."KweeSeng,kaukurangajar...!"

"Maaf,bukanmaksudkumenyakitimu.Sudahpercayakahkausekarang?"

"Tidak!Kauakaliaku!Akumintakauajarkanilmuilmisilatmuyang
terkenal,sepertiLohaisanhoat(IlmuKipasMenaklukanLautan),atauCap
jitsengkiam(IlmuPedangTujuhBelasBintang),atauIlmuPukulanBian
sinkun(TanganSaktiKapas)!"

Kweesengterkejut.Bagaimananonainibisatahuakanilmuilmusilat
rahasiasimpanannyaitu?Iamenjadicuriga.KalauPatjiuSinongmungkin
tahu,akantetapinonaini?Suaranyakerenberwibawaketikaiamenjawab.

"LiuLuSian,harapkaujanganmintayangbukanbukan.Akuhanyahendak
mengajarkankauPatsiankun,dankauharusmenerimaapayanghendak
kuberikankepadamu."

"Kauhendakmelanggarjanji??""Samasekalitidak.Akuberjanjikepada
ayahmuhendakmengajarkanilmuyangdapatmengalahkanilmupedangmu
itu,dankurasaPatsiankunyangdapatmenjadiPatsianKiamhoatdapat
mengalahkanilmupedangmuPatmoKiamhoat!"

"Hoahahaha!Kaumenggunakanakaluntukmenipuanakkecil,Kwee
hiante.Sungguhketerlaluansekali!"

KweeSengkagetdancepatmenengok.KiranyaPatjiuSinongsudahberdiri
disitu,tinggibesardanbertolakpinggangsambiltertawa.CepatKweeSeng
memberihormatsambilberkata,"Ah,kiranyaBengkauwcutelahberada
disini!"Akantetapididalamhatinyaiatidaksenangdantahulahiasekarang
mengapaLuSianmengenalsemuailmusimpanannya,tentusebelumnya
telahdiberitahuolehorangtuainiyanghendakmempergunakanputerinya
untukmenjajakikepandaiannyadankalaumungkinmempelajariilmu
simpanannya."Bengkauwcu,apamaksudmudenganmengatakanbahwaaku
menggunakanakaluntukmenipuputerimu?"

"Hahaha!KaubilangtadibahwaPatsiankundapatmenangkanPatmo
Kiamhoat!TentusajakaudapatmenangkanLuSiankarenamemangtingkat
kepandaianmuagaklebihtinggidaripadatingkatnya."Denganucapan"agak
lebihtinggi"initerangorangtuaitumemandangrendahkepadaKweeSeng,
akantetapipemudaitumendengarkandengantenangdansabar."Andaikata
akuyangmainkanPatmoKiamhoat,apakahkaujugamasihberanibilang
dapatmengalahkannyadenganPatsiankun?"

"Orangtuayangbaik,manaakuyangmudaberanimainmaindenganmu?
Kitasamasamatahubahwailmusilatsamasekalibukanmerupakansyarat
mutlakuntukmenangkanpertandingan,melainkantergantungdaripada
kemahiranseseorang.Betapaindahdansulitnyasebuahilmukalausi
pemainnyakurangmenguasaiilmuitu,dapatkalaholehseorangahli
mainkansebuahilmubiasasajadenganmahir.Puterimudahulukuhadapi
denganPatsiankun,halinikausendiritahu.Akuberjanjihendak
menurunkanilmuyangkupakaimengalahkandia,malaminikuturunkan
kepadanyaPatsiankun,apalagiyangharusdiperbincangkan?"

"OrangmudasheKwee!DuakalikaumenghinakamikeluargaLiu!"SiKetua
Bengkauwmembentak,suaranyamengguntursehinggabergemadiseluruh

punucak,membikinkagetburungburungyangtadinyamengasodipohon.
Darijauhterdengaraumanbinatangbinatangbuasyangmerasakagetpula
mendengarsuaraanehini.

"PajiuSinong,akutidakmengertimaksudmu."JawabKweeSeng,tetap
tenang.

"Dengansetulushatiakumenjatuhkanpilihankukepadamu,akuakangirang
sekalikalaukaumenjadisuamianakku.Akantetapikaupurapuramenolak
ketikaberadadisana.Inipenghinaanpertama.Kemudiankaumengadakan
perjalanandenganputeriku,kuberikebebasankarenamemangakusenang
mempunyaimantuengkau.DalamperjalananinikaujatuhcintakepaaLu
Sian,sikapmumenjemukansepertiseorangpemudalemah.Inimasih
kumaafkankarenamemangkukehendakikaumencintainyadanmenjadi
suaminya.AkantetapiLuSianmelihakelemahanmudantidakmau
membalascintamu,melainkanmengharapkanilmumu.Dansekarang,kau
yangkatanyamencintainyamatimatian,ternyatahanyahendakmenipunya,
karenakalaubetulmencinta,mengapatidakrelamewariskanilmu
simpananmu?Inilahpenghinaankedua!"

PanashatiKweeSeng.Terangsudahsekarangbahwaorangtuainisecara
diamdiammengawasigerakgeriknya.Iamenjadimalusekalimengingat
akankebodohandankelemahannya.Akantetapiorangtuainiterangberlaku
curangdantaktahumalu.

"PatjiuSinong!Samakepalalainotak,samadadalainhati!kau
menganggapakumenipu,akumenganggapkaudanputerimuyanghendak
mendesakkudanbahkankauhendakmenggunakanrasahatikuyangmurni
terhadapputerimuuntukmemuaskannafsutamakmuakanilmusilat.Tidak,
bengkauwcuakutetapdenganpendirianku,karenaPatsiankunyang
mengalahkanPatmokunyangdipergunakanputerimu,makasekarangaku
hanyadapatmenurunkanPatsiankunsaja."

"Singgg!!!"Tiadamenduga,kilatmenyambar.Kiranyakilatitukeluardari
pedangditanganPatjiuSingongyangtelahdihunusnyasecaracepatsekali
sehinggasepertimainsulapsaja,tahutahuditangannyasudahadasebatang
pedangyangkemilau.InilahBengkongkiam(PedangSinarTerang)yang

sudahpuluhantahunmenemanitokohinimerantausampaijauhkebarat,
pedangyangminumentahberapabanyaknyadarahmanusia.

"Kalaubegitu,kaucobalahhadapiPatmokiamdenganbegituPatsiankiam
!"teriaknya.

TerkejutlahKweeSeng.MenghadapiseorangtokohsepertiPatjiuSinong,
bukanlahhalmainmain,karenaberartimerupakanpertempuranselamadua
hariduamalammelawanBanpiLociaberkesudahanseri,tiadayangkalah
ataumenang.Inisajasudahmembuktikanbetapahebatnyakepandaian
kakekini,dansekarangkakekinimengajakiabertandingpedang!Diatidak
mempunyaipedang,biasanyaiamenggunakansulingsebagaipengganti
pedang.Akantetapisulingnyatidakadalagi!NamunKweeSengadalah
seorangpemudagemblenganyangtelahmemilikibatinyangkuatsekali.
Kalaubarubaruinibatinnyatergoncangdanlemaholehasmara,halini
tidaklahanehkarenaiamasihmuda,tentusajamenghadapiDewiAsmaraia
tidakakankuatbertahan!DengansikaptenangKweeSengmengambil
rantingyangtadiialepaskandiatastanahlalumenghadapikakekitusambil
berkata.

"PatjiuSinong,akutidakmempunyaisenjatalainnyaselainini.Kalaukau
bertekadhendakmemaksaku,silakan."

"Hahahaha,KweeSeng.CobakaukeluarkanPatsiankunyangkauagung
agungkanitumenghadapiPatmokun!LuSian,mundurkaujauhjauhdan
jangansekalikalicampurtangan!"LuSianmeloncatmundur,menontondari
pinggirjurang.

PatjiuSinongmemutarmutarpedangnyadiataskepalasambiltertawa
bergelak.Hebatsekalikakekini.Pedangnyayangdiputardiataskepalaitu
berdesinganmengaungngaungsepertisuarasirenedanlenyaplahbentuk
pedang,berubahmenjadisinarbergulunggulungyangmelebihisinarbulan
terangnya

"KweeSeng,inilahjurusketigadariPatmokun,sambutlah!"teriakpatjiu
Sinong,disusuldenganmenyambarnyasinarterangkearahKweeEng.


KarenaPatmoKiamhoatinisengajadiciptauntukmenghadapiPatsian
Kiamhoat,makatentusajagerakannyaadapersamaandanKweeSeng
mengenalbaikgayaseranganini,akantetapiiamaklumbahwajurusini
kalaudimainkanolehpatjiuSinongamatlahjauhbedanyadengan
permainanLuSian.Jurusapasajakalaudiperagakanolehtangankakek
KetuaBengkauwinimerupakanjurusmautyangamathebatdanberbahaya.
SekalipandangiatahubahwajuruslawannyainiharusiahadapidenganPat
siankun,juruskesebelas.SetiapjurusPatsiankunyangsudahiaringkasitu
dapatmenghadapiempatmacamjuruslawan.Sambilmengerahkan
tenaganyaiamenggerakkanrantingditangankanannya,memutarmutar
rantingitusepertigerakanseekorularberenang.Dengantepatrantingnya
berhasilmenangkispedang.

"Krakkkk!"Rantingitupatahmenjadidua.PatjiuSinongmenarik
pedangnyasambiltertawabergelak.

"Hahahaha,kausungguhtakmemandangmatakepadaku,Kimmoeng!
Apakaukiradapatmempermainkanakuhanyadengansepotongrantingsaja
sepertiyangkaulakukankepadaLuSian?"

"Kautahubahwaakutidakmemilikisenjatapedang,PatjiuSinong."Jawab
KweeSengdengansikaptenang,akantetapidiamdiamiasenangjuga
karenaternyataKetuaBengkauwinibiarpunwataknyaanehdankadang
kadangkejamganas,namunmasihmemilikikegagahanseorangtokohbesar
sehinggatadimenarikkembalipedangnyakarenasenjatalawanyangtak
berimbangkekuatannyaitupatah.

"LuSian,kaupinjamkanpedangmukepadanya,biardiamencoba
membuktikanomongannyabahwaPatsiankundapatmengalahkanPatmo
kunkita."

LuSianmengeluarkansuaraketawamengejekmencabutpedangnyadan
melontarkannyakearahKweeSeng.Jangandipandangringanlontaranini,
karenapedangitubagaikananakpanahterlepasdaribusurnyaterbangke
arahKweeSeng.Ahlisilatbiasasajatentuakan"termakan"olehpedang

terbangini.AkantetapidengantenangKweeSengmengulurtangandan
tahutahuiatelahmenangkappedangitudarisampingtepatpadagagangnya.

"Hahaha,sekarangkausudahbersenjatapedang.Kalaukalahjangan
mencarialasanlain.Awas,sambutinijurusketujuhPatmokun!"kataPat
jiuSinongsambilmenggerakkanpedangnyamembabatkearahigakiri
KweeSengdilanjutkandenganputaranpedangmembalikkeatasmenusuk
matakanan.

DiamdiamKweeSengmendongkol.TerangbahwaKetuaBengkauwini
sengajamengejekdanmemandangrendahkepadanyasehinggasetiap
menyerangmenyebuturutannomorjurusPatmokun.Kalauiatidak
memperhatikankelihaiannya,kakekyangsombonginiakanmenjadisemakin
sombong,pikirnya.Makaiacepatmemutarpedangpinjamannyaitu,pedang
yangamatringandanenakdipakai.TahubahwapedangToahongkiamini
merupakanpedangpusakayangampuhjuga,hatinyabesardancepatia
mainkanPatsianKiamsutdenganpengerahantenagasinkangnya.Duakali
seranganlawandapatiatangkisdenganmeminjamtenagalawankemudian
pedangnyaterpentalsepertiterlepasdaritangannya,padahalsebetulnya
terpentalnyapedangituterkendalisepenuhnyaolehtenagasinkangnya,
makadapatiaatursehinggapedangituterpentaldenganujungnyamengarah
tenggorokanlawanyangsamasekalitidakmenyangkanya.PatjiuSinong
diamdiamkagetjuga,karenaiatiidakmengirabahwaseranganpertamanya
ituse!ak!anakanmalahdijadikanbatuloncatanolehKweeSengsehingga
bukanmerupakanseranganlagimelainkanmerupakantenagabantuanbagi
lawanuntukbalasmenyerangdengantenagasedikitnamundapat
mematikan!

KetikaPatjiuSinongmenarikkembalipedangnyadanmenangkissambil
menggetarkanpedangnyauntukmembukakesempatanseranganbalasan,
kembalipedangKweeSengyangtertangkisituterpentaldanlangsung
membabatleher!KagetsekalihatiPatjiuSinong.Bukankagetmenghadapi
seranganinibainyamudahsajamenghindaridiridaripadababatan.Akan
tetapiyangmengejutkanhatinyaadalahmenyaksikanperubahanjurusjurus
IlmuSilatPatsiankunini.IamengenalbahwasemuagerakanKweeSeng
adalahbenarbenarPatsiankundimainkansepertiinisehinggamenjadi
ilmusilatyanglihaisekalidanbenarbenariamelihatbahwakalauia
melanjutkanseranganserangandenganPatmokun,iaselaluakanterserang
olehKweeSengkarenasetiapkaliiamenangkisdenganjurusPatmokun,
pedangditanganKweeSengyangtertangkisituterpentaldanlangsung
menjadijuruslainyangmelanjutkanserangan!


PatjiuSinongmengeluarkanseruankeras,lengkingsuaranyahebatsekali,
seakanakanmenggetarkanbumiyangberadadibawahkaki,gemanya
sampaipanjangsusulmenyusuldikanankiripuncak.KweeSengcepat
mengerahkansinkangnyakarenajantungnyaberguncangmendengar
lengkingtinggiini.Diamdiamiamakinkagum.Kakekinibukanmain
hebatnya,danlengkingtaditaksalahlagitentulahIlmuCoanimIhunto
(IlmuKirimSuaraPengaruhiSemangatLawan)yangterkenalsekalidari
KetuaBengkauw.Kalausajasinkangnyatidaksudahamatkuat,tentuia
akanmenjadisetengahlumpuhmendengarseruanini,bahkaniapercaya
merekayangtidakmemilikiilmutinggi,mendengarlengkinginibisa
jantungnyadantewasseketika!Iadapatmelindungijantungdan
perasaannyadaripadapengaruhlengkingtadi,sedangkanpermainan
pedangnyatetaptenangdanselalumenggunakankesempatanmelanjutkan
seranganseranganyangterusiadasa!rk!anpadaIlmuSilatPatsiankun.
Betapapunjuga,KweeSengadalahseorangsatriaperkasa,sekaliberjanji
hendakmenggunakanPatsiankun,iaakanterusmenggunakanini,biar
andaikataiaterancambahayamautsekalipun!

Setelahgemasuaralengkingitumereda,KweeSengsambilmenusukkan
pedangnyakearahpusarlawandenganjurusPatsianlauwgoat(Delapan
DewaMencariBulan)berkata,"Orangtua,apakahbegituperluPatmokun
haruskaubantudenganCoanimkang(TenagaMengirimSuara)untuk
mengalahkanpatsiankun?"

MerahwajahPatjiuSinong.Iamengerahkantenagamenangkistusukanke
arahpusarsambilmenjawab."PatmoKiamsutbelumkalah,jangankau
banyaktingkahdanmenjadisombong!"

AkantetapiketikapedangKweeSengtertangkispedangitukembalisudah
terpentaldanmembentukjurusPatsiancilou(DelapanDewaMenunjuk
Jalan)yangmenusukkearahleher.GerakanKweeSengbegitucepatdan
susulanserangannyasecaraotomatissehinggalawannyatiadakesempatan
untukmembalas.KarenajelasbahwaPatmokunselalu"tertindih"olehPat
siankun,makinlamamakinpanaslahhatiPatjiuSinong,yangmembuat
dadanyaserasaakanmeledak!IamenggerengdankiniPatmoKiamsutia
mainkancepatsekalidalamusahanyauntukmendobrakdanmembobolgaris
kurunganPatsiankun.Pedangnyabergulunggulungmerupakansinar
terang,berubahubahbentuknya,kadangkadangmerupakansinar

bergulunggulungmembentuklingkaranlingkaran.Hebatsekalimemang
PatmoKiamsutyangdiciptakanolehkakeksaktiitu.

NamunKweeSengsudahmengetahuirahasiaPatmokun,karena
sesungguhnyaPatmokundiciptakandengandasarPatsiankundanKwee
SengadalahseorangahliPatsiankun.Makapemudasaktiinidapat
menggerakkanpedangnyayangselalumengatasigerakanlawan,selalu
mengurungdanselalumenindih,sebagianbesardiayangmenyerang.
Lingkaranlingkaranyangdibentukolehgulungansinarpedangnyalebihluas
danlebihlebar,seakanakan"menggulung"lingkaransinarPatjiuSinong!

DuajamlebihmerekabertandingdanselamainiPatjiuSinongselalu
mainkanPatmokunsedangkandilainpihakKweeSengmainkanPatsian
kun.BiarpunKweeSengjugatidakpernahdapatmenyentuhlawandengan
pedangnya,namundalampertandinganselamaduajamini,jelasbahwaPat
siankunlebihunggulkarenadelapanpuluhprosenKweeSengmenyerang
sedangkanlawannyaselaluharusmempertahankandiridengansekaliwaktu
membalasseranganyangtiadaartinya.

MakinlamapatjiuSinongmakinmarah.BukanmarahkepadaKweeSeng
melainkanpanasperutnyakarenabenarbenarPatmoKiamsuttidakdapat
mengatasiPatsiankun.MemangwatakketuaBengkauwinianehsekali,
tidakmauiadikalahkan.IasebenarnyaamatsukakepadaKweeSeng,bahkan
iaakanmerasagembirasekalikalauputeritunggalnyadapatmenjadiisteri
KweeSenginiyangiakagumi.Akantetapikalauiaharuskalah,nantidulu!
WatakinipulaagaknyayangmenurunkepadaLuSian.

"KweeSeng!KalauPatmokuntidakdapatmengatasiPatsiankun,itupun
belumcukupmenjadialasanuntukmumenurunkannyakepadaanakku!Apa
artinyaPatsiankunyangbiarpunsedikitlebihungguldandapat
mengalahkanilmukuyanglain,bukanhanyaLuSian,akusendiriakan
membuangsemuailmusilatkudanhanyamempelajarisatumacamilmusaja,
yaituPatsiankun!"Setelahberkatademikian,kakekitukinimemutar
pedangnyasedemikianhebatnyasehinggagulungansinarnyabergelombang
datanghendakmenelanKweeSeng!Disampinggelombanggulungansinar
pedangitu,masihterdengaranginmenderumenyambarketikatangankiri
kakekituikutmenerjangdengandorongandoronganjarakjauhyang
mengandunganginpukulankuatsekali!

"Hei...hei...!Orangtua,apakahkepalamukebakaran?Hatibolehpanaskepala
harustetapdingin!"KweeSengsibuksekalimemutarpedangnyauntuk
melindungidirisambilmengucapkankatakatamemperingatan.

"Hahaha,orangmuda,kaumulaitakut?"

Katakatatakutadalahpantanganbagisemuaoranggagah,takterkecuali
KweeSeng.Mendengariadisangkatakut,hatinyapanassekali."Siapatakut?"
bentaknyadanpandangnyaberkelebatkelebatdalamusahamembalas
serangan.

Namun,PaksianKiamsutkuranglengkapkalauharusmelayanigelombang
seranganilmupedangituapalagimasihdibantudengansambaranangin
pukulantangankiriyangdemikianampuhnya.KweeSengmasihterus
mempertahankandenganpermainanPatsianKiamhoat,danbiarpunia
mampumembendunggelombangserangan,namuniaterdesakdanharus
mundurmundurkearahjuranghitam!

"Hahaha,Kimmoeng!Beginisajakahkepandaianmu?Apakahkauhanya
mengandalkanPatsiankununtukmenjagoidanmengangkatnamasebagai
seorangpendekarsakti?Hahaha,sungguhlucu!"PatjiuSinongtertawa
bergelak.

KweeSengbiarpunsudahmenerimagemblengansemenjakkecil,namunia
tetapmasihseorangpemudayangkalaudibandingkandenganpatjiuSin
ong,tentusajakalahpengalamandankalahcerdik.Iatidakmengirasama
sekalibahwakakekitumemangsengajamenyerangnyadenganilmusilat
pilihanuntukmendesaknyadansengajapulamemanaskanhatinyaagaria
sukamenggunakanilmusimpanannya.Kakekyanghausakanilmusilatitu
menggunakansemuainiuntukmemancingkeluarilmuilmusimpanannya!
KweeSengtidakmendugaakanhalini,makamendengarejekanituialalu
berserukerasdantibatibaanginyangmengeluarkansuarabersiutan
menyambardaritangankirinyayangsudahmengeluarkankipasnya!Kiniia
merasadirinyalengkap!TangankananmemegangpedangmainkanPatsia
KiamhoatsedangkantangankirimemegangkipasmainkanIlmuKipasLo
haisanhoat!Bukanmainhebatnya.

Namunpasanganilmupedangdanilmukipasyangselamainimengangkat
namanyasehinggaiadijulukiKimmoeng,hanyadapatmembendung
gelombangpenyeranganPatjiuSinongsaja,tanpadapatbanyakmembalas.
Karenaiatidakinginterdesakteruskepinggirjurangyanghanyatinggaltiga
meterdibelakangnya,terpaksaKweeSengmerobahgerakanpedangnyadan
kinipedangnyamulaimainIlmupedangCapjitsengkiamyangjarangia
keluarkankarenailmupedanginimerupakanilmupedangrahasiayang
menjadiintisaridaripadailmupedangsimpanannya.Melihatpemudaitu
mengeluarkanilmupedangsimpanannya,diamdiamhatiPatjiuSinong
menjadigirangsekali.Iatahubahwamengalahkanpemudainibukan
merupakanhalmudahdanmemangmaksudnyauntukdapat
mengalahkannyacepatcepatsebelummengurasdanmempelajariilmuilmu
pemudainiyangbenarbenarmerupakanilmupilihan.

HebatpertandinganitudandiamdiamKweeSengharusmengakuibahwa
selamahidupnya,barukaliiniiamenemuitandingyangluarbiasakuatnya.
BahkanharusiaakuibahwakalaudibandingkandenganBanpiLocia,ketua
Bengkauwinilebihkuatsedikit.Biarpuniatelahmengerahkankepandaian
dantenaganya,tetapsajaiatidakmampumendesakketengah.Apalagi
ketikatibatibaiateringatakanwatakgilakakekiniyangingin
mengumpulkansemuailmuhebatdiduniasehinggaKweeSengyangsadar
bahwaiasedangdipancing,cepatcepatmengacaukangerakanCapjitseng
kiamitudenganilmusilatlainnya.

Melihatperubahanini,hatiPatjiuSinongyangtadinyakegiranganmenjadi
kecewadantimbullahkemarahannyasehinggaiamemperhebat
permainannyauntukmendesakdanmenekanKweeSengagarpemudaitu
terpaksamengandalkanCapjitsengkiamlagi.Sekarangwaktusudah
berjalantigajamlebihdansubuhmulaimembayang.

PadasaatKweeSengterdesakhebat,tibatibapemudainiberserukerasdan
terhuyunghuyungkebelakang.Tadiketikaiasedangsibuk
mempertahankandirimenghadapigelombangserangan,tibatibatelinganya
menangkapbunyimendesirdariarahkiri.Iaterkejutsekali,maklumbahwa
adasenjatarahasiayangamathalusmenghujaninya,cepatiamengebutkan
kipasnyadanberhasilmenyampokbanyaksekalijarumjarumhalus,akan
tetapisebatangjarummasihberhasilmemasukipundaknya,mendatangkan
rasasakitsekali.Pundaknyaseketikamenjadikakudansetengahlumpuh,
jugarasagatalmembuktikanbahwajarumitumengandungracunjahat.
KweeSengterhuyungkebelakangdanterpaksamelepaskanpedangdi
tangankanannyayangsudahmenjadilumpuhdanpadasaatitu,kembaliia

dihujanijarumyanglebihbanyaklagi.Dalamkeadaanterhuyungini,Kwee
Sengyangmaklumbahwajarumjarumituamatberbahaya,menyampok
dengankipa!sn!yasambilmelompatmundur,akantetapiialupabahwa
ketikaiaterhuyunghuyungkebelakangtadiiatelahmendekatijurang
sehinggajaraksatumeter.Makaketikaiamelompatkebelakangsambil
menyampokkipasnya,memangiadapatmembebaskandiridaripada
penyeranganjarumjarumrahasia,namuntakdapatdicegahlagitubuhnya
terjerumuskedalamjurangdanmelayanglayangkebawahtanpadapat
ditahannya!Terdengarjeritmengerikandaribelakangsemaksemakdan
muncullahLaiKuiLanyanglariketepijurangsambilmenangis.

"Pengecutkeparat!"bentakPatjiuSinongsambillaridanmenghantamkan
pedangnyakearahbayanganhitamyangtadimenyerangkanjarumjarum
rahasianyakearahKweeSeng.

"Locianpwe,sayamembantumu..."Bayanganituyangbukanlainadalah
BayisansiOrangKhitan,mengelaksambilmemprotes.Akantetapipatjiu
SinongLiuGantidakmempedulikanprotesini.

"Siapabutuhbantuanmu?Kaupengecutcurangpatutmampus!"Pedangnya
menyambarlagiakantetapialangkahherannyaketikabayanganhitamitu
kembalidapatmengelak.Duakaliserangannyadapatdielakkan!Ini
tandanyabahwaorangmudainibukanlahorangsembarangan.

"Siapakau?"bentaknya,menahanserangannyakarenagerakanpemudaitu
menarikperhatiannya,membuatnyaingintahusiapageranganpemudayang
dapatmengelaksampaiduakaliini.

"SayabernamaBayisandariKhitanmusuhbesarKweeSeng..."

"KeparatorangKhitan!Kautelahbersikappengecut!"KembalipatjiuSin
ongmenyerang,kaliinilebihhebat.Bayisangelagapandanmaklumbahwaia
tidakbolehmainmainmenghadapikakekini,makaiacepatmelompatke
belakangdanmelarikandiridalamgelap,PatjiuSinongmengejarsambil
memakimaki.

Sementaraitu,LiuLuSianyangpucatmukanyamenyaksikanKweeSeng
terjerumuskedalamjuranghitamyanghanyadapatberartimaut,merasa
heranmelihatseoranggadispakainputihlariketepijurangsambilmenangis
danketikaiamendekat,iatekejutmengenalwanitaitusebagaiwanita
pakaianputihyangiahadapidiatasgentenggedungdalambentengJenderal
KamSiEk,gadisyangmenjadisuci(kakakseperguruan)KamSiEk!Pada
saatitu,LaiKuiLanmembalikkantubuhnyadenganpipibasahairmataia
mendampratLuSian.

LuSianyangingatbahwagadisituadalahkakakseperguruanKamSiEkyang
dikaguminya,menjawabhalus,"Ciciyangbaik,kalaumemangsejaktadikau
mengintai,tentukaumaklumbahwabukanakumaupunayahkuyang
membuatKweeSengterjerumuskedalamjurang,melainkanseorangyang
mengakubernamaBayisandanyangsekarangdikejarkejarayah.Akan
tetapi,engkau,bagaimanakaumengenalKweeSengdanmengapapulakau
menangisinya?"

TibatibawajahKuiLanmenjadimerahsekali.Diaseoranggadisyangjujur,
makadenganmenabahkanhatiiaberkata,"Kweetaihiaptelahmenolongku
daripadaSiLaknatBayisan.Akuberhutangbudi,berhutangnyawadan
kehormatankepadaKweetaihiap!Biarpunkautelahmenyianyiakancinta
kasihnya,berlakukejamkepadanyanamunaku...aku...ah..."Iamenangislagi.

"Cici!Kaucintapadanya?"PerasaanLuSiantersinggungdaniamerasa
kasihanjugapadagadisini.

"Ya!Akucintapadanya!Aku...aku...takkansudiberjodohdenganoranglain
!Sekarangiatelahtewas...ah,apalagiyangkuharapkandiduniaini?Aku...
akuakanberdoaselamanyauntukarwahnya..."SambilterisakKuiLanlalu
membalikkantubuhdanlarimenurunipuncakdengancepatsekali.

LuSianmenariknapaspanjang,diamdiamiamenyesalpulaakankesudahan
pertandinganantaraayahnyadanKweeSeng.Iatidakmembalascintakasih
KweeSengkarenahatinyasendirisudahtercuriolehkegagahandan
kejantanankamSiEk,akantetapiiapuntidakbisamembenciKweeSeng,
tidakmenghendakipendekaritumatisecarabegitumenyedihkan.

Setelahmalammulaibergantifajar,ayahnyamuncul.LuSiancepat
menyongsongayahnyadenganpenuhharapanayahnyadapatmenangkap
danmembunuhBayisanyangmencurangiKweeSeng.Akantetapiwajah
ayahnyamuramdanterdengarayahnyaberkatamarah."Iblisjahanam
Bayisanitu!Kepandainnyabolehjuga,ilmularicepatnyahebatdania
menggunakankegelapanmalammenghilangdarikejaranku.LuSian,kau
seoranggadisyanggobloksekali!"

LuSianmembelalakkanmatanya,terheranheranmendengarteguran
ayahnya.Akantetapi,kalauayahnyasedangmarah,gadisinitakberani
banyakbicara,maklumbahwakalauayahnyamarahsukaruntuk
dikendalikan.

"KaumenolakKweeSengsamadenganmembuangmutiarakedalamlaut,
apakahkauhendakmemilihbatukali?Dimanadiduniainiadacalonsuami
yanglebihbaikdangagahdaripadaKweeSeng?Siapapunjugayangkau
pilih,akutentutidakakanmerasacocoksetelahkaumenolakKweeSeng."

"Ayah,dalamsoalperjodohan,akuinginmemilihsendiri.Akutidakcinta
kepadaKweeSeng,betapapungagahdanpandaidia!"

"Huh!Kaukeraskepaladansombong!TidakakanKweeSengkeduadi
duniaini."

"TidakadaKweeSengkeduamemang,akantetapipastiadayangmelebihi
dia!"

"Takmungkin!Sudah,marikitapulangsaja.Kejadianinibenarbenar
membikinhatikupenuhkekecewaandanpenyesalan."

"Ayah,kaumenyesalkarenakautidakdapatmenguraskepandaiansimpanan
KweeSeng.Kautidakpedulitentangperjodohanku,asalkaudapat
menambahilmuilmuyangkaukumpulkan!"

Karenarahasianyaditebaktepatolehputerinya,PatjiuSinongmenjdi
marah."Kauanakkeciltahuapa?Betapapunsukakumengumpulkanilmu,
namunakumasihmemikirkancalonsuamimu.Kalaukauberjodohdengan
KweeSeng,berartisekalipanahmendapatkanduaekorharimau.Pertama,
kaumendapatjodohpemudapalinghebatdidunia,kedua,setelahiamenjadi
suamimu,berartiiamenjadikeluargakitadanilmuilmunyajugamenjadi
ilmukeluargakitayangakanmembikinBengkauwmakinbersinar.Tolol
kau.Hayopulang!"

"Tidak,Ayah.Akubeluminginpulang.Akuinginberkelana."BantahLuSian
yangsebenarnyainginmendekatiKamSiEkpujaanhatinya.

PatjiuSinongmelotot,akantetapihatinyasudahterlalukecewauntuk
memusingkanurusanini.Sudahterlaluseringputerinyainiberkelana
seorangdiridaniapuntidakkuatirkarenaputerinyamemilikikepandaian
yanglebihdaripadacukupuntukmenjagadiri.

"Sesukamulah,anakbandel.Akantetapikalaudalamwaktusetahunkau
tidakpulangmembawajodohmuyangsetimpal,kauakankucaridankuseret
pulang,kukurungdalamkamarsampailimatahuntakbolehkeluar.
Sebaliknyakalaukaupulangmembawajodohyangmenyebalkan,akan
kubunuhlakilakiitudankauakankujodohkandenganseoranganggota
Bengkauwpilihankusendiri.Nah,kaudengarbaikbaikpesankuitu!"
Setelahberkatademikian,kakekitumendengusdantubuhnyaberkelebat
lenyapdarisitu.

SejenakLiuLuSiantertegun.Betapapunbesarrasasayangayahnya
terhadapdirinya,namunayahnyaberwatakkerasdanucapannyataditentu
akandipegangteguh.Bagaimanakalaukelakayahnyatidakmenyetujui
pilihannya?Ah,bagaimananantisajalah,demikianiamenghiburhati.Laluia
memungutpedangnyayangtadidilepaskanolehKweeSeng,sejenakberdiri
ditepijurangmelongokkebawah,bergidikmelihatjurangyanghitamtak
berdasardanmendengarsuaraberkericiknyaairjatuhdibawah,laluia
menariknapaspanjangdanberjalanpergimeninggalkanpuncakitu

Ketikatubuhnyamelayangkebawahdengankelajuanyangmenyesakkan
napas,KweeSengmaklumbahwanyawanyaterancammautyangiasendiri
takmungkindapatmenolong.Iaterjatuhditempatyangtakiaketahui

betapadalamnya,yanggelappekattaktampaksesuatudisekelilingnya.Oleh
karenaitu,iatidakberanimenggerakkantubuhdanmenyerahkannasibnya
kepadaTuhanYangMahaKuasa.

Suatusikapyangbaiksekalidanpatutdicontoh.Memang,sepandai
pandainyamanusia,sekalikaliiaakanmengalamihalyangmembuatiasama
sekalitidakmampuberdaya,dandimanaikhtiardanusahasudahtiada
gunanyalagi,memangjalanterbaikmenyerahkansegalanyakepadaTuhan
tanpakeraguanlagi,sebulatbulatnya.

Tepatlahkataparabijaksanabahwasegalasesuatudiduniaini,
kesudahannyaberadadalamkekuasaanTuhan.ApabilaTuhanmenghendaki
seseorangmati,biarpunsiorangbersembunyidilubangsemut,mautpasti
akantetapakandatangmenjemput.Sebaliknya,apabilaTuhanmenghendaki
seseorangtetaphidup,biarpunseribubahayadatangmengurung,pastiada
jalanorangituakantertolong.

KweeSengsudahhampirpingsankarenanapasnyasesak,kepalanyapening
dansemangatnyaserasamelayanglayang.Betapapuntabahnya,namun
malapetakayangdihadapinyainimembuatnyamerasangeri,membayangkan
apayangakanmenyambuttubuhnyayangpastiakanterbantinghancurluluh
padadasarjurang.Terlalulamarasanyaiamenanti,terlalulamarasanya
mautmempermainkandirinya,tidaksegeradatangmenjangkau.YaTuhan,
bisiknya,mengapasebelummatihambaMuiniharusmengalamisiksaan
beginimengerikan?

Tibatiba..."byuuurr!!"tubuhnyaterhempaskedalamairyangamatdingin.
Sebagaiseorangahlisilatyangilmukepandaiannyasudahamattinggi,tubuh
KweeSengsegeramembuatreaksi,bergerakmembalikmengurangi
tamparanair.Namuntetapsajaiamerasabetapakulitpunggungnyaseperti
pecahpecah,nyeri,perihdanpanasrasanya.Untungbaginyaairitucukup
dalamsehinggaketikatubuhnyatenggelam,iacepatmenendangkebawah
dantubuhnyamuncullagikepermukaanair.Masihgelappekatdisitu,dan
tibatibaKweeSengmerasaseremdanterkejutkarenatubuhnyaterseret
arusairyangbukanmainkuatnya.Kembaliiamenyerahkandirinyakepada
Tuhan.SekalitadiTuhantelahmenyelamatkannya,inialamatbaik,pikirnya.
Iahanyamenggerakkankakitanganagartubuhnyajangantenggelam.Arus
airitukuatbukanmain,tubuhnyadibawaberputarputarsampaikepalanya
menjadipening.Kembalirasatakutmencekamhatinya.Iaberputaran,halini
berartibahwaiaterbawaolehpusaranairya!ng!kuat.Benardugaannya,

makinlamamakincepatiaberputarandantibatibatubuhnyatanpadapatia
pertahankanlagi,disedotkedalamair!

KweeSengsudahsiap.Iamengambilnapascukupbanyakdanketikaia
beradadibawahairiamenggerakkankakitangannyakuatkuatsehinggaia
berhasilbebasdaripadapusaranairdibawahyangtidaksekuatdiatas.Kini
tubuhnyahanyutoleharusdanketikaiamenggerakkankakinyamuncul
kembalidipermukaanair,hatinyagirangmelihatbahwakiniiaterbawaoleh
airsungaiyangsempitdankuatarusnya,akantetapiyangtidakbegitugelap
lagisehinggaiadapatmelihat.Kanankirimerupakantebingtinggi,mungkin
adalimaratusmetertingginya,tebingbatugunungyanghijauberkilaudan
licinrata.Akantetapisungaikecilituternyatacukupdalam,kalautidak,arus
yangkuatitupastiakanmenghantamkannyapadabatubatu.

Karenatidakadatempatuntukmendarat,diapitapittebingtinggi,terpaksa
KweeSengmembiarkandirinyahanyut.Adaseperempatjamiahanyutdan
tibatibaiamengeluarkanseruankaget,wajahnyapucatdanhatinyangeri.

Betapatidakakanngerihatinyamelihatbahwatakjauhdidepannya,airitu
tertumbukpadatebinglainyangjugatinggidankiranyaairitumemasuki
terowongandidalamtebing!Bagaimanaakalnya?Untukmendarattidak
mungkin,kanankiritebingtinggidanlicin,didepanpuntebingyangsama,
menahanarusairtakmungkin!Celaka,pikirnya,kaliiniakuakandibanting
hancuroleharusairkepadatebingdidepan!Akantetapiiatidakmau
menyerahkepadamautbegitusajaselamaiamasihdapatberikhtiar.Iacepat
mengambilnapassampaimemenuhironggadadanya,kemudianiamenyelam
sedalammungkin.

Ikhtiarnyainimenyelamatkannyadaricengkramanmaut.Arusairpecah
pecahbagianatasnyamenghantamtebing,akantetapidibagianbawah
dengankecepatanluarbiasameneroboskedalamsebuahlubangyanglebar
garistengahnyakuranglebihduameter.Kalausajaterowongandidalam
perutgununginiterlalupanjang,tentuKweeSengtakkantertolonglagi
nyawanya.Iaterseretarusyangamatcepat,iahanyamenahannapas
meramkanmata,sedapatmungkinmengerahkansinkangditubuhnya
karenatubuhnyamulaiterbenturbenturbatu.Kalauiabukanseorang
gemblengan,tentusudahremuktulangtulangnya.Akantetapisiksaanalam
initerlaluhebatdaniasudahhampirpingsanketikatibatibaiamelihat
cahayaterangdiatas.Cepatiamenggerakkankeduakakinyayangterasa
sakitsakititudantubuhnyamumbulkeatas.Iamasihberadadalam

terowonganyangamatbesar,merupakanguapanjangyangamat
menyeramkan.Airmengalirditengahterowongan,kiniairmakinmelebar
danmakindangkal.Di!a!tasbergantunganbatubatuyangmeruncing
sepertitombakbesar,dindingyanghijauberkilauanterkenacahayamatahari
yangentahmenembusdarimana.Karenaairamatdangkalakhirnya
tubuhnyayanglemasitutersangkutpadabatu.

KweeSengmengeluh,kepalanyapuyeng,tubuhnyasakitsakitsemua,lemas
dantangankanannyakakulumpuhakibatracunjarumyangmasihmenancap
didalampundakkanannya.Rambutawutawutanmenutupimuka,
pakaiannyayangbasahkuyupitutidakkaruanmacamnya,robeksanasini.Ia
mengerahkantenaganyauntukbangkitberdiri.Kiranyaairhanyatinggal
sepahadalamnya.Ketikaiamerangkakminggir,airmakindangkalakan
tetapiiabeberapakaliterjatuhdankakinyatersangkutbatu.Airyangamat
jernih,akantetapipandangmataKweeSengamatgelap,pikirannyaamat
keruh.Iatidaktahubahwatakjauhdarisituberdiriseorangwanitatua,
seorangneneknenekyangmemandangkearahnyapwnuhperhatian.Nenek
initubuhnyakecilkurus,mukanyaamattuapenuhkeriput,pakaiannya
bersihakantetapipenuhtambalan.Matanenekiniterangjernihbersinar
sinar.

"Sungguhanehseorangmanusiaterbawaarusmautbisasampaikesini
dalamkeadaanmasihhidup!"Nenekituberkatapenuhkeheranan,akan
tetapiiasegeramelangkah,gerakannyacepatdancekatansekaliketikaia
melihatKweeSengmengeluhpanjangdantergulingrobohditepisungai,tak
bergeraklagikarenasudahpingsan.

Amatlahmengherankandanmengagumkanbetapaneneknenektuarenta
yangkurusitusetelahmemeriksanaditanganKweeSeng,lalumengangkat
tubuhKweeSengbagaikanmengangkattubuhseorangbayisaja,begitu
mudahdanringan,lalumembawatubuhKweeSengkesebuahruangandi
bawahtanahyangtakjauhdarisungaiitu,melaluiterowonganyangberlika
liku.DenganhatihatinenekitumerebahkantubuhKweeSengdiatas
pembaringanbatu,kemudiansekalilagimemeriksatubuhnya.Ia
mengeluarkansuarakagetketikamelihatbetapapundakkananKweeSeng
berwarnahitam.

"Aihhh,kejamnyaorangyangmenggunakanjarumberacun!"serunya,cepat
cepatiamengambilobatdaripojokdimanaterdapatmejadanlemaribatu,
kemudianiamenggunakansebatangpisaumerobekkulitpundakKweeSeng,

mengeluarkanjarumhitamyangbersarangdisitu.Denganbeberapakali
pijatandisekitarpundakiamengeluarkandarahhitamdanmenempelkan
sebuahbatuyangwarnanyaputihdanringansekali,besarnyasekepalan
tangan.Anehbukanmain,batuputihringanitudalamsekejapmatamenjadi
berubahhitamdanberat,dankiranyadarahyangberadadisekitarlukatelah
disedotolehbatuitu!Setelahmencucibatudanmengeringkannyakembalidi
atasapi,nenekitukembalimenggunakanbatumujijatuntukmenyedot
darah.Sampailimakalihalinidilakukan,setelahbatuituwarnanyaberubah
merah,barulahiaberhenti,menggunakanobatbubukdituangkankedalam
lukadanmembalutlukaitudengansehelaikainsuterayangagaknyaadalah
sebuahikatpinggang.

TekananbatindanpenderitaanlahiryangdialamiKweeSengagaknya
memanghebatsehinggaiaseakanakankeluarkembalidarilubangkubur,
terlepasdaricengkramanmautyangmengerikan,sehinggaketikaiaroboh
pingsanitu,selamatigaharitigamalamiatetapdalamkeadaantidaksadar.
Iatidaktahubetapalukalukanyadirawatsecaratekunolehseorangnenek
tua,tidaktahubetapasetiapharinenekitumenjagadanmerawatnyasiang
malam,tidursambildudukbersiladidekatpembaringanbatu.

Padaharikeempat,pagipagisekali,KweeSengsiumandaripingsannya.Ia
merasatubuhnyasakitsakitdanlemah,ketikaiamembukamatanya,ia
melihatlangitlangitbatuyangkasar.Pandangmatanyaterusmenjalari
dindingbatuituyangpenuhdengantulisanlebihtepatukirankarenadinding
itupenuhtulisanhurufyangagaknyadiukir.Hurufhurufnyahalusdanindah,
jelasmembayangkantulisantanganwanita,dansekilaspandangtahulahia
bahwatulisantulisanitumerupakansyairsyairyangamatindahpula
walaupunmengandungpeluapanhatiberduka.Ketikamendapatkenyataan
bahwaiarebahdiataspembaringanbatudidalamsebuah"kamar"batu
sepertigua,teringatlahKweeSengdancepatiabangkitduduk.Padasaatitu
iamelihatseorangnenekdudukbersiladiataslantai,dekatpembaringan
batu.

"Tubuhmumasihlemah,engkaumasihperluberistirahatlebihlamalagi.
Berbaringlah,akuakanmasakikandansayuruntukmu."

Suaraituhalussekali,teraturdansopansantun.KweeSengterbelalakkaget.
Nenekinibukanorangsembarangan,itusudahjelas.Akantetapi,disamping
ini,nenekitumembayangkansifatseorangterpelajartinggi,seorangyang
tahuakantatasusiladansopansantun,samasekaliberbedadengansikap

orangorangkangouw,pantasnyaseorangnenekyangbiasahidupdidalam
istanarajaraja!

Ketikamerasapundaknyasakitdanketikadiliriknyaiamelihatpundaknya
sudahdibalut,dantidakadarasakakumaupungataltandabahwapengaruh
racunsudahlenyap,tahulahKweeSengbahwanenekinimerupakan
penolongnya.Cepatiaturundaripembaringan,mengeluhkarenahampirsaja
iaterjungkalsakinglemahnyatubuh,kemudianiaterpaksaberlututkarena
nenekitutetapdudukbersila.

"Locianpwe(OrangTuaYangMulia)telahsudimemberipertolongankepada
sayaorangmudayangmenderita,sayaKweeSengtakkanmelupakanbudi
kebaikanini."

Nenekitutertawadanmenggunakanpunggungtangankananmenutupi
mulutnya,gerakankhaswanitasopanyangtakpernahmautertawasecara
terbukadidepansiapapunjuga.Kemudianterdengarpulasuaranyayang
halusdengangayabahasayangbiasadipergunakanolehparabangsawan,
"Salingtolongtidakmengenaltuadanmuda,danakupuntidakbermaksud
menolongmu,melainkankaulahyangdatangdanmembutuhkan
pertolonganku.AiritudisebutArusMaut,mahlukberjiwaapapunjugayang
terseretkedalamNerakaBumiini,tentutelahtakbernyawalagi.Akantetapi
engkauterseretmasukdalamkeadaanbernyawa.Ahhh,entahsetanyang
manamengirimengkaudatangkepadakuuntukmenemaniku!"

"Maaf,Locianpwe,sayakirabukansetanyangLocianpwemaksudkan.Tentu
Tuhanyangtelahmelindungisaya..."

"SudahterlalulamadahuluakumenggantungkannasibkukepadaTuhan,
terlalubanyakhatiinimemohon,terlaluseringmulutinimenyebut,akan
tetapibuktinya....Ah,kalautohadaTuhanitusamasekalitidakpedulikepada
diriku...."BukanmainpahitnyasuaradalamkatakatainidanKweeSeng
dapatmendugabahwanenekinitentutelahmengalamipenderitaanhidup
yangamatluarbiasasehinggahatinyaseakanakanmenjadibekudanpenuh
penyesalanmengapahidupnyaselalumenderitaseakanakanTuhantidak
mempedulikannya.Karenamenghadapiseorangnenekyangagaknyasakti
danmalahmenjadipenolongnya,iatidakmaumembantahlagiwalaupunia
merasapenasarandanterheranheranmengapaseorangnenektuayang

sudahmemilikiilmukepandaiantinggi,begitudangkalpandangannya
tentangkebesarandankeadilanTuhan.

"BolehkahsayamengetahuinamaLocianpweyangmulia?"akhirnyaia
bertanya.

"Ah,akusendiritidaktahusiapanamaku,akantetapikarenakausudah
beradadisinimenemaniku,biarlahkelakkauyangmemilihkannama
untukku.Sipasajaterserahkepadamu."Kembalinenekitumenutupimulut
menahansuaratawanya,kemudianiabangkitberdiri,gerakannyaringandan
cekatan,"Ah,sampailupaaku.Kautentulapar,untungpadamusimseperti
ini,daunkelabangdibawahGuhaSeratusGoloktumbuhdengansuburnya.
Daunkelabangmerupakansayuryangselainenakjugadapatmempercepat
kembalinyakesehatanmu,dandimasakdenganikanekorputihbukanmain
lezatnya."Setelahberkatademikian,nenekitupergimeninggalkannya.

KweeSengmemandangdenganmelongo.Tadiiaberlututdidepannenekitu
yangdudukbersila,merekaberhadapandalamjaraksatumetersehingga
jelasiadapatmenciumkeharumandaritubuhnenekitu.Halinitentusaja
amatjanggal,seorangnenekberbauharum?Apakahmemakaiminyakbunga
?Danmatanenekitu.Bukanmain!Diamdiammeremangbulutengkuk
KweeSeng,bergidiklahdia.Takmungkinnenekitumanusia.Ah,masih
hidupkahdia?Ataukahsebetulnyasudahmatidaninikahkeadaanneraka
dimanaiadihukumdandiharuskantinggalbersamaseorangiblisbetina?
NenektadimenyebutairituArusMautdantempatinidisebutnyaNeraka
Bumi!Gerakgeriknyamemangsepertimanusiayangberilmu,akantetapi
suaranyabegituhalus,matanyasepertimata...ah,sukarmencari
perbandingan,pendeknyabegitujernih,begitutajam,bagianputihnyatiada
cacat,bagianhitamnyaberkilauseakanmenyinarkanapi.Serasaiamengenal
mataini!Ah,takmungkin!

Tibatibanenekitumembalikkantubuhdandarijauhiaberkata,suaranya
bergemadiseluruhruangan,"Oya,diruanganpalingkiriterdapatkamar
kitab,kalaukausukakaubolehmembacakitabyangmanasaja.Kitabkitab
tuayangsukarsekalidibaca,akusendiriogahmembacanya!"

SuarainimenyadarkanKweeSengdaripadalamunannya.Mengapaiaharus
merasangeri?Manusiamaupunsetan,nenekitutelahmembuktikanniat

baikterhadapdirinya.Telahmenolongnya,mengangkatnyadarisungai,
merawatlukanyasampaisembuh,dankinimalahbersiapmenyediakan
makananuntuknya.Kitabkitabkuno?Lebihbaikmelihatlihatdaripada
dudukmenantiorangmasak,karenateringatakanmasakan,perutnyayang
perihakanmakinterasa.Iabangkitberdiri,menahannapasdan
mengumpulkankembalikekuatannya.KweeSengmerasabetapalemahnya
tubuh,seakanakanhabissemuatenaganya.Hemm,untungnenekituberniat
baik,kalaumengandungniatjahatterhadapnya,dalamkeadaansepertiini,
tentuiatakkanmampumengadakanperlawanansamasekali.Dengan
terhuyunghuyungiamenyeretkeduakakinyamenujukekirimelaluijalan
terowonganmencarikamarkitabkitabitu.

Ketikamemasukikamardalamtanahpalingkiri,iaberseruherandankagum.
Dindingkamaritumerupakanrakbukudandisituberdiribanyaksekali
kitabyangberjajarrapi.Sekilaspandangiamenaksirbahwadisituterdapat
tidakkurangdariseratusbuahkitabyangtebal!Sebelummenjadiahlisilat,
KweeSengadalahseorangkutubuku(penggemarbacaan),apalagikitab
kitabkunoyangmengandungfilsafatfilsafatberat.Kinimelihatkitabkuno
berderetderetrapi,iasepertiseorangkelaparanmelihatdagingsegar.Lupa
iaakansemuakelemahantubuhnya,setengahtubuhnya,setengahmeloncat
iamendekatirakbukubatuitudanjarijaritangannyagemetarketikaia
memeriksajuduljudulbuku.Ternyatakitabkitabituadalahkitabkitab
mengenaiAgamaTo,sebagianpulamerupakankitabdongengdongengraja
rajajamandahulu,kitabberisisyairsyairparapujanggakuno.Sampai
bingungKweeSengakanmelihatbacaanmanayangakaniadahulukan.
Karenainginsekalitahusemuakitabitu,iatidakmaumengambilsebuah
diantaranya,melainkaniamembukalembaranpertamadarisemuakitab
untukmengetahuijudulnya.Duabuahkitabamatmenarikhatinya,yaitu
kitabSiulian(Meditasi)danyangsebuahlagikitabtentangrahasialetakdan
gerakangerakanbintangbintang.

Yangmulamulaiabukadanbacaadalahkitabtentangsamadhiitudan
alangkahgiranghatinyaketikaiamendapatkenyataanbahwakitabkunoitu
benarbenarmerupakankitabrahasiayangamatberharga,dimana
dijelaskantentangpelbagaiilmusamadhi,caracaranyadansegalayang
berhubungandengansamadhimengenaiperedaranjalandarah,pernapasan
danlainlain.Iapernahmelatihdiribersamadhiuntukmelatihlweekangdan
memperkuatsinkangnya,akantetapipelajaranyangiadapatdahulu
amatlahdangkaldantakberartikalaudibandingkandenganisikitabini.
Bagaikanseorangmiskinmenemukansebuahbatupermatayangtakternilai
harganya,KweeSengmembawakitabSamadhidanPerbintanganitukeluar
darikamarkitabdankembalikeruangantadi.Betapapunjuga,iaharus

mintaijinduludariSiPemilikKitab.Mengingatini,iatercengang.Ternyata
wanitaitubukansembarangorang!Denganmemilikikitabkitabsepertiini,
jelasbahwanenekituadalahseorangyangmemilikiilmuyangamattinggi!
Heraniamemikirkan,siapagerangannenekituyangmengakutidakpunya
nama,bahkanmintaiakelakyangmemilihkannamauntuknya!

IasedangtekunmembalikbaliklembarankitabSamadhiketikanenekitu
yangmunculmembawamangkokmangkokbatudenganmasakanyang
masihmengebuldanmasihmenyiarkanbauyangsedapsedapaneh.Cepat
KweeSengmenutupkitabnyadanberlututlagisambilberkata,"Mohonmaaf
sebanyaknyabahwasayaberanilancangmenggangguLocianpweyang
budiman,beranipulamemasukikamarkitabyangterahasiamengambildua
buahkitabini.ApabilaLocianpwememperkenankan,sayamohonpinjamdua
iniuntuksayabaca."

Nenekitutakbergerakkulitmukanya,menaruhmangkokmangkokmasakan
diatasmejabatu,lalumenghadapiKweeSeng,memandangkearahduakitab
itu,"Hemm,bangkitlah.Takenakmelihatkausedikitsedikitberlututseperti
itu.Kitaberduaseakanakanhidupdiduniatersendiri,terpisahdaridunia
ramai,mengapaharusmemakaibanyaktatacarayangpalsu?KweeSeng,
duduklahdanmarikitamakan.Kaumemilihkitabkitabitu?Hemm,kitab
tentangSamadhidankitabPerbintangan?Ah,justeruduakitabituyangaku
sendiripalingtidakdoyan(tidaksuka)!Terlaluruwetdankalimat
kalimatnyaamatkuno,pengertiankutentangsastratidaksampaidisitu.Kau
bacalah,danbolehmemilikiduakitabitu."

BukanmaingirangnyahatiKweeSeng."Locianpweamatmulia,terimakasih
ataspemberian....""Siapamemberi?Kitabkitabitusudahberadadisini
sebelumakulahir!Marikitamakan,perutmukosongdankitalanjutkan
bicaranantisaja."

Untukmenghormatiajakanorangyangdemikianmanisbudi,KweeSeng
tidakbanyakcakaplagi,lalumenghadapihidangan.Ternyatamasakanitu
adalahmasakanikanyanggemukbersamasayursayuranyangberwarna
hitam.Kelihatannyasayuritumenjijikkan,terasagurihdansedap.Tanpa
malumalulagiKweeSengmakandenganlahapnyadanmendapatkenyataan
bahwaperutnyamenjadihangatdanbadannyaterasasegarsetelahmakan
hidangananehitu.

SehabismakanKweeSenghendakmembantuSiNenekmencucimangkok
batu,akantetapicepatcepatSiNenekmencegahnya,"Mencucimangkok
adalahpekerjaanwanita,kalaukaumembantudancanggungsampai
membikinpecahmangkokbatu,akuharusbersusahpayahmembuatlagi."
NenekitulalupergilagidanketikaKweeSengmengikutinya,ternyataNeraka
Bumiinimerupakantempattinggalyanglengkapjuga.Adaairmancuryang
jernih,dandisuatusuduttumbuhbermacamsayurananehyangdaun
daunnyaberwarnahitamkehijauan,adayangkemerahan.Tidakkekurangan
kayubakardisitu,agaknyadarikayukayudanrantingrantingyangterbawa
aliranArusMaut,ditampungdandikeringkanditempatitu,dimanaterdapat
sinarmataharimenyinarmasukmelaluitebingyangtakdapatdiperkirakan
tingginya.

JalanlainuntukkeluardariNerakaBumiinitidakadasamasekali!Mereka
telahterkurunghiduphidupdanagaknyahanyamelaluiterowonganairitu
sajajalankeluarmasuknerakaini!Untukmemasukinyasaja
mempertaruhkannyawa,apalagikeluarnya,harusmelawanarusyangbegitu
deras,agaknyatidakmungkinlagi.Mendapatkenyataanini,KweeSenglesu
danduka,akantetapikalauiateringatakanderitahidupkarenaputuscinta,
ditolakkasihnyaolehLiuLuSian,iatidakinginlagikembalikeduniaramai.

Tempatitubiarpunmenyeramkandansederhana,namuncukupenakuntuk
menjaditempattinggal.Makanancukup,aircukup,sinarmataharipuntidak
kurang,dandisituterdapatseorangnenekyangmerawatnyabegituteliti
penuhperhatiansepertiseorangnenekmerawatcucunyasendiri.Masih
terdapatratusanlebihkitabkunotebaltebalyangagaknyatakmungkin
dapathabisbiarpuniabacasetiapharisampaiselamaiahidup.Mauapalagi
?

NamunternyatakitabSamadhiituamatmenarikperhatianKweeSeng.
Makindibacamakinmenarik,makindipelajarimakinsulit.Akantetapi,
setiapkaliiamencobabersamadhimenurutpetunjukpetunjukisikitab,
KweeSengmendapatkenyataanbahwahasilnyaluarbiasa.Tenagadalamnya
cepatpulihkembali,behkaniamerasabetapadenganlatihanmenurutkitab
itu,tenaganyamenjadimakinkuat,pikirannyamakinjernihdantubuhnya
terasanyamanselalu.Makintekunlahiamempelajariisikitabdankadang
kadangsajaiamembacakitabkeduatentangperbintangan.Kitabinipun
menarikhatinyakarenasetelahmembacatentangpergerakanbintang
bintangiamendapatpandanganyangluastentangilmusilat,apalagitentang
ilmupedangnyaCapjitsengkiam(IlmuPedangTujuhBelasBintang)!


Nenekitujarangsekalibicara,namundalamsikapdiamnya,nenekitu
kelihatanamatmemperhatikansegalakeperluannya.Bahkanpakaiannya
yangrobekrobekitutelahditambaliolehSiNenek.SeringkaliKweeSeng
memutarotakuntukmenerkasiapagerangannenekiniyangtakpernahmau
mengakunamanyamaupunriwayatnya.KetikaKweeSengmencobauntuk
mendesak,nenekitubersungutsungutdanmenjawabdengansuarakesal.
"Sudahlah,kausebutsajaakunenek,habisperkara.Akutidaksukakausebut
sebutlocianpwesegala.Orangmacamakuiniadakepandaianapasih?"

TertegunKweeSengkadangkadangmenyaksikansikapnenekini.Begitu
mudahngambuldanmarah,kadangkadangdiamtermenungsepertiorang
menyedihkansesuatu.Untukmenyenangkanhatinyaterpaksaia
menghilangkanpanggilanlocianpwedanmemanggilnyanenek.Anehnya
kadangnenekitutertawamenutupimulutnyamendengarsebutanini.Dan
yangamatmembingungkanhatiKweeSeng,setiapkalinenekitu
memandangnyadenganmatabeningjernihmemancarkansemangat
bernyalanyaladanamattajam,iamerasaseakanakanpernahmelihatmata
macamini.Akantetapientahkapandandimana,iatidakdapatingatlagi
karenamemangrasanyabarupertamakaliiniiabertemudenganseorang
nenekyangbeginianeh.

Denganmendapathiburankitabsamadhiituwaktutidakterasalagioleh
KweeSeng.Sakingtekunnyaiamelatihdiridalamsamadhidan
memperdalamilmusilatnyadarikitabPerbintangan,takterasalagiiatelah
terkurungdidalamNerakaBumiituselamahampirseribuhari!Tigatahun
lewattanpaterasaolehKweeSengyangsemakingirangmenyaksikan
kemajuanilmusilatnya.Tenagasinkangnyahebatsekalisehinggaketikaia
mencobakeduatangannya,hawapukulannyasanggupmenahanaliranair
yangderasuntukbeberapadetik!Denganlatihanlatihanberdasarkanilmu
perbintangan,iadapatmenggunakanduabuahrantinguntuk"mendaki"naik
sepanjangdindingtebingyanglicindankerasdengancaramenancap
nancapkanduarantingitusecarabergantian,merayapsepertiseekor
kelabang!

HubungannyadengannenekitumakinakrabdanselamaituSiNenek
memperlihatkansikapyangpenuhkasihsayang,benarbenariamerasa
sepertidekatdenganseorangneneksendiri,ataubahkandenganibusendiri!
TidaklahmengherankanketikapadasuatuhariKweeSengmenyatakan
keinginannyauntukmencarijalankeluar,nenekitumenangistersedusedu!


"Kalaukaupergi...aku...akumatisaja..."SiNenekberkatadalamtangisnya.

"Nenek,mengapabegitu?"KweeSengmenghibur."Percayalah,kalauakubisa
mendapatkanjalankeluar,tentukauakankuajakkeluardarinerakaini
dan..."

"Tidak...!Tidak...!Mauapaakumencarideritadiduniaramai?Akumaumati
disini!"

KweeSengterharu,melangkahmajudanmenyentuhpundaknenekitu.
"Harapkaujanganberpendirianbegitu,Nek...!"

"Jangansentuhaku!"Tibatibanenekitumenggerakkanpundaknyadan
KweeSengmerasabetapadaripundakitukeluartenagadoronganyang
cukuphebat.Iamerasaheran.Memanghebattenagadoronganpundakyang
hanyadigerakkanbegitusaja,akantetapiiaharusakuibahwatenagaitu
tidaklahsehebatyangiasangka.Tenagamurnidarisinkangnenekini
agaknyatidakakanmelebihitenagasinkangnyasendiri.Haliniamatlah
mengherankan.

"Nenekyangbaik.Akuharusmengakubahwaakutelahmenerimabudimu
bertumpuktumpuk,sampaimatipunakutakkanmampumembalasbudimu.
Olehkarenaitu,perkenankanlahakumencarijalankeluardanmembawamu
diduniaramai,danakubersumpahakanmenganggapkausebagainenek
atauibusendiri,danakuakanberbaktikepadamu,merawatmu,menjagamu
untukmembalasbudi..."

"Cukup!Akutakmaudengarlagi!"Nenekitulalumeninggalkannyadengan
sikapmarah.KweeSengdudukterlongong,terheranheran.Akantetapisikap
nenekitutentusajatidakmemadamkanniatnyauntukmencarijalankeluar.
Betapapunbesariaberhutangbudi,masaiayangmasihmudamenguburdiri
sampaimatiditempatitu?

Tibatibaterdengarsuaraberkerosokanhebatdisebelahatas,dankeadaan
menjadigelap.CepatcepatKweeSengmenyalakanlampudariminyakyang
dikumpulkandariikansehinggakeadaandisitumenjadiremangremang.
Nenekitudatangberjalanperlahan.

"Suaraapakahitu,Nek?""Hujan!Agaknyaakandatangmusimhujanbesar.
Dulupernahsampaitigapuluhharilebihtidakcahayamatahari,gelapdisini
danArusMautmengalirderasmengamuk,membabibuta."

"Wah,celaka!Tentudisiniterendamair,Nek?"

"Jangankuatir.Airitumembanjirkedepan,teruskeluarmelaluiterowongan.
Takpernahbanjirdisini,akantetapisukarmenangkapikan.Makasebelum
banjirbesardangelapdatang,kitaharusbanyakmengumulkanikanuntuk
bahanmakan,jugamengumpulkansayur."

Tigaharimerekakerjakeras,setiapsaatmenangkapikandan
mengumpulkankayubakar,sayursayur.Kemudiantibalahmusimgelapdan
hujanyangdikuatirkan.Airyangmengalirkedalamterowonganitumenjadi
liardanbesar,batubatuditerjangnyahanyut,suaranyamemenuhiruangan
itu,bergemamenakutkan.Lubangdiatasmelaluitebingtebingtinggiitu
tidakdijengukmataharilagi.Gelappekat,hanyaditerangilampuminyak
yanghanyakadangkadangkalauperlusajadinyalakan,harusseringkali
dipadamkan,apalagidiwaktumerekatidur,untukmenghematminyaknya.Si
Nenektidakmarahmarahlagi.Dalamkeadaanterancamitumereka
seringkalidudukbercakapcakap.

Padaharikeempat,didalamgelappekatkarenalampusudahdipadamkan,
nenekitubertanyasuaranyahalusmenggetarpenuhperasaan,"KweeSeng,
apakahmasihadaniathatimuuntukkeluardarisini?"

KweeSengterharu.Suaraitumenggetar,jelasbahwanenekituamatkuatir
ditinggalkan."Sesungguhnya,Nek.Akuyangmasihmudatakmungkinharus
menguburdisiniterusselamanya.Akuakankeluardantentusajabesar
harapankuuntukmengajakmukeluar.Kaumemilikikepandaian,tentudapat
pulakeluarbersamaku."


Heningsejenak.InginsekaliKweeSengdapatmelihatwajahnenekituatau
lebihtepatmelihatmatanya,karenawajahnenekyangkeriputanitutak
pernahmembayangkanisihatinya.Akantetapimatanyadapat
membayangkan.Namundidalamgelapituiahanyamenanti,takdapat
melihatapaapa.

"KweeSeng..."tertahanlagi."Ya,Nek?Adaapa?""Kaubilanghendak
merawatkuselamaakuhidup.Akantetapiakutidaktahuorangmacamapa
kauini,darimanaasalmudanbagaimanakausampaidapattibaditempat
ini.Belumpernahkauberceritatentangdirimu."

KweeSengtersenyumdidalamgelap.Memangtakpernahiabercerita.
Bukankahnenekitupuntakpernahmenanyakandantakpernahpula
menceritakantentangdirinya?Pertanyaannenekitumerupakanharapan.
AgaknyaSiNenekhendakmenimbangnimbanguntukiaajakkeluardidunia
ramai!

"Akuseorangyatimpiatu,Nek.Orangtuakumeninggalsejakakumasihkecil.
Akuhidupmengabdikepadaorangorang,menjadiburuhtani,menggembala
kerbau.Diduniainitidakadaseorangpunkeluargaku.Akuseorang
mahasiswagagal,kepalangtanggung.Siucai(lulusanmahasiswa)bukan,buta
hurufpunbukan.Lebihsenangilmusilat,itupunserbatanggungtanggung."

"Ilmusilatmuhebat,kepandaianmuluarbiasa,iniakutahu."BantahSi
Nenek.

"Ah,agaknyamendapatsedikitkemajuanberkatduabuahkitabyangkau
pinjamkan,Nek."KemudianKweeSengmenceritakansemuapengalamannya,
karenamakinbanyakiabicara,makinterlepaslidahnya.Iamenganggap
seakanakaniaberhadapandenganneneknyaatauibunyasendiri.Segala
dendamdansakithatiiakeluarkan,iatumpahkankarenajusteruselamaini
iamembutuhkanseorangyangdapatiaceritakanuntukmenumpahkan
semuadendamdansakithati.IaberceritatentangAngsiauwhwa,
kembangnyapelacurdiseeouwyangbernamaKhuKimLinitu,iabercerita
pulatentangLiuLuSianyangmenampikcintakasihnya.Iamenuturkan

pertempurannyamelawanPatjiuSinongyangmengakibatkaniaterjungkal
kedalamArusMautdanyangmenyeretnyakedalamNerakaBumiitu.

"Nah,begitulahriwayatku,Nek.Nek,apakahkautertidur?"KweeSeng
mendongkoldanbertanyaagakkeras.Iaberceritaduajamlebih,mulutnya
sampailelah,akantetapinenekitudiamsaja,agaknyasudahtertidurpulas!
Akantetapiternyatatidak.Iamendengarsuaranenekitumenjawab,suara
yangseraksepertiorangmenangis.

"Nek,mengapakaumenangis?""Aku...akukasihankepadamu,KweeSeng.
OrangmacamLiuLuSianitumanapantaskaucinta?Agaknya...agaknya
lebihpatutkaumencintaAngsiauwhwa."

"Hemm,memangagaknyabegitu.Danterusterangsaja,akumengalami
kebahagiaanyangtakkanterlupaolehkuselamanyabersamaAngsiauwhwa,
walaupunhanyasatumalam.Ah,siapasangka,iameninggalduniadalamusia
muda..."

"Kurasalebihbaikbegitu.Diasudahmenjadipelacur,apakahbaiknya?Hina
sekaliitu!Lebihbaikmati!Akantetapi,apakah...kaudapatmencintanya
andaikataiatidakmati?"

"Hemm,kurasa...halitumungkin.Diawanitayanghebat!Danwataknya...ah,
jauhlebihmenyenangkandaripadaLiuLuSian..."

Heningpulasejenak,akantetapiKweeSengmasihmendengarnenekitu
terisakisakmenangis,iamendiamkannyasaja,mengirabahwanenekitu
masihterharumendengarriwayathidupnyayangmemangtidak
menyenangkan.Iapunmenjaditerharu.Nenekinisudahamatmencintainya,
sepertikepadaanaksendiri,ataucucusendirisehinggamendengarsemua
penderitaannya,nenekinimenjadiamatberduka!Akantetapisetelahlewat
satujamnenekitumasihsajaterisakisak,KweeSengmenjadikuatirjuga.

"Nek,apakaumenangis?Sudahlah,harapjanganmenangis,menyedihkan
hati,Nek."


Akantetapinenekitutetapmenangis.KweeSengcurigadankhawatir.
Janganjangannenekyangsudahtuarentainijatuhsakitkarena
kesedihannya.Iamencetuskanbatuapidanmembakardaunkering,
menyalakanpelita.Akantetapibegitulampumenyala,menyambarlahangin
yangkecilakantetapikerasdanapiitupunpadam.KiranyaSiNenek
meniupnyadarijauh,memadamkanapi.

KweeSengmengangkatpundak."Nek,kaumengkuatirkanhatikukarena
menangissejaktadi.Diamlah,Nek.Apakahkausakit?"

Tidakadajawabanpula,akantetapisuaraisakitumengendurdanmereda,
akhirnyaterdiam.LegahatiKweeSengdaniasudahmerebahkandiri
telentang,bermaksuduntukberistirahatdantidur.Akantetapibeberapa
menitkemudianterdengarsuaraSiNenek,agakjauhdaritempatia
berbaring.

"KweeSeng...""Ya,Nek.Adaapa?""Kalaukaukeluardarisini..."berhenti
seakansukardilanjutkan."Ya....?"KweeSengmendesak."....Akutidakakan
ikut.Tapiakuhanyamempunyaisebuahpermintaan...""Ya...?Permintaan
apa,Nek?Tentuakusiapuntukmelaksanakansemuapermintaanmu."

"KweeSeng,bukankahkaubilangbahwakauberhutangbudikepadakudan
sanggupuntukmembalasbudidenganmerawatkuselamanya?"

"Betul,Nek,betul.Karenaitukauharusikut..."

"Takperlukaulakukanhalitu.Takperlubersusahpayahmerawatkuselama
hidup.Sebagaigantinya,akuhanyamintasedikit.."

"Apa,Nek?Katakanlah."Heningkembalisampailama,menegangkanhati
KweeSengyangmakintidakmengertiakankeanehannenekitu.

"Ya,Nek?Bagaimanakehendakmu?""KweeSeng,keadaanhujandangelap
iniakanmakanwaktusedikitnyalimabelasharilagi."

"Ya,betulagaknya.Lalu?""Selamaitukautidakbolehmencobakeluar..."

KweeSengtertawa.Hanyainikahpermintaannya?Gilabenar.Mengapa
bersusahsusahmengucapkannya?"Hahaha!Tentusaja,Nek.Tidakusah
memintapunbagaimanaakudapatkeluarkalauArusMautbegituhebat
mengamuk?"

"Selamagelapdanhujankautinggaldisinidan...""Ya...??"KweeSengmulai
tidaksabar."....dan...kitamenjadisuamiisterisampaihujanberhenti!"

"Apa??"KiniKweeSengterloncatkeatasdanjatuhberdebukdiatastanah.
Begitusajaiatergulingdariataspembaringanbatu,sakingkagetnya.Ia
terhenyakdiataslantai,terlongongkeheranan,seketikamenjadibisutak
dapatmengeluarkansuara.Setelahlidahnyatidakkakulagi,suarayangdapat
keluardarimulutnyahanya,"...apa...??...ah...bagaimana...?"Iatidakpercaya
kepadatelinganyasendiri.

Suaranenekitupenuhkegetiran,terdengarlirihmengandungrasamalu.
"Hanyaitupermintaanku.Kitamenjadisuamiisterisampaipadasaatkau
berhasilkeluardarisini,yaitusetelahhujanberhenti."

KweeSengmeloncatberdiri,mengepaltinjunya,mengerutkankeningnya.
"Apa??Gilaini!Takmungkin!!"

Sunyisejenak,laluterdengarnenekitutersedusedumenangis,ditahan
tahansehinggasuaratangisnyatertutup,agaknyakeduatangannenekyang
kecilitumenutupimulutdanhidungagarsedusedannyatidakterlalukeras.
Kemudianterdengarsuaranenekitumakinjauhdarisitu,diantaratangisnya,
"Ah,akutahu...kautentumenolak..."

KweeSengterdudukdiataspembaringanbatu,adasejamlebihtakbergerak
gerak,seakanakaniasudahpulaberubahmenjadibatu.Suarasedusedan
nenekituseakanakanpisaumenusuknusukjantungnya.Apakahnenekitu
sudahmenjadigila?Neneknenekyangmelihatkeriputdimukanyatentu
berusiaenampuluhtahunkuranglebih,bagaimanainginmenjadiisterinya?
Manaiasudimelayanikehendaknenekyanggilagilaanini?Menjemukan
sekali!Sialan!KweeSengmengumpatdirisendiri.Adawanitayang
mencintanya,seorangneneknenekhampirmati!Manamungkinia
membalascintaseorangneneknenekyangburukrupa?Teringatiaakan
Angsiauwhwa.TeringatpulaLiuLuSian.

GadisputeriBengkauwitupunmenolakcintanya.Padahaliatergilagila
kepadanonaitu.Penolakancintayangmenyakitkanhati.KweeSengterkejut
teringatakanhalini.Nenekitupunmencintanya,mencintadengansuci,
sudahdibuktikandenganperawatandanpelayananyangdemikiansungguh
sungguhpenuhkasihsayangselamaseribuhari!Dandiamenolakcinta
nenekitu.Menolakbegitusaja!Padahalnenekitupunhanyamenghendaki
pembalasancintahanyauntukbeberapaharilamanya!Ah,betapasakithati
nenekitu,dapatiamembayangkannya.Iamenjadiseorangyangtakkenal
budi!Mungkinnenekitupunhanyaingindiakuisebagaiisterisaja,hanya
inginiadekatidaniasebutisteri,taklebihdaripadaitu.Mungkinnenekitu,
inginmenjadikanpengalamanmanisinisebagaikenangkenanganmanis
untukdibawamati!Nenekinisemenjakkecilberadadisini,demikian
pengakuannyabeberapahariyanglalusecarapendekketikaiatanya.Berarti
bahwanenekinitakpernahmengalamidewasadiduniaramai!Sebagai
wanitayangselamanyatakpernahmenjadiisteriorang,tentutimbul
keinginanuntukmenerimaperlakuanmanisdariseorangpriayangmengaku
sebagaisuaminya!Ah,betapabodohnya.Apasihartinyapengorbanan
sekecilini?Hanyabermainsandiwara,menyebutnenekitusebagaiisteri,
bicaramanisdanmenghiburdengankatakatapenuhsayang.Kiranyacukup
bagiSiNenekyangtakmungkinmenghendakilebihdaripadaitu.

BerjamjamKweeSengduduktermenung.Terjadiperangdidalamhatinya
sendiri,sedangkansuarasedusedannenekitutetapterdengarolehnya
makinlamamakinmenusukjantung.Teringatiaakanpengalamannya
bersamaAngsiauwhwa.Selamaiahidup,barusekaliituiabercintakasih
denganseorangwanita.Mencintadandibalascinta.Merasaikemesraan
seorangkekasihyangmencintasepenuhhatinya.Mendengarbisikanhalus
yangmenyatakancintakasihAngsiauwhwa,melihatmataindahdaridekat,
matayangmemandangkepadanyapenuhbayangankasihsayang,mata
yang..!KweeSengtersentakkaget.Mataitu!Matanenekitu!Itulahmata
Angsiauwhwa!Taksalahlagi.MataAngsiauwhwaSiKembangPelacur

TelagaBarat.Samajernihnya,samalebarnya,samatajamnyadanlirikannya
punsama.MataAngsiauwhwa!Pantasiamerasasepertipernahmengenal
mataituapabilaSiNenekmemandangnya.

"Ahhh...!"terdengarKweeSengberserumelaluikerongkongannya.Akan
tetapiAngsiauwhwasudahmati.Hanyapersamaanyangkebetulansaja.
Banyakmatawanitayangcantikcantikhampirserupadanagaknyanenekini
dahulupunseorangwanitacantik.Seorangwanitaterpelajardancantik
jelita.Kecantikanhanyasebataskulit.Kalauorangsudahmencinta,apa
artinyausia?Apaartinyakeburukanrupa?

Nenekitumasihmenangisterus.Darisuaratangisnya,KweeSengtahu
bahwanenekitutentupergimenyendiridikamarkitab.Memangseringkali
nenekitutidurdisana,ditempatyangsunyi,tempatistirahatyangpaling
jauhdalam"rumahtinggal"itu.Kalauiamenangisterussampaijatuhsakit
danmati,makaakulahpembunuhnya!Akumembalasbudinyadengan
menghancurkanhatinya.Ah,betaparendahperbuatanini!

KweeSengberdiri,merabarabadalamgelap,membawapelitadanbatuapi,
akantetapitidakberanimenyalakannya.Pertama,karenaiatakutkalau
kalaunenekitumarahmelihatiamenyalakanpelita.Kedua,karenauntuk
melakukan"sandiwara"yangbertentangandenganhatinyaini,lebihbaikdi
dalamgelap,tanpamelihatwajahSiNenek!Iamerabarabadanakhirnya
keduakakinyayangsudahhafalkeadaandisitu,membawanyakedepan
pintukamarkitab.Nenekitumasihterisakisakperlahan.

"Nek...akudatang...""...pergi!Mauapalagikaudatang?Kalaukau
mengejekku,maumenghinaku...,demisetan...akankubunuhkau!"

"Tidak,akuberhutangbudikepadamu,berhutangnyawa,bagaimanaaku
sampaihatimelukaihatimu?Akudatangkepadamuuntuk...untuk
memenuhipermintaanmu..."

Tibatibaisaktangisituberhentidansejenakkeadaanmenjadisunyisekali.
TakterdengarsesuatuolehKweeSeng,seakanakannenekitutidakhanya
berhentimenangistapijugaberhentibernapas!Kemudiantedengargerakan
nenekitumendekat,terdengarsuaranyamenggetarberbisik.


"Apa...?Kau..kautidakmenipuku...?Kau...kaumaumenerimakusebagai...
sebagaiisterimu...?"

"Ya!"jawabKweeSengdengansuarapenuhkeyakinan."Karenainilahcara
terbaikuntukmenyenangkanhatimu,untukmembalasbudimu.Aku
menerimapermintaanmudengankesungguhanhati,walaupunkitasama
tahubahwaakutidakmencintamu."Halinilahyangmenggangguperasaan
hatiKweeSengtadi,makakiniiaterpaksamengucapkannyaagariatidak
merasasepertiseorangpenipu.

"Ah,terimakasih...!"Nenekitutahutahusudahmerangkulnyadanmenangis,
mendekapkanmukapadadadanya,berbisikbisik,"Terimakasih...Kweekoko
(KandaKwee)...sekarangmatipunakutidakakanpenasaranlagi..."

GirangrasahatiKweeSeng.Ternyatadugaannyacocok.Nenekiniingin
mendapatkankenangkenanganmanisuntukdibawamati.Biarlahia
memenuhihasrathatiini,bukanmenipu,melainkanbersandiwara,karena
bukankahtadiiasudahmenyatakansejujurnyabahwaiamemenuhi
permintaaninihanyauntukmembalasbudi,samasekalibukankarenacinta?
Betapapunjuga,meremangbulutengkuknyamendengarsuarahalusnenek
itumenyebutnya"kakanda"!

"Niocu.."katanyaperlahansambilmengelusrambutdikepalayang
bersandardidadanya.Menggigiltubuhyangbersandardanmerapatpadanya
ituketikamendengarsebutan"niocu"."Karenakeadaantidakmengijinkan,
makakitamenikahtanpaupacara.BiarlahTuhanyangmenyaksikan
pernikahankitatanpaupacaraini,menyaksikanbahwapadasaatiniaku,
KweeSengmenyatakandirimusebagaiisteriku."

"Danaku,NenekNerakaBumi,padasaatinimenyatakanbahwakaumenjadi
suamiku...ah,Koko,betaparinduhatikuselamatigatahunini!Hampirgila
akudibuatnya,melihatengkausamasekalitidakpernahpedulikanaku...!"
Nenekitumemeluknyamakinerat.

Biarpunkeadaandisituamatgelap,KweeSengmasihmeramkanmatanya!
Akantetapihidungnyakembangkempis,bauharumyangselaluiarasakan
apabilanenekitumendekatinya,kinimakinmenghebat.Sedapharum
mengusirrasamuakdanjijikyangtadinyamulaimenggerogotihatinya.Dan
lenganyangmerangkulnyabegituhalus!Begituhalusdanhangat.Dania
teringatbetapasepasangmatanenekiniamatindahnya.Didalamgelapitu,
terbayanglaholehKweeSengakansemuakemesraanyangbarupertamakali
dialaminyaselamahidupnya,yaituketikaiaberjumpadenganAngsiauw
hwa.Hatinyatergerakdantanpaiasadari,iabalasmemelukdania
menundukkanmukanya.Tanpaiaketahui,nenekitupunsedang
menghadapkanmukakepadanya,sehinggamukamerekabertemu.

KweeSengtersentakkaget.MukaituhaluskulitnyasepertimukaAngsiauw
hwaketikadahuluiamenciumnya.Ah,KweeSeng,kausudahmenjadigila,ia
mengumpatdiri.Ininenek,tuabangkabermukakeriputan,hampirmati!
Pikirannyadanperasaannyamembantah,namunkenyataannya,iabukan
seorangnenekyangsudahtua,melainkandalamperasannyaiamemeluk
Angsiauwhwa!Beberapakaliiamenciumimukawanitadalampelukannya
ini,tangannyamerabarabamembelaimuka,rambutdanleher.Iayakin,ini
Angsiauwhwa!AkantetapiAngsiauwhwasudahmeninggaldunia!Mana
mungkin?

"Kweekoko...ah,betapacintakukepadamu..."Nenekituberbisikbisikdan
terisakpenuhkebahagiaandanharu.

SuaranyapunsuaraAngsiauwhwa!"Kweekoko,betaparindunyaaku
kepadamu..."

KweeSengteringatakanbatuapidanpelitayangialetakkandiataslantai.
Tangannyamerabarabadanlainsaatiatelahmencetuskanbatuapisehingga
bungaapiberpijarpijarmemberipenerangansekilatansaja.Namunsinar
terangsekilatitucukuplahsudah.Tangannyamenggigil.Dalamkilatansinar
bungaapiituiamelihatmukayanghalus,cantikjelita,hidungmancungbibir
merahmataindah.MukaAngsiauwhwa!

"Koko,jangannyalakanpelita,aku...malu..."DalamgelapKweeSeng
terbelalak.Akantetapiiasegeramemelukwanitaitu,penuhkasihsayang,
penuhkerinduanyangselamainiditekantekannya.


"Kekasihku...,kau..kauKimLin...Angsiauwhwa...alangkahrinduku
kepadamu!"

KweeSengmenjadisepertigila.Iamenumpahkanseluruhrasarindudan
cintanya,bahkancintakasihnyayangpernahiakandungterhadapdiriLiuLu
Sian,iatumpahkankepadanenekitu!Kesadarannyakadangkadang
memperingatkannyabahwayangberadadalampelukannyaadalahseorang
nenekakantetapiiatidakmaumenerimaperingatanini,karenamenurut
perasaannyaiaberkasihkasihanmesradenganseorangwanitamudayang
dalamanggapannyakadangkadangsepertiAngsiauwhwadankadang
kadangsepertiLiuLuSian!

Memangdidunia,tiadayangsempurnakecualiTuhan.Apalagimanusia,
mahlukyangbanyaksekalimelakukanpenyelewenganpenyelewengan,
mahlukyangselemahlemahnya,setiaporangmanusiatentuadasaja
kelemahannyadisampingkebaikankebaikannya.Pemudainidahulunya
tidaksukaminumarak,menciumarakpunmenimbulkanrasamuak.Akan
tetapisetelahiaterguncangbatinnyaolehLuSiandidalampestaBengkauw,
iamenjadipemabok,minumtanpabataslagi,tenggelamkedalamnafsunya,
sepertiorangmabok,lupadaratanlupasegalanya.Lupabahwaiabarkasih
kasihandenganseorangnenek?Dalamanggapannya,iamemperisteri
seorangwanitayangmudadancantikjelita!InilahkelemahanKweeSeng,
pendekarmudayangsaktiitu.Perasaannyaterlaluhalus,terlalulemah,
mudahterpengaruh.

Belasanharilamanyadalamgelapgulitaituiaberkasihkasihandengan
nenekNerakaBumiyangdianggapnyaseoranggadisjelitasetengahAng
siauwhwasetengahLiuLuSian!Takpernahnenekitumembolehkandia
menyalakanpelita.TakpernahKweeSengmeninggalkankamarkitab,
dilayaninenekituyangbergerakcepatmenyediakansegalakebutuhan
makanmereka,semuadilakukandidalamgelap.AkantetapiKweeSeng
merasabahagia,takpernahteringatpulaolehnyatentangdirinenektua
rentayangberkeriputankeduapipinya.

Duapekanlewatdengancepatnyabagiduaorangmahlukyangberkasih
kasihanitu.MalamituKweeSengtidurdengannyenyaknya,tidurdengan
senyummenghiasbibirnya,denganbayangankepuasanbatinmenyelimuti
wajahnya.Iamimpitentangrumahgedungsepertiistana,dimanaiatidur

dalamsebuahkamaryangterhiasindah,diataspembaringandarikayu
cendanaberukir,disampingisterinya,seorangputeriyangcantikjelita!
Hawaudaraamatdingin,menyusupketulangsumsum,membuatnya
setengahsadar.Ketikamembukamatanyasedikit,iamelihatkeadaan
remangremang,teringatiaakanisteridalammimpi,tangannyamerabaraba
danmenyentuhrambuthalusdidekatnya,iamembalikdanmemeluk
isterinyaputericantikjelita,menariknapaspanjangpenuhkebahagiaan.

TibatibaKweeSengteringatdankaget.Iatidakmimpi!Iaberadadalam
kamarkitabbersamaisterinya.Danmengapakeadaantidakgelaplagi?Ada
cahayamemasukikamar.Ah,musimgelapdanbanjirsudahberhenti!Ia
dapatmelihattangannya,dapatmelihatrambuthitamhalusyangmelibat
libattangandanlehernya,dapatmelihatkepalayangiadekapdidadanya.
Kegelapanyangmengerikantelahpergi!

Iamelompatbangun,bukanmaingembiranya.Sakinggembiranya,iahendak
memelukisterinya,hendakmemberitahubahwakegelapansudahpergi.Ia
membungkukdan...tibatibaiaterbelalakdantubuhnyamencelatmundur
seakanakandipagutularberbisa.Yangtidurmelingkarkarenahawadingin,
tidurpulasdengannapaspanjang,rambuthitamgemukteruraikacau,
pakaiantambalan,ternyatasamasekalibukangadisjelitasepertiyangia
anggapselamabelasanhariini,melainkanseorangnenektuabermukapenuh
keriput!

TeringatlahKweeSengakansegalahalyangselamainitertutupolehgelora
nafsunyasendiri.Sadarlahiabahwaselamabelasanhariiniiaberkasih
kasihandenganseorangneneknenek!Bukanlagimengorbankandiriuntuk
menyenangkanhatineneknenekitu,bukanlagimengorbankandiriuntuk
membalasbudi,samasekalibukan,karenaselamabelasanhariinidialah
yangmemperlihatkankasihsayangyangmesra!Dialahyangseakanakan
tergilagila,danternyataiatelahtergilagilakepadaseorangneneknenek!

MendadakKweeSengtertawadankeduatangannyamenamparimukanya
sendiri,"Plakplakplakplak!"Begituterusmenerusberkalikalisampai
keduapipinyamenjadimerahbirudanbengkakbengkak,kemudianialari
keluardarikamaritusambilmasihterustertawatawa.Cepatsekaliialari
sepertidikejarsetan.Memangiadikejarsetan.Setanbayanganpikirannya
sendiri.Kesadaranyangtelahmembukamatanyakiniberubahmenjadisetan
yangmengejarngejarnya,yangmengejeknya,sehinggaiamalu!Maludan
harusiapergidarisitucepatcepat.Begitucepatlarinyasehinggaiatidak

mendengarlagiseruanjauhdibelakangnya,seruansuarahalusmemanggil
manggilnya.Begitutibaditepisungaididalamterowongan,yaituArusMaut
yangsudahmulaimenurunairnyadantidakbegituganaslagi,tanpaberpikir
panjangKweeSengyanglariketakutanterhadapkejaransetanitusegera
meloncatketengah.

"Byuuur!"Airmuncrattinggi.Akantetapibiarpuniasudahterjunkedalam
airdanmenyelamdidalamairdingin,tetapsajabayanganitumengejar
ngejarnyadanmengejeknya,KweeSengmeramkanmata,menggerakkan
kakitangannyamelawanarusairsambilmengerahkantenagasinkangnya.

Iatidaktahubetapadipinggirsungaiitu,seorangwanitaberlututdan
menangis,memanggilmanggilnamanyadengansuaramengharukan,
seorangwanitayangrambutnyariapriapan;rambutyanghitamhalusdan
panjang,seorangwanitayangpakaiannyatambaltambalan,yangmukanya
basahairmata,mukayangcantikjelitakeduapipinyakemerahanhidungnya
mancungbibirnyamerahmatanyajernih,mukayangmudadanjelita.Kwee
Sengtidaksempatmelihatbetapawanitamudayangcantikinimenangis,di
tangankanannyatergenggamgagangkipasnyayangdahulurusakketikaia
terseretarusdantinggalgagangnyasaja,tidaksempatmelihatbetapatangan
kiriwanitajelitaitutergenggamsebuahtopengdaripadakulityangamat
halusbuatannya,topengseorangneneknenektuarenta..!

SudahterlalulamakitameninggalkanLiuLuSianyangsesungguhnya
merupakantokohpenting,kalautidakyangterpenting,dalamceritaini.
Sebelumkitamelupakangadisperkasayangsudahmendatangkanbanyak
garagarakarenakecantikandankegagahannyaini,marilahkitamengikuti
perjalanandanpengalamannyayangamatmenarik.

Sepertiyangtelahdiceritakandibagiandepan,LiuLuSiantidakmauikut
pulangdenganayahnya,PatjiuSinongLiuGan,yangmemeberiwaktusatu
tahunkepadanyauntukmerantaudan"memilihsuami".Gadisitumasih
berdiritermangumangudiataspuncakbukit,memandangkearahjurang
dimanaKweeSengterjungkaldanlenyap.Betapapunjuga,iamerasakasihan
kepadaKweeSengyangiatahuamatmencintanya.Untukpenghabisankaliia
menjengukkejuranghitamitudanberkatalirih."Salahmudanbodohmu
sendiri,mudahsajamenjatuhkanhatiterhadapsetiapgadiscantik."
Kemudianiamenyimpanpedangnyadanberlarimenurunipuncakbukit.Ia
kembalimenujukebenteng,akantetapitidaklangsungkesana,melainkan
berkudamemasukisebuahdusunyangmasihramaikarenapenduduknya

mengandalkankeamanandusunmerekadenganbentengyangletaknyatidak
jauhdarisitu.

SewaktuLuSianmakandalamsebuahwarunguntuksekalianberistirahat
menentramkanpikirannnyayangterguncangdansambilmakania
mengenangkankeadaanJenderalKamSiEkyangamatmenarikhatinya,ia
mendengarderapkakibanyakkudamemasukidusun.Pelayanwarung
kelihatangugupsekalidandiluarterdengarorangberteriakteriak.Tadinya
LuSiantidakmempedulikankeadaanini,akantetapiketikaderapkakikuda,
mendekat,iakagetsekalimendengargemuruhkakikuda,menandakan
bahwayangdatangadalahpasukanyangbanyakjumlahnya.Danketikaia
menengokkejalan,orangorangsudahlariceraiberaibersembunyi.

"Adaapakah,Lopek?"tanyanyakepadatukangwarungyangjugakelihatan
takut.

"Nona,tidakadawaktulagibicarapanjang.Akuharussegerabarsembunyi
dankalaunonasayangkeselamatanmu,sebaiknyaikutbersembunyipula."

"Adaapakah?Barisanapayangdatangitu?"

"Entahbarisanapa.Akantetapiterangbahwaadapasukanberkudayang
banyaksekalilewatkampungini,danpadasaatsepertisekarangini,semua
pasukanmerupakanperampokperampokyangjahat,apalagikalaumelihat
wanitacantik."Setelahberkatademikian,tukangwarungitutanpamenanti
LuSianlagisudahlarimelaluipintubelakang!

LuSiantersenyummengejekdanmelanjutkanmakannya.Apayangperluia
takutkan?Pasukanitubolehjadiganasdanmengganguorangbaikbaik,
akantetapiterhadapdia,merekaakanbisaapakah?Bolehcobacobaganggu
kalauhendakberkenalandenganpedangnya!Akantetapiketikamendengar
derapkakikudaitusudahdekat,iatidakdapatmenahankeinginanhatinya
untukkeluarwarungmenonton.

Kiranyapasukanyangcukupbesar,lebihdarilimapuluhorangpasukan
berkuda,dengankudayangbagusbagus,dipimpinolehseorangkomandan
mudayangbertubuhtinggibesardanberkulithitam.PadasaatLuSian
keluar,iamelihatseorangmenyimpangkankudanyakepinggirjalandimana
terdapatseorangwanitamudasedangmembetotbetottanganputeranya
yangberusiatigatahun.Anakiniagaknyasenangmelihatbegitubanyaknya
orangberkudadanmenangistidakmauikutibunya.Wanitaitumasihmuda,
usianyatakkanlebihduapuluhlimatahun.Wajahnyalumayankulitnya
kuningbersih.

"Aihh,maniskautinggalkansajaanaknakalitudanmariikutdenganku,
malaminibersenangsenangdenganku.Hahaha!"Penunggangkudaitu
membungkukantubuhnyakekiridantangannyayangberlenganpanjangitu
sudahdiayunhendakmenyambarpinggangwanitamudayangmenjerit
ketakutan.

"Tartar!"Duakalicambukanmengenailengantentarayanghendakberbuat
tidaksopanitu,disusulbentakannyaring,"Mundurkau!Masukbarisan
kembali!DiwilayahKamgoanswe,apakahkauberanihendakmencemarkan
namaku?Orangtolol!"Kiranyayangmencambukdanmembentakituadalah
SiOpsirMuda.Wanitaitucepatcepatmenggendomganaknyayangmenangis
danlenyapkebelakangsebuahrumah.

AkantetapimataopsirtinggibesarhitamitukinimengerlingkearahLuSian,
jelasbayanganmatanyapenuhkekagumandankekurangajaran.Akantetapi
agaknyasiopsirmenahannapsunyadanmelanjutkankudanya,memimpin
barisannyamenujukebenteng.Hanyasekalilagiiamenengokdan
tersenyumkepadaLuSian.Jugahampirsemuaanggotabarisanmenengokke
arahnya,tersenyumsenyummenyeringai.MuakrasahatiLuSiandania
masukkembalikedalamwarung.Akantetapikejadianitumembuatiaduduk
termenung,lenyapnafsumakannya.

KamSiEkagaknyaamatdiseganiolehparatentarapikirnya.Benarbenar
seorangmudayangmengagumkan.Akantetapimengapapemudasepertiitu
sukamenjadiseorangjenderal,padahalsebagianbesaranakbuahnyaterdiri
dariorangorangyangsukamempergunakankedudukandankekuasaan
sertakekuatanmenindasSiLemah?Iaharusmengujikepandaiannya.

Setelahrombongantentaraitulenyapberangsurangsurpendudukkembali
kerumahmasingmasingjalanpenuhlagiolehorangorangyanghilirmudik.
PemilikwarungjugadatangkembalidaniaterheranheranmelihatLuSian
masihdudukdisitu,"Eh,kaumasihberadadisini,Nona?Hebat,benarbenar
Nonamemilikiketabahanyangluarbiasa.Untungbahwadusuninidekat
denganbentengKamgoanswe,kalautidak,tentusudahrusakbinasadusun
inisejaklamasepertidusundusunlainyangdilewatirombongansepertiitu."

"Lopek(PamanTua),apakahsemuatentaraselaluberbuatkejahatanseperti
ituterhadaprakyat?"

"Bolehdibilangsemua.Tergantungkepadakomandannya.Kalausi
komandanbaik,anakbuahnyapunbaik.Ah,kalausajasemuaperwiraseperti
JenderalKam,tentuhidupiniakanlebihamandantenteram.Semogaorang
sepertiKamgoanswediberipanjangumur!"

LuSiantermenung.OrangmudasepertiKamSiEkmemangsukardicari
keduanya.Dalamhalilmusilat,tentusajatidakmungkindapatmengalahkan
KweeSeng.AkantetapidalamhalhallainKamSiEkjauhmenangkalau
dibandingkandenganKweeSeng.TeringatiapenuhkekagumanbetapaKam
SiEkmenghadapirayuantigaorangwanitacantik.Daniamerasajantungnya
berdebarketikaiateringatucapanKamSiEksebulanlebihyanglaluketika
panglimamudaitunaikkepanggungdipestaBengkauwuntukmenolong
seorangpemudayangkalah.MasihterngiangditelinganyakatakataKamSi
Ekketikaitu,"HanyaTuhanyangtahubetapainginnyahatikumenjadi
pemenang....Akantetapi....Bukanbeginilahcaranya.Maafkan,Nona,biarlah
akumengakukalahterhadapmu."Itulahkatakatanya,katakatayangjelas
merupakanpengakuanbahwapemudagantengitujuga"adahati"
terhadapnya.

Malamhariitu,denganmengenakanpakaianringkasakantetapisetelah
menghiasdiriserapirapinya,LuSianmembawapedangnya,berlaricepat
menujukebentengKamSiEk.Iamenjadiherandanjugalegamelihatbahwa
penjagaandisekitarbentengsekarangsamasekalitidaklahsekuatkemarin,
bahkanbeberapaorangpenjagayangberadadipintubenteng,kelihatan
sedangbermainkartudibawahsinarpelitareng.DenganmudahLuSianlalu
melompatitembokbentengmelaluisebatangpohon,danbeberapamenit
kemudianiatelahberloncatankeatasgenteng.

AkantetapiketikaiaberadadiatasgentenggedungtempattinggalKamSiEk
yangberadaditengahtengahkumpulanbangunanitu,iamendengarsuara
orangberkatakatadengankeras,sepertiorangbertengkar.Cepatia
berindapdandenganhatihatimelayangkebawahmemasukigedungdari
belakang,dandilainsaatiamengintaidarisebuahjendelakedalamruangan
dimanaterjadipertengkaran.Iamelihatseorangwanitaberpakaianserba
putihyangbukanlainadalahLaiKuiLankakakseperguruanKamSiEk.Kui
Lanberdiriditengahruangansambilbertolakpinggang,mukanya
kemerahanmetanyaberapiapimarahsekali.Dihadapannyaduduktiga
orangperwira,denganmukatertawatawamengejek.Seorangdiantaranya,
yangdudukditengahbukanlainadalahkomandanpasukanyangtadidilihat
LuSianketikapasukanlewatdidusun.

"LaiLihiap,sebagaibekaspembantuSutemu,sayaharapLihiap(NonaYang
Gagah)sukaingatbahwaurusanmengenaiketentaraanadalahurusankami,
Lihiaptidakberhakmencampurinya."Kataperwirayangdudukdikiri.

"Betul,sudahcukuplamakamiterpaksabersabardantakberkutikdibawah
kekerasanKamgoanswe.SekarangPhangciangkun(PanglimaPhang)yang
memegangkomandodibentengini,Laihiaptidakberhakmencampuri
urusankami!"kataperwirakeduayangdudukdisebelahkanan."Sudah
terlalubanyakLihiapbiasanyamencampuriurusanketenteraan,sewenang
wenangmenghukumanakbuahkamipadahalbiarpunLihiapadalahkakak
sepergurunKamgoanswenamunLihiaptetapseorangbiasa,bukan
anggautaketentaraan."

MakinmarahlahLaiKuiLan.Iamenudingtelunjuknyakearahduaorang
bekaspembntuadikseperguruannyaitu."Kalianmanusiamanusiayang
padadasarnyasesat!Sutekumenjalankandisiplinkeras,menghukum
tentaramenyeleweng,itusudahsemestinya!DanakumembantuSuteku
menegakkannamabaikbentengini,mencegahanakbuahmelakukan
penganiayaankepadarakyat,jugasudahmerupakankewajibansetiaporang
gagah.DidepanSute,kalianberpurapurabaik,sekarang,barusetengahhari
Sutepergimemenuhipanggilangubernuruntukmenghadapibahaya
seranganbangsaKhitan,kaliansudahmemperlihatkansifataslikalianyang
buruk!Membiarkananakbuahkalianmenculikwanita,merampasharta
bendarakyat.Orangorangmacamkalianinimanapatutmemimpintentara?
Pantasnyadikirimkeneraka!"

Duaorangperwiraitumarahdanbangkitberdirisambilmencabutgolok
mereka,sedangkanKuiLanmasihberdiritegaktanpamencabutsenjata,
memandangdengansenyummengejekkarenaiasudahmaklumsampaidi
manakepandaiankeduaorangbekaspembantusutenyaitu.Akantetapi
komandanbarubentengitu,Phangciangkunyangtinggibesardanberkulit
hitamitusegeraberdiri,tertawadanmenjurakepadaKuiLan

"Nona,betapapunjuga,keduaorangsaudarainiberkatabenarbahwa
semenjaksaatberangkatnyaSutemutadi,secarasahakulahyangmenjadi
komandandisinidanbertanggungjawabterhadapsemuaperistiwa.Nona,
sebagaiseorangyangsudahlamahidupdidalambenteng,tentuNonatahu
akanperaturanperaturandisini,tahubahwasegalaapayangterjadiadalah
tanggungjawabsepenuhnyadaripadakomandanbenteng.MengapaNona
sekaranghendakturuntangansendiri?BukankahiniberartiNona
melakukanpemberontakandansamasekalitidakmemandangmatakepada
komandanbarunya?Nona,harapnonasukabersabardandaripadakita
bertengkaryanghanyaakanmenimbulkanhalhaltidakbaikdanmemalukan
kalauterdengaranakbuah,lebihbaikmarikitabergembira,makanminum
bersamadanbersenangsenang!"Setelahdemikian,komandanmudaitu
memandangkepadaKuiLandengansinarmatabercahaya,mukaberseriseri
muluttersenyum,jelasmembayangkanmaksudhatiyangkurangajar.

HampirmeledakrasadadaKuiLansakingmarahnya.Akantetapiiatahu
bahwasutenyasendiriakanmarahkalauiamenimbulkankeributandidalam
kekuasaankomandannya,makaiasegeraberkatakeras,"Akuakanmenyusul
Sute,akankuceritakansemuadanawaslahkaliankalaudiakembali!"Setelah
berkatademikian,iamembalikkantubuhnyadanmeloncatkeluardaridalam
rumahitu.

Tigaorangperwiraitutertawatawabergelak."Hahaha,perempuangalak
itupergi!Baiksekali!Diamemangakanmendatangkankesulitansajakalau
tetaptinggaldisini.DiahendakmenyusulKamSiEk?Hahaha!"kata
seorangyangdudukdikiri.

Temannya,yangdudukdikananberkatapulasambiltertawa,"Begitudatang
kekota,KamSiEkakanterjebloskedalamperangkap.Sucinyamenyusul,
biarlahditangkapsekali.Phangciangkun,marikitabersenangsenangmakan
minumsepuasnya,dananakbuahkamitadiberhasilmenangkapbeberapa
ekoranakayam,kaubolehpilihyangpalingmungil,hahaha!"


Merekabertigatertawatawagembira,akantetapihanyasebentarkarena
secaratibatibasajamerekaberhentitertawa,berdiridanmencabutsenjata.
Didepanmerekatelahberdiriseoranggadisyangcantikjelitadangagah
perkasa.Gadisyangbertubuhrampingpadat,berpakaianindahtapiringkas
sehinggamencetakbentuktubuhnya,rambutnyayanghitamgemukdigelung
keatas,diikatdenganpitasuterakuning,wajahnyajelitasekalidengan
sepasangmatabintang,hidungmancungdanbibirmerah.Begitudiamuncul,
ruanganitupenuhbauyangharumsemerbak.Ditangannyatampaksebatang
pedangyangberkilauansakingtajamnya,gagangpedangberupakepalanaga.

Tigaorangperwiraituberdiriternganga,tidakhanyakagetmelihattadiada
sinarberkelebatdanternyataberubahmenjadiseoranggadis,kantetapijuga
terpesona,kagummenyaksikankecantikanyangtiadataranyaini.Phang
ciangkunagaknyateringatakangadisini,gadisyangsiangtadikeluardari
sebuahrumahmakan.Iaadalahseorangyangsudahbanyakmengalami
pertempuran,seorangyangsudahmengerasolehtempaanpengalaman,
makacepatiadapatmenenteramkanhatinya,malahsegeratertawadan
berkata.

"Ah,Nonayangcantiksepertibidadari!Kausudahmenyusuldatang?
Apakahhendakmenemanikumakanminum?"

Akantetapitibatibaiaberteriakkagetkarenatahutahumejadidepannya
telahmelayangkearahnya.Tidaktampaksiapayangmelakukanini,hanya
kelihatangadisjelitaitusedikitmenggerakkankaki.Dengangoloknya,
Phangciangkunmenangkisdanmembacokmejayangpecahmenjadidua
sedangkandiasendirimelompatkepingir,akantetapitetapsajaadakuah
sayurasinyangmenyambarkemukanya,membuatmatanyapedassekali.
Duaorangtemannyaberserumarahdanmeloncatmajudengangolokdi
tangan,menerjangLuSian.

"Tahan!"teriakPhangciangkun,yangbetapapunjuga,merasasayangkepada
gadisyangluarbiasacantiknyaini,tidakinginmelihatgadisituterbunuhdan
inginmenawannyahiduphidup.Duaorangtemannyamenahangolokdan
meloncatmundur.

"Nona,kausiapakah?Danapasebabnyakaudatangmengamuk?Tidakada
permusuhandiantarakita!"

DengantelunjuknyayangkecilruncingLuSianmenudingkearahmuka
hitamitu."Ihh,manusiakeparat!Kaumasihbisabilangtidakada
permusuhan?kaumenipuKamSiEk,kemudianmerampaskedudukannya,
menghinasucinya.Dankaumasihbilangtidakadaapaapa?"

"Eh,kauapanyaKamSiEk?""Takusahkautahu!"jawabLuSiandantahu
tahupedangnyaberkelebatmenjadisinarberkilauanyangbergulunggulung
danmenyambarkearahPhangciangkun.Perwirainikagetbukanmain.
Itulahsinarpedangyangluarbiasa,tandabahwapemainnyaadalahseorang
kiamhiap(pendekarpedang)yangmahir.Iacepatmemutargolokbesarnya,
danduaorangperwirapembantunyajugameloncatdarikanankiri
membantunya.Akantetapimerekaituhanyalahorangorangkasaryang
pandaimemerintahanakbuah,menggunakankekuasaandankekasaran
untukbertindaksewenangwenang,yanghanyaberanidansombongkarena
mengandalkananakbuahbanyak.Manabisamerekamenghadapipedang
ToahongkiamditanganLiuLuSian,daraperkasayangtelahdigembleng
secaraluarbiasasejakkecilolehayahnya?Taksampaisepuluhjurus,Phang
ciangkunsudahterjungkaldenganleherterputus,danduaorangperwirapun
terjungkal,seorangtertembusdadanyaolehpedang,yangseoranglagi
sengajadirobohkandengansebuahtotokanpadalambungnya.Sebelum
robohtigaorangitusempatberteriakteriakmemanggilbalabantuan,akan
tetapiketikapenjagadiluargedungmenyerbukedalam,merekahanya
melihatPangciangkundanseorangperwirapembantunyamenggeletaktak
bernyawalagi,sedangkanperwirapembantulainnyatelahlenyap.Para
penjagaberserabutanlarimencaridanmengejar,adayangmelauijendela
yangterbuka,adayangmelaluipintudepandanbelakang.Kentongdan
gebrengdipukulbertalutalukarenatadinyamerekaitusemuabersenang
senangkarenamerekaterbebasdaripadatindakandisiplinkerasdariKamSi
Ek.

DengancepatsekaliLiuLuSianmelarikandiridaribentengsambil
mengempittubuhperwirayangdirobohkandengantotokantadi.Setelahtiba
didalamhutanyangsunyidangelap,iamembantingperwiraitukeatas
tanahsambilmembebaskantotokannyadenganujungsepatuyang
menendang.Perwiraitumengerangkesakitandaniasegeraberlututminta
mintaampun.Memangsebenarnyalah,hanyaseorangpengecutyangbiasa
bertindaksewenangwenangapabilakebetulankekuasaanberadadi

tangannya,akantetapibegitukekuasaannyalenyapdaniaterancambahaya,
iatidakakanmerasamalumaluuntukmemperlihatkansifatpengecutnya.

"Hayolekasceritakan,rencanajahatapayangdilakukankomplotanPhang
ciangkununtukmencelakakanKamSiEk!Sekalikaumembohong,pedangku
akanmemenggallehermu!"

Merasabetapapedangyangdinginmenempelditengkuknya,dengansuara
tergagapgagapperwiraituberkata,"Ampunkansaya,Lihiap(Pendekar
Wanita),saya...sayahanyaorangbawahan,tidakikutikut...!Yangmengatur
semuaadalahPhangciangkundantemantemannyadiShansi.Karenairi
terhadapnamabesardankekuasaanKamgoanswe,untukdiajakberunding
mengenaiurusannegara.KesempataninidipergunakanPhangciangkun
yangmengundangKamgoanswekeibukota,akantetapidisanaiatelah
bersekongkoldengantemantemannyauntukmenangkapKamgoanswedan
melaporkankepadaGubernurbahwaKamgoanswetidakmaumenghadap
danmalahmerencanakanpemberontakan."

"Hemm,keji!"LuSianmakinkerasmenempelkanpedangnya.Hayokatakan
dimanaKamSiEkakanditahan!"

"Saya...sayatidaktahubetul,hanya...hanyamendengardariPhangciangkun
bahwapencegatanakandilakukandikotaPokidanmerekabermarkasdalam
KelentengTeekongbiodikotaitu...dan...ahh!!"jeritterakhirini
mengiringkannyawanyayangmelayangketikapedangYoahongkiam
memisahkankepaladaribadannya.

LuSianberlaripulangkerumahpenginapan,akantetapialangkahmarahnya
ketikamendapatkenyataanbahwapasukantentarayangtadinya
mengejarnyatelahmendatangirumahpenginapan,merampaskudadan
pakaiannya,bahkanmemukuliSiPemilikrumahpenginapandanmerampas
hartabendaorangitupula.

Penduduksudahmendengarakankehebohandidalambenteng,tentang
terbunuhnyaciangkunbaru.MerekamerasakuatirsekalikarenaJenderal
Kamsudahpergi,dandiamdiammerekamengharapkanbantuanLuSian.
Makaketikagadisinimuncul,merekaitu,terutamasekaliorangorangtua

paragadisyangterculikkedalambenteng,berlututmohonbantuanLuSian
untukmembebaskangadisgadisitu.TanpamenjawabLuSianlenyapke
dalamgelap,denganhatipanasiakembalikebenteng!

Taklamakemudian,menjelangtengahmalam,kembalitimbulgegerdidalam
benteng.Kandangkudakebakaran,belasanorangpenjagatewasdankuda
yangpalingbaik,tungganganPhangciangkunsendiri,seekorkudapilihan,
telahlenyap!Akantetapi,LuSiansamasekalitidakpedulitentangnasib
gadisgadisyangtertawan.MemangdemikianlahwatakLiuLuSian.Iaterlalu
mementingkandirisendiri,danhanyamauturuntanganmatimatianuntuk
membelakepentingansendiriataukepentinganorangyangiacinta.Urusan
oranglainiasamasekalitidakpeduli.

KotaPokiadalahsebuahkotadipropinsiShansi,kotayangcukupbesardan
ramai.Tembokkotanyatinggidankeadaankotaitucukupsuburdan
makmurkarenaselainletaknyadikakigunungCinlingsan,jugadisebelah
selatankotainimengalirSungaiWeihoyangairnyacukupuntukkeperluan
parapetanididaerahitu.Pintugerbangpintugerbangkotaselaluterbuka
lebardanorangoranghilirmudikkeluarmasukpintugerbang,berikut
keretakeretayangmembawabanyakdagangan.Selainini,jugasebagaikota
pelabuhansungai,banyakbarangmengalirmasukataukeluarmelaluijalan
sungai,menambahkesibukanparapedagangdidalamkota.

LuSiantidakmaumemasukikotaitudengankudanya.Selainkudayangia
tunggangiadalahkudamilikPangciangkunyangmungkinakandikenal
orang,jugakedatangannyakekotaituadalahuntukmenyelidikiKamSiEk.Ia
menitipkankudanyapadaseorangpetaniyangtinggaldidusunsebelah
selatankota,kemudianiamelanjutkanperjalanandenganjalankaki.Sebuah
perahumenyeberangkannyakekotaPokidaniamemasukikotayangramai
itusambilberjalanperlahan.

Akantetapi,kemanapunjugaLiuLuSianpergidandimanapuniaberada,
selalugadisinimenjadiperhatianorang.Taklamasesudahiamasukkota
Poki,segeraiamenjadipusatperhatian,terutamalakilaki,yangterpesona
olehkecantikannyayangluarbiasa.LuSiantidakpedulikanmerekaini
sungguhpunkeadaanmacaminiselaumendatangkanrasabanggadidalam
hatinya.Yakinakankecantikannyayangmembikinsemuaoranglakilaki
menolehuntukmengaguminya,LuSianberjalandenganlangkahcepat,lalu
masukkedalamrumahpenginapanyangcukupbesar,memesankamar.
Setelahberadadirumahpenginapan,bebaslahiadaripadaperhatianorang

dijalan,sungguhpunbeberapaorangtamupenginapandanparapelayan
tetapsajamenatapnyadenganpandangmataserigalajantankelaparan!

Karenatidakinginmenarikperhatianbanyakorang,LuSianmemanggil
seorangpelayanmendekatikamarnya,seorangpelayanyangsudahsetengah
tuadanberwajahjujur.

"Pamanpelayan,tahukahkaudimanaletaknyaKlentengteekongbiodikota
ini?Akuhendakpergibersembahyangkesana."

Mukayangmembayangkankejujuranituberkerutkerut,laluSiPelayan
menengokkekanankirilebihdulu,barumenjawabdengansuaraperlahan.
"Nona,kalauhendakbersembahyang,banyakkelentengkelentengternama
dikotaini.Mengapaharuskesana?LebihbaikkeKwanimbiodisebelah
timurjembatanbesar,ataukeHaiongbiodidekatsungaiatau..."

"Tidak,akuhanyainginbersembahyangkeTeekongbio."JawabLuSian
yangsudahmendugabahwaagaknyaTeekongbiomerupakantempatyang
tidakmenyenangkanhatipelayanitu,makacepatdisambungnya.Aku
hendakbersembahyangmembayarkaul,makaharuskeTeekongbio.Di
manakahletaknyakelentengitu?"Memangtentusajatidaksukarmencari
kelentengdidalamkotasebesarPokisaja,akantetapidaripadabertanya
tanyaorangdijalandanmenarikperhatian,lebihbaikkalausudah
mengetahuitempatnyasehinggadapatlangsungkesana.

"memang,Siocia(Nona),bukansekalikalisayahendakmencampuriurusan
nona.Akantetapisungguhsungguhkeadaankelentengitutidakcocokuntuk
didatangiseorangtamusepertinona.Kelentengituselalusunyi,takpernah
adapengunjungnya,tidakterawatsehinggahampirmerupakansebuah
kelentengkunoyangsudahtakterpakailagi.Yangdatangkesituhanyalah
orangoranggelandangan,hwesiohwesioyangsukamintadermapaksa
dan...ah,sudahlah,sayasudahberceritacukup.Kelentengituletaknyadi
sebelahutarakota,dekatpintugerbang,tempatyangsunyi.SebaiknyaNona
janganpergikesana..."

"Cukup,akudapatmenjagadiri.Terimakasihatasketeranganmu."KataLu
SianyangmerasataksabarlagimendengarucapanSiPelayan.Pelayanitu

melihatsinarmatamarahdariLuSian,membalikkantubuhnyadanpergi
sambilmengangkatpundak.

KarenaamatmenguatirkannasibKamSiEk,siangitujugaLuSiankeluar
darirumahpenginapan.Iahanyamembawapedangnyayangdisarungkandi
punggung.Kembalibanyakpasangmatalakilakimenolehkearahnya,
bahkanbanyakyangberhentiberjalandanmengikutinyadenganpandang
matakagum.AkantetapiLuSiantidakmenghiraukanmereka,mulutnya
memperlihatkansenyummengejek.Ketikaialewatdijalanyangmenujuke
utara,jalanyangagaksunyi,iamelihatsekelompokorangmudaterdiridari
limaorangyangtadinyabercakapcakapdipinggirjalan,salingberbisik
ketikamelihatnya,kemudianmerekaitusengajaberdiriditengahjalansikap
yangmenjemukan.Melihatmerekaituiatidaktakutbiarpuniamembawa
bawapedang,agaknyamerekaituterdiridariorangorangyang
mengandalkandirisendiri,agaknyamerekatahusedikitakanilmusilatmaka
hendakmenggodanya.

LuSiantidakmaumembuangbanyakwaktudenganurusanurusankecil.Ia
menghadapiurusanbesarhendakmencaridanmenolongKamSiEk,apa
gunanyamelayanisegalamacamlakilakikurangajarsepertimerekaitu!Ia
mengerahkanlweekangnyadanterusmelangkahdengantindakangagah,
samasekalitidakmelirikkearahmereka.Sebaliknya,limaoranglakilakiitu
membukamatalebar,mengeluarkansuaratakmenentudanseperti
dikomandomerekalalumenyingkirkepinggirjalandenganmatamasih
melototlebardanmulutternganga.Siapaorangnyayangtakmenjadigentar
melihatseoranggadiscantikyangberpedangdipunggungnya,berjalan
seenaknyaakantetapibekastelapakkakinyamembuattanahyang
diinjaknyaamblessampaisejengkaldalamnya?Seekorgajahpuntakkan
meninggalkantapakkakisepertiitudiatasjalanyangbanyakbatunya!

LuSianmempercepatjalannyaketikakelentengitusudahtampakdarijauh.
Gentenggentengnyabanyakyangpecahdansepasangukirannagadiatas
gentengkelentengitupunsudahlunturwarnanyadanmustikanagadi
tengahyangdiperebutkanduaekornagaitusudahpecahpecahpula.
Tembokbangunankelentengjugasudahtampakbatanya.Agaknyakelenteng
Teekongbioinidahulunyabesarjuga,akantetapikarenatidakterawat,
makamenjadiamatburuk.Pekarangannyaluas,bahkandibelakangnyajuga
terdapatkebunyangluas,bangunannyabesar,akantetapididepan
kelentengsudahtidaktampakasaphio(dupa)mengebulsepertisudah
menjaditandapadatiaprumahkelenteng.Namun,ditembokbesarmasih

terdapatukirandenganhurufhurufbesaryangjugasudahlenyapwarnanya,
yaituhurufTEEKONGBIO(KelentengMalaikatBumi).

Dilihatdaridepan,kelentengitudemikiansunyiseakanakantidakada
penghuninya.Pintudepannyayangterdiridarisepasangdaunpintuamat
besardantebal,jugatertutup.TanparaguragulagiLuSianmemasuki
pekarangandansesampainyadidepanpintu,iamenggunakantangannya
mendorong.Terdengarsuaraberkeritsepertibiasabunyidaunpintuyang
lamatidakdibukatutup.LuSianmenantisebentar,akantetapisuasanatetap
lengang,tidakadasambutanpadasuaradaunpintuitu.Kiranyahanyadaun
pintuyangterdepanitudajayangterkunci.Dariluarkintampakjendela
jendeladandaundaunpintusebelahdalamterbukabelaka,adayangterbuka
separuhadayangterbukaseluruhnya.Akantetapijelasbahwatempatini
pernahdikunjungiorangorang,malahbekastelapakkakipadadebudilantai
masihbaru.Keadaandidalamnyasamadengankeadaandiluar,penuhdebu
dankotortidakterpelihara.Disanasinitampakkertaskertasbutut,adapula
tikartikarbutut.Mejatoapekong(arcakelenteng)tidaktertutupkainlagi,
dantempattoapekongjugakosong.Hanyaarcaarcayangsudahhampir
rusak,singasingaanbatuyangtiadaharganya,masihtetapditempatnya.
Barangbaranglainyangberhargatidaktampaklagi.

DenganpenuhketabahanLuSianmelangkahmasuk.Ruangantengahjuga
kosong,tidaktampakmanusia.Denganhatihatiiamelangkahlagi.
Terdengarsuaragerakandisebelahkelenteng.Iawaspadadanmencabut
pedangnyadengantangankanan,lalumemasukisebuahkamardiruangan
tengahitu.Diatasmejayangterbuatdaripadabatatampaksebuahpot
kembangdimanatumbuhkembangyangmasihsegar,dandisudutruangan
terdapatsebuaharcasinga.Selainitukosong,tidaktampakapaapalagi.Lu
Sianmelangkahdiambangpintuyangtakberdaunlagi,memasukikamar.

"Werwerwer......!!"Tigabuahbendamelayangcepatmengarahleherdan
dadanya.LuSiancepatmiringkantubuhnyadantigabatangpisaumenancap
padadindingdibelakangnya."Huito(GolokTerbang)!"LuSianberseru
kagetkarenamaklumbahwahanyaorangorangpandaisajayangdapat
melontarkangolokterbangsekaligustigabuahsecarademikiankuat.Ia
maklummenghadapilawantangguh.

"Hanyapengecutsajayangmenyerangorangsecaramenggelap!"bentaknya
marah.


Dariarahdalamterdengarorangtertawadisusuljawaban,"Hanyapengecut
sajayangmemasukitempatorangtanpapermisi!"

MerahsepasangpipiLuSian.Iamaklumakankebenarankatakataitu.Akan
tetapisebagaiseorangyangwataknyatidakmaukalah,iamembentak,"Kalau
kaubukanpengecut,keluarlah!"

Terdengardaunpintuberkeritdanmuncullahseoranglakilakiyangsama
sekalitidakdisangkasangkaolehLuSian.Iamengirabahwapenyerangnya
tentuseoranghwesioyangbiasanyamendiamikelenteng,atauorangjahat
yangtelahmenculikKamSiEk.Akantetapiyangmunculadalahseorang
pemudayangtampan,berkepalakecilbertopibatok,wajahnyayangmuda
dantampanmembayangkankelicikan,terutamapadamulutnyayang
tersenyummengejekdanmatanyayangsepertimataburunghantu.Juga
pemudaitutercengangketikabertemudenganLuSian,benarbenar
tercengangsampaimemandangdenganmelongo.

"Aduhai,KwamImPouwsat(DewiWelasAsih)yangcantikjelitaagaknya
yangdatangberkunjung..!"katanya,masihterpesona.

Sebaliknya,LuSianmarahdanmendongkolsekali."Cih,taktahumalu!
mengakuakuinitempatkediamanmusedangkantempatiniadalahsebuah
kelentengtuayangsudahkosongdankausamasekalibukanpendeta!"

Orangitusegeramenjura,sikapnyamanisdibuatbuat,matanyatetap
mengincarwajahcantikdanmulutnyatersenyum."Bukan,Nona.Samasekali
akubukanpendeta,melainkanseorangpemuda,berdarahbangsaKhitan
yanggagahberani,namakuBayisan..."

"Takpedulinamamuanjingataukucingakutidaksudimengenalnya!Yang
jelas,serangangelapmutaditakmungkindapatkudiamkansajatanpa
terbalas!"Sambilberkatademikian,LuSianmelangkahmaju,pedangnyasiap
menerjang.

Akantetapipemudaitutetapbersikaptenang,bahkantertawalebar.

"Akutaditidaktahubahwayangdatangadalahseorangdaraperkasayang
cantikjelita,kalauakutahu,manaakutegamenyerangdenganhuito?
Untungkaudemikianpandaimengelak,kalautidak...ah,sayangsekalikalau
mukamusampailecet."

"Keparatbermulutbusuk!"LuSianmarahdanpedangnyabergerak
mengeluarkansuaraberdesing.Bayisancepatmeloncatmundurdengan
wajahkagetsekali.Pedangitumenyambarhebat,menyerempetmejabatu
yangmenjaditerbelahduasepertiagaragarterbabatpisautajamsaja!

"Kau...kau...puteriPatjiuSinongLiuGan!KauputeriKetuaBengkauw
yangbernamaLiuLuSian!"

DiamdiamLuSianterkejut.Beginihebatkahkepandaianorangasingini
sehinggamelihatsekaligerakanpedangnyasajasudahdapatmengenalnya?
Iaterkejutdanheran,terpaksamenundaserangannya,membentak."Hemm,
kausudahtahusiapaaku,tidaklekasberlutut?"

AkantetapiBayisanmalahtertawagirangsampaiterbahakbahak."Bagus!
Bagussekali!Karenaterhalangurusanpenting,akutidaksempatdatang
mengunjungipestaBengkauwdanmencobauntukmemetikbungadewata
dariBengkauw!Sekarangbertemudisini,bukankahinijodohnamanya?
SudahlamaakumendengarbahwaputeriBengkauwmemilikiilmu
kepandaianhebat,apalagiilmupedangnya,danmemilikikecantikanyang
tiadabandingyadidunia.Sudahterlalubanyakakumelihatwanitacantik,
akantetapitidakadaseorangpunyangbolehdikatatiadabandingnya.Akan
tetapimelihatkau,benarbenartakpernahakumelihatlainwanitayang
dapatmenyamaimu,makaterangbahwakautentulahLiuLuSian!Aha,
kebetulansekali!"

AkantetapiucapaninisudahmembuatLuSiantakdapatmenahan
kemarahannyalagi.Jugaiamenjadilegakarenaternyatadariucapannyaitu
bahwaBayisanbukanmengenalnyadarisekaligerakanpedangnyatadi,
melainkandaridugaantentangilmupedangdankecantikannya.Makasambil

berserukerasiamenggerakkanpedangnyalagisambilmelangkahmajudan
menusukkanpedangnyasearahdadalawan.

Bayisancepatmengelak,miringkanbadankebawah.AkantetapipedangLu
Sianyangbergerakanehsudahmengejardenganlanjutanserangan
membabatkearahleher.Cepatnyabukanmain!Bayisanterkejut,cepatia
menggulingkandirikebawahdanbergulingansampaibeberapameter
jauhnya,sambilbergulingiamelepaskansebatanghuitokearahlawan.

"Tranggg!"LuSianmenangkishuitolawandansekarangBayisansudah
berdirimenghadapinyadenganpedangditangansambiltertawa.

"Hebatilmupedangmudanhebatkecantikanmu!Kaupatutmenjadiisteri
PanglimaBayisan,marijuitaku,mariikutakukeKhitan.Kitaberduaakan
dapatmerebutkekuasaandisanadanhidupbahagi..."

"Tranggg!"TerpaksaBayisanmenangkiskarenacepatsekalipedangLusian
sudahmenyambar,membacokmulutnyasehinggaterpaksaiamenghentikan
katakatanya.Akantetapiselanjutnyaiatidakberanimembukamulutlagi
karenaLuSiansudahmenyerangnyasecarabertubitubi.Pedangnonaini
berkelebatanlaksananagamengamukdengangerakangerakananehdan
ganas.InilahIlmuPedangToahongkiam(IlmuPedangAnginBadai)yang
dahsyat.Angindaripedanginimenggerakkandaundaunpohonyang
tumbuhdipotbesardisudutkirikamar,malahbeberapahelaidaunrontok
karenanya.Ujungpedangnyaberubahbanyaksekali,akantetapidenganjelas
Bayisanmelihatujungyangaslimenyerangganaskearahperutnya
sedangkanujungpedanglainhanyabayangankarenacepatnyapedang
bergerak.

TentusajapemudaKhitanmuridBanpiLociainitidakmaudirinyadisate
olehpedanglawan.Cepatiamengubahkudakudakakimenjadimiring
sambilmenghantamkanpedangnyadarikirikekanan.Kembaliterdengar
suaranyaringbertemunyakeduapedangdansebelumLuSiansempat
menyerangkembali,bayisansudahmelanjutkanpedangnyamenusukkearah
dadakiri!LuSianmenggerakkanlengan,pedangnyasudahterputarke
kanandantepatsekalimenangkis.NamunBayisanhanyamenggertak,
sebelumpedangtertangkisiasudahmenarikkembalipedangnya,membuat
gerakanlengkungdanmembabatkearahkakisedangkantubuhnya

mendoyongkedepandengantangankiriterbukajarinyamencengkramke
arahdada.Gerakanyangdahsyat,berbahaya,danjugakurangajar!

"Aiihhh!!"SeruanyangkeluardarimulutLuSianinibukanseruanbiasa,
melainkanpekikyangdilakukandenganpengerahankhikangsehinggakalau
sajaBayisantidakkuatsinkangnya,tentuakanrobohkarenalumpuh
terserangpekikluarbiasaini!Ternyata,sepertijugaBayisan,gadisputeri
bengkauwcuinisudahmempelajarimempergunakanjerityang
mengandungtenagakhikanguntukmerobohkanlawan.Melihatlawannya
tidakterpengaruholehpekikannyadanseranganberbahayaituterus
dilanjutkan,LuSianmeloncatkeatas,membiarkanpedanglawanmembabat
angindibawahkeduakakinyasedangkanpedangnyasendiridengan
kecepatankilatlaluberkelebatmembabattangankirilawanyanghendak
berbuatkurangajartadi.

DisiniterbuktikehebatanLuSianyangdapatmengubahkedudukan
terserangmenjadipenyerang.Namunlawannyajugaseorangahlikarena
cepatcepatdapatmenariktangankirinyasedangkanpedangyangmembabat
anginitusudahcepatmenusuktepatkearahhidungLuSianselagigadisini
turunkembalikeataslantai.SeranganiniterlalumudahbagiLuSiandan
dielakkannya.Bayisanmempergunakanilmupedanggayabarat,kembali
pedangnyamebabatkeduakaki,begitumembabattubuhnyamendoyongke
belakangsehinggatidakmemberikesempatankepadalawanuntuk
membarengidenganseranganbalasan.DansetiapkaliLuSianmeloncat,
pedangBayisansudahterputardanmenyambutlagikeduakakiyangturun!

Menjemukan!"LuSianberserukerasdantibatibatubuhnyamencelatke
atas,hampirduametertingginyadandariataspedangnyalangsung
membabatleherlawanyangtubuhnyamendoyongkebelakang.Bagaikan
seekorkurakuramenyembunyikankepalakedalamleher,Bayisanmenarik
lehernyakebawahdandenganhatingeriiamendengarmendesingnya
pedangtepatdiatastengkuknya,danalangkahkagetnyakatikaiamelihatLu
Siantidakturunkebawahmelainkantadimeloncatdankinitepatberadadi
ataskepalanya,keduakakinyaberbarengmelakukangerakanmenendangke
bawahkearahubunubundanlehernya!

"Lihai...!"serunya,dankembaliiamenggelindingkeataslantai,tidakpeduli
bahwadebutidaksajamengotoribajunya,jugamukanyaterkenadebu
sehinggamukayangtampanmenjadicorengmoreng!Akantetapiiaselamat
daripadabahayamautdankinimerekasudahsalingberhadapanlagi.


"Perempuanliar!Kautidaktahudicintaorang!Baik,akuakanmenggunakan
kekerasanmenangkapmu,kalaukaumasihhidupdalampertempuranini,
lihatbetapakauakanmenjadipermainankusebelumkaukubunuh..."

"Tutupmulut!"LuSianmeloncatkedepandankiniiamenggunakanjurus
PatmoKiamhoatyangpalinglihai.Pedangnyatidakberdesinglagi,
melainkanmenyambartanpasuara,hanyaangingerakanpedangnyaterasa
panassepertimengandungapi.Pedangitumembabatlagikearahmulut,
mulutpemudayangkurangajardanamatdibencinya.Iasudah
membayangkanakanmerobekmulutitudenganpedangnya.Akantetapi
Bayisanjugasudahmarahdanmengerahkanseluruhkepandaiannyayangia
terimadariBanpiLocia.Pedangnyamembuatgerakanmenyilang,pertama
menangkisdankeduamenekandariatasdenganmaksudmenindihpedang
lawanuntukdapatmenggunakantangankirinyamengirimpukulan.Namun
perhitungannyameleset.PatmoKiamhoatmerupakanilmupedanghitam
yangpenuhdenganakalmuslihat,manamudahditindih?Bagaikanbelut
licinnya,pedangitusudahmelesatkeluardaritenagatindihannyadankini
membacokkearahpahakanannya.Bayisanmelangkahmundur,dan
membarengipukulankearahpusar,sedangkantangankirinyakini
merupakansenjatahebatdengandorongankedepan,mengarahmuka
denganpengerahantenagasinkang.

DengangerakanyanglemasdanindahLuSianmenekuktubuhkekiritanpa
mengubahkedudukankakisehinggakepalanyahampirmenempeltanah,
kemudianpedangnyadariarahkiriitumelesatkedepanhendakmerobek
perut!"Trang,trang!"Duakalipedangbertemukarenabagituditangkis
pedangLuSiansudahbergeraklagimembacokpundakyanghanyadapat
dihindarkandengantangkisankedua.

Serangmenyerangmatimatianterjadi,setiaptusukandibalasbacokandan
demikiansebaliknya.Merekaberputarandidalamruanganitu,bertanding
tanpasaksi,adakalanyatubuhmerekalenyapterbungkusgulungansinar
pedangmereka,adakalanyamerekabertandinglambatdanbergerak
berputarputar,sepertiduaekorayamberlaga.Hampirseratusjurusmereka
bertanding,peluhmembasahimuka,namunbelumadayangterlukaatau
terdesak.Biarpunilmukepandaianmerekajauhberbedasifatnya,juga
berbedasumber,namunternyatatingkatmerekaseimbang.LuSiankalah
sedikittenaganya,namunkekalahaninitertutupolehkelebihannyadalam
kelincahangerak.


Sebagaiseorangpemudamatakeranjangyangsudahbiasamenggodadan
merusakwanita,tentusajaBayisanterpesonadantergilagilakepadaLuSian
yangmemilikikecantikansukardicaritanding,namunkehebatanilmusilat
gadisinimembuatiamerasapenasaransekalisehinggaserangan
serangannyatidaklagimainmaindanlenyaplahkeinginannyamenawan
hiduphidupkarenalawannyabenarbenarberbahayasekali.Kiniiatidak
pedulilagiapakahiaakandapatmenawanhiduphidupatauharus
membunuh,pokoknyaiaharusmenangkarenakalauiakalahberarti
kematianbaginya!Merekabertandingtanpasebabtertentu,keduanyasudah
melupakanurusanyangmembuatmerekadatangketempatitu.

SetekahlewatseratusjurusdanLiuLuSianyangmaklumakan
kemenangannyadalamginkang,cepatmempergunakankemenanganini,
mengerahkanginkangnya,menggerakkantubuhnyasecepatburungwalet
menyambarnyambar,pedangnyaberkelebatbagaikankilathalilintar.
DengancampuranToahongKiamhoatdanPatmoKiamhoat,iadapat
mendesaklawannyatanpamemberikesempatanpedangnyaberadu,karena
terlaluseringberadupedangberartikerugianbaginyakarenaiakalah
tenaga.Bayisanmulaiterdesakdandidalamhatiiamenyumpahnyumpah.
Namun,tidaklahmudahbagiLuSianuntukmengalahkanlawanini,lawan
yangbarukaliiniiatemuitanpadapatmenjatuhkannyadengansegera.
SelainKweeSengbarukaliiniiabertemutandingyangbeginimudatapi
beginitangguh,sehinggaiamerasapenasaransekali,penasarandanmarah
sehinggaiatidakakanberhentisebelumdapatmembinasakannya!

Dengangerakanyangluarbiasacepatnya,pedangnyayangtelahmengurung
lawan,meluncurdariatasmenusuktengkukBayisanyangbarusaja
membalikkantubuhkarenamelihatgadisitutahutahusudahbergerakcepat
danberadadibelakangnya.Bayisanmengertibahwatengkuklehernya
beradadalamkeadaangawat,salahsalahbisaputus,makasambilmembalik
tadiiacepatmembabitkanpedangdengansetengahputaranmelindungi
tengkuk.Akantetapikarenaiamenangkisdenganbadansetengahmembalik,
makakaliinitenaganyatidakdapatdipergunakansepenuhnyadantidak
berhasilmenindihtenagaLuSianyangsebaliknyamemang
memperhitungkanhalinidantelahmengerahkantenagasepenuhnya,
menggetarkanpedangyangtersalurtenagasinkangsehinggauntukbeberapa
detikkeduapedangsalingmenempeldanlekat!PadadetikitujugaLuSian
telahmenggerakkantangankirinyadandalampandanganBayisan,tangan
kirigadisituseakanakanberubahmenjadiseekorularkarenagerakannya
lenggaklenggokmacamularakantetapitahutahuduabuahjaritanganitu
telahmengancamsepasangbijimatanya!HebatsekaliseranganLuSiankali

ini,karenagerakantubuhnyaadalahberdasarkanToahongkun,gerakan
pedangnyaberdasarkanPatmoKiamhoat,sedangkantangankirinyaini
mainkangerakanSincoakun(IlmuSilatUlarSakti).Sekaligusdapat
mainkanjurusjuruscampurandaritigamacamilmusilattinggi,dapat
dibayangkankehebatannya.

"Ayaaaaa!!"Bayisanberserukerassakingkagetnya,mengerahkantenaga
untukmenarikpedangdanterusmenggunakantenagatarikanituuntuk
melempartubuhnyakebelakang,bergulingansampaibeberapameterdan
baruberhentisetelahtubuhnyamembenturdinding.Akantetapipadasaatia
melompatbangun,tangankirinyabergerakdansinarhitammenyambar
cepatkearahLuSian!Kiranyaketikamenghindarkandiridaripadaserangan
mautsambilbergulingantadi,Bayisansudahmengeluarkansenjata
rahasianyadanbegitumeloncatbanguntelahmembalasdengansenjata
gelapini.Memanghebat!Kaliiniiatidakmenggunakanhuitoyangtelahdua
kaliiapergunakantanpahasil,makakiniiamenggunakanJarumRacun
Hitam(Hektokciam)yangpernahiapergunakanterhadapKweeSeng
sehinggapemudasaktiituterjungkalkedalamjurang.Sekarang,saking
jengkelnyamenghadapigadisjelitayangamathebatilmukepandaiannyaini,
Bayisantidakseganseganmempergunakanjarumracunnya.

Melihatsinarhitamdandesirangin,LuSianberserumarah.Diasendiri
adalahseorangahlisenjatarahasiajarum,tentusajasekalimelihatiatahu
bendaapayangmenyambaritu.Tangankirinyamenyambarikat
pinggangnyadarisutera,dansekalimenggerakkanpergelangantangan,ikat
pinggangitubergulungmenjadisinarkuningemasdantergulunglahjarum
jarumhitamlawanmenempelpadaujungikatpinggang.Kemudiansekaliia
menggentakkantangankirinya,jarumjarumituterbangkearahBayisan!Ini
masihbelumhebat,biarpunsudahmembikinBayisanberserukagumdan
kaget,karenagerakankaindaritangankiriLuSianmenciptakansinarhitam
tertiupangin,menyambarkearahBayisan.Ternyatagadisinipun
mengeluarkanjarumhitamnya,selainmengembalikansenjatalawan,juga
memberi"hidangan"yangsamadanyangtidakkalahlezatnya!

"Aiiihhh,perempuaniblis!"teriakBayisanyangcepatmemutarpedangnya
menangkisjarumjarumitu.LuSiantersenyumpuasdanmenerjangmaju
lagi.Kembaliterdengarberdesingnyapedang,disusulberkerontangannya
keduapedangbertemu,danmenyambarnyaangindarigerakankeduaorang
mudayangmemilikikepandaiantinggiini.

Padasaatitu,terdengarsuarabentakanlakilakidariluar,"IblisKhitan
penjahatcabul,kaumenipukami!"Makamuncullahtigaoranglakilaki
setengahtuayangberpakaiansepertijembelpengemis.Merekaitu
berpakaianpengemis,pakaianmerekapenuhtambalanbermacammacam
warna,akantetapitubuhmerekatampaksehatdankuat,sedangkangerakan
merekaketikamunculdiruanganitu,kelihatangesitgesitsekali.Mereka
semuamembawasebatangtongkatditangan,tongkatyangbututakantetapi
diujungnyadipasangibesiberwarnamerah.

Munculnyatigaorangjembelinimenhentikanpertandinganitu.Bayisan
memandangmerekadengankeningberkerut."Apamaksudkalianmemaki?"
bentaknya.

"Masihpurapuralagi!Kaumengakuseorangpendekaryanghendak
membantupembebasanKamgoansweyangkamimuliakan,akantetapi
apakahyangkaulakukandidusunKisan?Kaumembasmikeluargayang
denganbaikhatitelahmenolongdanmerawatmu.Keparat!"Setelahseorang
diantaratigajembelituberkatademikian,merekaserentakmajumenerjang.
Melihatini,Bayisankagetsekali.Gerakanmerekaitucukuphebat,
seungguhpuntentuiatidakgentarmenghadapikeroyokantigaorang
pengemisini,namunkalaumerekabertigamembantuLuSian
menghadapinya,tentuiaakancelaka.KepandaiannyamelawanLuSian
berimbang,adasedikitsajabantuanyangmenambahtenagaLuSian,berarti
iamenghadapimaut.Bayisancerdikorangnya.Melihatgelagattidak
menguntungkandirinya,iatertawadantibatibatubuhnyameloncatkeluar
darijendela.Tigaorangpengemisitumengejarcepat."Hendaklarikemana
kaujaihwacat(penjahatpemetikbunga)?"

AkantetapiLuSiantidakmengejar.Gadisinihanyamengangkatpundaknya
saja.IatidakmempunyaiurusandenganBayisan,danpertandingantadi
sudahcukupuntukmelampiaskankemendongkolanhatinyaterhadap
kekurangajaranBayisan.TentangBayisanmemperkosaataumembunuh
orang,itubukanurusannyadaniatidakakanmencampuri.Apalagikalau
mendengarkatakatapengemistadibahwaBayisanbermaksudmembantu
pembebasanKamSiEk.BukankanituberartibahwaBayisanadalahseorang
sahabatKamSiEk?

Tigaorangpengemistadibarumengejarsampaididepankelenteng,tibatiba
Bayisanmembalikdanmenyerangmerekadenganjarumjarumhitamnya.
Tigaorangpengemisitubukanorangorangsembaranganpula,cepatmereka

mengelaksehinggajarumjarumitulewatdidekattubuhmereka,menancap
danlenyapkedalamtembok.Akantetapibaujarumjarumituyangamis
membuatmerekakagetsekali.

"Jarumjarumberacun...!"teriakmerekadansejenakmerekaraguraguuntuk
melanjutkanpengejaran.Bayisansudahpergijauhdanmelihatjarum
beracunini,tigaorangpengemisitutidakberanimengejarlagi,danteringat
akangadisperkasayangtadisanggupmenahanpedangorangKhitanyang
kosenitu,merekasegeramemasukikelenteng.

LuSiantidakmembuangwaktulagi.Melihatmerekamenjuradengan
hormat,sebelummerekamembukamulutiasudahbertanya,"Tigasahabat
daripartaipengemismanakah?"

Padamasaitumemangparapengemismembentukperkumpulan,danhalini
dipergunakanolehorangorangkangouwuntukmenyamarsebagai
pengemispuladanterbentuklahperkumpulanperkumpulanpengemis
merekadapatbergerakleluasadantidakbegitumenarikperhatian.

Tahubahwagadisitubukanorangsembarangan,pengemistertuamenjura
danmemperkenalkandiri."KamiadalahpimpinandariWeihokaipang."

"Ah,kiranyaSamwi(TuanBertiga)adalahSintungSamkai(TigaPengemis
TongkatSakti)?Hemm,kebetulansekali.AkuadalahLiuLuSian,puteriBeng
kauwcu..."

"Ah,maaf...maaf,kamitelahberlakukuranghormatterhadapLiHiap.Maaf
bahwabeberapabulanyanglalukamitidakdapatdatangmenghadapayah
Lihiap(PendekarWanita)."

"Tidakapa,"kataLuSianyangsertamertamenganggapmerekaitusahabat
karenaucapanmerkeatadiyangmemuliakanKamSiEk."Tahukahkalian
dimanaadanyaKamgoanswesekarang?Akumendengarbahwadiadijebak
orangjahatdikelentengini,dantadikalianbicaratentangKamgoanswe

kepadaorangKhitanitu,apaartinyasemuaini?HarapSamwisuka
menceritakandenganjelas."

Diamdiamtigaorangitusalingpandang.Merekasamasekalitidaktahuapa
hubungannyaputeriBengkauwdenganjederalmudayangmerekakagumi
itu.AkantetapimengingatakankebesarannamaPatjiuSinongLiuGan
KetuaBangkauw,danmendugabahwagadisinitentubermaksudbaik,
merekalalubercerita.

MemangsesungguhnyaKamSiEkdenganhanyasedikitpengawaltelah
keluardaribentengmenujukeibukotaShansiuntukmemenuhipanggilan
GubernurLiKoYungyangdisampaikanolehPhangsiangkunSiKomandan
mukahitamyangdiamdiammengaturpengkhianatanuntukmenjatuhkan
KamSiEk.SetelahtibadikotaPoki,rombonganKamSiEkdicegatoleh
gerombolanyangmemangsudahdisiapkanterlebihdulu.Celakanya,para
pengawalKamSiEkdiamdiamsudahdisogokpulaolehPhangsiangkun
sehinggaselagitidur,KamSiEkdisergapdandijadikantawanan.
Penyergapandilakukandidalamkelentengyangmemangdiajukansebagai
tempatpenginapanolehparapengawalKamSiek.Sebagaiseorang
komandanyangjujurdantidakmaumenggangurakyat,KamSiEkmemang
biasamelakukanperjalanansederhana,menginappundimanasajaasal
janganmengganggupenduduk,makausuluntukbemalamdirumah
kelentengituditerimanyabaik.

"Kamimenyaksikanitusemuakarenakebetulansekalikelentengtuainisejak
lamamenjaditempatperkumpulankamiparapengemisWeihokaipang."
Demikianseorangdiantarapimpinankaipang(perkumpulanjembel)itu
berkata,"KamiamatkagumkepadaKamgoanswedaninginsekali
menolongnya,akantetapiapakahyangdapatkamilakukanterhadap
pasukanyangbegituketat,apalagiyangdikawalpulaolehtokohtokoh
rahasiaberilmutinggiyangsengajadikirimdariKerajaanLiang?"

"Hemm,kalaubegitu,yangmerencanakanpanawanantehadapdiriKam
goansweadalahKerajaanLiang?"

"Betul,Lihiap.Sepertidiketahui,KerjaanLiangsetelahberhasilmerobohkan
KerajaanTang,selalumengalamirongrongandaripelbagaipihakyang
hendakmenjatuhkannyapula.Terjadiperebutankekuasaandanselain

ancamanbangsaliardariutara,jugaKerajaanLiangharusmenghadapi
ancamanyangtidakkalahhebatnyadaribangsasendiriyang
memperebutkankekuasaansetelahKerajaanTangroboh.Kamgoanswe
terkenalsebagaiseorangjenderalyangjujur,setiadanpengetahuannyaakan
ilmuperangamatterkenal.InilahsebabnyaKerajaanLianginginsekali
mempergunakantenaganyadancarasatusatunyahanyamenculiknya
karenaJenderalKamtidakpernahmaumengakuikedaulatankerajaan
kerajaanbaruyangbanyakmunculsetelahKerajaanTangjatuh.Diaseorang
pahlawansejati,seorangpatriotyangbetulbetulhanyamementingkan
negaradanrakyat,samasekalitidakmeributkansoalkedudukandan
kemuliaanpribadi."

LuSianbiasanyatidakpeduliakankeadaannegara.Kiniiatertariksekalidan
makinkagumlahiaterhadapKamSiEk,amatsenanghatinyamendengar
namapemudapilihanhatinyaitudipujipuji.Denganpenuhperhatiania
mendengarkanceritatigaorangpengemisitu,ceritatentangkeadaannegara
yangbiasanyaiatakkansukamempedulikannya.

MenurutceritaSintungSamkai,semenjakKerajaanTangrobohpadatahun
907olehpemberontakanGubernurHonanyangbernamaCuBunyang
kemudianmendirikankerajaanbaruyangdisebutKerajaanLiang,maka
keadaantidakpernahaman.Perangterjadidimanamana,perebutan
kekuasaanterjadi.ParapejabattinggibekasKerajaanTangmengangkatdiri
sendirimenjadirajamudadansebagianbesartidakmautundukkepadaraja
baruitu.Sementaraitu,ancamandariutaradanbaratmasihterusdatang
sehinggakeadaanmakinkacaubalau.Banyakpulabekaspejabattinggi
KerajaanTangyangmasihsetiadanmerekainipunmenggunakanpelbagai
usahauntukmendirikankembalikerajaanyangsudahjatuh.

"SeharisetelahKamgoanswedibawapergiolehpasukanKerajaanLiang,di
sinimunculBayisanyangmengakuseorangpendekarsahabatbaikKam
goanswe.Diatelahmemperlihatkankepandaiannyasehinggakamipercaya
danketikadiamintabantuankamiuntukmenyelidikikemanaKamgoanswe
dibawa,kamilalumengerahkananakbuahkamiuntukmelakukan
penyelidikanitu.Akantetapi,dengankagetkamimendengarberitadari
seoranganakbuahkamiakankejahatanBayisanitudidusunKisan."

"Apayangialakukan?""Seorangpencarikayudihutanpadasuatuhari
mendapatkanBayisandalamkeadaanpingsandidalamhutan.Pencarikayu
sheChieitumenolongnyadanmembawanyapulangkerumah.Akantetapi

apayangdilakukanjahanamitusebagaibalasbudiini?Duaharikemudiania
membunuhpencarikayuberikutisterinyadananakanaknyasebanyaktiga
orangberikutgadisitusendiri!Tentusajakamiyangmendengarinimenjadi
marahsekalidanmenyerbukesini,kiranyaLihiapsudahlebihduludatang
menggempurnya.Sayangiaterlalulihaisehinggakitatakdapat
membinasakannya!"

AkantetapiLuSiansamasekalitidaktertarikolehceritatentangBayisanini,
makatanyanyacepat,"Lalu,bagaimanadenganhasilpenyelidikankalian?
KemanadibawanyaKamgoansweolehpasukanitu?"

"Sudahkamiselidikidanternyatadibawakekotaraja,yaitudiibukotaHo
nan."

Kemanapunjugaakankukejar,pikirLuSian.IbukotaHonanyangsekarang
menjadikotarajaadalahKaifeng,daniaharussegeraberangkatkesana.

"danBayisanitu,apamaksudnyadenganpernyataannyabahwaiahendak
menolongKamgoanswepula?"

"Kamitidaktahujelaskarenaiaseorangyangberhatipalsu.Akantetapikami
dapatmenduganya,Lihiap.Bukantakmungkinbahwadiapunseorang
kepercayaanKerajaanKhitanyangjugainginsekalimempergunakantenaga
danpikiranKamgoanswedalamsoalilmuperang.BangsaKhitansendiri
sudahberkalikalimengalamikekalahanapabilaberhadapandengan
pasukanyangdipimpinKamgoanswe."

"Baik,terimakasih,SintungSamkai.Sekarangperkenankanakupergi,aku
hendakmenyelidikikeKaifeng."

"Berhatihatilah,Lihiap.Dalammasaperebutankekuasaanini,rajaraja
mudabanyakmenariktenagaorangorangpandaiyangtentuakanberlomba
merampasseorangpentingsepertiKamgoanswe."

Dengantergesagesakarenamasihsajahatinyamengkhawatirkannasib
jenderalmudasheKamitu,LiuLuSiansegerameninggalkankotaPoki,
kembalikedusunkeluarkotauntukmengambilkudanya,kemudiania
membalapkankudaituketimurlaut,menujukekotarajadariKerajaan
Liang.

ApayangdiceritakansecarasingkatolehSintungSamkaitigaorang
pimpinanperkumpulanjembelWeihokaipangitumemangbenar.
PerebutankekuasaandiantaraparabekaspembesartinggiKerajaanTang,
parabekaspangerandanrajamudayangmengangkatdirisendirisetelah
KerajaanTangroboh,benarbenarmembuatrakyatamatmenderita.Rakyat
yangtidaktahuapaapa,yanglemahdanmiskin,selaluyangmenjadikorban
tiapkaliterjadiperangdankeributan.Pemudapemudanyadipaksamenjadi
tentara,hasilsawahladangnyadirampasi,pajaknyadiperberatsecarapaksa,
gadisgadisnyayangmudadancantikdiambilsecarapaksauntukmenghibur
pasukanpasukanyanglewat.

Akantetapi,merekayangtergolongorangorangpandai,ahlisilatdanahli
perang,bermunculandankeadaankeruhsepertiitulahmerupakanmasajaya
bagimereka.Inilahmasanyabagiparaperampokuntukberaksitanpatakut
dihancurkanpetugaskeamanankarenaoranglebihmeributkanmencari
kedudukandaripadamenjagakeamananrakyat.Masanyabagiyangkuat
menindasyanglemah.Masanyapulabagiorangorangsaktiyangdimasa
amantenterampergikeguhaguha,kepuncakpuncakgunung,ketepitepi
lautuntukbertapa,untukturungunungmasukkotarajauntukmenawarkan
kepandaianmencarijasadankedudukanmulia!Danmemangpararaja
mudayangmempunyaicitacitamengangkatdirimenjadirajabesar,amat
membutuhkantenagaorangorangsaktiini.Tidakpedulisiorangsaktiitu
terdiridaripadagolonganhitammaupunputih,penjahatmaupunpendeta,
asalsaktidantenaganyadapatdipergunakan,tentuolehsipangeranatau
rajamudaakanditerimapenuhkegembiraan,dihujanihadiahemaspermata,
pakaianindah,makananlezat,atauwanitacantik.

Memangmenurutsejarah,jamanLimaWangsaselamasetengahabadini,
adalahjamanyangpalingkeruhdanpenuhdenganperangantarasaudara.
SemenjakKerajaanTangjatuhdalamtahun907,disusuldenganperebutan
kekuasaanyangmemecahmecahbangsa.Duniakangouwterpecahbelah
pula,karenamasingmasingmembelayangmempergunakanmereka.Tidak
jarangterjadibentrokanhebatantaraperkumpulanperkumpulanorang
gagah.Bahkanparaipartaipersilatanbesar,kelentengkelentengbesaryang
mempunyaibanyakanakmuridbanyakyangterseretseret.


DalamperjalanannyamencariKamSiEkmenujukeibukotaKaifengyang
beradadilembahselatanSungaiKuning,LiuLuSianbanyaksekalimelihat
pertempuranpertempurandanbanyakpenderitaanparapengungsi!Namun
karenaiasendirimempunyaiurusanpentingyangamatmenggodahatinya,
makaiasengajamenjauhkandiridarisemuahalangan,tidakmaumelayani
urusankecilyangakanmemperlambatperjalanannyadantidak
mempedulikanpulapenderitaanparapengungsiyangamatmenyedihkanitu.
Akantetapi,padasuatuhari,iatertarikjugaakansesuatuperistiwadan
terpaksamenundaperjalanannyauntukmenyaksikanperistiwaitu.

Pagihariitu,ketikaLuSianmenunggangikudanyamelaluijalansunyiyang
rusakolehairhujan,tibatibaiamendengarsuarajeritanyangsambung
menyambung.Suarasepertiinisudahbiasaiadengar.Tentuwanitayang
diculikpasukantentara,ataudigangguorangjahat,pikirnyatanpamau
mempedulikannya.Akantetapipekikitutidakhanyajeritwanita,bahkan
pulateriakanlakilakiyangagaknyamenghadapimaut.Inipuntidakmenarik
perhatianLuSian.Tibatibaiamenghentikankudanyadenganmenahan
kendali.Telinganyamendengarbersiutnyaanginyanganeh.Itulahhawa
pukulanyangluarbiasa,pikirnya.Tentuadaorangsaktiyangbertempurdi
sana.Sebagaiseorangahlisilat,haliniamatmenarikhatinyadaniasegera
meloncatturundarikudanya,membiarkankudanyamakanrumputdisitu
laluiasendiriberlarimemasukidusunitu,menyelinapdiantarapohondan
semaksemak.

Iamelihatseorangkakekyangrambutnyariapriapan,akantetapi
pakaiannyabiarpunkotorberdebuterbuatdaripadabahansuterayang
mahal,mukanyakeruhpandangmatanyakejam,alisnyaberkerutseperti
orangmarah.Kakekinidudukdiatassebuahbatubesardipinggirjalan,
keduakakinyabersiladankelihatanlemas.Didekatbatubesaritutampak
sebuahdipanbambuyangbiasadigunakanoranguntukmengangkutorang
orangsakit,danduaorangpemanggulnyakiniberadadibelakangkakekitu,
seorangdudukmengipasilehernyayangberkeringatdanyangseoranglagi
berdirisambilbertolakpinggangmengikutigerakankakektadi.Melihat
wajahduaorangituyangbodoh,merekaituagaknyahanyatukangpanggul
dipanituyanghanyabertenagabesar.

YangamatmenarikperhatianLuSianadalahdisekelilingtempatduduk
kakekitu,dimanatampakbelasanmayatbergelimpangan.Merekaitutidak
kelihatanterlukadandidekatmerekabanyaksenjatamalangmelintang,

bahkandiantaramayatituadayangmasihmemegangpedang.Akantetapi
semuamayatitumengeluarkandarahdarimulut,hidung,matadantelinga!
Diantaranyaterdapatpulawanitawanitayangagaknyahanyawanitabiasa,
mungkinparapengungsikarenadisanasinikelihatanbuntalanbuntalan
pakaian.

Padasaatitu,datangpulaserombonganpengungsi,didepannyaberjalandua
oranglakilakimudadanseoranggadistanggung.Melihatgerakanmereka,
dapatdidugabahwaduaorangpemudaitumemilikikepandaiansilat,bahkan
yangseorangsudahmemegangsebatangpedangtelanjang.Parapengungsi
lakilakidanperempuandanyangjumlahnyaduapuluhoranglebih,berjalan
dibelakangtigaorangmudaitudenganmataterbelalaklebar
membayangkankengeriandanketakutan.

"Manadia?Manakakekgilayangjahatdanmembunuhipengungsiitu?"
bentakpemudayangmemegangpedang.

Parapengungsiyangberadadibelakangnyadenganmukapucatmenuding
kearahkakekyangsedangduduktenangdiatasbatusambilberkata,"Itu
dia,iblistuaitu..."

SiPemudabersamaduaorangtemannyatercengang,sepertitidakpercaya.
Pemudaberpedangmelangkahmaju."Diaini...?Kakeklumpuh...?"

Kakekitumembukamatanyayangtadinyasepertiselaluditutup,
memandangtigaorangmudadenganpenuhperhatian,laludengansuara
malasbertanya.

"Kalianjugamengungsi?ApakahhendaktundukkepadaKerajaan
pemberontakLiang?"

"Kakekiblis!Orangoranginimengungsimenyelamatkandiridariancaman
perang,mengapakaubunuhmereka?Siapakau?"bentakpemuda
berpedang.

"Jawab!KalianhendakmengungsidantundukkepadapemberontakLiang?"

"Kamitundukkepadapemerintahyangmana,peduliapadenganmu?"

"Hemm,kaliantidaksetiakepadaKerajaanTang,makaharusmatijuga."

"Kakekgila!Kau...kaupembunuhkejam,kauharusdienyahkan..."Pemuda
itumenerjangmajudenganpedangdigerakkan,akantetapidengankakekitu
menggerakkantangankirinya,didorongkandenganjaritanganterbuka.
Bagaikansehelaidaunkeringtertiupangin,pemudaberpedangituterangkat
danterlemparkebelakang,menjeritdanrobohdenganpedangditangan,
darimulut,hidung,matadantelinganyakeluardarah.Gadistanggungitu
menubruknyadanmenangisketikamenyaksikanbahwakakaknyaitu
ternyatatelahtewas!

"Silumankeji...!"Pemudakeduamarahsekali,lupaakanbahayadan
melompatkedepan,keduatangannyabergerakmemukul.

Sikakektetaptenang,kembalitangankirinyaterangkatdan...pemudakedua
itumengalaminasibsama.Tubuhnyaterangkatdanterlemparlalu
terbantingkebawah,tewasdalamkeadaanmengerikan!Kakekitutidak
berhentisampaidisitu,iamenggerakkantangannyapuladankinigadis
tanggungyangmenangisitubagaikankenahantamkepalanyaolehpalu
godam,terjengkangdantewas,jugaberdarahdarimulut,hidung,matadan
telinganya!

Melihatini,parapengungsiitularisepertidikejarsetandankeadaandisitu
sunyikembali.LuSianbergidik.Hebatkakekini.Pukulanjarakjauh
membayangkantenagasinkangyangluarbiasa.LuSianbersembunyidan
mengintaiterus.Darijauhdatanglagirombonganpengungsibaru,terdiri
darisebelasorang.Merekaituterkejutketikamelihatmayatbergelimpangan
dipinggirjalan,akantetapimerekatidakmenaruhcurigakepadaSiKakek
Lumpuh.

"Apayangterjadi?Lopek,apakahyangterjadidisini?Mengapabegini
banyakorangmati..."Seorangdiantararombonganpengungsiitubertanya.

Dengangerakanperlahan,kakekitumenoleh,menyapuparapengungsiyang
terdiridariduakeluargaitudenganpandangmatadingin."Kalianhendak
mengungsikedaerahKerajaanLiang?"

"Tidak."Jawaborangitu,"Kamimencaridaerahtakbertuan,lebihbaikhidup
digununggunungdimanaterdapatketentraman."

"Hemm,kaliantidaksenangdenganpemberontakLiang?"

"Ah,semenjakruntuhnyaKerajaanTang,kamitidakpernahmengalami
ketenteramanlagi.Manaadapemerintahyangmenyenangkansekarangini,
biarpunbanyakhidupkerajaankerajaanbaru?"

Tibatibakakekitutertawabergelak,tangannyamerogohsakubajudania
melemparkansekantunguangperak."Terimalahini,berangkatlahdan
memanglebihbaikkalianmengungsikegununggunung.Selamatjalan!"

Orangituterkejutdanbingung,pandangmatanyamenaruhcuriga.Pastiada
hubungannyakeadaankakekanehinidengankematianbegitubanyakorang.
Setelahmenghaturkanterimakasih,iatergesagesamembawakeluarganya
meninggalkantempatitu.

Setelahrombonganinipergi,sampaisorehari,hanyaserombongan
pengungsilagiyanglewatdisitu,terdiridaribelasanorangyang
kesemuanya,darianakbayisampaikakekkakek,dibunuholehkakek
lumpuhinikarenamerekaitusemuahendakmengungsikekotarajaLiang,
yaitukotaLokyang!Bertumpuktumpukmayatpengungsiditempatitu,dan
SiKakekLumpuhlalupergidarisitu,dudukdiataspikulanyangberupa
dipanbambudigotongduaorangpemikulnya.

LiuLuSianadalahputeriketuaBengkauw.Semenjakkecilgadisini
berdekatandenganorangkangouwyangsaktidananeh,tidakheranpula
melihatkekejamankekejamandilakukanorang.Ayahnyadanparapimpinan
Bengkauwjugamerupakanorangoranganehyangdapatmembunuhorang
lainbegitusajatanpaberkedip.Akantetapikinimenyaksikankakeklumpuh
yangmembunuhparapengungsitanpapilihbulu,lakiperempuantuamuda,
sampaibayidibunuhhanyakarenamerekahendakmengungsikeLokyang,
benarbenarmenjadikagetdanbergidik.Bukanmainkejamnyakakek
lumpuhini,pikirnya.Biarpunurusannyaitutiadatiadasangkutpautnya
dengandirinya,namuniasudahmerasatertarikuntukmengikutikakek
lumpuhitu,dankalauperluiahendakturuntanganmencobacoba
kehebatanSiKakekLumpuhyangiapercayatentumempunyaikepandaian
tinggisekali.

Kakekitubermalamdisebuahgubukrusakdipinggirsawah,dilayanioleh
keduaorangpemikulnya.BetapaherannyahatiLuSianketikakakekitu
mengeluarkansekantunguangemas,memberikankepadakeduapemikulnya
sambilberpesanagarbesokkeduaorangitumencarikansebuahkeretadan
kudayangbaikuntuknya."Akuhendakmelakukanperjalananjauhke
selatan,kalianmanakuatmemikulakuterus?"demikiankatanyadengan
suaraperlahanakantetapiberpengaruhsedangkankalimatnyateraturbaik
sepertiucapanseorangpembesarataubangsawan.Duaorangpemikulitu
tidakbanyakcakap,akantetapimerakaitumemperlihatkansikap
menghormatsekali,menyanggupidanmenyebutpadukakepadakakekitu,
kadangkadangmenyebutOngyaatauTaijin.

Malamitubulanbersinarpenuh,LuSianmasihmengintaidisekitartempat
ituketikaiamalihatberkelebatnyabayanganyanggerakannyacepatbukan
main.TahutahubayanganitusudahtibadidepangubukdimanaSiKakek
Lumpuhberada,danterdengarsuaraeranglakilakiyangparautetapi
nyaring.

"Hee,CouwPaOng!KauterkenaldenganjulukanSinjiu(TanganSakti),
apakahtangansaktimuituhanyauntukmembunuhirakyattidakberdosa?
SinjiuCouwPaOng,kalauadakepandaian,keluarlah!"

Terdengarsuaratertawamengejekdaridalamgubuk.CouwPaOngSiRaja
MudasudahlenyapbersamalenyapnyaKerajaanTangyangbesar!Akan
tetapiakuSiTuaBangkaKongLoSengjinakanmembunuhsetiaporangyang
tidaksetiakepadaDinastiTang.Orangusilan,kausiapa?"


Orangdiluaritutertawajuga,"Hahaha,CouwPaOng!Setelahkaukalah
danremukkeduakakimu,kaumerasamaludengankekelahanmusehingga
kaumenggantinama?Hahaha,sungguhlucu!Biarpunmenggantinama
seribukali,siapatidakakanmengenalSinjiuCouwPaOngyangbesar
namanyaakantetapikinisudahbangkrutdanlumpuh?PincengHouwHwat
HwesiodariSiauwlimsi,tidakakanmendiamkansajamelihatkaubertindak
sewenangwenang!"

Daridalamgubukterdengarsuarameludah."Cuhhh!Segalamacampendeta
!Kauselaluhanyamembantuyangmenang,untukyangkuatmemberi
sumbangan,untukorangorangkayadanorangorangsegolongan.He,
pendetatengik!Selamakaumenjadipendetapernahkahkauberdoauntuksi
miskinjembelkelaparan?Pernahkahkauberdoauntuksijahatagarkembali
kejalanyangbenar?Pernahkaumembantuuntukpelaksanaandoadoamu
denganperbuatannyata?Apajasamuuntuknegaradanbangsa?Apakah
orangorangmenjadibaiksetelahkausetiapharibersembahyang?"

"Cukup!Kaubekasrajamudamemangterkenaljahat,tidakmengenal
Thian!"SiHwesiomarah,memutartoya(tongkatpanjang)danmendekati
pintugubuk.

"Hahahaha!ApakahtandanyaorangmengenalTuhan?Hanyakarena
gerakbibirdangoyanglidahcukupmenjaditandamengenalTuhan?Dengar,
pendetatengik,orangbisasajamengenalTuhantanpamempedulikan
perilakukebajikan,akantetapitakmungkinorangmengabdikebajikantanpa
mengenalTuhan!Perbuatannyatayangmenjadiukuran,bukangerakbibir
dangoyanglidah!"

"Apaperbuatanmubaik?Ihhh,manusiayangsudahgelaphatinya!Kalau
pinceng(aku)tidakturuntanganmenghukummumewakiliThian,kautentu
akanmakinmerajalela!"Setelahberkatademikian,hwesioituberkelebat
memasukipintugubuk.

LiuLuSianmemandangpenuhperhatian.Gerakanhwesiocukuphebatdan
iapikirtentukakeklumpuhituakanmenghadapilawantangguh.Akantetapi
setelahhwesioitumenerobosmasuk,iahanyamendengarsuaraketawaSi

KakekLumpuh,dibarengisuara"krakkk!"dandisusulmelayangnyatubuh
hwesioitukeluargubukbersamatoyanyayangsudahpatahpatahmenjadi
tigapotong!Akantetapihwesioitubukanterlemparmelainkanmelompat
keluar.Agaknyaiagentardanjugamarah.

"CouwPaOngorangburonan(pelarian)!Pincengdatangmemangbukan
untukmelawanmuseorangdiri,akantetapihendakmenyampaikan
tantangan!Kalaumemanggagah,datanglahditepisungai,kamiWeihoSi
eng(EmpatOrangGagahSungaiWeiho)menantimumalaminijuga!"

"Hahaha!AkuKongLoSengjinmanakenalsegalacacingtanahyang
bernamaWeihoSiengsegala?Akantetapijangankirakarenakeduakakiku
lumpuh,kalianempatekorcacingtanahdapatmenghinaku.Kaliantentulah
empatorangpengkhianatdanpenjilatKerajaanLiang,haruskubunuh.
Kautunggulah,sekarangjugaakudatangmemenuhitantanganmu!"

Hwesioitumelesetpergidengangerakancepatsekali.LiuSianmakin
tertarik.IasudahmendengardariayahnyaakannamaSinjiuCouwPaOng
yangterhitungseorangdiantaratokohtokohbesardidunianpersilatan.
Menurutceritaayahnya,CouwPaOngadalahseorangRajaMudaKerajaan
Tangyangmemilikiilmusilattinggisekali,seorangyangmempertahankan
KerajaanTang,akantetapikarenapengeroyokanorangoranggagahyang
berusahamenjatuhkankerajaanitu,iakalahdanterpukulhancurkedua
kakinya.Semenjakituorangtidakmendengarlaginamanyadaniadianggap
sebagaiseorangpelarianyangselaludicariolehKerajaanLianguntuk
dibinasakan.Sekarangiasecarakebetulanbertemudengantokohini,
menyaksikankeganasanyangluarbiasadanjugasebentarlagiiaakan
menyaksikankelihaiankakeklumpuhinimenghadapiempatoranggagah
yangberjulukWeihoSieng.Makaketikaiamelihatkakekitukeluardari
gubuk,dudukdiatasdipanbambudandipukulduaorangpelayannya,secara
diamdiamiamengikutidarijauh.Tidakberaniiamengikutiterlaludekat
karenakakeklihaiituberbahayasekalidaniatidakmaumelibatkandiri
dalampertandinganyangsamasekalitidakadasangkutpautnyadengan
dirinya.Makaiamalahmendahuluilarinyaduaorangpemikulitu,menujuke
tepisungai,iamelihatempatorangsudahmenantimusuh.Iamemperhatikan
mereka.

Dibawahsinarbulanyangpenuhdanterang,iamelihatseoranghwesio
setengahtua,yangiadugatentulahhwesioyangtadidipatahkantoyanya
olehSiKakekLumpuh.Hwesioinibertangankosong,akantetapimelihat

bentuktubuhnyayangtegap,dapatdibayangkanbahwatanpatoya,hwesio
bernamaHouwHwatHwesiomuridSiauwlimpaiinitentulahseorang
lawanyangcukuptangguh.Orangkeduaadalahseoranglakilakiberusia
tigapuluhtahunlebih,memegangsebatangtongkatbaja,berdiritegak
memandangkedepan.Orangketigaadalahseorangtosu(pendetaTo)yang
tidakmemegangsenjataapaapa,akantetapipinggangnyaterlibatsebuah
cambukhitam.Adapunorangkeempatadalahseorangwanitaberusiaempat
puluhtahun,dipunggungnyaterselipsebatangpedang.Merekaberempat
berdiridengansikaptegangdanmemandangkedepan,menantidatangnya
musuhmerekayanglihai,yangakanmunculdariarahtimur.

LuSianjugamemandangkearahitu.Dantaklamakemudian,dibawahsinar
bulanyangmencorongyangmerupakanbolaapimerahbulatdisebelah
timur,muncullahduaorangpemikulitu,berjalandenganlangkahlebar
setengahberlari.Kakeklumpuhitubersiladiatasdipanbambu,rambutnya
sebagianbesarmenutupimuka,menyembunyikansepasangmatanyayang
bersinarsinarsepertimataharimau.Suasanamenjaditegangsekali,danini
terasaolehLiuLuSianyangsudahmerasagembirakarenasebentarlagiia
akanmenyaksikanpertandinganhebat."Berhenti!"Kakeklumpuh
mengomandodankeduaorangpemikulituberhentipadajarakduapuluh
meterdarikeempatorangyangsudahsiapitu.Tibatibapikulanituberikut
dipanbambudankakeklumpuh,terlemparkeatas,melayangkedepandan
turunkeatastanahdidepanempatorangmusuh,turuntanpasuaradan
tanpamenimbulkandebuseakanakansehelaidaunkeringmelayangturun
daripohon.Bukanmainhebatnyaginkang(ilmumeringankantubuh)yang
diperlihatkankakeklumpuhitu!

Duaorangpemikullauberjongkokdansikapmerekatidakpeduli.Agaknya
sudahterlaluseringmerekainimelihattuanmerekabertempuratau
membunuhorang.MemangselamabelasantahuninisetelahKerajaanTang
roboh,SinjiuCouwPaOngyangsudahmenggantinamanyamenjadiKongLo
Sengjin,kerjanyahanyalahmencariperkaradanmembunuhiorangorang
yangdianggapnyatidaksetiakepadaKerajaanTangyangsudahroboh.
Dalamkecewanyadansakithatinyakarenakeduakakinyalumpuh,kakekini
menjadisepertitidaknormallagipikirannya,menjadikaniaganaskejamdan
gilagilaan!

"Nah,kalianmenentangku,akusudahdatang.Majulah!"dengansikaptenang
saja,masihbersila,keduatangannyadiletakkandiataspaha,kakekitu
menantang.


Hwesioitumewakilitemantemannyamenjawabsetelahmelangkahmaju
setindak,"CouwPaOag,sebelumkamituruntanganterhadapmu,baiklahkau
ketahuilebihdulubahwakamibukanlahorangorangyangtidaktahubahwa
kauseorangbekasrajamudayangsetiaterhadaprajamu,dandisampingitu
seorangyangterkenaldiduniakangouw.Kalaukaumembunuhimusuh
musuhmuataumembunuhiorangorangyangkauanggaptelahmenghianati
KerajaanTang,itupincengdanadikadikpincenginitidakakanambilpeduli.
Akantetapisecarakejamkaumembunuhiparapengungsihanyakarena
merekahendakmengungsikedaerahKerajaanLiang,haliniamatlahkejidan
bukanhanyakami,melainkansemuaoranggagahtentuakanmenentangmu.
Kamiberempatsudahmengangkatsaudara,bersumpahhendakmembasmi
kejahatan.PincengHouwHwathwesiomuriddariSiauwlimpai,Tohengini
LiongSinCuseorangtosudariKunlunpai,diaituBuntaniodariHoasan
paibesertaLuTekGuadikseperguruannya.Kaulihatkamiadalahmurid
muridpartaibesar,selalumentaatiperintahperguruanuntukmembasmi
kejahatan..."

"Cukup!Hahaha,hwesiomentah!Kauperluapaberpidatodidepanku?
Kautahuapa?Denganmembunuhiparapengungsiitu,akutelahberbuat
kebaikanterhadapmereka.Pertama,merekamengungsikedaerah
pemerintahpemberontakanLiang,samadenganmencarikesengsaraan,
makaakubebaskanmerekasehinggatidakusahmenghadapibencana.Ke
dua,merekaitumudahmelupakanpemberontakanCuBunyangmerebut
tahtakerajaan,berartimerekaitulemahdanpengecut,tidaksetia.Apa
harganyauntukhiduplebihlamalagi!"

"Benarbenaralasanyangbocengli(takpakaiaturan),seenakperutnya
sendiri!"bentakLoTekGusimuridHoasanpaiyangmemegangtongkat.
"Marikitahajartuabangkakejiini!"

LiuLuSianyangmenontonsambilsembunyi,diamdiammerasagembira
dankagumterhadapKongLoSengjinSiKakekLumpuh.Lihaiilmusilatnya,
lihaipulakatakatanya,anehdanjugaterlalusekali!Iamengharapkan
pertandinganyangramaisehinggatidakpercumaiamengintaidanmengikuti
kakekitusampaiseharilamanya,apalagikalaudiingatbahwaempatorang
pengeroyokiniadalahmuridmuridpartaipersilatanbesar,Siauwlimpai,
Kunlunpai,danHoasanpai!Tigabuahpartaibesaryangseringdisebut
sebutayahnyadandikagumi.

Mulamulamemangempatorangitubergerakdengancepatdanindahsekali
mengurungSiKakekLumpuh.HwesioSiauwlimpaiituyangtelah
kehilangantoya,kinimematahkandahanpohondanmemutarmutardahan
inidengantenagabesarmenimbulkananginberderu,TosudariKunlunpai
yangbernamaLiongSunCuitupunmeloloskancambuknyadanterdengar
bunyikerassepertipetirmenyambardiataskepala.Sungguhpuntidak
sehebatpamangurunya,KauwBian,permaianancambukitu,namunLuSian
mengagumikeindahannya.AdapunkakakberadikseperguruandariHoasan
pai,jugatidakkalahhebatnya.Permainanpedangwanitaituamatcepat,
pedangnyalenyapberubahsinarpedangbergulunggulung,sedangkan
tongkatsutenyajugabergerakgeraklaksanaseekornagamengamuk.

AkantetapisegeraLuSiankecewa.Entahempatorangituhanyamemiliki
gerakanilmusilatindahyangkosongsaja,ataukahSiKakekLumpuhyang
terlaluampuhbagimereka?Disambarempatmacamsenjatadariempat
penjuru,tubuhbagianataskakekituhanyabergerakgeraksepertibatang
paditertiupanginpukulannyamenyelewengkekanankekiri.Tibatiba
terdengarkakekitutertawabergelak,tubuhnyayangmasihbersilaitutahu
tahusudahmelayangkeataskemudianmenyambarkearahHouwHwat
Hwesio.HwesioSiauwlimpaiinikagetsekali,cepatiamenyambutdengan
sodokantoyanyakearahuluhati.KongLoSengjinmenangkaptoyaitu
berbarengtangankirinyamenampardilanjutkandengantangankananyang
menangkaptoyamendorongkeras.HouwHwatHwesioberteriaksekalidan
tubuhnyasudahterlemparkebawah.Terdengarairmuncratdantampaklah
tubuhhwesioituterapungapungsepertisebatangbalokhanyut!

"Silumantua,beranikaumembunuhsaudarakami?"bentakLiongSunCusi
tosuKunlunpai.Cambuknyamenyambarnyambardengansuarakeras.
Karenakakektuaitukinisudahdudukbersilalagidiatasbambusetelahtadi
menyerangHouwHwatHwesio,makacambukLiongSunCumenyambarke
bawah,kearahkepalanya.Buntoanioyangjugamarah,menerjangdengan
tusukanpedangdaribelakang,mengarahpunggungnya,sedangkanLuTek
Gumenghantamkantonkatnyakearahpundakkiri.

KongLoSengjinkembalimengeluarkansuaraketawakeras.Iamembiarkan
cambukitumengenaikepalanya.Ujungcambukmenghantamkepalanya
terusmelibat,akantetapiketikatosuKunlunpaiyangkegiranganmelihat
hasilserangannyaituhendakmenarikkembalicambuknya,iakagetsetengah
matikarenacambuknyaseakanakantelahtumbuhakardikepalakakekitu,
takdapatditarikkembali!Pedangyangmenusukpunggungdantongkat
yangmenghantampundakjugatidakditangkis,akantetapipedangdan

tongkatmelesethanyamerobekbajusaja,seakanakanyangdiserangadalah
bajayangkerasdanlicinsekali.Selagitigaorangpengeroyoknyakaget,kakek
itusudahmenyambarcambukdantubuhnyakembalimencelatkeatas.
Keduatangannyabergerak,cepatsekalisehinggasukardiikutidengan
pandangmata,menampartigakalikearahkepalaparapengeroyoknya,
sambilmenampar,iaterusmencengkramdanmelempar.Hanyajerittigakali
terdengardantampaklahtigaoranggagahituberturutturutmelayangdari
atastebing,jatuhkedalamsungaidantubuhmerekaterapungapungseperti
ikanikanmati,hanyutmengikutimayatHouwHwatHwesio!

DuaorangpemikulitukinimenghampiriSiKakekLumpuh.Merekaitu
denganwajahtakutsudahmenjatuhkandiriberlututdidepankakekitu.
Seorangyanglebihtuaberkata."Ongya,hambaberduamohonpembebasan,
sampaidisinisajahambaberduadapatmelayaniOngya,harapberi
perkenankepadakamiuntukmengambiljalansendiri."

KongLoSengjinmemandangmerekadandiamdiamLiuLuSiansudah
mendugabahwaduaorangpemikulitutentuakanmampusditangankakek
saktiitu!

"Hemm,kenapa?Apakahkaliantakut?"

"Sesungguhnya,Ongya,hambaberduatakutmenyaksikansepakterjang
Ongyayangmudahdansukamembunuhorangbanyak,Ongya
berkepandaiantinggi,tentusajatidaktakutmenghadapipembalasan
mereka,akantetapihambaberduayangbodoh,manadapatmelindungidiri
sendirikalaukelakorangoranggagahdatangkepadakami?"

"Hemm,apakahkalianjugahendakmenaklukkepadapemerintah
pemberontak?"pertanyaaninidilakukandengansuarapenuhancaman.

"Ahh,bagaimanaOngyamasihdapatmenyangsikankami?Tidaksudikami
menjadianjingpenjilatmengekorkepadarajapemberontak!Hambaberdua
malahakanmasukhutanmenjadiperampok,mengacaukanwilayahkerajaan
Liang!"

"Bagus!Nah,kauperhatikanbaikbaikilmuiniuntukbekal!"Kakekitulalu
menggerakgerakkankeduatangannyasambiltiadahentinyamemberi
petunjukbagaimanakedudukandanperubahankakiharusdilakukan.
Agaknyakeduaorangbekaspemikulitusudahpernahmenerimapelajaran
inidansekarangmerekamendapatkanpetunjuktentangrahasiarahasianya,
makadalamwaktusetengahmalam,merekasudahberhasilmenyelesaikan
pelajaranilmusilatyangluarbiasaitu.LiuLuSiandemikiantertariknya
sehinggaiabertahanuntukmengintaiterussampaisemalamsuntuk.Ia
mendapatkenyataanbahwailmusilatyangdiwariskankakeklumpuhitu
kepadaduaorangbekaspemikulnya,merupakanilmupilihanyangtermasuk
tingkattinggi.Iapercayabahwabiarpunbaginyasendiriilmuitumasihtidak
usahmendatangkankuatir,namunmenghadapioranglain,duaorangbekas
pemikulinitentumerupakanduaorangperampokyangamattangguhdan
berbahaya.IlmusilattadigerakangerakannyasepertiilmusilatSincoakun,
agaknyaciptaanSiKakekLumpuhmengambilcontohularpula.Teringatini,
iamembayangkanbetapahebatnyakepandaianSiKakekLumpuh,dankalau
dibandingdenganayahnya,agaknyamerekaituseimbang.Diasendiriterang
tidakakandapatmenangkanKongLoSengjin,akantetapikalaudisituada
KweeSeng,tentuiaakanberanikeluarmencobacoba.Hanyaayahnya,atau
KweeSeng,yangagaknyaakandapatmenandingikakekinidalam
pertandinganyangluarbiasategangdanramainya.

Menjelangpagi,padasaatayamramaiberkokokmenyambutmunculnya
matahariyangsudahmengirimlebihdulucahayamerahnya,duaorangbekas
pemikulituberpamit,kemudianberlaricepatsekalimeninggalkantempat
itu.KongLoSengjinlalumerenggutlepasduabatangbambubekaspikulan,
kemudiania...berjalandenganlangkahlangkahlebar,dengankeduakaki
masihbersila,tergantungdiantaraduabatangbambuyangmenggantikan
sepasangkakinya.Biarpunkeduakakinyatergantibambuyangterpegang
keduatangannya,namundibandingkandenganorangyangtidaklumpuh,
jalannyajauhlebihsigapdancepat.Bahkandibandingkandenganahliahli
ilmularicepat,kakeklumpuhinimasihmenangjauh!Sebentarsaja
bayangannyalenyapkearahtimurdarimanamalamtadimuncul.

LiuLuSianmenariknapaspanjang.SayangtidakadaKweeSengdisitu.
Kalauada,agaknyapemudasaktiitutidakakanmaumelepaskankakek
lumpuhitubegitusaja.Berbedasekalidengandia.AndaikatadiaselihaiKwee
Seng,iaakanmengajakkakekitubertempur,bukansekalikaliuntuk
membalaskankematiansekianbanyaknyapengungsiyangmenjadikorban,
melainkanuntukdiukurkepandaiannya,karenaiamemangmempunyai
wataktidakmaukalaholehsiapapunjuga.KalauKweeSengtentulain,tentu
menggempurkakekitukarenatelahmembunuhiorangtakbersalah.

TeringatakanKweeSeng,wajahLuSianmenjadimuramdanagaknyaia
kecewa.Betapapunjuga,KweeSengadalahseorangpemudatampandan
menyenangkan,apalagiamatmencintainya,merupakanseorangteman
seperjalananyanglumayan,daripadasekaranginiberjalantanpateman!
AkantetapisetelahwajahKamSiEkterbayanglenyaplahsegalakekecewaan
danpemikirantentangKweeSeng,dantibatibaiateringatakankeadaan
KamSiEkyangberbahaya,timbulkekhawatirannyadansegeraia
meninggalkantempatituuntukcepatcepatpergikekotarajadariKerajaan
Liang,yaitukotarajaLokyangyangterletakdiPropinsiHonan.

KarenaiasamasekalikehilanganjejakKamSiEkdandisepanjangjalantak
seorangpunpernahmelihatjenderalmudaini,LuSianmendugabahwa
andaikatabenarpemujaanhatinyaitudiculikolehkakitanganKerajaan
Liang,agaknyamerekaitumembawaKamSiEkkekotarajamelaluijalan
sungai.Makaiapunsegeramencaritukangperahudanmenyewaperahuitu
ketimur.KotarajaLokyangletaknyamasihdiLembahSungaiKuning,
namunagakjauhdarisungai,disebelahselatan.

Padasaatitu,SungaiKunimgairnyapenuh,bahkandibeberapabagian
membanjir,meluapsampaijauhdarisungai,menyelimutiratusanhektar
sawahladang.Dusundusunyangberadadilembah,yangterlaludekat
sungai,sudahbanyakyangdilandabanjir.Namunkarenaairnyamengalir
tenang,SiTukangPerahuberanimelayarkanperahunyamenurutaliranair.
Keadaandikanankirisungaiamatmenyedihkandanperjalanandengan
perahukaliinibagiLuSianbenarbenartidakmenyenangkansamasekali.
Lenyappemandanganalamyangbiasanyaamatindah,tergantikeadaanyang
mengenaskan,sungguhpunLuSiantidakambilpeduliterhadapbencana
alamini.Hatinyasendirisedangpenuhdenganrasagelisahkalauia
memikirkannasibKamSiEk.

"Tahanperahumu,minggirkesana...!"tibatibaLuSianmemerintahtukang
perahuketikaiamelihatsebuahperahubesarberlabuhdisebelahkanan.Ia
merasacuriga.Perahuitubesardanmewah,samasekalibukanperahu
nelayanmiskin,patutnyaperahubangsawanatauhartawanyangsedang
pesiar.Saatsepertiitusamasekalibukansaatyangpatutuntukberpesiar,
makaadanyaperahuditempatsunyiitusungguhmencurigakanhatinya.
Apalagiketikaiamelihatbahwadusunditempatitujugasudahtenggelam
olehairbah,hanyasatusatunyarumahgedungyangberadadidusun,yang
kebetulanletaknyaditempatagaktinggimasihbelumkemasukanair.Tak
seorangpunmanusiatampakdidusunyangkebanjiranitu,agaknyasemua

penghuninyatelahpergimengungsi.Kalaudemikianhalnya,mengapaperahu
besarberadadisitudanperahuitupunkosongtidakadaorangnya?

SetelahperahukecilituminggirdanLuSianmendapatkenyataanbahwa
perahubesaritubenarbenarkosongiaberkata,"Kautunggudisini,aku
hendakmenyelidikikemanaperginyaorangorangdariperahuini!"Tanpa
menantijawaban,LuSianmenggerakkantubuhnyameloncatkeatas
wuwunganrumahkerumahyangterendamair,kemudiandengan
kelincahanyangmengagumkaniaberloncatandairumah,kadangkadang
melaluipohonyangjugaterendamair,menujukerumahgedungyangmasih
belumterendamair.Tukangperahuitumelongo,lalubergidikiasudah
mengirabahwapenumpangnyaadalahseorangwanitakangouwyang
pandaiilmusilat,kalutidakdemikiantakmungkingadismudadancantik
jelitainiberanimelakukanperjalananseorangdiri,apalagigadisini
membawapedang!AkantetapiiahanyamengiraLuSianseoranggadisyang
pandaimainpedangsepertibiasadipertunjukanparapenjualobat,siapakira
gadisinidapatberloncatansepertiitu.Janganjangandiabukanmanusia,
pikirSiTukangPerahu.Diwaktusungaibanjirmeluapluapsepertiitu,
menurutceritarakyat,silumansilumanpadabermunculan,jugaparadewi
dewiyangsengajaturundarikhayanganuntukmenggempurparasiluman
yanghendakmerusakmanusiadenganairbanjir.Biarpunrakyattakpernah
melihatnya,akantetapiselaluterjadipertarunganhebatantaraparadewa
dewimelawansilumansiluman,danbetapapunjugadewadewiyang
menangdanairyangdigerakkansilumanmengamukkedusundusunitu
kembalikesungaipulasepertibiasa!Kinimelihatgadispenyewaperahunya
pandai"terbang"melayanglayangdarirumahkerumah,SiTukangPerahu
bergidik.

"Tidaktahudiaitudewiatausiluman,akantetapisinarmatanyatajam
mengerikan.Lebihbaikakupegisebelumiakembali!"MelihatLuSian
berloncatanmakinjauh,diamdiamtukangperahusegeramendayung
perahunyaketengahlagidanmelarikandiridenganperahunyadaritempat
itu!Iatidakpedulibahwauangsewaperahubelumdibayar,iasudahmerasa
legadanpuasdapatmeninggalkangadisitu,karenasiapatahu,bukandia
menerimapembayaran,malahdiaharusmembayarnyawa.

LiuLuSiantidaktahubahwaperahunyatelahpergimeninggalkannya,
karenaiasedangberloncatanmendekatigedungdenganhatiberdebarpenuh
harapanakandapatmelihatKamSiEk.Iameloncatkeatasgentenggedung
itudandariatasgentengiamengintaikedalam.Ternyatadidalamnya
terdapatenamoranganakperahu.Merekadudukmenghangatkantubuhdu

dekattempatperapiansambilmakanrotikeringdandendeng.Terdengar
merekabersungutsungut."Kitaditinggalkandisini,untukapa?Kalaubanjir
makinbesar,kemanakitaharusbawaperahu?Ah,lebihenakmenjadi
pegawaididaratkalaubegini.Banyaktemandanaman.Masauntuk
mengawalseorangtawanansajaharusmenggunakanpasukanlimapuluh
oranglebih?Dankeadaantawananitulebihenakdaripadakita!"

"Samlote,jangankaubilangbegitu."Celatemannya."Tawananitumemang
seorangpenting,siapatidakmengenalJenderalKamSiEk?Malahaku
mendengardarianggotapasukan,bahwakomandanmerekamenerima
perintahkhususdarikotarajauntukmenghormatiKamgoanswesebagai
tamuagung.Kitahanyapetugaspetugasbiasa,mauapalagi?"

Mendengarpercakapanmerekaini.LuSiangirangsekali.Dengan
kepandaiannyayangtinggi,iameninggalkantempatitutanpaadayang
mengetahui.Gedungituletaknyaditempattinggimakatidakterlandabanjir,
dibagianbelakanggedungmerupakankakisebuahbukitkecildankesinilah
LuSianmengambiljalankeselatan,kekotarajaLokyang.Taklama
kemudianiasampaidijalanbesardansegeramempercepatlarinya.Sayang
kudanyaiatinggalkanketikaiamempergunakanjalansungai,akantetapi
karenailmularicepatnyajugasudahmencapaitingkattinggi,LuSiansegera
mempergunakanIlmuLariCepatLioktehuitengsehinggatubuhnya
berkelebatsepertiterbangcepatnya,tidakkalahcepatnya,olehlarinya
seekorkudabiasa!

Perjalananselanjutnyamelaluipegununganyangbiarpunjalannyalebar,
namunbanyaknaikturundanamatsunyi.InipegununganFuniuyang
puncaknyamenjulangtinggi.Dariataspuncakinitampaklahgununggunung
yangmemangbanyakmengepungdaerahitu.Diutaratampakpuncak
puncakPegununganLuliangsandanTaihangsan,disebelahbarattampak
PegununganCinlingsan,diselatansamarsamartampakdibalikmega
puncakPegununganTapasan.BiasanyaLuSianamatsukamenikmati
tamasyaalamdipegunungan,akantetapikaliiniiatidakmempunyai
perhatianterhadapsemuakeindahanitukarenahatidanpikirannyapenuh
olehbayanganKamSiEkyanghendakditolongnya.

Ketikaiamembelokdisebuahlereng,tibatibaiamelihatbanyaktubuhorang
menggeletakdipinggirjalan.Golokdanpedangmalangmelintang,darah
bercecerandanduabelasorangitusudahmenjadimayat.Merekaini
kelihatansebagaiorangorangkangouwyanggagah,danmelihatbetapa

senjatasenjatamerekatidakberjauhan,malahadayangmasihdidalam
cengkramantangan,melihattubuhmerekapenuhluka,agaknyaorangorang
initelahmelakukanpertandinganmatimatiandannekat.Jelaskejadianini
belumlewatlama,mungkinpagitadidandisitutampakbekasbekas
pertempurandahsayat.LuSianberdebar.Apakahhubungannyabelasan
mayatoranginidenganditawannyaKamSiEk?Hatinyamakinkuatirdania
mempercepatlarinyamengejarkedepan.

Menjelangsenja,ketikaiamenurunilereng,iamendengarsuarahirukpikuk
dikakibukit.Jelasterdengarsuarabanyakorangsedangberkelahi,diseling
ringkikkudadandentingsenjatatajamsalingbertemu.LuSianmempercepat
larinyadannapasnyaterengahengahketikaiatibaditempatpertempuran,
karenaselainterusmenerusiamengerahkanginkanguntukberlaricepat
jugahatinyaselalupenuhketegangandankekuatiranakankeselamatan
pemudaidamanhatinya.

Kiranyabanyaksekaliorangyangbertandingdidepansebuahdanaukecildi
kakibukititu.Hampirseratusorangbanyaknyasalinggempurdan
merupakanperangkecilyangkacaubalau.Adayangmasihmenunggang
kuda,adayangsudahbertandingdiatastanah,bahkanadayangbergulat
sambilbergulingan,salingcekikdansalingjotos.Tidakkurangpulayang
terlemparkedanausedangberusahaberenangminggir.Kacaubalaudan
hirukpikuk,suaramakiandiselingteriakanmarah,keluhkesakitandan
ketakutan.

LuSiandapatmendugabahwaorangorangyangberpakaianseragambiru
itutentulahpasukanyangmengawalatauyangmenawanKamSiEk,karena
diantaramerekainimasihbanyakyangmenunggangkuda.Adapunlawan
pasukaniniadalahorangorangyangberpakaianmacammacam,adayang
berpakaianpetani,adapulayangberpakaianpendeta,akantetapisebagian
besarberpakaianpengemis.TentulahsegolongandenganWeihokaipang,
pikirLuSiandantentusajahatinyalalucondongmembantuparapengemis.
BukankahKamSiEktertawanolehpasukanitudankiniparapengemis
hendakmenolongnya?Akantetapi,LuSiantidakberniatmembantumereka,
matanyamencaricarikarenaiatidakmelihatKamSiEk.Iatidak
mempedulikanpertempuranhebatitu,karenayangiabutuhkanuntukdicari
adalahJenderalKam.

Dengansamasekalitidakmengacuhkanpertandingan,LuSianberjalanterus
memasukigelangangperang.Kalauadasenjatamenyambar,tidakperduli

senjatapihakpasukanataulawanmerekaiamengelakdankakitangannya
bergerakmerobohkansiapasajayangmenghalangijalannya!Hebatsepak
terjanggadisini.Baikpihakpasukanmaupunpihakpengemis,sekaliterkena
pukulanmaupuntendangannyapastiroboh!

"DimanaKamSiEk?"BerkalikaliLuSianbertanyakepadaseoranganggota
pasukanyangiarobohkan,akantetapitakseorangpunmaumenjawabnya,
bahkaniasegeradikeroyokempatanggotapasukan.Golokgagangpanjang
dariduaoranglawanyangmasihmenunggangkuda,menyambarkearah
leherdanpinggangLuSian.Cepatgadisitumelompat,menyambarbelakang
golok,membetotdengangerakanmendadaksambilmenendangkearah
golokkedua.Golokpertamayangiatarikituterlepasdaripegangandan
menghantamkawansendiriyangmenyerangdarikiri,tepatmengenai
pahanyadanmenembusmemasukiperutkuda!Kudaitumeringkikkeras
dankaburmembawapenungganyayanghampirputuspahakakinya.Adapun
orangyangterampasgoloknya,hampirsajajatuhtergulingkarenaterbetotot.
Padasaatitu,duaorangpasukanyangtidakberkudasudahmenyerbupula
daridepandanbelakang,menggunakanpedang,LuSiantidakpedulikan
mereka,tubuhnyameloncatkeatasdantahutahuiasudahberdiridiatas
punggungkuda,tepatdibelakanglawanyangterampasgoloknyatadi.Sekali
menggerakantangan,iasudahmencekikleherlawandaribelakang.Dua
orangtemannyahendakmenolong,akantetapiLuSianmengangkattubuh
lawandanmenggunakannyasebagaiperisai!Tentusajaduaorangitutidak
beranimenyerang,takutmelukaitubuhtemanmerekasendiriyangternyata
adalahseorangatasanmereka.

"Hayo,katakandimanaadanyaKamgoanswe!"LuSianmembentaksambil
mempereratcekikanpadatengkukSiPerwirayangsudahtidakberdayaitu.

"Di...disana..."PerwiraitumenudingkearahbatukarangbesardanLuSian
cepatmembantingtubuhnyakeatastanah,meloncatturundarikudadan
berloncatankearahsekelompokbatukarangyangmemangterdapattidak
jauhdaritempatitu.Tempatituterjagaolehbeberapaoranganggota
pasukan,danagaknyaorangtawananitudisembunyikadibelakangbatu
batu.

SebelumLuSiansempatturuntangan,tibatibaiamendengargaduhluar
biasadiantaraorangorangyangbertanding.Alangkahherandankagetnya
ketikaiamelihatseoranglakilakitinggibesarsepertiraksasa,berkepala
gundulmenggunakankedualenganbajunyamengamuk.Sepertisepak

terjangnyasendiritadi,lakilakigundulitutidakpedulisiapasaja,asal
beradadekatnya,laludisapuroboholehujungkedualenganbajunya.Akan
tetapigerakanlakilakiinijauhlebihhebat,lebihganasdansebentarsaja
tubuhorangorangbergelimpangandisekitarnya.Kemudianlakilakiitu
melompatdanbagaikanterbangsajatahutahuiasudahtibadidepanbatu
batukarangbesar.Limaorangpenjaganyasegeramencegatdengansenjata
ditangan,akantetapisekalilakilakitinggibesaritumenggerakkantangan
kakinya,limaorangituterlemparsemua,terbantingpadabatukarangdan
hebatlahkesudahannya.Duadiantaranyapecahpecahkepalanya,yangtiga
mungkinpatahpatahtulangiganyakarenamerekarobohtakdapatberkutik
lagi!

Raksasagundulitutertawahahaheheh,lalumelangkahlebarmemasuki
sekelompokbatukarangitudandilainsaatiatelahmelesatkeluar
mengempittubuhKamSiEk!KagetlahLuSian.Cepatiamenggerakkan
kakinyamenjejaktanahdantubuhnyamelesatpulamengejar.Akantetapi
gerakanSiRaksasagundulitubenarbenarhebatkarenasebentarsajaia
sudahjauhmeninggalkantempatpertempuran.Betapapunjuga,LuSian
tidakmaumengalah,gadisinimengeluarkanilmunyaberlaricepatsehingga
keduakakinyaseakanakantidakmenyentuhtanahlagi!

"Lepaskandia!!"Iamembentaksetelahdapatmenyusulsehinggajarak
merekahanyatinggallimameterlagi.Keduatangangadisinibergerakdan
serangkumsinarkemerahanmenyambarkedepan.Itulahjarumjarum
rahasiayangamathebat.Gadisiniamatsukaakanbungabungayangharum,
makasejakkeciliamempelajarikeadaansegalamacambunga.Setelahia
pandaiilmusilatdanbanyakmendapatpetunjukayahnyatentangpelbagai
macamracun,makaialaludapatmencampurracunracunberbahayadengan
sarikeharumanbunga,makaterciptalahjarumjarumnyayangianamakan
Siangtokciam(JarumRacunHarum).Memangamatharumbaunyajarum
jarumini,bahkanketikamenyambardengansinarmerah,sudahtercium
baunyayangamatharum,begituharumnyasehinggadapatmemabokkan
orang.Tidakterkenajarumnya,barumenciumbaunyasajasudahcukup
berbahaya,apalagikalausampaijarumitumenembuskulitmemasukijalan
darah!

Akantetapi,raksasagundulitubenarbenarlihaisekali.Tanpamenolehia
sudahmengebutkanlenganbajunyadan...jarumjarumitumemasukilubang
tanganbajudanmenancapdisitu.Tibatibaraksasagundulituberserukeras,
tangannyabergerakdanjarumjarumitumenyambarkeluar,kembalike
pemiliknya!TentusajaLuSianterkejutsekali,cepatiamenyampokjarum

jarumnyasendiridenganpedangnyayangsudahiacabutkeluar.Lawanini
benarlihai,pikirnyadanterkejutlahiaketikateringatbahwaraksasagundul
selihaiinikiranyahanyaadaseorangsajadidunia,yaituBanpiLocia!Ban
piLociatokohutarayangsudahbertandingduahariduamalammelawan
ayahnyadanberkesudahanseri!BahkanKweeSengsendiriyangbegitu
sakti,sampaidapatdihancurkansulingnyaolehraksasagundulini.Sejenak
LuSianmeragu.Terangbahwadiabukanlawankakekitu.AkantetapiKamSi
Ektelahdikempitdandibawalari,bagaimanaiadapatmendiamkannyasaja?
Gadisinisudahmempersiapkanjarumjarumnyalagi,akantetapimelihat
kakekitutidakmempedulikannyadanmalahlarimakincepat,iaberpikirdan
tidakjadimenyerang,melainkanterusmengikutidengancepatpula,takut
kalaukalautakdapatmenyusul.

"IatentutidakberniatmembunuhKamSiEk.""Kalauhendakmembunuhnya,
perluapadibawabawalari?AgaknyaKamSiEktidakberdaya,kelihatannya
lemastentusudahterkenatotokan,kalaumaudibunuhsekalipukuljuga
mati."KarenaberpikirdemikianmakaLuSiantidakjadimenyerangsecara
nekat,melainkankiniiamembayangiBanpiLociayangteruslarimemasuki
sebuahhutandikakibukit.

DenganhatihatisekaliLuSianmenghampirisebuahbangunankuiltuayang
beradadidalamhutan.IatahubahwaBanpiLociamemasukikuilitumaka
iatidakberanimenerjangmasuksecarasembrono.Bukaniatakut
menhadapibahaya,melainkanLuSianseoranggadisyangcerdik.Siasiasaja
kalauharusmenempuhbahayadanmembiarkandirinyadirobohkanatau
ditangkappula,akangagallahusahanyamenolongKamSiEk.Iaberindap
menghampirikuildanmengintai.Senjatelahdatangakantetapicuacadiluar
kuilbelumgelapbenar.Hanyadisebelahdalamkuilyangtuadanrusakitu
sudahgelap.AkantetapiiadapatmendengarsuaraBanpiLociayangparau
diselingisuaraketawanyapenuhejekan.

"Hehhehheh,Kamgoanswetentubanyakkaget.Untungsayakeburu
datang,kalautidaktentukeselamatanGoanswetakkandapatdipertahankan
lagi."Kembalikakekitutertawa.LuSianmerasaheranmendengarkatakata
inidaniamengerahkanpandangmatanyauntukmelihatsebelahdalamyang
agakgelap.Setelahmatanyabiasa,iadapatmelihatbayanganKamSiEk
dudukbersiladiataslantai,agaknyamengaturnapasdantenaga,sedangkan
BanpiLociajugadudukbersandartembok.

KamSiEkmenggerakkankedualengannyamenjura,masihsambilbersila,
danterdengarsuaranyayangnyaring,"Losuhu(BapakPendeta)siapakah?
Harapsukamemperkenalkandiri,agarakuyangsudahmenerimabudi
pertolonganakandapatmengingatnamabesarLosuhu."

BanpiLociatertawabergelak."Hahaha!KamSiEk,dengarlah.Akubukan
seoranghwesiosepertikausangka,akuorangbiasa.Sebaliknyakauseorang
jenderalyangamatdibutuhkanorangpadasaatsepertisekarangini.Oleh
karenaitu,akumenolongmutentubukansekaliuntukmelepasbudi,
melainkanuntukkeperluanyangtiadabedanyadenganparapenculikmu.Ha
haha!"

"Hemmm,kiranyabegitulah?Kalaubegitu,siapapunadanyakau,dan
betapapuntinggikepandaianmu,takmungkinkauakandapatmemaksaaku
untuktundukdanmentaatiperintahmu.RajaLiangbermaksudmenculikku,
akantetapikaulihatsendiri,banyakorangmencobamengagalkan
penculikannya.Kulihatpendeta,orangorangKangouw,danparapengemis
yangmenyerbu.Akubolehjaditerkenaldalamperang,akantetapiakusama
sekalitidakterkenaldiantaramereka.Kalaumerekajugaberusaha
menolongku,tentujugabermaksudmenguasaiku.Ah,alangkahbodohdan
siasia!Selamanegaraterpecahpecahsepertisekarang,selamaorangorang
besardanpemimpinrakyatmainberebutan,kemuliaandankedudukan,
selamatentaradipergunakanuntukmemerangisaudarasebangsa,akuKam
SiEktakkansudimengeluarkansetetespunkeringatuntukmembantu!"

BanpiLociabangkitberdiri,bertolakpinggangdanmenundukkanmuka
memandangorangmudayangsedangdudukbersilaitu."Ah,KamSiEk,
tahukahkausiapaaku?"

"Kauseorantuayangberilmutinggi,sayang...""Eh,kenapasayang?""Sayang
bahwaseorangtuayanglihaisepertikauinimasihdapatdiperalatoleh
orangorangyanghausakankedudukantinggi,yanginginmemperoleh
kekuasaandankemuliaandiatasratusanribumayatdarirakyat!"

"Hahaha!Kalauakumemperkenalkandiriku,tentukaujugatakkan
mengenalnamaku,karenakaubukanseorangkangouw,melainkanseorang
ahliperang.Akantetapiagaknyamenarikbagimukalaukukatakanbahwa
akumenangkapmuuntukkuserahkankepadarajakudiKhitan."


"Ahhh...!"KamSiEkbenarbenarterkejutmendengarini.Iasudahamat
terkenalsebagaipemukulorangorangKhitansehinggadikalanganmusuh
besarini,yaituparaprajuritKhitan,menjulukinyaImkanciangkun
(PanglimaAkhirat)!IatahubahwaorangorangKhitanpalingmembencinya,
makatahulahKamSiEkbahwakaliiniiatentuakantewas.Akantetapiia
samasekalitidaksudimemperlihatkanrasatakut,makaialalutertawa
mengejek.

"Hemm,sejakdahuluakutahubahwaorangorangKhitanamatlicikdan
pengecut..."

BanpiLociaberserukerasdandiluarkuil,LuSiansudahsiapdengan
jarumjarumdanpedangnya.KalaukakekituturuntanganmembunuhKam
SiEk,iaakanmendahuluinyadenganseranganjarumberacundisusul
serbuannyakedalamuntukmengadunyawa!

"Apakaubilang?BangsaKhitanadalahbangsayangpalingbesar,bangsa
palinggagahperkasa.Bagaimanakauberanimenyebutlicikdanpengecut?"

"Merekakalahperang,entahsudahberapakalimerekaterpukulmuncur
dalamperangmelawanpasukanku.Mengapasekarangmerekamenggunakan
akalkejiuntukmenculikku?Bukankahinicarayangliciksekali?Kalau
memanggagah,mengapatidakmengajukanpanglimaperangyangulung
untukmelawankumengaturbarisan?"

"Hahaha!Kalaukaukatakanitulicik,kaugila!Justerukarenakami
membutuhkankepandaianmumengaturmakakamisengajamenculikmu.He,
KamSiEk.Tinggalkaupilihsekarang.Kausudahmenumpukhutangterhadap
kamibangsaKhitan.Untukmembalasdendam,membunuhmusama
mudahnyadenganmembunuhseekorcacing.Akantetapirajakutidak
menghendakidemikian.KauikutdengankukeKhitandanbekerjauntuk
rajakku.Kelakkautentuakanmenjadipanglimatertinggidanhiduppenuh
kemuliaan."

"Tidaksudi!Lebihbaikmatiditanganmu!"TibatibaKamSiEkmelompat
bangundangoloknyamenyambardalamserangannyakepadaBanpiLocia.
Kiranya,tadiketikaiaditawanolehpasukanKerajaanLiang,iadiperlakukan
baikdangolokemasnyapuntidakdirampas,akantetapikarenaiatidak
dapatmelawanpuluhanorang,pulakarenaiabelummendengarapa
kehendakRajaLiangmemanggilnyasecaradiculik,KamSiEktidakmelawan.
SekarangmenghadapiseorangKhitanyanghanyamemberiduajalan,yaitu
matidibunuhkakekiniatautaklukdanmembantuKhitan,tentusajaialebih
senangmemilihmatidaripadaharusmenjadipenghianatbangsa.

BanpiLociatertawabergelak.EntahapayangterjadididalamkuilituLu
Siantidakdapatmelihatjelas.Selagiiahendakmeloncatmasukmembantu
KamSiEk,tibatibaiamendengardesirangindaridalam.Cepatiamengelak
dankiranyagolokemasditanganKamSiEktadisudahterlepasdari
peganganpemiliknyadanmenyambarkeluarmengarahLuSian!Gadisitu
terkejutdancepatmeloncatkeluarkuil,maklumbahwakakekituagaknya
sejaktadisudahtahubahwaadaorangmengintai.

Benarsaja,bayangankakekgundulituberkelebatdantahutahusudah
berhadapandenganLuSian.Kakekitumenyeringai,matanyaterbelalak
lebar,dansepasangbijimatanyayangbundaritumelotot.Memangiasudah
tahubahwaadaorangmengintai,akantetapikarenaiamemang"besar
kepala"danmemandangrendahsemuaorang,iatidakpeduli.Barusetelah
KamSiEkmenyerangnya,ia"menangkap"golokemasitudenganujung
lenganbajudanmenggentakgolokemasituterlepasdaritanganKamSiEk
lalumelontarkannyalangsungmenyerangSiPengintai.Samasekalitidak
disangkanyabahwapengintainyaadalahseoranggadisyangbeginicantik
jelitasehinggamembuatmatanyamelototdanmulutnyamengiler.Biarpun
sudahbanyaksekalikakekgundulinimempermainkanwanitacantik,namun
harusiaakuiselamaitubelumpernahiaberjumpadenganseoranggadis
yangsepertiinijelitanya.Tentusajahatinyagirangbukanmain.

"Hahaha,cantikjelita!Aduh,bidadarimanis.Hampirsajaakukesalahan
tanganmembunuhmu.Untung..."Iamelangkahmajujaritangannyayang
besarbesardanberbuluitubergerakhendakmengeluspipiLuSian.Gadisini
mencelatmundurdanwajahnyapucatketikaiamemikirkanKamSiEk.

"Kauapakandia...?Kau...kaubunuhdia...?Iaberserudankakinya,bergerak
hendakmeloncatkedalamkuil."KalaukaumembunuhKamSiEk,akuakan
mengadunyawadenganmu,BanpiLocia!"


"Eheh,juita...kautahunamaku...?"BanpiLociamerasaheran.Akantetapi
LuSiantidakmemperdulikannyadanmelangkahmasukkedalamkuil.Akan
tetapicepatiamenghindarkarenahampiriabertumbukandenganKamSiEk
yangberlarikeluardaridalamuntukmengejarlawannya.Iaterheranheran
melihatLuSianyangsegeradikenalnya.Iamendengarucapangadisitutadi,
makaalangkahherannyakarenasamasekaliiatidakmenyangkabahwayang
pertamadatanguntukmenolongnyaadalah...puteriKetuaBengkauwyang
pernahmembuatiatergilagilabegituberjumpa!

JugaLuSiantercengangdangirangsekali."Lekas..."katanya."Lekaskau
ambilgolokmudisana.Kitakeroyok,dialihaisekali!"

TentusajaKamSiEktahuakankelihaiankakekgundulitu.Tadisajadidalam
gelap,sekaligebrakgoloknyasudahkenadirampas!Akantetapikarenatidak
adajalanlainkecualinekatmelawan,iamenganggukdancepatialaridan
mencabutgoloknyayangmenancappadasebatangpohon.Setelahituia
kembaliberlarimenghampirilawannyayangsudahberhadapandenganLu
Sian.Agaknya,kecantikanLuSianyangluarbiasaituseakanakan
menyilaukanpandanganmatayanglebarmelototitu,membetot
semangatnyadanmembuatSiKakekGundulberdirisepertipatung,
menikmatiwajahayulalumerayaprayapturun,LuSianmenjadimerah
mukanya.Pandangmataituseakanakanmulutbesaryangmelahapnya
denganrakus!

"Monyettua,kaumelihatapa?"LuSianmembentakmarahdanpedangnya
berkelebatdenganseranganjurusIlmuPedangPatmoKiamhoat.Karena
maklumbahwalawannyainiamatlihai,makabegitubergerakiasegera
menggunakanilmupedangciptaanayahnyaitu.Pedangnyaberkelebat
menyambarmenimbulkananginberdesirdiikutisuaramengaung.

"Aihh,bagusilmupedangmu!"BanpiLociaberserukaget.Tentusajaia
dapatmengenalilmupedangyangbaik.Cepatiamengebutkanujunglengan
bajunyayangkiri.Biarpunhanyaujunglenganbaju,akantetapikarena
digerakkanolehseorangyangberkepandaiantinggi,lenganbajuitumenjadi
senjatayangamatampuh.Ketikaujungnyamenangkispedang,LuSian
merasabetapatangannyapanas.Itulahtandabetapabesarnyatenagasin
kangdarilawannya.Dilainpihak,banpiLociajugaheran.Iatadisudah

mengerahkantenaganyadenganmaksudmemukulruntuhpedangSiNona,
siapakirapedangitutidakruntuh.Darirasakagetiamenjadigembira.

"Hehhehheh,cantikjelitadanmanissepertibidadari,ilmupedangnya
lumayanpula.Hehheh,sukardicarikeduanya...!"

Padasaatitu,golokditanganKamSiEksudahmenyambar,membacok,ke
arahkepalanyayanggundul.Kepalaitugundulplontossepertilabu,agaknya
akanterbelahduakalaubacokangolokitumengenainya.AkantetapiBanpi
Lociaadalahseorangtokohbesaryangsakti.Tanpamenolehatau
membalikkantubuhnya,iasudahmenundukkankepalanyasehinggagolok
ituberdesinghanyabeberapasentidisebelahkanankepalanya.Kakekini
tentusajatidakmendiamkanorangyangmenyerangnya.Tangankanannya
mencengkramkebelakangdanbiarpuniamasihtetapmemandangpenuh
kekagumankepadaLuSian,namuntanganyangdigerakkankebelakangitu
dengancepatsekalitelahmenyerangkearahpergelangantangankananKam
SiEkyangmemeganggolok.Jenderalmudainikaget.Ternyatakakekyang
diseranginitanpamerobahkedudukanbadantelahdapatmengelakdan
sekaligusmengancamlengannya.Cepatiamenarikkembaligoloknyadan
meloncatkesampinguntukmenghindarkancengkramanyangamathebat
itu.

LuSiansudahmenerjangpula.Kinigerakankakinyamembentukpatkwa
mengelilingiSiKakekGundul,pedangnyamenyambarnyambardaridelapan
penjuru.InilahPatmoKiamhoatyangdimainkansepenuhnyaolehgadisitu,
karenaiatahubetul,tanpausahakerasdansungguhsungguh,diadanKamSi
Ekpastiakancelakamenghadapilawantangguhini.KamSiEkyangmasih
merasaheranmengapagadisputeriBengkauwcuinibisatibatibamunculdi
tempatinidanberusahamenolongnya,jugamaklumbahwamerekaberdua
menghadapiseoranglawantangguh.IatidakpernahmendengarnamaBanpi
Locia,akantetapikakekgundulitusudahmembuktikankelihaiannya.Cepat
KamSiEkjugamemutargolokemasnyadankiniiaberhatihatisekali,
mengeluarakanjurusjurusberbahayamendesakdaribelakang.

KamSiEkadalahmuriddariayahnyasendiri,seorangpanglimaperangyang
ulung.Akantetapi,karenaayahnyajugaseorangahliperang,dengan
sendirinyaialebihsukamempelajariilmuperangdanmemimpinbarisan
daripadailmusilat.Dalamhalmenunggangkuda,melepaspanahdan
mencarisiasatdalammemimpinbarisan,iajauhlebihhebatdaripadailmu

silatnya.Betapapunjuga,golokemasnyayangdigerakkandengantenaganya
yangbesar,cukupberbahaya.

BanpiLociaagaktertegunketikatubuhnyaterpaksabergerakkesana
kemaridankedualenganbajunyaberkibarkibarkarenaiagunakansebagai
senjatauntukmenghadapihujanseranganpedangLuSian.Iatertegun
karenamengenalilmupedangitu.

"Kau...muridPatjiuSinong...?"tanyanyasambilmiringkantubuhkekiri
disusulkebutanlenganbajunyakebelakanguntukmenghalaugolokKamSi
Ek.

LuSiantersenyummengejek."BanpiLociamanusialiar,kauberhadapan
denganputeritunggalnya!"

"Ahh...hahaha,bagussekali!"BanpiLociatertawakerasdantibatibaia
menghentikansemuagerakannya.Melihathalini,LuSiandanKamSiEk
cepatmenerjang,pedangLuSianmembabatkearahleherdisusuldengan
tangankiri,sedangkanKamSiEkdaribelakangmembacokkangoloknyake
arahpinggang.Hebatsekaliseranganduaorangmudaini.

Akantetapitibatibaberkelebatsinarhitamkecilpanjang,sepertiseekorular
terbangmengitaritubuhBanpiLocia.Hebatsekaliiniyangternyata
merupakansehelaicambukatautalihitampanjangberkelebatansambil
mengeluarkansuarameledakledaksepertipetirmenyambar.KamSiEk
berserukagetkarenagoloknyasudahterlepasdaritangannyakarenalengan
kanannyatibatibamenjadilumpuhterkenatotokanujungcambuk!

LuSianmarahsekali,melihatcambukitumasihmengancamKamSiEkia
menubrukmajudengannekat,menggerakkanpedangnyamenusukkearah
tenggorokankakekituuntukdilanjutkandengangerakanmengiriskearah
cambuk.SeranganinibenarbenaramatberbahayadanBanpiLocia
maklumakanhalini.Dengangerakankakiringan,kakekitumeloncatke
belakangsampaiduameterlebihdanketikaLuSianmenerjangmaju,tiba
tibacambuknyamengeluarkansuarakeraslalumenyambarkedepan,
ujungnyamenghantamkearahmukayangcantikjelitaitu.


KiniLuSianyangmenjadikagetsetengahmati.Bunyisepertipetirdariujung
cambukitumembingungkannya,apalagimelihatsinarhitamituberputaran
didepanmukanya.Celakalahiakalaumenerimalecutancambukini,tentu
akanbercacat!Karenaini,iamenggerakkanpedangdantangankirinyake
depan,pedangnyaberusahamembabatcambuk,tangankirinya
menggunakangerakanHouwjiauwkang(IlmuMencengkramKuku
Harimau)untukmenangkapcambuk.

BanpiLociaterkekehdantahutahusinarcambuknyamelingkarlingkar
makinlamamakinmengecildantanpadapatdihindarkanlagiolehLuSian,
kedualengangadisitusudahterlibatcambuk,terusberputarputarmelibat
danmembelenggukeduapergelengantangannya,LuSianmengeluhkaget,
pedangnyaterlepasdaritangannyadanbetapapuniamengerahkantenaga
untukmembebaskankedualengannya,namunsiasiabelaka.

"Huahhahhah,manisku,kauhendaklarikemanakah?"BanpiLocia
memegangicambukatautalihitamnyaitudengantangankiri,kemudiania
melangkahmajudantangankanannyadenganjaribesarbesardanpenuh
buluitudiulurkedepan,agaknyahendakmenangkaptubuhLuSian,matanya
melototpenuhnafsu.Melihatmukayangberkulitkasar,matayangbijinya
kemerahan,mulutdenganbibirtebalmenyeringaimakinmendekatinya,Lu
Sianhampirmenjeritsakingngeridanseremnya.

"Binatang,kaulepaskandia!"TibatibaKamSiEkyangsudahkehilangan
goloknyaitumeloncatdanmenubrukBanpiLociadaribelakang!Tadi
jenderalmudainimerasalemgankanannyalumpuhsetelahtotokanujung
cambuksehinggagoloknyaterlepas.Akantetapisetelahcambukitu
menyambarkearahLuSian,iacepatmengerahkansinkangkearahlengan
untukmengusirkelumpuhan.BetapakagetnyamelihatkiniLuSianyang
tertangkapdanagaknyaSiKakekIblisituhendakberbuatkurangajar.Rasa
kuatirmembuatKamSiEkmenjadinekatdansepertiseekorsingamudaia
meloncatdanmenerkamdaribelakang.

Kalausajaiaberadadalamkeadaanbiasa,takmungkinBanpiLociadapat
diserangsecarakasarbegini.Akantetapipadasaatitu,BanpiLociaseakan
akandalammabok,mabokkecantikanLuSianyangmembuatsemangatnya
melayanglayang,apalagisetelahiaberhasilmengikatkeduatangangadisitu
dengancambuknya.Bagaikanseorangkelaparanmelihatpanggangayamdi

depannya.BanpiLociatidakingatapaapalagikecualikorbannya.Inilah
sebabnyamengapaKamSiEkberhasilmenerkamnyadanmenggulatnyadari
belakang.Pemudayangbertenagakuatitusudahmemitinglehernyadari
belakangdanmenggunakanilmugulatyangmemangpernahiapelajari
untukmemitingdanmencekikleherBanpiLocia!

KagetlahBanpiLociaketikatahutahupunggungnyaditerkamdanlehernya
dicekiklingkarantanganyangkuat!Karenajalanpernapasannyaterancam,
BanpiLociamarahsekali.SesaatiamelupakanLuSian,cambuknyaiatarik
kembalidankeduatangannyabergerakmemukulkepalaKamSiEkdi
belakangnyadanmerenggutlenganyangmencekiknya.AkantetapiKamSi
Ekmenyembunyikankepalanyadibelakangpunggung,memitingdan
mencekikterus,bahkanmelingkarkankeduakakinyapadapinggangdan
pahalawannyadaribelakang.Iaseakanakanmenjadiseekorlintahyang
sudahmenempeldanlekat,takdapatdilepaskanlagi!Menghadapiilmugulat
macaminiBanpiLociakelabakan.Iabisadanberanimenghadapitata
kelahi(ilmusilat)darialiranmanapunjuga,akantetapimenghadapicara
berkelahiyangngawurdantanpaaturaniniiabenarbenarterkejutsekali.

Padasaatitu,LuSianyangsudahterbebasdaripadabelengguujungcambuk,
sejenakmengurutngurutkedualengannyayangterasasakit,kemudiania
menyambarpedangnyalagidancepatmelakukanserangantusukanbertubi
tubi,jugamembabatlengankakekituuntukmencegahSiKakeklihaiini
memukulKamSiEk.

RepotjugaBanpiLocia.KeduatangannyaharusmenghadapipedangLu
Siandidepanyangmenyerangsepertiseekorburungwaletmenyambar
nyambar,sedangkancekikanKamSiEkpadalehernyamakinmengerasdan
kuatsekali.SebetulnyadenganmudahBanpiLociaakandapat
mengalahkanLuSian,akantetapikarenaiaterburuburusakinggugupdan
kuatirnyaakancekikanyangketat,iamenjadibingungsendiri,mengebut
ngebutkankedualenganbajuuntukmenghalaulenganLuSiantanpa
mendapatkesempatanuntukmemikirkandayaagariaterbebasdaricekikan
orangmudaitu.KamSiEkmengerahkanseluruhtenaganya.Niatnyahanya
satu,yaknimematahkantulangleherlawannya!Tenagajenderalmudaini
memangbesarsekali!kalauyangiapitinglehernyaitubukanBanpiLocia,
tentuleheritusudahpatahtulangnyakarenatenagapitinganKamsiEkini
mampumematahkantulangseekorharimau!AkantetapiBanpiLocia
bukanseekorharimau,bukanpulamanusiabiasa,melainkanseorangtokoh
persilatanyangtinggiilmunyadanamatkuattenaganya.Iapuncerdik.
Hanyasebentarsajaiabingung.Segeraiamengertibahwakalauiagugup,

akancelakalahdia.Makakinicambuknyakembalimelecutlecutdan
mengeluarkanbunyisepertipetirmenyambar,membentuklingkaran
lingkarandandilainsaatujungcambuknyatelahmelibatpedangLuSiandan
merampaspedangitu,kemudianujungcambukyangmelibatpedangitu
menyambarpulasehinggapedangituseakanakandimainkantangan
menikamkearahLuSian.

"Ayaaaa....!"Lusianterpaksamengelakmundur,akantetapipedangituterus
mengejarnya,menikambertubitubisehinggagadisiniterpaksa
menggulingkandirinyadanmenjauhilawan.SaatinilahdipergunakanBanpi
Lociauntukmenggunakantangankirinyamenotokjalandarahdidekatsiku
lenganKamSiEkyangmengempitlehernya.Ditotokjalandarahnya,seketika
lumpuhlahlenganKamSiEkdanotomatiskempitannyapadaleherjuga
terlepas.DenganpenuhamarahBanpiLociamerenggutkandiriterlepas
lalumembalikdansekalitangankirinyamenampar,pundakKamSiEkkena
pukulandanpemudaitutergulingroboh!

"Bocahsetan!Ditawarikemuliaankaumemilihkematian.Kauhendak
mencekikaku,hendakmembuatkumenjadimayatdenganmatamelototdan
lidahkeluar,ya?Marikitalihat,siapayangakanmampusmenjadisetan
penasaran!"IamenubrukmajudandilainsaatiasudahmenindihtubuhKam
SiEkdanmencekikleherpemudaitudenganlengankanannyayangberjari
besarbesardanberbulu!Tangankirinyamemegangcambukdaniatertawa
bergelakgelakketikakeduatanganKamSiEkberusahamelepaskan
cekikannya.

"Iblistua,lepaskandia!"LiuLuSianterkejutsekalimelihatpemudaitu
terkejutsekalimelihatpemudaitutercekik,makacepatiamenyambar
pedangnyayangtadidilepaskanlibatancambuk,laluiamenerjangmaju
dengannekatuntukmenolongpemudapujaanhatinya.

Hehhehheh,kaubersabardantunggulah,manis!Nantikitabersenang
senangkalaubocahinisudahkucekiksampaimelototmatanya,keluar
lidahnyadanmelayangnyawanya!Hahaha!"Kakekgundulini
menggunakancambukditangankirinyauntukmenangkissetiapkalipedang
LuSianmenyambar.

KamSiEktahubahwanyawanyaberadadalamcengkramanmaut.Ia
mengerahkantenagapadakeduatangannya,berusahasekuatnauntuk
merenggutlepaslengantanganyangmencekiknya.Namunhasilnyasiasia
belaka,karenatangankakekyangkuatitutidakdapatdirenggutnya.Iasudah
hampirtidaktahanlagi,takdapatbernapas,pandangmatanyasudah
berkunang,telinganyapenuhsuaramelengkingtinggi,kepalanyaserasa
membesardanhampirmeledak.TadinyaiamengharapkanbantuanLuSian,
akantetapigadisitupuntidakberdayamenolongnya,selalutertangkis
cambuk,habislahharapanKamSiEk.Iamerasamenyesalsekali,bukan
menyesalharusmati.Bagiseoranggagah,kematianbukanlahapaapa.Akan
tetapisebagaiseorangpanglimaperang,iainginmatididalamperang,bukan
matiditangankakekiniyangberartimatikonyolbagiseorangpejuang.
Lebihmenyesallagihatinyaitupunmenghadapibencanayangagaknyaakan
lebihhebatdaripadamaut!

TibatibawajahKamSiEkyangsudahmerahitumembayangkankekagetan.
PadasaatituiatengahmemandangkearahLiuLuSiandankinihendak
melihatapayangakandilakukanolehgadisitu,iaberteriaksekuatnya.
"Jangan...!"akantetapiteriakannyaterhentiditenggorokanyangterjepiterat
olehjaritanganBanpiLocia.

"Brett...!Breettt!BanpiLocia,kaulihatlahkesinidanlepaskandia...!"

MendengarsuarakainrobekdansuaraLuSianmenggetar,BanpiLocia
tertarikdanmenoleh.Matanyayangsudahlebarmakinmelebar,mulutnya
terbukadanujungbibirnyapenuhairliurketikaiamelihatnonaitumerobek
bajunyasendirisehinggabajubagiandadaterobeklebarmemperlihatkan
bajudalamberwarnamerahmudayangmembayangkankulittubuhputih
denganbentukmenggiurkan.

"Kaumasihbelummaumelepaskannya?"SuaraLuSianmerdudan
diucapkandenganmulutmenyunggingsenyummanisditambahlirikanmata
memikat.

"Hehhehheh...ah,hebatkau...!"BanpiLocialupakepadaKamSiEkdan
bagaikandalammimpiiabangkitmeninggalkanpemudaitu,kiniiaterkekeh,
matanyatakpernahberkedipmenelangadisdidepannya,kakinya

melangkahkedepandankeduatangannyadikembangkansiapuntuk
menubrukdanmemeluk.

LuSianmasihtersenyumsenyum,menyembunyikanpedangditangannyadi
belakangtubuh,melangkahmundurdengangerakanlemahgemulaiseperti
orangmenarisehinggamakinmenonjollahkecantikantubuhnya,terus
mundurdankadangkadangmelirikkepadaKamSiEkyangmasihrebahdi
belakangkakekitu.KetikaiamelihatKamSiEksudahmerayapbangun,
merabarabadanmenemukankembaligoloknyakemudianbangkitberdiri,
tangankananmemeganggaganggolok,tangankirimengelusngeluslehernya
yangterasakakudansakit,tibatibaLuSianmenggerakkantangankirinya
yangtadinyabersembunyidibelakangtubuhnya,dibarengiteriakannyaring.

"Bangsattua,makanlahini!"SinarmerahmenyambarkeseluruhtubuhBan
piLociadisusulterjanganpedangyangmenusukkearahmukadiantara
sepasangalisnya.Inilahseranganhebatsekali!BanpiLociatengah
terpesonaolehkecantikanLuSian,makahampirsajaiamenjadikorban
seranganini.Baiknyaiamemangamatlihai,begitumelihatkelebatnyajarum
danpedangkesadarannyapulihdansambilberserukagetiamencelatke
belakang,menyampokjarumjarumdenganlenganbajunyadan
menggerakkancambukuntukmelibatpedangLuSian.Tibatibaterdengar
anginmendesirdibelakangnya,iacepatmengelebatkancambuknya
membentuklingkaranlebardansekaligusiasudahdapatmenangkisgolokdi
belakangnyadanpedangdidepannya.SegeraLuSiandanSiEk,tanpa
dikomandolagi,telahmengeroyokSiKakekLihaisambilmengeluarkan
seluruhkepandaiandanmengerahkanseluruhtenaga.Maklumbahwa
merekaberduaterancambahayamautyanghebat,makamerekamenjadi
nekat.Maumelarikandiritakmungkin,walaupunakankalah,makamereka
kinimenyerangdenganjurusjurusberbahaya,kalauperlusiapmengadu
nyawa!

LiuLuSianadalahputeritunggalPatjiusinng,biarpuntingkat
kepandaiannyajauhkalahkalaudibandingkandenganBanpiLocia,namun
iabukansembaranglawandandapatberbahayakalaumajusecaranekat
sepertiitu.AdapunKamSiEk,biarpunilmusilatnyatidakseganasilmusilat
LuSian,namunpemudainibertenagabesardantakmengenaltakut.Oleh
karenainilahmakatidakmudahbaiBanpiLociauntukmerobohkanmereka
tanpamelukaiberatataumembunuh.Padahaliatidaksekalikalibermaksud
membunuhLuSianyangmembuatnyatergilagila,adapunKamSiEkkalau
memangtidakdapatiabujuktentuakandibunuhnya.Setelahmencariakal,
tibatibacambuknyayangbernamaLuikongpian(CambukKilat)membuat

gerakanmelingkarlingkarkeatasdanterdengarlahsuaracambukmeledak
ledaksepertipetir,kemudianujungcambukmenyambarbertubitubikearah
kepalaKamSiEkdanLiuLuSian.

Duaorangmudaitukagetsekali.Suarameledaknyacambukituseakanakan
memecahkantelinga,makabegitumelihatsinarmenyambarkeataskepala,
merekacepatmenangkisdengansenjata.Akantetapi,golokdanpedang
sepertiterhisapolehcambuk,lekatdantakdapatditarikkembali.Mereka
berduamengerahkantenagauntukdapatmenarikkembalisenjatamereka,
dansaatinidipergunakanolehBanpiLociauntuksecaratibatiba
melepaskancambukLuikongpian,tubuhnyasegeraberjongkokdankedua
lengannyamemukulkedepandenganjarijaritanganterbuka.Inilahpukulan
Hekseeciang(TanganPasirHitam)yangluarbiasaampuhnya.Biarpun
jarakmerekaterpisahantaraduameter,namunbegituanginpukulan
menghantam,duaorangmudaituterpentaldanterjengkanglaluroboh!

"Hemm,tuabangkataktahumalu!BeranikaumerobohkanKamgoanswe
yanggagahperkasa?"Tibatibaterdengaranginmendesingdarikiri.Maklum
bahwainiadalahpukulanyangamathebat.BanpiLociadengankagetcepat
memutartubuhkekiridanmenangkis.Duamacamtenagapukulansakti
bertemudiudara,tidakmengeluarkansuara,akantetapiakibatnyaBanpi
Lociaterhuyungmundursampaiempatlangkah.Dandidepannyakini
berdiriseorangkakektuayangrambutnyariapriapan,berdirisecaraaneh
karenabukankeduakakinyayangberdiri,melainkansepasangtongkat
bambuyangmenggantikankeduakakinyayangditekukbersila.

"Eh...kau...kauSinjiuCouwPaOng?Haha,akumendengarkaumenjadi
orangburonanyanglarikesanakemarisepertianjingterkenagebuk?Ha
haha,keduakakimulumpuh?Aduhkasihan,RajaMudayangmalangkini
menjadipengemislumpuh."BanpiLociatertawabergelak.Iatidakgentar
menhadapiCouwPaOngyangkiniberjulukKongLoSengjinkarenamelihat
orangitusudahlumpuh.Iamaklumbahwakakekbekasrajamudaini
terkenalsekalidengansepasangtangannyasehinggadijulukiSinjiu(Kepala
Sakti),akantetapiandaikatakakekitubelumlumpuhsekalipuniatidak
takut,apalagisudahlumpuh.Segeraiamemegangcambukkilatnyaeraterat,
siapuntukmenggempur.

KongLongSengjintidakmenjadimarahmendengarmakianini."BanpiLo
cia,kautikusKhitanyangbusuk.Manaakuadawaktumelayanisegalatikus
yangtiadaharganya?AkantetapijangankaumencobamengangguKam

goanswe.DiaseorangpatriotAhalaTang,danakuakanmembelanyasampai
mati!"

BanpiLociacukupmaklumbahwamenghadapikakeklumpuhini,biarpun
iatidakakankalah,namuniamerasasangsiapakahiaakandapat
merobohkannyacepatcepat,apalagikalauduaorangmudaitunanti
membantuSiKakekLumpuh.Iamemangcerdik.PerluapameributkanKam
SiEk.TerangbahwajenderalmudaitutidakakansukamembantuKhitan,
andaikataiapaksabawakeKhitan,akhirnyatentuakannekattidakmau
membantu.Tadipunsudahtampakjelaskekerasanhatipemudaini.
Membunuhnyapunkalauresikonyaharusdikeroyok,tidakmenguntungkan.
Kerajaandiselatantidaklahberbahayalagi,merekasalinggempur,saling
berebutankekuasaan,apaperlunyatakutakanbarisanyangdipimpinKamSi
Ek?ialalutertawamenyeringai.

"Kakeklumpuh,rajajembel!Siapabutuhdia?Kaubawalahjenderalmuitu,
yangkubutuhkanadalahSiBidadari!"Iamenolehdanmemandangkepada
LiuLuSiandenganmatamelototdanmulutterbukalebar.

Padasaatitu,LiuLuSianyangsudahsadarlebihdulu,telahlarikepadaKam
SiEk.Pemudaitumasihpingsan,akantetapisetelahLuSianmengurutdada
danmenotoktigajalandarahterpenting,pemudaitupunsiumandari
pingsannya.Untungbahwamerekataditerkenapukulansecaralangsung,
hanyaterpukulolehanginnyasajayangmembuatmerekapingsan.Kalau
tersentuhtanganBanpiLociadenganpukulannyaHekseeciangtentu
sukarditolongnyawamereka.

Mendengarucapanduaorangkakeksaktiitu,LiuLuSianterkejutbukan
main.Menghadapiseorangkakeksajasudahrepot,apalagikalaumereka
berduaitumajubersama,seorangmenculikKamSiEkdanyangseorangpula
menculikdia!Iatertawabekikikansambilmenutupmulutnyadanmatanya
memandangkearahKongLoSengjin.Duaorangkakekituterheran,danLu
Siansegerameloncatberdiri,menudingkantelunjuknyakearahKongLo
Sengjinsambilberkata.

"AyahkuPatjiuSinongpernahbilangbahwaSinjiuCouwPaOngadalah
seorangpatriotyanggagahperkasadanseorangdiantaratokohtokohbesar
diduniapersilatan,tidaktakutakansetandaniblissehinggaayahkukagum

sekali.Akantetapisetelahakumenyaksikansendiri,hihihik..."LiuLuSian
tidakmelanjutkankatakatanyamelainkantertawalagiterkekeh.

KongLoSengjinmengerutkankeningnya,hatinyaserasadibakardania
membentak,"Budakrendah!BiarpunkauputeriPatjiuSinongakutakut
apa?Mengapakaumentertawakanaku?Apanyayangtidakcocok?"

"kauternyataseorangyanglicik,beraninyahanyamembunuhipara
pengungsi!Orangorangyangtidakbersalah,masihbangsasendiripula,
karenamerekaitutidakkuatmelawanmu,kaubunuhisepertiorang
membunuhlalatsaja.AkantetapisekaliinikaumenghadapiseorangKhitan,
musuhlamaKerajaanTang,karenakautahubahwaBanpiLociaorangnya
lihaibukanmain,kaulalumengkeretnyalimu,nyalitikusyangberaninya
hanyakepadasilemah.KhitaninihampirmembunuhJenderalKam,kau
mengalahdanketakutan.Cihh,manaitudarahpahlawan?Hihihik!"

SinjiuCouwPaOngyangsekarangbernamaKongLoSengjinadalahseorang
bekasrajamudayangselaludihormatiorang.Selamahidupnyabaru
sekarangiamendengarolokolokmacamituterhadapdirinya,maka
mukanyasegeramenjadimerah,daniamencakmencaksepertiorang
kebakaranjenggot.MatanyabernyalajalangketikaiamenghadapiBanpiLo
ciayanghanyamenyeringaipenuhejekan.

"BanpiLocia,bersiaplahkau!Biarakumelawanmuagarjanganada
silumancilikmengiraKongLoSengjintakutmenghadapiseekormonyet
Khitan!"

BanpiLociatentusajamaklumakankelicikanLiuLuSianyang
menggunakansiasatmengadudomba.Akantetapiiapunterkenalsebagai
tokohkangouwtingkattinggi,manabisaiamengalahterhadapseorang
kakekyangsudahlumpuh?Iaharusmemperlihatkankelihaiannya,setelah
merobohkankakeklumpuhini,apasukarnyamenangkapSiGadisLiardan
membunuhKamSiEk?

"RajaMudabangkrut!KaulihatLuikongpianmengambilnyawamu!"
Bentakaninidisusulsuara"tartartar!"kerassekaliketikacambuknya

melayangkeatasdanmelecutlecutsambilmengeluarkanbunyiseperti
halilintar.

"Hahaha,kaubenar,BanpiLocia.Hajarsajakakeklumpuhitu,manadia
kuatmelawanmu?"LiuLuSianberserusambilbertepuktangan.Besarhati
BanpiLociamendengargadisitumemihakkepadanya,makaiamakinhebat
memutarcambuknyadanmenyerang.

Dilainpihak,KongLoSengjinyangberwatakangkuhdantinggi,merasa
marahsekalidaniatidakakanberhenti,tidakakanmausudahsebelumia
berhasilmengalahkanBanpiLocia.MemangcerdikLiuLuSian.Iamemakai
taktikmemanaskankeduapihak,sebentariamemihakBanpiLocia,
sebentariamemihakkakeklumpuhsehinggapertandingandiantarakedua
orangsaktiitumakinmenghebat.Sementaraitu,sepertimenjadiharapanLu
Sian,pertandinganmakinlamamakinhebatdanmatimatiansedangkan
cuacamenjadimakingelap,malampuntiba.DenganhatihatiLuSian
mengumpulkanpedangdangolokKamSiEk,memberiisyaratsupaya
pemudaitutidakbanyakbergerakataubicara,kemudiandidalamgelapia
memegangtanganpemudaitu,menyerahkangoloknyadanmengajaknya
pergidarisitudenganperlahanlahandansedikitsedikit.

Sementaraitu,duaorangkakekyangsudahdibakarperasaannyaolehLu
Sian,telahbertandingdenganhebatnya.MulamulaBanpiLocia
menggunakantangankosongkarenaiamemandangrendahkepada
lawannyayangsudahlumpuh.Namuntahubahwalawannyainitentu
memilikisinkangyangkuat,makadalamserangannyaiamengerahkan
tenagadanmenggunakanHekseeciangyangiaandalkan.AgaknyaBanpi
Locia,sepertibiasamenjadiwataktokohbesaryangterlalupercaya
kepandaiansendiri,memangsengajahendakmengujisampaidimana
hebatnyaSiKepalanSakti.PukulannyaHekseeciangyangtadianginnyasaja
sudahmampumerobohkanLuSiandanSiEk,kinimenghantamkearahKong
LoSengjin.HebatmemangpukulanHekseeciangdarikakekgundulini.
Tentudilatihbelasantahunlamanya,denganlatihanmencacahdanmemukul
pasirbesipanasyangtercampurracunkelabangdirendamaraktua,maka
kinipukulanyangdilancarkankenganpengaruhtenagasinkang,hebatnya
luarbiasasehinggatidakanehkalauorangorangmudaperkasasepertiLu
SiandanSiEktadirobohhanyaolehanginnyasaja.

NamunsekaliiniperhitunganBanpiLociameleset.KongLoSengjintidak
percumadijulukiSinjiuatauKepalanSakti.Iamemangseorangahlisilat

tangankosong,makatentusajaiahafalakansegalamacampukulanberbisa
sepertiHekseeciangatauAngseejiu,maupunPeklekjiu,malahsudah
tahupulabagaimanaharusmenghadapipukulanpukulanini.Kinimelihat
BanpiLociayangdidahuluiolehsinarhitam,iatertawabergelak,lalu
memapakipukulanitudengantelapaktangankanannyasetelah
memindahkantongkatkananketangankiri.BanpiLociagirangmelihatini.
TanganterbukamerupakansasaranlunakbagiHekseeciang,karenahawa
pukulannyaakanlangsungmenembuskulittelapaktangandanmenyerbuke
dalamsalurandarahteruskejantung.Makaiamengerahkantenaganyadan
memukultelapaktanganitu.

"Dessss...!"BanpiLociakagetsetengahmatikarenakepalantangannya
bertemudenganbendayanglemaslunaksepertikapasdanmendadakia
merasabetapatenagapukulannyasepertiamblastanpadasar,tidak
menemuisesuatu.Selagiiahendakmenariktangannya,tibatibatenaga
pukulannyamembalikdanmenyerangdirinyasendirimelaluikepalan
tangannya!

"Celaka...!"Iaberserukagetdancepatlengankirinyamenampartangan
kanannyasendirisehinggatenagayangmembalikitutertangkisdaniasegera
melempardirikebelakangsambilbergulingan.Kiranyakakekbuntungitu
sudahmempergunakanjurusdariBiankun(SilatTanganKapas)yang
dasarnyamemainkanataumencuritenagalawan,kemudiandengan
pengerahantenagasinkangiamelontarkankembalitenagalawannyayang
taditenggelamatautersimpan.

MarahlahBanpiLocia.Tahubahwatakbolehiamainmainlagidengan
tangankosongmelawankakekyangberjulukanKepalanSaktiini,iamelolos
Luikongpiandanterusmengadakanserangandahsyat.Cambuknya
menyambarnyambardanmeledakdiataskepalaSiKakekBuntung.Diam
diamKongLoSengjinterkejut.Ialebihmahirmenggunakantangankosong,
akantetapimenghadapicambukyangdemikianpanasdandahsyatnya,kalau
dilawandengantangankosong,tentuiaakanterdesak.Makaialalu
melompatkebelakangdanmengangkattongkatbambumyauntuk
menangkis,kemudiansecepatkilattongkatbambuyangkirimenusukperut
lawan.Kiranyaduabatangbambuyangdipergunakanuntukpenggantikaki
itukinidapatdimainkansepertisenjata.Kalauyangkananakanmenyerang,
yangkirimenjadikakidandemikiansebaliknya.Bahkanadakalanyatubuh
kakeklumpuhinimelayangkeatasdanpadasaatsepertiitu,duabatang
bambunyadapatmenyerangbertubitubi.Hebatmemangbekasrajamuda
ini!Tongkattongkatbambunyaitutidaksajadapatmenyerangdengan

pukulandanhantamanatausodokansepertiduabatangtoyapanjang,malah
ujungnyadapatiapergunakanuntukmenotokjalandarah.Karenabambuitu
berlubang,makaketikadigerakkanolehsepasangtanganyangsaktiitu,
mengeluarkanbunyianginmengaungngaungsepertisuaraduaekor
harimaubertanding.

Ramaibukanmainpertandingantingkattinggiini.Bayanganmerekalenyap
terbungkusgulungansinarsenjatadanterdengarpadasaatituadalah
aumanaumanyangkeluardarisepasangbambudiselingsuarameledak
ledakdariujungcambuk.Keadaanyangseimbangini,ketangguhanlawan
membuathatiyangsudahmenjadigelap,tidakmendusinlagibahwadua
orangmudaitusudahlenyapdarisitu.

Setelahlewatseratusjurus,mendadakKongLoSengjinyangteringatkepada
LuSianberseru,"Silumanbetina,kaulihatbaikbaikbagaimanaaku
merobohkanmonyetKhitan!"Tibatibagerakannyaberubah.Kinitongkat
bambuditangankirinyamenerjangdengangerakanmemutarsepertikitiran
sehinggasuaramengaungjadimakinkeras.Demikiancepatnyaputaran
tongkatbambuinisehinggaBanpiLociaterpaksamemutarcambuknyapula
untukmenangkisdanmelindungitubuh.Dengantongkatlawandiputar
spertiitu,takmungkiniadapatmelibatdengancambuknya.

Tibatibasekali,selagibayangantongkatnyaitumasihbelumlenyap,
tongkatnyasendirisudahturundankinisebagaigantinya,tangankanan
kakeklumpuhitumenghantamkedepandenganpukulanjarakjauh.Angin
mendesisketikapukulaninidilakukan.Pukulaninisudahmembunuh
puluhanorangpengungsitanpamengenaitubuh,makadapatdibayangkan
betapaampuhnya.BanpiLociakagetdanmaklumbahwainilahpukulan
mautyangmembuatkakekbekasrajamudaitudijulukiKepalanSakti.Ia
tidakberaniberlakusembrono,makatidakmaumenangkissecaralangsung
karenamaklumbahwalawannyamemangmemilikikeistimewaandalamhal
pukulantangankosong.Cepatiamenggeserkakinyasehinggakedudukan
kudakudanyamiring,kemudiandarisampingiabaruberanimenangkis
denganHekseeciang.Tentusajamenangkisdarisampingtidaksama
denganmenerimadaridepansecaralangsung.Betapapunjuga,begitu
lengannyabertemudenganlengankakeklumpuh,hampirsajaBanpiLocia
terjengkang,makacepatcepatiamelompatkebelakangsambiltertawa
bergelak.

"Huahhahhah,bidadaricantikmanis.Kaulihat,bukankahBanpiLocia
tidakdapatroboholehSinjiu?Sekarangkaulihatbetapaaku
membalasnya..."TibatibaBanpiLociaberhentiberkatakata,matanyaliar
mencaricarididalamgelapdantibatibaiaberseru,"Celaka,kitakenatipu
gadisliaritu!"

"Huhhuh,siapabutuhsilumanitu?Biardiamampus!"KongLoSengjin
memaki."Hayokitalanjutkanpertandingan,takusahbanyakcerewet!"
Kembaliiamenerjangmajudengantongkatbambunya.

"Nantidulu!"BanpiLociamengelak.Lenyapnyagadisjelitayangtadinyaia
anggapsebagaikorbanyangsudahberadadidepanmulut,melenyapkanpula
nafsunyabertempur."KautahuiaituputeriPatjiuSinong.Mengapapulaia
ikutikutmemperebutkanKamgoanswekalautidakdiutusayahnya?Hemm,
apakahkaukiraNancaotidakmengilarpulamemilikipanglimasepertiKam
goanswe?"

KongLoSengjinmenyumpahnyumpah."Kaubetul!Celaka,kitakejardia!"

Duaorangitulalumelesatpergimengejar.Tibatibakeduanyasepertiada
yangmemberiabaaba,meloncatkeataspohondanmemandangdaripuncak
pohonbesar.Biarpunkeadaangelap,namunsinarbintangbintangdilangit
cukupuntukmenerangisebagianbesarpermukaanbumidanpandangan
tajamkeduaorangkakekinisegeramelihatberkelebatnyabayangandua
orangmudaituyangbelumlarijauh.

"Huahhahhah,manisku!Kauhendaklarikemanakah?"Merekaberdua
meloncatturunlagidansegeramengejarkearahduabayangantadi.

BukanmainkagetnyahatiLuSian.Tadinyaiasudahmerasagirangkarena
berhasillaripergidaritempatpertempuranselagiduaorangkakeksaktiitu
berkutetanmencarimenang.Tanpadisengaja,merekalarisambilberpegang
tangan.AgaknyaKamSiEkmasihbelumpulihbetulolehbekaspukulanHek
seciang,makaiamenurutsajadigandengdanditarikolehgadisitu.

"Celaka."BisikLuSian,"SiMonyetGundulmengejarkita..."

"Hemm,kitabersembunyidibalikbatangpohonbesar,biarkanialewatlalu
tibatibakitaberduamenyerangdarikanankiri,bukankahituakan
berhasil?"KamSiEkmemberiusul.Siasatsepertiiniadalahsiasatperang,
akantetapiagaknyatakkanberhasilbanyakkalaudipergunakansebagai
siasatpertandinganperorangan.Dalamperangmungkinsiasatinidapat
dipergunakanmelawanmusuhyanglebihbanyak.

"Percuma,kepandaiannyabeberapakalilipatlebihtinggidaripadakita,akal
itutakkanberhasil.Lebihbaikbersembunyi,tapijangansampaidapat
dicari."

Tibatibaterdengarteriakankerasdariarahbelakang,"Kamgoansewe,
jangantakutakumenolongmu!"

GemetarsuaraLuSianmendengarini."Wah,benarbenarcelaka.Kusangka
BanpiLociamenangdanmengejar,kiranyakeduaduanyaiblistuaituyang
mengejarkita."

"Hemm,mengapatakut?Kalaumemangtidakadajalankeluar,kitalawan
matimatian.Akutidaktakutmati!"

"Aku...akujugatidaktakutmati,akantetapiakumasihinginhidup,apalagi
sekarangsetelahbertemudenganmu."KatakataLuSianinimembikinKam
SiEkterkejutdantercengang.SelanjutnyaiamenurutsajaketikaLuSian
menariknyakearahkiridimanaterdapatsebuahdanaukecil.Kinibulan
mulaimenerangijagatdantampaklahpermukaandanaukilaukemilau,dan
rumputalangalangyangtumbuhdipinggirdanaubergerakgerakseperti
menarinariketikatertiupanginmalam.

"Lekasterjun,inijalansatusatunya!"LuSianmenariktanganKamSiEkdan
merekaterjunkedalamairdanauyanggelapdandingin.KamSiEksegera
menggerakkankakitanganhendakberenangketengah,akantetapigadisitu
menahannya.


"Tidakusahketengah,kitabersembunyidisinisaja.""Disini?""Ya,
menyelam.Lihat,alangalanginidapatmenyembunyikankita."LuSian
memilihbatangalangalangyangbesardanpanjang,memotongnyadan
memasukkanujungnyakemulut."Kalaumerekalewat,kitamenyelam,
batangalangalanginimembantupernapasankita."

DiamdiamKamSiEkkagumbukanmain.Gadisinicerdikluarbiasa,
pikirnyasetelahiamengertiapayangdimaksudkanLuSian.Iapunsegera
memotongsebatangalangalangdanmerekamenanti.Danaudibagian
pinggiritutidakdalam,airhanyasebatasdadamereka.Akantetapi
dinginnyabukanmain!

Tidaklamamerekamenanti.Duabayanganyangcepatsekaligerakannya
datangdaridepan,laluterdengarsuaraBanpiLocia,"Kemanamereka
pergi?Takmungkinmerekalarijauh!"

"Hemm,kalutidakbersembunyididanauitu,kemanalagi?"katapulaSi
KakekLumpuh,KongLoSengjin.

KagetlahhatiduaorangmudaitudancepatcepatLuSianmenariktangan
KamSiEkmemberiisyaratsupayamenyelam.Keduanyalalumenyelamkan
kepala,berlututkedalamdanaudanbatangalangalangitumereka
pergunakanuntukmenghisaphawadaripermukaanair.Karenadisitu
memangbanyaktumbuhalangalangmakabatangalangalangdarimulut
merekaitutidaktampakdariluar.

Merekatidakberanibanyakbergerak,kuatirkalaukalauairbergelombang
danmenimbulkankecurigaan.Daridalamairmerekadapatmelihat
bayanganduaorangitudipinggirdanau.Agaknyaduaorangkakekitutetap
menyangkamerekabersembunyididanaumakasengajamerekamenanti.
Akancelakalahagaknyakalautadimerekatidakmempergunakanbatang
alangalanguntukbernapas,karenakalautadimerekahanyamenyelam
biasa,tentusekarangsudahtidakkuatmenahannapasdanterpaksamuncul
lagi.Dansekalimerekamuncul,berartimerekapastiakantertawan!Saking
girangdankagumhatiKamSiEkmemikirkanini,didalamairiamemegang
tanganLuSiandanmenggenggamnya.Kagetlahiakarenatangangadisitu

menggigilkedinginan.Baruiateringatbahwadidalamairdanauinidingin
luarbiasa,makatanparaguragulagiKamSiEklalumemelukpundakgadis
itusambilmerapatkantubuhnyaagardenganjalaninimerekaberduaagak
merasahangat.

Ketikamelihatdaridalamairbahwakeduaorangkakekituberdiriagak
menjauhitempatmerekasembunyi,LuSianmenempelkantelinganyake
permukaanairdengangerakanhatihatisekali.Dauntelinganyatimbuldi
permukaanairdiantaraalangalangdanterdengarlahsuaraBanpiLocia.

"Akuharusmendapatkanbidadariitu!""Ah,monyettuabangkataktahu
malu,masihsukamengejarngejargadisremaja.Akusamasekalitidak
peduli.Nah,kaucarilahsendiri!"jawabKongLoSengjinsambil
menggerakkantongkathendakpergi.

"Uh,uh,kaulahyangtolol!"SiGundulmemaki."ApakaukiraJenderalKamSi
Ekakanamanberadaditangannya?Eh,setanlumpuh,marikitakerjasama.
Kaumengejarkekananakumengejarkekiri,syukurkalauakudapat
menangkapSiBidadariManisdankaudapatmenemukanJenderalKam.
Kalausebaliknya,kitalalusalingmenukartangkapankita,bukankahinikerja
samayangbaiksekali?"

SiKakekLumpuhdiamsejenak.Dipikirpikirmemangbenarjugaucapaniblis
gundulini.Iblisgundulinilihaibukanmain,kalaudiasampaimengganggu
puteriBengkauwcuPatjiuSinong,itulahbaik.BiarkelakPatjiuSinong
mencarinyauntukmembalasdendam.Biarduaorangiblisitusalinggempur,
dengandemikianberartiiaakankehilanganduaorangmusuhyangtangguh,
dankalaumerekaitusampaimampus,berartiKhitandanNancaoakan
kehilangantulangpunggungnya.

"Usulmubaiksekali,marikitakerjakan!"kataSiKakekLumpuhyangsegera
meloncatdanberlaricepatsekalidengansepasangtongkatnya,kearahkiri,
BanpiLociajugaberlaricepatkearahkanandansebentarsajalenyaplah
bayanganmereka,meninggalkandanauyangsunyi.

LuSianmenariktanganKamSiEkdankinikeduanyaberdirilagi.Airsampai
sebatasdadamereka.Akantetapimerekabelumberanikeluardaridanau.


"Kitatunggusebentar,siapatahumerekaituhanyamenipu.Kalaumereka
tibatibakembali,kitadapatmenyelamlagi."KataLuSiandanKamSiEk
mengangguk.Merekamasihberpegangtangandankini,dibawahsinarbulan
merekasalingpandangdenganseluruhrambut,mukadantubuhbasah!
MelihatpandangmataKamSiEksepertiitu,takterasalagiLuSianmenjadi
merahmukanya,berdebarhatinyadaniacepatmenundukkanmukanya!

"Liusiocia(NonaLiu),tanpabantuanmuakutentusudahmenjadiorang
halus.Akuberhutangbudi,berhutangnyawakepadamu,entahbagaimana
akudapatmembalasnya."

"Tidakadayanghutangdantidakadayangmenghutangkannyawa!"jawab
LuSian,kinimatanyabersinarsinarmemandang.Wajahmerekahanya
terpisahduajengkalsaja,tanganmerekamasihsalingberpegang."Kalautadi
akutidakkaubantu,akupunsudahcelakaditanganBanpiLocia."KetikaLu
Sianmenundukdanmelihatbajunyayangrobek,iacepatcepat
menutupkannya,dankembaliduapipinyatibatibamenjadimerah.

KamSiEkbingung.Sejenakiaterpesona.Biasanya,menghadapigadiscantik
yangterangteranganmemperlihatkancintakasihkepadanya,iamemandang
randahdantidakmengacuhkan.Iaselalumenganggapbahwawanitahanya
akanmelemahkansemangatnyaberjuang!Akantetapisekaliiniiabenar
benarbingung.Wajahini,biarpunbasahkuyupdanrambutnyaawutawutan,
luarbiasacantiknya.

"Kenapakaumemandangterustanpaberkedip?"TibatibaLuSianbertanya
sambiltersenyum.

"Eh..oh..akuheran,bagaimanakaubisatahubahwaakuterkurungbencana
dandapatdatangmenolong..."DalamgugupnyaKamSiEkberkata,heran
akankenakalangadisinimenggodanyasepertiitu.

LuSianlalumenceritakansemuapengalamannyasemenjakiamendengar
rencanajahatyangdilakukanPhangciangkununtukmenipudanmenawan
KamSiEkdansemuaperistiwayangterjadiketikaiamelakukanpengejaran

untukmenolongKamSiEkkeLokyang,KamSiEkmendengarkanpenuh
perhatian,kagumakankecerdikanLuSiandalammengikutijejakmereka
yangmenculiknya,bergidikmendengarakankekejamanKongLoSengjin
membunuhipengungsi.

"DiadahuluadalahseorangRajaMudayangperkasa,berjuangmatimatian
mempertahankanDinastiTang.Sayangbahwakekecewaankarenamelihat
jatuhnyaKerajaanTangmembuatiasepertigiladanmenjadiseorangkejam."

"KausendiribersetiakepadaTangsampairelamengorbankannyawa."Lu
Sianmenegur.

"Akantetapisemuakesetiaankukutujukankepadanegaradanbangsa.
KerajaanTangrobohkarenakesalahanKaisardanpembantupembantunya,
yangmengabaikanrakyat.Sekarang,setelahKerajaanTangjatuh,akuhanya
mengabdikepadanegaradanrakyat,tidakmudahtertipuolehmerekayang
mengangkatdirisendirimenjadirajarajakecilyangsalingbertempur
memperebutkankekuasaan."

"Hemm,kaumemang...memanglaindaripadayanglain..."LuSianmenarik
napaspanjangmemandangkagumtanpadisembunyikanlagi.Melihat
pandangmatagadisini,berdebarjantungKamSiEkkarenaiamenjadi
bingungdantidakmengertimengapagadisinimemandangnyasepertiitu,
menimbulkanrasategangdanjugasenang.

"Nona,mengapakaulakukansemuaini...?"Akhirnyaiabertanya,memandang
tajam.

"Lakukanapa?"LuSiansambilmemperlihatkansenyumnyayangmembuat
darahdiseluruhtubuhKamSiEkbergelora.

"Melakukansemuauntukmenolongku?Mengapakausepertitidak
mempedulikankeselamatanmusendirihanya...hanyauntukmenolongorang
sepertiaku?"

Sejenakmerekasalingpandangdantanpasengaja,kinimerekasaling
mendekat,tinggalsejengkalsajajarakantarahidungmereka.AkhirnyaLu
Sianmenundukkanmukanyayangmenjadimerahsekali,akantetapi
suaranyaterdengarmerdudanjelas."Karena...........karenaakucinta
kepadamu!"

HampirsajaKamSiEkterjengkangkedalamairkalausajaLuSiantidak
cepatcepatmemeganglengannyadanmenariknya,"Kau...kenapa.....?"Gadis
itubertanyakaget."Ah.....LuiLuSian....Kaumembikinakuhampirmati
kaget....!"KamSiEkmemangamatkaget,kagetdangirang.Siapayangtakkan
kagetmendengarseoranggadisremajayangdemikiancantikjelita,yang
dahulutelahmerobohkanhatinya,kinitibatibamengakucintasecara
terangterangan?"LuSian...mungkin...mungkinkahini..."ialalumerangkul.

"Mengapatidakmungkin?Ketikakaumunculdahuluitu...menangkis
pedangku,lalubilangbahwahanyaTuhanyangtahubetapainginnyakau
menangkanaku...nah,sejakituakutakdapatmelupakanmu..."

"Aduh,kauadikkuyangnakal...adikkuyangmanis..."Dalamkegiranganyang
meluapluapKamSiEklalumendekapkepalagadisitudanmenciumnya.
Keduanyayangselamahidupnyabarukaliinimengalamihalsepertiitu,
merasaseakanakanlemasseluruhsyarafditubuh,membuatmerekatak
dapatberdiritegak,dantergulinglahmerekakedalamair,masihberpelukan
danberciuman!Dalamkeadaansepertiituuntungsebelummerekabangkit,
merekamelihatbayanganBanpiLociaberkelebatdipinggirdanaudan
berdiritakjauhdarirumpunalangalang!Tentusajamerekatidakberani
berkutik,dengansalingrangkulmerekamemaksadiriberendamdidalam
air,menahannapas!

Setelahbayanganitulenyaplagi,barumerekaberanimunculdalamkeadaan
salingrangkuldanterengahengah,kemudiantertawatawakarenakeadaan
itumerekaanggaplucu.Tibatibamerekaberhentitertawa,masihsaling
pelukdansalingpandangdengansinarmatapenuhkasihsayang.Lama
merekasalingpandangtanpakatakata,kemudianterdengarKamSiEk
berkatalirih,"Moimoi,terimakasihatasbudidancintamu,percayalah,
semenjakakumelihatmudahulu,akusudahjatuhcintakepadamu,hanya
aku...akutahudiri,seorangsepertiakumanamungkinmengharapkan
seorangdewiputeriBengkauwcu?"

LuSianmencubitlenganpemudaitu."KauseorangJenderal!Danaku..aku
hanyawanitabiasa,bagaimanakaubisabilangbegitu?"Ialalu
menyandarkanmukanyapadadadayangbidangdanbasahitu,sedangkan
KamSiEkdenganpenuhkebahagiaanmendekapkepalakekasihnyaitu
menggigilkedinginan.Memangtadididalamairsudahamatdingin,kini
setelahseparuhtubuhberadadipermukaanairdantertiupanginmalam,
dinginnyamakinmenghebat.

"Ah,kaukedinginan!Marikitakeluardarisini!"katanya

"Hemm,kukirakauakanmengajakkumenjadisepasangkurakuradisini."Lu
Sianmenggoda.MerekatertawadankembaliKamSiEkmerasakagum
terhadapkekasihnyaini.JelasbahwaLuSianinimemilikiwatakyangbebas,
lincahdanjenakasekali.Tidakbiasaiamenghadapiwataksepertiinidan
karenanyaiamerasaamatgembiradanheran.

Merekalalumeloncatkedarat."KitakembalikeSungaiKuning,bukankah
perahuyangmembawamumasihberadadisana?"

"Ah,malahkembalikeperahu?""Tentusaja.Perahuitulahtempatsatu
satunyayangtidakakandisangkaolehduaorangkakekitu.Merekatentu
mengirakitamengambiljalandarat,untukkembalikebentengmuatauke
selatan."

KamSiEkmengangguk.Cerdikbenarkekasihnyainidaniamakinbangga
sertagembira.Merekalalusedapatmungkinmemerasairdaripakaianyang
merekapakai,kemudianberlarilarimengambiljalanyanggelapmenujuke
SungaiKuningdiutara.Ditengahjalan,LuSianmengeluarkanjarumdan
benangyangselaludibawanyadalamsaku,dansambilberjalaniamenjahit
bajunyayangrobek.Merekamelakukanperjalanantanpabicarakarena
kuatirkalaukalausuaramerekaakanterdengarorang,hanyagenggaman
jarijaritanganmerekayangbicarabanyak,menggetarkanperasaanhati
masingmasing.KadangkadangKamSiEktakdapatmenahanhatinyadania
memelukLuSian,beberapalamamerekaberdekapandanberbisikbisikdi
dekattelingamasingmasing.

Karenamelakukanperjalanandenganhatihatisekali,padakeesokanharinya
pagiharibarulahmerekasampaidisudutdimanaperahubesarituberlabuh.
AlangkahkagethatiLuSianmelihatbahwaairbahmakinmembesar.Dusun
yangterendamairmakintaktampakdankeadaandisitusunyisekali,para
anakbuahperahuberjaga.Daritempattinggiitutampakperahumasih
beradadisanasehinggamerekamenjadigirangsekali.

Karenabanjirmakinmembesar,kinirumahgedungitumulaiterendamair
sedikit,kirakirasejengkaldalamnya.KetikaLuSiandanKamSiEktibadi
gedungitu,merekamendengarsuarabersungutsungutdaridalam.

"Celakabetul,sampaisekarangbelumjugaadaberitadarikotaraja!Apakah
kitaakandidiamkandisinisampaimatikedinginan?"

"Ah,Laote,takperlumengomel.Initermasukkewajibandantentuakanada
pahalanya!"celasuaralain.Tibatibaenamorangprajurityangbertugas
menjagaperahuituterkejutketikaduasosokbayanganmelompatmasukdan
seoranggadisdenganpedangditangantelahberadadidepanmereka.
ApalagiketikamelihatbahwabayangankeduaadalahKamSiEk,orangyang
tadinyatertawandandibawakekotaraja,seketikamerekamenjadipucat
danberseru."Celaka...!"

Akantetapipadasaatitu,pedangditanganLuSiansudahberkelebatan
bagaikanseekorburunggarudamenyambar,mengeluarkananginmenderu
danmuncratlahdarahdaritubuhenamorangituyangrobohsatusatu
dengandadaberlubangatauleherhampirputus.Darahyangkeluardariluka
merekamembuatsedikitairyangmerendamlantaiseketikamenjadimerah.

"Moimoi...jangan..."KamSiEkmencegah,akantetapigerakanpedangLu
Sianamatcepat,secepatkilatmenyambardanenamorangitutelah
menggeletaktakbernyawalagi.CegahanKamSiEkterlambatdanpemuda
iniberdiridenganmukaberkerut,taksenangiamenyaksikanperbuatan
gadisiniyangdianggapnyaamatkejamdanganas.Teringatiabahwagadis
kekasihnyainiadalahputeritunggalBengkauwcudanterbayangdalam
benaknyakekejamankekejamanyangterjadidiBengkauw.Tibatibaia
menjadimarahsekali.

"Hemm,gadisberhatikejam!Sekarangakutahumaksudhatimu!Kautidak
adabedanyadenganyanglain.Tentukauhendakmembujukkuuntuk
membantuayahmudiNancao,bukan?Kaumempergunakankecantikanmu
untukmenjatuhkanhatiku.Memang,akucintakepadamu,akutergilagila
kepadamuolehkecantikanmu.Akantetapijanganharapbahwaaku,KamSi
Ekseoranglakilakisejatiakanmenjualnegaradanbangsahanyakarena
seorangwanita!"Iamencabutgolokemasnyadanmemandangdenganmata
penuhkemarahan.

LuSianterkejut,akantetapihanyasebentar.Iamalahtersenyum,tersenyum
mengejek.IaputeritunggalPatjiuSinong,tentusajaiapunmempunyai
watakyangamataneh.Membunuhbaginyabukanapaapa.Orangyangpatut
dibunuhharusdibunuh,demikianajaranayahnya.Kiniiamemandang
denganmatapenuhkagumdancintakepadaKamSiEk,akantetapisengaja
iatersenyummengejek.Inilahkesempatanbaikbaginyauntukmenguji
kepandaianpemudaitu.Makaialalumenggerakkanpedangnyadanberkata.

"KamSiEk,begitukahdugaanmu?Dankautelahmenghunusgolokmu?
Baiklah,marikitalihatsiapadiantarakitayanglebihlihai!"Sambilberkata
demikian,gadisitumeloncatkeruanganbelakanggedungyanglebihluas
karenaruanganitupenuhmayat.Sambilmelompatiamelirikdan
mengeluarkansuaraketawamengejek,membikinhatiKamSiEkmakin
panas.

"Lihatgolok!"bentakKamSiEksambilmeloncatmengejarbagaikankilat.Lu
Sianmembalikkantubuhdanmenggerakkanpedangnyamenangkis.Maka
bertandinglahkeduaorangitudalamruanganbelakangdimanalantainya
penuhairsehinggakakimerekamembuatairdilantaimuncratmuncrat.
Golokdanpedangmenyambarnyambardanberkalikaliterdengarsuara
nyaringberadunyakeduasenjataitu!Memanganehkeduaorangmudaini.
Beberapajamyanglalumerekamasihberpelukan,berciuman,dansekarang
merekasudahsalingserang,senjatamerekasalingmengintainyawa!

Dalamhalilmusilat,KamSiEkmasihkalaholehLiuLuSian.Akantetapi,
pemudainimempunyaiketabahanhatiluarbiasa,karenanyailmugoloknya
sepertidimainkanolehorangnekat,jugatenaganyabesarsekalisehingga
untukseratusjuruslamanyamerekabertandingdenganserudalamkeadaan
berimbang.

LuSianorangnyamemangcerdiksekali.Iasudahdapatmenyelamiperasaan
hatikekasihnya,makaiatidakmarahketikatadidimakimaki.Iatahubahwa
carahidupkekasihnyaitujauhberbedadengandia,makabagiKamSiEk,
carapembunuhanyangdilakukantaditentuamatmengagetkan.Selainitu,
agaknyakekasihnyainimulaimerasacuriga,mengirabahwadiamemang
bermaksudmembujukdanmenariknyauntukmembantuKerajaanNancao.
Olehkarenaini,makaiaberlakuhatihatisekali.Kalausampaiia
menyinggunghatipemudayangsudahmenjadikekasihnyaitu,makahalitu
dapatmerenggangkanperhubunganmerekayangsudahmulaiterjalin.

KiniiasudahmerasapuasmengujikepandaianKamSiEk.Sungguhpun
tingkatkepandaianjenderalmudainitentusajasamasekalitidakdapat
dibandingkandengantingkatkepandaianKweeSeng,namunkalau
dibandingkandenganparapemudayangpernahdatangkeBengkauw,Kam
SiEkbolehdibilangpalingunggul.Tidakbanyakselisihnyadaripada
tingkatnyasendiri.Kalauiamau,tentulambatlauniadapatmendesakdan
mengalahkanKamSiEk.Makaiasudahmerasapuas.Bakatilmusilatdalam
diriKamSiEkamatbaik,kalaupemudainimenerimapelajaranilmusilat
tinggi,tentudiasendiripunakankalah!Iasudahmencobakepandaiannya,
akantetapibelummencobahatinya.Biarlahiamainkanujianberbahayaini.
Setelahberpikirdemikian,iasengajamemperlambatgerakanpedangnyadan
ketikagolokmenyambarlehernya,iasengajatidakmenangkis,bahkan
meramkankeduamatanyamenantimaut!

BetapaterkejutnyahatiKamSiEk,takusahdiceritakanlagi.Pemudaini
berserukagetdankarenaiasudahtakmungkinmenarikpulanggoloknya,
makasedapatmungkiniamenyelewengkanbacokannyakearahleher.
Namun,tetapsajagoloknyaitumembabatkearahpundakdan"makan"ke
dalamdagingdipangkallenganLuSian.Darahmengucur,membasahibaju
gadisitu.KamSiEkberdiritegaksepertipatung,mukanyapucat,matanya
terbelalak,laluiamemandangwajahLuSiandenganbingung.

"Kaubunuhlah.Mengapatidakjadi?Bukankahengkauhendak
membunuhku?"LuSianberkata,biarpunpangkallengannyaterasasakit,
namunjantungnyaberdebargirangmelihathasilujiannyayangberbahaya
ini.Jelasbahwapemudaitutidakmembencinya,buktinyatidaktega
membunuhnyadantadiseranganpemudaituhanyadigerakkanoleh
kemarahanyangtibatiba.

"Kau..kaumengapabeginianeh..?Mengapamembunuhorang...dengan
kejam...?"

"Mengapaakumembunuhmerekaberenamtadi?Hemm,dengarlah.Mereka
adalahanakbuahpasukanyangtelahmenawanmu,merekaadalahmusuh.
Pula,kitasedangdikejarkejarduaorangkakekiblis,danmerekainisudah
melihatkita.Kalautidakdibunuh,apakahmerekatidakakanmembocorkan
keadaankitakepadamereka?Kauseorangjenderal,denganpasukanmu
sudahbiasakaumembunuhlaksaanorangmusuhtanpaberkedip,
membunuhlaksaanorangyangtidakkauketahuiapakesalahanmerekadan
apakejahatanmereka.Sekarangakumembunuhenamorangyangterang
teranganadalahorangjahatdanyangakanmendatangkanbahayabagikita,
mengapakaumarahmarah?Kaumengucapkanfitnahbusuk,mengiraaku
akanmembujukmuuntukmengabdikepadaNancao!Alangkahtipis
kepercayaanmu,tandabahwacintamupalsubelaka,hanyadibibir.Aku...
aku...ahhhh....!"TubuhLuSianterhuyunghuyunglaluiarobohterguling.

KamSiEkkagetsekali,cepatiamelompatmajudanmemeluktubuhgadisitu,
danmelihatbetapawajahgadisitupucat,matanyameram,mulutnya
terkancingrapat,iamakingugup.

"Moimoi....Moimoi...,kaumaafkanaku...ah,akubodohsekali!LuSian...!
Moimoi...!"KamSiEklalumemondongtubuhgadisitu,menyambarpedang
dangolok,laluberlarikebelakangrumahdanmeloncatkeatasdekperahu
besar.Hanyadiperahuitulahtempatkering,makaialalumeletakkantubuh
LuSiankeatassebuahopembaringanyangberadadibilikperahu.

"Ah,benarbenarakulancangtangan...Moimoi,kauampunkanaku...!"Kam
SiEkmerobekbajudipundakLuSiandanmemeriksa.Lukaitucukupdalam
danmengeluarkanbanyaksekalidarah.Denganhatipenuhkegelisahan
pemudaitulalumerobekikatpinggangnyadanmembalutpundakdengan
eratsekaliuntukmencegahmengalirnyadarahterlalubanyak.Kemudian,
melihatwajahgadisitumasihpucatdanmatanyamasihmeram,napasnya
tersengalsengalsepertiorangsekarat,ialarikesanakemari,mengambil
pancidaribelakangperahu,membuatapidanmemanaskanair.Tidakada
yanglebihbaikdaripadaairmatanguntukmencuciluka,pikirnya.Dimusim
banjirsepertiitu,airsungaiamatkotordanamattidakbaikuntukmencuci
lukasebelumdimasakmendidih.

Iasamasekalitidaktahubetapanapasgadisyangtadinyaterengahengahitu
menjadibiasakembali,matayangtadinyameramitu,terbukasatudan
bergerakmengikutigerakgeriknyadenganmulutmenahansenyumgeli!
Kalauiamendekat,mataitutertutuplagidannapasitutersengalsengallagi!
SetelahairmatangKamSiEklalumembukabalutanpadapundakLuSian,
mencucilukasampaibersihlalumembalutlagi.Kemudian,melihatdiperahu
itubanyakperlengkapanbahanmakanialalumembuatbuburdan
membakardagingasin.

BukanmaingelisahhatiKamSiEkmelihatgadisitubiarpunsudahsiuman,
namunbelumsadar,masihbergerakgerakgelisahdiataspembaringan,
matanyatetapditutupdansekarangmalahmulutnyamengigausepertiorang
terserangdemam!Dapatdibayangkanbetapaterharuhatinyaketikadalam
igauannya,sambilmeramkanmatagadisituselalumenyebutnyebut
namanya!

"Ayah,akutidakmaumenikahdenganKweeSeng!Tidakmaudenganraja
mudaditimur,pangerandibaratatauputeramahkotadiutara!Akuhanya
maumenikahdenganKamSiEk,biardiajenderaltolol,biardialakilaki
canggung,akusudahcintakepadanya,Ayah!"

KamSiEkdudukbengongdipinggirpembaringan.Bermacamperasaan
teradukdalamhatinya.GirangdanbahagiakarenadalamigauannyainiLiu
LuSianjelasmembukaisihatinyayangamatmencintainya.Bingungkarena
gadisitumakinmalammakinhebatmengigaudangelisah.Dukadan
khawatirkarenaiatelahmelukaigadisitu,melukaitubuhdanhatinya.

LuSianmengigauterus.Dalamigauannyaitumalahiamenyebutnyebut
bahwaiabersamaKamSiEkakanpergimenemuiGubernurLiKoYungdi
Shansi,untukmintabantuangubernurinimenjadiperantarameminangnya
kepadaayahnyadiNancao.Mendengarigauanini,sadarlahKamSiEkbahwa
itulahjalanterbaik.Iamemangtadinyamenerimaundanganataupanggilan
GubernurLidanditengahjalaniadijebakdandikhianatikomplotanpara
perwirayangmemberontakdanpasukanpasukankerajaanLiang.Halitu
perluialaporkankepadaGubernurLi.Disampingituuntukmengajukan
lamarankepadaayahLiuLuSianyangselainmenjadiKetuaBengkauw,juga
menjadikoksu(gurunegara)diNancao,siapalagiyanglebihtepatselain
denganperantaraanGubernurLi?"

IamemelukLuSiandanmenciumpipinyadenganmesra."Moimoi,
tenangkanlahhatimu,kauampunkankokomuyangtololini.Akucinta
kepadamu,Moimoi,dandemiTuhan,akuakanmeminangmudaritangan
ayahmu."Ialalusibukmelepaskanperahudaripadaikatan,mendayungke
tengahlalumemasanglayar.Biarpunbukanahli,KamSiEktidakasing
denganpelayaran,makabiarpunharitelahbergantimalam,iaberani
melayarkanperahunyadibawahsinarbulan.

LuSianmembukamatanyadantersenyumsenyumgirang.MelihatKamSiEk
sibukmengemudikanperahu,ialalumengeluarkanbungkusannya,
mengambilobatlukadanmengobatipundaknya.Kemudianiamengusap
ngusappipinyayangmasihpanasolehciumanKamSiEk,turundari
pembaringanperlahanlahanlalukeluardaridalambilik.

"Koko(Kanda)..."iaberserumemanggillirih.KamSiEkterkejutdan
menoleh.Melihatgadisituberdiribersandarpintubilik,iaterkejut,girang
danjugakhawatir.

"Eh,kausudahbangun,Moimoi?Kauberistirahatlah,jangankeluardulu,
nantikenaangin...!Ituadabuburdimeja,kaumakanlah...!"

"Akutidaklapar,Koko,danakusudahsembuh."Manabisaiamerasalapar
kalauhatinyasebahagiaitu?Pula,ketikaiaberpurapurapingsandan
mengigau,bukankahKamSiEkdenganamattelatentelahmenyuapinya
denganbubursampaikekenyangan?"Akumerasasepertibarubangundari
mimpi.Eh,Kokokaumelayarkanperahuinikemanakah?"

GirangsekalihatiKamSiEkmelihatkekasihnyabenarbenartelahsembuh,
wajahnyaberseripipinyamerahdanmatanyabersinarseinar."Pundakmu
tidaknyerilagi,Moimoi?"

DengangayamanjaLuSianmenggelengkepalanyalaluberjalan
menghampiri.DengansatutanganKamSiEkmemegangtalilayar,tanganke
duameraihlengangadisitudanmerekaberpegangtangan,salingpandang
penuhkasih.

"Sianmoi,kautahubahwaakudipanggilolehGubernurLiakantetapioleh
pasukanyangberkhianatdanbersekongkoldenganRajaLiang,akudiculik.
HaliniharuskulaporkankepadaGubernurLi,makaakusekaranghendak
pergikeShansiuntukberundingdenganbeliau.Kuharapkausukaikut
dengankukesana,selainberundingurusanpengkhianatanitu,akupunperlu
mintabantuannya."Sampaidisinipemudaituberhentibicaradanmukanya
menjadimerah.

"Bantuanapa,Koko?"LuSianbertanya,purapuratidaktahuakantetapi
diamdiamgirangsekalikarenaagaknyaakalnya"mengigau"ituberhasil
baik.

"Moimoi."TanganKamSiEkmenggenggameraterattanganLuSian."Aku
hendakmohonbantuannyauntukmenjadiorangperantara,mengajukan
pinanganatasdirimudaritanganayahmu,PatjiuSinongLiuGandiNan
cao."

GirangsekalihatiLuSian."Koko,kemanapunjugakaupergi,akusukaikut!"

Tidakadakegembiraanyanglebihbesarbagimudamudidaripada
kegembiraanduabuahhatiyangsalingbertemu.Berhariharimereka
menjalankanperahusambilbersendagurau,menceritakankeadaanmasing
masing,menangkapikandanmasakmasaklalumakanbersama.KamSiEk
makinmendalamcintadankagumnyaterhadapLuSian,mengagumi
kecantikandankelincahangadisini,termasukwataknyayangkadang
kadanganeh.Dilainpihak,LuSianjugakagumakankekasihnyayangsudah
tiadaorangtualagi,tentangketurunankeluargaKamyangsemenjakdahulu
terkenalsebagaipanglimapanglimaperangjagoan.KetikaLuSianbercerita
tentangpertemuannyadengankakakseperguruanjenderalitu,yaituLaiKui
Landidalambenteng,KamSiEkmenyatakankekuatirannya.

"Suciseakanakantelahmenjadisaudarakandungku.Diaseorangpendiam
danbersungguhsungguh,banyakmembantukudalamperang.Akantetapi
akhirakhiriniiaseringkudapatimenangisdikamarnya,dansamasekali
tidakmaumenceritakanapasebabsebabnya.Akukuatirsekaliadasesuatu
yangmengganjalhatinya.Malahsebelumakupergidaribenteng,Suci
seringkaliberkunjungkeKwanimbiodiluarbenteng,bahkanbermalamdi

sana.Agaknyaiamenjadikenalanbaikdariparanikouw(pendetawanita)di
kuilitu."

Mendengarini,LuSiandapatmendugadaniahanyamengeluhdidalam
hatinya,tidakmaumenceritakanapayangmenjadidugaannya.Iamenduga
bahwaKuiLantentumenjadikorbanasmara,tentuberdukakarenaKwee
Sengterjatuhkedalamjurangdanbinasa.GadisitumencintaKweeSengdan
menjadipatahhati.IatidakberaniberceritatentangKweeSengkepadaKam
SiEkkarenaceritainitentuakanmembukapularahasiatentangperasaan
KweeSengkepadanya.Akibatceritanyainitentuakanmendatangkan
suasanatidakenakdiantaramereka,apalagidisitutersangkutpuladiriLai
KuiLan.

Cintamemanganeh.Biarpunduaorangmudayangamatjauhberbedasifat
danwataknya,namunkalausudahdipengaruhicintakasih,merekaseperti
lupaakansemuaperbedaanini.Seorangyangmabokdicinta,hanyaakan
melihatyangbaikbaiksajadarikekasihnya.DemikianpuladenganLiuLu
SiandanKamSiEk.Kalausajamerekatidaksedangmabokcinta,tentu
merekaakandapatmelihatbahwamerekamempunyaiwatakyangjauh
berbeda.KamSiEkadalahseorangpemudayangkerashati,jujur,berdisplin
memegangaturan,gagahperkasadanseorangpatriot.Sebaliknya,LuSian
memilikidasarwatakyanganeh,kadangkadanglicikdanmenjalankan
siasatsiasatyangcurangbukanlahanehbaginya.Iatidakpeduliakansegala
aturan,bebasmerdekadanliar.Tidakmaukalaholehsiapapunjuga,tidak
peduliakanoranglainmenderitaatautidak,tidakpedulisamasekalitentang
negaramaupunbangsa.Baginya,siapayangmenentangnyaakaniahantam!

Perbedaanitusecaramencolokakantampakkalaukitadapatmenjengukisi
hatidanpikiranmerekapadasaatmerekadudukmelamun.KamSiEk
melamunkankebahagiaannyakalausudahmenikahdenganLiuLuSian,
melamunbetapadenganbantuanisterinyayangmemilikikecerdikandan
kepandaianluarbiasaitu,iaakandapatberjuangdanmemilihjunjungan
yangbenarbenartepatpadajamanitu,seorangcalonrajayangakanbenar
benarmemperhatikankesejahteraanrakyat.

Sebaliknya,LuSiandisampingmelamuntentangkesenangannyamenjadi
isteripemudayangdicintanya,jugaiateringatakankekalahankekalahannya
yangdideritaselamaini.Hatinyapanasbukanmainkalauiateringatbetapa
iasamasekalitidakberdayamenghadapiorangorangsaktisepertiKwee
Seng,BanpiLocia,Bayisan,danKongLoSengjin.Alangkahmasihjauhia

ketinggalandalamilmusilat,pikirnyadenganhatitidakpuas.Iabercitacita
untukmemperdalamilmusilatnya,mencarikitabkitabpusakadanwasiat
wasiatilmusilatagariadapatmenjadiseorangtokohsaktiyangakan
menjagoiduniapersilatan,mengalahkanorangorangitu.Pertamatamaia
akanmintakepadaayahnyauntukmewariskanilmuilmubaruciptaan
ayahnya,kemudianiaakanmenitahkananakbuahsuaminyauntuk
menyelidikidanmencariorangorangberilmu!

Untungbagimereka,didalamperjalananmerekatidakbertemudenganBan
piLociamaupunKongLoSengjindansetelahtibadiwilayahShansi,
merekamerasaaman,melakukanperjalanancepatdenganmenunggang
kudamemasukiibukotaShansi,menghadapGubernurLiKoYung.

GubernurLiadalahseorangyangcerdiksekali.Diamerupakanseorang
diantarapimpinanpemberontakanyangmenggulingkankedudukankaisar
terakhirDinastiTang.AkantetapiiatidaksemajuGubernurCuBundiHo
nanyangakhirnyaberhasilmenggulingkanKerajaanTangdanmengangkat
dirisendirimenjadikaisarpertamaKerajaanLiang.

TerhadapJenderalKamSiEk,GubernurLiberlakuamathatihati.Iamaklum
bahwajenderalmudainiamatsetiaterhadapnegaradanbangsa,danbahwa
jatuhnyaKerajaanTangtidakmempengaruhihatiKamgoanswe.Olehkarena
itulahmakadengancerdikiahendakmempergunakantenagadanpikiran
jenderalmudaitusecarahalus.IamenyambutkedatanganKamSiEkdengan
ramahtamahdanpenuhpenghormatan,jugaterhadapLiuLuSianyang
diperkenalkansebagaiputeriBengkauwcu,iamenyambutdenganramah.
KetikasecarasingkatKamSiEkmenceritakanbahwaperwirashePhang
yangdiutusmemanggilnyakebentengitutelahbersekongkoldengan
pasukanKerajaanLianguntukmenawannya,GubernurLimenjadimarah
sekali.

"Keparatituberanimelakukankejahatansepertiitu?"GubernurLi
menggebrakmeja,memanggilseorangpanglimadanmemerintahnyasegera
berangkatmembawapasukandansuratperintahnyauntukmenangkap
Phangciangkundanmenjatuhihukumanmati!Setelahituiamenjamukedua
orangtamuagunginidenganarakdanhidanganlezat,berkalikaliia
memberiselamatataspembebasanKamgoanswedaripadabahaya.
Kemudian,setelahmerekakenyangmakanminumdanmengusirpara
pelayan,GubernurLiKoYungberkata.


"Goanswe,sayainginsekalibicaraempatmatadenganmu,untuk
merundingkanurusannegaradalamkeadaankacaubalausepertisekarang
ini."Berkatademikian,iamelirikkearahLiuLuSian.Gadisinitentusaja
maklumbahwadiamerupakan"orangluar"apalagidiaadalahputeriGuru
NegaraNancao,makatentusajaiatidakberhakmendengar.Namundasaria
berwataknakaldankukwai(aneh),iapurapuratidaktahudanenakenak
dudukminumarakwangi!KamSiEkmerasatidakenaksekali.MengusirLiu
LuSianpergi,tentusajatidakenakbaginya,mendiamkannyasajakekasihnya
beradadisitu,jugatidakenakterhadapGubernurLi.Makadengan
memberanikanhatiialaluberkatasambilbangkitberdiridanmenjura
kepadagubernuritu.

"Litaijin,harapmaafkan.Sebelumkitameningkatkepadapercakapanurusan
negarayangpenting,baiklahlebihdulusayamenyatakanterusterangbahwa
NonaLiuinibukanlahorangluar.Diaadalah...adalah...calonisterisaya,
yaitu...eh...,kalausajaTaijinsudimelepasbudikebaikankepadakamiberdua
untukmenjadiorangperantaradanmengajukanpinangankepadaBeng
kauwcudiNancao."Setelahberkatademikian,denganmukamerahiaduduk
kembali.LiuLuSiantersenyumdidalamhati,akantetapiiadiamsajapura
puratundukkarenamalu.

Sejenakgubernurinitercengang,kemudianiatertawabergelakgelaksaking
girangnya.Tidakadakesempatansebaikini!Cocokbenardengancitacita
hatinya.MengikathubunganbaikdenganNancao!Melepasbudikepada
JenderalKam!Makaadakesempatanyanglebihbagusdaripadainidemi
terlaksananyacitacitanya?

"Hahaha!Bagus...,bagussekali!Kionghi,kionghi(selamat,selamat)!
MemangsudahtibawaktunyaKamgoanswememilihtemanhidupdanNona
LiuyangcantikjelitaputeriBengkauwcubenarbenarmerupakanpasangan
yangamatcocokdenganKamgoanswe.Sekalilagikionghidantentusaja
dengansegalasenanghatisayasukamenjadiperantara!"

GubernurLimengangkatcawanmemberiselamatdanduaorangmudaitu
cepatmenghaturkanterimakasih.Setelahitu,GubernurLiKoYungberkata
dengansuarabersungguhsungguh.

"Jiwi(kalian)tentumaklumbahwabekasGubernurCuBunyangsekarang
mengangkatdirisendirimenjadiRajaDinastiLiangadalahseorang
pengkhianat,makatidakmengherankanpulaiaberusahamenculikKam
goanswe.Memangdahulukamibekerjasamadalamusahamenggulingkan
RajaTangyangpadawaktuitumerupakanrajalalim.Akantetapisamasekali
bukanmenjadirencanakamiuntukmengangkardirisendirimenjadiraja,
melainkanhanyabermaksudmenggulingkanrajalalimdanmencari
penggantiyangtepat.SiapakiraCuBunberkhianatdanmendirikandinasti
baruyangsekarangini.Makatidakmengherankanapabilamerekayang
tadinyamembantudalamperjuangan,kinimemisahkandiridan
terbentuklahkerajaankerajaankecil.Sekarang,bagaimanadengandaerah
kitayangmeliputiPropinsiShansi?Tentusajakitatidakakantunduk
kepadaKerajaanLiangataukerajaankecilyangmanapunjuga.Bagaimana
pendapatKamgoanswe?"

KamSiEkmenganggukangguk,laluberkata,"Sayasetujudenganpendapat
Taijin.Demikesetiaanleluhurkitayangberjuanguntuknegaradanrakyat,
sayasendiritidakakanmudahmemilihjunjungan,karenasekalikitasalah
pilihmengabdikepadarajalalimberartikitapunmembantukelalimannya."

"BetulsekaliucapanKamgoanswe!Kitaberjuangdibidangyanglain,saya
dibidangsipil,Goanswedibidangmuliter,namunpendapatdantujuankita
cocok!Kitabolehmenantidanmemilihsecarahatihati,sementaraitu,
sebelummunculseorangpemimpinyangbetulbetulcocok,kitatidakbisa
membiarkandaerahShansiyangmenjaditanggungjawabkitainidicaplok
olehrajakecilpalsuyangmanapunjuga.Bukankahbegitu,Kamgoanswe?"

"Betulsekali,Taijin.Sayaakanmenyerahkanjiwaragauntuk
mempertahankandanmembelaShansi!"

"Bagus!Nah,ketahuilah,Goanswe.Diantarapararajakecilyangsecara
lancangmengangkatdirisendiri,kiniterjadiperebutanwilayahdan
kekuasaan.BukanhanyadariKerajaanLiangsajadatangnyaancaman
terhadapwilayahkita,melainkandariSecuan,daritimurKerajaanWuYue,
belumlagiancamanyangamatmembahayakandariBangsaKhitan.Untuk
mempertahankanwilayahkita,perlukitamembentukpemerintahan
sementaradankerjasamayangeratantarakitasemuayangbertugasdi
Shansi.Olehkarenaitu,setelahnantisayamenjadiorangperantaradan
telahdilangsungkanpernikahanantaraJiwiberdua,sayamintaagarKam
goanswesudimemegangtugaspanglimadisinidanmengatursemuabarisan

yangperludiperkuatuntukmejagawilayahkitadariancamandisegala
jurusan."

PandaisekaliGubernurLimengaturrencanadenganhalussehinggaKamSi
Ekyangberwatakjujuritupercayaseratusprosen.SamasekaliGubernurLi
KoYungtidakmembayangkanniatuntukmencarikekuasaansendiri,maka
sertamertaKamSiEkmenyatakankesanggupannyauntukbekerjasama.

AdapunLuSianyanglebihcerdikdansudahbiasamenghadapikelicikandan
siasatbusukorang,sedikitbanyakmenaruhcuriga,akantetapiiatidakmau
peduliakancitacitagubernuritu.Hasratnyahanyasatuyaitumenjadiisteri
KamSiEkyangdicintainya,dankalaugubernuritudapatmenjadiperantara
sehinggahasrathatinyaterkabul,iamerasacukuppuas.Baginyasamasaja
apakahGubernurLiituseorangpatriottulenataukahseorangpengkhianat.
JugaiatidakpeduliKamSiEkakanmembantusiapa,asaljenderalmudayang
perkasainimenjadisuaminya.

KetikautusanGubernurLiyangmerupakansepasukanberkudamembawa
seorangwakildansuratpribadimengajukanpinangan,berikutpulaberpeti
petibarangberharga,tibadiNancaomenghadapkepadaBengkauwcupat
jiuSinongLiuGan,KetuaBengkauwinimembacasuratdanmenariknapas
panjang.Betapapunjuga,iakurangcocokdenganpilihanputerinyaini,dania
akanlebihsenangkalauputerinyamendapatjodohseorangtokohkangouw
sepertiKweeSeng.Puterinyaterdidiksebagaiseorangahlisilat,sebagai
seorangyangbiasaterbangbebassepertiburungdiudara,sekarang
puterinyamemilihKamSiEk,seorangjenderalyangterkenalsebagaiahli
perangyangberdisiplin,bagaimanadapatcocokwatakmereka?Akantetapi
karenasuratitudilampirisuratputerinya,daniamengenalbaikwatak
puterinyayangmewarisiwataknyasendiri,yaitutidakmaumundur
sejengkalpununtukmelaksanakankeinginanhatinya,pulamengingatbahwa
KamSiEkadalahseorangpemudaperkasayangdijadikanrebutanolehkaum
wanita,keturunanpanglimapanglimaperkasapula,terpaksaiamengalah.

ApalagikalauKetuaBengkauwinisebagaiseorangkoksu(gurunegara)
mengingatakansuasanadankedudukanKamgoanswesebagaipanglimadi
Shansi,yangtentusajamerupakankekuasaanyangamatbaikuntuk
dijadikansekutu,makaiasegeramenulissuratbalasanmenerimapinangan
itudanmenetapkanharipernikahanputerinyadiNancao.

SemenjakkerajaanbesarTangyangmemerintahselamahampirtigaabad
(618907)roboholehGubernurCuBunyangkemudianmengangkatdiri
sendirimenjadirajadariKerajaanLiangMuda,munculrajarajakecildi
seluruhnegarayangjumlahnyasukardihitung.Disampingperebutan
kekuasaandiantararajarajakecilini,banyakpulakeluargaKaisarTang
yangberhasilmenyelamatkandiri,dibantuolehparabekaspanglimadan
bangsawan,berusahauntukmerebutkembalitahtaKerajaanTangyang
sudahrobohitu.

SeorangpangeranTangsecaradiamdiammenghimpunkekuatandan
berhasilmenariktenagatenagaahli,diantaranyabahkantelahmendapat
bantuandaribekasRajaMudaSinjiuCouwPaOngyangsekarangsudah
menjadiseorangkakeklumpuhyangsaktidanberjulukKongLoSengjin,
dapatpulamenarikbantuanGubernurLiKoYungyangdibantuolehJenderal
MudaKamSiEk,danmasihbanyakpulaorangoranggagahyang
menganggapbahwamemangPangeranTangitutepatuntukmendirikan
kembaliKerajaanTangsetelahberhasilmerampastahtakerajaandari
PemerintahLiangMuda.

Setelahmengalamiperanghebat,yangmerupakanperangsaudara,maka
berhasillahPangeranTangitumerobohkanKerajaanLiangMuda,menghajar
habisbalatentaranyadanmerampaskotarajaLokyang.Haliniterjadipada
tahun923sehinggakerajaanLiangMudaituhanyatercatatdalamsejarah
sebagaikerajaanpertamadarijamanLimaDinasti,berumurhanyatujuh
belastahunsaja(907923).

KinipemerintahandikuasailagiolehkeluargaKerajaanTang,dimulaipada
tahun923itudandiberinamaKerajaanTangMuda.Akantetapiternyata
tidaklahsepertiKerajaanTangyangtelahroboh,KerajaanTangMudaini,
karenamasihterusmenerustimbulrebutankekuasaandiantara"orang
dalam",jugaancamanserangandarirajarajakecilmasihterusmengepung
KerajaanTangMuda.

GubernurLiyangberjasadalamperjuanganini,ternyatatidakdiberi
kenaikanpangkat,tidakditarikkekotarajauntukdijadikanmenteri,
melainkanolehRajaTangMudaditetapkanmenjadiGubernurdiShansi
sepertibiasadanhanyadiberipengampunanatasdosadosanyakarena
dahulupernahikutmemberontakkepadarajaterakhirDinastiTang!
Gubernurinitidakberanimembantahsecaraberterang,namundidalam
hatinyatimbuldendamterhadapKerajaanTangMuda.AdapunKamSiEk

yangtenaganyaamatdihargaidanterutamasekalimasihamatdibutuhkan
olehkerajaanbaruini,JenderalKamSiEktetaptinggaldiShansi.

Waktuberjalandenganamatcepatnyadansementaraterjadipergantian
kekuasaanitu,pernikahanantaraKamSiEkdanLiuLuSiansudahberjalan
tujuhtahundanmerekamempunyaiseorangputeraberusiaenamtahun.
AnakinibernamaKamBuSong,seoranganakyangsinarmatanyatajam
membayangkankecerdasan,wajahnyatoapan(lebardanterang),dan
mempunyaitulangdanototyangkuat,menjadibahanbaikuntukmenjadi
ilmusilat.Akantetapi,KamSiEklebihsukamenggemblengputeranyaitu
denganilmusuratlebihdulu,makasejakberusialimatahun,KamBuSong
sudahpandaimembacaribuanhuruf.

Suamiisteriinipadatahuntahunpertamahiduppenuhkebahagiaan,
berenangdalammaducintakasih.Akantetapi,sepertiyangtelah
dikhawatirkanolehPatjiuSinong,perbedaanwatakmerekamulaiterasa
setelahlewatbeberapatahun.DalamsoalpendidikanterhadapBuSongsaja,
merekasudahberbedapendapatdanhalinisudahmenjadibahan
percekcokan.LiuLuSianmenghendakiputeranyamenjadiahlisilatyang
kelakakanmenjagoikolonglangit,sebaliknyaKamSiEkberpendapatlain,
tidakmenyukaiputeranyamenjadiseorangpetualangduniakangouw.Soal
soallainyangjelasmemperlihatkanperbedaanpahamdankesenangan
segerasusulmenyusulmemperlihatkandiri.Kalautadinyaperbedaan
perbedaanitumasihterselimutcintakasihmerekayangmesra,lambatlaun
perbedaaniniterlihatmencolokdanmulaimenggangguperasaan.Lusian
beberapakalimenyatakankeinginannyamerantau,malahmengajak
suaminyameninggalkantugasuntuksetahunduatahunagarmerekadapat
mengajakputeramerekamerantaudanmenambahpengalamandidunia
kangouw.TentusajaKamSiEkmenolakajakanini.

LuSianmenyatakanbahwaiainginsekalimemperdalamilmu
kepandaiannyaagarkelakdapatditurunkankepadaputeranyaatau
setidaknya,kelaktakkandapatterhinalagiolehorangorangsaktiseperti
pernahmerekaderitaketikamerekabentrokmelawanorangorangsakti,
akantetapiKamSiEkmenjawabbahwabukanlahilmusilatyangdapat
melindungikita,melainkanwatakyangbaik!

Demikianlah,percekcokanpercekcokankeciltimbul,disusuldengan
percekcokanpercekcokanbesar,KamSiEkyangberwatakkerasdanjujur
tidakmaumengalah,danakhirnyatakdapatdicegahlagirumahtanggayang

tadinyapenuhkebahagiaanitumenjadiberantakan!Padasuatupagiyang
cerah,kegelapanmeliputirumahPanglimaKamSiEk,karenaisterinyatidak
beradadidalamkamarnya.LiuLuSianberjiwapetualang!Hanyasehelai
kertasditinggalkanberikutbeberapahuruftulisannya.

KamSiEk,

Kitaberpisahuntukselamanya.Kaubolehmenikahlagidenganseorangyang
kauanggapcocokdengankeadaanmu.AkutitipBuSong,kelakkalauaku
sudahberhasil,akankujemputdia.

LiuLuSian

KamSiEkmenjadipucatmukanyaketikaiamenjatuhkandiridiataskursi
dalamkamarmandimemegangsuratitudengantangangemetar.Iatahu
bahwaiatelahsalahpilihdalamperjodohan,bahwawatakisterinyaitusama
sekaliberbedadenganwataknya,berbedawatakberbedapaham,namun
sebagaiseoranglakilakiiamenerimapenderitaandaripadakesalahanini
denganhatitabah.Betapapunjuga,iamencintaisterinyaitudansekarang,
melihatkenyataanpahitbahwaisterinyameninggalkannya,hatinyamenjadi
kosongdanperasaannyaperih.Terbayangpercekcokanmerekamalamtadi
ketikaLuSianuntukkesekiankalinyamembujuknyauntukmeletakkan
jabatandanmeletakkanjabatandanmelakukanperantauan.

"SiEk!"demikianisterinyaberkatamarah,isterinyaitusejakmenikah
menyebutnamanyabegitusaja."KausendiribilangbahwaKerajaanTang
MudainitidaklahsamadenganKerajaanTangyangtelahroboh,bahwa
kerajaaninimenjadisarangkoruptordanmedanperebutankekuasaan.
Apalagirajanyamengandalkanbimbinganseorangkejamdanjahatseperti
KongLoSengjin,mengapakaumasihmaudiperkudaolehpemerintah
macamitu?"

"LuSian,isteriku,jangankausalahmengerti.Akusamasekalibukan
menghambakandirikukepadaorangorangtertentu,melainkankepada
negaradanbangsaku.Itulahsebabnyamengapaakubisamengatakanbahwa
KerajaanTangMudainitetapbukanpemerintahanyangbaik,dan
sesungguhnyaakusamasekalitidakikutikutdengankelalimanmereka,aku

bertugasmenjagakeamanandiperbatasanbaratuntukmenghalaumusuh
dariluaryanghendakmenggangguwilayahkita,bertugasmengamankan
keadaandaerahinidarigangguanorangorangjahat."

"Apabedanya?"LuSianpanasdanmukanyamerahmenambah
kecantikannya,"Kaukurungdirimudengantugas,dankaukurungdirikupula
dengankekukuhanmu,SiEk,kenapakautidakmaumenerimapermintaanku
?Ah,kiranyacintamuterhadapkusudahmulailuntur!"LuSianbersungut
sungut,akantetapitidaksepertikebiasaankaumwanitakalaubertengkar,
diatidakmenangis.

"LuSian,mengapakauselaluberpemandangansempitterhadaphubungan
suamiisteri?Ketahuilah,isteriku.Cintakasihantarsuamiisteriharuslah
lebihmasak,tidakseperticintakasihmudamudiyangbelumterikatoleh
pernikahan.Cintamudamudimasihmentah,hanyaterdorongrasasaling
sukadanmabukolehdayatarikmasingmasing.Akantetapi,cintakasih
suamiistrilebihmendalam,lebihmatangdanlibatmelibatdengan
kewajiban,salingberkorbandanmengurangipementingandirisendiri.
Sekarangini,akumenjalankankewajibankusebagaisuamidanayah,juga
sebagaiseorangpatriot,kautingaldisisikumelaksanakankewajibansebagai
isteridanibu,apalagikekurangannya?Kalaukauajakakudananakkita
pergimerantau,bukankahituberartikitasamasamamelarikandiridari
padakewajiban?BagaimanapuladenganpendidikanBuSong?Kautahu
sendiri,anakkitaitumajusekalidalamilmusurat."

LuSianmenggebrakmejadengantangannyasehinggaujungmejatebalitu
menjadisomplak!"Cukup!Bosanakumendengarkuliahmu!Kalauakutahu
bahwacintamuterhadapkuhanyaunutkmembuatakuhanyauntuk
membuatakuterikatkewajibankewajiban,taksudiaku!"Sambilberkata
demikianLuSianlarimemasukikamardanmembantingpintukeraskeras.

KamSiEkberdiritercengangdanterpakumemandangmeja,berulangkali
menariknapaspanjang,kemudianiapunmemasukikamarlainkarenatidak
maumembuatisterinyamakinmarah.Iatahubahwakalausedangmarah
begitu,isterinyasamasekalitidaksukadidekatinya.Didalamkamar,KamSi
Ekduduktermenungsampaiakhirnyaiatertidurdenganduduk,mukanya
disembunyikandiataskedualengan.Danpadapagiharinya,baruiatahu
bahwaisterinyatelahpergimeninggalkannya,meninggalkanputeramereka,
daniayangsudahmengenalbaikwatakisterinya,tahupulabahwapercuma
sajakalauiamengejar,percumapulakalauiamenanti.Isterinyatidakakan

maukembali,karenawatakisterinyaitu,sekalimengeluarkankatakata,
akandipegangnyasampaimati!

Barutujuhtahunmerekamenikah.Iabaruberusiaduapuluhsembilan
tahun.LuSianbaruberusiaduapuluhlima!Merekaberduamasihmudadan
harussudahberpisah.KamSiEkmerasabetapaberatderitahidupyang
dialaminya.ApalagikalauBuSong,puteranyayangbaruberusiaenamtahun
itubertanyatentangibunya,serasadicabikcabikhatinya.Puteranyaitu
cerdiksekalidanagaknyaputeranyayangberusiaenamtahunitusudah
dapatmendugaapayangterjadiantaraayahdanbundanya.

"Apakahibunakaldanayahmengusirnya?Apakahkesalahanibu?"berkali
kaliBuSongbertanya,danselaluKamSiEkmenjawabbahwaibunyasedang
pergikeselatan,menengokkakeknyayangsedangmenjadiketuaBengkauw
diNancao.BuSongtidakmenangis,hanyamenyatakanherandantidak
percayamengapaibunyapergibegitusajatanpapamitkepadanya,pergi
tidakmengajakayahnyaataupundia.Ketikaanakitumendesakdesaknya,
KamSiEkyangsedangpusingdandukaitu,membentaknyadengankeras
dansejakituBuSongtidakmaubertanyalagitentangibunya,akantetapi
diamdiamanakinihatinyapenuhpertanyaandanmendugadugasiapayang
bersalahantaraayahdanibunya.Iasudahterlaluseringmendengarayahdan
ibunyabercekcok,iatahubahwamerekabertengkarakantetapitidaktahu
apaurusannyadantidaktahupulasiapakahsebetulnyayangsalahdiantara
mereka.

HidupseakanakanhukumanbagiKamSiEksemenjakisterinyapergi
meninggalkannya.SetelahLuSianpergi,barulahiamerasabetapasunyi
rasanyadanbetapatiadakegembiraansamasekalidalamhidupnya.Kalau
keadaanKerajaanTangMudatidakseburukitu,agaknyaiaakanmendapat
hiburandenganpekerjaannya.AkantetapikeadaanKerajaanTangMudaini
benarbenarsepertiyangdigambarkanLuSiandalampertengkaranmereka.
MemangbetulbahwaKerajaanLiangyangmeerobohkanDinastiTangitu
dapatdihancurkandandapatpuladidirikanKerajaanTangMudadengan
pimpinanparaketurunankeluargaRajaTang,namunkeadaannyasudah
amatburukdanrusak.Pimpinanmudaituhanyasekelompokorangorang
yangmengumbarnafsu,orangorangyangmengejarkesenanganbelaka,
mengejarkedudukandankemuliaan.Orangorangyangtadinyamenjadi
pejuanggagahberani,setelahmemperolehkedudukandankemuliaan,
menjadilupasamasekaliakantujuanperjuanganmereka.Setiaporang
pejuangtadinyabercitacitamenghalaupenindas,menghalaukelalimandemi
kesejahteraanrakyatjelata,deminusadanbangsa.Akantetapi,begitupara

pejuanginimerasaikenikmatandaripadakedudukandankemuliaan,
maboklahmerekadanlupalahmerekaakancitacitaluhuritu.Masabodoh
rakyatyangmelarattertindas.Masabodohoranglain.Akuyangberjuang
matimatian.Akuyangbertaruhnyawa.Akupulayangharussenang.
Mengapamemikirkanoranglain?Begitulahkirakirabantahandan
sanggahanmerekaapabilasewaktuwaktusuarahatipejuangmenuntut
merekadidalamhatisanubari.

Namun,tiadayangkekaldiduniaini.Kesenangantidak.Kedudukanpun
tidak.Semuapastiberakhir,kesenangandankesusahansilihberganti
mengisihidup.Semuaserbaberputar.Selamamanusiamengenalsuka,tentu
iaakanbertemudenganduka.Siapayangmengabdikepadaduka,pastisekali
waktuakandiperbudaksuka.Inilahhukumtimbalbalikyangtak
terbantahkanlagi.ImYang!Titikkeduaujungporosyangmemutarsegala
sesuatudialammayapadaini.

TigatahunsemenjakLuSianmeninggalkanKamSiEktanpapernahada
berita,makaKamSiEkmengalamipernikahannyayangkedua.Gadis
pilihannyakaliiniadalahputeriseorangsiucai(gelarsastrawan),bernama
CiuBweeHwa.TidaksecantikLiuLuSiantentusajakarenaputeriBeng
kauwcuitumemangmemilikikecantikanyangsukardicarikeduanya,akan
tetapiCiuBweeHwaterdidiksebagaiseorangwanitayanghalus
perangainya,bersusiladanberkebudayaantinggi.YangmendesakKamSiEk
adalahsucinyasendiri,yaituLaiKuiLanyangsekarangtelahmenjadinikouw
(pendetawanita)diKelentengKwanimbio,danberjulukKuiLanNikouw.
Sepertitelahdiceritakandibagiandepan,LaiKuiLaninipunmenjadikorban
asmara.IajatuhhatikepadaKweeSeng,kemudianpatahhatimelihatKwee
Sengterjungkaldidalamjurangyangpastiakanmembawamautbagi
pendekaritu.InilahsebabnyamengapaLaiKuiLankinimenjadiseorang
nikouw,setelahiatertarikolehajarandanceramahparapendetawanita
yangseringdikunjunginya.

KuiLanNikouwyangmenyaksikankehancuranrumahtanggasutenya,
menjadiikutberduka.Makadariitu,dialahyangmendesakkepadaKamSiEk
untukmenikahlagi,karenahaliniselainperlubagiKamSiEksendiri,juga
amatperlubagiBuSong.Anakitutentusajamemerlukankasihsayang
seorangibu,dankarenaibunyasendirisudahpergimeninggalkannya,
sebaiknyadicarikanpenggantiseorangibuyangbaikbudi.Danpilihan
merekajatuhkepadaCiuBweeHwa,puteritunggalsastrawanCiuKwanyang
hidupmendudadidusunTingchundikakiGunungCinlingsandilembah
sungaiHan.


UpacarapernikahanantaraKamSiEkdenganCiuBweeHwa,dilangsungkan
secarasederhanasekali.NamunkarenaKamSiEkadalahseorangjenderal
mudayangterkenaldandisegani,makatetapsajamenjadimeriahdengan
datangnyaparapembesardanorangorangternama.Akantetapi,setelah
perayaanpestapernikahanituselesai,muncullahperistiwaperistiwayang
membuathatiKamSiEklebihmenderitalagi.

Tepatpadamalampernikahannya,ketikaparatamusudahpulang,diwaktu
malamsunyidankeduamempelaisudahmemasukikamarpengantin,tiba
tibajendelakamaritudiketukorangdariluardanadasuaramembentak,
"KamSiEk,kalaukaubenarlakilaki,keluarlah!"

Mendengarsuaraini,CiuBweeHwamenjadipucatdanmempelaiwanitaini
memeganglengansuaminyasambilberkata,suaranyagemetar,"Harap
janganlayaniorangitu...!"

TentusajaKamSiEkmenjadicuriga.Sebagaiseoranglakilakiyanggagah
perkasa,manamungkiniatidakmelayaniorangyangmenantangnyaseperti
itu?Iamemandangtajamwajahisterinya,lalubertanya,"Mengapa?Siapa
dia?"Dalamsuaranyajelasterkandungkecurigaandanpenasaran.

TibatibaCiuBweemenangissedih.Laluterisakisakberkata,"Dia...dia...itu
GiamSuiLok,orangsekampungdenganku.Dia...seorangjagosilatmudadi
kampungkami...dandiapernahmelamarkuakantetapi...ditolakolehayah.
Biarpundiaseorangpendekaryangterkenalbaik,namunayahtidaksuka...
karenadiabutahuruf.Ah,diatelahbersumpahhendakmenjadisuamiku,
harapkausukamenaruhkasihan...danjanganmelayaninya..."

KamSiEkmengerutkankeningnya.Manaadaaturanbegini?biarpundisebut
pendekarolehisterinya,jelasbahwapemudaituseorangyangtidaktahu
aturan.Setelahditolaklamarannya,bagaimanaberanibersumpahhendak
memusuhisiapapunyangmenjadisuamiBeeHwa?Dankalaudiatidakmau
melayaninya,bukankahiaakandisangkapengecutdanpenakut?

Kaubilanglahterusterang,apakahsebabnyakaumelarangkumelayaninya?
Apakahkausukakepadanya?"

BweeHwamasihmenangisketikaiamenjatuhkandirinyaberlututdidepan
suaminya."Bagaimakaubisabilangbegitu?Ahh...,bukankahakusudah
menjadiisterimu?Jiwaragakukuserahkankepadamu,bagaimanapikiranku
dapatmengingatlakilakilain?Suamiku,akumemohonkautidak
melayaninya,karenaakutidakinginkalianbertempur,kemudianseorang
diantarakalianterlukaatauterbunuh.Kausuamiku,tentusajaakuberpihak
kepadamu...akantetapi,diaterkenalsebagaiseorangyanggagahdanbaikdi
kampungkami,diabukanorangjahat..."

KamSiEkmengangkatbangunisterinyadanmemeluknya."Jangankau
kuatir,akuakanmenasihatinya,kalautidakterpaksa,akutakkanbertanding
dengannya."

Kembalidaunjendeladiketukdariluar."KamSiEk,akuGamSuiLokdari
Cinlingsan!Adaurusandiantarakitaberduayangharusdiselesaikan
sekarangjuga.Apakahkaubenarbenartidakberanikeluar?"

"Hemm,kautunggulah!"KamSiEklalumelepaskanisterinya,menyambar
senjatanyadanmembukadaunjendela,terusmelompatkeluar.

Dipekaranganbelakangrumah,tempatyangsunyi,dibawahsinarbulan
purnama,iamelihatseoranglakilakimudayangbertubuhtinggibesardan
bermukahitam.Sinarmataorangitumuram,akantetapiwajahnya
membayangkankegagahandankejujuran.Biarpunmerasataksenang
melihatoranginibegitutidaktahuaturan,namunsedikitnyaKamSiEk
kagumakankeberaniandankejujurannya.

"OrangsheGiam,barusajaisterikuberceritatentangdirimu.Kauseorang
lakilaki,bagaimanabeginitaktahuaturandantaktahumalu?Diasudah
menjadiisteriorang,mengapakaumasihsajamengejarngejar?Apakahdi
duniainihanyaadadiaseorangwanita?Perbuatanmudatangmalamini,
benarbenarmerupakanpenghinaanbagiku,akantetapimengingatbahwa
kaubertindakkarenakebodohanmu,akumaumaafkandanharapkausegera

pergidarisini,janganmemperlihatkandirilagi.Perkarainihabissampai
disinisaja."

GiamSuiLokmengertakgigidanberkata,suaranyalantangpenuh
kegeramanhati,"KamSiEk,enaksajakaubicara!Semenjakkecilaku
mengenalBeeHwa,belasantahunakumelihatnya,akumimpikandia,dan
ayahnyamenolaklamarankukarenaakuseorangmiskindanbodoh!Karena
ituakusudahtakdapathiduplagikalautidakdapatberjodohdenganCiu
BweeHwa.Akusudahbersumpahakanmatidiujungsenjatasiapayang
menjadisuaminya,ataumembunuhsuamiitu.Sekarangdiamenjadi
isterimu.Nah,marikitaselesaikanpersoalanini.Kauharusmatiditanganku
atauakuyangakanmampusditanganmuuntukmengakhiripenderitaan
batinini!"Sambilberkatademikian,GiamSuiLokmencabutgoloknya!

KamSiEkmenjadimarah."Kaubenarbenarseorangyangberwatak
berandalandantidakmenggunakanaturan."

"Takperlubanyakcakap,pendeknyaberaniatautidakkaumengakhiri
urusaninidiujungsenjata?Kalautidakberani,sudahlah,sedikitnyaaku
tidakakanmenderitalagikarenatahubahwaayahBweeHwamemilihkau
bukankarenakaulebihgagahdaripadaaku,melainkankarenakauseorang
panglima,biarpunhanyapanglimapengecut."

"Tutupmulut!Lihatgolokkusiapmenandingimu!"bentakKamSiEkyang
jugasudahmencabutgolokemasnya.

GiamSuiLoktertawabergelaklalumenerjangmajudanterjadilah
pertandinganhebatdanseruantarakeduaorangitu.Pemudatinggibesar
bermukahitamitubertandingdengannekat,goloknyamenyambarnyambar
denganamatcepatdankuatagaknyabernafsusekaliuntuksegera
merobohkanlawanyangamatdibencinyakarenatelahmengawiniwanita
yangmenjadiidamanhatinya!Kalausajailmusilatnyaagaklebihtinggi
tingkatnya,agaknyaKamSiEkakanrepotmenghadapiterjanganpenuh
nafsudannekatini.Akantetapi,ternyatatingkatkepandaianGiamSuiLok
tidaklahsehebatnafsunya,dandibandingkandenganKamSiEkiakalahjauh.
DengantenangsekaliKamSiEkmenggerakkangolokemasnyamenangkis
sampaibelasanjurus,kemudiansetelahiamelihatkelemahanlawandan
banyaknyakesempatanterbukakarenakenekatanitu,mulailahiamenerjang

danmembalas.AkantetapiKamSiEktidakberniatmembunuhlawannya
yangsamasekalitidakmempunyaidosaterhadapnyaitu,makasetelah
melihatkesempatanbaik,goloknyamenyerempetpangkallengankanan
lawannya.GiamSuiLokmengeluh,pangkallengannyalukadangoloknya
terlepasdaripegangan.Iatidakmengerangkesakitan,menahanrasanyeri
laluberkata,"Kaumenang.Nah,lekasbacoklahleherku,akutidakinginhidup
lagi!"

KamSiEktersenyumdanmenyimpangoloknya."Justeruakuhendak
membiarkankauhidup,sobat!Kaumasihmudadanbirlahkauhiduplebih
lamauntukmenyesaliperbuatanmuyanglancangini.Kelakkauakanmeresa
malusendiriakansepakterjangmuyangbodohini.Nah,kaupergilah!"

GiamSuiLokmemandangdenganmatabersinarsinarpenuhkemarahan.
"KamSiEk!Akumengakukalahdanmintamati,akantetapikau
membiarkanakuhidup,agaknyakauinginlebihmenyiksaku.Akantetapi,
akandatangsaatnyaakukembalimencarimudansebelumakumatidi
tanganmuataukaumatiditanganku,akutakkanmausudah!"Setelah
berkatademikian,dengantangankiriiamenjemputgoloknyalalupergi
menghilangdibalikgelapmalam.

KamSiEkberdiritertegun,hatinyapenuhpenyesalan.Iatidaktahubahwa
sejaktadi,seoranganakkecilberusiasembilantahunmengintaidaribalik
semaksemak.Anakiniadalahputeranyasendiri,KamBuSong!Semenjak
beberapahariini,BuSongmenguncidirididalamkamarnyadanmenangis
saja.Malaminiiamembawabuntalanpakaian,diamdiamkeluardari
kamarnya,danterkejutmenyaksikanpertempurandipekaranganbelakang.
Iabersembunyidanmengintai,kemudiansetelahayahnyakembalikedalam
rumah,iacepatberlarikeluardanlenyappuladitempatgelap.

DapatdibayangkanbetapadukadanbingungnyahatiKamSiEk.
Pernikahannyayangkeduaituamatcepatdisusulduaperistiwayang
mengganjalhatinya.PeristiwadenganGiamSuiLoksudahcukup
menjengkelkan,akantetapiperistiwakedua,larinyaKamBuSongbenar
benarmembuatnyaberdukadangelisahsekali.Tentusajaiasegera
menyebarorangorangnyauntukmencari,namunhasilnyasiasiabelaka.
Anakitutidakdapatditemukan,seakanakanditelanbumitanpa
meninggalkanbekas.MulamulaiamenyangkabahwaGiamSuiLokyang
melakukanpenculikan,akantetapiketikaiamenyuruhorangnyamenyelidik,
ternyataGiamSuiLokkembalikeCinlingsan,merawatlukadan

memperdalamilmusilat,samasekalitidaktahumenahutentanglenyapnya
KamBuSong!

SudahterlalulamakitameninggalkanKweeSeng!Sengajakitalakukanini
agarjalanceritadapattersusunbaik,karenamemangadahubungannya
antaratokohtokohyangdiceritakanitu.

Telahkitaketahuibetapadalamkeadaanlinglung,KweeSengtelahmelayani
cintakasihseorangneneknenekdiNerakaBumiselamabelasanhariketika
ArusMautdiNerakaBumiitumeluapairnyadancuacamenjadigelap.
Setelahcuacamenjaditerangkembali,pikirannyapunmenjaditerangdan
sadarlahiabahwaiatelahmencurahkankasihsayangnyakepadaseorang
neneknenekyangmemangmenghendakiiamenjadisuaminya!Bagaikan
gilaKweeSengmemukulimukadankepalanyasendiri,kemudianiameloncat
kedalamairarusArusMaut,menyelamdanberenangmelawanarus.

Bukanmainkuatnyaarusitu,seekorikanpunagaknyatakkanmampu
berenangmelawanarusitu.Akantetapi,selamatigatahunberdiamdidalam
NerakaBumi,KweeSengtelahmemperolehkemajuanyangluarbiasa.Berkat
latihansamadhimenurutajarankitabsamadhi,tenagalweekangnya
meningkathebatbeberapakalilipat,sedangkanilmusilatnyajugatanpaia
sadaritelahmenjdaihebatluarbiasasetelahiamemahamikitabIlmu
Perbintangan.Kini,menghadapiterjanganarusyangdemikianganasnya,
KweeSengdapatmempergunakanlweekangnya,menyelamdanberenang
sepenuhtenagasambilmenahannapas.Beberapakaliiaterpukulkembali,
namundengangigihKweeSengmajuterus.Benturanbenturandenganbatu
ketikaiadihempaskanArusMaut,tidakterasaolehtubuhnyayangsudah
menjadikuatdankebal.Kadangkadangiamunculdipermukaanairuntuk
mengambilnapas,lalumenyelamkembalidanbergerakmajuterus.Bukan
mainhebatnyaperjuanganmelawanArusMautini.Perjuanganmatimatian
daniatidaktahubahwaandaikatatigatahunyanglaluiaharusmelakukan
perjuanganmacamini,tentuiaakantewas!

Akhirnyaiadapatkeluardaridalamterowongandanketikaiamunculdi
permukaanair,iamelihatlangitmenyinarkancahayaterangbenderang,
membuatmatanyasilaukarenasudahterlalulamaiatinggalditempatagak
gelap.BiarpunsudahkeluardariterowonganArusMaut,namunsungaiyang
diterjangnyainidiapitapitdindingbatukarangyangamattinggi.Ia
berenangterusdanakhirnya,sejamkemudian,iamelihatdindingyang
biarpunmasihamattinggidancuram,namuntidakselicindindingyangtelah

ialalui.Cepatiaberenangkepinggir,menangkapcelahdindingbatukarang
danmengangkattubuhnyakeatas.Cepatiabersiladibawahdindingkarang,
untukmemulihkantenaganyadanpernapasannya.

Akantetapi,setelahtenaganyapulih,iateringatakanperbuatannyadengan
nenekitudan...tibatibaKweeSengmenangis,lalumenamparipipinya
beberapakalisampaikeduapipinyabengkakbengkakmatangbiru!
Sebentarkemudianiatertawatawa,suaraketawanyabergemadisepanjang
sungaiyangdiapitdindingkarang.Kemudianiamerayapnaikmelalui
dindingyangtidakrata,menggunakantangankirinyamenangkapdan
menginjakcelahcelahkarang.Cepatsekaligerakannya,sepertiseekor
monyetsajadantaksampaiseperempatjam,iatelahberadadiaatastanah
datar,dilembahsungaidilerengBukitLiongkuisan!Takjauhdisebelah
depan,iamelihatpuncakdimanatigatahunyanglaluiabertandingmati
matianmelawanPatjiuSinongLiuGan,dimanaiadirobohkansecara
pengecutolehjarumjarumberacunBayisan.

"Hahahahaha!"TibatibaKweeSengtertawabergelaksambilberdiritegak
dengankeduakakiterpentanglebardanrambutriapriapankarenaketika
melawanarustadipitarambutnyahilangentahkemana,bajunyarobek
robek,keduapipinyabengkakbengkak,akantetapimatanyabersinarterang
biarpunmulutnyatersenyumsetengahmeweksepertiorangmaumenangis!

Masihterdengarsuaranyatertawatawaketikatubuhnyaberloncatandengan
gerakanyangluarbiasa,tidaksepertimanusialagi,melainkanlebihpantas
iblispenjagagunungsedangmenarinari.MemangpatutdikasihaniKwee
Sengini.KarenatergilagilaakankecantikanLiuLuSiandankecewamelihat
watakgadisyangiacinta,iamenjadiseorangpemabok,dankinisetiapkali
teringatkepadaLuSianiamasihtertawatawa.Kemudianpengalamannya
denganneneknenekdidalamNerakaBumi,benarbenartelahmembuat
rusakpikirannya,membuatiatakkuatlagimenahantekananbatin,
membuatnyasepertigila.Kalauteringatkepadaneneknenekitu,ia
menangis.Makasejaksaatitukembalikeduniaramai,tawadantangissilih
bergantidilakukanolehpendekarmudaini!Seorangpendekarmudayang
tadinyaterkenaltampandangagahperkasa,kiniberubahmenjadiseorang
berpakaiancompangcampingyangsukatertawadanmenangis,pendeknya
berubahmenjadiseorangjembelgila!Dansemuainikarenaasmara.

Akantetapi,sesungguhnyaKweeSengsamasekalitidaklahgila.Iahanya
sepertioranggilakalauteringatkepadaLiuLuSiandanteringatpulakepada

SiNenek,karenakeduaorangitumengingatkaniaakansemuapengalaman
danperbuatannya.Kalauiasedangsadar,KweeSengtetapmerupakan
pendekaryanggagahperkasa,yangcerdikdanberpemandanganluas.Ia
tidakpernahpulamelupakanBayisanyangtelahberlakucurangdan
menyebabkaniaterjungkalkedalamjurangdipuncakLiongkuisan.Iatidak
puladapatmelupakanguruBayisan,BanpiLociayangtelahmembunuh
ataulebihhebatlagi,menodaiAngsiauwhwasehinggawanitaitu
membunuhdiri,tidakpulalupakepadaLiuLuSianyangtelahmenolak
cintanyadanbahkanmenghinanya.

Demikianlah,KweeSengmulaidenganperantauannya.Iatetapberpakaian
sepertijembel,pakaianyangcompangcampingpenuhtambalan,rambutnya
riapriapan,akantetapitubuhnyaselalubersihterpelihara!Didalam
perantauannyabertahuntahunini,takpernahiamelupakantugasnya
sebagaiseoranggagah,seorangpendekaryanganehdansakti.Namun,tetap
sepertidahulu,iamelakukanperbuatannyadengansembunyidansemenjak
iakeluardariNerakaBumi,muncullahdiduniakangouwseorangtokoh
anehtakterkenalyangluarbiasa,yangmenggegerkanduniakangouw
karenabanyaksekalitokohtokohduniahitamdihancurkanolehpendekar
gilaini.AkhirnyaadayangmengenalnyasebagaiKimmoengdanmakin
terkenallahnamainiyangdahulumalahtidakbegituterkenal.Kalaudulu
hanyatokohtokohterbesardiduniakangouwsajayangmengenalKimmo
engsebagaiseorangpendekarmudayangberkepandaiantinggi,kinidunia
kangouwmengenalKimmoengsebagaiseorangpendekargila,sungguhpun
jarangadaorangpernahmelihatnyaberaksi.Dengandemikian,dalam
perantauannya,orangorangyangbertemudenganKweeSenghanya
mengiradiaseorangjembelgila,samasekalitidakadayangpernahmengira
bahwadiainilahKimmoeng,tokohkangouwyangbarumunculdan
membikingegerduniapersilatanitu!

RasapenasarandihatinyaterhadapBayisanmembuatKweeSeng
mengarahkanperantauannyamenujukedaerahKhitan!Iahendak
meluaskanpengalamandansekalianmencariBayisanatauBanpiLocia
yangkeduanyamasihmempunyaiperhitungandengannya.

BangsaKhitanadalahbangsanomad(perantau)yangterkenalgagah
perkasa,uletdanpandaiperang.Karenaiklimdankeadaantanahdimana
merekahidup,yaitudidaerahtimurlautyangpenuhgununggunung,gurun
gurunpasir,dansalju,makamerekadipaksaolehkeadaanuntukselalu
berpindahpindahtempatuntukdapatmemenuhikebutuhanhidupmereka.
InilahsebabnyamengapasukubangsaKhitanamatuletdanberani.Danini

pulaagaknyayangmenyebabkanKhitanseringkalimengadakanpenyerbuan
keselatandalamusahamerekamencaritempatyanglebihmakmuruntuk
bangsamereka.Akantetapi,berkalikalimerekaterpukulmundurolehbala
tentarakerajaanselatansehinggaakhirnyamerekatidaklahbegituberani
melakukanpenyerbuansecaraliar,melainkanbaruberanimenyerbusetelah
direncanakanterlebihdahulu.Karenausahamerekayangterusmenerus
menyerbukeselataninilahmakabangsaKhitanselaludianggapsebagai
musuhbesarolehorangselatan,darijamandinastimanapunjuga.

PadawaktuKweeSengmelakukanperantauannyakedaerahKhitan,yang
dijadikanibukotaKhitanadalahkotaPaotodilembahSungaiKuning,
termasukdaerahMancuriaselatan.RajanyaadalahRajaKulukhan,seorang
rajayangterkenalgagahsukaperang,namunamatdicintaolehrakyatnya
karenaterhadaprakyatnyaiaselalubertindakadildanpenuhperhatian.

RajaKulukhanmempunyaibelasanorangputeradanputeri,akantetapi
semuaitulahirdariparaselir.Adapunpermaisurinyahanyamempunyai
seoranganakperempuan,yangdengansendirinyamenjadiputerimahkota.
PuterimahkotainibernamaPuteriTayamiyangsemenjakkecilnya
digemblengolehayahnyasendiri,pandaimenunggangkuda,pandaibermain
panahdanpandaipulamainkantombakdanpedang.Selainini,iapun
seorangputeriyangamatcantikjelita,menjadikenangandankembang
mimpisemuapemudaKhitan.Namun,takseorangpundiantaraparapemuda
beranimainmaindenganputeriTayami,bukansajakarenaTayamiadalah
PuteriMahkota,akantetapiterutamakarenamerekagentarmenghadapi
kegagahanputeriini.KalauTayamisudahikutmajuperangdenganpedang
pusakaditangan,yaituPedangBesiKuning,dengangendewadananak
panahmenghiasbahu,menyengkelittombak,bukanmainhebatnyaputeri
ini.Entahsudahberapabanyaktentaramusuhyangroboholehanak
panahnya,pedangnya,maupuntombaknya.

Khitanmemilikipulabanyakpanglimapanglimaperangyangberilmutinggi
diantaranyaadalahPanglimaTuaKalisanidanPanglimaMudaBayisan.
Hanyaduaoranginiyangpalinghebatkepandaiannyadiantarasemua
panglimayangjugamemilikikeistimewaanmasingmasing.Akantetapi
hanyakeduaorangpanglimaituyangmemilikiilmusilatdariselatandan
barat.AdapunBanpiLociabiarpunterkenal,namuntidaklahlangsung
membantupergerakanbangsanya.DiaadalahgurudariPanglimaMuda
Bayisan,namunjarangiatinggalterlalulamadiKhitan,lebihsukamerantau
keselatan,keduniayanglebihramaidanlebihbanyakterdapatkesenangan
kesenanganyangsesuaidenganseleranafsunya.


Dasarwatakmanusiajantan,dimanamanasamasaja.Asalkanmelihat
wanitacantik,tentumerekaitusalingberebutan.Yangkasaryanghalus,ya
begitujuga,hanyayangkasaritumengeluarkanperasaanhatinyamelalui
katakatakasarataupandangmatakurangajar,sedangkanyanghalusdiam
diammenyimpandihati.Namunhakekatnya,samajuga.Diantarasekian
banyaknyapemudaKhitanyangjatuhhatiterhadapPuteriTayami,termasuk
jugaBayisandan...Kalisani!KitasudahmengenalBayisansebagaiseorang
tokohmudayanghausakanwanitacantik,yangjahatdankeji,tidaksegan
seganmelakukanperkosaanterhadapwanitayangmanapunjuga,baikia
isteriorangmaupunanakorang,baikiamauataupuntidak.Makatidak
mengherankanapabilaBayisantergilagilakepadaPuteriMahkota
bangasanyasendiriyangdemikianjelitaayu.Akantetapi,yangamat
mengherankanadalahPanglimaTuaKalisani.Usianyasudahempatpuluh
tahunlebih,duakaliusiaTayami,namunpanglimayangbelumpernah
menikahinisecaradiamdiamtergilagilapulakepadaTayami.Hanya
bedanya,kalauBayisanmengungkapkanperasaannyamelaluisenyumdan
pandangmata,kadangkadangkatakatakurangajar,adalahKalisani
memendamdalamhati,danmungkinhanyadapatterlihatolehTayami
sendirimelaluipancaransinarmatapenuhkasihsayang.

Namun,semuaharapanparamudatermasukduaorangpanglimaitu,
sebenarnyasiasiabelaka.PuteriMahkotaTayamisudahmempunyaipilihan
hatisendiri.Iatelahmenjatuhkancintakasihnyakepadaseorangbekas
temannyasemenjakkecil,puteradaripelayanpribadiayahnya.Kinibekas
temanitutelahmenjadiseorangpemudatampandangagah,danbiarpun
pangkatnyahanyaperwiramenengah,namunkegagahannyadalampandang
mataTayamitiadayangdapatmenandinginya!PemudainibernamaSalinga,
biarpunketurunanpelayanraja,namunsemenjaknenekmoyangnyadahulu
amatsetiadanberdarahpatriot.

RajaKulukhanamatmencintaputerinya,danrajainipunberpemandangan
luas,tidakmengukurpribadiseseorangdarikedudukannya,makabiarpunia
tahuakanperhubunganantaraputerinyadenganSalinga,rajainitidak
pernahmenegurputerinya.MalahketikaBayisanmengadukanhubunganitu,
iamemarahiBayisan.Bayisaninibiarpunterkenaldiluaransebagaipanglima
muda,namunadalahputeraRajaKulukhanjuga.Puterayanglahirdari
seorangwanitayangtelahbersuamikanseorangpembanturaja,akantetapi
olehsuaminyaseakanakandi"jual"kepadarajakarenamengharapkan
kenaikanpangkat!PeristiwainiterjadiketikaRajaKulukhanmasihmuda
dantidakkuatmenghadapigodaanisteriponggawaitu.Namun,setelah
mengetahuiniatlicikdariponggawayangmenjualisterinyasendiriitu,raja

inimalahmenjatuhkanhukumankepadaSiPonggawa,sedangkanisteri
ponggawaituiaambilsekalianmenjadiselirnya.Halinidilakukanuntuk
mencucisegalanoda.Anakyanglahirdarihubunganinilahyangsekarang
menjadiPanglimaMudaBayisan!

"Cintakasihantaraorangmudaadalahcintakasihmurniyangtimbuldari
hatisanubari.AdalahDewayangmenjodohkan,bagaimanakitamanusia
hendakmerusaknya,Bayisan?KalauadikmuTayamimemangsaling
mencintadenganSalinga,biarlah.Salingaseorangpemudabaik,apa
salahnya?"

"Akantetapi,SriBaginda.AdindaTayamiadalahseorangPuteriMahkota,
sedangkanSalinga...seorangprajuritbiasa..."

"Hemm,diaseorangperwira...""Apaartinya?SeorangPuteriMahkota
jodohnyaadalahpangeran,atauyangsetingkat..."

"Hahaha,Bayisan.Alangkahsempitpandanganmu.Siapakahyangmembuat
hatidanmenimbulkancinta?HanyaparaDewayangtahu.Siapasekarang
yangmembuatsegalamacampangkatdankedudukan?Hanyamanusia.Apa
sukarnyakalausekarangakumengangkatSalingamenjadiPangeranatau
Ponggawayangtinggikedudukannya?Mudahsaja,bukan?Akantetapiaku
tidakmaulakukanitu,kenaikantingkatmenurutjasadanpahala.Kalauaku
mengangkatSalinga,berartisuatupenghinaan,baikbagiSalingamaupun
bagikeluargakusendiri.Nah,cukup,takperlukaumencampuriurusandalam
hatiTayami!"

Demikianlah,denganhatimengkaldanpenuhdendamBayisanselalu
mencarikesempatanuntukmenjatuhkanhatiTayamidanmenjatuhkandiri
Salinga.Akantetapi,tentusajaiatidakberanisecaraberterangmelakukan
halini,karenaSalingaadalahkekasihTayamidanbahwadiatergilagilapula
kepadaTayami,adiktirinya!

PagihariitukotarajaPaotoamatlahramainya.KweeSengmemasukikota
rajainidanbiarpuniamenarikperhatiankarenapakaiannyayangcompang
campingdanpenuhtambalanitumenunjukkanbahwadiaseorangselatan,
namunsikapnyayangsepertioranggilamembuatorangoranghanya

tertawakepadanya.Memangpadawaktuitu,banyaksekaliorangKhitan
sudahberpakaiansepertiorangHan,denganpakaianyangdapatmereka
rampaskalaumerekamenyerbukeselatan,ataupakaianyangmereka
perdagangkandengankulitdanbuludomba.Banyakjugapedagang
pedagangdariselatansampaiKhitan,mempertaruhkankeselamatan
nyawanya.Bagiparapedagang,dimanaada"untung"kesanaiapergi,tak
pedulidisanaterdapatbahayamenantang.

KeramaiankotarajaPaotoadasebabnya.Beberapapekanyanglalu,di
bawahpimpinanPanglimaMudaBayisansendiri,sepasukanorangKhitan
menyerbudanmenghancurkanpasukanKerajaanCinMudayangternyata
adalahpasukanyangmelarikandirimembawabarangbarangberhargahasil
perampasanmerekaterhadapKerajaanTangMudayangkalahperang.
Banyaksekalibarangrampasanini,belumlagikudadansenjata,makasaking
gembiranyaRajaKulukhanlalumengadakanpestauntukmenghormati
pasukanitu.Dansebagaimanabiasanya,dalamsetiapkeramaiansepertiitu,
tentudiadakanperlombaanperlombaanketangkasanditepiSungaiKuning.
Perlombaanmacaminibukanhanyasebagaihiburanuntukmenggembirakan
suasana,namunadamaksudnyapulaunutkmengumpulkantenagatenaga
mudadantidakjarangdalamkesempatansepertiinibermunculanperwira
perwirabaruyangdiangkatkarenakemenangannyadalamperlombaan.

KweeSenghanyutdalamarusgelombangmanusiayangmenujuketepi
sungai,ketempatperlombaan.Sambilmakanrotisusukambingyangtadi
dibelinyadariwarungdankinidigerogoti,KweeSengikutberlarilari.
Lapanganditepisungaiituluassekalidanmemangtempatinisengajadibuat
sedemikianrupasehinggaratadanbaikuntuktempatperlombaan
ketangkasan.

HatiKweeSengberdenyutgirangketikaiamengenalseorangdiantarapara
perwiratinggiyanghadirditempatitu.SeorangMudayangtinggikurus,
berpakaianpanglima,bertopiindahdenganhiasanbulu,bukanlainadalah
Bayisan,musuhlamayangdicaricarinya.Matanyatetapmencaricaridania
agakkecewatidakmelihatBanpiLociaditempatitu.Dipanggungyang
sengajadibuat,duduklahRajaKhitan,ditemaniBayisan,Kalisani,belasan
orangpanglimatinggilainnya,dandisampingrajainidudukpulaseorang
gadisyangcantikjelita,pakaiannyaserbahijau,pedangyangbergagang
indahtergantungdibelakangpunggung.InilahPuteriMahkotaTayami,dan
KweeSengjugadapatmenduganyakarenaseringkaliiamendengarnama
puteriinidisanjungsanjungorangdalamperjalanannyadidaerahKhitan.


Padasaatitu,enamorangpenunggangkudamasingmasing,berdirisejajar
danagaknyamenantitandauntuksegeraberlombalaricepat.KweeSeng
melihatbetapadisebelahdepandipasangitombakberjajarjajar,antaradua
metertingginyadanadaempatmeterlebarnya.Tombaktombakitu
memenuhijalandandipasangamatkuatnya,gagangnyamenancappada
tanahdanujungnyayangruncingdiatas.Takjauhdarisitu,disebelahkiri
jalanberdiribelasanorangbarisanpanahyangsiapdenganbusurdananak
panah.KweeSengtertarikdanbertanyakepadapenontondisebelahnya,
seorangHanyangagaknyaadalahseorangdaripadaparapedagangperantau.

"Inilahsaatpenentuanbagiparapemenang,"orangitumenerangkan,"enam
orangituadalahorangorangpilihanyangtelahkeluarsebagaipemenang
beberapaperlombaan.Kinidiadakanperlombaanuntukmemilihyangpaling
gagahdiantaramereka.Pertandingankaliinitentuseru,karenaSalingaikut.
Tuhdiayangberbajukuning!"

KweeSengmelihatbahwapemudayangberbajukuningadalahseorang
mudayangmemangtampandangagah,kudanyaberbuluputihdaniaberada
ditempatpalingkiri.Limaorangpemudalainjugagagahgagah,bertubuh
kekardansinarmatanyapenuhsemangat.

"Perlombaanapasajayangakandipertandingkan?"iabertanyagembira.
Orangitumenengok.Melihatorangyangbertanya,biarpundarisuaranya
jelasseorangHan,namunpakaiannyayangcompangcampingdansikapnya
yangbebaslepasdantertawatawamenunjukkanbahwaoranginitakberes
otaknya,makaialalumenjawabsingkat,"Kaulihatsaja,takusahbanyak
tanya!"

KweeSengmembelalakkanmata,mengangkatpundakdantersenyumlebar.
Manusiadimanamanamasihbelumdapatmelemparwataknyayangburuk,
yaitumenilaiseseorangdaripakaiannya.Makinindahpakaianmu,makindi
hormatoranglahkamu!Akantetapiiatidakpedulidanmelongoklongok,
mendesakdiantarabanyakoranguntukdapatmenontonlebihjelas.

Sementaraitu,dipanggung,BayisanmemohonkepadaRajauntukmengikuti
pertandinganini."Ahh,"jawabRajaKulukhan."Siapayangtidaktahubahwa

kauadalahPanglimaMudadanmemilikikepandaiantinggi?Apaperlunya
kauhendakikutpertandingan?"

Bayisantersenyum."Hambarasaamatlahperlu,untukmembericontohdan
menambahkegembiraanparapeserta,danhalinidapatmenarikperhatian
paramudakitaagarmerekaberlatihlebihgiatlagi.Bukankahdengancara
ini,Padukakelakakanmendapatkanbanyakpemudapemudaperkasa?"

RajaKulukhantersenyum.Didalamhatinyaiamaklumbahwapanglima
mudanyainijugamencarikesempatan"jualmuka"memamerkan
kepandaian,akantetapikarenaalasantadiadabenarnyapula,makaia
menganggukmemberiijin.

"Hehhehheh,Bayisan,hatihatikalaukausampaikalah,bisajatuhnama!"
PanglimaTuaKalisanimenegurBayisandengansuaranyayangpenuh
kelakar.MemangKalisaniterkenalsebagaiseorangyangsukaberguraudan
selaluberwatakgembira.Diajugaterhitungmasihsanakdengankeluarga
raja.

Bayisanhanyatersenyummengejek,lalumengerlingkearahPuteriTayami
sambilberkata,"Manamungkinakukalahdengansegalamacamperwira
sepertimerekaitu?"setelahberkatademikian,iamemberihormatkepada
rajadanmeloncatturundaripanggung.Ucapaninisecaralangsung
merupakanejekanterhadapdiriSalinga,pemudapilihanhatiTayami,halini
tentusajadimengertiolehTayamisendiri,maupunRajaKulukhandanjuga
Kalisani.

KetikaKweeSengmelihatBayisandatangmenunggangseekorkudamerah,
ikutberjajarsebarisdenganenamorangpenunggangkuda,tangannyagatal
gataluntuksegeramenerjangorangyangtelahberbuatcurangterhadapnya
itu.Akantetapiiamenahannafsuhatinyakarenamaklumbahwa
perbuatannyaitutentuakanmenimbukankegemparandankalauia
kemudiandikepungolehsamuaorangKhitanmeloloskandiri?Lebihbaikia
bersabardanmenantisampaiterbukakesempatan,turuntangandiwaktu
malamsunyi.

Rajamemberitandadengantangandiangkatkeatas,terompettanduk
menjangandibunyikanorangdanperlombaanketangkasandimulai.Peserta
palingkanandengankudahitamnya,seorangpemudayangtubuhnyakokoh
kuatsepertibatukarang,berteriakkeras,kudanyadicambukdanlarilah
binatanginicepatlaksanaterbang.Debumengepultinggidanparapenonton
mengulurlehermengikutilarinyakudayangmakinmendekatibarisan
tombakyangmenghalangjalan.KweeSengsudahtidaktampaklagidiantara
penonton,karenaiasudahenakenakdudukdiatascabangpohon,tertawa
tawadandapatmenontondenganenak.

Setelahtibadekatbarisantombak,pemudaberkudahitamituberserukeras
dankudanyamelompatkeatas.Hebatlompatankudaini.Keempatkakinya
hampirmenyentuhujungtombak.Ketangkasanyangluarbiasaakantetapi
jugapermainanyangamatberbahaya.Sebuahsajadarikeempatkakikuda
itumenyentuhmatatombak,tentutubuhkudaakantergulingdanjatuhdi
"sate"ujungbanyaktombak,mungkinberikutpenunggangnya!Namunkuda
hitambersamapenunggangnyaamatlahtangkas,secepatkilatkudaitusudah
mewakilibarisantombakdanturundenganselamat,menimbulkandebu
mengebultinggidansoraksoraitepuktangangemuruhdariparapenonton.
Rajamenganggukpuas.Makinbanyakiamempunyaiorangorangsetangkas
itu,makinkuatlahKerajaanKhitan.

Akantetapilombaketangkasanitubelumselesai.Ujianbukanhanyasampai
padamelompatibarisanmatatombak.Inimasihbelumberbahaya!Ujian
kedualebihhebatlagi,yaitumelaluibarisananakpanah.Penunggangkuda
hitamsudahmelarikankudanyacepatcepat,kembalilagisetelahtibadi
ujungsanauntukmemasukilingkunganbarisananakpanah,yangsudahsiap
sedia.Begitukudaitumemasukilingkunganitu,busurbusurdipentangdan
melesatlahpuluhanbatangaanakpanah,menyambarkearahtubuhSi
PenunggangKuda.Semuapelepasanakpanahadalahahliahlipilihan
sehinggatidaksebatangpunanakpanahyangakanmengenaitubuhkuda,
melainkanmenyambartepatdiatastubuhkuda,lewatdengancepat,dekat
sekalidenganpunggung,bahkanadayangmenyerempetpelanadipunggung
kuda.AkantetapiSiPenunggangKudayangcekatanitutahutahutelah
lenyapdariataskuda.Demikiancepatnyagerakanitusehinggaiaseolaholah
menghilang,padahalketikaanakanakpanahmenyambar,penunggangini
sudahmenjatuhkandirikekiri,terustubuhnyamenggantungkebawahperut
kuda,hanyakeduakakinyayangmenahantubuh,keduakakiyangdikaitkan
kepadapelanakudaitu.Kudalariterus,penunggangnyabergantung
dibawahnya,sungguhketangkasanyangmengagumkan!Tepuktangandan
soraksoraimenyambutketangkasaninisetelahkudabesarta
penunggangnyaselamatmelewatibarisananakpanah.Dengangerakan

indahSiPenunggangmengayuntubuhnyadandarisebelahkananperutkuda
iatelahdudukkembalidengantegaknya!

Ujianketigaadalahujianketangkasanmemanah.Sambilmenunggangkuda
yangmengitarilapangan,SiPenunggangKudahitamitumementangbusur
danberturutturutiamelepasanakpanahyangmenancaptepatpadadada
danperutbonekabesarmanusiayangmenjadisasarandanditempatkandi
tengahlapangan.TujuhkaliSiPenunggangKudahitamitumelepasanak
panahnya,danlimadiantaranyamenancaptepatditengahdada,yangdua
agakmeleset,menancapdipundakdanpaha.Namuninisajasudahcukup
menyatakanbahwaialulus!DenganbanggaSiPenunggangKudahitamitu
lalumenjalankankudanyakebawahpanggung,melompatturundanberlutut
kearahraja,kemudianmenuntunkudanyaberdiridipinggirikutmenonton
pesertapesertaberikutnya

Pesertakeduamengalamisaatnaasbaginya.Ketikakudanyamelompati
barisantombak,dibagianterakhirkudanyaterjungkal,jatuhkebawah.Perut
kudatertembustombaktombakitudanpenunggangnyapunmengalami
nasibyangsama,perutdandadanyatembusolehtombak.Penontonberseru
kengeriandanbeberapaorangpenjagasegeralarimendatangiuntuk
membawapergimayatkudadanorang.Korbanmulaijatuhdalampermainan
berbahayaini,danpenontonmulaitegang!

Pesertaketigaselamatmelampauibarisantombak,danketikamelampaui
barisananakpanah,kurangcepatiabersembunyisehinggapundakdan
pahanyaterserempetanakpanah.Dalamkeadaanlukaringaniniketikaia
memanahorangorangan,diantaratujuhbatanganakpanahnya,hanyadua
yangmengenaisasaran,makatentusajaiapundinyatakangagal!

Pesertakeempathanyaberhasilmelampauibarisantombak.Iaterjungkal
robohdengananakpanahmenancapdiperutdanlehernya!Kembaliada
korbanyangkehilangannyawanyadalamlombaketangkasanini.Namun
parapenontontidaklagimenjadingeri.Bahkanmenjadimakintegang,
karenasekarangternyataolehmerekabetapasukarnyaolahketangkasan
yangdiperlombakanini.

Ketikapesertakelimayangmukanyasudahpucatmelihatbetaparekan
rekannyagagalbahkanadayangtewasitumembentakkudanyamulaimulai

larimembalap,semuaorangmemandangpenuhketegangan.Pesertakelima
initubuhnyajangkungkurusnamunbahunyabidangdanlengannya
kelihatankuat.Iaberhasilmelompatibarisantombak,berhasilpulamelewati
barisananakpanahdengancarasembunyidibawahperutkudaseperti
dilakukanpesertapertama,akantetapiketikaiamemperlihatkan
keahliannyamemanah,diantaratujuhbatanganakpanahnyahanyadua
yangmenancappadaperutsasaran,yanglimamelesetsemua.Kegagalan
inilahyangmenyebabkaniadianggaptidaklulus,tidakditerimamenjadi
calonpanglimadanhanyadinaikkanpangkatnyasatutingkatsaja.Namunia
masihberuntungkalaudibandingkandenganrekanrekannyayangtewas
atauterlukaparah.

TibalahkinigiliranSalinga.Begitupemudaberkudaputihinimaju,para
penontonbertepuktangan.Pemudainiamatlahtampandansikapnyatenang,
jelasbahwaorangnyarendahhatidantidaksombong,namunpandang
matanyayangtajamitumembayangkansemangatdankeberanianyangluar
biasa.Parapenontonyangsudahtahubahwapemudainiadalahpilihan
puterimahkota,tentusajasimpatidanmengharapkanpemudainiakan
berhasilbaikdanlulus.Sebaliknya,PuteriTayamibiarpunkelihatantenang
tenangsaja,diamdiamiamerasakuatirkalaukalaukekasihnyatakkan
berhasil.Perlombaanatauujiansehebatinihanyadiadakanbeberapatahun
sekalikalaurajaberkenanhendakmemilihcaloncalonpanglimayangharus
benarbenargagahperkasa.

Sepertijugayanglainlain.Salingamembawakudanyakedepanpanggung,
laluiaturundanmemberihormatsambilberlututkearahraja.Kemudian
matanyamengerlingsekilaskearahkekasihnya.Alangkahbesarhatinya
ketikaiamenerimakirimansenyumdariTayami,senyumyangmenimbulkan
keyakinandidalamhatinyabahwademiuntukputeripujaannya,iaharus
danakanberhasil!

Padasaatiabangunkembalidanmelompatkeataspunggungkudanya,tiba
tibaterdengarsuaraderapkakikudadantahutahuseekorkudaberbulu
merahtelahberadadidekatnya.Salingatercengangketikamengenal
penunggangnyayangbukanlainadalahPanglimaMudaBayisan!Segeraia
menjuradiataskudaputihnyadanberkata.

"Salam,TuanPanglima!""Salam,perwiraSalingayanggagah!"balasBayisan.
"AdapesanapageranganyanghendakTuansampaikankepadasaya?"


"TidakadaapaapaSalinga.Hanya,melihatbahwapesertaterakhirtinggal
engkauseorangdanakuyanghendakmencobacobasukarnyaujian,
sebaliknyakitalakukanitubersama.Bukankahhalituakanmenambah
kegembiraandanakanmembesarkanhatikita,jugamenggembirakanpara
penonton?"

TentusajaSalingamaklumbahwadiantaraparasaingannyadalamberebut
hatituanputeri,Bayisaninimerupakansainganterberatdanjugapaling
berbahaya.Sudahseringkalikekasihnya,PuteriTayami,memperingatkan
agariaberhatihatiterhadapBayisan.Iatentusajadapatmendugabahwa
panglimamudayangsebetulnyajugapangeraninimempunyaimaksud
tersembunyidalammengajakiamelakukanujianbersama.Terangbahwa
Bayisantakkanmungkinberanimencelakainyadidepanbegitubanyaksaksi,
diantaranyarajadanputerimahkotasendiri.Salingamenaruhcurigadan
tidaksuka,akantetapibetapapunjuga,takdapatiamenolak,takdapatia
berlakutidakhormatkepadaBayisan.Pertama,Bayisanadalahpanglima
muda,jadimasihtermasukatasannyabiarpuniadimasukkankedalam
pasukanyanglangsungdikepalaipanglimatua.Kedua,Bayisanadalah
puterarajasendiri,biarpunhanyaputeraseliryangtidakbegituharum
namanyakarenamenjadiselirrajaataskehendaksuaminyayangkemudian
dihukummati.

"TuanPanglimaamatgagahperkasa,tentusajaujianinisebagaimainmain
belaka,berbedadengansayayangharusmempertaruhkannyawauntuk
dapatlulus."Katasalingamerendah.

Mendengarini,Bayisantertawabergelakdansengajaberkatadengansuara
kerasagarterdengaroranglain,terutamatentusaja,agarterdengarPuteri
Tayami.

"Hahaha,mempertaruhkannyawauntukpermainanmacamitusaja?Ha
ha,kauberkelakar,Salinga!Siapayangtidaktahuakanketangkasanmu?
Hayolah,janganmembuangwaktulagi.Kudakitasamasamabaik,usiamu
lebihmudadaripadausiaku,tentukaulebihtangkas.Haha!"Bayisanlalu
mencambukkudanyayangmelesatmaju.MerahmukaSalingakarenaia
maklumapayangdimaksudkanolehBayisantadi,akantetapiketikaia
mengerlingkearahpanggung,iamelihatTayamikembalitersenyum

kepadanya,senyumyangmengatakanberpihakkepadanya.Iapun
tersenyumpuladanmencambukkudaputihnyayangterbangmajukedepan.

Penontonbersorakriuhrendah.Hebatmemangmelihatkeduaoranggagah
itu.Kudayangmerekatunggangijugamerupakankudapilihan.Kudaputih
tungganganSalingaadalahkudapemberianPuteriTayami,tentusaja
merupakankudapilihandarikandangistana.Adapunkudamerah
tungganganBayisanjugadatangdarikandangistana,karenakudainihadiah
darirajasendiriketikaiaberhasilmenumpaspasukanmusuhbeberapahari
yanglalu.Banyakdiantarapenontonhanyamendengarkegagahanpanglima
mudadariceritaparaanggotapasukanbelaka,jarangadayangpernah
menyaksikansendiri,makakesempatanyangamatbaiktentusaja
menggembirakanhatimereka.

Sementaraitu,KweeSengyangikutmerasategangdangembira,tibatiba
terkejutbukanmainketikaiamendengarsuaraberkeresekandiatasnyadan
ketikaiamengangkatmukanya,iamelihatseorangkakektuasudahdudukdi
atascabang,hanyaduameterdisebelahatasnya!Inilahyangmembuatia
merasakagetbukanmain.Biarpuniatadimemperhatikanketegangandi
bawah,namunbagaimanaiatidakdapatmendengaradaorangyangtahu
tahuberadadiatasnya?Iamemperhatikankakekitu.Kakekyanganeh
sekali.Pendek,luarbiasapendeknyapalingpalingsatumetertingginya.
Tubuhnya,kakitangannya,kecilsepertikakitangananakberusiasepuluh
tahun,akantetapikepalanyasebesarkepalaorangdewasa,bahkanlebih
besarlagitampaknyakarenarambutnyayangpenuhubanituriapriapan,
kumisjenggotnyamemenuhiseparuhmuka,alisnyajugapanjangsampaike
pipi,bibiryangmerahtampakmembayangdiantarakumisjenggot,
tersenyumtersenyumlebardanmatanyayangkecilitubersinargembira
sepertianakyangnakal.Dipundaknyasebelahkananbertenggerseekor
burung,burunghantuatauburungmalamyangmatanyasepertimatakucing,
kelihatancerdiklicikdanmenakutkan!SekalipandangsajamaklumlahKwee
Sengbahwakakekpendekanehyangdudukdisebelahatasnyaituadalah
seorangyangberkepandaiantinggi,makaiabersikaphatihatidanwaspada.
Iatidakpernahmendengardiduniakangouwadatokohmacamini,makaia
tidaktahudarigolonganmanakakekinidanbagaimanapulasepakterjang
sertawataknya.

Karenasejaktadiiasendiritidakpernahmemperlihatkankepandaiannya,
bahkanketikanaikkeataspohonitupuniamendakisepertiorangbiasa,
makaKweeSengmerasayakinbahwatakseorangpundapatmendugaia
berkepandaian,jugakakekitutentutidak.Makaiasegerapurapuratidak

melihatnya,atautidakmempedulikannya,tertawatawadanbertepuktepuk
tanganmelanjutkankeasyikannyatadimenontonperlombaan.

TangkassekaliSalingadengankudaputihnya.Sambilmengeluarkanteriakan
nyaring,Salingamencambukdankudanyamelompatkeatasmelewati
barisantombak.RambutdanujungbajuSalingaberkibarkibarbersamaekor
kudaketikamerekamelayangdiatasbarisantombak,selamatsampaidi
ujungdanturunkembalikeatastanah.Akantetapi,lebihhebatsoraksorai
menyambutlompatankudamerahyangditunggangiBayisan.Panglimamuda
inisengajamelompattepatdibelakangSalingadanbegitukudamerahnya
melompatdiamdiamBayisanmengerahkanlweekangdanginkangnya.Ia
menjepitperutkudanyadanmenambahtenagaloncatankudadengan
loncatannyasendirisehinggadiabersamakudanyamelayangjauhlebih
tinggidaripadaSalinga!Parapenontondenganjelasmelihatbetapakuda
merahitusemeterlebihberadadiataskudaputihdanmelayanglebihcepat.
KalausajaBayisanmenghendaki,bisasajaiamenurunkankudamerahnya
tepatdiatasSalingasehinggapemudaitudengankudaputihnyaakancelaka.
Kalauhaliniterjadi,tentumerupakankecelakaanyangtidakdisengaja,
namuniatetapkuatirkalaukalauRajadanTayamimengetahuirahasianya,
selagiparapenontonmenahannapasdanberserukagetmelihatkudamerah
meluncurdiataskudaputih,tibatibaBayisanberserukerassekalidantahu
tahukudamerahnyaituberjungkirbalikmembuatsaltodiudaradanturun
beberapameterdisebelahdepankudaputih!

Gemuruhsorakdantepuktanganmenyambutpertunjukanyanghebatini.
BahkanKweeSengsendiriyangikutbertepuktangan,diamdiamterkejut
dankagummenyaksikankelihaianBayisan.Iatahubagaimanacaranya
Bayisanmelakukansemuaitu,daninilahpulayangmenyebabkaniakagum
karanatokohKhitanituternyataamatmajudalamlweekangdangin
kangnya.Kalausemuaorangbertepukdanbersorak,adalahkakekdiatas
KweeSengitubersungutsungut,"Ah,bau...!Bau...!"KweeSengmendengar
iniakantetapipurapuratidakdengardantidaktahu,karenasebenarnyaia
puntidakmengertimengapakakekitumengatakanbau.Bauapasih?

DenganlagakdibuatbuatBayisansengajaminggirkankudanyadanmemberi
isyaratdengantanganagarSalingamelarikankudanyaterlebihdahulu
memasukibarisananakpanah.Parapenontonsudahdiamsemuakarenakini
merekamulaimerasategang.Bagaimanakahgerangancarakeduaorang
gagahinimenghadapihujananakpanah?Apakahjugasepertiyang
dilakukanpesertapertamatadibersembunyidibawahperutkuda?Cara
sepertiinimemangamatpopulerdiantaraorangorangKhitandanboleh

dibilangsetiapprajuritmempelajarinya,walaupuntidakbanyakberhasil
baikkarenacarainihanyadapatmenyelamatkandiridalamkeadaandarurat
saja.Dalamkeadaandaruratsaja.Dalamkeadaanperangsungguhsungguh,
carainimalahkurangtepatkarenabiarpuntubuhsendiritidakterkenaanak
panah,kalaukudanyayangterkenadanroboh,bukankahpenunggangnya
akantergencetdanmemudahkanmusuhuntukmembunuhnya?Betapapun
juga,caralaintidakadadankinimenyaksikanduaorangmudaitumemasuki
barisanpanah,tentusajaparapenonton,termasukrajasendiridanjuga
puterimahkota,memandangpenuhperhatiandanketegangan.

Ketikakudanyatelahmemasukibarisananakpanah,begituterdengar
menjepretdananakpanahmenyambarnyambar,sekalimenggentakkan
tubuhnya,Salingatelahmeloncatdanberdiridiataspunggungkudanya,
berdirisambilmenekuklututmembuattubuhnyasependekmungkin,hampir
berjongkok.Denganbegini,anakpanahmenyambarkearahnyakeseluruh
bagiantubuhdarikepalasampaikekaki!Karenaparapemanahitumemang
diperintahkanuntukmemanahSiPenunggangKudadansamasekalitidak
bolehmemanahkudanya.Begitupuluhanbatanganakpanahitusudah
menyambardekat,tibatibaSalingaberserukerasdantubuhnyamencelatke
atasdalamkeadaanmasihsepertiberjongkok.Kudanyalarikedepan,akan
tetapikarenaSalingajugamencelatkedepan,ketikaiaturunlagi,tepat
kakinyatibadiataspelanakudanya.Kembalianakpanahmenyambar,akan
tetapikembalitubuhSalingamencelatkeatasdandemikianlahsecara
bertubitubianakpanahitudapatdielakkansambilmeloncatkeatasdengan
gerakanyangtangkassekali!

Soraksoraimenyambutcaramenghindarkananakanakpanahini,carayang
dianggaplebihtangkasdanlebihberanidaripadacarabersembunyidiperut
kuda,akantetapisudahtentusajamerupakancarayanglebihsukar,yang
hanyadapatdipelajariorangorangpandai.Tibatibasoraksorailebih
menggegapgempitaketikaBayisandengantenangnyamemasukibarisan
anakpanahbersamakudanyayangiajalankanseenaknyasaja.Anakpanah
menyambarbagaikanhujankearahnya,namunpanglimamudainisama
sekalitidakmembuatgerakanmengelak.Semuaorangtermasukrajakaget
karenabagaimanaorangitubegituenakenakansedangkanpuluhananak
panahmenyambardengancepatkearahnya?AkantetapitibatibaBayisan
menggunakancambukditangankananyangdiputarputarcepatsekali,
menangkissemuaanakpanahyangruntuhkekanankiribegituterkena
sambarancambukyangdiputar.Tangankirinyajugaikutmembantu,begitu
lenganbajuyangkirimenyampok,anakpanahmenyelewengatauterpental
kembaliKweeSengdiamdiammemuji.KiranyaBayisansudahbanyakmaju
dankalaudibandingkandenganbeberapatahunyanglalu.


"Ah,bau...!Tengikdankecut!Jembelbusuktakpernahmandi!"Terdengar
makianperlahandisebelahatasKweeSeng.Mendengarmakianini,Kwee
Sengmengerutkankening.Kurangajar,pikirnya.Kiranyayangdimakibau
tengikdankecutadalahdia!DenganhatimendongkolKweeSengberdongak,
memandangkakekituyangjugamemandangkepadanyasambilmenutup
lubanghidungdengantelunjukdanibujariyangmenjepithidung.

"Hehheh,kakekcebol.Bautengikdankecutitudatangnyadarijenggotdan
kumismu.Cobakaucukurbersihcambangbaukmu,tentulenyapbautak
enakitu,hehhehheh!"

Mendengarini,kakekitumelepaskandekapanpadahidungnya,lalu
tangannyamenyambarjenggotdankumisnyayangpanjang,dibawadekat
dekatkeujunghidunglaluiamendengusdengusdanmenciumcium.
Mendadakiaberbangkisduakali.

"Haching!Haching!Apek...apek!Wah,jembelbusuk,kauberani
mempermainkanaku,hah?Burungsetan,kauwakiliakupancalhidungnya
sampaikeluarkecapdantamparkeduapipinyasampaibengkakbengkak!"
Kakekituberkataperlahan.

KweeSengmemangsudahsiapsediamenghadapisegalakemungkinan,
karenaorangtakkandapatmendugaapayangakandilakukanseorangkakek
anehsepertiitu,akantetapiiakagetjugaketikatibatibasesosoksinarabu
abumenyambaarkearahmukanya,kiranyaburunghantuitutelah
menyerangdengangerakanterbangyangsamasekalitidakmenimbulkan
bunyi,tahutahuburungitutelahmenggunakanparuhnyauntukmematuk
hidungnya,disusultamparandengankeduasayapburungitukearahkedua
pipinya!Seranganyanghebatsekali,lebihhebatdaripadasambarananak
anakpanahyangbetapalajupun.

"Plakplakplak!!!"Beberapahelaibuluburungrontokdanburungitusendiri
mengeluarkansuara"huuuk...huuuuk...!"terbangkeatas,lalulenyapkeatas
pohon,mengeluhkesakitan.HidungKweeSengsamasekalitidak
mengeluarkankecapdansepasangpipinyatidakbengkakbengkakseperti
yangdiharapkankakekcebolitu.KweeSengmasihdudukenakenakandan

tidakpedulikanlagikakekdiatasnya,melainkanmenontonkelanjutan
perlombaandibawah.Tadiiamenggunakansentilandantamparanmengusir
burungtanpamembunuhnyakarenaiatahubahwaburungitutidakbersalah
apaapa,hanyamemenuhiperintahSiKakekCebol.

Saatitu,Salingasudahmelarikankudaputihnyamengelilingilapanganuntuk
memperlihatkanketangkasannyamelepasanakpanah.Pemudainibiarpun
tidakselihaibayisannamunketangkasannyasudahcukupuntukmenjadi
seorangperwirajagoandidalambarisanKhitan.Gendewanyayangbesar
danberatmengeluarkansuaramenjepret,hanyaduakalidantahutahutujuh
batanganakpanahtelahmenancap,empatbatanganakpanahyang
kesemuanyatepatmengenaisasarandibagianyangpentingdanmematikan.
Tentusajaparapenonton,termasukPuteriTayamisendiri,menyambut
ketangkasaninidengantepuksorakgemuruh,karenajelasbahwaSalinga
telahlulusujiandanpatutmenjadicalonpanglima!

Akantetapi,apayangdilihatpenontonselanjutnya,benarbenarmembuat
penontonbesoraklebihgemuruhlagi,karenapertunjukanBayisanbenar
benarmengagumkanmereka.SepertijugaSalinga,panglimamudaini
melarikankudamerahnyaamatcepatmengelilingilapangan,demikian
cepatnyakudamerahitularisehinggamerupakanbayanganmerahyang
bagaikanterbangmengelilingisasaran.Ketikalarinyakudatibadidepan
sasaran,tibatibatampaksinarberkilauanmenyambardariataskuda
menujusasaran,dan....Tigabelasbatanghuito(pisauterbang)telah
menancapditigabelasbagiantubuhyangmematikanyaitudiantarakedua
alis,ditenggorokan,dikeduapundak,dikanankiridada,dipusar,dikanan
kirilambung,dikeduapahadankedualutut!.Tentusajainimerupakan
demonstrasiilmumelemparsenjatayangamathebat,yangbelumpernah
disaksikanolehmerekasemua.MemangsebenarnyaBayisanmerahasiakan
kepandaiannyaini,akantetapikarenainginmemamerkankepandaiannyadi
depanTayami,untukmengalahkanSalinga,terpaksakiniiaperlihatkan.

Bau...bau...!He,jembelmudayangtengik.Kauberadadibawahku,baumu
naikmemenuhihidungku.Hayokaubersamakumemeperlihatkankepada
monyetmonyetitubahwatidakadaartinyasemuapertunjukanini.Akan
tetapikarenakaubausekali,kauharusberadadiatasku,akumenjadikuda,
kaubolehmenunggangpunggungku!"

KweeSengberdongakiaterkekehgeli.Kakekitutidaktampaklagimukanya,
ditutupbajuyangditariknyakeatas,kemudiantubuhkakekitumelayang

jauhkebawah,didepannyamenyambartangannyauntukditarikbersamake
bawah.KweeSengterkejut,namuniacepatmengerahkanginkangnyayang
ikutmelayangkebawah.Maklumbahwakakekinimemanghendakmain
maindancariperkara,iamerasagembiradanbegitumelihatkakekitutibadi
tanahdalamkeadaanmerangkak,yaitukeduatanganmenjadikakidepan,
mukaseekorkeledaikecilsekali,iatidakmerasasungkansungkanlagidan
melayanikehendakSiKakek,cepatiamelompatdantepattibadipunggung
kakekitudenganringan!

Begitumerasatubuhjembelmudaitutibatibadipunggungnya,SiKakek
memperdengarkansuarameringkikmiripkuda,laluia"lari"denganempat
kakinya,laricongklangketengahlapangan!KweeSengterkekehkekeh,
rambutnyariapriapan,daniamenolehkekanankiridenganlagakcongkak,
menirulagakBayisandanlainlainpesertatadi.Seolaholahiajugaseorang
pesertayanggagahperkasamenunggangkudayangtangkas.

Ributlahparapenonton,terdengargelaktawadisanasini,lalumemecah
terbahakbahak.Lucusekalimemang.Penunggangnyaseorangjembel
berpakaiancompangcampingpenuhtambalan,rambutnyariapriapan
bertelanjangkaki,"kudanya"miripseekoranjingbudukyangpincang
kakinya.

ParaperajuritpenjagamenjadimarahdanhendakmenghalangiSiGilaitu
membikinkacau,akantetapirajamengangkattanganmencegah.Sambil
tertawatawaRajaKulukhanberkata,"Biarkan!Biarkan!Bukankahini
merupakanpertunjukanlawakyangmenarik?"

DiamdiamSiKakekanehitukagumketikatadimerasatubuhjembelmuda
itutibadipunggungnyasepertisehelaidaunkering.Rasakagumyangdisusul
rasapenasarankarenabiarpuniaadalahsudahtuabangka,namuniaadalah
seorangyangmemilikiwatakyangtidakmaukalaholehsiapapunjuga!Maka
kiniialarimencongklangkearahbarisantombak.Kemudiansekaliia
menggerakkankakitangannya,tubuhnyamencelatkeatasdanhinggapdi
atastombak!Diatasujungmatatombakyangruncing,yaituempatbuah
tombakpertama,tangandankakinyamenekanujungitusepertiseekor
burunghinggapdiatascabang!KweeSengterkejutsekalidandiamdiamia
merasaamatkagum.

Gelaktawadariparapenontonseketikaterhenti,dankiniparapenonton
melongokterheranheran.RajaKulukhansendiriterhentiditengahtengah
senyumnya.PuteriTayamibangkitberdiri,danparapenglima,termasuk
KalisanidanBayisanberubahairmukanya.Inibukanpelawakpelawakgila
lagi,melainkanpertunjukanyanghebat!Bayisansegeralarikearahbarisan
panahdanmemberiperintahdengansuaraperlahan,kemudiankembalilagi
ditempatsemulasambilmemandangpenuhperhatian.

Tanpamempedulikankeadaansekelilingnya,kakekyangmenjadikudaitu
melangkahkan"empatkakinya"setapakdemisetapakmelaluiujungmata
tombakyangberjajarjajaritu,sedangkanKweeSengenakenakdudukdi
ataspunggungnya.KarenaKweeSengjugamerasapanasperutnyamelihat
kakekiniseakanakanmemamerkankepandaiannya,makadiamdiamKwee
Sengtidakmenggunakanlagiginkangnya,membiarkantubuhnyamemberat
danmenindihkakekitu.Akantetapi,kakekitucerdikjugakarenasekarangia
cepatmelompatlompatdiatasmatatombak,tidakmenekankantangankaki
lagisepertitadimelainkanmemegangdengantanganlalumelompat
sehinggaakhirnyaiasampaidibaristerakhirlalumelompatkebawah.

Parapenontonsudahsadarkembalidarikagetdanheran,makakinisuara
soraksoraimengalahkanyangtadikarenasorakanitudiselingtawa
terbahaksakingkagumdanlucu.Akantetapi,suaraketawamerekaituhanya
sebentarkarena"oranggila"bersama"kudanya"yanganehsekaliitutelah
mendekatibarisananakpanah.Apakahmerekabenarbenarhendak
memasukibarisanitu?Mencarimampus?

KeteganganmemuncakkarenaKweeSengyangmasihenakenak
"nongkrong"dipunggungkakekituseakanakantidakmelihatbahaya,
membiarkandirinyadibawakedalambarisananakpanah,dimanaahliahli
panahtelahsiapmelepaskananakpanah.Busurtelahmerekatarik
sepenuhnya!Bahkandipanggungkehormatan,tidakadasuaraberkelisik
semuamatamemandangpenuhketegangan,agaknyanapasnyapunditahan
menantidetikdetikyangakandatangitu.DarimulutRajaKulukhan
terdengarsuara."Ah,sayang...kalausampaimerekatewas..."Akantetapi
suarainihanyasepertibisikbisiksaja,pulapadasaatsepertiitu,siapa
orangnyatidakinginmenyaksikanbagaimanakelanjutanperistiwaanehitu?
Rajasendiribiarpunmulutberkatademikian,hatinyaamatingin
menyaksikandantentuakanmelarangkalauadayanghendakmenghalangi
oranggilaitumemasukibarisananakpanah.

ParaahlipanahyangtelahmenerimabisikandariBayisan,menantisampai
oranggilaitutibaditengahtengahlapangan,dantepatpulasepertiyang
diperintahkanBayisan,merekamemanahuntukmembunuh,makabegitu
terdengarsuaratalibusurmenjepretdisusulberdesirnyaanakpanahyang
puluhanbatangbanyaknya,semuaanakpanahituselainmenujukearah
bagianbagianberbahayadaritubuhKweeSeng,jugaadayangmengaung
lewatdipinggirdanaraskepalanyaintukmencegahoranggilaitumengelak!

"Aduhcelaka...!""Ahh...!""Matidia...!"

BahkanRajaKulukhansendirimengeluarkanseruankecewa,demikianpula
puteriTayamidanyanglainlainketikamelihatbetapaanakanakpanah
yangbanyaksekalimengenaitubuh"oranggila"itusehinggatubuhnya
sepertipenuhanakpanah,dikanandiridada,bahkanadayangmenancapdi
mukanya!Akantetapianehnya,"kuda"kecilitumasihmerayapterusdan
oranggilaitumasihenakenakdudukmengantuk,seakanakananakanak
panahyangmenancappadadadadanmukanyaitutidakdirasainyasama
sekali!Kembalianakpanahyangbanyaksekalimenyambar,kinimenuju
kepada"kuda"!Berbedadenganperaturanyangberlakudalamujian
ketangkasanitu,kinikarenatelahdiberikomandoBayisanyangtahubahwa
duaorangituadalahorangorangpandaiyangagaknyamemancing
keributan,merekalalumenghujani"kuda"itudengananakpanahpula.

"Anakkecilitupunmati...!"teriakorangorangyangmenontonyangtentu
sajasudahdapatmendugabahwakudaituadalahkudapalsu,bukankuda
melainkanseorangmanusia.Tentuseoranganakanakkarenakaki
tangannyabegitukecildanpendek.

Anehpula,sepertihalnyapenunggangnya,kudapalsuitupunsamasekali
tidakmengelakdantubuhnyapunpenuhdengananakpanah!Akantetapi,
lebihanehlagi,diamasihsajamerangkakrangkak,bahkankinimenujuke
lapangandimanatersediasasaranbonekabesaruntukmengujikepandaian
memanah!

Barulahkiniorangorangmelihatbahwaanakanakpanahyangdisangka
menancapdidadaoranggilaitusamasekalibukanmenancap,melainkandi
kempitdiantarakeduakelek(ketiak)dandiantarajarijaritangan,malah
yangtadinyadisangkamenancapdimukaternyataadalahanakanakpanah

yangkenagigitoleh"oranggila"itu.Entahbagaimanacara"kuda"itu
menerimaanakanakpanahyangkelihatannyamasihmenancappada
tubuhnya,karenatubuhitumasihtertutupbajuyangdikerobongkandi
kepala!Setelahtibadilapanganmemanah,tibatiba"kuda"itulari
congklang,bukanmaincepatnya,agaknyatidakkalahcepatnyaolehlarinya
kuda!

Tentusajakenyataanitumembuatparapenontonmenjadikaget,kagum,
heran,dangembirasehinggameledaklahsoraksoraimereka,melebihiyang
sudahsudah,RajaKulukhansampaibangkitdarikursinya,PuteriMahkota
TayamibertukarpandangdenganSalinga,parapanglimaberbisikbisik.Yang
lucuadalahKalisani.Panglimatuainimeloncatloncatsepertianakkecil
kegirangandanmulutnyatiadahentinyaberteriak.

"Hebat...!Merekaorangorangsakti!Ah,manabisakepandaiankita
dibandingkandenganmereka?"

HanyaBayisanyangmukanyamenjadipucatdanmatanyamenyinarkan
kemarahan.Padasaatituiamendekatiseorangpangeranyangjuga
merupakanputeraRajaKulukhandariselir,tapilebihtuadaripadaBayisan
yangbernamaPangeranKubakan.Pangeraninipucatmukanya,laluberbisik
bisikdenganBayisan.

"Siapakahmereka...?"tanyaKubakan."Akutidaktahu..."jawabBayisan
bingung.

"Janganjangan..."Kubakanmenolehkearahayahnyayangberdiridan
memandangkagumkearahlapangan,malahkinikeduatanganrajaituikut
pulabertepuktanganmemujibersamasemuapenonton.

"Ah,agaknyaSribagindapuntidakmengenalnya.Akantetapisiapatahu?
Malaminikitaharusturuntangan..."

KembaliKubakanmenolehkearahayahnya,lalumenganggukangguk.Sekali
lagiduaorangpangeraninibertukarpandang,kemudianmerekaberpisah.

Bayisanlarikearahlapanganuntukmenyaksikanduaoranganehitudari
dekat.

Setelahlaricepatseputarandengancaraberloncatansepertikuda,kakek
yangmenggendongKweeSengitutibadidepansasaran,jaraknyasama
denganjarakparapesertatadi.TibatibaKweeSengmengeluarkanseruan
bentakanyangnyaringsekalisehinggabeberapaorangpenontonyang
jaraknyaterlaludekatrobohterguling.Berbarengdenganseruanini
tubuhnyameloncatturundaripunggung"kuda"dansekalitubuhnyaitu
terbangcepatkearahsasaran.

"Capcapcapcap!!!"Cepatsekalianakanakpanahituterbangsusul
menyusulmenancappadasasaran,taksebatangpunluput.Akantetapipara
penontonmemandangbingungkarenatidaktampakbekasnya.Setelahmata
yangmemandangridakbegitukaburlagiolehberkelebatnyaanakanak
panahitu,tampaklaholehmerekabetapasemuaanakpanahyangdilepaskan
olehKweeSengitutelahmenancapdiatasgagangtigabelasbuahpisau
terbangpapnglimamuda!Gegerlahsemuapenontonsakingkagumdan
herannya,akantetapidiamdiamBayisanmenjadipucatmukanya.Terang
bahwa"oranggila"itumemusuhinya,buktinyaanakanakpanahitu
menancapdigaganghuitoyangtadiialepaskan.

Tibatibaterdengarsuaraberkakakandan"kuda"itumeloncatberdiridiatas
duakakibelakangnyadantampaklahseorangkakekcebolyangwajahnya
sepertiwajahpatungdewadikelenteng,keduatangannyasudah
menggenggambanyaksekalianakpanahsambilmasihtertawatawa
bergelak,keudatangannyabergerakkedepandanmeluncurlahanakanak
panahitubeterbangankearahsasaran.Anehnya,anakanakpanahitu
terbangnyamasihberkelompokdansetelahdekatdenganbonekalalu
terpisahmenjadilimarombonganyangmenyambarkeleher,keduapundak
dankeduapangkallengannya,dankeduakakinyatelahpatah!

Tanpamempedulikankeributansemuaorangdisitu,KweeSengkiniberdiri
dengankakekaneh.Kakekitutertawabergelakgelak,KweeSengpringas
pringismenyeringaianeh,keduanyaorangoranganehataumungkinjuga
keduanyasudahmiringotaknya!

"Hoahahah,jembelmudabaubusuk,kaulumayanjuga!Akuharus
mencobamu!"

"Kakekcebolmenjemukan!Siapagentarmenghadapikesombonganmu?"
KweeSengmenjawab,karenabetapapunjuga,iamendongkolmelihatkakek
iniamatjumawa(tekebur).BiarpunKweeSengberdiriacuhtakacuh,sama
sekalitidakmemasangkudakudasepertiahlisilat,sepertijugakakekitu
yangberdiridengankakidibengkokkanlucu,namundiamdiamKweeSeng
siapdanwaspadakarenamaklumbahwaseorangsaktisepertikakekini,
sekalimenyerangtentulahamathebatsekali.

Akantetapipadasaatitu.Bayisansudahmengerahkanpasukannya,siap
mengurungdanmenyerangduaoranginiyangdianggapnyamengacaudan
hendakmembikunrusuh.Melihatini,kakekceboltertawabergelak."Ahaha
ha!Sudahcukupmainmainhariini,jembelmudabau,kakekmutidakada
waktulaagi,sudahlapardanmengantuk.Biarlahlainhariakuakan
mencarimudantakmausudahsebelumkauterkencingkencingoleh
pukulanku!"Setelahberkatademikian,kakekitumelompatlompat,
makinlamamakinitnggilompatannyayangmodelnyasepertikatak
melompat.Akhirnyaiamelompatdemikiantingginyasampaimelewati
kepalaorangorangbanyak.Celakabagimerekayangterinjakkepalaatau
pundaknyaolehkakiitu,karenaialaludipergunakansepertibatuloncatan
olehSiKakekAnehsehinggakepaladanpundakmerekamenjadikotoroleh
debudanlumpur,malahhebatdanlucunya,sambilmenjejakkepaladan
pundakorang,kadangkadangSiKakekmelepaskentutyangnyaringsekali
sambiltertawaterbahakbahak!

KweeSengjugasegeramelompat,melampauikepalabanyakorang,
kemudianmempercepatlarinyamenjauhkandiridaritempatitudanlenyap
diantarapohonpohonyanglebattumbuhdilembahSungaiHuangho.
GegerlahkeadaandisitudanBayisancepatmengaturpasukannyauntuk
melakukanpenjagaankeraspadahariitudanseterusnya.

Kalisanimendekatinyadanberkata,"Bayisan,mengapakauributribut
sendiri?Jelasbahwaduaorangsaktiituadalahpetualangpetualangyang
tidakmempunyainiatburukterhadapkita,bahkanagaknyamerekaberdua
itupuntidaksalingmengenal.Menghadapiorangorangsepertiitu,lebihbaik
kitamenyambutmerekasebagaitamuagunguntukdijadikansahabat.
Mengapakitaharusmenjagadanmengejarngejarmerekasepertimaling?"


Denganwajahberkerut,Bayisanmenjawab,"PamanKalisani,pandangankita
dalamhaliniberbeda.Betapapunjuga,akutidakbisamengabaikan
kewajibankumenjagakeamananSribaginda.Malaminiharusakusendiri
yangmelakkukanperondaandidalamistana.Siapatahu,merekaituakan
datangdenganniatbusuk,danmerekaamatlahlihai."Setelahberkata
demikian,BayisanmeninggalkanKalisaniyangmasihterpengaruholeh
kepandaianduaorangitudankadangkadangtertawasendirimengingat
akankelucuansepakterjangmereka.Jugadiamdiamiainginsekalibertemu
danberkenalandenganmereka.KalisanibiarpunseorangtokohKhitan,
namunpengalamannyasudahluassekali.Sudahbertahuntahuniamerantau
keselatan,mengenalbaikilmusilatselatan,bahkaniaseorangahlisilatyang
pandaipula.Namunbelumpernahiamendengartentangseorangpemuda
giladankakekcebolyangbegituaneh.

Malamituindahsekali.Tiadaanginmengusikdaun.Alamtenangtentram
padamalamhariitusetelahsiangnyataditerdengarsoraksorai
menggetarkanairsungai.Bulanpurnamamemenuhipermukaanbumi
dengansinarnyayangtenangredup,membuatairSungaiHuangho
berkilauansepertikaca.AgaknyasudahterlaluletihsemuapendudukPaoto
setelahseharipenuhtadiberpestadanmenontonkeramaian,sehingga
malaminimerekatidakmempunyainafsulagiuntukmenikmatikeindahan
sinarbulan.Kecuali,tentusajaanakanakdanorangorangmudayangmasih
selaluhausakankesenangan.

Ditepisungaisebelahbaratkotayangsunyi,terdapatduaorang
menunggangkudaperlahanlahan,menyusuritepipantaisungaiyangamat
lebaritu.Merekaitusepasangorangmuda,yangperempuancantikjelita
denganrambutdisanggulkeatas,kudanyaberwarnakuning,yangpria
tampangagah,memakaitopiterhiasbulu,kudanyaberbuluseputihsalju.
MerekainiadalahSalingadanTayami.

"Betapabahagianyahatiku,hanyabulanyangmengetahuinya,Dinda
Tayami,"terdengarpemudaituberkata,suaranyasepertiorangbersyair.
"Lihatbulanselalutersenyumsenyumkepadaku!"

"Sudahsemestinyakitaberbahagia,KandaSalinga,setelahtadikitamerasa
gelisahdanbimbang.Oh,kautidaktahubetapatadiakumenggigilketikakau
mengajukanpermintaanmukepadaayah.Akutahubahwayangakankau

mintatentulahdirikunamunakuamatkuatirkalaukalauayahmerubah
pendiriannyaselamaini.Setelahayahmengabulkanpermintaanmu,barulah
hatikulegasekali."Merekamenghentikankudadibawahpohonditepi
sungai,salingpandangpenuhmesra.

"SesungguhnyalahAdinda,akupuntadimerasabetapajantungkuberdebar,
serasahendakpecahmenantikeputusanSribaginda.Memangkesempatan
yangamatbagus.Akuditerimamenjadicalonpanglima,kemudiandisuruh
memilihpahala.Didepansemuapanglimadanponggawa,tentusajaaku
segeramemilihtanganmusehinggapersetujuanSribagindamerupakan
keputusanSangAyah,banyaksaksinya.Alangkahbahagiahatiku...."

AkantetapiwajahTayamimembayangkankekuatiran."Betapapunjuga
KandaSalinga,kitaharuswaspadaterhadapKandaPanglimaBayisan.Kau
lihattadisinarmatanyaketikamendengarkeputusanayahmenerimakau
sebagaicalonmantunya?Akumasihmerasangerikalaumengingatsinar
matanya,seolaholahmemancarkancahayaberapi."

"Ah,diakanmasihkakaktirimusendiri.Cintakasihnyaterhadapmutentu
lebihcondongkepadacintakasihseorangkakakterhadapadiknya."

"Kautidaktahu,KandaSalinga.Sudahlah,akuteringatakanduaoranganeh
tadi.Apakahmaksudmerekadatangmengacaukanperlombaanbangsakita?
SiPengemisMudaituterangseorangHandariselatan,entahkalauSiKakek
Cebol.Betapapunjuga,merekaberduamemilikiilmukepandaianyangluar
biasa.Siapageranganmereka?"

"Memanganehanehwatakorangsaktididuniaini.Sudahbanyakaku
mendengarakanhalitu.Takperlukuatir,merekaitukurasabukanlahorang
orangjahat.DindaTayami,lihat,betapaindahnyaairsungai,betapatenang
danbeningsepertikaca.Marikitaberperahu.Disanaadaperahukecil."

TanpamenjawabTayamimenurutipermintaankekasihnya.Merekaberdua
meloncatturundarikuda,menambatkankendalikuda,menambatkan
kendalikudapadabatangpohon,kemudiankembalibergandengantangan
danbernisikbisikmesrakeduanyaberjalanmenujukepinggirsungai,
memasukiperahukecil,melepaskanikatanperahudantaklamakemudian

perahuitumeluncurlahketengah.Salingamendayungperahu,Tayamiduduk
bersandarkepadanya,merebahkankepalapadadadanyayangbidang.

KweeSengberdiridibelakangpohon,memandangdenganmelongo,mata
terbelalaklebardanmulutternganga.Memanghebatpemandanganitu,
mudamudiberkecimpungdalammaduasmara,dibawahsinarbulan
purnamadidalambidukkecilyangdiombangambingkanalunanairsungai
sehaluskaca,rambuthalusjuitateruraidiatasdada,katakatabermadu
dibisikkan,sayupsayupsampaimendesirditelingaKweeSengbagaikan
nyanyiansorgaloka.

Tanpadisadarinya,duatitikairmatamenetesturunmembasahipipiKwee
Seng.Pikirannyamenjadikabur,ingatannyamelayanglayangjauhdimasa
lampau,membayangkanwajahLiuLuSian,wajahAngsiauwhwa,membuat
iatersenyumsenyumdenganmataberkacakacabasah.Kemudianterbayang
wajahnenekdiNerakaBumidantibatibaKweeSengmengeluh,memakidiri
sendiridanmenamparimukanyasambiltertawasetengahmenangis.Gilanya
kumatkalauiateringatkepadanenekitukarenatiapkaliteringatakansegala
yangiaperbuatdengannenekitudidalamNerakaBumi,dadanyaseperti
diadukadukdenganpelbagaimacamperasaan.Adarasamalu,kecewa,
menyesal,bercampurdenganrasagirang,rindumunculsilihberganti,maka
tidakherankalauiamenjadisepertioranggila.

MendadakKweeSengsadarkembali.Telinganyayangamattajam
menangkapsuarasuarayangtidakwajar,suaraorangberbisikbisiktakjauh
darisini.Cepatiamenyelinap,mendekat.Dibawahbayanganpohonyang
amatgelap,iamelihattigaoranglakilaki,orangorangKhitanyang
berpakaianhitam.

"Ah,mengapajusterukitayangmendapattugasberatini...?"Seorangdi
antaramerekamengeluh."Merekatidakpandaiberenang."

"Goblok!Apakauhendakmembantahperintahnya?Justerumerekatidak
pandaiberenang,makamemudahkantugaskita.Ingat,kitamenggulingkan
perahu,lalumenarikperahuagarhanyutsehinggabesokorangoranghanya
akantahubahwamerekaberduayangsedangmainmaindiperahutertimpa
malapetaka,perahutergulingdanmerekamatitenggelam.."


"Ahhh...!"Kembaliyangseorangmengeluh,yaituorangyangtubuhnyatinggi
kurus,tidaksepertiyangduaorangtemannya,yangbertubuhkokohkekar.

"Sudahlah,takusahbanyakribut,marikitamulai!"Tigaorangitulaluturun
kedalamairperlahanlahan,kemudianmerekamenyelamdanberenang
dengancepat.KweeSengmaklumbahwamerekabertigaadalahahliahli
berenang,danmaklumpulabahwaadakomplotanjahathendakberkhianat
danmembunuhkeduaorangmudayangasyikdimabokcintaitu.Iamenarik
napasberkalikalikemudiandenganhatimangkalkarenaperasaannyaamat
tergangguolehperistiwaini,karenasuarahatinyatidakmembolehkandia
berpeluktangansaja,ialalumenghantamsebatangpohonterdekatdengan
tangandimiringkan.

"Krakkkk!"BatangpohonitutidakdapatmenahanhantamantanganKwee
Sengyangamatampuh,bagianyangdihantampecahremukdanpatah,
membuatpohonitutumbangseketika!

"Eh,apaitu...?"terdengardarijauhsuaraSalingaketikamendengarsuara
kerasrobohnyabatangpohon.

"Aiihhh,Kanda...celaka...!"DisusuljeritanTayamikarenapadasaatitu,
perahumerekatibatibatergulingmembalikdanmerekaberduaterlempar
kedalamair!Perahuitumeluncurcepatdalamkeadaantertelungkup
menujuketengahdandiseretarusairmenjauhimereka.

Duaorangitumegapmegap,merontarontadengankakitanganmereka,
akantetapikarenatidakpandaiberenang,banyaksudahairyangmemasuki
mulut.

"Tolonggg...!"Tayamimenjeritakantetapisuaranyaterhentiolehairyang
memasukihidungdanmulut.

"Dinda...!""KandaSalinga...ooohh...!"Merekasalingmenangkaptangan,akan
tetapijusteruinimembuatgerakanmerekamengurangdantubuhmereka

tenggelamkembali.Cepatcepatmerekamenendangnendangdengankaki
danmuncullagigelagapan.Padasaatitu,entahdarimanadatangnya,
sebatangpohonmeluncurdidekatmereka.

"DindaTayami,cepatpegangini...!"Salingaberserugirang.Taklama
kemudianmerekasudahberhasilmenangkapbatangpohonitu.Dengan
bantuanSalinga,Tayamisudahdudukdiatasbatangpohonsambil
muntahkanairyangtelahbanyakdiminumnya.Salingasendirimemeluk
batangpohonituagarjanganbergulingan.Pakaianmerekabasahkuyup,
rambutmerekaterurai,akantetapiuntuksementaramerekaselamat.

"Kanda...mengapaperahukitaterguling..?""Entahlah,tidakperludipikirkan
sekarang.Palingpentingkitaharusdapatmendayungbatanginikepinggir..."
DengansusahpayahSalingaberusahamenggerakgerakkanbatangituke
pinggirakantetapikarenatidakdidayung,batangpohonitubergerak
perlahanmenurutkanarussungai.

Padasaatitu,terdengarsuara"huuukk..huuukkk...!"danmenyambarlah
seekorburungyangmatanyaberkilauansepertimatakucing.

"Ihhh...burunghantu...!"seruTayamidenganperasaanngeri.Sudahmenjadi
kepercayaandidaerahitubahwaburunghantuinipembawaberita
kematian,makasiapabertemudengannyatentuakankematianseorang
keluarga.

Ia...membawabungkusan...!"serupulaSalingaterheranheran.

Betulsaja.Kukuburungitumencengkramtalidimanatergantungsebuah
bungkusankecil.Anehnya,begitumelihatmereka,burungitumenyambar
turundansayapnyahampirsajamengenaimukaTayamikalausajagadisini
tidakcepatcepatmengelaksambilberserujijik.Akantetapiburungitu
bukannyamenyerang,melainkanmelepastalidanbungkusanitujatuhlahke
depanTayami,tepatdiatasbatangpohon!

"Adatulisannya!"Tayamiberseruheranmelihattulisanhurufhurufbesar
danjelasdiatasbungkusan.Kalauhurufhurufitutidakjelastentutakkan
dapatterbacadibawahsinarbulan.

"LEKASPULANGDANISIBUNGKUSANINIPAKAISEBAGAIBEDAKBARU
MALAPETAKADAPATDICEGAH."

TayamimembacadengankerassehinggaterdengarpulaolehSalinga."Apa
artinyaini?""Entahlah,Dinda.Semuaterjadiserbaaneh.Perahukita
terguling.Kitahampircelakalalutibatibaadabatangpohoniniyang
menolongkita.Lalumunculburunghantuyangmemberibungkusandan
surat.Ihhh,benarbenarmenyeramkansekali.Kausimpanbungkusanitu,
maribantuakumendayungbatangpohonitudengankakiagardapat
minggir."Merekasegerabekerjadanbetulsaja,sedikitdemisedikitbatang
kayuitubergerakkepinggir.

Sementaraitu,tigaorangKhitanyangtelahselesaimelakukanpekerjaan
jahatitu,cepatcepatmenyelamdanberenangkepinggirkembali.Akan
tetapibegitumerekamunculdipinggirdanmeloncatkedarat,merekakaget
sekalikarenadidepanmerekatelahberdiriseorangyangterkekehkekeh
danketikamerekamengenallakilakigilayangpagitadimengacaukan
perlombaan,merekamenjadingeri.

"Hehhehheh,setelahmembunuhlalulari,ya?"KweeSengmenegur.Tentu
sajamerekabertigaterkejutbukanmain.Pekerjaanmerekatadimencelakai
danmembunuhputerimahkotaadalahperbuatanyangamatberbahaya.
Kalaudiketahuiorang,tentumerekaakancelaka,makasekarangmendengar
bahwajembelgilainisudahmelihatperbuatanmereka,serentakduaorang
yangbertubuhtinggibesaritumencabutgolokdanmenerjangKweeSeng!
Cepatgerakanmerekaini,dancepatpulahasilayunangolokmereka,yaitu
kepalamerekasendiriterbelaholehgolokmasingmasingsampaihampir
menjadiduadantubuhmerekamasukkedalamsungaidanhanyut.Hanya
dengansentilanjaritangannyaKweeSengtelahmembuatgolokyang
menyerangnyaitumembalikdan"makantuan".Sejenakiamemandangdua
buahmayatyangmenggantikantempatTayamidanSalingaitu,kemudian
sekaliberkelebatiatelahmeloncatdanmenangkaptengkukorangketiga
yangmelarikandiriketakutan.

"Kemanakauhendaklari?""Am...ampun...hambatahupekerjaanitu
terkutuk...akantetapihambaterpaksa...kalautidakmaumelakukantentu
akandibunuh..."

"Hemm,akumendengartadikeraguanmelakukanperbuatanitu.Siapayang
memaksamumelakukannya?"

"PanglimaMudaBayisan...""Mengapa?MengapaPuteriMahkotadanSalinga
akandibunuh?""Hamba...hambatidaktahu...mungkinkarenacemburu
setelah...SribagindamenerimaSalingamenjadicalonmantu..."

"Hemmm..."KweeSengmenganggukangguk,kemudiantangannyabergerak
cepat,tahutahuorangKhitanitutelahrobohtertotok,lumpuhseluruh
tubuhnya.Kemudiantubuhnyaberkelebatlenyapdalamkegelapanmalam.

Setelahberhasilmendarat,SalingadanTayamisegeralarikearahkuda
mereka,meloncatkepunggungkudasetelahmelepaskankendalidaripohon,
lalumembalapkankudakembalikekotaraja.

"Akumerasakuatirsekaliakanterjadisesuatudikotaraja."KataSalinga.

Akantetapiketikamerekatibadikotaraja,keadaansunyisajadanbiasa,
tidakadatandatandaterjadisesuatuyangluarbiasa.Karenapakaian
merekamasihbasahdanhatimerekamasihtegangolehperistiwatadi,
merekalangsungmelarikankudasampaidepanistana."Kaupulanglah,
KandaSalinga.Urusantaditakperlukauceritakansiapapunjuga.Biarbesok
kitabertemulagidankitabicarakanperistiwaitu!"Salingamengangguk.
Tentusajaiatidakmaubicaradengansiapajugatentangperistiwaitu
sebelumiadapatmembukarahasianya.Peristiwayangpenuhkeanehan.
Akantetapisebelumiamemutarkudanyapergi,iaberkata.

"Adinda,sebaiknyakaujangantergesagesamemakaiisibungkusansebagai
bedak.Lebihbaiksuruhselidikiduluolehahliobat."

Tayamimenganggukdanmerekapunberpisah.Tayamimenyerahkankuda
kepadapelayanlaluberlarilarimemasukiistana,langsungkekamarnya
untukbertukarpakaian.SedangkanSalingamelarikankudamenujuke
rumahnya.Setelahparapelayansibukmembukapakaianbasahsangputeri
cantikini,menyusutitubuhnyasampaikeringkemudianmenggantikan
pakaianbersih,laluhendakmenyanggulrambutyangbelumkeringbenaritu,
Tayamimengusirmereka,"Keluarlahkaliansemua,akuinginmengaso
seorangdiri."

Sambiltersenyumsenyummaklumparapelayanituberlarilarikeluardan
Tayamidudukdiataspembaringandenganrambutterurai,seluruhtubuh
terasasegarkarenahabisdigosoki.Bungkusanyangdijatuhkanburunghantu
tadiiabukaperlahanlahan.Ternyataisinyaadalahsejenisobatbubukyang
halussekaliberwarnakuning.Begitudibukaterciumbauyangamatharum
olehTayami.Gandaharuminidantulisanyangmenganjurkanagaria
memakainyasebagaibedakuntukmencegahmalapetaka,membuat
tangannyagatalgataluntukmemakainya.Akantetapipesankekasihnya
Salinga,bergemaditelinganya.Salingabenarjuga,pikirnya.Akutidaktahu
siapayangmemberibedakini,danmencegahmalapetakaapakah?Disini
amansaja.PuteriTayamibimbangantarakepercayaannyaakantahyuldan
pesankekasihnya.Bungkusannyayangsudahterbukaituiataruhdiatas
mejadekatpembaringan.

Gadisputerirajainisamasekalitidaktahubahwasejaktadiadaduapasang
matamengintai,penuhkekaguman.Manaiabisatahukalauduaorangyang
mengintainyaitudatangsepertisetan,tanpamenimbulkansuarasedikitpun
ketikakakimerekamenginjakgenteng?Danduapasangmataitu
memandangkagumkedalamkamarpuntakdapatdipersalahkan.Siapa
orangnya,apalagikalauialakilaki,takkanterpesonadankaagummelihat
gadisputerimahkotayangcantikjelitaitu?Melihatdiditukarpakaiannya
olehparadayangkeraton,kemudiankinidenganpakaiantiduryanglonggar
dantipis,duduktermenungseorangdirididalamkamaryangindah.

KweeSengyangdatangterlebihdulukarenasejaktadiiadarijauhmengikuti
puteriini,bersembunyidisudutatas,makaiapuntahuakankedatangan
sesosokbayanganyanggesitdanringansekali,bayanganyangmembuka
gentingdanmengintaikedalampula,sepertidia!Berdebarhatinyaketika
mengenalorangitu,yangbukanlainadalahBayisan,orangyangdicarinya
untukdibalaskecurangannyabeberapatahunyanglalu.Akantetapikarena
iapunterpesonaolehkeindahandidalamkamaritu,KweeSengtidaksegera
turuntangan,inginmelihatduluapayangdikehendakiBayisan.Pula,melihat

kecantikanPuteriKhitan,teringatlahiakepadaLiuLuSiandanAngsiauw
hwa,membuatnyatermenungdanpenyakitnyahampirkumat!

Tayamiyangsedangtermenungdidalamkamarnya,mengenangperistiwadi
sungaitadi.Teringatakankekasihnya,iatersenyum.Akantetapiketikaia
teringatakanperistiwayangamatberbahaya,iabergidik,laluiamemandang
bubukanobat.Apakahmaksudnyapengirimobatini?Benarkahburungitu
bukanburungbiasa?Ataukahdisuruholehorangsakti?Sungguhharum
baunyabedakini.Dankalaumemangbedakinidipakaiuntukmenolak
malapetaka,apasalahnya?Tentupengirimannyaberniatbaik.Tidakakan
adasalahnyakalauakupakaisedikituntukcobacoba.Berpikirdemikian,
jarijaritanganyanghalusruncingitubergerakmendekatikertas,hendak
menjumputbedak.Akantetapitibatibagerakannyatertahankarenamelihat
bayanganberkelebat,apililinbergoyanggoyang.CepatTayami
menggunakantangankirimerapatkanbajunyayangterbukalebarsambil
membalikkantubuhnya.Terbelalakmatanyasakingkagetmelihatbahwadi
dalamkamaritutelahberdiriseoranglakilakiyangtersenyumsenyum,
Bayisan!

"KandaPanglimaBayisan...!Apaartinyaini?Mengapakaumasukkesini
secarabegini?"tayamibertanyagagap.

Bayisanmemandangdengansinarmataseakanakanhendakmenelanbulat
bulatgadisdidepannya,mulutnyamenyeringailaluterdengariaberkata,
suaranyagemetarpenuhperasaan,"Alangkahindahnyarambutmu,Tayami...
alangkahcantikengkau....,bisagilaakukarenaberahimelihatmu...."

TibatibaTayamibangkitdanmatanyamemancarkansinarkemerahan.
"KandaPanglima!Apakahkausudahgila?Beranikaubersikapkurangajar
sepertiinididepanku?Pergikaukeluar!Kautahuapayangakankauhadapi
kalaukuadukankekurangajaranmuinikepadaayah!"

Bayisantertawamengejek."Huh!Ayahmujugaayahku.Biarlahiatahuasal
malaminikausudahmenjadimilikku.Tayami,kitasamasamamemiliki
darahRajaKhitan,kaulebihpatutmenjadiisterikudaripadamenjadiisteri
seorangberdarahseorangberdarahpelayanrendah.Tayami,kekasihku,
marilah...akusudahterlalulamamenahanrinduberahiku...!"Bayisan
melangkahmaju,keduatangannyadikembangkansepertiakanmemeluk,

matayayangagakkemerahankarenanafsuitudisipitkan,mulutnya
menyeringai.

"Bayisan,berhenti!Kalautidak,sekaliakumenjeritkamariniakanpenuh
pelayandanpenjaga.Kemanahendakkautaruhmukamu?"

"Hehhehheh,menjeritlahmanis.Parapelayandanpenjagasudah
kutidurkanpulasdengantotokantotokankuyanglihai.Lebihbaikkau
menurutsajakepadaku,kaulayanicintakasihkudengansukarelakarena...
karenaterhadapmuakutidaksukamenggunakankekerasan."

MengingatakankemungkinanucapanBayisanyangmemangiatahuamat
lihai.Tayamimenjadimakinpanik.Sambilberserukerasiamelompatke
samping,menyambarpedangnya,yaitupedangBesiKuningyangtergantung
didinding,lalutanpabanyakcakaplagiiamenerjangBayisandengan
bacokanmautmengarahleher.Cepatbacokaninidandilakukandengan
tenagayangcukuphebat,karenaTayamiadalahseorangputerimahkota
yangterlatih,menguasaiilmupedangyangcukuptinggi.Akantetapi,tentu
sajasilatputerimahkotainitakadaartinya.

"Hehheh,Tayamiyangmanis.Kauseranglah,makinganaskaumenyerang,
akanmakinsedaprasanyakalaunantikaumenyerahkandirikepadaku!"

"Keparat!Jahanamberhentiiblis!Takingatkahkaubahwakitainiseayah?
TakingatkahkaubahwaakuiniPuteriMahkotadankauiniPanglimaMuda?
LupakahkaubahwapagitadiayahtelahmenjodohkanakudenganSalinga?
Bayisan,sadarlahdanpergidarisinisebelumkupenggallehermu!"

"Hehhehheh,Tayamibidadarijelita.Kauhendakmemenggalleherku,kau
penggallah,sayang.Tanpakepalapunakumasihakanmencintaimu!"
Bayisanmengejekdanbetulbetuliamengulurlehermendekatkan
kepalanya,malahmukanyaakanmenciumpipigadisitu.

Tayamimarahsekali,pedangnyaberkelebat,benarbenarhendak
memenggalleheritudengangerakancepatsambilmengerahkanseluruh

tenaganya.Bayisantertawa,miringkantubuhmenarikkembalikepalanya.
Pedangmenyambarlewat,jaritanganBayisanbergerakmenotok
pergelanganlengandan...pedangituterlepasdaripeganganTayami,
terlemparkesudutkamar!

Bayisansudahmencengkeramrambutyangpanjangriapriapanitukedepan
mukanya,menciumrambutsambilberkatalirih,"Alangkahindahnya
rambutmu...halus...ah,harumnya..."

Tayamikagetsekali,tangankirinyadiayunmemukulkepala,akantetapi
denganmudahsajaBayisanmenangkaptanganinidanketikatangankanan
Tayamijugadatangmemukul,kembalitanganiniditangkap.Keduatangan
gadisitukinitertangkapolehtangankananBayisanyangtertawa
menyeringai.

"Kaulihat,alangkahmudahnyaakumembuatkautidakberdaya!"Tangan
kirinyamengeluselisdaguyanghalus."Kaubarutahusekarangbahwaaku
amatkuat,amatkosen,jauhlebihlihaidariSalinga,darilakilakimanapun
jugadiKhitanini!"Sekalimendorong,iamelepaskanpegangantangannya
dantubuhTayamitergulingkeataspembaringan.

Gadisitutakutsetengahmati,lalunekat,menerjangmajulagisambil
melompatdariataspembaringan.Akantetapitibatibatubuhnyamenjadi
lemasketikajaritanganBayisanmenotokjalandarahbagianthianhuhiat
yangmembuatseluruhtubuhnyamenjadisepertilumpuh!Denganlagak
tengikBayisankembalimengusappipigadisitusambiltertawa.

"Hehheh,betapamudahnyakalauakumaumenggunakankekerasan.Kau
takdapatbergeraksamasekali,bukan?Akantetapiakutidakmenghendaki
demikian,juitaku.Akuinginkaumenyerahkandirisecarasukarelakepadaku,
inginkaumembalascintakasihku,bukanmenyerahkarenaterpaksadantak
berdaya.Nah,bebaslahdankuberikesempatanberpikir."Tangannya
menotoklagidanbenarsaja.Tayamidapatbergerakkembali.Mukagadisini
sudahpucatsekali,akantetapisepasangmatanyaberapiapisaking
marahnya.Iaakanmelawansampaimati,tidaknantiaimaumenyerah!Baru
sekarangiateringatuntukmenjerit,karenatadinya,selainterpengaruholeh
ucapanBayisanyangkatanyatelahmerobohkansemuapenjagadanpelayan,
jugatadinyaiamerasamalukalauperistiwainidiketahuiorangluar.Akan

tetapimelihatkenekatanBayisanyangsepertigilaitu,iatidakpedulilagidan
tibatibaTayamimenjeritsekuatnya.Anehdankagetlahiaketikatibatiba
lehernyaterasasakitdansamasekaliiatidakdapatmengeluarkansuara!

"Hehhehheh,jalandarahmudileherkutotok,membuatkaumenjadigagau!
Nah,insyaflah,Tayami,betapamudahnyabagiku.Dengantertotoklemasdan
gagu,apayangdapatkaulakukanuntukmenolakkehendakku?Akantetapi
akutidakmaubegitu...akuinginmemilikidirimusepenuhnya,berikut
hatimu.Manis,kaubalaslahcintaku...."Bayisanmelangkahmajulalu
memeluk.

Tayamimemukulmukulkankeduatangannya,akantetapipukulanpukulan
itusamasekalitidakterasaagaknyaolehBayisan.PemudaKhitanyang
sepertigilainimenciumimukaTayami,mebujukbujukdanterdengarkain
robek.TerengahengahTayamiketikaBayisanuntuksejenakmelepaskannya
sambilmemandangdenganmulutmenyeringai.BajuTayamibagianatas
sudahrobek,wajahgadisinipucatsekali.

Celakapikirnya.Tidakadasenjatalagi.TibatibaTayamiteringatakan
bungkusanbedakdiatasmeja.Kalaubedakitumengenaimata,tentuuntuk
sesaatBayisantakkandapatmembukamatanya,mungkinadakesempatan
baginyauntuklarikeluarkamar.

Bayisansudahhendakmemeluklagi."Tayamisayang,akucintakepadamu...
kaulayanilahhasratku...."

TibatibaTayamimemukulkantangankirinyakearahuluhatiBayisan.
Melihatpukulanitukerasjugadanmengarahbagianberbahaya,sambil
tertawaBayisanmenangkaptanganinidanhendakmendekaptubuhTayami.
MendadaktanganTayamiyangkananmenyambardansegumpakuapputih
menghantammukaBayisanyangsamasekalitidakmenyangkanyangkaitu.
Begitumelihatsambitannyamengenaisasaran,Tayamicepatmelompatke
belakangsampaimepetdindingbelakangpembaringan.

"Kau...kauapakanmukaku?Tayami...kaugunakanapaini...?"Iaterhuyung
huyungmenujukemejariasdimanaterdapatsebuahcermin.Ketikaia

memandangwajahnyapadacerminitu,keluarteriakanliarsepertibukan
suaramanusialagi.

Tayamiyangsudahtakdapatmenahanngerinya,menutupimukanyadengan
keduatangannyataksanggupiamelihatlebihlamalagi.Iamemangseorang
gadisperkasa,takgentarmenghadapiperang,sudahbiasamelihatmayat
bertumpukansebagaikorbanperang,melihatorangterlukaparah.Akan
tetapiperistiwayangmerekahadapisekaranginibenarbenarmengerikan
sekali,apalagikalauiaingatbetapatadisebelumBayisandatang,hampirsaja
iamenggunakanbedakberacunituuntukmembedakimukanya.Menggigil
kengerianiakalaumembayangkanbetapakulitmukanyayanghalusituakan
digerogotiperlahanlahanolehracunitu,betapamukanyaakantakberkulit
lagi,sepertimukaiblisyangseburukburuknya.

KembaliBayisanmenggerengsepertibinatangliarketikaiamembalikkan
tubuhmenghadapipembaringandimanaTayamidudukbersimpuh
kengeriandanketakutan.

"Kau...kau...setanbetina...kucekiklehermusampaimampus..."Iamenubruk
maju,akantetapitibatibaiaberserukesakitandanterhuyungkebelakang,
tangankirinyameraihkearahpundakkanannyayangterasasakit,lumpuh
dangatalpanas.Ketikaiaberhasilmencabutjarumhitamyangmenancapdi
pundakkanannya,iaberteriakkaget,mundurbeberapalangkahdan
berdongakkeatas.Disana,dicelahcelahgenteng,tampaklahsebuahmuka
menyeringai,mukaseorangmudayangrambutnyariapriapan.Bayisantentu
sajamengenaljarumhitamnya,makatadiiakagetsetengahmatimelihat
pundaknyadilukaiorangdenganjarumnyasendiri,kinimelihatmukaitu,
mukajembelmudayangsiangtadimembikinkacau,teringatlahiaakanmuka
KweeSeng,teringatlahiaakansemuaperistiwadipuncakLiongkwisan.

"Liong...kwi....san...."Bayisanmengeluh,mukanyapucatsekalidantahulah
iabahwatidakharapanbaginyauntukmenghadapipemudagilayang
ternyataKweeSengadanyaitu.Tahupulaiabahwatakmungkiniadapat
tinggaldiistanasetelahapayangialakukanterhadapTayami,setelahkini
mukanyamenjadisepertimukaiblisyangmengerikan.Terdengaria
melengkingpanjangsepertilolongseekorsrigalahutanyangkelaparan
ketikatubuhnyaberkelebatkearahjendeladanlenyaplahBayisandidalam
kegelapanmalam.

KweeSengtersenyumpuas.TakperluiamembunuhBayisan,cukupdengan
mengembalikanjarumnyaditempatyangsama.IapuasmelihatBayisan
sudahcukupterhukumolehperbuatannyasendiriyangjahat.Siapakira,
bungkusanyangiadugadikirimkakekceboluntukputerimahkotaKhitan
itu,ternyataberisibedakberacundansecaratidaksengajatelahdapat
memberihukumanmengerikankepadaBayisansimanusiajahat!Akan
tetapikakekcebolitujugajahat.Bagaimanaseandainyabedakitu
dipergunakanolehputerimahkota?KweeSengbergidik.Taksampaihatinya
membayangkanhalini.Diaamatsayangakansegalayangindahindah,kalau
sampaiwajahyangjelitaitu,dikupaskulitnyaolehbedakberacun,hiiiih!

"Kakekcebol,kautuabangkaiblis,takdapatkudiamkansajaperbuatanmu
ini!"kataKweeSengdidalamhatinyadaniapunmeloncatturundariatas
genteng,menghilangdidalamgelap

Padakeesokanharinya,kotarajabangsaKhitanitugegerketikaPangeran
KubakanmengumumkanbahwaRajaKulukhantelahmeninggaldunia
denganmendadakkarenaterserangsakitsetelahmenghadiripesta
perlombaankemarin.TentusajahalinimengejutkanbangsaKhitanyang
merasasayangkepadarajayangadilitu.Semuaorangberkabunguntuk
kematianyangtaktersangkasangkaini.

Adapundidalamistanasendiri,tidakkuranghebatnyapukulanyangtak
tersangkasangkaini.Tayamimengisijenazahayahnyadanparapanglima
hanyasalingpandangdenganpenuhpengertian.Tidakadatandatanda
penganiayaan,akantetapitahutahurajatelahmeninggalduniadiatas
pembaringannya,tidakadatandaluka,tidakadatandaminumanatau
makananberacun.Akantetapibagipandangmatayangawasdaripara
panglimayangtahuakanilmusilattinggi,yaitumisalnyaKalisaniSiPanglima
Tua,ataujugapanglimapanglimakosensepertiPekbinCiangkun(Panglima
MukaPutih)danSalinga,dapatmendugabahwakematianrajamerekaitu
adalahakibatpukulanjarakjauhyangmengandungtenagasinkangdengan
hawaberacun.Darisembilanlubangditubuhrajaitukeluardarah
menghitam,initandanyakeracunanhebatolehpukulanyangmerusaktubuh
sebelahdalam.

KetidakhadiranBayisanmenimbulkandugaanmerekainibahwaBayisan
itulahyangtelahmembunuhraja,ayahnyasendiri!Mungkinkarenatak
senangdenganpengangkatanSalingasebagaicalonpanglimadanmanturaja.
Akantetapi,setelahmerekamendengarpenuturanputerimahkotatentang

kekurangajaranBayisanmemasukikamarSangPuterilaludapatdiusiroleh
PuteriTayamidenganbubukberacunsehinggaBayisanmenghilang,para
panglimaitutidakmaumembicarakanhalinidiluaran.Hanyadiamdiam
merekamencariBayisanuntukmembalasdendamataskematianraja,namun
semenjaksaatituBayisanmenghilangsehinggaorangmenyangkabekas
panglimaitutentutelahtewasolehracun.

SejakkematianRajaKulukhanitulah,timbulperebutankedudukanrajadi
Khitan.Tentusajamenurutsepatutnyakarenayangmenjadiputerimahkota
adalahTayami,makaputeriinilahyangmenggantikankedudukanraja.Akan
tetapiiaseorangwanitayangmerasakurangmampumengendalikan
pemerintahan,sedangkancalonsuaminyahanyalahketurunanpelayan,maka
halinimenjadiperdebatansengitdiantaramerekayangprodanyang
kontra.SayangnyabagiTayami,yangprodengannyatidaklahbanyak.
TerutamasekaliyangmendukungnyaadalahpanglimatuaKalisani,yang
bicarapenuhsemangatdidepansidang.

"Biarpuntakdapatdisangkalbahwapimpinanputeritidaklahsekuat
pimpinanputera,akantetapiapagunanyakitasemuamenjadipembantu
raja?Kalauadaurusan,cukupadakitayangakanmajudenganpersetujuan
raja.PuteriTayamiadalahputerimahkota,halinimendiangrajasendiriyang
menetapkan.Kalaukitasekarangtidakmengangkatbeliaumenjadipengganti
raja,bukankahituberartikitatidakmentaatiperintahmendiangrajakita?"
DemikianantaralainKalisanimembelakedudukanPuteriTayami!

Akantetapi,pihaklainmembantahdengansamakerasnya."Kitasemua
maklumbahwabangsaKhitanmenghadapibanyaktantangandiselatan.
Kalaukitasebagaibangsayanggagahperkasatidaksekarangmencaritempat
diselatanmautunggusampaikapanlagi?Danpenyerbuanitumembutuhkan
bimbinganseorangrajayanggagahberani,seoranglakilakisejati.Kita
percayabahwaPadukaPuteriTayamijugaseorangwanitajantanyanggagah
perkasa,akantetapibetapapunjuga,langkahseorangwanitatidakselebar
lakilaki.BiarlahPuteriTayamijugatinggaldalamkedudukannyasebagai
puterimahkotayangkitahormati,akantetapipimpinankerajaanharus
beradaditanganseorangpangeran."

Perdebatansengitterjadi,akantetapiakhirnyaKalisanikalahsuara.Sebagian
besarparapanglimadanponggawamemilihPangeranKubakanuntuk
menggantikedudukanayahnyamenjadirajadiKhitan!Halini
mengecewakanhatiKalisaniyangamattidaksukamelihatperebutan

kekuasaanyangbukanhaknyaitu,apalagikarenadenganadanyaperdebatan
itu,setelahiamengalamikekalahan,tentusajagolonganrajainiakan
membencinya.Makapadahariitujugaiameletakkanjabatandan
meninggalkanKhitanuntukmelakukanperantauanyangmenjadi
kesukaannyasejakdahulu.Karenakesukaannyaakanmerantauinipula
agaknyayangmembuatKalisanitidakjugamaumenikah.Sebelumpergi
meninggalkanKhitan,KalisanihanyamintadirikepadaPuteriTayami.

"HarapPadukamenjagadiribaikbaik.SetelahayahPadukawafat,belum
tentukeadaanpemerintahanakansebaiksebelumnya.Terutamasekali,
harapPadukaberhatihatiterhadapBayisan,kalaukalaudiakembalilagi.
Selamattinggal,TuanPuteri.Selamanyasayaakanberdoauntukkebaikan
Paduka."

TentusajaTayamitelahmaklumbahwaKalisanisejakdahulujugamenaruh
haticintakepadanya.Iamenjaditerharusekalikarenamaklumbahwa
perasaancintapanglimatuainibenarbenarperasaanyangjujurdantulus
ihklas,yangmurni.IamaklumpulaakanpembelaanKalisanikepadanyadi
dalamsidang.Mengingatbetapasekaligusiaditinggalpergiayahnyadan
Kalisani,duaorangyangbenarbenarmenaruhsayangkepadanya,takterasa
pulaTayamimenangis.Puteriinilalumengambilduabuahrodaemasyang
menjadiberangpermainandankesayangannyasejakkecil,menyerahkannya
kepadaKalisanisambilberkata.

"Terimakasihatassegalakebaikanyangtelahkaulimpahkankepadaku,
Kalisani.Semogaparadewayangakanmembalasnyadanterimalahsepasang
rodaemasmilikkuinisebagaikenangankenangan."

Kalisanimengejapmengejapkankeduamatanyayangmenjadibasah,
menerimasepasangrodaemas,menciumkeduabendamengkilapitu,lalu
mengundurkandirisambilberkata,"Sampaimatiakutakkanberpisahdari
sepasangrodaemasini..."

BiarpunkemudianKubakanmenjadirajabangsaKhitan,namunPuteri
Tayamimasihmendampingikakaktirinyainidankekuasaanputerimahkota
inimasihbesarsekali.RajaKubakanyangbarutidakberanimengganggu
Tayami,karenasungguhpunparapanglimamembenarkandiayang
menggantikanraja,namunbolehdibilangsemuapanglimamasihbersetia

penuhkepadaputerimahkota.RajaKubakanmerasakehilangansekali
karenaBayisanpergitanpapamitdantidakadaorangtahuentahkemana
perginya.KalauseandainyaadaBayisandisampingnya,tenturasainiakan
merasalebihkuatdanadayangdiandalkan.

Demikianlah,secarasingkatdituturkandisinibahwaPuteriMahkotaTayami
menikahdenganSalingadanmerekaberduahiduprukundansaling
mencinta.TidakterjadisesuatudiantararajabarudanPuteriTayami
maupunsuaminyakarenamerekatidaksalingmenganggu,bahkandiwaktu
bangsaKhitanberperangmenghadapimusuh,keduanyaberjuangbersama
sama.Akantetapi,sesungguhnyadidalamhatimerekaituterdapatsemacam
"perangdingin".

KitakembalikepadaKweeSengyangmeninggalkanistanadanteruskeluar
darikotaraja.Sambilmenggerogotisepotongpahakambingpanggangyang
iasambarsecarasambillaludaridapuristanasebelumkeluar,iaberjalan
seenaknyadimalamhariitu.TakpernahiamengasokarenabagiKweeSeng
yangkondisitubuhnyasudahluarbiasaanehnyaitu,tidaktidurselama
semingguatautidakmakanselamasebulanbukanapaapalagi,juga
sebaliknyaiabisasajatidurtigaharitigamalamterusmenerusatausekali
makanmenghabiskanmakanansepuluhorang!

KweeSengmasihenakenakberjalanmemasukihutansetelahmatahari
munculmengusirkegelapanmalam.Danpadasaatitulahiamendengarsuara
orangtertawatawa,suaratergelakgelakyangamatdikenalnyakarenaitulah
suaraSiKakekCebol!MendengarsuaraSiCebol,bangkitlahamarahdihati
KweeSeng.SiKakekCebolyangkejam!Sekejamkejamnyalahorangyang
berniatmerusakmukayangdemikiancantiknyasepertimukaPuteri
MahkotaTayami!Kakekiblisituharusdiberihajaran.Dengantangankanan
memegangtulangpahakambing,tangankirimenyambarsehelaidaunyang
kakudanlebar,KweeSenglalumempercepatlangkahnyamenghampiriarah
suaraketawa.

Kakekcebolitutampakberdiridibawahsebatangpohonbesar,tertawatawa
sabilmemeriksamukaseorangyangmenggeletakdidepqnkakinya.Ketika
KweeSengmengenalorangyangmenggeletakitu,iaterheranherandan
kaget,karenaorangitubukanlainadalahBayisan!Memanganehkakekitu,
iamembungkuk,mengamatamatimukaBayisanyangrusak,laluterpingkal
pingkalketawalagi,membungkuklagi,memeriksadenganjarijaritangan,
laluterkekehkekehlagisepertioranggila.


"Huahhahhah,lucuperbuatansitanganjailiblissiluman!MukaSiCantik
halusyangkuarah,kiranyamalahbocahtololiniyangterkena!Hehheh
heh!"

MakinyakinkinhatiKweeSengbahwakakekcebolinisengajamengirim
obatbubukberacununtukmerusakmukaTayami,makaiamenjadimakin
marah.Disampingkemarahannya,iapuninginsekalimengertimengapa
kakekituhendakberbuatsedemikiankejinyaterhadapTayami.Untuk
melihatapayangakandilakukanselanjutnyaolehkakekituKweeSeng
menantisesaat.Bayisanagaknyapingsan,ataumungkinsudahmati,karena
tubuhnyatidakbergeraksamasekali.

Tibatibakakekituberseru."Aiiihhh,bau...bau...!Baujembeltengik...!"

TerkejutlahKweeSeng,dengankeningberkerutiamenggerakkanmukake
kanakiri,hidungnyakembangkempismenciumcium.Benarbenarkahia
berbaubegitutengiksehinggakehadirannyaterciumolehkakekitu?Tentu
sajapakaiannyayangsudahbututitutakenakbaunya,akantetapitidaklah
begitutengiksehinggadapatterciumdarijaraksepuluhmeterjauhnya.Ia
mendongkoldanberbarengjugakagum.Kakekcebolitutentusengaja
memakinyadankenyataanbahwakakekitudapatmengetahuikehadirannya
menunjukkankelihaiannya.Terpaksaiamunculdaribalikpohondan
melangkahmajumenghampiri.

Kakekituberdirimembelakanginyadankinikakekitumencakmencak
berjingkrakansambilmengoceh."Wah,baunya,baunyamakinkeras!Jembel
busuktengikinikalautidakcepatdicucibersih,bisameracunikeadaan
sekelilingnya.Wah,bau...bau...taktertahankan...!"Kakekitulaluberbangkis
bangkis.

RasamendongkoldidalamhatiKweeSengsepertimembakar,"Kakekcebol
tuabangkataksedapdipandang!"Iamemaki."Sudahmukamuseperti
monyettua,tubuhmucebol,mulutmukotorwatakmupunkejisepertiular
berbisa!"

KakekitukinimembalikkantubuhnyadanmenghadapiKweeSeng,matanya
dibelalakkanlebar,mengintaidaribalikalisnyayangpanjangdanberjuntai
kebawahmenutupimata."Jembeltengik,jembelbau,kiranyabenarengkau
yangmengotorihawaudaradisini!Ucapanmutentangmuka,tubuhdan
mulutkutidakkeliru.Memangmukakusepertimonyet,apakahkaumengira
bahwamukamonyetitulebihburukdaripadamukaorang.Hahhahhah,
cobakautanyakepadamonyetbetina,mukamonyetsiapayanglebihgagah
menarik,mukamonyetjantanberbuluataukahmukamuyanglicin
menjijikkan!Tubuhkumemangcebol,lebihbaikceboldaripadamerasa
tubuhnyabesardangagahsendiritapitanpaisisepertitubuhyang
menggeletakdisini.Tentangmulutkotor,memangkaubenar.Mulutmanusia
manayangtidakkotor?Segalamacambangkaidimasukkankemulut,
sedangkanyangkeluardarimulutpunselalukotorankotoranmelulu.
Bukankahsegalapenyakitdisebabkanolehyangmasukmelalumulut,dan
bukankahsegalacekcokdanributdisebabkanolehapayangkeluarmelalui
mulut?Memangmulutmanusiakotordanbaupula!Huahhahhah!Tapi
tentangwatakkejisepertiularberbisa?Eh,jangankaumenuduhdan
memakisembarangan,bocahjembel!"

KweeSengtersenyummengejekdanmenggerogotisisadagingyang
menempelditulangpaha,sedangkandengandaunlebariamengipasi
lehernya,padahalhawaudaradipagihariituamatdingin.

"Kakekcebol,omonganmumemangtidakkelirudanmendengaromonganmu
tadi,agaknyakautahujugaakankebenaran.Akantetapi,kaumenyangkal
watakmuyangkejiberbisa,padahalsudahadaduamacambuktididepan
mata."

Kakekitumeloncatloncatdanmembantingbantingkankakinyadiatas
tanah,mukanyamemperlihatkankejengkelandankemarahan."Iihh...oohh...
akuadalahBuTekLojin!Selamanyabelumpernahadaorangberanimemaki
kepadaBuTekLojin.Tapihariinikaujembelmudabusuktengikberani
bilangbahwaBuTekLojinberwatakkejidanduabuktinya.Heh,bocah,
janganmainmaindenganBuTekLojin.Hayokatakan,apabuktinya?"

DiamdiamKweeSengterheranheran.Kakekinimemilikinamayanghampir
samadenganBuKekSiansu,manusiasetengahdewayangsucidanyang
tidakmembutuhkanapaapalagi,yangsudahhampirdapatmembebaskan
dirisepenuhnyadaripadaikatanlahir.Akantetapikakekininamanyasaja
sudahmembayangkankesombongan.BuTekLojin!OrangTuaTanpa

Tanding!BelumpernahKweeSengmendengarnamaini.Banyaktokohtokoh
kangouwyangsaktiiakenal,baikmengenalmukamaupunhanyamengenal
nama,akantetapitakpernahiamendengarnamaBuTekLojin!AdaSinjiu
CouwPaOng,BanpiLocia,PatjiuSinongLiuGan,HuikiamengTanHui,
KimtungLokai,disampingtokohtokohbesaryangmenjadiketuapartai
persilatansepertiKianHiHosiangKetuaSiauwlimpai,KimGanSianjin
KetuaKunlunpai,danlainlain.Darimanamunculnyakakekcebolyang
mengakubernamaOrangTuaTanpaTandingini?

"Huh,tuabangkasombong,kaumasihhendakberpurapuralagi?Bukti
pertamasudahjelastampakdidepanmatapadasaatinipunjuga.Kaulihat
yangmenggeletakdidepankakimuitu!Siapadia?Kauagaknyamalah
hendakmenolongnya,bukan?Tadikulihatbetapakaumenotokbeberapa
jalandarahuntukmencegahmenjalarnyaracundimukanya.Mengapakau
menolongseorangbusukdanjahatsepertiBayisan?Bukankahorangorang
gagahtahubahwamembantupekerjaanpenjahatsamaartinyadengandiri
sandirimelakukankejahatan?Buktipertamasudahjelas,kaumembantu
BayisanSiJahat!"

TibatibakakekcebolyangmengakubernamaBuTekLojinitutertawa
bergelak,kembalitubuhnyameloncatloncatberjingkrakansepertiseorang
anakkecildiberikembanggula."Hohohohah!Adaanakayammengejar
terbangseekorgaruda!Kauanakayamnyadanakugarudanya!"Iatertawa
tawalagi.

KweeSengmendongkolsekali.Kakekiniselainlihaiilmunya,jugalihai
mulutnya,sepertianakyangnakalsekali.Akantetapiiadiamsaja
mendengarkan.

"Bocah,kautahuapatentangmembantu?Tahuapatentangmenolong?Tahu
apatentangjahatdanbaik?Membantutidaksamadenganmenolong,akan
tetapijahattidakadabedanyadenganbaik,kautahu??"

KweeSengseakanakanmenghadapitekateki."Kakeksombong,apa
bedanyamembantudanmenolong?"

"Uuhhh,goblok!Kalaudiainimelakukansesuatudanakuikutikutan
mendorongagarapayangialakukanituberhasil,itunamanyamembantu.
Melihatlebihdulusebabdanakibatsebelumberbuat,itulahmembantu.
Tanpamempedulikansebabdanakibatnyalaluturuntangan,itulah
menolong.Siapapunjugadia,apasebabnyadanbagaimanaakibatnya,tidak
peduli,pendeknyaharusturuntangan,itulahpenolongyangsejati!"Kakek
itubicaranyasepertiorangmembacasajak,pakaiiramadanberlagupula
sukardimengerti.AkantetapiKweeSengterkejutkarenamengenalfilsafat
ini,biarpundiucapkansepertisajakberkelakar,namunadalahkatakata
filsafatyangamatdalam!Mulailahiakagumdantidaklagimainmain.

"BuTekLojin,sekarangakuingintahu,mengapakaukatakanbahwajahat
tidakadabedanyadenganbaik?"

"Hohohahhah,memangkaubodohdangoblok!Semuamenusiabodohdan
tolol,termasukaku!Semuamanusiagoblokitumerasadiripintar,termasuk
aku!Apabedanyabaikdanburuk?Apabedanyasiangdanmalam?Apa
bedanyaadatidakada?Kalautidakadamatahari,manaadasiangmalam?
Kalautidaktahu,manabisaadaatautidakada?Kalautidakmenyayangdiri
sendiri,manaadaburukdanbaik?Hahaha!Ehbocah,siapanamamu?"

"Akuyangmudadanbodohbernama...KimmoTaisu!"KweeSengsengaja
memakainamainiuntukmenandingikesombonganSiKakek.Iamemang
telahmempunyainamapoyokanKimmoeng(PendekarAnehBerhati
Emas),akantetapiuntukmempergunakannamaKimmoeng,berarti
memperkenalkandirinyasendiri,padahaliasudahmerasamaluuntuk
menghidupkanlaginamaKweeSengyangdianggapsudahmatiterpendam
diNerakaBumi,makakiniiasengajamenamakandirinyaKimmoTaisuyang
berartiGuruBesarSetanEmas!"

"Wah,wah,namamuhebat!Pandaikaumemilihnama,memangmemilih
namabebas,bolehpakaiapasaja.Dalamhalinikitacocok,makaakupun
memilihnamaBuTekLojin,huahhahhah!Eh.KimmoTaisuyangtidak
patutbernamaKimmoTaisukarenamasihmuda,akuTanya,apakahkau
seorangbaik?"

DitanyabeginiKweeSengmelengakdantakdapatmenjawab.


"Hahaha,tentusajadalamhatimukaumenjawabbahwakauiniseorang
baik.Tidakadadiduniainiorangyangmengakudirinyaorangjahat.Biarpun
mulutnyabilangjahat,hatinyatetapmengakubaik.Jadi,siapakahdiayang
baik?Yangbaikadalahdirinyasendiri,danorangyangmelakukansesuatu
yangmenyenangkandirinyasendiri,dianggaporangbaikpula.Siapakahdia
yangdinamakanorangjahat?Yangjahatadalahorangyangmelakukan
sesuatuyangtidakmenyenangkandirinyasendiri,nah,merekainitentuakan
disebutjahat.Baikdanjahattidakada,samasaja,yangadahanyapenilaiandi
hatiorangyangmembedakandemikesenangandirisendiri.Yang
menyenangkandiridianggapbaik,yangtidakmenyenangkandiridianggap
buruk.Hahahaha!Menolongyangdianggapbaik,itubukanmenolong
namanya!Bukanmenolongorang,melainkanmenolongdirisendiri,
menyenangkanperasaansendiri.Mengertikahkau,KimmoTaisuyang
goblok?"

DidalamhatinyaKweeSengkembaliterkejut.Kakekcebolinikiranyabukan
sembaranganorang!Betapapunjuga,hatinyatidakpuas.Kakekinisifatnya
terlaluberandalan,terlaluliardanbahkanmungkinkeliarannyadansuka
menggunakanaturannyasendiriitudapatmenimbulkanbahayabagiorang
lain.

"BuTekLojin,kaubolehmengeluarkanalasanapapunjuga,bolehkau
membongkarbongkarfilsafatuntukmencarikebenaran,sendiri.Akantetapi
akumelihatsendiribetapakaumemberisebungkusbubukracunkepada
PuteriMahkotaTayamidengannasihatsupayadiamemakaibubukitu
membedakimukanya.Apakaumaubilangbahwaperbuatanmuinitermasuk
baik?Kauhendakmembikinrusakmukayangbegitucantikbukankahitu
perbuatankejisekali?Kalaukaumasihmengakuseorangmanusia,dimana
perikemanusiaanmu?"

"Huahhahhah!Memangakubukanmanusiabiasa,akusetengahdewa!
Tentangpengirimanobatitu,memangkusengaja,danmemangmaksudku
baik.Baiksekali!Kautahuapayangmenyebabkansemuakeributanitu?Apa
yangmenyebabkanpemudapemudatololituberlombadansaling
membenci?TaklainuntukmemperebutkanhatiPuteriMahkota!Dan
mengapamerekaberlombamemperebutkanhatiPuteriMahkota?Karenadia
cantikjelita!Hahaha!Karenaituakuberusahamelenyapkankecantikannya.
Kecantikanhanyasebataskulitmuka!Kalauobatkudapatmengupaskulit
mukanya,hendakkulihatapakahparapemudaituakanmau

memperebutkannya.Inilahnamanyamenghilangkanakibatdengan
membongkarsebabnya!"

"Hemm,membongkarsebabsecaramerusaktanpamengenalkasihanseperti
itu,benarbenarmencerminkanhatimuyangkeji.Kautuabangkayang
benarbenarberhatiiblis!"

"Uwaaaahh!KimmoTaisu,mulutmulancangbenar!Apakaumaumengajak
akuberkelahi?""Bukanmauberkelahi,melainkanmaumemberihajaran
kepadamu!""Wahwah,kaumaumenghajaraku?Hehhehheh!Adaular
kecilmaumenghajarseekornaga.Lucu...lucu....!"

MakinmendongkolhatiKweeSeng.Benarsombongkakekini,tadi
menyamakandiaanakayamdandirinyasendirigaruda,sekarangmemaki
diaularkecildanmengangkatdirinyasendiriseekornaga!"Biarpunnaga,
kalaumatanyabutadanmerusaksanasini,apabolehbuat,wajibdihajar!"

"Bagus,marikaulayaniakubeberapajurus!"Kakekituberkata,lalumeloncat
kekiridanmemasangkudakudayanganeh,keduasikunyamepetpinggang,
jarijaritanganterbukadanmiring,tubuhnyadoyongkedepan,pundaknya
diangkatpulakedepan,matanyameliraklirik,persisgayaseekorjagoaduan
yangakandipersabungkan!Melihatkakekitutidakbersenjata,KweeSeng
menyelipkantulangpahakambingdandaunkepinggangnya,kemudiania
punmenghampirikakekitu,memasangkudakudadandiamdiamia
mengerahkansinkangnyasepertiyangiapelajaridiNerakaBumikarenaia
cukupmaklumbahwabetapapunanehdanlucusikapkakekitu,namun
sudahterbuktikemarinbetapakakekinimemilikilweekangyangamatkuat
sertaginkangyangamattinggi.Lawaniniamatberbahaya,dandengan
cerdikKweeSenglalumenantisambilsiapsiaga,tidakmaumenyeranglebih
dulu.

BuTekLojin,sekarangakuingintahu,mengapakaukatakanbahwajahat
tidakadabedanyadenganbaik?"

"Hohohahhah,memangkaubodohdangoblok!Semuamenusiabodohdan
tolol,termasukaku!Semuamanusiagoblokitumerasadiripintar,termasuk
aku!Apabedanyabaikdanburuk?Apabedanyasiangdanmalam?Apa

bedanyaadatidakada?Kalautidakadamatahari,manaadasiangmalam?
Kalautidaktahu,manabisaadaatautidakada?Kalautidakmenyayangdiri
sendiri,manaadaburukdanbaik?Hahaha!Ehbocah,siapanamamu?"

"Akuyangmudadanbodohbernama...KimmoTaisu!"KweeSengsengaja
memakainamainiuntukmenandingikesombonganSiKakek.Iamemang
telahmempunyainamapoyokanKimmoeng(PendekarAnehBerhati
Emas),akantetapiuntukmempergunakannamaKimmoeng,berarti
memperkenalkandirinyasendiri,padahaliasudahmerasamaluuntuk
menghidupkanlaginamaKweeSengyangdianggapsudahmatiterpendam
diNerakaBumi,makakiniiasengajamenamakandirinyaKimmoTaisuyang
berartiGuruBesarSetanEmas!"

"Wah,wah,namamuhebat!Pandaikaumemilihnama,memangmemilih
namabebas,bolehpakaiapasaja.Dalamhalinikitacocok,makaakupun
memilihnamaBuTekLojin,huahhahhah!Eh.KimmoTaisuyangtidak
patutbernamaKimmoTaisukarenamasihmuda,akuTanya,apakahkau
seorangbaik?"

DitanyabeginiKweeSengmelengakdantakdapatmenjawab.

"Hahaha,tentusajadalamhatimukaumenjawabbahwakauiniseorang
baik.Tidakadadiduniainiorangyangmengakudirinyaorangjahat.Biarpun
mulutnyabilangjahat,hatinyatetapmengakubaik.Jadi,siapakahdiayang
baik?Yangbaikadalahdirinyasendiri,danorangyangmelakukansesuatu
yangmenyenangkandirinyasendiri,dianggaporangbaikpula.Siapakahdia
yangdinamakanorangjahat?Yangjahatadalahorangyangmelakukan
sesuatuyangtidakmenyenangkandirinyasendiri,nah,merekainitentuakan
disebutjahat.Baikdanjahattidakada,samasaja,yangadahanyapenilaiandi
hatiorangyangmembedakandemikesenangandirisendiri.Yang
menyenangkandiridianggapbaik,yangtidakmenyenangkandiridianggap
buruk.Hahahaha!Menolongyangdianggapbaik,itubukanmenolong
namanya!Bukanmenolongorang,melainkanmenolongdirisendiri,
menyenangkanperasaansendiri.Mengertikahkau,KimmoTaisuyang
goblok?"

DidalamhatinyaKweeSengkembaliterkejut.Kakekcebolinikiranyabukan
sembaranganorang!Betapapunjuga,hatinyatidakpuas.Kakekinisifatnya

terlaluberandalan,terlaluliardanbahkanmungkinkeliarannyadansuka
menggunakanaturannyasendiriitudapatmenimbulkanbahayabagiorang
lain.

"BuTekLojin,kaubolehmengeluarkanalasanapapunjuga,bolehkau
membongkarbongkarfilsafatuntukmencarikebenaran,sendiri.Akantetapi
akumelihatsendiribetapakaumemberisebungkusbubukracunkepada
PuteriMahkotaTayamidengannasihatsupayadiamemakaibubukitu
membedakimukanya.Apakaumaubilangbahwaperbuatanmuinitermasuk
baik?Kauhendakmembikinrusakmukayangbegitucantikbukankahitu
perbuatankejisekali?Kalaukaumasihmengakuseorangmanusia,dimana
perikemanusiaanmu?"

"Huahhahhah!Memangakubukanmanusiabiasa,akusetengahdewa!
Tentangpengirimanobatitu,memangkusengaja,danmemangmaksudku
baik.Baiksekali!Kautahuapayangmenyebabkansemuakeributanitu?Apa
yangmenyebabkanpemudapemudatololituberlombadansaling
membenci?TaklainuntukmemperebutkanhatiPuteriMahkota!Dan
mengapamerekaberlombamemperebutkanhatiPuteriMahkota?Karenadia
cantikjelita!Hahaha!Karenaituakuberusahamelenyapkankecantikannya.
Kecantikanhanyasebataskulitmuka!Kalauobatkudapatmengupaskulit
mukanya,hendakkulihatapakahparapemudaituakanmau
memperebutkannya.Inilahnamanyamenghilangkanakibatdengan
membongkarsebabnya!"

"Hemm,membongkarsebabsecaramerusaktanpamengenalkasihanseperti
itu,benarbenarmencerminkanhatimuyangkeji.Kautuabangkayang
benarbenarberhatiiblis!"

"Uwaaaahh!KimmoTaisu,mulutmulancangbenar!Apakaumaumengajak
akuberkelahi?""Bukanmauberkelahi,melainkanmaumemberihajaran
kepadamu!""Wahwah,kaumaumenghajaraku?Hehhehheh!Adaular
kecilmaumenghajarseekornaga.Lucu...lucu....!"

MakinmendongkolhatiKweeSeng.Benarsombongkakekini,tadi
menyamakandiaanakayamdandirinyasendirigaruda,sekarangmemaki
diaularkecildanmengangkatdirinyasendiriseekornaga!"Biarpunnaga,
kalaumatanyabutadanmerusaksanasini,apabolehbuat,wajibdihajar!"


"Bagus,marikaulayaniakubeberapajurus!"Kakekituberkata,lalumeloncat
kekiridanmemasangkudakudayanganeh,keduasikunyamepetpinggang,
jarijaritanganterbukadanmiring,tubuhnyadoyongkedepan,pundaknya
diangkatpulakedepan,matanyameliraklirik,persisgayaseekorjagoaduan
yangakandipersabungkan!Melihatkakekitutidakbersenjata,KweeSeng
menyelipkantulangpahakambingdandaunkepinggangnya,kemudiania
punmenghampirikakekitu,memasangkudakudadandiamdiamia
mengerahkansinkangnyasepertiyangiapelajaridiNerakaBumikarenaia
cukupmaklumbahwabetapapunanehdanlucusikapkakekitu,namun
sudahterbuktikemarinbetapakakekinimemilikilweekangyangamatkuat
sertaginkangyangamattinggi.Lawaniniamatberbahaya,dandengan
cerdikKweeSenglalumenantisambilsiapsiaga,tidakmaumenyeranglebih
dulu.

Akantetapikakekitujugatakkunjungdatangserangannya.Hanyakepalanya
bergerakkekanankiri,matanyalirakliriksepertiayamjagosedang
menaksirnaksirkekuatanlawan,kemudiankakinyamelangkahlangkah
berputarmengelilingiKweeSeng!TentusajaKweeSengjugasegera
mengubahkedudukankakidanmengaturlangkahmengikutiSiKakekyang
aneh.Iamelihatbetapajarijarikakekituyangtelanjangsepertikakinya
sendiri,terpentangseperticakarayam.Benarbenarkudakudailmusilat
yanganehsekali.Apakahkakekinimenciptakanilmunyaberdasarkan
gerakanayamjago?Ataukahsemacamburung?Iamenaksirnaksirakan
tetapitetapwaspada.

Tibatibakakekituberseru,"Awas!"dantubuhnyamencelatkedepan,
menerjang,keduatangannyamenggampardarikanankiri,keduakakinya
menendang.Biarpunkelihatanhanyasebuahterjangankasar,namunjarijari
kakinyasertajarijaritangannyamelakukantotokanditujuhbagian
hiato(jalandarah)yangberbahaya!KweeSengkagetsekali,takmungkin
mengelakdariterjanganliarini,makacepatiamenggerakkankakinya
melangkahmundurlalukeduatangannyamembuatgerakanmembentuk
lingkaranlingkarandansekaligusiadapatmenangkisduapasangtangan
kakikakekitu.

"Dukkk!"TubuhBuTekLojinmencelatkebelakangmembuatsaltoduakali,
akantetapikedudukankakiKweeSengjugatergempursehinggadia
terhuyunghuyungkebelakang.KagetlahKweeSeng.Tenaganyasetelah
berlatihdiNerakaBumi,mengalamikemajuanpesatsekali.Namunkiniia

ketemubatunya.Kakekyangmenerjangditengahudaraituternyatamampu
membuatnyaterhuyunghuyung,dankedualengannyayangmenangkistadi
seakanakanbertemudenganbendayangantepdankeras.

"Hehheh,kaubolehjuga!"Kakekitumemuji,kemudianmengulangilagi
pasangannyasepertiayamjago,berputarputarsehinggaterpaksaKwee
Sengjugaberputaran.KembaliBuTakLojinmenerjangmajudankaliini
terjangannyadisusulserangkaianseranganyangganas,memukuldan
menendangbergantian,semuamengarahjalandarahyangberbahaya.Kwee
Sengberlakucepat,tubuhnyamencelatkesanasinidaniapunmembalas
denganpukulantanpamemakaisungkansungkanlagi.Makalenyaplah
bayangankeduaorangahlisilatyangmengerahkanginkangini,
berkelebatansepertipetirmenyambar.Berkalikalimerekaberadutangan
danselaluKweeSengterdesakmundur.Terangbahwaiakalahkuatdalam
haltenagadalam,akantetapikarenaKweeSengmemangmemilikiilmusilat
yangtinggimakapenjagaannyarapatsekali.Setelahmengalamibenturan
tanganbelasankaliyangmembuatkedualengannyaterasasakitsakit,Kwee
SengsegeramengerahkanIlmuSilatBiansinkun(TanganKapasSakti).
Keduatangannyamenjadilunaksepertikapasdankapasdantenagakakek
itusepertiamblaskalaubertemudengantangannya,sehinggaiatidak
mengalamirasanyerilagi,malahdenganilmunyainiiadapatmembalas
serangandenganmendadakdancepat,membuatkakekituberkalikali
mengeluarkanseruanmemujidanpenasaran.

Tibatibakakekcebolitumenggantidangerakannyayangtadinyaamatcepat
lincahitu,menjadigerakanlambat.Malahkeduakakinyaseakanakantidak
bertenaga,sepertimengambangdiatasairsaja.Namunhebatnya,begitu
merekaberadulengan,KweeSengterlemparkebelakangsedangkankakek
ituhanyamenarinaridengankeduakakisepertitidakmenginjaktanah.

KweeSengterkejutsekali,iamelihatkakekitutadihanyamembuatgerakan
mendorongdengankeduatangan,mengapabegituberadutangania
terlemparsampaitigameterkebelakang?Seakanakandarikeduatangan
kakekitumengandungtenagayangluarbiasakuatnya,padahalgerakan
kakekitulambatdankelihatanlemahsertakosong?Iatidaktahubahwaini
ilmuciptaanBuTekLojinyangdinamainyaKhonginbankin(AwanKosong
MengandungKekuatanSelaksaKati)!Adapunilmuiniadalahilmusinkang
yangmendasarkanilmumemanfaatkanyangkosongsepertiseringkali
disebutsebutolehNabiLocudalamkitabnyaTotikkengsehingga
merupakanpenggabunganilmusilatdanilmubatinyangtinggi.


Karenamaklumbahwakaluiaterusmelayanikakeksaktiinidengantangan
kosongtentuiaakankalah,KweeSenglalumencabuttulangpahakambing
dandaunlebardariikatpinggangnya."BuTekLojin,dengantangankosong
akukalah,marilahkitagunakansenjata!"

BuTekLojinbukanlahorangbuta.Melihatlawannyayangmuda
mengeluarkansenjatayangbegitusederhanadananeh,iatahubahwa
lawannyainibenarbenarmerupakanlawanyangtangguhsekali.Tadipun
diamdiamiasudahterheranheranmengapaadaorangmudayangbegitu
lihai.Selamahidupnya,belumpernahiabertemutandingyangsemudaini.
Akantetapimemangwataknyatinggihati,tidakmemandangmatakepada
lawanmanapunjuga,makaiatertawasambilberkata,"Jembeltengik,
keluarkansajasemuakepandaianmuuntukkulihat!"

Setelahberkatademikiankakekcebolitulangsungmenyeranglagidankini
kembaliilmusilatnyasudahberubah,tenaganyamasihsehebattadinamun
keduatangannyamembuatgerakanyangmembentuklingkaranlingkaran
lebardengantangankirinya,sedangkanyangkananmembentuklingkaran
lingkaransempit.Pukulanpukulandantendangantendangannyadatang
bergulunggulungsepertiombaksamuderamenerjanghabissegalayang
merintanginya.Melihathebatnyagerakanini,KweeSengsegeramemutar
ulangpahakambingyangiagunakansepertipedang,untukmelindungi
tubuh,sedangkandaunditangankirimulaiiakebutkebutkanyangjuga
mengeluarkananginpukulanyangamatdahsyat.

Tibatibaterdengarsuarakeras,"Bagus,BuTekLojin,kauhajarmampus
bocahitu.Kalaukaukalah,baruakuyangmaju!"Suaraituterdengardari
jauhakantetapinyaringdanjelassekali,kemudiansebelumsuaraitulenyap
kumandangnya,orangnyasudahberkelebatdatang.Seorangraksasatinggi
besarberkepalagundulyangsegeradikenalKweeSengsebagaimusuh
lamanya,BanpiLocia!

Sejenakkakekcebolmenghentikanserangannya,membantingbantingkaki
danmemaki,"Kaubilangkalauakukalah?Kudagundul,kaulihatsajaaku
menjatuhkanjembeltengikini,kalausudah,biarkaupunyaselaksalengan
(banpi),pastikeduatangankuyanghanyaduainiakankenyang
menempilingigundulmusampaikauberkuikkuikdanberkaingkaing!"

Setelahberkatademikian,kakekcebolitusegeramenyerangKweeSenglagi
denganhebatnya.

KweeSengmencelatkekirisambilmemutartulangpahakambing."Stop
dulu,BuTekLojin.Diaitumusuhlamaku,biarkanakumembuatperhitungan
dengandia!Heh,manusiacabul,rasakanpembalasankuataskematianAng
siauwhwa...!"KweeSenghendakmenyerangBanpiLocia,akantetapi
kakekcebolitumerintangi,bahkanmenyerangnyalagisambilmengomel.

"Kaubelumkalaholehku,bagaimanabisaberhentidanmelawanoranglain?"

Karenaserangankakekcebolinimemanghebatsekali,KweeSengtidak
dapatmemecahperhatiandanterpaksaiamelayanilagidenganhati
mendongkol.Iatahubahwapercumasajabicaradengankakekcebolini.
JalansatusatunyamengalahkanSiCebolinilebihdulu,barunanti
menghadapiBanpiLocia.Akantetapiinihanyarencanasaja,
pelaksanaannyasukarsetengahmatikarenaSiCebolinibenarbenarsakti
luarbiasa.

Sementaraitu,barusekarangBanpiLociamelihattubuhBayisanyang
menggeletakdiatastanah.Iakagetsekalidantidakmempedulikanlagi
merekayangsedangbertempur.Cepatiaberlututdidekatmuridnyadan
setelahmelihatmukamuridnyaiamengeluarkansuaratertahan,menotok
danmengurutsanasini.AkhirnyaBayisandapatbicara.

"Suhu(Guru)..."iamengeluh."Muridku,siapayangmelakukaninipadamu?
Hayokatakan,siapa?Akankubesetkulitmukanya!"

DengansuaraterputusputusBayisanberceritaterusterangkepadagurunya
bagaimanaiatergilagilakepadaTayamidanmemasukikamarnya,kemudian
puterimahkotaitumenggunakanbubukberacunmengenaimukanya.Ketika
bicaraagakpanjangini,Bayisantelahterlalubanyakmengerahkan
tenaganya,makabegituhabisbicara,iajatuhpingsanlagi.BanpiLocia
menariknapaspanjang,menggelengkepaladanberkata."Ahhh,banyak
wanitacantikdiduniaini,mengapakaumemilihPuteriMahkotabangsa
sendiri?Ah,tidakbisaakumengganguPuteriTayami.TayamianakKulu
khan,mengapaengkaubeginikejam?Muridku,janganpenasaran.Akuakan

menurunkansemuakepandaiankukepadamuagarkelakkaudapatmenjagoi
danmenjadiorangnomorsatudiKhitan!"Setelahberkatademikian,Banpi
Lociamemondongtubuhmuridnyaitudanlarimeninggalkantempatitu
tanpapedulilagikepadaduaorangyangsedangbertanding.

"BanpiLocia,kauhendaklarikemana?"KweeSengmenusukkantulang
pahadenganjurusmautPatsiantoatbeng(DelapanDewaMencabut
Nyawa)dariIlmuPedangPatsianKiamhoat.Barusekarangia
menggunakanjurusPatsianKiamhoatkarenatadidalammenghadapiBu
TekLojiniabelummaumempegunakanilmunyainiyangtelahdiperbaiki
dahuluolehBuKekSiansu,sekarangiainginsekalimengejarBanpiLocia,
terpaksaiamenggunakanjurusini.KagetlahBuTekLojin.Seranganini
memanghebatsekalidantakmungkinditangkisataudielakkan.Tulangitu
ujungnyatahutahusudahmengancamuluhati.TerpaksaBuTekLojin
menggunakangerakanyangsebetulnyakalautidakterpaksa,ahlisilattinggi
engganmelakukannya,yaitumembuangdirikebelakangsepertibatang
pohontumbang,lalubergulingandiatastanah.

AkantetapiKweeSengmemanghanyainginmembuatkakekceboliniuntuk
sementaramenjauhkandiri,langsungiameloncatdenganginkangnyayang
hebatkearahBanpiLociayangsedangmelarikandirimembawamuridnya,
tulangnyamenghantamkearahlambungBanpiLocia.Kakekgundulini
mendengardesirangin,menangkisdenganlengankarenatahubahwasenjata
lawanitutidaktajam.

Dukkk!!"TubuhBanpiLociaterguling!BukanmainkagetnyahatiSiGundul,
karenasamasekalitidakdisangkanyaKweeSengakansekuatitu,jauhlebih
kuatdaripadabeberapatahunyanglalu.Tulanglengannyatidakpatahakan
tetapirasanyerimenusuksampaikejantung.Iatidakberanimainmainlagi
dankarenaiamemangamatkuat,sekalimeloncatiatelahberadajauhdi
depan,lalumenggunakanilmularicepatnyameninggalkantempatitu.

KweeSenghendakmengejar,akantetapitibatibaiamendengargeraman
hebatdankakekcebolsudahmenerjangnyapenuhkemarahankarenatadi
dipaksaharusbergulingansehinggapakaiandanrambutsertajenggotnya
terkenadebu.TerpaksaKweeSengmencurahkanperhatiannyakepadakakek
cebollagidankarenamendongkol,kiniiasegeramainkanPatsianKiamhoat
dengantulangditangankanan,sedangkandaunlebarditangankiriia
mainkandenganIlmuSilatLohaisanhoat.Kalautigaempattahunyanglalu
sajasepasangilmuinidapatmembuatiaterkenaldengansebutanKimmo

eng,apalagisekarangsetelahiamemperolehkemajuanpesatdiNerakaBumi.
Hebatbukanmainpermainanpedangdankipasnya.Dalamsegebrakansaja
ButekLojinsudahterdesaksampaisepuluhjuruslebih.KweeSeng
mengerahkanseluruhkepandaiankarenamaklumbahwamenghadapikakek
itu,sukarbaginyauntukdapatmengalahkannya.Dalamhaltenagasinkang
maupunkeringanantubuh,kakekcebolinihebatsekali.

"Eh...ohh...tahandulu...!"Sambilmencelatkesanasinimenghindarkandiri
darisambarandaundantulang,BuTekLojinberteriakteriak.Sebagai
seorangpendekar,tentusajaKweeSengmenurutdanmenghentikan
serangannya.

"Maubicaraapalagi.Bukankahkauyangtadimendesakkuuntukbertanding
sampaimati?"KweeSengmenegurmarahdanmendongkol.

"Mengapagayapermainansilatmusepertiitu?ApakahkaumuridBu...Bu
Kek...Siansu...?"

KweeSengtersenyum."Bukan,akantetapibeliaupernahmemberipetunjuk
kepadaku.."

"Wah...celaka...cukuplahkitamainmain."Kakekcebolitulalubersuit
panjangdandatanglahburunghantumelayanglayangdiataskepalanya,
kemudianialarimeninggalkanKweeSengdiikutidariatasolehburung
hantu.

SejenakKweeSengterlongongheran,kemudianiapernasarandanberlari
pulamengejar.Ternyatailmularicepatkakekituhebat,sukarbaginyauntuk
dapatmenyusul.Iatahubahwakakekitubelumkalah,bahkanagaknyakalau
dilanjutkandiasendirilahyangakankalah.AkantetapimengapaBuTek
Lojinmenjadisepertiorangjerihdanlari?

Bayangankakekitutelahlenyap.Hanyatampakburunghantumerupakan
titikhitamkeciljauhdidepan.KweeSengkehilangansemangatuntuk
mengejarterusmakaiamenghentikanlarinyadanberjalanbiasamenujuke

depan.Ketikaiamemasukihutan,tibatibaiamendengarsuaraorang
tertawa,suaraketawaBuTekLojin!Iamenjadiherandanlarilagimemasuki
hutan.

ApayangdilihatnyamembuatKweeSengberhentidanmenyelinapdi
belakangpohon.Kiranyakakekcebolitusudahberdirisambiltertawa
bergelak,sedangkandidepannyatampakseoranglakilakibangsaKhitan
yangbertubuhpendekpulaakantetapikuat,yangiakenalsebagaiseorang
tokohKhitanyangkataorangadalahpanglimatua!

Memang,lakilakiinibukanlainadalahKalisaniyangtelahmeninggalkan
kotarajadenganmaksudmerantaukeselatan.Kebetulansekalididalam
hutanituKalisanibertemudengankakekcebolyangamatiakagumisepak
terjangnyaketikakakekitumenggegerkanpestaperlombaanKhitan.Begitu
melihatSiKakekCebol,tanparaguragulagiKalisanilalumenjatuhkandiri
berlututsambilberkata.

"Locianpwe(OrangTuaGagah)sudilahLocianpwemenerimateecu(murid)
sebagaimurid.Apapunyanglocianpweperintahkan,akanteecutaatidengan
taruhanjiwaragateecu."

InilahyangmembuatBuTekLojintertawabergelakgelaksehingga
terdengartadiolehKweeSeng.Kakekcebolitusetelahtertawaberkata,"Aku
akanmembikinkepalamusepertikepalaBanpiLocia,hendakkulihat
apakahkaumasihnekatmaumengangkatakusebagaigurumu!"Setelah
berkatademikian,kakekcebolitumenggerakkantelapaktangannyakearah
kepalaKalisani.BekasPanglimaKhitaniniterkejutsekaliketikamerasa
hawapanasmenyambarkepalanya.Celaka,pikirnya,matiakusekaliini!
Akantetapikarenaiatelahterlanjurberjanjiakanpatuhmenurut,ia
meramkanmatanyadanmenguatkanhatinya,kalauperlumati,apaboleh
buat!

KweeSengyangmengintaijugakagetsekali.Telapaktangankakekcebolitu
bukannyamemukul,melainkanmengusapkepalaKalisanidanketikaia
mengangkatkembalitangannya,semuarambutbagianataskepalaKalisani
rontoksemuasehinggakepalaitumenjadigundulkelimisbagianatasnya,
botaktidakkepalang!DiamdiamKweeSengmemakiataskekejamankakek
cebolitu.


Kalisanimeringis,kulitkepalanyaterasapanasdansakit,akantetapitidak
tembussampaimenembuskedalam,hanyaterasasepertidibakar.Melihat
rambutnyarontoksemua,iakagetdanmakinteguhhatinyauntukbelajar
ilmukepadakakekyangamatsaktiini.Iasegeramenganggukangguksampai
jidatnyamembenturtanahsambilberkata,"Janganlagibegini,biarnyawa
teecukalaumemangSuhumembutuhkan,teecuserahkan!"

BuTekLojintercengangmenyaksikankebulatantekadhatiorang.Ia
mengeluselusjenggotnyadanmenariknapaspanjang."Kaubolehjuga.
BukankahkaupanglimadiKhitan,mengapakaumengikutiakudanhendak
menjadimurid?"

"SekarangteecubukanlahprajuritKhitanlagi,teecusudahmeninggalkan
kerajaankarenajemumenyaksikanperebutankekuasaandanmelihatbetapa
Khitanakanmenjaditidakberes.Karenaamatkagumakankesaktiansuhu,
makateecuhanyamempunyaisatuniatdihati,yaitumenjadimuridsuhu."

"Hahhahhah,selamanyaakutidakmenerimamurid.Akantetapi,hemmm,
diasudahmenurunkankepandaiankepadajembeltengik,mengapaaku
tidak?Eh,Botak,baiklahkaumenjadimuridku.Nah,hayokaugendongaku
danjanganberhentisebelumkuminta,biarpunkeduakakimuakanpatah
patah!"

BukanmaingirangnyahatiKalisani.Setelahmemberihormatberlututdan
mengangguksampaidelapankali,iamenggendongkakekcebolitudanlari
congklangsepertikuda.SiKakekCeboltertawabergelakgelaklaluberkata,
"Hayokaupuntertawayangkeras!Menjadimuridkuharusgembiraselalu,
kalautidakkauakankubunuh!"DanterdengarlahsuaraKalisanitertawa
pula,terkekehkekehmenyaingisuaraketawagurunya!Kalauadaorang
melihatmereka,tentuorangituakanlariterbiritbiritatauberdiri
terlongongkeheranankarenakeadaanmerekaituhanyaakanmenimbulkan
duamacamdugaan,pertama,merekaadalahduaiblisnerakaatauyang
kedua,merekaadalahsepasangoranggilayangliar.Yangmenggendong
seorangberkepalabotakdantertawaterkekehkekeh,yangdigendong
seorangkakekceboltertawabergelakgelaksepanjangjalan.Dandiatas
mereka,terbanglahsiBurungHantusambilmengeluarkansuaraseperti
tertawapula,hanyasajasuaraituakanmembuatorangmenggigilseremdi
waktumalam!


KweeSengkeluardaribalikpohon,menggelenggelengkepaladanmenarik
napaspanjang.Anehanehdiduniaini,memang!Kemudianialalu
melanjutkanperjalananmeninggalkanKhitan.UrusannyadiKhitansudah
selesai.Bayisantelahterhukum,sungguhpunbukanlangsungdaritangannya,
adapunBanpiLocia,biarlahlainkalikalauadakesempatanberjumpa,akan
iatantanguntukmembereskanperhitungan,karenabetapapunjuga,matinya
AngsiauwhwakarenaperbuatankejiBanpiLocia,takdapatterhapus
begitusajadariingatannya.

Dalamperantauannyainiyangmenjelajahbelasanpropinsidanpuluhankota
ratusandesa,tiadahentinyaKweeSengmengulurkantanganmelakukan
darmabaktinyasebagaiseorangberilmu.Takterhitunglagijumlahnya
penjahatyangmengenalbetapakerasdanampuhnyatelapaktangan
kanannya,dansebaliknyaentahberapabanyaknyaorangorangtertindas
mengenalbetapalunakhalusdanterbukanyatelapaktangankirinya!Di
manamanaKweeSengmelakukanperbuatangagahperkasadankinimasih
sajaiasembunyi,taksukamenonjolkannamanya,danhanyabeberapakali
karenaterpaksaiamemperkenalkannamanyasebagaiKimmoTaisu.Namun
takseorangpundapatmendugabahwaorangyangberpakaiancompang
campingpenuhtambalan,yangrambutnyariapriapandantertawatawadi
sepanjangjalan,oranggilainisebenarnyaadalahKimmoTaisuSiPendekar
Budiman!

Berbahayalahorangyangterlalulemahmenghadapiracunasmaraseperti
halnyaKweeSeng.Pendekariniseorangyangkuatlahirbatin,namun
menghadapipengaruhasmara,iaroboh.Perasaannyamenjadilemahdan
lunaksepertililincairdipermainkantangantanganasmarayangjahil.
KegagalancintakasihnyaterhadapAngsiauwhwa,kemudianpukulanbatin
olehasmarayangnakalketikaterjadiperistiwadengannenekdiNeraka
Bumi,benarbenarmembuatnyaruntuh.Rasasesaldanmalubercampur
aduksehinggamembuatkelakuannyasepertioranggila.Membuatia
merantautanpatujuansampaibertahuntahunlamanya.

Memangsesungguhnya,tiadaseorangpunmanusiadiduniainiyangterluput
daripadaserangandandorongannafsuyangmerobahdirimenjadicinta.Tak
seorangpunbolehmengingkariataumenghindarinya,karenahalini
sudahlahwajar.Namun,betapahebatcintakasihmerangsanghatinya,
manusiatetapharustenangwaspada,janganmembiarkandiridiperhamba
nafsu,harustetapberadadiatasnafsudandapatmengendalikannya.Nafsu

seumpamakuda.Badanwadag(jasmani)seumpamakereta.Nafsulahyang
menarikjasmanikedepansehinggaberhasilmemperolehkemajuanjasmani,
sepertihalnyakudamenarikkeretasehinggadapatmajudenganlancar.Akan
tetapi,tanpaadaSangKusiryangmenguasaikudaitumakaakan
berbahayalahjadinya.Sifatkudamemangliar,ganasdantidakmudah
ditundukkan.SangKusirinilahrohaniyangharusdiperkuatdengan
kesadaran.ApabilaSangKusirkuatdandapatmenguasaikeliarankuda
nafsu,makakudaituakandapatdibikinjinak,dapatdikendalikanuntukmaju
menarikkeretajasmanikearahjalanyangbenar.Sebaliknya,apabilaSang
Kusiritulemah,makakudanafsuyangakanmenguasaiperjalanan,dan
akibatnyadapatmengerikan.Kudaliardapatmenarikkeretabeserta
kusirnyatanpaaturanlagidanbesarkemungkinanakanmembawakereta
masukjurang!

Betapapunjuga,terlalumeremehkancintakasihsepertihalnyaLiuLuSian,
jugaberbahayasekali.Sekalimeremehkancintakasihmurniantarasuami
isteri,besarkemungkinanorangakanterseretkepadasifattinggihatidan
memandangcintasebagaibarangpermainandanisengisengbelaka!Sifatini
akanmenyeretoranguntukberkecimpungkedalampercintaanhewaniyang
terdorongolehnafsuberahisemata.

LiuLuSiantelahmelakukankesalahanitu.Iamemandangrendahakancinta
kasihsuamiisterisehinggaiarelameninggalkankamSiEkdanputeranya,
mencarikebebasan.Memanghalinitidakmungkin.Siapapunjugayangtelah
mengikatkandiridenganperjodohan,berartiiamengikatkandiripula
denganpelbagaikewajiban,takmungkindapatbebaslagikalauiamau
menjadiseorangisteriatausuamiyangbaik.LuSianlaridaripadakewajiban
kewajibanyangdianggapnyaberattakmenyenangkanitu.Ialarimencari
kebebasan,kebebasantotal,jugakebebasancinta!

Adajugarasasesaldihatinyaketikaiameninggalkanrumah,namunrasaini
iabuangjauhjauhdenganbayanganyangmenyenangkan.Betapapunia
akanbertualangsesukahatinya.Pergikemanapuniasuka.Agakberat
hatinyakalauiateringatkepadaBuSong.Namun,bantahhatinya,BuSong
sudahbesar,dandisanaadaayahnya.Tentuanakitutakkanterlantar.Pula,
iamemanghendakmempertinggiilmunyauntukkelakdiwariskankepadaBu
Song.Puteranyaharusmenjadiahlisilatnomorsatudiduniaini!

LuSianberangkatmenujurumahayahnyadiNancao.Iaharus
memberitahukanayahnyatentangperceraiannyadenganKamSiEk.Kalau

tidakdiberitahudanayahnyaitudatangmenjenguknyadirumahKamSiEk,
tentuayahnyaakanmendapatmalu.Selainini,untukmempertinggiilmunya
iaharusmintabantuanayahnya.Iamaklumbetapaayahnyaamatkikirdalam
halmenurunkankepandaiannya.KetikaayahnyabertandingmelawanKwee
Seng,ayahnyadapatmengimbangikelihaianpendekaritu,sedangkandia
samasekalitidakberdayamenghadapiKweeSeng.Kalauayahnyamasih
bersikapkikir,iatahudimanaayahnyamenyimpankitabkitabitu,kalau
perludicurinya.

Iatidaktergesagesadalamperjalanannyayangamatjauhitu,karenaia
hendakmenikmati"kebebasannya".Bukanmaingembirahatinyaketikaia
melihatbetapasemuamata,terutamalakilaki,disepanjangperjalanan
menelannyadenganlahap.Teringatiaakankeadaannyadahulusebelum
menjadiisteriKamSiEk,dimanasemualakilakimemujadan
memperebutkancintanya.Alangkahsenangnyadalamkeadaansepertiitu.Ia
merasadirinyaterangkattinggisekali,merasaamatberharga,tidakseperti
kalauberadadirumahKamSiEkdimanaiahanyaterikatolehkewajiban
melayanisuaminyaseorangdanmerawatanaknya.

Akantetapi,beberapabulankemudianmulailahLuSianmerasakesepian.
Mulaiiamerasarinduakanbelaiandancumburayu,akankasihsayang
seorangpria.IamerasarindusekalikepadaKamSiEk,suaminyayangselalu
memperlihatkankasihsayangmesraterhadapdirinya.

Padapagihariitu,LuSianduduktermenungdidalamrumahmakan.
Semalamiasamasekalitidaktidurdalamrumahpenginapantakjauhdari
rumahmakanitu.Gelisahsemalamsuntukiabergulingandiatas
pembaringan,hatinyapenuhrinduberahikepadasuamiyangtelahia
tinggalkan.Iamalahsampaimenangispenuhpenyesalanmengapaia
tinggalkansuamidananaknya.Akantetapihatinyayangkerasmelarangnya
untukkembali,karenaiamaklumbahwadirumahsuaminya,segalaakan
berubahlagimenjadihambar,sehariharihanyaberkeliarandidalamrumah
takpernahdapatmenikmatialambebas.

Hanyasemangkokbuburdandagingasindapatmemasukiperutnya.Sehabis
makaniatermenung,takmerasabetapatigapasangmatapelayanmelahap
kecantikannya.Rumahmakanitumasihkosong,belumadatamusepagiitu.

"Bungpelayan,beriakuduamangkokbuburpanasdanarakpanasdanarak
hangat!"tibatibasuarainimenyadarkanLuSiandarilamunannya.Iamelirik
kekanandantampakolehnyaseoranglakilakisudahdudukdidepanmeja
sebelahkanannya,dekatpinturumahmakan.Karenatenggelamdalam
lamunannya,iasampaitidaktahubahwaadatamumemasukirumahmakan
itu.Pelayancepatmelayanitamubaruinidanlakilakiitumakandengan
lahapnya,kelihatannyalaparsekali.

Darisudutmatanya,LuSianmelihatbahwalakilakiituberusiatigapuluh
lebih,sikapnyatenangdanwajahnyatampangagah,akantetapiseperti
diliputiawankedukaandankekuatiran.Tubuhlakilakiitutegapdandi
pinggangnyatergantungsebatangpedangyangsarungnyalapuk,akantetapi
gagangnyayanglicinkarenaseringdipergunakanituberukirkankepala
burungdewata,LuSiandapatmendugabahwalakilakiitutentulahseorang
yangpandaiilmusilat,akantetapisepertibiasa,iamemandangrendah
karenaselamaperjalanan,terlalubanyakiamelihatlakilakiberpedang
namunyangtingkatkepandaiannyahanyabegitubegitusaja.Hanyawajah
orangituagakmenarikperhatiannya,wajahyangbenarbenargagah,
dagunyamembayangkankekerasanhati,wajahyangmemilikikegagahan
sepertiwajahKamSiEk,suaminya.

Padasaatituterdengarsuaranyanyianyangparaudanserak,datangnyadari
jalanbesar,diselingisuaraberketuknyatongkatdiatastanahberbatu.Lapat
lapatterdengarkatakatadalamnyanyianbersamadaribeberapaorangitu,
membuatLuSianterkejutdancepatmemandangkeluar.

Berataplangitberlantaibumi
Disanalahtempattinggalkami
Kamitidakpunyaapaapa
Makanpakaiankamitinggalminta!

KekagetanLuSianadasebabnya.Pernahiamendengarnyanyiansederhana
inidarimulutayahnyayangmemujinyanyianitusebagaisyairyangbaikdan
berisidariPerkumpulanPengemisHatiKosong(KhongsimKaipang).
Menurutpenuturanayahnya,diantaraperkumpulanperkumpulanpengemis
yangbesarbesar,yangpalingterkenaldanamatbanyakanggotanya,adalah
KhongsimKaipangitulah.Merekaiturataratamemilikiilmukepandaian

yangtinggidanbiarpunhanyaperkumpulanpengemis,namunsesungguhnya
merupakanorangorangyangmenjadipenganutagamagabunganBuddha
danLocu.KarenafilsafatLocu,makamerekanamakandiriPengemisHati
Kosong,dankarenapengaruhajaranBudhha,makamerekamengemiske
sanakemari,hidupsederhanasekali!LuSianmasihteringatbeberapatahun
yanglaluayahnyamenyatakanbahwaketuaperkumpulanPengemisHati
KosonginiadalahYuJinTianglo,seorangyangmemilikiilmusilattinggi,ahli
bermaintoyadantongkat.Biarpuntidaksecararesmi,namunpada
umumnyaparaperkumpulanpengemislaindibeberapapropinsimengakui
KhongsimKaipangsebagaipartaiindukdansemuaperaturanmengenai
"duniapengemis"bersumberkepadaperkumpulanPengemisHatiKosong
inilah.KiranyahanyaperkumpulanpengemisBanhwakaipang
(PerkumpulanPengemisSelaksaBunga)dipantaitimursajalahyangdapat
menandingikebesarannamaKhongsimKaipang.

PadasaatLuSiantermenungmengingatceritaayahnya,suaranyanyian
merekasudahberhenti,tinggalsuaraketukantongkatdiatasbatubatujalan
sajayangterdengar,makinlamamakindekat.KetikaLuSianmelirikkearah
lakilakigagahdidekatpintu,orangitujugamenggeserkursinyamenghadap
pintu,akantetapiwajahnyatidakmembayangkansesuatu,tetaptenang
denganawankedukaanmenyelimutinya.Orangitumasihtetapmakan
buburnyadengansumpit,sebentarsebentardiselingminumaraknya.Karena
penggeserankursiitu,makakiniLuSianduduknyaberhadapandenganlaki
lakiitudandiamdiamiaharusmengakuibahwalakilakiitutampandan
gagah,amatmenarikhati.

Muncullahkinirombonganpenyanyiitudidepanpintu.Merekaterdiridari
tigaorangpengemis,pakaianmerekabermacammacamakantetapi
kesemuanyasudahrombeng,penuhtambalan,bahkanadaseorangdiantara
merekayangkakicelanasebelahkiribuntungsampaidiataslutut.Adapula
yangkakikanannyatelanjangsedangkankakikiribersepatubaru.Orangke
tigamasihmuda,biarpunpakaiannyatambaltambalandanrobekrobek,
namunkainnyabersihsekalidanjelastampakpengemismudaini"pasang
aksi"ketikamatanyamemandangLuSian.

Tigaorangpengemisinikelihatantercengangkagetketikamelihatlakilaki
tadi,dansegeramerekamajukedepan,matamerekatibatibamengandung
sinarkemarahan,akantetapimulutmerekamasihsenyumsenyum.HanyaSi
PengemisMudasajayangkadangkadangmeliriktajamkearahLuSian,
agaknyaperhatiannyaterhadaplakilakitadiamattergangguolehhadirnya
LuSianyangmembetotsemangatnya.Pengemisyangbersepatusebelahitu

mengetukngetukkantongkatberirama,lalumembukamulutnyabernyanyi,
suaranyaparaudandalamsepertisuaraseekorkatakbesar.

"Tamutakdiundangdatangkemari
apakahhendakmenyerahkandiri?"

Lakilakigagahitumenghabiskanbuburnya,laluberteriakmemanggil
pelayandengansuaratenang,"Heii,BungPelayan.Tolongtambahbubur
setengahmangkoklagi."Pelayansegeradatang,akantetapiketikamelirik
keluarpintuiamenjadimarah.Setelahmengisimangkokkosongdengan
buburdanmenghidangkannyakemejaSiLakilakigagah,pelayanitulalu
mendampratkeluarpintu.

"Eh,kalianinibagaimanaberanitaktahuaturanbegini?Adatamusedang
dahar,jangandiganggu!Nantisoresajadatangkalauhendakmintasisa..."
Tibatibaiamenghentikankatakatanyaketikamelihatbetapapengemis
termudatelahmengambilbatudanmeremasnyahancursepertiorang
meremastepungsaja!Pelayanitumengenalgelagat,tahubahwatigaorang
pengemisitubukanpengemisbiasa,makamukanyamenjadipucatketikaia
menolehkearahtamunyayangenakenakmakankemudiancepatcepatia
pergimenjauhi.Pengemismudaitudenganlagaksombongmembuang
hancuranbatukeatastanah,matanyamelirikkearahLuSianmengharapkan
pujian.Akantetapigadisinimelirikpuntidak,melainkanterus
memperhatikanSiLakilakiGagah,dandidalamhatinyasiapuntuk
membantukalulakilakiitumenghadapibahaya.

Tanpamempedulikanteguranpimpinantadi,pengemiskeduayangkaki
celananyapanjangsebelah,menyambungnyanyiannya.

"Menyerahkandirimembayarhutang
barusiKecildiantarpulang!"

Pengemismudasegeramenyambungnyanyianini,suaranyadibuatbuatdan
memangsuaranyamerdu,matanyamelirikLuSiandanbibirnyatersenyum
senyum.


"Diantarpulangkerumahsiapa?
ApakahsiManisadayangpunya?"

Mendengarnyanyianterakhirini,tibatibalelakiitumenolehkearahLuSian
dandalambeberapadetikduapasangmatabertemu.Mukalelakiitumenjadi
merah,sinarmatanyatampakterpesonalalubingung.Namunjelasbahwa
dengankekerasanhatilakilakiitudapatmenyadarkankembali
kebingungannyakarenaterpesonaolehkecantikanwajahLuSianyangsejak
taditidakdilihatnya.Iamemaksamukanyakembalimenundukdantenang
tenangsajamakanbuburnyadengansumpit.

JugahatiLuSianberdebaraneh,ketikamerekabertemupandangtadi.
Melihatpandangmataorangitu,iasepertidapatmenjegukisihatinya!Jelas
sekalilakilakiitukagumkepadanya.Biasanya,semualakilakiyang
memandangnyatentukagumdanjatuhhati,akantetapihalitumalah
membuatLuSiankadangkadangtersenyummengejekdisamping
kebanggaannya.Sekaliinitidak.Iamerasagirangsekali!

Tigaorangpengemisitujelasmenujukannyanyianmerekakepadaorangitu,
kecualipengemismudayangmenyelewengkannyanyiankearahLuSian.
Kinimelihatorangitusamasekalitidakpedulimerekamenjadimarah.Si
PengemisMudamenggerakkantangannyadanmenyambarlahsinar
kehitamankearahleherlakilakigagah.LuSiandiamdiamkagetsekali,tahu
bahwaituadalahsenjatarahasia,yangbiarpuntidakterlaluhebatnamun
cukupberbahayakalauSiLakilakitidakdapatmenghindarkandiri.Akan
tetapihatinyalegadankagumketikamelihatlakilakiitumengangkat
sumpitnyadan...pakuhitamyangmenyambarlehernyatelahterjepitdi
antarasepasangsumpit!Kemudiantanganyangmemegangsumpitbergerak,
pakuhitammenyambardengankecepatanbeberapakalilipatdaripadatadi
kearahSiPenyerang.

"Auuuhhh...!"Pengemismudayangaksiitumeloncatloncatdengankaki
kanansambilmengaduhaduhdanmemegangikakikirinyayangdiangka
angkat.Pakutadi,pakunyasendiriyangbiasanyaiasombongkansehinggaia
memakaijulukanTouhiatteng(SiPakuPenembusJalanDarah),kinitelah
menancapdipahakirinyasampaitidakkelihatanlagikepalanya!


Duaorangpengemismelihatinimenjadimarahsekali.SiCelanaPanjang
Sebelahmenerjangdengantongkatnyayangditusukkankearahmuka
sedangkanpengemissepatutunggalitumencabutgoloklalumembacokke
arahleher.Namunorangitumasihenakenakmakanbuburnyayangbelum
habis,membiarkanduasenjataitumenyambarsampaidekatsekali.Kaliini
LuSianbenarbenarkaget.Sungguhberbahayasekaliketenanganyang
berlebihlebihanitu,pikirnya.Cepattangannyamenyambarsumpityangtadi
iapakaimakan,sekalitangannyabergeraksepasangsumpititumeluncurke
depansepertianakpanahmelesatdaribusurnya.

"Tranggg!Aduhhh!Aduhhh...!"Peristiwayangmenjadibeberapadetik
mengherankansekali.Secaratibatiba,lakilakiyangdijadikansasaran
tongkatdangolokitulenyapdariataskursinyasehinggagolokdantongkat
salingbertemudiudara,kemudiandalamdetikselanjutnya,tangandua
orangpengemisyangmemegangsenjataitutelahtertusuksumpit,tembusdi
telapaktangansehinggasenjatamerekaterlepasdaripegangan,mereka
berteriakteriakkesakitansambilmenggunakantangankirimemijitmijit
tangankanan.

"Leehitateng(IkanLeeMeloncat)yangbagus!""Sambitanyangluarbiasa!"
PujianyangkeluardarimulutLuSiandanoranggagahitukeluardalam
waktubersamaan,merekasalingpandangpula.Hanyabeberapadetik,
pandangmatapenuhkagumdan"adarasa"!akantetapilakilakiitusegera
melangkahkeluarmenghadapitigaorangpengemisyangmasihmengaduh
aduh,laluberkatadengansuaralantangberwibawa.

"AkuTanHuiadalahlakilakitidaksukaberlakupengecut!Setahunyanglalu
urusankudenganKongsimKaipangsudahkubereskandenganYuJin
Tianglo,kamiberduasalingmenghargaidanbersahabat.Kenapasekarang
tanpaalasanKongsimKaipangmenggangguanakkecil?Kaluadaurusan
silahkanYuJinTianglomenemuiaku,mengapamengutussegalamacam
anjingkecilmacamkalian?HayokatakanakepadaYuJinTianglobahwaaku
TanHuiinginbicaradengandiasendiri.Pergilah!"Dengantangankanannya
lakilakiyangbernamaTanHuiitumendorong.Hawadoronganini
menimbulkanangindantigaorangpengemisyangsudahterlukaituroboh
terguling!Merekamerangkakbangun,meringiskesakitan,laluyangsebelah
kakinyatelanjangmemandangdenganmatamelototkepadaLuSian.

"Nona,kausiapakahdanmengapamencampuriurusankami?Apa
hubunganmudenganHuikiamengTanHui?"

LuSiantersenyum,manissekalisenyumnyasehinggapengemismudayang
pahanyaterlukaituuntuksejenakmelupakanrasanyerinya."Akubukanapa
apadenganoranggagahini,adapunnamakuLuSian.Karenajemu
menyaksikansikaptengikkalian,makaakumenjadimuak.Masihuntung
sumpitkutidakkutujukankepadakepalakalian!"

Tigaorangpengemisitumemandangdenganmatamelotot,kemudian
merekamembalikkantubuhdansambilmenuntunpengemismudayang
terpincangpincangmerekameninggalkantempatitu.

LuSiantadikagetjugamendengarlakilakiitumemperkenalkannamanya.
TentusajaiasudahmendengarakanHuikiameng(PendekarPedang
Terbang)yangamatterkenaldidaerahtimurini,seorangyangkabarnya
amatlihaiilmupedangnyadanterutamasekaliginkang(ilmumeringankan
tubuh)yangdimilikinyatakpernahmenemuitanding.Tadiiasudah
menyaksikangerakanyangbiasasaja,namundilakukanolehTanHuidengan
hebatluarbiasa.Diasendiritakmungkindapatmelakukangerakanini
secepatitu.

Dilainpihak,TanHuimengingatingatdaniatakpernahmendengarnama
seorangpendekarwanitabernamaSiandengannamaketurunanLu.Akan
tetapisambitansumpittadijelasmembuktikanbahwawanitacantikjelita
sepertibidadaridihadapannyainiadalahseorangahlisilatyangberilmu
tinggi.Ketikaiamemandangwajahyangtersenyumitu,sepasangmatayang
bagaikanbintangbegitubercahaya,beningdanberbentukindahsekali,
hidungmancungdanbibirmerahbasah,rambutsinomyangteruraidi
kening,benarbenarmembuatnyaterpesonadandengangagapiaberkata
sambilmengangkatkeduatangandidepandada.

"Nona,banyakterimakasihatasbantuanmutadi."LuSiantersenyum,
tampaklahderetangigiyanglaksanamutiara,kemudianbibirnyabergerak
gerakketikabicara,matanyabersinarsinar."ah,itubukanlahbantuan
namanyadantidakadaartinya.Kitamempunyaiperasaanyangsama,bukan?
Samasamasebalmenyaksikantigaorangjembeltadi..."


Heningsejenak,dantibatibaLuSianmenahantawanyamelihatbetapa
orangitumemandangnyadenganmelongo,jelasterpesonadansepertilupa
keadaan.

"Eh,Tanenghiong,kaukenapa....?"Tegurnya,tersenyummanis.

TanHuigelagapan.Selamahidupnyabelumpernahiamenyaksikanwanita
beginicantikjelita,yangbibirnyabergerakgerakdanmatanyabersinar
sinar."Eh...oh...kau...kauhebatsekali..."

KembaliLuSiantersenyumlebardanuntuksesaatmerekahanyaberdiri
salingpandangdengankaku.AkhirnyaLuSianberkata,"Apkahkitaakan
terusbicarasambilberdirisaja?"

KembaliTanHuibarusadarakankeadaanyangserbacanggungitu,makaia
menjadimalu,merahsekalimukanyaketikaiaberkata."ah...,silakan,Nona.
Marisilakanduduk."

Merekaduduksemeja,salingberhadapan."Sudahlamaakumendengar
tentangKhongsimKaipang.Kabarnyaperkumpulanpengemisituterkenal
sebagaiperkumpulanbaikbaik,diketuaiolehYuJinTiangloyanglihaidan
terkenalsebagaitokohbaikbaik.Mengapakaudimusuhimereka?"

TanHuimenariknapaspanjangdankembaliwajahnyayangsejenaktadi
kehilanganbayanganduka,kinimenjadikeruhkembali."Panjangceritanya,
nona.Akantetapiakuyakinbahwakitasegolongan,makatidakadasalahnya
kalauakuceritakanhalinikepadamu.Eh,BungPelayan,tolongkauantarkan
seguciarakdandagingsekati."

Pelayanmenghampirimereka.Pelayaninitersenyumsenyumdan
terbongkokbongkokpenuhhormat."Maaf,Taihiap.Kamitidaktahubahwa
TuanadalahTantaihiapyangterkenalbudiman.Dasarpengemispengemis
itutidaktahudiri,beranimaingilaterhadapHuikiamengTanHuiTaihiap
(PendekarBesar)!"


"Sudahlahtolongkausediakanpesananku."Pelayanitutersenyumsenyum
ramah,laluberlaripergiuntukmempersiapkanpesananitu.Adapunpelayan
lainmelihatrumahitumasihbelumbanyaktamu,menggunakankesempatan
menganggurinilarikeluarrumahmakanuntukmembualtentangkehadiran
pendekarbudimanHuikiamengTanHuiditempatkerjanya!

"Akumempunyaibanyakmusuh."TanHuimulaiberceritasetelahmenarik
napaspanjang,semuakarenasalahku.Akuterlalulancangtangandansuka
mencampuriurusanlainorang.Taktahanakumelihatorangditindasatau
kejahatanberlalusajatanpaorangmembenciku...."

"Sudahselayaknyaoranggagahdibenciorangjahat."LuSianberkata
menghibur,karenaiaanggaphalsepertiitubukanlahhalyangpatut
disusahkan.Oranginigagahsekalidansikapnyajantan,amatmenarikhati.
Akantetapiwajahnyaselalumembayangkankerisauanhati.

TanHuimengangguk."Cocok!Memangbegitulahpendiriankupula,Nona.
Karenaitulahmakaakutakpernahberhentidengantugasku,selalukubela
kebenarandankutegakkankeadilan,kalauperlukugunakankekerasanuntuk
menghantammerekayangsewenangwenang.Daninipulasebabnya
mengapaakumempunyaiurusandenganKhongsimKaipang.Limaorang
anggutaKhongsimKaipangmelakukanpenyelewengansetahunyanglaludi
kotaTongan.Merekamintadermasecarapaksa,tidakitusaja,malah
seorangdiantaramerekatelahmenculikputeriseoranghartawandan
memperkosanya.Akukebetulanlewatdikotaitu,laluturuntanganmemberi
hajarankepadamerekadanmalahmembunuhSiPenculik."

"Kenapatidakdibunuhsemuasaja?"LuSianmemotong.TanHuimenghela
napas."Kalaukubunuhsemua,kiranyatidakakanmunculakibatbegini
panjang.AkantetapimengingatbahwaselamanyaKhongsimKaipang
terkenalbaik,apalagiakumemandangmukaketuanya,makakuampunkan
merekadanhanyamembunuhseorangyangpalingjahat.Akusangkaurusan
hanyaberhentisampaidisitu.Tidaktahunya,ketikakaumelakukan
perjalanan,akudihadangdandikeroyoktigapuluhorangKhongsimKai
pangyangmemendamataskematianseorangtemannya.Terjadi
pertempurandanbiarpunakumerobohkandanmelukaibanyakdiantara
mereka,namunakumenjagasehinggatidakseorangpuntewas.Akulalu
pergilangsungmencariYuJinTianglo,menceritakansemuaurusanitu.YuJin

Tianglomarahsekalikepadaanakbuahnya,malahmenghukummereka
denganpenurunantingkat.Urusanitusudahberessampai...setengahbulan
yanglalu..."SampaidisiniTanHuiberhentidanwajahnyamemperlihatkan
kemuraman.

"Lalumerekamengganggumu?Kalauhanyapengemispengemisitusaja,
takutapakah?Biarmerekadatangmencarimati.YuJinTianglokalau
membelaanakbuahnyayangmencariperkara,diapuntidakbenardanperlu
diberihajaran!"

TanHuitercengangkeherananmenyaksikanLuSianbicarapenuhsemangat
danmarahmarah.UrusaninitidakadasangkutpautnyadengaLuSian,
mengapagadisinimenjadibegitumarah?

"SungguhtidakenakterhadapYuJinTianglo...""Tidakenakbagaimana?
Anakbuahnyayangtaktahuaturanyangmencaricariperkara!Apakahkau
takutmenghadapiorangtuaitu?Tanenghiong,jangankuatir,akuakan
membantumu.Akutidaktakutmenghadapiorangtuaitukalauiabanyak
bertingkahmembantuanakbuahnyayangtidakbenar!"

TanHuitentusajatidakmengenalwatakLuSianmakaiamakinterheran
heran.MemangwatakLuSianamatganasmenghadapiorangorangyangia
anggapmemusuhinyaataumemusuhiorangyangdisukainya.DanTanHui
otomatistelahmenarikperhatiannyadanmenimbulkanrasasukanya!

DenganmukamasihterheranTanHuibangkitberdiridanmenjura."Terima
kasihatasperhatianNonaterhadapperkaraku."

"Ah,kitasudahmenjadisahabat.Bukankahkaukatakantadibahwakita
orangsegolongan?Takperlusungkansungkanlagi."JawabLuSian.

TanHuidudukkembalidanmenariknapaspanjang,lalumenghiruparaknya.
"Persoalannyatidaklahbegitusederhana.KalauhanyaparaanggotaKhong
simKaipangyangmasihpenasaran,halitutidaklahmenguatirkan.Akan
tetapiduapekanyanglalu...akuhidupsebatangkara,mengapamereka

menggangguanakku?Merekamenculikanakkuyangbaruberusialima
tahun..."

LuSianterkejutdanmerasaagakkecewa."Tanenghiong!Kaubilanghidup
sebatangkara...tapikau...mempunyaianak?"

Melihatkekagetanorang,TanHuitersenyumduka."Memangakusebatang
kara...semenjakisterikumeninggalduatahunyanglalu.Akuseorangduda
denganseoranganakyangkutitipkankepadapamannya.Itupulasebabnya
orangorangjahatitudapatmenculikputeriku.Kalaudiaberadabersamaku,
takmungkinmerekadapatmelakukannya!Ah,akumenyesalsekalimengapa
akusukamerantauseorangdiridanmenitipkankepadakakakisteriku.Pada
suatumalam,serombongananggotaKhongsimkaipangmendatangirumah
itudanmenggunakankekerasanmenculikpergianakku.Iparkutidakdapat
berbuatapaapadanmerekameninggalkanpesanbahwakalauaku
menghendakianakkuselamat,akuharusmenyerahkandirikepadamereka!"

"Ah...begitukah?Jahanambenarmereka!DimanakahadanyaYuJinTianglo
sekarang?Diaseoranglahyangharusbertanggungjawabmenghadapisemua
ini.Mintaanakitudaritangannya,kalautidakdiberikan,berartidia
menantang!"

"MarkasKhongsimKaipangberadadikotaKanghu,hanyaduapuluhlidari
sinijauhnya.AdapunYuJinTianglobiasanyaberdiamdalamsebuahkuiltua
diluarkotaitu.Karenaitupulaakuhariinisampaidisini,siapatahu,
agaknyaYuJinTianglosudahmenyuruhanakbuahnyasengajadatanguntuk
menentang!"

"Takusahtakut!Kitaserbusajakesana.Marikitakesana,akuakan
membantumu,Tanenghiong!"

"NonaLu...,bukanakutidakmenghargaipenawaranmuyangamatberharga
itu.Akantetapi...urusaninimengenaipribadikusendiri,sedangkanYuJin
Tiangloamatlihai,belumlagianakbuahnyayangbanyak..."

"Akutidaktakut!""Akupercaya,Nona.Kepandaianmutinggi.Akantetapi...
akuseorangdudayangmencarianaknya,sedangkankau...kauseorangNona
terhormat,seoranggadismudayangbarusajakujumpai.Kalauorangluar
melihat,tentu...ah,kiranyaamattidakbaikuntuknamamukelak...."

TibatibaLuSianserentakbangunberdiri,alisnyaberkerutmatanyaberkilat.
"Apapedulikuakanpendapatorangluar!Akusukamembantumu,siapa
melarangmu?Tentangkauseorangduda,apasalahnya?Akupunseorang...
janda!KitamajubersamauntukmenghadapiKhongsimKaipang,seorang
dudadanseorangjandamanayanglebihcocoklagi?"

TanHuitertegundandiamdiamberdebarhatinya.Belumpernahselama
hidupnyaiabertemudenganwanitabeginicantikjelita,beginiberanidan
terbuka,katakatayangkeluardarimulutnyamencerminkanisihatinya,
tinggiilmusilatnya.Seorangjandapula!

Padasaatituterdengarbentakandariluarrumahmakan."OrangsheTan!
Keluarlahdanlekasberlututuntukkamitangkapdanhadapkankepadaketua
kami!"

"Hemm,merekabenarbenaramattaksabar.HeranakumengapaKhongsim
Kaipangdalamwaktusetahuntelahbeginiberubah!"

"Kaulihatsajabagaimanaakumenghajarmereka!"Sekalimenggerakkan
kakinyaLuSiansudahmeloncatkeluarmenghadapiduaorangpengemistua
yangberdirididepanrumahmakan.AkantetapiLuSianmendengardesir
angindantahutahuTanHuisudahpulaberadadisampingnya.Kembaliia
kagumbukanmaindanharusiaakuibahwanamabesarHuikiameng
sebagaijagoginkangnomorsatubenarbenarbukanlahomongkosong
belaka.Iatadisudahsengajamengerahkanilmunyameringankantubuh
ketikameloncat,sebagianuntukpamerkepadaTanHui,jugauntuk
membikinjerihkeduaorangpengemistua.Siapakira,gerakannyaitubagi
TanHuiagaknyakurangcepatkarenadalamsekejapmataiatersusul!

"Nantidulu,adikSian!"bisikTanHuiyangkinitidaktahuharusmenyebut
apakepadaLuSian.MenyebutNonatidaktepatkarenaLuSianternyata
bukanseoranggadis,melainkanseorangjandasepertipengakuannya.

MenyebutNyonya,wanitainimasihamatmuda,makaiamerasapalingtepat
menyebutadiksaja."Biarkanakubicaraduludenganmereka."

TanpamemberikesempatankepadaLuSianyanghendakmembantah,Tan
Huisudahmenjurakepadaduaorangpengemistuaitusambilberkata,

"MelihatikatpinggangputihyangJiwi(TuanBerdua)pakai,kiranyaJiwi
termasukpimpinanKhongsimKaipang,akudapatbicaradenganbaik,tidak
sepertitigaoranganggotanyatadiyangdatangdatanglantasmenyerang.
MungkinJiwisudahtahubahwadiantaraKhongsimKaipangdanaku,
tidakadaurusanpermusuhansemenjakakubertemudenganYuJinTianglo
setahunyanglalu.Olehkarenaitu,kuharapJiwisukamenghadapkanaku
kepadaorangtuaituagarurusandiantarakitadapatdiselesaikanbaikbaik.
Inginbenarakumendengarkatakataorangtuaitutentangmainmaindari
KhongsimKaipangdengananakkuini!"

DidalamucapanTanHuiini,biarpunterdengarsopandanlunak,namun
terkandungkekerasantersembunyi,sehinggasamasekalitakboleh
dikatakanpendekarinimerendahkandiri.Betapapunjuga,LuSiantidak
puas.Menurutkatahatinya,lebihbaikmenggunakanpedangdaripada
menggunakanlidahdalammenghadapiorangorangmacamitu.

Duaorangpengemisitusudahtua,usiamerekalimapuluhtahunlebih.
Keduanyabersikapsombongdanmemandangrendah,apalagiyang
memegangtongkatberbentukular.Mukanyayangpenuhkeriputitu
kelihatanpucat,akantetapiselalumembayangkansenyummengejekdan
pandangmatanyasepertipandangmataseorangbangsawanmelihat
pengemis.Dengangerakanmulutyangkeduaujungnyaditarikkebawah,Si
TongkatUlariniberkata,

"InikahorangmudasombongbernamaTanHuiyangtelahmembunuhdan
menghinaanakbuahKhongsimKaipang?"Sambilberkatademikian,ia
menggoyanggoyangkantongkatnyaberbentukularitudidepandadadengan
gerakanpenuhaksi!

Akantetapipengemiskeduayangmempunyaikepalabesarsekali,sikapnya
biarsombongnamunlebihsungguhsungguhdanberwibawa.Iaberkata

dengansuaramembayangkanketinggianhati."HuikiamengTanHui!
Setahunyanglalukaumenggunakankelemahanbekaspangcu(ketua)kami,
mengandalkankepandaianuntukmembunuhdanmenghinaanakbuahkami.
Sekarang,kamitelahmempunyaipangcubaruyangtidakmaumembiarkan
KhongsimKaipangdihinaorang.Olehkarenaitu,kalaukaumenghendaki
anakmuselamat,pangcukamimintakaudatangmenghadapkepadabeliaudi
Kanghu!"Setelahberkatademikian,pengemisberkepalabesarini
membalikkantubuhhendakpergi.

"Hehheh,mungkindenganmintamintaampundanmengajakdiaini
menghadapPangcu,kauakandiampuni!"kataSiPengemisBertongkatUlar
yanglalumembalikkantubuhpula,kemudiandenganlangkahdibuatbuatia
meninggalkantempatitu,setelahmeliriklirikkearahLuSian.

TanHuiterkejutsekalidantermenung.KiranyaYuJinTianglosudahtidak
menjadiKetuaKhongsimKaipang,sudahdiganti.Pantastimbulurusanini,
pikirnya.Akantetapi,kemanakahperginyaYuJinTianglo?Dansiapa
penggantinya?IaharuslekaslekasdatangkeKanghudansemuapertanyaan
itutentuakanterjawab.Terhadapsikapduaorangpengemistuaitu,TanHui
samasekalitidakambilpeduli.

BolehjadiTanHuimenganggapmerekaitutidakperludilayani.Akantetapi
tidakdemikiandenganLuSian.Diamasihdapatmenahankesabarannya
melihatduaorangitumemandangrendahTanHui,akantetapiketika
pengemiskurusbertongkatularitumembawabawadiayangjelassekali
mengandungmaksudkotordankurangajar,manamungkinLuSianberlaku
sabarlagi?

"Eh,eh,nantidulu,Lokai(PengemisTua)yangbaik,akumaubicara
denganmu!"DenganlangkahcepatLuSianmengejar.TanHuimengerutkan
keningnya.Sahabatbarunyainibenarbenarseorangwanitayangtidaktahu
bahaya,pikirnya.Melihatikatpinggangputihlebaryangdipakaikeduaorang
pengemisitu,terbuktibahwamerekaadalahpimpinanKhongsimKaipang
dansudahterkenalbahwaparapimpinanKhongsimKaipangadalahorang
orangyangmemilikiilmusilattinggi.Sekelebatansajaiatadidapatmenerka
bahwaSiKepalaBesaradalahseorangahlilweekangyangamatkuat,
sedangkanSiKurusituagaknyaseorangahliberminilmutongkat.Iadapat
mendugabahwaLuSiantentuhendakmencariperkara,makadiamdiamia
merasakuatir,akantetapijugainginsekaliiatahusampaidimanakelihaian
duaorangpengemisitudanterutamawanitayangmenarikhatinyaini.Tadi

iahanyamenaksirkelihaianLuSianmelihatcaraiamenyambitdengan
sumpit,akantetapisesungguhnyahalitubelumdapatdijadikanukuran.
KarenakeinginantahuinilahmakaiatidakmenghalangiLuSian,melainkan
mendekatagardalamwaktukeadaanberbahaya,iadapatmemberikan
pertolongandengancepat.

Keduaorangpengemisituberhenti,SiKepalaBesartidakbergerak,hanya
membalikkantubuhnya,akantetapiSiKurussudahmelangkahlebar
menghadapiLuSiansambilmemutarmutartongkatularnyadan
menyeringai."Nonamaubicaraapakah?"Iamelangkahmajusampaidekat
sekalisehinggaterpaksaLuSianmundurdualangkah.

"Harum...sedap...!"SiPengemismengembangkempiskanhidungnyakarena
memangterciumkeharumanluarbiasaketikaiamendekatiLuSian.

DiamdiamTanHuimendongkolsekaliterhadappengemisitu.Memangia
sendiridiamdiamsudahmenjadiheranketikaiamenciumkeharumandari
tubuhLuSian,akantetapimendengarseruankurangajarituiamerasapanas
dadanya.BenarbenartidakpatutsikapseorangpimpinanKhongsimKai
pangseceriwisitu!

LuSiansengajamelemparsenyummanis,matanyabergerakgerakdengan
kerlingtajam,kemudianiaberkata,"Orangtuayangbaik,kautadibilang
kepadaTanenghiongsupayamengajakakumenghadappangcumuagar
mendapatpengampunan,apaartinyaitu?"

SiPengemistertawahahahheheh."Nonaseorangyangcantikluarbiasa
sepertibidadari,harumsepertimawarhutan.Pangcubarukamimasihmuda,
tentugiranghatinyabertemudenganorangsepertiNona,danmungkin
kemarahannyaterhadaporangsheTanakanmencair."

DidalamhatiLuSianmendongkol.Siapasudimendapatpujiandariseorang
kakekjembelburuksepertiini?Akantetapiwajahnyayangjelitaitu
tersenyummanis."Pengemistua,kauseorangpimpinanKhongsimKaipang
tentulihaidanterkenalsekali.Bolehkahakumendengarnamamuyangmulia
danterkenal?"


SiKuruskegirangan,terkekehsampaikeluarairmatanya."Wah,namakusih
tidakterlalubesarakantetapididuniakangouwtentucukupdikenal,cukup
menggemparkan.JulukankuadalahSincoaKoaitung(TongkatAnehUlar
Sakti)!"

KakekjembelitumengharapkanLuSianmenjadikagum,akantetapiia
sejenaktercengangketikamelihatgadisitubertepuktanganmemuji.Hanya
sejenakiabingungmelihatcaramenyatakankagumsepertiini,akantetapi
hatinyalalumembengkakbesarsakingbangganya."Hebat,KakekJembel,
hebatnamamu!Pantaskaugoyanggoyangselalutongkatmusepertiularitu!
KiranyajulukanmuUlarSakti.Wah,hebat,sepertihalilintarditengahhari
panas!"

Kembalipengemisitumelengak."Sepertihalilintarditengahhari?Wah,baru
sekaliiniakumendengarpujianbegitu."

"Kautahu,bukan?Halilintaryangmenyambarnyambarmengeluarkansuara
keras,takkanmendatangkanhujan!Namamusepertigentongkosong
berbunyinyaring!Sepertiperutkosongkebanyakanangin,makaanginbusuk
pulayangdikeluarkan!"

TanHuitakdapatmenahansenyumnya.Wah,LuSianiniterlaluberani,
terlalubebasdanliar,akantetapijugaterlalu...menarikhati!Sebaliknya,Sin
coaKoaitungmarahbukanmain.Tahutahulahiasekarangbahwaiatelah
dipermainkanolehwanitacantikini.

"Uhuh,bocahkemarinsoreberanikaumemandangrendahtongkatkudan
namabesarku?"

"Ah,samasekalitidak.SincoaKoaitung!Hanyamengingatnamajulukanmu
istimewa,tentukaupunmempunyaikeistimewaanpula."

"Memang,akumempunyaiduakeistimewaan.Pertama,sekalitongkatkuini
bergerak,jiwaseorangmanusiamelayang!Dansekaliakumelihatwanita

sejelitasepertikauini,sekaligushatikulemas!"Ternyatakakekinitidak
hanyalihaijulukannya,jugalihaipulamulutnyasehinggaserentakiamampu
membalas.

NamuniamenghadapiLiuLuSian,gadisyanglincahjenaka,liarganasdan
pandaibicara."Sayangsekali,tuabangkajembel,mulaihariinijulukanmu
akantergantidenganTongkatBuntungUlarBuduk!"Katakatainiditutup
dengangerakantangandan"singgg!"pedangToahongkiamsudahberadadi
tangankanansedangkantangankirinyadisaatitujugasudahmengipatkan
tujuhbatangSiangtokciamyanghanyatampaksebagaikilatansinarmerah
menujusemuanyakearahmukaSiPengemisKurus!

"Aiiihhh!"Pengemisitukagetbukanmain,akantetapiialihai,karenadalam
kegugupannya,tongkatnyasudahdiputarcepatmelindungimukanya
sehinggajarummerahitukenadipukulruntuh.

"Monyettua,makanpedangku!"LuSiansudahmenerjanglagidengan
pedangnya.IamenggunakanIlmuPedangToahongKiamhoat,cepatnya
bukanmain,dahsyatbagaikananginbadai,sesuaidengansifatdannamanya.
Sepertibadaimengeluarkankilatbertubitubi,dalamserentetanserangan
pedangnyasudahmenyambarkearahlimajalandarahberturutturut!

"Eh...orang...!Oh...ting...cringcringcring....!"Limakalipengemisitu
menangkisdengantongkatnya,keringatdinginmengucurmembasahi
mukanyakarenahampirsajaiatakdapatmenahanserbuanhebatitu.
Baiknyailmutongkatnyamemanglihaimakasetelahberhasilmenangkis
limakalisambilmengeluarkanseruankaget,iamelompatkebelakang
menjauhkandiriagarterlepasdaripadarangkaiankilatmenyambaritu.Lu
Sianberdiritersenyummemandangdengansinarmataberseriseri
mengejek.

"UlarBuduk,apakahkautidaklekasberlututmintaampun?"

KalautadinyapengemiskurustuaitutertarikolehkecantikanLuSianyang
berhasilmembangkitkandarahtuanyayangsudahhampirmendingin,kini
kakekitumenjadidemikianmarahnyasehinggaserasadadanyahampir
meledakdaniamengeluarkankatakata.Setelahmenelanludahbeberapa

kali,barulahiaberteriakteriak."Bocahsetan,agaknyakausudahbosan
hidup!"Berkatademikianialalumemutartongkatnyadanmenerjangmaju.
Tongkatnyamenusukdengangerakananehdankarenaujungtongkatyang
bergerakgeraktakmenentuitusukardidugakemanahendakmenyerang.

SejaktadiTanHuimelongokagummenyaksikankehebatanilmupedangdan
ilmumelepasjarumwanitaitu.Kiniiamakinkagumlagisetelah
menyaksikanbetapaLuSianmenghadapitongkatyangdigerakkan
sedemikianlihainyadengancarasembarangandanmainmainsaja.Pedang
ditanganLuSianmembentukgarisgarissegidelapansepertipatkwa.Akan
tetapianehnya,kemanapunujungtongkatpengemisitumeluncur,iapasti
bertemudengangarispedangsehinggatongkatnyaterpentalkembali.

"Hebatwanitaini!"diamdiamTanHuiberpikir.Iamencobauntuk
memperhatikandanmengenalilmupedangitu,namunsiasia.Sifatnya
sepertiPatkwakun,akantetapiadakalanyamiripIlmuPedangPatsian
Kiamhoatyangtersohor,namuninihanyamiripbelakakarenasifatnya
benaramatberlainan.Ilmupedanginianehdanmenyembunyikansifatyang
amatganas.DalamwaktusingkatsajaSincoaKoaitungmerasaikeganasan
inikarenatibatibagarisgarisituberobahmenjadilingkaranberputarputar
dantibatibadarikedudukanmempertahankan,pedangituberobahmenjadi
fihakpenyerangkarenasetiaptangkisandilanjutkandengantusukanyang
kesemuanyamengarahbagianberbahaya.Mulailahpengemisituterdesak
dancelakanya,tangankiriLuSianterusmenerusbergerak,sekalibergerak
menyambarlahsebatangjarummerahyangberbauwangi.Sambaranjarum
dibarengitusukanpedang.SeranganIlmuPedangPatmoKiamhoatciptaan
PatjiuSinongsajasudahhebatapalagikiniditambahdenganserangan
Siangtokciam,tentusajaiamenjadirepotsekali.

"Menarilah,UlarBuduk,menarilah!"LuSianberkatamengejekdan
menyerangmakingencardenganjarumdanpedangnya.Sengajaiamenutup
jalanbawahdenganseranganjarumbertubitubisedangkanpedangnya
merangsangkearahmukasehinggakeadaanpengemisitusepertiseekor
keradikeroyoktawon.Iameloncatloncatmenghindarkankakinyadari
sambaranjarum,sedangkansedapatmungkiniamelindungimukanyadari
ancamanpedangdenganpemutarantongkatnyayangsudahtidakkaruanlagi
gerakannya!

TibatibaLuSianmembentak,disusulteriakankesakitan.Cepatsekalihalini
terjadi,tahutahupengemisiturobohdenganpahatertusukjarumdan

telinganyamenggelindingkedekatkakiLuSiandansekalibacok,tongkat
itupunbuntung!

"Nah,bukankahkausekarangmenjadiTongkatBuntungUlarBuduk?"Lu
Sianmengejek.

KebetulansaatituLuSianberdirimembelakangipengemiskepalabesar,dan
agaknyaiatidaktahubetapadenganpenuhkemarahankakekpengemisitu
sudahmelompatmajudanmengirimpukulandengantangankosongyang
menimbulkananginbersiutan!

"Jangancurang!"TibatibaTanHuiberseru.Tempatiaberdiricukupjauh,
akantetapisekalikakinyamenjejaktanah,tubuhnyaberkelebatcepatluar
biasadandilainsaatiatelahmenangkispukulanjarakjauhyangdilakukan
pengemiskepalabesar.

"Dukkk!"Duabuahlenganyangkuatbertemudanterusmenempel.Alangkah
kagethatiTanHuiketikamendapatkenyataanbetapalengannyaseakan
akanlekatdantakdapatditarikkembali.Iamaklumbahwapengemisitu
mempergunakanlweekangyangamattinggi,makaterpaksaiapunlalu
mengerahkanlweekangnyauntukmelawan.Merekabertandingtanpa
bergerak,hanyakedualengansalingtempel,salingmendorongdengan
pengerahantenagalweekang.Pertandinganmacaminiselalulebih
berbahayadaripadapertandinganilmusilatyangsetiapseranganmasih
dapatdielakkan.Akantetapiadutenagamacamini,yangkalahtentuakan
menderitalukadalamyangamatberbahaya.Ketikamerasabetapatenaga
pengemisitubenarbenaramatkuat,makinlamadorongandantekanannya
makinberat,diamdiamTanHuimengeluh.Kalaumengandalkanilmusilat,
kiranyatakkansukarmengalahkanlawanini,akantetapisekarangsudah
terlanjurmengadutenaga,sukarbaginyauntukmundurlagi.Majupayah,
mundurberbahaya!Terpaksaianekatdanmengerahkanterustenaga
dalamnya.

"Koko,mengapabeginisabarmelayanidia?"TibatibaLuSianberkatahalus
dibelakangTanHuisambilmenepukpundakpendekaritu.TanHuikaget.
Tepukanitubiarpunperlahannamundapatmengganggupengerahantenaga
lweekangnya,karenatepukanituagaknyamengarahpunggungdekat
pundak.Namununtukmenghindarkandiritakmungkin.Celaka,pikirnya,

apakahLuSianinihendakmencelakaiaku?Tapisuaranyabegitumerdu,
panggilannya"koko"begitumesra.

"Plakkk!"BenarbenarLuSianmenepukpunggungnya,tempatdimanahawa
sinkanglewatdanmenjuruskelengannyayangmenempeldenganlengan
lawan.Akantetapianehnya,tenaganyabukannyabuyarmelainkanmenjadi
makinkuatdantahutahukakekberkepalabesaritumencelatkebelakang
sampaitigameterjauhnya,lalubergulinganbeberapakalibarumeloncat
berdiridenganmukapucat!

"Kalianyangcurang!!"Kakekitumemakidanbegitukeduatangannya
bergerak,iasudahmenyambarsebuahbatubesardisampingnyadan
melontarkannyakearahTanHuidanLuSian.Batuitubesarsekali,beratnya
tentutidakkurangdarilimaratuskati,akantetapitidakbegitumudah
dilontarkansepertiorangmelontarkansekepalbatusaja!

Hebatseranganini,karenajarakdiantaramerekahanyaempatmeter
sedangkanbatuitumenyambaramatcepat.LuSianberserukerasdan
tubuhnyalaluiabantingkebelakang,terusiabergulinganmenjauhitempat
itu.IamelihatdenganpenuhkekagumanbetapatubuhTanHuimencelatke
depanagaktinggidantepatpendekarituhinggapdiatasbatuyang
menyambarlewat,sepertiseekorburungsajagerakanini,kemudiania
"menunggang"batuitudanketikabatujatuhketanah,iapunmeloncat
turun!

"Wah,kalauakumemilikiginkangsepertiitu,barulahpuashidupku!"Tanpa
terasalagiLuSianberserupenuhkekaguman.

Kakekberkepalabesaritutelahmenderitalukadalam.Iamenjuralalu
berkata,"Huikiameng,kepandaianmudantemanmumemanghebat.Akan
tetapikalaukauberanimendatangitempatpangcukamidiKanghuuntuk
menerimaputerimuataumenerimakematiamu,barulahkamibenarbenar
kagum!"Ialalumenghampiritemannyayangmasihmerintihrintih,dan
menyeretnyapergidarisitu.

AdikLuSian,hebatbukanmainkepandaianmu!Benarbenartakpernah
kusangka.Kiamhoatmuanehdanhebat,adapuntenagalweekangmu...ah,

benarbenarakusepertitidakbermatataktahubahwaakuberhadapan
denganseorangpendekarwanitayangsakti!"

LuSiantersenyum,girangsekalihatinya."Ah,TanHuiKoko,mengapakau
begitumemujisetinggilangit?Kalaumaubicaratentangkelihaian,kaulah
orangnya.Terutamasekaliginkangmu,benarbenarmembuatakutunduk
dankagum.Kalausajaakudapatmemilikiginkangsepertiitu,ahh..alangkah
akanbahagiahatiku."

"Bagiseorangsepertikauini,AdikLuSian,tidakadalagiyangtakmungkindi
dunia.Apasukarnyamempelajariginkangbagikauuangsudahmampu
mempelajariilmusilatsehebatitu?"

"Benarkah?Benarkah,Kakakyangbaik?Kausukauntukmengajarkan
ginkangmukepadaku?Ah,terimakasih...kaubaiksekali,baiksekali..."saking
girangnyaLuSianmemeganglenganTanHuidengankeduatangannya.
Sejenakmerekaberdirisepertiitu,matasalingpandang,dandidalamhati
masingmasingmakintertarik.Semenjakduatahunyanglaluisterinya
meninggalduniakarenasakit,TanHuihiduppenuhdengankesunyian.Hal
itubiarpunamatmendukakanhatinya,namundapatiatahan,karenaTanHui
adalahseorangjantanyangberbatinkuat.Tidakmudahhatinyatergodaoleh
kecantikanwanita,makaselamainiiapuntinggalmenduda,sedikitpuntidak
pernahmenolehkearahwanitalain,menekunikesunyianhidupnya.Akan
tetapipertemuannyadenganLuSianiniadalahluarbiasa.Wanitainiluar
biasacantiknya,luarbiasapulakepandaiannya.TidaklahherankalauTan
Huimenjaditertarik.Hatiseorangkakekpendetasekalipunmungkinakan
tergetarkalaumelihatLuSianyangcantikjelita,yangsemerbakharum,
berlagakmemikathati.BagiTanHui,LuSianmerupakanwanitayangamat
menarik,apalagikalaudiingatbahwamendiangisterinyaadalahseorang
wanitalemah,berbedasekalidenganLuSianiniyangdalamhalkepandaian,
tidakberadadisebelahbawahtingkatnyasendiri!

"Bagaimana,Koko?Tentukaumaumengajarkuginkang,bukan?"

SudahberadadiujunglidahTanHuiuntukmenyanggupi,akantetapi
mengingatbahwailmupedangdanilmuginkangnyaadalahkepandaianyang
merupakanilmuturunan,iamerasaagakmeragu."Akutidakkeberatan...eh,

tapi...ilmuitubelumpernahditurunkankepadaorangluar...eh,maksudku,
ituadalahilmuturunan..."

LuSianyangmasihmemeganglenganTanHui,merapatkantubuhnya
sehinggaTanHuiterpaksameramkanmatakarenakeharumanyang
menyengathidungnyamembuathatinyaberguncangkeras."Apakahkau
tidakmaumenganggapakuorangdalam...?"Suaranyamerdulirihseperti
berbisik.

Padasaatitu,sudahbanyakorangberkumpulkarenataditertarikoleh
keributandidepanrumahmakan.Melihatini,TanHuisegeraberkata
perlahan.

"Moimoi,takbaikbicaradisinisepertiini.Dimanakahkautinggal?Marikita
bereskanperhitungandenganrumahmakandulu."

"Akutinggaldipenginapansebelahrumahmakan.Biarkanakuyang
membayar,Tankoko..."

Akantetapisebelummerekamemasukirumahmakan,serombonganorang
kelihatanberlarimendatangi.Pakaianmerekaadalahpakaianahlisilat,
sepertiyangbiasadipakaiolehorangorangyangpekerjaannyapengawal
atautukangpukul.AkantetapibegitutibadidepanTanHui,tujuhorangitu
segeramenjatuhkandiriberlututdansetelahdekattampaklahbahwa
merekaadalahparapiauwsu(pengawalbarangberharga)yangmukanya
penuhdebudankeringat,bahkandiantaramerekaadayangterluka
sehinggapakaianmerekaberlumurdarah.

"Tantaihiap(PendekarBesarTan),mohonsukamemberipertolongan
kepadakamiparapiauwsuyangcelaka....!"Seorangdiantaramerekayang
tertuadanpundaknyaterlukabacokan,segeraberkatadengansuarapenuh
permohonan."Kebetulansekalikamiyangbercelakamendengarakan
kehadiranTaihiapdisini,makakamisegeramenghadapTaihiapuntuk
mohonpertolongan.KalauTaihiaptidaksukamenolong,berartikami
sekeluargaakanmati...."

TanHuimengerutkankeningnya.Tidakpatutparapiauwsuyangtermasuk
golonganoranggagahbersikapselemahini."Kalianinirombonganpiauwsu
darimanakahdanapayangterjadisehinggakalianmerengekrengekseperti
anakkecil?"tanyanyaberisikanteguran.

"Maaf,Taihiap,kalausikapkamimenjemukanTaihiap.Akantetapikarena
kamisudahputusharapan.Ketahuilah,Tanhiap.Kamidariperusahaan
pengantarbarangHongmapiauwkiok(PerusahaanPengantarKudaAngin).
Kaliinikamiditugaskanmengantarlimapetibarangbarangberhargamilik
seorangpembesaryangpindahtempat,yangkatanyaberhargaribuantali
emas.KarenaperjalananmenujukotaSuikiangbiasanyaaman,kamitidak
merasakuatirapaapa.Ternyata,diluardugaan,dilerengbukititu,hanya
empatpuluhlidarisini,kamidihadangperampok,barangbarangkami
dirampassemua,bahkandiantarakamiadayangtewasdanlukaluka.
Gerombolanperampokituagaknyamasihbarudisana,dipimpinoleh
kepalanyayanglihai.Tantaihiap,haraptuansudimenolongkami,karena
kamitidakmampumerampaskembalilimabuahpetiitupastiperusahaan
kamiakanbangkrut,dankamisemuaakandiseretkepenjara!"

"Kaliantidakbecusmelawanperampok,mengapaberanimenjadipiauwsu?"
TibatibaLuSianmembentakmereka."Memangpiauwsulawannya
perampok,siapakalahharusberanimenanggungresikonya,mengapakalian
ributmerengekrengekmintabantuanoranglain?Taktahumalu!Hayopergi,
janganganggulagi,kamipunyaurusanyanglebihpenting!"

Tujuhorangpiauwsuitukagetsekali.Merekabingungkarenatidaktahu
siapaadanyawanitacantikjelitayanggalakitu.Akantetapikarenamelihat
wanitaituberadadisitubersamaTanHui,merekalalumembentur
benturkanjidatketanahsambilmemohonmohondengansuarapilu.

"SudahbertahuntahunmendengarnamabesarTantaihiapsebagai
pendekarbudimanyangselalumengulurkantanganmenolongmerekayang
menghadapimelapetaka!Kinikamimohondengansegalakerendahanhati..."

"Hemmm,sudahlahjanganbanyakributlagi.Biarkubereskansebentar
urusankecilitu.Dimanaadanyasiperampok?"

"Koko!Kauhendakmemenuhipermintaanmerekayangcerewetini?Bukan
urusankita..."

"Hanyasebentar,Sianmoi.Bukititutampakdarisini,danmembereskan
segalamacamperampokhinaapasihsukarnya?Hanyamakanwaktu
beberapajamjugaberes."

"Akutidaksudimencampuriurusanpiauwsupiauwsutengikini!"LuSian
cemberut.TanHuitersenyum."Biarlahakusendiriyangmengurushalini,
harapkausukamenanti.Taklamaakukembali."

LuSiantidakmenjawab,keningnyaberkerutdanmatanyamemandangke
arahparapiauwsudenganmarah.Kemudianiamembalikkantubuh
memasukirumahmakan.SetelahTanHuipergidengancepatnyadiikutipara
piauwsuyangseakanakanhidupkembalikarenamendapatharapanbesar
tertolong.LuSianlaludengansikapuringuringanmembayarharga
makanan,menyuruhpelayanrumahmakanmengambilalattulils,lalu
ditulisnyabeberapahurufdiataskertasyangkemudiandilipatnyadan
diserahkannyakepadapengurusrumahmakan.

"KalauTanHiapdatang,kauberikansuratinikepadanya.Awas,jangan
sampailupa,suratinisamaharganyadengansepasangtelingamu!"Pengurus
ituyangtadimelihatbetapawanitakoseninimembikinbuntungtelinga
seorangpengemislihai,menjadingeridanhanyadapatmemandangdengan
lidahkeluarketikaLuSiandenganlangkahgesitkeluardarisitu

MengapaterjadikeanehanpadaperkumpulanKhongsimKaipang?Dahulu
perkumpulaniniterkenalsebagaiperkumpulanpengemisyang
mengutamakankegagahandankebaikan,dibawahpimpinanYuJinTianglo
yangterkenalbijaksanadankerasterhadapanakbuahnyasehinggajarang
terjadianakbuahperkumpulaniniberanimelakukanpenyelewengan.

Akantetapai,memangterjadiperubahanhebatsejaktigabulanyanglalu.
SeoranglakilakiberusiatigapuluhtahunlebihbernamaPouwKeeLui,
berasaldaripantaiLautanPohai,datangmembuatgaragara.PouwKeeLui
inibukanorangsembarangan,iamuridseorangsaktiyangbertapadidalam
guaguasepanjangpantaiPohai.SemenjakkecilPouwKeeLuidigembleng

olehpertapainidanmemperolehilmusilatyangtinggisekali.Akantetapi
beberapatahunyanglalu,iatidakdapatmenahangeloranafsunyayang
memangselalumengalahkanbatinnyasehinggaiamenculikdan
memperkosaseorangwanitanelayan,membunuhsuamiwanitaitudan
beberapaorangkeluarganyayanghendakmembelawanitaitu.Gurunya
marahsekali,akantetapidalamcengkeramannafsuiblis,PouwKeeLuiturun
tanganpulaterhadapgurunyayangsudahamattuadanlemahsehinggaia
berhasilmembunuhgurunyasendiri,kemudianmembunuhpulawanitaitu!
Peninggalangurunyaberupakitabkitabpelajaranilmukesaktianiaambil
semuadanpergilahPouwKeeLuimeninggalklanpantaiPohaidengankedua
tanganberlepotandarahpembunuhankejam!Selamabertahuntahunia
memperdalamilmunya,mempelajarikitabkitabdarisuhunya,maka
kepandaiannyamakinmeningkattinggi.

Dalamperantauannya,PouwKeeLuiyangsudahmenjadihambanafsuitu
mengumbarnafsuangkaramurka,mengandalkankepandaiannyauntuk
melakukanapasajademimemuaskandirinya.Merampok,membunuh,
merampaswanita,danmenggangguorangorangkangouwuntuk
mengangkatdiridannamanyasehinggadalambeberapatahunsaja
terkenallahnamaPouwKeeLuisebagaiseorangtokohmudayangganasdan
kejamsepakterjangnya.

Padasuatuhari,yaitutigabulanyanglalu,sampailahPouwKeeLuidiKang
hudaniamendengartentangperkumpulanKhongsimKaipangyang
terkenaldankuat.Dengantertarikiamendatangimarkasperkumpulanitu
dantercenganglahiamenyaksikanbetapakuiltuayangdijadikanpusat
perkumpulan,ternyatadisebelahdalamnyaterdapatperabotperabotrumah
yangcukuplumayandanlengkap.Tertarikpulamelihatbetapakedudukan
ketuaperkumpulaniniamatdihormat,baikolehanakbuahKhongsimkai
pangyangmempunyairatusanoranganggota,maupunolehparapenduduk
sekitartempatitu.Bahkanpembesarpembesarnegerimemandang
perkumpulaninidenganhormat!Makatimbullahniatnyayangbukanbukan
yaituinginmerampaskedudukanketuaKhongsimKaipang!

DengantenangiamendatangikuildiluarkotaKhanghu,dandengan
seenaknyapulaiamenyatakankepadaYuJinTianglobahwaiainginmenjadi
ketuaKhongsimKaipang!Tentusajabelasanorangpimpinanitumenjadi
marah,namunsekaligusmerekaitudirobohkansecaramudaholehPouw
KeeLui!BahkanYuJinTianglosendiriyangtentusajamempertahankan
kedudukan,terutamanamabesarnya,dalampertandinganyanghebat
terbunuholehnya!


Sifatsifatbaikseseorangsukarditirudantidakmudahmenular.Sebaliknya
sifatsifatburukitutanpadiajarkanpunakanmudahditirudanmerupakan
semacampenyakitbatinyangmudahmenular.Setelahmenyaksikan
kesaktianpetualangmudaitu,parapimpinanKhongsimKaipangmautak
mauterpaksatunduk,dankemudian,melihatsifatPouwKeeLuiatauKai
pangcu(KetuaPerkumpulanPengemis)yangbaruinijauhberlainandengan
sifatdanwatakYuJinTianglo,paraanggotaperkumpulaninimenjadi
gembirasekali.Nafsumerekayangselamaberadadibawahpimpinandan
pengawasanYuJinTiangloseakanakantertekan,kinimendapatjalankeluar
danmulailahterjadipelanggaranpelanggaranolehanakbuahKhongsim
Kaipang.Bahkandendamyangselamainiterpaksadisimpansajadidalam
hatiterhadapHuikiamengTanHuikarenaYuJinTianglomalah
menyalahkananakbuahnyasendiri,kinimeluapluapdanketikapara
pimpinanmenceritakankepadaketuabaruitu.PouwKeeLuisegera
mengaturrencanadanmenyuruhparapimpinanyangberkepandaiancukup
tinggiuntukmenculikputeriTanHuiyangbaruberusialimatahundari
rumahpamanbocahitu.HalinidilakukanuntuklangsungpergimencariHui
kiamengTanHui,ketuabaruinimerasadirinyaterlalutinggi!

DemikianlahperistiwahebatyangterjadipadaperkumpulanKhongsimKai
pangdanyangtentusajamengherankanhatiTanHuidanjugaLuSianyang
sudahmendengarakankebesaranperkumpulanitudanketuanya,YuJin
Tianglo.

DapatdibayangkanbetapamarahnyahatiPouwKeeLuimelihatanak
buahnyamendapatpenghinaandariTanHuidanseorangwanitajelita
bernamaLuSian,malahduaorangpembantunyayangiaanggap
berkepandaiancukupyangiautusmenantangHuikiamengTanHui,juga
menerimapenghinaanpula.Iaanggappenghinaanmelampauibatasdan
ketikasorehariituiamengambilkeputusanuntukmencarisendiriTanHui,
tibatibamuncullahLuSianyangmenerobosmasukdenganpedangditangan
danberseru.

"DimanaadanyaYuJinTianglo!AkumewakiliHuikiamengTanHuiuntuk
mengambilkembaliputerinya!"

DidalamkuilituparapimpinanKhongsimKaipangberkumpul,malahdua
orangpengemisyangtelinganyabuntungdanSiKepalaBesaryang

menderitalukadalamjugahadirdisitu.Menyaksikanseorangwanitamuda
denganpedangditanganyangdemikiancantikjelita,sejenakPouwKeeLui
melongoterpesonadankeheranan.IadapatmendugatentuinilahtemanTan
Huiyangtelahmembuntungitelingapembantunya.Iaterheranheran
bagaimanaadaseorangwanitamudayangcantikjelitasepertiinimampu
melakukanhalitu.PouwKeeLuipadahakekatnyabukanlahseoranglakilaki
matakeranjang,namunkaliiniiabenarbenarterpesonadanuntuksejenak
iatidakmampumengeluarkankatakata.Namuniatidakbodoh.Iatahu
bahwaseorang,apalagikalauiawanita,yangsudahberanidengansikap
beginitabahmemasukisaranglawan,tentulahmemilikikepandaianyang
bolehdiandalkan.Kepandaianduaorangpembantunyabukanlahrendah,dan
kalauduaorangpembantunyaitusetelahbertemudenganwanitainipulang
dalamkeadaanterlukacukuphebat,terkenajarumberacunharum,
telinganyabuntungdanisidadanyaterguncangdanterluka,jelasbahwadi
dalamkaipang,kiranyahanyadiaseorangyangakansanggupmenandingi
wanitaitu.Makasebagaiseorangyangberpengalamanluas,iabersikaphati
hati,ingintahulebihdulusiapageranganwanitainidandarigolonganmana.

Akantetapi,begituduaorangpengemisyangkalahdidepanrumahmakan
itumelihatmunculnyaLuSian,merekasudahlantasmemakidan
memandangdenganmatamelotot.Inicukupmenjadiisyaratbagipara
pimpinanpengemisyangjumlahnyaadatujuhoranglagi.Serentakmereka
itubangkitdanmencabutsenjatamasingmasing.Tujuhorangpengemisini
semuaadalahpengemistuadanyangmemilikikepandaiantinggi.Limadi
antaramereka,bersenjatakantongkatmereka,sedangkanyangduaorang
mencabutpedang.

NamunLuSiansamasekalitidaktakut.Dengantangankiribertolakpinggang
dantangankananyangmemegangpedangmenudingkanujungpedangnyake
arahtujuhorangpengemisitu,iamembentak.

"Akutidakadatempountukberurusandengansegalamacamjembeltua
bangka!SuruhYuJinTianglokeluaruntukbicaradenganku!"

Akantetapitujuhorangpengemisitutidakadayangmenjawabataupeduli,
bahkanmerekalalumembuatgerakanmengurungnonayangcantikdan
galakini.LuSianmenjadigemassekalidaniasudahsiapmenerjanguntuk
memberihajaranketikadibelakangnyaterdengarsuarayangjelasdan
nyaring.


"Nona,YuJinTiangloyangkautanyakanitusudahmati."

KagetsekaliLuSianmendengarhalini.Iamemangmendengardaridua
orangpengemisbahwaparaparapengemissudahmempunyaiketuabaru,
akantetapitidakiasangkabahwaYuJinTianglosudahmati.Cepatia
memutartubuhmenghadapiSiPembicarayangbukanlainadalahPouwKee
Lui.Iamelihatsoranglakilakiberusiatigapuluhtahunlebih,tubuhnya
sedang,kumisdanjenggotnyapendek,wajahnyaberkulitkasarakantetapi
tidaklahburukbahkanmendekatitampan.Kelihatannyaoranginilemahdan
tidakmempunyaikepandaianyangtinggi,akantetapisepasangmatanya
mencorongbagaikanmatasrigala.Pakaiannyabiarsederhana,namuntidak
adayangditambal,makaiasamasekalitidakkelihatansepertianggota
pengemis,apalagisepertiketuapengemis.

"Mati...?"LuSianketikamemutartubuhnyaberseru."Ya,mati,"kataPouw
KeeLuidansenyumsinismunculdibibirnya."Tidakkebetulansekali,iamati
melawanaku."

DiamdiamkagetlahLuSian.Siapakira,orangmacaminimampu
mengalahkanbahkanmembunuhYuJinTiangloyangterkenal
berkepandaiantinggi?Takmasukakal!Orangdidepannyainipantasnya
seorangpetanigunung,ataupalinghebatseorangpedagangobatkeliling.

"Hemmmm,"akhirnyaiamendengus,"kausiapakah?"Akantetapipadasaat
itu,tibatibatujuhorangpengemistuasudahserentakmajumenerjangnya.
TerpaksaLuSianmemutarpedangnyadanmembalikkantubuhmenghadapi
merekayangsudahmengurungnya.IasegeramenggunakanjurusDelapan
IblisMenahanHujandariIlmuSilatPatmoKiamhoat,sekaligusia
menangkisdatangnyahujansenjata,bahkansekaliguspuladapatbalas
menyerang!Terdengarsuaranyaringberadunyasenjatadandiantara
berdentinganiniLuSianmendengarorangitutertawadanberkatadengan
nadamengejek.

"NamakuPouwKeeLui,Nona,danakulahsekarangKetuaKhongsimkai
pang!"

LuSianmarahsekalikarenaiakinidapatmendugabahwaketuabaruyang
kelihatanlemahituamatcurang.Tentutadiselagibicaramemberiperintah
kepadaparapembantunyauntukmenyerbunya,menggunakankesempatan
selagiiaagakjengah.Baiknyaiadapatmenghindarkandiridariserangan
mendadakitudankemarahannyameluapluapketikaiamemaki,"Pengecut
tengik!KalautidaklekasdibebaskanputeriTanHui,akankubasmihabis
KhongsimKaipanghariini!"

PouwKeeLuimemperhatikangerakanpedangnonaitudandiamdiamia
terkejutdanherankarenaiasamasekalitidakmengenalgerakanilmu
pedangyangmiripPatsianKiamhoatitu.Iasudahberpengalamandan
bolehdibilangmengenalilmupedangdarigolonganmanapun,baikdari
partaibersihmaupundarigolonganhitam.Akantetapiilmupedangyang
dimainkannonainisamasekaliasingbaginyadaniaharusakuibahwailmu
pedanginihebat!

Tibatibatedengarsuara"wessswessss"beberapakalidan....Seorangdemi
seorangpengemistuayangmengeroyokLuSian,terjungkalrobohkarena
merekamerasakakimerekamenjadilumpuhsecaramendadak.LuSian
sendiritidaktahumengapamerekaitupadarobohdengansendirinya,maka
iatidakmaumengotoripedangnyadenganlawanyangrobhbukanolehdia.
Denganherandiahanyamenambahtendangansajayangmembuatamereka
robohmencelatkeluardariruangan,hirukpikikmerekamemakidan
menyatakanrasaheran.

"Ilmusiluman....!""Diabukanmanusia!"Tujuhorangpengemisitumemaki
maki.AkantetapiPouwKeeLuimenjadikagetbukanmain.Matanya
mengerlingkekiridaniamelihatsebuahkantungbesar,sepertikarung
tempatberas,bersandardisudutkiriruanganitu,dibelakangpatungBudha.
Iatahubetulbahwatadinyatakpernahadakarungsepertiitu.Tentudari
karungitulahdatangnyahawapukulanyangmembuatparapembantunya
tadiroboh,makaiaberlakuhatihatisekali.Gadiscantikjelitaitusudahlihai
ilmupedangnya,danmasihmempunyaipembantuyangdemikianhebatilmu
pukulannyadarijarakjauh.Iaharusmembikinwanitainitidakberdaya,baru
iaakanmenghadapitokohanehyangbersembunyiitu.PouwKeeLui
memangcerdikdanjugabanyakakalbulusnya.Kinidenganwajahtersenyum
danpandangmatakagumiamelangkahmajumenghampiriLuSiansambil
menjuradanberkata.

"Lihiapbenarbenarhebatsekali,membuatorangkagum!"Akantetapiia
menjurabukansembarangmenghormatkarenadiamdiamiamenggunakan
tenagadalamuntukmelancarkanpukulanyangamatkuat.LuSiankaget.
Tentusajaiasudahbersiapsediadansudahpulamendugabahwaketuabaru
KhongsimKaipanginimungkinmelakukanserangangelapberselimut
penghormatan,akantetapiiasamasekalitidakmengirabahwatenaga
serangangelapituakansehebatini.Iamerasadadanyasesak.Cepatcepatia
mengerahkantenagauntukmelawandorongantenagayangtaktampakitu,
danlegalahhatinyabahwaiaberhasilmendorongmundurhawapukulan
PouwKeeLui.Akantetapipadasaatkeduanyabersitegangmengerahkan
tenagadanpadasaatLuSianmerasalegakarenamengirabahwatenaga
dalamnyadapatmenolakmundurlawansehinggaperasaaninimembuatia
agaklengah,tibatibatangankananPouwKeeLuimenyambarkedepandan
tahutahulengankiriLuSiansudahkenadicengkeram!

LuSianterkejutbukanmain,takpernahmengiralawaniniselicikitukarena
biasanyaorangyangsalingmengadutenagalweekangsepertimerekaitu,
samasekalitidakmengandunglainpikiranuntukmelakukanserangangelap
sepertiyangdilakukanketuapengemisini.Dicengkramlengankirinya,Lu
Sianmerasasakitsekali,seakanakandaritelapaktangankananPouwKee
Luikeluarapiyangmengalirmasukmelaluipergelangantangannyayang
dicengkram.Iakagetdanmarah,lalumenggerakkanpedangditangan
kanannyadibacokkankearahmukalawan.

Namuntenagabacokaniniberkurangkarenaiamerasatangankirinyasakit
sekali.AgaknyaSiKetuaPengemismenambahtenagacengkeramannya.
BegituhebatnyarasanyerisehinggabacokanLuSiantidaklahsehebatyang
iainginkan.Dengantangankirinyayangdibukajarijarinya,PouwKeeLui
menangkis,tepatmengenaitangankananLuSianyangmemegangpedang.
BegitukerastangkisaninisehinggaterpaksaLuSianmelepaskanpedangnya
yangmeluncurkesebelahkanannya,kearahkarungyangbersandardisudut
belakangarca!Inisajasudahmembuktikankehebatantenagadan
kepandaianPouwKeeLuiyangsekaligussambilmenangkisserangan
pedang,dapatmembuatpedanglawanmenyerang"karung"itu.

Tepatsepertiyangdiduganya,karungitubukanbendamatiKarenatibatiba
karungitumencelatkeatasdanpedangToahongkiamyangmenyambarnya
ituterpentaldanmenancappadalenganpatung.Karungitusendirisetelah
jatuhdiataslantai,memballagikeatasdanhinggapdiataskepalaarcaitu,
bergoyanggoyangakantetapitidakjatuhkebawah.


Sementaraitu,sejenakLuSianterkejutsekaliolehkelihaianketuabaru
KhongsimKaipangini.Namuniasegeramengerahkankhikang,tubuhnya
merendahdantangankanandenganjariterbukamenghantampusarlawan
sambiltangankirinyayangmasihdicengkramituditarikkeras.

Hebatsekaliseranganyangbersifatganasini,seranganmautdenganpukulan
dariilmusilatSincoakun(IlmuSilatUlarSakti)ditambahpengerahan
tenagasaktidansuarateriakanyangmengandungkhikang.PouwKeeLui
jugakaget,terpaksamelepaskanpegangannyadanmencelatmundur.LuSian
sudahmenyambarpedangnyayangmenancapdilenganarca,dengan
kemarahanmeluapiasudahsiaplagimenghadapilawannyayangtangguh,
tangankirinyadiamdiammengambilsegenggamSiangtokciam.

PouwKeeLuikagummenyaksikankepandaianLuSian.Akantetapiiatahu,
bahwamenghadapigadisjelitaini,iatakkankalah.Yangmembuatiaragu
raguadalahsetankarungitu,yangiabelumketahuisiapa,bahkanbelumia
ketahuiapakahisinya,manusia,binatang,ataukahsetan?Akantetapiia
dapatmendugabahwayangberadadalamkarungitumemilikikepandaian
yangamattinggi,lebihtiggidaripadakepandaiannonaini,bahkanbelum
tentuiasendirimampumenandinginya.Melihatmunculnyatokohrahasiaini
tepatpadawaktuLuSiandatangmewakiliTanHui,KetuaKhongsimKai
panginimenjadicurigadaniaberlakulebihhatihati.Sepertibiasa,Pouw
KeeLuiorangnyacerdik,dapatmelihatgelagatdantidakmausembrono.

"Tahandulu,Nona!"iaberserumelihatlawannyasudahsiaphendak
menerjangnyalagi,bahkansiapdenganjarumjarumrahasiaditangankiri.
Ketikaiamemeriksalukaakibatjarummerahyangwangiitu,iasudah
terherandanmendugaduga,darigolonganmanawanitacantikyang
menggunakanjarumberacunharumdanberwarnamerah.

LuSianjugabukanseorangbodoh.Iatahubahwaketuabaruyangmasih
mudainibenarbenaramatlihai,daniamasihbelumtahupulaapakahatau
siapakahadanyakarungyangdapatbergerakanehbahkanyangtidak
termakanolehpedangnya,yangdapatmengeluarkanhawapukulan
membikinrobohparapimpinanpengemisyangmengeroyoknyatadidan
sekarangmasihbergoyanggoyangdiataskepalaarca.Menghadapiseorang
sepertiPouwKeeLui,iatidakbolehberlakunekatdansembrono.Makaia
punmenahanserangannya,memandangdenganmulut,hatinyamasih

mendongkolkarenapergelangantangankirinya,masihterasanyeribekas
cengkeramanPouwKeeLuiyangkuat.

"Nona,terusterangsaja,diantarakaudanakutidakterdapatpermusuhan
apaapa,bahkanselamanyabarukaliinikitasalingjumpa.Urusanantara
kamidanHuikiamengTanHuiadalahurusanperkumpulanyangkupimpin,
bukanurusankupribadi,melainkanurusanKhongsimKaipang.Olehkarena
itu,untukmenghindarkankesalahpahaman,bolehkahkamibertanya,
siapakahNonayangdatangmewakiliTanHui,darigolonganmanadanapa
sebabnyamewakiliHuikiamengTanHuiyangtidakberanidatangsendiri?"

LuSiantersenyummengejek.Setelahiamendapatkenyataanbahwaketua
baruiniseoranglihai,puladisitumasihbanyakterdapatpimpinanKhong
simKaipangyangjugatidakbolehdipandangringankalaumerekamaju
mengeroyok,perluiamempergunakannamaBengkauw.Makajawabnya
dengansuaralantang.

"Darigolonganmanadatangku,takperlukusebutsebutkarenaterlampau
besaruntukdibandingkandenganperkumpulansegalamacamjembelbusuk.
Akantetapikalauhendakmengetahuinamaku,akuadalahLiuLuSian,
adapunAyahkuadalahPatjiuSinongLiuGan..."

"Bengkauwcu(KetuaBengkauw)...??"PouwKeeLuimemotongcepatdan
kaget."Betul.Nah,kaumaubicaraapalagi?"LuSianberkatadengansuara
angkuh."AkumendengarbahwaputeriBengkauwcutelahmenikahdengan
Kamgoanswe...?""Sekarangtidaklagi!"LuSiancepatmemotong."Nah,
sekarangkaumauserahkanputeriHuikiamengataukitalanjutkan
pertandingan?"

PouwKeeLuitersenyum.TentusajaiatidaktakutmenghadapiLuSian.Akan
tetapisetelahiamengetahuibahwawanitainiadalahputeriBengkauwcu,
inilainlagisoalnya!TentusajaiatidakbolehmainmaindenganPatjiuSin
ongLiuGan,ketuadariBengkauw!Tidaknantiiamaumengorbankandiri
untukmembelaanakbuahKhongsimKaipang,perkumpulanpengemisyang
barusajaiapimpin.Iamerebutkedudukanpangcubukankarenaiaterlalu
mencintaparapengemis.

"Ah,kiranyaputeriBengkauwcu!Diantarakitaorangsegolongan,perluapa
terjadipertengkarantiadaartinya?"

"Kitabukansegolongan!Danjangankiraakudatanguntukmengemis
kebaikanmu.Akubukanpengemis!"

KembaliPouwKeeLuitersenyum.Tidakterasasakithatinyakarenaia
sendiripuntidakmerasasebagaipengemisbiarpuniamengepalai
perkumpulanpengemis.AkantetapiparapimpinanKhongsimKaipang
melototkanmata,karenamerekasebagaitokohtokohpengemismerasa
terhina.

"BiarlahkukembalikananakHuikiameng,karenamengingatpersahabatan
denganPatjiuSinong!"Sambilberkatademikian,PouwKeeLuimenolehke
araharcadanalangkahkagetnyamelihatbahwasetankarungtadisudah
tidakberadalagiditempatitu.Entahkemanaperginya!Iameresaherandan
penasaran.Dengankepandaiannyayangtinggi,bagaimanaiasampaitidak
dapatmelihatperginyamehlukanehdalamkarungitu?Iamendugabahwa
tentukarungituterisimanusiasaktidariBengkauwyangterkenaldengan
tokohtokohnyayangsakti.Iamenghelanapas.Baiknyaiaberlakuhatihati.
Kalauiasampaiberlakucerobohdanmelanjutkanpermusuhandengan
wanitaini,biarpuniaakandapatmenangkanLuSian,tapitentuiaakan
berhadapandengantokohtokohBengkauwdantentusetankarungitu
seorangtokohBengkauwyangakanmembantuLuSian.

Iamemberiisyaratkepadaseoranganggotakaipangyangcepatmasukke
belakangkuilitudantaklamakemudianorangitudatangkembalimenuntun
seoranganakperempuan.Anakituberusialimatahun,wajahnyacantikdan
masihkecilsudahtampaksifatkegagahannyakarenaanakitutidak
menangis,hanyadengansepasangmatanyayangbeningmemandangkearah
LuSian.

LuSiantersenyumkepadaanakitu."Anakbaik,marikauikutakupulang
menemuiAyahmu."Akantetapianakitudiamsaja,bergerakmajupuntidak,
hanyamemandangdenganpenuhpertanyaandanraguragu,agaknyatidak
percayakepadaLuSian.AkantetapiketikaLuSianmemondongnya,anakitu
punmenurutsaja,tidakmembantah.


"Nah,sudahberesurusankita,akupergiPouwpangcu!"kataLuSiansambil
melangkahkeluar.

"HarapsampaikanhormatkukepadaBengkauwcu!"kataPouwKeeLui
tanpamempedulikansikapparapembantunyayangkelihatanpenasaran.
SetelahLuSianpergijauhtaktampakbayangannyalagi,barulahPouwKee
Luimenghadapiparapembantunyasambilberkata,suaranyakeren.

"Kalianmauapa?""Pangcu,sudahbanyakanakbuahkitacelakaolehwanita
itu,pula,apakahkematiananakbuahkitaditanganTanHuiharusdidiamkan
saja?Bukankahhalini,biarpunkamitahubahwaPangcusengajamengalah,
akandipandangolehduniakangouwbahwakitatelahdikalahkanolehTan
Huidanseorangtemannyasilumanbetina?BukankahKhongsimKaipang
akanmenjadibahantertawaandan..."

"Desss!"PouwKeeLuimengayuntangannyadanSiPembicaraitu,seorang
pengemistua,jatuhtersungkur,giginyayangtinggalbuahitumeloncat
keluardarimulutnyayangberdarah.

"kautuabangkatahuapakah?Kaliantidaktahuorangmacamapakahakuini
sehinggamudahdikalahkanolehTanHuidanwanitaitu?Akantetapikalian
harusmenggunakanakalcerdik,tidaksepertikerbaugilaasalberani
menerjangsajatanpaperhitungan.ApakahkaliantidaktahubahwaBeng
kauwcuadalahperkumpulanagamayangamatbesardanberpengaruh,
menjaditulangpunggungdariNancao?KetuaBengkauwadalahKoksu
NegaraNancaoyangdalamsedetikbisamengumpulkanlaksaanorang
tentara!KitaKhongsimKaipangsamasekalibukanlahlawanBengkauw,
sepertianakkijangmelawanharimau!ApakahkekuatanKhongsimKaipang
yangduludipimpinolehseorangtuabangkalemahmodelYuJinTianglo?
Phuh,hanyaduaratusanorang!Sebelumkitamenjadibesardankuat,jangan
bertingkahhendakmenentangBengkauwdenganjalanmencelakaiputeri
ketuanya.Sungguhtololperbuatanbegitu,berartibunuhdiri!"

Tercengangparapimpinanpengemis.Barusekarangmerekamendengar
keteranganyangbegitubanyakisidanalasannya.Makintertarikmerekadan
kagumakanpandanganketuabaruiniyangluas.


"KamimentaatisegalaperintahPangcu.Mohonpenjelasan."KataSiKepala
Besar.PouwKeeLuitertawabergelak."Diseluruhduniaini,entahberapa
banyaknyapengemismacamkalianyangsesungguhnyamerupakankekuatan
yangbesar.Akantetapikalianhanyaberpisahpisahsecaraberkelompok,
merupakankaipangkaipangyangtidakadaartinya.Kalianlihatsaja,aku
akanmenaklukkansemuakaipangdiseluruhnegeri,denganKhongsimKai
pangmenjadigolonganteratas.Setelahitu,barulahkitamenjadikuat,dengan
anakbuahyangpuluhanribuorangbanyaknya.Barusetelahitu,Bengkauw
danyanglainlaintakusahkitapandanglagi!Hahaha!"

Parapimpinanpengemismenjaditerkejutdankagum.Memangtakpernah
merekamemikirkanhalini,dandenganketuasepertiPouwpangcuini,
agaknyaniatitubukanmimpibelaka.DahuluketikaYuJinTianglomasih
menjadiketuamereka,perkumpulanKhongsimKaipangsudahterkenal
palingkuat.ApalagiPouwpangcuinikepandaiannyajauhmelebihiYuJin
Tianglo!MakamerekalalutundukmendengarkanuraianPouwKeeLui
tentangrencananyahendakmenundukkanparakaipang,menjatuhkanketua
merekadankalauadaketuakaipangyangtidaktundukakandibunuhnya.

Sementaraitu,sambilmemondonganakperempuanHuikiamengTanHui,
LuSianberlaricepatmempergunakanginkangnyamenujukembalikedusun
yangterletaktigapuluhlilebih,dimanaiameninggalkanpakaiannyadi
rumahpenginapan.Anakperempuanitutidurdalampondongannya.
Menjelangtengahmalam,sampailahiadidusunitu,terussajaialangsung
menujukepondokpenginapandenganniatmenantidisitusampaiTanHui
datang.

Akantetapipadasaatitu,iamelihatbanyakorangdiruangandepan
penginapan.KiranyaTanHuibarusajakembalisetelahmenyelesaikan
bantuannyapadaparapiauwsu.Pendekariniberhasilmengalahkanpara
perampokdanmerampaskembalibarangbarangberhargayangmenjadi
tanggunganparapengawal.DengancepatLuSianmenyelinapketempat
gelapdanberindapindapmenghampirirumahpenginapan.Iatidakdapat
melihatjelas,akantetapidapatmendengarpercakapanmereka.Terdengar
suaraseoranglakilakiyangparau,danmudahdimengertibahwalakilakiitu
sedangmengomeliTanHui,karenaucapannyabegini.

"Dasarkauyangtidakmentaatinasihatorangtua!Kalauduludulukausuka
menikahlagidengangadispilihanku,tentukautidakakanmerantau
meninggalkananakmusehinggatakkanterjadiurusanini!Kautahusendiri
betapaLianji(AnakLian)amatmencintaSiokLan,dandiamasihterhitung
saudarasepupumendiangisterimu.Tidakakanadawanitayanglebihtepat
daripadaSiokLanuntukmenjadiibuLianji..."

"Paman,harapjanganterlalumemarahikakakTanHui,diasedang
menguatirkananakLian..."terdengarsuarawanita,suaranyamenggetar
penuhperasaandantibatibaLuSianmenjadicemburusekali.Ketikaia
mengintai,dibawahsinarlamputampaklahseoranglakilakituadanseorang
gadiscantikdidalamruanganitu,masihadabeberapaoranglainyang
berpakaianpiauwsu.AdapunTanHuidudukmenunjangdagudiatasbangku.

Setelahmenariknapaspanjangberkalikali,TanHuiakhirnyameloncat
bangundanberkata,"Akuharusmenyusulnyasekarangjuga!Oranglain
berusahamenolongAnakku,bagaimanaakubisatinggaldiamsaja?"

"Kauterlukadanlelah,manabolehpergilagimenghadapilawantangguh?
Tunggusampaibesokpagijugabelumterlambat."Katasuaraparau.

"AkantetapiLauwko,NonaLupergiseorangdiri,danKhongsimKaipang
amatberbahaya,banyakorangnyayangpandai."

Padasaatitu,terdengarsuaraanakkecilberteriak."Ayah...!Ayah...!"Dan
anakperempuanyangtadidigendongLuSianmerontadaripondonganlalu
larimasuk.

"Lianji...!"Seruaninisekaliguskeluardarimulutmerekayangberadadi
ruangan,disusultangisseorangwanitayangmemelukanakitu.

"Lianji!SyukurkepadaThianbahwakauselamat,Nak...""BibiLan...!"Anak
itumenangisdalampelukangadiscantik,sedangkantanHuiyangsudah
meloncatdekatmembelairambutkepalaputerinyadenganwajahberseri.

KemudianTanHuimenghadapkearahpintudanberkata,"AdikLuSian,
silakanmasuk!"

Akantetapitidakadaorangyangmasuk,tidakadasuara.TanHuiterheran
dancepatmeloncatkeluar.IamelihatbayanganLuSianterhuyunghuyung
keluardarihalamandepan.

"AdikLuSian...!"TanHuimengejardaniaberserukagetketikamelihattubuh
nonaitutergulingroboh.Cepatiameloncatdekatdanmemondongtubuhitu.
"Kau...terluka...?"bisiknya.

SambilmerintihkesakitanLuSianberkatalirih."...punggungku...terkena...
jarumberacun...!"Laluiamenjeritdanpingsan.

KagetlahsemuaorangmelihatTanHuidatangmemondongtubuhseorang
wanitacantikyangpingsan."InilahNonaLuSianyangtelahmenolongLianji
danmembawanyapulang.Akantetapiiaterlukaparah,terkenaracun.Lauw
ko,harapsukamenjagadanmengantarpulangAnakLianlebihduluke
rumah,biarAdikSiokLanmenemaninya.AkuharusmengantarNonaLuSian
inikeseorangahlipengobatanracun,sekarangjuga!"

OrangyangsuaranyaparauituadalahkakakdarimendiangisteriTanHui.
MelihatTanHuimemondongtubuhseorangwanitacantiksepertiitu,ia
mengerutkankeningnyadanberkata."Mengapasusahsusah?Apakahtidak
lebihbaikdirawatdipenginapansinilalumemanggiltabib?"

"Ah,kautidaktahu,Lauwko.Lukajarumberacunamatberbahaya,dan
hanyaahliahlisajayangdapatmengobatinya.Sudahlah,Nonainitelah
menyelamatkananakkusampaimengorbankandiri,bagaimanaakudapat
ragutagulagiuntukmenolongnya?HarapLauwkosukamenjagaLianjibaik
baik,danAdikSiokLan,akumohonbantuanmumenemanikeponakanmu."
Setelahberkatademikian,sambilkedualenganmemondongtubuhLuSian
yanglemas.TanHuiberkelebatdansebentarsajaiasudahberadadiluar
rumahpenginapan.

"Tantaihiap,sekalilagikamimenghaturkanterimakasihatasbantuanmu
danmaafkankamiyangtidakmampubalasmenolongTaihiapyang
menghadapikesukaran."Seorangdiantaraparapiauwsuituberteriak,
namunTanHuitidakmempedulikanmereka,dengankecepatanluarbiasaia
telahmenggunakanginkangnyauntukberlaricepatmeninggalkandusunitu.
Setengahmalampenuhiaberlaricepat,bahkanpadakeesokanharinyaia
masihkelihatanberlarilaricepatkeluarmasukhutandandusun.Setelah
mataharinaiktinggi,TanHuimemasukisebuahdusunyangsunyidantiba
tibaiamendengarLuSianmengeluhdanTanHuigirangsekalikarena
tadinyaiamerasakuatirmelihatLuSiantidakpernahbergerakdalam
pondongannya,danwajahnyapucat.

"Bagaimana,Sianmoi?Sakitsekalikah?"Iaberhentisambilmemandang
wajahorangdalampondongannya.

LuSianmembukamata,mengeluhlagiperlahan,lalumengangguk."TanHui
Koko,kauhendakbawaakukemanakah?"

"DiLembahSungaiYangcebagianselatan,adaseorangahlipengobatan
racunyangtinggaldikotaIkiang.Kalauakuberlaricepat,dalamtigahari
akansampaidisana,dankautentuakantertolong."

LuSianmenggelengkepalasambilmengerutkanalisnyayanghitampanjag
danbagusbentuknya."Percuma,Koko,akanterlambat..."

KagetsekaliTanHuimendenagarhalini,iaseorangahlipedangdanahligin
kang,tidakbanyakmengetahuitentangsenjatasenjataberacun,makaia
menjadikagetdangugup."Ah...kalaubegitu...bagaimanabaiknyaMoimoi?"

SejenakLuSiandiamsaja,berpikir,lalubertanya."TanHuiKoko,mengapa
akumembingungkankeadaanku?Kalauakusampaimatipunkautidakakan
rugiapaapa!"

"Ah,jangankaubilangbegitu,Moimoi.Kautelahmengorbankandiriuntuk
menolongputeriku.Akubersediamengorbankannyawauntukmembalas
budimuyangamatbesaritu."

"Hemm,jadihanyakarenainginmembalasbudi?Andaikataakutidak
menolonganakmu,tentusekarangkausudahtinggalkanakumatikeringdi
pinggirjalantanpapedulisedikitpun,bukan?"

"Ah...eh,bagaimanapulaini?Sianmoi,jangankauberpikiranbegitu!
Biarpunkitabarusajaberkenalan,akantetapiaku...akuamatkagumdan
sukakepadamu.Sudahlah,untukapabicarasepertiini?Sekarangyangpaling
penting,bagaimanaharusmembebaskanmudaripadabahayaracun.Sian
moitadikaubilang...dalamtigahariterlambat.Bagaimanakaubisabilang
begitu?Apakahkaumengertitentangpengaruhracun?"

"Akutahu,bahkanakumengertibagaimanacaranyamengobatilukakarena
jarumberacunini.Akantetapiakusangsiapakahkausudimelakukannya
untukku.""Wah,bagus!!Tentusajaakusukamenolongmu,biarpununtukitu
akuharuskorbankanapajuga.Moimoiyangbaik,lekaskaukatakan
bagaimanaakudapatmenyembuhkanmu!"GirangsekaliTanHui,halini
dapatdirasakanolehLuSianyangmerasabetapakedualenganlakilaki
gagahitumemeluktubuhnyamakinerat.DiamdiamLuSiantersenyumdi
dalamhatinya.

"Tankoko,tenanglahdulu.Kauinilucu,melihatlukakupunbelum,kau
sudahkebingungantidakkaruan.Lekaslahkaucarisebuahkamar
penginapandidusunini."

"Kurasatidakakanadasebuahpunrumahpenginapandidusunkecilseperti
ini."TanHuimenjawabsangsi,memandangkeadaandusunyangsunyiitu.

"Kalaubegitu,kitasewarumahseorangpetani.Nantiakankuberipetunjuk
kepadamuuntukmengobatipunggungku.Mudahmudahansajaberhasildan
nyawakumasihbelumbosantinggaldidalambadanku."

TanHuigirangsekalidandiamdiamiamenjawabucapanLuSian."Siapa
yangakanbosantinggaldidalamtubuhseindahtubuhmu?"Akantetapi
mulutnyatidakmenyatakansesuatu.Segeramerekabisamendapatkan
sebuahrumahkecilyangcukupbersih,yangmerekasewadarikeluarga
petani.DenganamathatihatiTanHuimeletakkantubuhLuSiandiatas
sebuahpembaringandalamkamarsederhanatapicukupbersihdipondok
itu.

"Aduhh...!Ah,punggungkuyangterluka,kenapakautelentangkantubuhku...?"
LuSianmengeluhkesakitan,membuatTanHuimakinbingungdancepat
cepatiamembantuwanitaitutertelungkup.

"Lekas,Koko,lekasperiksapunggungku,sebelahkiri,ah,sakitsekalirasanya.
Panas,perihdangatalgatal...!"

TanHuibingungmelihatpinggangdanpingguldidepannya."Ha...bagaiman
bisamemeriksanya...?"iatergagapkarenamemangiamerasasungkansekali.
Punggungitutertutupbaju.Memeriksapunggungberartiharusmembuka
bajuyangmenutupnya,betapamungkin?

"Ah,Koko,katanyakauhendakmenolongku.Selaginyawakuterancamoleh
racunyangmakinmenghebatmenjalarmasukmendekatijantungku,kau
masihmemakaisegalasopansantundansungkansungkan?Katakanlah,kau
maumenolongkuatautidak?Kalautidak,lebihbaikkaulekaspergidan
tinggalkanakumatisendiridisini!"

"Moimoikautahuakuinginsekalimenolong...""Kalaubegitu,lekaskaubuka
bajudipunggungku,kaurobeksaja!Lekasperiksadanceritakankepadaku
bagaimanamacamnyadandimanaletaknya."

Mendengarucapanyangkerasini,lenyapkebingunganTanHui.Tangannya
merenggutbajudiataspunggungdan"brettt!"bajuluarberikutbajudalam
yangtipisberwarnamerahmudaterobekolehjarijaritangannyayangkuat.
Sejenakiapuyengmelihatkulitpunggungyangputihhalussepertisalju,
denganuraturatmerahmembayang.AkantetapiTanHuimenggoyang
kepalanyamengusirkepeningannya,daniaberkerutkuatirmelihattujuh

batangjarummerahmenancappadapunggungberkulitputihhalusitu,di
sebelahkiri!

"Tujuhbatangjarummerah!"Katanyadengansuaramenggetarmelihat
betapakulitdisekitarjarumjarumitumulaiberwarnamerahkebiruan,
tandakeracunanhebat.

"Lekascabutdanberikanjarumjarumnyakepadaku!"karenainginsekali
menolongsedangkandiasendirimemangtidakmengertitentangsenjata
beracun,Tanhuimemenuhipermintaaninidengancepat.Ketikatujuh
batangjarumjarummerahitutercabutdandisimpanolehLuSianyang
memeriksasebentar,tampakbekastusukanjarumjarumitumerupakan
tujuhbintikbintikmerah.LuSianmerogohsakumengeluarkanduabatang
jarumperak,memberikanjarumjarumitukepadaTanHui.

"Tankoko,kaucarililindannyalakanlilinitu.Kemudiankaubakarlahujung
keduajarumitusebentar.Cepat,Koko.Racuninisekalimemasukijantungku,
nyawakutakkanbertahansampaiduaharilagi!"

MendengarinibukanmainkagetnyahatiTanHui.Iacepatmencaridan
akhirnyadatangkembalikedalamkamarmembawalilinyangdinyalakan.
Kemudian,sesuaidenganpetunjukLuSian,iamembakarujungkeduajarum.

"Sekarangkautusuklahtepatdikeduajalandarahkiancenghiatdengan
jarumjarumitu,Koko,diamkansebentarlalukautusukkanpadajalandarah
honghuhiat."

JarijaritanganTanHuigemetarketikatangannyamemegangiduajarum
perak,keningnyaberkerut.Bermacamperasaanmenggeloradidalam
dadanya.PerasaangelisahkalaukalauLuSiantakkansembuhdanjuga
perasaantidakkaruanyangditimbulkanolehpenglihatandidepannya!Lu
Sianbegitubebas!Wanitainiseakanakanmenganggapnyabukanoranglain.
Tidaksungkansungkandantidakmalumalumembukarobekanbajuitu
lebihbesarlagiketikaiamenyuruhTanHuimenusukjalandarahdibawah
pangkallengan.

Biarpundiamerasamulailegahatinyakarenakinidisekitarbintikbintik
merahitutidakkelihatanbirulagi,namunsetiapkalimenusukkanjarumdan
ujungjarinyamenyentuhkulitpunggungataukulitlambung,TanHui
menggigildanterpaksameramkankeduamatanya.

"koko,kaukenapakah...?"pertanyaandengansuarahalusmerduini
membuatTanHuisadar.Iamembukamatanyadanmerahlahkeduapipinya
ketikaiamelihatbetapaLuSiankinisudahdudukdidepannyadan
memandangnyadengansepasangmatamenyatakankemaklumanhatiakan
keadaannya!

"Aku...aku...ah,aku,telahberdosabesarterhadapmu,Moimoi.Betapaaku
beraniberlancangtangan,menghadapimu,dalamkeadaanbegini."

LuSianmeraihdanmemeganglenganTanHui."Aiih,mengapakaubilang
begitu?Koko,kautelahmengobatiku,mengapalancang?Tentangkeadaan
kitasepertiini,apasalahnya?Bersamamuakutidakmerasamalu.TanHui
Koko,bukankah...bukankahkausukapulakepadakusepertiakukagumdan
sukakepadamu?"

TanHuimenelanludah.Bukanmainwanitaini.Cantikjelitasukardicari
keduanya,berilmutinggipula.Lakilakimanadiduniainiyangtakkan
tergilagila?ApakahdiasukakepadaLuSian?Pertanyaangila!"Moimoi,
tentusajaakusukakepadamu,akukagumkepadamu.Akantetapiketahuilah,
Sianmoi,akuhanyaseorangdudayangsamasekalitidakcukupberharga
untukmudan...."TibatibaLuSianmenutupkanjarijaritangannyayangkecil
danberkulithalusitudidepanmulutTanhui,mencegahnyabicaralebih
lanjut.

Betapapunhebatnyaseseorang,sudahtentusekaliadakelemahannya.Dan
bagipria,biasanyatakkankuatmenghadapirayuanwanita,betapakuatpun
sipriaitu.Bujukrayuseorangwanitacantiklebihdahsyatdaripadagerak
kilatratusananakpanahatauribuanmatapedang!TanHuiadalahseorang
pendekaryangmemilikinamabesar.NamajulukanHuikiamengbukanlah
namakosongbelaka.Iamerupakanseorangpendekarpenegakkeadilandan
kebenaran,penentangkejahatan,ditakutilawandiseganikawan.Namunia
seoranglakilakijuga,malahditinggalkanisterinya,seoranglakilakiyang
hausakancintakasih,yanghausakankehadiranwanitadidekatnya.Kalau

sajaiatidakkematianisterinya,belumtentuadawanitabetapapuncantiknya
akandapatberhasilmenggodanya.Akantetapikinikeadaannyalain.Ia
kehilanganisterinya,sedanghausakancinta.Celakanya,iaberjumpadengan
seorangwanitasepertiLuSian,seorangwanitayanghebat,cantikjelita,
apalagiyangsudahmenolongputerinyadenganpengorbanan.Wanitamuda
yangbajunyarobekterbukabagianpunggungsampaihampirmembuka
dadanya,yangmemegangtangannya,yangmemandangnyadengansinar
matamesradanbibirtersenyummenantang.Herankahkitakalaukemudian
TanHuiterjungkalpertahananbatinnyadantergilagilamembiarkandiri
menjadihambanafsuasmara?Begitutergilagilapendekarinisampaiialupa
bahwaperbuatannyainiadalahsebuahpelanggaranbesarbagiseorang
satria,bagiseorangpendekar!Lupabahwaiatelahmelanggarpantangan,
melanggarsusila.Lupapulabahwaiamelanggarhukumkeluarganyaketika
iaberbisikbisikmenjanjikankepadaLuSianuntukmenurunkanilmugin
kangyangluarbiasadengankeluarganya!

TanHui,pendekarbesarberjulukHuikiamengitutelahbenarbenar
menjadimabokolehkecantikanwajahdankeharumantubuhLuSian.Mereka
berdualupaakansegala,mengejarkesenanganyangtakkunjungpuas.
SampaiberpekanpekanTanHuidanLuSianberdiamdidusunsunyiitu,
setiapharibermainmaindipinggiranaksungaidalamhutan,bersenda
gurau,tertawatawadanbermaincinta,disampingberlatihilmuginkang
yangditurunkanolehTanHuikepadakekasihnya.Ilmuginkangketurunan
keluargaTanHuiinimemanghebatdananehpulacaramelatihnya.Rahasia
kehebatannyaterletakdalamlatihanpernapasandansamadhi,cara
penyaluranjalandarahdiwaktumempergunakanilmuiniuntukbergerak
atauberlaricepat.Disitulahterletakperbedaannyadenganginkangdari
golonganlain.Dancaramelatihnyapunistimewa,yaitudenganbersamadhi
dalamkeadaantelanjangbulat!InilahsebabnyamengapaTanHuipernah
menyatakankeraguannyauntukmengajarkanginkang,danmenyatakan
bahwahanyaorang"dalam"ataukeluargasendiriyangbolehmelatihnya,
karenauntukmengajaroranglain,bagaimanamungkindengansyaratseperti
itu?AkantetapisetelahLuSiansicantikjelitamenjadikekasihnya,menjadi
isteriwalaupundiluarpernikahan,tentusajasyaratitutidakmenyusahkan
merekalagi.

KarenaLuSianmemangsudahmemilikiilmusilattinggi,dandisampingini
jugaamatcerdik,dalamwaktukuranglebihduabulansajaiasudahberhasil
menguasaiilmuginkangyangditurunkanolehkekasihnyakepadanya.Ia
merasagirangsekali.Bukanhanyagirangkarenadapatmempelajarigin
kangyangterkenaldiduniakangouwsebagaiginkangnomorsatuitu,juga
iamerasagirangkarenamendapatkenyataanbahwaTanHuiadalahseorang

kekasihyangmenyenangkanhatinya.Seorangkekasihyangcocok
dengannya,tidaksepertibekassuaminya,JenderalKamSiEk,yangdalam
segalahalinginmenonjolkandisiplin!Sudahdapatiamembayangkanberapa
akanbahagiahidupnyadisampingTanHui,karenakekasihnyainisudah
menyanggupiuntukberduadengandiamenjelajahdiduniakangouw,
mencariilmuilmuyanglebihtinggilagidansedapatmungkininginmenjadi
suamiisterijagoannomorsatudidunia!DenganTanHuidisampingnya,
bukantakmungkincitacitainiakantercapai

Akantetapi,betapapunjuga,manusiatakkanmampumengaturnasibnya
sendirikalauperbuatannyabertentangandenganprikebajikan.Mimpiyang
mulukmulukiniternyatamenghadapikegagalantotalyangmenyedihkan!
Pagihariitu,ketikapagipagisekaliLuSianmendahuluikekasihnyabangun
danpergimandidianaksungai,kebetulandatangserombonganorang
mencariHuikiamengTanHuididalamdusun.Merekainiadalah
serombonganpiauwsuterdiridarisembilanorang.Ketikabertemudengan
TanHui,merekamenceritakanbahwamerekadimintatolongolehkakakipar
pendekariniuntukmencarinyasebagaipembalasanbudi,tentusajapara
piauwsuinisegeramencarinya.Selainmenyampaikanpesankakakiparnya
agarTanHuisegerapulang,jugaparapiauwsuinimembawaberitayang
membuatTanHuihampirpingsansakingkagetnya.Akantetapipendekarini
masihmampumenekanperasaannyadansegeraiamenyuruhpergipara
piauwsuitusecepatnyasambilmengirimpesankepadakakakiparnyabahwa
iasegerapulang.

Demikianlah,ketikaLuSiandenganwajahberseri,wajahseorangwanita
dalamcinta,pulangdarianaksungai,iadisambutolehTanHuidenganmuka
masam.JelassekalibahwaTanHuimenahannahangeloraamarahyang
mengamukdihatinya.Menurutkankatahatinya,inginTanHuimengamuk,
namuniamencintaLuSianmakayangkeluardarimulutnyahanyalahucapan
singkat.

"Sianmoi,sampaisaatinisajalahhubungankita.Akuhendakpergisekarang.
Selamattinggal!"

"Eheheh,Koko,mengapasendaguraumutakenakbenarpagiini?"LuSian
menangkaplengankekasihnyayanghendakpergiitu.Iamasihmenganggap
kekasihnyabergurau.

AkantetapiTanHuitidaklahbergurau.Iamerenggutlengannyayang
dipegangLuSiansecarakasar,sambilberkata."Akutidakbergurau.Aku
benarbenarakanpergimeninggalkanmukarenahendakmenikahdengan
SiokLan,gadisdusunyangbaik!"

TibatibasepasangmataLuSianberkilatmarah.Suaranyadinginsekali
ketikaiamenghadapiTanHui,sambilberkata,"Hemm,begitukah?TanHui,
katakanlahapayangmenyebabkanperubahanpadadirimuini!Mengapakau
marahmarahkepadakudansepertitibatibamembenciku?Apakah
kesalahanku?Bukankahsemalamkaumasihmemperlihatkancintakasih
yangbesatterhadapdirikudan..."

"Cukup?"TanHuimembantingkakinyadenganmarah,sedangkanmukanya
berubahmenjadimerah.

"Jangansebutsebutlagihalitu,jangansebutsebutlagiperbuatanbiadab
kitayangtakmengenaltatasusila.Perbuatanterkutuk!"

"TanHui,apamaksudmu?Kitasalingmencinta,akumenyerahkanjiwa
ragakusebulatnyakepadamu,dankaubilangituterkutuk?"

"Perbuatanjinayangterkutuk!Apakaumasihinginmemaksaakubicara?
Sudahlah,akupergi!"TanHuimemaksakeluardaripintudepan.

AkantetapiLuSianmeloncatdanmenangkaplengannya."Kaubicara!Kau
keluarkanisihatimu!Akuakanmatipenasarankalaukautidakbicara.Hayo
katakanlah,mengapakaumarahmarahdanmembencipadaku!"

DengankeningberkerutdanmukakeruhTanHuimembalikkantubuhnya.
Sejenakiamenundukdanmenariknapaspanjang,laluterdengariasatukali
terisak."Setiapkaliakumenanyakanriwayatmu,kauselalumengelak.
Kiranyakaumenyembunyikanrahasiadanakumenjadibarang
permainanmu.LiuLuSian!Setelahkaumenipuku,mewarisiginkangdan
menyeretkukedalamhubunganjinakarenakauadalahisteridariseorang
JederalKamSiEk,apakahkausekarangmasihtidakmaumelepaskanaku?"

KalimatterakhirinidiucapkandengansuarapahitsekaliolehTanHui,tajam
sepertipedangmenusukdadaLuSian.

"Hemm,kiranyakausudahtahubahwaakuputeriBengkauwcudanbekas
isteriKamgoanswe?Bekasisteri,kataku,karenaakusudah
meninggalkannya.TanHuiKoko,semalamkaumasihbersikapbaik,mengapa
pagipagiinikauberubah?Sejakkapankahkauketahuirahasiakuitu?"

"TadiparapiauwsudatangmenyampaikanpanggilanLauwkodanmereka
itumendengardariparapengemisKhongsimKaipangtentangkau...."

"Uhuh,begitukah?Kokoberkalikalikaubersumpahmenyatakancinta
kasihmu.Apakahhalituakanmudahkaulemparbegitusaja?Apakahkau
samasajasepertilelakilelakiisisampahyangbersumpahpalsu,seperti
kumbangyangterbangpergibegitusajasetelahmenghisapmadudari
kembang?Apakahkauseoranglakilakibegiturendahahlak?"

TanHuimarah."LiuLuSian,kaucukuptahulakilakimacamapaakuini!Aku
pastiakanmemenuhijanjijanjiku.Akucintakepadamu.Sampaidetikinipun
akumasihcintakepadamu,terkutuk!AkantetapikauadalahisteriKamSIEk,
seorangpahlawanyangkuhormati.Akutelahberjinadenganmu,inisaja
sudahmerupakanperbuatankuyangbiadab,yangcukupmembuatakubisa
matikarenamalu.Akantetapiengkau...hemm,LuSian,bagaimanakahThian
memberkahimudenganwajahsecantikitudantubuhseindahituakantetapi
denganhatiserendahini?Bagaimanakahkauseorangisteridariseorang
pahlawanterhormatbisameninggalkansuamidenganbermaingiladengan
lakilakilainhanyauntukmencuriginkang?Kaumanusiarendah,wanitatak
tahumalu,biarpunakucintakepadamu,namunakupunmuakakantingkah
lakumu.Sudahlah,akupergisekarang,akuakanmenikahdengangadis
kampungagartidakdapatterjeratlagiolehsilumanbetinamacamengkau!"

TanHuimeloncatjauhkedepan.Terdengarpekikkemarahandantangankiri
LuSianbergerak.SinarmerahmenyambarkearahTanHui,disusul
bentakannya,"TanHui,kauterlalumenghinaku!"

Mendengarsambaranangindaribelakang,TanHuicepatmengelakdan
tangannyamenyambar.Iaberhasilmenangkapsebatangdiantarajarum

jarumyangtadimenyambarnya.Melihatjarummerahditangannyaitu.Tan
Huitertegun,kemudiankemarahannyamemuncak.Iatidakjadilaripergi,
malahkiniiakembalidanmemakimaki.

"Sungguhperempuantaktahumalu!Jadiketikakauterlukadahuluitu,
hanyalahakalmusajauntukmerayuakudanmenyeretakukedalamjurang
perjinaan,ya?Yangmelukaipunggungmuadalahjarumjarummerahmu
sendiri!"

LuSiantersenyummengejek."Apasalahnyaseorangwanitamempergunakan
segalamacamakaluntukmemperolehcinta?TanHui,sejaksemulabertemu
denganmu,akusudahkagumdanhalinimenimbulkanrasacinta.Akantetapi
kiranyakauhanyaseoranglakilakipengecut,beraniberbuattakut
bertanggungjawab,melawansuarahatidanperasaansendiri.Huh,muak
perutkumelihatmu!"

"Danaku...akubencikepadamu!Kauperempuanlacur...kau..."saking
marahnyaTanHuitakdapatmelanjutkankatakatanya,melainkanmencabut
pedangnya.

LuSianjugasudahmencabutpedangnyadantanpaberkatakatalagi,kedua
orangmudayangsemalammasihsalingpelukciumdengankasihsayang
yangsemesramesranya,kinibertandingpedangdenganhebatdanmati
matiankarenahatidipenuhikemarahansehinggasetiapserangan
merupakantanganmautyangmencarikorban.

JulukanTanHuiadalahPendekarPedangTerbang,tentusajailmupedangnya
lihaisekali,akantetapisesungguhnya,yangmembuatilmupedangnya
menjadilihaiituadalahkarenaiamemilikiilmuginkangyanghebat.Ilmu
meringankantubuhinimembuatiadapatbergerakcepatbukanmain
sehinggailmupedangnyatentusajamenjadiamatberbahayakarena
cepatnya.

Biarpunilmupedangnyamasihkalahjauhkalaudibandingkandenganilmu
pedangLiuLuSianyangdiwarisidariayahnya,padadasarnyakalahtinggi,
namunandaikataLuSianbelummempelajariginkangistimewaitu,agaknya
TanHuiakandapatmengimbanginyadengankecepatan.Namun,kiniLuSian

telahmemilikiginkangCoaninhui(TerbangTerjangAwan)yangdipelajari
dandilatihsecaratekundariTanHuisehinggabiarpundibandingkandengan
TanHuiginkangnyamasihkalahsedikitkarenamembuatilmupedangnya
PatmoKiamhoatciptaanayahnyamenjadibeberapakalilipatdahsyatnya.

LuSianadalahseorangwanitayangberwatakkerasdananeh.Memangtidak
dapatdisangkalpulabahwasemenjakmeninggalkansuaminya,KamSiEk,
belumpernahiajatuhcintalagikecualikepadaTanHui.IamencintaTanHui
danagaknyaakanbersediamenjadiisteridudapendekarinikalausajatidak
terjadiperselisihandipagihariitu.Karenaiaberwatakkeras,begituTanHui
memperlihatkansikapmembencidanmenghina,makaiapunmemaksa
perasaannyauntukbalasmembenci,danmenganggapTanHuiseorang
musuhyangharusdibasmi.

Pertandinganberlangsungmakinhebatdanseru.Berdentinganpedang
merekasalingberadu,diselingbersiutnyapedangmenyambarmembelah
anginketikadielakkanlawan.SetelahberjalanseratusjurusmulailahTan
Huiterdesak.IlmupedangyangdimainkanLuSianamatanehdanbanyak
mengandunggerakangerakanyangcurang.Disampingkalahtinggiilmu
pedangnya,jugadidalamhatinya,TanHuitidaklahsebulatLuSianuntuk
membunuhlawan.TanHuimarahhanyaterdorongkekecewaansetelah
mendengarbahwakekasihnyayangbenarbenaramatdicintanyaituadalah
isteriorang!IamenentangLuSianterdorongkemarahankarenakecewa
inilah,makasetelahbertandingagaklama,mulaiiamerasamenyesaldan
tidakmenyerangsecarasungguhsungguh.

BerbedadenganLuSianyangmakinlamamakinbersemangat.Melihat
betapalawannyamulaiterdesak,iaberserukerasdanberubahlahpedangnya
menjadisegulungansinaryangamathebat.Anginmenderuderukeluardari
sinariniyangtadinyabergulunggulung,tapimakinlamamakincepat
membentuklingkaranlingkaransecaracepatsekalimengurungtubuhTan
Hui.InilahToahongKiamsutyangdimainkanolehLuSian.Ilmupedang
yangdimilikinya,biasanyasudahhebatsekaliapalagisekarangsetelahgin
kangnyamajupesat.Makacepatlahgerakannyadanmakinhebathawa
pukulanyangkeluardarigerakansenjataitu.

TanHuiyangsudahterdesakhebatituberserukerassakingkagumnya
menyaksikanilmupedangyangdemikiandahsyatnya.Cepatia
mempertahankandiri,namunkecepatanpedangnyatidakcukupuntuk
membendungdatangnyalingkaranlingkaranyangbergelombangseperti

ombakbadaiini.Barusajapedangnyaberdentingkarenabertemudengan
pedangLuSian,pedangwanitaitusudahmenyelinapdengankecepatanyang
takdapatdisangkasangka,tahutahusudahmemasukiperutHuikiameng
TanHui!

"Cepppp!"HanyasedetikterjadinyahaliniLuSiansendirimerasakaget,
cepatcepatmencabutpedangdanmeloncatmundursejauhempatlima
meter,laluberdiritegakdenganmataterbelalakmemandangbekas
kekasihnyayangkinimenjadimusuhnyaitu.

TanHuimasihberdiritegak,tangankananmemegangpedang,tangankiri
menutuplukadiperutnyasambilmenekankeraskerasnamuntetapsaja
darahnyamenetesnetesmelaluicelahcelahjaritangannya.Mukanyapucat,
akantetapibibirnyatersenyumpahit.

"TidakpenasaranHuikiamengrobohditanganputeriBengkauwcu,karena
memangkiamhoatmuhebatluarbiasa.Akantetapisebagaibekaskekasihku,
biarlahkunasehatkankepadamubahwakalaukaumelanjutkankesukaanmu
menggodadanmenghancurkanhatilakilaki,hidupmukelakakanterkutuk,
kauakanbanyakdimusuhiorang.Sianmoi,kenapakautidakkembalisaja
kepadasuamimusehinggahidupmukelakakanterjamin...?"

"Cerewet!Kautakberhakmencampuriurusanhidupku.Kausudahterluka,
akumemberikesempatankepadamuuntukpergimengingatakanperkenalan
kitayanglalu!"

SenyumdimulutTanHuiberubahmakinpahit."Seorangpendekartidak
akanlaridaripadamaut.Lukakumemanghebat,takterobati,akantetapiaku
masihberdiritegak,pedangkumasihditangan.Siapabilangakukalah?Baru
kalahkalaupedanginisudahterlepasdaritangandankeduakakiinisudah
takdapatberdiri.Lihatserangan!"TanHuimenerjangmajulagidengan
dahsyat,sambilmenekanperutdengantangankiri.Karenagerakannya
dalammenyeranginimempergunakantenaga,makamenyemprotlahdarah
darilukayangditutupnyadengantangan.

LuSiancepatmengelaksambilmemutarpedangnya.Tadisajaselagimasih
belumterluka,TanHuitidakmampumenandingiilmupedangnya,apalagi

sekarangsetelahpendekarituterlukaparah.Tigakaliberturutturutujung
pedangLuSianmengenaidadadanleherdansekaliiniTanHuiterjungkal
robohbergulinganlaludiamtelentang,tubuhnyamandidarah,akantetapi
tangankananmasihmemegangpedangdanmulutnyatetaptersenyum!
Melihatkeadaanbekaskekasihnyaini,LuSianmenariknapaspanjang
menyimpanpedangnya.

"Salahmusendiri,TanHui.Kauyangmencarimati..."TanHuimenggigit
bibirnyamenahansakit,napasnyaterengahengah,kemudianterdengaria
lirihberkata,"Seharusnyaakumembencimu...Sianmoi...,tapi...tapitak
mungkin.Akusudahjatuh...akuterlalumencintamu.Sianmoi,hanya
pesanku...jangankauturunkanginkangkepadaoranglain...dankalaukelak
anakku...mencarimuuntukmembalas....Jangankaulayanidia...harap
kauampunkandia..."MakinlirihsuaraTanHuiakhirnyahanyaterdengar
bisikbisikyangtakdapatdimengerti,kemudianiadiamtakbergeraklagi.

SejenakLuSianberdiritegaktakbergerak.Iamenekanrasaharuyang
hendakmencekamhatinya.Iaseorangyangberwatakkeras,takmauia
dipengaruhirasakasihan.KemudianiaberlututdidekatmayatTanHui.
SetelahmatiwajahTanHuitampaktenangdantampansekali.TeringatlahLu
Sianakanmalammalambahagiabersamapendekarini.Iamembungkukdan
menciummukaTanHuisambilberbisiklirih."Akankupenuhipesanmu,
Koko,tenanglah!"

"CelakaiamembunuhTantaihiap!"terdengarsuara"singsing"dicabutnya
golokdanpedang.PerlahanLuSianbangkitberdiri,ujungmatanyamenyapu
sembilanorangpiauwsuyangsudahmengurungnya,sinarmatanyaberkilat
kilat,bibirnyayangmerahtersenyummengejekdanujunghidungnyaagak
berkembangkempis.AlamatcelakalahmerekayangberhadapandenganLu
Siankalaudiasudahsepertiitu,karenaituadalahtandatandadaripada
kemarahanyangmeluapluap.TadiTanHuimengenalnyaolehketerangan
parapiauwsu,sehinggasecaratidaklangsung,parapiauwsuinilahyang
merusakkebahagiaannyadenganTanHui!

KalianpiauwsupiauwsujahanaminilahyangmenceritakankepadaTanHui
siapaadanyaaku?"suaranyaterdengarsatusatuperlahandanjelas,
diucapkandenganmulutsetengahtersenyum.

Seorangpiauwsumudamenudingkantelunjuknyadanmemaki."Kausiluman
betina!KauputeriBengkauwcudansudahmenjadiisteriJenderalKam,akan
tetapikaumembunuhTantaihiap...ah,perempuankeji,kau...!"

"Syiuuutt,cring...crokkk!"piauwsumudaitusiasiamenangkisketikasinar
berkilauanmenyambarkearahnya.Goloknyayangmenangkispatahmenjadi
duadisusullehernyayangterbacoksampaiputussamasekalidankepalanya
terpentaljauh,tubuhnyayangtakberkepalalagirobohdanmenyemprotkan
darahsepertiairmancur!

Ributlahdelapanorangpiauwsuyanglaindancepatmerekaitumenerjang
darisegalapenjuru.NamunLuSiansudahsiapsedia,dansudahtakdapat
mengendalikankemarahannyalagi.PedangToahongkiamditangannya
berkelebatlaksananagamengamuk.Kiniginkangnyasudahmajupesat
sekalisehinggagerakannyasukardiikutipandanganmataparapiauwsuitu.
Sungguhpundelapanorangitumenerjangberbareng,namunmerekamasih
kalahcepatolehLuSianyangseakanakandapatmelejitdanmenyelinapdi
antarasinargolokdanpedangparapengeroyok,kemudiandengankecepatan
yangluarbiasasekalipedangToahongkiamditangannyamerobohkan
merekaseorangdemiseorang!Hanyaterdengarbunyisenjataberdencingan
diselingbunyipedanggolokmenyambarbersiutan,kemudianyangterakhir
disusulpekikkesakitandanrobohlahseorangpengeroyok,disusulorangke
duaketigadanseterusnyadengantanganbuntung,perutrobek,ataumuka
terbelahdua.Darahmuncratmuncratdantubuhbergelimpangan.Tidak
sampaiseperempatjamlamanya,sembilanorangpiauwsutelahrobohmandi
darahdisekelilingmayatTanHui!Adadiantaramerekayangtidaktewas,
akantetapimerekainitentuakanmenjadiorangcacatkarenasebelah
tangannyaatausebelahkakinyabuntung!

SambiltersenyummengejekLuSianmembersihkanpedangnya,
menyarungkannyakembalilalupergidarisitutanpamenengoklagi.Hanya
beberapaloncatansajadaniasudahlenyapdarisitu.SetelahLuSianpergi,
barulahpendudukdusunitugeger,berlariankeluardarirumahdenganmuka
pucat.Dihalamanpondokyangtadinyadijadikansarangasmarasepasang
orangmudaitu,dimanasetiaphariorangorangdusunmelihatmereka
berkasihkasihan,kinipebuhdengantubuhbergelimpangan,adayangsudah
mati,adayangterlukaparah,dankesemuanyamandidarah!Ngerisekali
pemandanganitu,akantetapikarenatidakadapertempuranlagi,orang
orangdusunmulaituruntanganmenolongmerekasedapatnya.

Semenjakperistiwaini,mulailahnamaLiuLuSiandikenalsebagaiseorang
wanitayangselaincantikjelitadanmudahmenggoncangkanbatindan
membobolkanpertahananhatiparapria,jugaamatganasdankejam
menghadapimerekayangiaanggapmusuh.Pendeknya,bagiseorangpria
yangdisukaolehLuSian,wanitainitentuakanmenjadiseorangdewi
khayanganyangpenuhdenganmadu,mesradanmenggairahkan.Sebaliknya
bagipriayangdibencinya,LuSian,tentuakanberubahmenjadiiblisbetina
yanghausdarah.Parapiauwsuyangtidakmati,tentusajamerupakan
pemberitayangaktiftentangdiriLuSiansehinggasebentarsajaLuSian
dijulukiToksiauwkwi(SetanKecilBeracun)!

Seoranganakkecilberusiasembilantahunpergidarirumahmemasukidunia
luaryangtakpernahdikenalnya,tanpasanakkadang,tanpatujuan,sudah
tentumerupakanhalyangamatsengsara.Sembilandaripadasepuluhorang
anakkeciltentuakanmenangisdanmintadiantarpulangolehsiapasaja
yangdijumpainyakalauiasudahkehabisanbekaldantidaktahuharus
makanapadanmintatolongkepadasiapa.

Akantetapi,BuSongbiarpunberusiasembilantahun,namuniabukananak
sembarangan.Semenjakberusialimatahuniasudahdiajarmembacadan
menulis.Setiaphariiadijejalikitabkitabdanpadamasaitu,yangdisebut
kitabpelajaranhanyalahkitabkitabfilsafat,kitabkitabsajakdanagama
yangisinyaberatberat,segalanyaadahubungannyadengankebatinan.
Sekecilitu,BuSongsudahmempunyaipemandanganyangluas,sudahdapat
mempergunakankebijakandandapatmenangkapsuarabatin.

IaadalahputeraJenderalKamSiEk,seorangpahlawanyangpatriotik,yang
berdisiplindanberbudi.Ibunyaadalahseorangyangmemilikiwatakaneh
dankerasmembaja.AgaknyaBuSongmewarisiwatakibunyaini,maka
hatinyakeras,kemauannyabesardankenekatannyabulat.Sekaliia
mengambilkeputusan,akanditerjangnyaterustanpatakutapapunjuga.
Kekerasanhatiinilahyangbanyakmenolongnyadalamperantauanyang
tiadatujuanini,kekerasanhatiyangtakkandapatdilemahkanolehancaman
mautsekalipun.Kemudiankebijaksanaandandisiplindiriyangiawarisidari
ayahnyamembuatiadapatsajamencarijalanhidup.Bekalnyatidakbanyak,
namunsebelumhabissamasekali,iasudahmempergunakantenaganya
untukmemenuhikebutuhanperutnya.Iatidakmalumaluuntukminta
pekerjaanbetapakasarpundisetiapdusun,sekedarmintaupahsebagai
pengisiperutnya.Memotongkayu,menjagasawah,mengembalakerbau,
menggilingtahu,menuaigandum,bahkanmengangkutbatukali,apasaja
akandikerjakannya.Tenagaanakinimemangbesardantubuhnyajugategap.

Namuntakpernahtinggalterlalulamadisebuahtempat,karenaiamau
bekerjahanyauntukmenyambunghidupnya.

Biarpunayahbundanyaadalahjagoansilatyangjarangditemui
tandingannya,namunBuSongyangberusiasembilantahunitusamasekali
tidakmengertiilmusilat.Iapuntidakinginbelajarsilat,karensejakkecil,
kitabkitabfilsafatdannasihatnasihatayahnyamembuatiamempunyai
pandanganrendahterhadapahlisilat.Ahlisilathanyamenyeretmukedalam
pekerjaankasardankotor,demikiannasihatayahnya.Menjaditentara,
menjaditukangpukul,menjadipengawal,ataumenjadiperampok!
Kesemuanyamembutuhkanilmusilatuntukmelawanmusuh,untuk
membunuhoranglaindalampermusuhanpribadi!Memangadayangdapat
mempergunakanilmusilatuntukmenjadipendekardanberbaktiuntuk
negera,membasmimusuhnegara,akantetapiberapabanyaknya?Kecil
sekalidibandingkandenganyangmenyelewengmenjadipenjahat
mengandalkankekuatandankepandaiansilatnya.

InilahsebabnyamengapaBuSongsamasekalitidakbisailmusilat,namunia
pandaibersajak,pandaipulamenulisdanmenggambarhurufhias.Karena
kekerasanwataknyalahmakaia"memaksadiri"untukmembenciilmusilat,
padahalwataknyayangkeras,jujur,tubuhnyayangtegapdantenaganya
yangbesaritumenunjukkanbahwaiamemilikibakatbaikuntukmenjadi
pendekar,bukanmenjadiseorangsastrawan!

Karenasemenjakkeciliamemanghidupsebagaiputeraseorangpembesar
yangserbacukup,makabiarpunsekarangtelahmenjadiseorang
"gelandangan",namunBuSongselaludapatmenjagadirinyaagartetap
bersihdansehat,biarpunpakaiannyakemudianhabisdijualnyauntuk
makansehinggayangdimilikinyahanyayangmenempelpadatubuhnya,
namuniamerawatpakaianitudenganhatihati,mencucinyasetiapkali
pakaianitukotor.Olehkarenainilah,BuSongselalutampaksehatdan
bersih,tidaksepertiseoranganakjembel.

Padasuatuharidalamperantauannyatanpaarah,tibalahBuSongdilembah
SungaiHuaiyangsuburdaerahnya.IameninggalkanKabupatenJweebun
dimanaiatinggalselamasebulandanbekerjamembantuseorangpemilik
rumahmakan.Kini,denganbekalsisauanggajinya,BuSongberangkatpagi
pagimeninggalkanJweebun,terusketimurmelaluihutanhutankecil
sepanjanglembahsungai.


Mataharisudahnaiktinggi,sinarnyameneroboscelahcelahdaunpohondi
ataskepalanya.Anginsemilirberdendangdengandaunbunga,mengiringi
nyanyianburungburunghutan.Disanasini,binatangkelincidengan
telinganyayangpanjangpanjangberlompatansalingkejardanbermain
"sembunyicari"dengantemantemannyadiantararumpun.Demikianindah
pemandangan,demikianmerdupendengaran,demikiannyamanperasaan
padapagicerahitusehinggaBuSonglupaakansegalakesukaranyang
pernahiaalamimaupunyangakaniahadapi.Anakiniberdiridiamtak
bergerakagarjanganmengagetkankelincikelinciitu,menontonmereka
bermainmaindenganhatigeli.

"Hahahaha!Akulahrajadiantarasegalaraja!Dikawalmonyetmonyet
berkuda!Hahaha!"

BuSongtersentakkagetmendengartibatibaadasuaraketawayang
disambungkatakatayangdinyanyikanitu.Suaraitudatangnyadari
belakang,masihjauhsekali.Heransekaliia,mengapadidalamhutansesunyi
iniadaseorangbernyanyiseanehitu.Oranggilakah?Akantetapiiamenjadi
makinheranketikamendengarsuarankakikuda,kemudianmelihat
munculnyalimaekorkudabesarbesarditunggangilimaorangyang
wajahnyakelihatanbengisbengis.Kudaterdepanyangditunggangioleh
seoranglakilakitinggibesarbermukahitam,menyeretseoranglakilaki
yangrambutnyacompangcampingpenuhtambalan.Lakilakianehinilah
yangagaknyabernyanyitadi,karenamemangkeadaannyasepertioranggila.
Kedualengannyaterikatdengantaliyangcukupbesardankuat,danujung
taliikataninidipegangolehSiPenunggangKuda.Sigilainitangankanannya
memegangsebuahpahapanggangyangbesar,mungkinpahaangsaatau
kalkun,yangdigerogotinya.Biarpunkedualengannyaterikat,iakelihatan
enakenaksaja,diseretkudaiamalahmenaridanbernyanyinyanyi,sama
sekalitidakkelihatantakut.Terangdiagila,pikirBuSong.Iamemperhatikan
limaorangitu.Merekakelihatangalakdanmembawasenjatatajam.Rasaiba
menyesakdidadanya.Orangitujelasgila,berartidalamsakit.Kenapaharus
disiksasepertiitu?

TentusajaBuSongtidaktahubahwayangiasangkagilaituadalahseorang
saktiyangtelahmenggemparkanduniakangouwdenganperbuatannya
yanghebatdalammenentangkejahatan,disertaitindakannyayangselalu
edanedanansepertiorangtidakwarasotaknya.Danagaknyasangatboleh
jadilimaorangitujugasepertiBuSong,tidaktahusamasekalibahwayang

merekatangkapituadalahKimmoTaisu,pendekarsastrawangilayang
dahuluadalahseorangsastrawantampandangagahbernamaKweeSengdan
berjulukKimmoeng!

Terdorongolehrasakasihan,BuSongberlarimenghampirioranggilaitu.
"He,bocah!Mauapakau??"Seorangdiantaraparapenunggangkudaitu
membentak,tangannyabergerakdancambukditangannyaitumengeluarkan
bunyi"tartartar"sepertimercon.

"AkuhanyainginbicaradenganPamanini,apasalahnya?"BuSong
menjawabdanianekatmendekatiterusbiarpuniadiancamdengancambuk
yangpanjangdandapatberbunyimenakutkanitu.

Lakilakigilaitudenganenaknyamenggigitsepotongdagingdaripaha
panggangyangdipegangnya,laumelirikkekananmemandangBuSong,
tertawadanberkata."Eh,bocahsinting!Kaulapar?Nih,kaubolehgigitdan
makansepotong!"Sedapatnyaiamengelurkantangannyayangterikatuntuk
memberikanpahapanggangitukepadaBuSong.

"Tidak,Paman,akutidaklapar.Kaumakanlahsendiri."BuSongterpaksa
harusmajusetengahberlariuntukmengimbangioranggilayangterseretdi
belakangkudaitu.Oranggilaituterpaksapulamelangkahlebardan
terhuyunghuyung."Paman,kenapakauditawan?Apakahkesalahanmu?Dan
kauhendakdibawakemana?"

"Bocahgila!Pergikau!Tartartar!"Cambukditanganpenunggangkuda
yangpalingbelakang,melecutkearahBuSongdanoranggilaitu.Cambukitu
panjangdantanganyangmemegangnyabiarpunkurusnamunbertenaga
sehinggalecutanitukerassekali,tepatmengenaipundakBuSongdanleher
oranggila.Akantetapianehnya,BuSongsamasekalitidakmerasasakit
karenaujungcambukituketikamengenaitubuhnya,terpentalkembali
seakanakantertangkistenagayangtaktampak.

"Hehhehheh,bocahsinting,kenapakaubertanyatanya?"SiGilaituberkata
kepadaBuSongsambiltertawamenggerogotipahapanggangpula.

"Akukasihankepadamu,paman.Biarlahkumintakanampununtukmu..."
"Hush,jangangoblok!Akumemangberdosa,akumencuripahapanggangini,
hahaha,danuntukituakuharusmenerimahukuman.Biarlahakudiseret
danbaruhukumseretinihabiskalaupahainipunhabiskumakan."

"Kaumasihtidakmaupergi?!"KembaliSiPenunggangKudamencambuk,
kiniujungcambukmengenaipipiBuSong,terasasakitdanpanas.NamunBu
Songmemangkerashati,iatidakmundur,danterusberlaridisebelahSiGila.

Kinioranggilaitumemandangkepadanyadenganmatabersinarsinar,
memandangkearahjalurmerahdipipiyangtercambuk."Hahaha,bocah,
kaulumayan!Kaumautahu?Merekainiadalahlimaekormonyetyang
hendakmenangkapanjing,akantetapisayangkaliinimerekamenangkap
harimau.Hahahaha!Nah,pergilahkau,sampaijumpapula!"

TentusajaBuSongsamasekalitidakmengertiakanmaksudkatakataSiGila
itu,hanyaiadapatmendugabahwaSiGilainitentumemakipara
penawannyayangdisebutsebagailimaekormonyet.Menurutdugaannya,Si
Gilainimalahmengumpamakandirisebagaiharimau.Mempergunakankata
katabersajakmengandungsindiranyangmemakiorang!

"Cerewet,masihpurapuragila?Bocahsetan,apakaubosanhidup?"Kembali
cambukitumelecut,mengenaikakiBuSongdansekalicambukitu
digerakkan,BuSongterlemparkepinggirjalan,bergulingan.Kulitnyalecet
lecet,akantetapiBuSongtidakpedulikanrasasakitnya.Cepatiabangun
berdiridansempatmelihatbetapaoranggilaitukiniterseretseretkarena
limaekorkudaitudilarikancepatcepat.Biarpunterseretseretjatuhbangun
danterhuyunghuyung,namunSiGilaitumasihtertawatawadanbernyanyi
dengansuarariangdannyaring.BuSongberdiribengong,penuhibadanjuga
penuhkagumkepadaoranggilaitu.

Biarpunkelihatannyaterseretseretkuda,tentusajasebetulnyahalitu
disengajaolehKimmoTaisuKweeSeng!Pagihariitu,barusajaiabangun
daritidurnyenyakdisebelahkuilbobrokdiluarkotaKabupatenJweebun
ketikalimaorangpenunggangkudaituserentakmenyergapnya.Karenatidak
tahuapaurusannya,KweeSengtidakmelawandanmemangpadasaatitu,
gilanyasedangkumat.Malamtadiiaterlalubanyakminumarakyang
dicurinyadarirumahmakanterbesardikotaitu,minumminumsampai

mabokdankalausudahbegini,tentuiateringatakansemuapederitaannya
sehinggamembuatiatertawatawadanmenangisseorangdiri.Ketikalima
orangitumenyergapnyadanmengikatkedualengannyadengaataliyang
khususdipergunakanahliahlisilatuntukmembelenggulawan,iahanya
tertawatawadanmemutarmutarbijimatanya.

Orangtinggibesarmukahitamyangmemimpinrombonganlimaorangitu,
setelahmembelenggukeduatangannya,lalubertolakpinggangdanberkata,
"KamiadalahmuridmuridtertuadariperkumpulanSiankauwbukoan
(PerkumpulanSilatMonyetSakti).KamimentaatiperintahSuhumenyelidiki
danmengejarpenjahatyangtigamalamyanglalutelahmengganggurumah
Suhu.Kaulahagaknyaorangnya,karenakaulahorangbaruyangkamitemui
danjelasbahwakaupandaiilmusilat,hanyaberpurapuragila.Kamitakkan
membunuhmusebelumkaudihadapkankepadaSuhu."Demikianlah,Kwee
SengdigusurkeluarlalumerekamenunggangkudadanmenarikKweeSeng
yangdibelengguitukeluardariJweebun.Akantetapi,KweeSengmenari
naridanbernyanyinyanyi.

"Akulahrajadiraja!Pengawalpengawalkumonyetmonyetberkuda!"Ia
menarinaridipinggirpinggirjalandanketikamerekalewatdidepanrumah
makan,kakiKweeSengmenendangmeja.Anehnya,mejaitutidakroboh,
hanyapanggangpahayangberadaditempatnyatelahberloncatan.Kwee
Sengtertawadanmenyambarsebuahpahapanggangyangmeloncatdi
dekatnya,terussajadigerogotinyapahapanggangyangmasihpanasitu
sambilmulutnyamengoceh,"enak...enak,gurihsedap...!"

Pemilikwarungmarahmarah,bersamabeberapaorangpembantunya
memungutpahapanggangyangberjatuhanditanah,kemudianmereka
hendakmemukulioarnggilaitu.AkantetapiSiMukaHitammembentak.

"Jangansembaranganpukultawanankami!Nih,kerugianmukuganti!"ia
melemparkansepotonguangperakyangditerimaolehpemilikwarung
dengangirang.Arakarakanitukemudianmenjaditontonan,anakanak
menggodaKweeSeng,orangorangtuamempercakapkankejadiananehitu.
MenyaksikantingkahKweeSengyangmencuripahapanggang,danmelihat
betapakepalarombonganorangberkudaitudenganbaikmembayar
kerugianSiTukangWarung,otomatissemuaorangberpihakkepadapara
penunggangkudadanmendugabahwaoranggilaitutentulahtelah
melakukanperbuatanjahat.


KweeSengterusdiseretberlarilaridibelakangkudasambiltetap
menggerogotidagingpaha.Setelahdagingnyahabissemuatinggaltulang
yangjugaiagigitpecahujungnyauntukdihisapsumsumnya,mendadak
KweeSengberhentidanberkata.

"Sudahcukup!Pahacuriansudahhabis,hukumankupunhabis!"

Kudadidepannyalariterus,akantetapipenunggangnya,SiMukaHitamyang
memegangiujungtalibelenggu,tersentakkebelakangdanjatuhmelaluiekor
kuda!Iakagetsekali,berserukerasdantubuhnyamembuatsaltosehinggaia
dapatjatuhmelaluiekorkuda!Iakagetsekali,berserukerasdantubuhnya
membuatsaltosehinggaiadapatjatuhberdiridiatastanahsambil
membelalakkanmatanya.Empatorangkawannyajugacepatmelompatturun
danmencabutsenjatamasingmasing,sikapmerekamengancam,akantetapi
jugaagakjerih.

KweeSengmenggerakkankeduatangannyadan"bret,brett"taliyang
mengikatpergelangankeduatangannyaputusdenganmudah.Kembalilima
orangituterkejut,jugaSiTinggiBesarmukahitamsudahmencabut
goloknya,siapmenghadapitawananyangmemberontakini.

KweeSengtertawabergelak,menolehkekanankirimemandanglimaorang
yangmengurungnya."hehheh,habismakantidakminum,sungguhtakenak
sekali.Eh,sahabatsahabatseperjalanan,siapadiantarakalianyang
mempunyaiarak?Akuinginsekaliminum!"

Empatorangitusudahgatalgataltangannyahendakmenerjang,akantetapi
SiMukaHitammenggelengkepala,menghampirikudanyayangsudah
dipegangolehseorangtemannya,mengeluarkansebuahguciarakdan
melemparkannyakepadaKweeSeng.KweeSengtertawatawamenyambut
guciaraklalumenuangkanisinyakemulut,menegukarakdenganlahap
sekalitakkunjunghentisampaiakhirnyaguciitukosong!

"Hehheh,araktidakbaik,tapicukupmenghilangkandahaga!"katanya
sambilmengusapmulutdenganlenganbaju."Nah,sekarangkitabicara.Aku

memangmencuripahapanggang,makaakusukakalianhukumdiseretseret.
Akantetapisekarangbarangcurianitusudahhabis,makasampaidisinipula
hukumanku."

"Tidakperlusegalapurapuraini!"SiMukaHitammembentak."Seorang
gagahtidakakanmenyangkalperbuatannya.Kaujelasseorangkangouw
yangpurapuragila,apakahtidakmalukalaubersikappengecut?Kaulah
satusatunyaorangyangmungkinmelakukanpengacauandirumahSuhu,
olehkarenaitu,kamiharapsupayakauikutbaikbaikmenghadapSuhu
untukmenerimapengadilan.Kalaukauberkerasmenolak,terpaksakami
akanmenggunakankekerasanpula!"

"Siapagurukalianitu?"KweeSengbertanyatakacuh."Suhuadalahgurusilat
yangmendirikanSilatMonyetSakti,namanyaterkenalsebagaiseorangyang
menghargaipersahabatandantidakpernahmengganggugolonganlain."

"Aha!KiranyaSinkauwjiu(KepalanMonyetSakti)LiongKengLoenghiong
dikotaSinyang."

Limaorangitucepatsalingpandangdanwajahmerekaberubahgirang.
"Hemm,kausudahmengenalSuhu,sudahmengacaurumahnyatigahariyang
lalu,masihberpurapuralagi!"tegurSiMukaHitam.

"Hahaha!Liongloenghiongmemangpatutmenjadimonyettuasakti,akan
tetapikalianinibenarbenarmonyetbuntungyanglancangsekali.Sudah
kukatakantadi,kalianhendakmenangkapanjing,akantetapikeliru
menangkaphariamau,bukankahituamatlucu?Sudahlah,akuhendak
pergi!"Setelahberkatademikian,KweeSengmelemparguciarakyangsudah
kosongkeatastanah,kemudiantanpamenolehlagiiaberjalanmelewati
merekadenganlenggangseenaknyadanbernyanyinyanyi!

"KalauTomenyuram,dianjurkanprikebajikan!
Prikebajikanmuncultampakpulakemunafikan!
Kalaurumahtanggahancurberantakandianjurkankerukunan!

"Setelahnegarakacau,barutimbulpahlawan!
Hayaaaaa......!Hayaaaa...!
Hayaaaaa......!!!"

NyanyianituadalahayatayatdalamkitabTotekkhingpelajaranNabiLoCu.
KweeSengamattertarikolehpelajaranAgamaTokauwinisetelahselama
tigatahuniaberadadiNerakaBumi,dimanaterkumpulbanyakkitabkitab
kunotentangTokauwmiliknenekpenghuniNerakaBumi,danbanyakpula
kitabkitabinidibacanya.AgaknyapengaruhpelajaranToinipulalahyang
membuatKweeSengkinimenjaditakacuhakankeduniawian,bersikap
bebaslepassepertiorangtidaknormal!

AdapunlimaorangituketikamelihatSiGilasepertihendakmelarikandiri,
cepatlarimengejardanmengurungnyadengansenjataditangan,sikap
mengancamdansiapmenerjang.SiMuka

HitamyangtinggibesarberdirimenghadapiKweeSengsambilmembentak.
"KautidakbolehpergisebelumikutkamimenghadapSuhu!"

HaHaHa,akuakanmenghadapSuhumusekarangjuga!"KweeSengberkata
sambilberjalanterustanpamempedulikanmereka.Tentusajalimaorangitu
tidaksudipercayadanmenyangkaKweeSengmempergunakansiasatuntuk
dapatmelarikandiri.SiMukaHitammemberitandadanmenyerbulah
merekasemuadengangolokdanpedangmereka.Senjatasenjataitumereka
tujukanpadatempattempatyangtidakberbahaya,bahkanadayanghanya
dipakaimengancamkarenamerekatidakberniatmembunuhSiGilainiyang
perludihadapkankepadagurumerekauntukdiperiksa.

"Siuuuttt...wrrwrrwrrr!"Limaorangitumenjadisilaumatanyamelihat
sinarmenyilaukanmatadisambungtubuhmerekaterpentalkebelakang.
Entahapayangterjadi,merekatahutahusudahterlempardanjatuhduduk
terjengkangsedangkansenjatamerekalenyapentahkemanabersamaan
puladenganlenyapnyaoranggilayangmerekaserangtadi!Merekasaling
pandangdenganpenuhkeheranan.Merekaadalahmuridmuridpilihandari
SinkauwjiuLiongKeng,jagoanSinyang!Bagaimanamerekadapatdengan
mudahsaja,dalamsegebrakandirobohkanseoranglawantanpamereka
ketahuibagaimanacaranya?


"Eh,Twasuheng(KakakSeperguruanTertua)...lihat...!"Seorangdiantara
merekaberkatasambilmenudingkantelunjuknyakebelakang.SiMuka
Hitamdanadikadikseperguruannyamenolehdanternyatagolokdan
pedangmerekayanglenyaptaditelahmenancapdiatastanah,disekeliling
guciarakyangkosong!Entahbagaimanabisamenancapdisitu,dankapan
terjadinya,merekasamasekalitidakdapatmenerka.Denganpenuh
keheranan,kekaguman,jugakekhawatirankarenaperguruanmereka
menghadapiseorangmusuhyangsedemikiansaktinya,merekabangkit,
membersihkanpakaianlalumengambisenjatadanmeloncatkeataskuda
yangmerekakaburkancepatcepatkeSinyanguntukmemberilaporan
kepadagurumereka.

Dengancepatlimaorangitumembalapkankudakarenamerekaamat
khawatirakankeselamatanperguruanmereka.Gurumerekaharusdiberi
peringatanakandatangnyamalapetakadaritanganSiJembelyangsaktiitu.
Limaekorkudamerekasampaimandipeluhketikaakhirnyamereka
memasukiSinyangdancepatcepatmerekamelompatturundidepanrumah
besaryangpintudepannyaterdapattulisanSinkauwbukoan.Mereka
berlimalalularimasuktanpamempedulikanpertanyaanparamuridlain
yangberadadidepangedung.

"ManaSuhu?KamiharuscepatcepatmenghadapSuhu!"Demikianlahucapan
merekasambilberlariterusmenujukeruangandalam.

Akantetapibegitumerekamembukapinturuangantamu,limaorangmurid
iniberdirisepertipatung,membelalakkanmatakarenahampirtidakpercaya
kepadapandangmatadanpendengarantelingasendiri.Suhumereka,
seorangtuaberusiaenampuluhtahunyangjenggotnyasudahputihsemua,
dudukdiruangantamu,menjamuseorangtamuyangtertawatawabergelak
sambilminumarak,menimbulkansuasanagembirasedangkansuhumereka
jugatertawatawa,seorangtamuberpakaiancompangcampingyangbukan
lainadalah....Jembelgilayangmerekakeroyoktadi!Oranggilaitukini
menolehkearahmerekasambilmengangkatcawanarakdanberkatasambil
tertawa.

"Haha,percayakahkaliansekarangbahwaakuakanmenghadapLionglo
enghing(OrangTuaGagahsheLiong)?"


Limaorangmuriditumasihbingungdankhawatir.Oranggilaitumemang
sikapnyaedanedanan,janganjangansuhumerekakenaditipupula.Suhu
merekamemangselaluramahkepadasiapapunjuga,siapatahubahwaSi
Gilainilahmungkinorangjahatyangmengacautigahariyanglalu.

"Suhu...eh,diaini..."SiMukaHitamberkataakantetapisegeramenghentikan
katakatanyaketikamelihatsepasangmatasuhunyamemandangmarah
kepadanya.

"Hemm,apaapaankalianini?Bersikaptololterhadaptamuagung?Hayo
lekasmemberihormatkepadayangterhormatKimmoTaisu!"

Limaorangitumerasaseakanakankepalamerekadisiramaires!Tentusaja
merekasudahmendengarsuhumerekabicaradengankagumakanseorang
pendekaranehyangmenggemparkanduniapersilatan,yaituseorang
pendekarmudayangamatsaktidanjarangdapatditemuiorangnamunyang
perbuatanperbuatannyamembuatnamanyamenjulangtinggidiantarapara
pendekarlainnya,yaituKimmoTaisu.Siapakiranamabesarinidimilikioleh
seorangjembelmuda!PatutnyanamajulukanKimmoTaisudipakaioleh
seoarangtuayangberwibawa.Kalausajabukansuhumerekayang
memperkenalkan,sampaimatipunmerekatakkandapatpercaya.Meremang
bulutengkukmerekamenawandanmenyeretnyeretKimmoTaisu.

SerempaklimaorangitulalumenjatuhkandiriberlututdidepanKweeSeng
sambilberkata,"MohonTaisusudimengampunikekurangajarankami
berlima!"

SinkauwLiongKengyangsudahtuaitutercengangdanbercurigaketika
melihatmuridmuridkepalainimemberipenghormatansepertiitukepada
tamutamunya,makacepatiabertanyadengansuarakeren.

"Hemm,apakahyangtelahkalianperbuatterhadapdia?"SiMukaHitam
segeramenjawab,suaranyapenuhpenyesalan,"Suhu,teecuberlimadalam
menyelidikipenjahat,telahsalahdugadankesalahantanganmenangkap
Taisu,mohonSuhudapatmengampunkanteecu."


"Hah...??KalianmenangkapKimmoTaisu?Wahcelaka!Gilabetulmurid
muridku.HarapTaisusukamemaafkanakuorangtuayangmempunyai
muridmuridtolol."LiongKengcepatcepatmenjurakepadaKweeSeng.

KweeSengtertawadanbalasmenjura."Wah,mengapabeginisungkan?
Tidakanehbilaterjadikesalahpahaman,kalautidakadakejadianitu,mana
akudapatmengetahuibahwaLoenghiongdigangguorang?"

LiongKengdudukkembali,mengelusjenggotnyadanwajahnyakelihatan
murung.Iamenariknapaspanjanglalumemberiperintahkepadalimaorang
muridnyauntukbangun.Dengantaatmerekabangkitdanmengambiltempat
dudukdibelakangsuhumereka.KinipandangmatamerekaterhadapKim
moTaisuberobahsamasekali,penuhkeseganandankekaguman.

"Memangmuridmuridkugoblok,akantetapidapatdimengertijuga
kesalahdugaanmerekakarenadiapunseorangmudayangsukamemakai
pakaianjembelsepertiTaisu.Dandialihaibukanmain...hemm,ataukah
agaknyaakuyangsudahterlalutuadantiadaguna...."Kembaligurusilattua
itumenariknapaspanjangdanmenggelenggelengkankepalanya.Tibatiba
iabangkitberdiri,gerakannyacepatsekali,laluiamenghadapiKweeSeng
sambilberkata."KimmoTaisu,akusudahtahusampaidimanahebatnya
kepandaianmuketikakaumembantukusetahunyanglaludiHutanAyam
Putihmembasmiperampok,cobasekarangkauuji,apakahkepandaianku
sudahamatmerosot?"Setelahberkatademikian,gurusilattuaitutibatiba
menerjangKimmoTaisuyangmasihdudukdiatasbangkunya.Gurusilattua
itumemukuldengantangankanannya,pukulanyangantepdanampuh,
namunKweeSenghanyaduduktersenyum.Ketikapukulansudahtibapada
sasarannya,terdengarsuarakerasdanbangkuyangdidudukiKweeSengtadi
hancurberkepingkeping,akantetapipendekarsaktiitusendirisudahtidak
beradadisitu!Kejadianiniberlangsungcepatsekali,menghilangnyaKwee
Sengjugaamatluarbiasasehinggagurusilatdanlimaorangmuridnya
melongo,lalucelingukanmencaricaridenganmatamereka.

"Haha,pukulantanganmumasihampuhsekali,Loenghiong!"tibatiba
terdengarsuaranyadanketikasemuaorangmemandang,ternyataKimmo
TaisuatauKweeSengitutelahberadadisudutruangan,punggungnya
menempelpadasudutdindingbagianatas,sepertiorangenakenakduduk
saja!Ternyatapendekarsaktiitusekaligustelahmembuktikankehebatan

ginkangnyaketikaia"menghilang"danjugakekuatanlwekangnyadengan
caramenempelkanpunggungpadadinding!

Hemm,kauanggappukulantangankumasihcukupampuh?Sekarangharap
kausukamelihatilmutoyaku,bagaimana?"Cepatsekaligurusilatitutahu
tahusudahmenyambarsebatangtoya,yaitusenjatatongkatataupentung
terbuatdaripadasebuahkuningandenganujungnyabaja,sebuahsenjata
yangberatdankerasbukanmain.Kemudiantoyaitudiputarputarnya
sampaimengeluarkananginberciutan,toyanyasendirihilangbentuknya
karenayangtampakhanyagulungansinarkuningyangmakinlamamakin
berkembanglebar.TerdengarsuarakerasberkalikalidandilainsaatSiGuru
Silatsudahmeloncatturun,toyanyamelintangdidepandada,daniabengong
memandangkeatasdimanatadiKimmoTaisuberada.Pendekarsaktiitu
sudahtidakberadadiatasdindingitumemperlihatkanakibatseranganyang
hebattadi,yaituberlubanglubangpadatujuhtempat,tepatdibagiantubuh
yangberbahaya.

"Wah,ilmutoyamumasihamatluarbiasaLoenghiong!"TibatibaKimmo
Taisuberkatadankiranyapendekarinitadimelompatkesudutlaindari
ruanganitudengangerakandemikiancepatnyasehinggataktampakoleh
merekayangberadadiruanganitu.KiniiamenghampiriSiGuruSilattua
sambilmenjuradantertawatawa,"Kauyangbeginituamasihsehebatini,
benarbenarharusdiberiucapanselamatdenganseguciarakwangi."

LiongKengtersenyumdanmelempartoyanyakearahmuridnyayangcepat
menerimanyadanmenyimpannya."Hahaha,pujianmukosong,danorang
setuaakuinisudahtidakbutuhkanitulagi.Taisukalaukaumenganggap
bahwailmukumasihbelumberkurang,makamakinsukarlahpenasaranini
dibereskan.Heeei,ambillagigucibesararakwangiuntukTaisu!"

BiarpuntadinyagurusilatitutertawatawamelayaniKweeSengminumarak
yangbarudibukadariguci,namunkerutkerutdidahinyatimbullagidania
menariknapaspanjangberkalikali.

"Loenghiong,mengapakausimpansimpanpenasarandihati?Ceritakanlah,
apayangterjadidansiapaituorangmudaberpakaianjembelyanglihai
sekali?"


LiongKengkembalimenariknapaspanjang."Kalaudiceritakansungguh
membikinorangmatipenasaran!AkuLiongKengselamapuluhantahun
hidupsebagaigurusilattakpernahmencaripermusuhandengansiapapun
juga,kecualidenganorangorangjahatsehinggaselamaininamakutetap
disukaduniakangouw.Siapatahu,sekaliininamakuhancurolehseorang
bubengsiauwcut(orangkeciltakterkenal)!"Dengansuarapenuh
penasaranialaluberceritaakanperistiwayangmenimpapadanyabeberapa
hariyanglalu.

LiongKengseoranggurusilatyangterkenal,gurusilatwalaupunmerupakan
gurubayaran,namundalammenerimamuridiatidaklahasalorangmampu
membayarnyasaja.Iamemilihcalonmuridyangberbakatdanyang
berkelakuanbaikbaik,bahkanbanyakdiantaramuridnyayangkarena
miskintidakmampumembayarnya.Adaseorangmuridperempuan,anak
seorangjandamiskinyangamatdikasihinyasehinggaketikajandaitu
meninggaldunia,muridperempuanyangbernamaBiLoanituiapungut
sebagaiputerinya,karenagurusilatitusendirimemangtidakmempunyai
keturunan.BiLoanmenjadimuridyangpandaidananakyangberbakti,
wajahnyacukupcantiksehinggagurusilatitutentusajamengharapkan
mantuyangpantas.Sebagaiseoranggadisyangpandaisilat,puteriSinkauw
jiuLiongKeng,BiLoanbukanlahgadispingitanyangselaluberadadidalam
kamarnya.Iasudahbiasakeluarpintu,bahkanbiasapulamenggunakan
kepandaiannyauntukmembelasilemahyangtertindas.Tidakadaorang
yangberanimencobacobamengganggunya,karenaselaingadisitusendiri
pandaisilat,jugaorangmerasasungkanbermusuhandenganSinkauwjiu
itu,LiongKengdanmuridmuridnyayangbanyakjumlahnya.

"Akantetapi,sepekanyanglalu,"demikiangurusilatitumelanjutkan
ceritanya."BiLoanmemasukisebuahtempatjudiKarenatertarik.Ditempat
itutentusajaberkumpulbanyakpenjahatdandisitupulaBiLoan
mendengarucapankurangajar.Terjadilahkeributandanbeberapaorang
lelakiyangkurangajaritudihajarkalangkabutolehBiLoansehinggamereka
itularitungganglanggang.Akantetapitibatibaseorangpengemismuda,
kukatakanpengemiskarenaiaberpakaianjembel.Iatidakterkenaldan
menurutceritamerekayangmenyaksikankejadianitu,BiLoanbertanding
denganjembelmudaituyangagaknyamembelaparapenjahattadi.
Pertandinganberjalanserudanlakilakimudaitulalumelarikandirisambil
menyindirnyindir.BiLoanmarahdanmengejar,sebentarsajamereka
lenyapdaritempatitu."Gurusilatituberhentiberceritadanmenariknapas
panjang.


"Lalubagaimana?"KweeSengtertarik.

"Takseorangpuntahukemanamerekapergiberkejaran,karenasampai
seharisemalamBiLoantidakpulang,akumenjadikuatirdanpadakeesokan
harinyaakusendiripergimencari.AkumendapatkanBiLoandidalam
sebuahkuilkosongdihutansebelahbaratkota...."

Melihatwajahgurusilatitumerahpadam,KweeSengmendugaduga."Dan
pengemisitu?"

"Diatidakada,entahberadadimana.AkantetapisikapBiLoanluarbiasa
sekali.Anakkuitudengansikapyanganehmenyatakantidakinginpulang
karenaiasudahmenjadiisteriKaiong!"

"Kaiong(RajaPengemis)??"KweeSengtertegun.

Demikianlahpengakuannya.IamenyebutKaiongkepadalakilakimuda
jembelitu.AkumarahdanmemaksanyapulangkarenakuanggapBiLoan
sedangdalamkeadaantidaksadar.Dansetibanyadirumah,iahanya
menangis,tidakmaubicaraapaapakecualimenyatakanhendakikutkai
ong!Malamharinya,tigahariyanglalu,didepanhidungkusendiritanpaaku
dapatberbuatsesuatu,bangsatitudatangdanmembawapergiBiLoan!"

"Apa?Bagaimanaterjadinya?"KweeSengkaget.Iamaklumbahwagurusilat
inikepandaiannyasudahlumayan,kalaulakilakimudayangmengaku
sebagairajapengemisitumampumenculikseoranggadisbegitusaja,itu
membuktikanbahwailmukepandaianjembelmudaitutentulahhebat!

"Sungguhakuharusmerasamalu,menjadigurusilatpuluhantahunlamanya,
samasekalitidakberdayamenghadapiseorangpenjahattakternamaseperti
dia.Akuharustutupperguruanku!"

"Suhu...!"limaorangmuridkepalaberseru."Ahh,perluapabelajarilmusilat
dariseoranglemahsepertiaku?"gurusilatitumenghelanapas."Kimmo
Taisu,kautadimenyatakansendiribahwabaiktenagakumaupunilmu
toyakumasihkuat,namunmalamhariituakubenarbenarsepertianakkecil,
dipermainkanorang.Diaitu,tanpakuketahuipadahalakusamasekalibelum
tidur,tahutahutelahdapatmemasukikamarputeriku,memondongnya
keluardanmeloncatkeatasgenteng.Akumendengarputerikuberkata
"Selamattinggal,Ayah"danmelihatberkelebatnyabayanganitudiatas.
Tentusajaakumenyambartoyadanmengejarkeatas,lalukuhantamkan
toyakupadapunggungorangitu.Tepattoyakumengenaipunggung,namun...
ahhh...toyakuterlepasdaritangankudandiatidakapaapa!Kemudian
menghilangdidalamgelap!"

MakinkagumhatiKweeSeng.Selamaini,baruBayisanseorangyangia
anggapseorangmudayangberkepandaianhebat,siapakirasekarangmuncul
lagiseorangpemudalainyangmenyebutdirirajapengemisyangdemikian
lihai!

"Nah,selanjutnyakautelahketahui.Akumenyuruhmuridmuridkuuntuk
pergimelakukanpenyelidikan,akantetapibukannyamengetahuidimana
sembunyinyapenjahatyangmenculikanakku,malahberaniberlakukurang
ajarkepadamu.Betapapunjuga,halinikuanggapkebetulansekali,karena,
kalautidakkausahabatmuda,siapalagiyangdapatmencucibersihnamaku
ini?"Suaragurusilatituterdengarsedihsekali,penuhpermohonansehingga
nampakbenarbahwaiatelahtuadantelahbanyakberkurangsemangatnya
begitumenderitakekalahan.

"Baiklah,Loenghiong."KweeSengmenyanggupi."Mendengarceritamu,aku
jadiinginsekalibertemudenganrajapengemisitu!Mudahmudahansajaaku
akandapatmenemukannuya.Akantetapitentangputerimu,kalaumemang
betuldiaitutelahmemilihSiRajaPengemis,apayangdapatkitaperbuat?Lo
enghiong,tentukausendirimaklumbetaparuwetnyasoalasmara..."Perih
hatiKweeSengberkatademikian,seakanakaniamenusukdanmenyindir
hatinyasendiriyangberkalikalimenjadikorbanasmarajahil!

LiongKengmenghelanapasdanmenganggukangguk."Diabukan
keturunankusendiri,bagaimanaakubisamengetahuiisihatinyayang
sesungguhnya?Kalaumemangdemikianhalnya,biarlahiapergi,memang
Thiantidakmenghendakiakumempunyaiketurunan."


Setelahmenyatakanjanjinyaakanpergimencaripenculikputerigurusilat
Liong,KweeSenglaluberpamitdanpergilahiadarirumahituuntukmencari
orangyangamatmenarikhatinyaSiRajaPengemis!

Duaorangpenjagapinturumahjudiyangbertubuhtinggibesarsepertigajah
bengkakitumemandangpenuhperhatian,kemudianseorangdiantara
merekayangberkepalabotakbertanyaseius,"Darimanamaukemana?"

Pertanyaansingkatinitentulahmerupakansebuahkoderahasia,pikirKwee
Seng,makaiatertawadanmenjawabseenaknya,"Daribelakangmauke
depan!"

Sejenakkeduaorangpenjagaitutercengangmendengarjawabanini,
kemudianmerekatertawabergelakdanorangkeduayanghidungnya
bengkokkeatasmenghardik."Jembelkapiran!hayolekaspergi,disinibukan
tempatkaumengemis!"

"Tempatapasihini?"KweeSengbertanya,berlagakorangsinting."Disini
rumahjudi,mauapakautanyatanya?Hayolekasminggat,apakauingin
kupukulmampus?"bentakSiBotaksambilmengepaltinjunyayangsebesar
kepalaKweeSengitudidepanhidungSiPendekarSakti.

"Waduh,tanganmubaukencingkuda!"KweeSengmenutupihidungnya,lalu
menjauhkanmukanyadanmemandangkepadapapannamadidepanpintu,
mengerutkankeningnyadanmembacanyadenganlagaksukar,sedangkanSi
Botakituotomatismenarikkepalannyadanmenciumtangannyaitu.Agaknya
memangbautangannyaitu,karenahidungnyabergerakgeraksepertihidung
kudadiganggulalat.Kemudianiamarahbesar,barumerasabahwaia
dipermainkan,akantetapisebelumiasempatmemukul,iadankawannya
yangberhidungbengkokitumemandangherankarenapengemisitusudah
membacapapannamadengansuarakeras,"BANHOAPOKOAN(RumahJudi
SelaksaBunga)!Wah,kebetulansekali,akupalinggemarberjudi!"

Sekaliguskemarahanduaorangituberubahmenjadikeheranan.Manaada
seorangjembelpandaimembacahuruf,danmanamungkinjembelitumasih

gemarberjudipula?"Eh,setansampah!Makansajakauharusmintaminta,
bagaimanakaubisaberjudi?Apakahtaruhannyasisamakanan?"ejekSi
Botakdankeduaorangpenjagapintuinitertawabergelaksambilmemegangi
perutmerekayanggendut.Mendadaksuaraketawamerekaterhentidan
matamerekamelototlebarmemandangtanganKweeSengyangsudah
mengeluarkansebuahkantungkuningberisipenuhuangperakyang
berkilauan!

"Apakahmodalsekianinikurangcukup?"Duaorangitumenelanludah
menaksirnaksirbahwakantungituisinyatidakkurangdariseratustail
perak.Kemudianmerekamenganggukangguk."Cukup...cukup...silakan
masuk...!"

KweeSengmenutupkantungnyadandenganlenggangkangkungia
melangkahmasuk,diawasiduaorangpenjagayangterheranheran.Akan
tetapiKweeSengtidakmempedulikanmereka,terussajamelangkahmasuk
kedalamruanganyangcukupluas,dimanaterdapatbanyakorang
mengelilingibeberapabuahmejajudi.NgerihatiKweeSengketika
menyaksikanorangorangyangberjudi.Bukansepertiwajahmanusialagi,
melainkansepertisekelompokbinatangkelaparan.Mukapenuhpeluh,
berkilauanbasah,matamelototdanseluruhuratnyamenegang.Sinarmata
penuhkerakusan,kemurkaan,sedangkanyangkehabisanuangkelihatan
putusasa,penasaran,dendam,daniri.Tempatsetandaniblisberpestapora,
pikirKweeSeng.HawaudarapanasdidalamRumahJudiSelaksaBungaitu.
Panasluardalam.LuarpanasKarenkuranghawa,dalampanaskarena
pengaruhuang.

KweeSengmenhampirimejatengahyangpalingbesardanpalingramai.
Semuamejaadalahmejapermainandadu.Mejatengahjugatempatbermain
dadu,akantetapidisiniagaknyatempatistimewadimanataruhannyaamat
besar.Uangperakbertumpuktumpuk,bahkanadabeberapapotongemas.
Yangmainkandaduadalahseoranglakilakikurusbermatasipitseperti
selaluterpejam.Orangituusianyaempatpuluhtahunlebih,lenganbajunya
digulungsampaikesiku.Gerakankeduatangannyacepatsekaliketikaia
memutarbijibijidadudidalammangkok,kemudiansecepatkilatia
menutupkanmangkokitukeatasmejadenganbijibijidadudibawah
mangkok.Mulailahorangorangmemasangnomeryangiadugadengan
mempertaruhkanuang.Ketikapemasanganselesai,dengangerakantangan
cepatsekalipemainitumembukamangkok,makatampaklahduabijidadudi
atasmejadenganpermukaanmemperlihatkantitiktitikmerah.Jumlahtitik
titikinilahmerupakanangkayangkeluar.Bagiyangpasangannyakena,

mendapatjumlahtaruhannyayangditerimadenganwajahberseriseridan
mataberkilatkilat.Bagiyangkalah,dansebagianbesarmemangkalah,
merekahanyamelihatdenganmatasayubetapatumpukanuangtaruhan
merekadigarukolehSiBandaryangtertawatawalebar.Agaknyayang
nasibnyamujuradalahselaluSiBandar,buktinyayangmendapatatauyang
pasangannyaterkenaselaluhanyayangmemasangkecil,sebaliknyayang
taruhannyabesarselalutakpernahkenapasangannya!

KedatanganKweeSengtidakadayangtahukarenamemangsemuaperhatian
ditujukankeatasmeja.Setelahmelihattigaempatkalipasanganmelalui
pundakorangorangyangbertaruh.KweeSengmendesakmaju.Dengan
lagakdibuatbuatiamengeluarkanpundipundiuangnyadan
menaruhkannyadiatasmejadengankeras.Jelastampakbahwapundipundi
ituisinyaberatdanbanyak,makatertegunlahsemuaorang.Yangmerasa
pasangannyahanyakecilkecilanlalumemberitempatsehinggaakhirnya
KweeSengdapatdudukberhadapandenganSiBandarJudi.Pundipundiitu
belumdibuka,makaSiBandaryangkurusitumemandangtajamdengan
matasipitnya,kemudianbertanya.

"Pasangandenganuangtunai.Apakahandapunyauang?"DiamdiamSI
Bandarinimerasaheranmengapapenjagapintumemperkenankanseorang
jembelmasukruanganitu.

"Hehhehheh,kalautidakpunyauang,tentuakutidakakanberjudi!"Kwee
Sengmembukapundipundinyadanterdengarseruanseruanherandan
kagetketikakelihatanisipundipundiolehmereka."Tapiakutidaksudi
berjudikecilkecilan.AkuinginmengaduuntungdenganBandarsendiri,
bertaruhangkaganjilataugenap,denganhanyasebuahbijidadusaja.
Berani?"

Kembaliorangorangberseruheran.Gilabenarorangini,menantangbandar!
BanhwaPokoanadalahrumahjudibesar,orangorangyangmenjadi
bandaradalahahliahlijudiyangulung.SiBandarkuruskecilinitersenyum
senyummemperlihatkangiginyayangruncingruncingsepertigigitikus.
"Mengapatidakberani?Berapauangmudanberapaakankaupertaruhkan?"
"Isipundipundiiniadaseratusduapuluhtail,kupertaruhkansemua!"

Terdengarseruan"ahoheh"ramaisekaliketikaparapenjudimendengar
ucapanini.Sekalipasangseratusduapuluhtailperak?Benarbenarhanya
oranggilayangdapatmelakukanhalini!BahkanSiBandarKurusitusendiri
menjadibasahpenuhkeringatKarenabetapapunjugahatinyamenjadi
tegangmenghadapitaruhanyangbeginihebat.AkantetapiKweeSenghanya
tersenyumsenyumdanmenggarukgarukkepalanyasepertiorangmencari
kuturambut.

"Eh,MukaTikus,beranitidakkau?"akhirnyaiaberkatakesalmelihatbandar
ituhanyamemandangkepadanya.

Adayangteratawageli,adapulayangkuatirmendengarjembelituberani
menyebutmukatikuskepadabandar.Apalagiketikamerekamelihatbetapa
empatorangtukangpukulrumahjudiitu,yangtegaptegaptubuhnya,diam
diammendekatiKweeSengdanberdiridibelakangSiJembelinisambil
salingmemberitandadenganmata,siapuntukmenerjangkalauperlu.

"Apa?Mengapatidakberani?Marikitamulai!Kaubertaruhgenapatau
ganjil?"SiBandarmenyisihkansebuahdaduyangbermukaenam
memasukkannyakedalammangkokyangtelentangdiatasmeja.Suasana
menjaditegang,semuaorangtidakadayangmengeluarkansuara,menanti
jawabanKweeSengsehinggakeadaanmenjadisunyidansebuahjarumyang
jatuhkelantaiagaknyaakanterdengarpadasaatitu.

KweeSengmasihtersenyumsenyumdaniamendorongpundipundinyake
depan."Seratusduapuluhtailperakkupasangkanuntukangkaganjil!"
katanyanyaring.

SiBandartertawa,hatinyagirangbukanmainkarenatibatibaadamakanan
beginilunaktersodordidepanmulutnya.Jarijaritangannyasudahterlatih
sempurnasehinggasambilmemegangmangkok,iadapatmempergunakan
duajaritelunjukdantengahyangberadadibelakangmangkokuntuk
membalikbalikbijidadudiwaktuiamenutupataumembukamangkok,
tanpaseorangpundapatmelihatnya.Kecuranganinisudahialakukan
bertahuntahundantakpernahadayangtahu.Denganjarijarinyayang
terlatihiadapatmembalikbalikduabijidadusesukahatinya,apalagikalau
hanyasebuah!Alangkahmudahnya.Tiapkaliiamenutupmangkok,matanya
yangsepertiterpejamitusekelebatandapatmelihatangkayangberadadi

permukaanbijidadu,kemudiandiwaktumembukamangkok,cepatjarijari
tangannyayangmemegangmangkokdantersembunyidibelakangmangkok
bekerjamembalikbijibijidadumenjadiangkaangkayanghanyadipasangi
taruhantaruhankecil.Dengancarademikian,selalupemasangtaruhanbesar
akankalah.Sekarang,jembelgilainibertaruhangkaganjiluntuksebuahbiji
dadu.Alangkahmudahnyauntukmembalikkanbijidaduituagar
permukaannyayanggenapberadadiatasuntukmemperolehkemenangan
seratusduapuluhtail.Alangkahmudahnya!

Baik!"katanya."Semuaorangdisinimenjadisaksi.Kaumemasangangka
ganjil!"Kemudianiamenggulungkedualenganbajunyalebihtinggilagi,dan
memutarmutardadukedalammangkok.Gerakannyacepatsekalisehingga
daduyangberputarandidalammangkokitutidakkelihatanlagisaking
cepatnya,kemudiandengangerakantibatiba,iamembalikkanmangkokke
atasmejadenganbijidadudibawahnya.

"Hehhehheh!"SiBandarmengusappeluhdidahinya."Apakahkautidak
merobahpasanganmu?Tetapganjil?Bolehpilih,sobat.Selagimangkok
belumdibukakauberhakmemilih.Ganjilataugenap?"

Suasanamakintegang,akantetapisambiltersenyumdinginKweeSeng
menaruhkeduatangannyadiatasmeja,didepannya,daniatenangtenang
menjawab."Akutetapmemasangangkaganjil!"

SiBandardengantanganagakgemetarmemegangmangkok,mulutnya
berkata."Nah,siapuntukdibuka,semuaorangmenjadisaksi!"Jarijarinya
bergerakdanmangkokdiangkat,dibarengiseruanSiBandar."Heeeeeiiitt!"

Semuamatamemandangkepadabijidaduyangtelentang,jelas
memperlihatkanlimabuahtitikmerah."Ganjil...!"Semuamulutberseru.

"Aaahhhhh..."SiBandarmenjadipucat,berdiriterlongongkeheranan
memandangkearahbijidadu,hampirtidakpercayakepadamatanyasendiri.
Tadiketikamenutupmangkok,jelasiadapatmengintaibahwadaduitutadi
berangkalima,makaketikamembukamangkok,telunjuknyasudah
menyentildaduituagarmembalikkeangkaenamatauempat.Akantetapi
mengapadaduitutetaptelentangpadaangkalima,padahaliayakinbetul

bahwasentilanjarinyatadiberhasilbaik?Apakahkurangkerasia
menggunakanjarinya?

"Hehhehheh,apakahkemenangankuhanyacukupkaubayardenganseruan
ahaheheh?Hayobayarseratusduapuluhtail!"kataKweeSengtertawa
tawa.

Empatorangtukangpukulsudahsiapdengantangandigaganggolok,akan
tetapibandaritutidakmemberitandamakamerekatidakberaniturun
tangan.Bandaritumenggunakanujungjubahnyauntukmengusappeluh
yangmemenuhimukadanlehernya,kemudianiatertawahahahhehheh.

"Tentusajadibayar,sobat.Andamujursekali!Akantetapi,apakahkau
termasukbotohkendil?"

KweeSengmemangbukanseorangpenjudi,tentusajaiatidakmengertiapa
artinyaistilah"botohkendil!"ini.Botohberartipenjudi,adapunkendil
adalahperabotdapuruntukmasaknasi.Iamengerutkankening,mengira
istilahitumerupakanmakian."Apamaksudmu?Apaitubotohkendil?"

Jawabaninimembuatsemuaorangyanghadirmakinterheran.Darijawaban
inisajamudahdiketahuibahwajembelinibukanlahseoarangahlijudi,
bagaimanamendadakiabeginiberanibertaruhanbesardanmalahmenang?

"Botohkendiladalahpenjudiyangsegeralarimeninggalkangelanggang
begitumendapatkemenangan,termasukgolonganyanglicik!"jawabSi
bandaryangjugaterheranheran.

KweeSengtertawa,tidakjadimarah."wah,belumapaapakausudahtakut
kalaukalauakupergimembawakemenanganku.Bandarmacamapakauini,
tidakberanimenghadapikekalahan?Jangankuatir,tikus,akutidakakanlari.
Hayobayardulukemenanganku!"

Dengantangangemetarakantetapimulutmemaksasenyum,bandaritu
memerintahkanpembantunyauntukmembayarjumlahtaruhanitu,
dimasukkankedalampundipundihitam.Ketikamenerimapembayaranini,
KweeSenglalumenaruhpundipundibarudisebelahpundipundi
kuningnyasambilberkata,suaranyanyaring."Sekarangkupertaruhkan
semuaini,duaratusempatpuluhtail!"

"Ohhhh.....!!!"Kiniorangorangyangtadinyabermaindimejamejakecil
menjaditertarikdanberkerumunlahmerekadisekeliliingmejabesar.
Seakanakanmenjaditerhentisamasekaliperjudiandidalamruanganitu,
semuapenjudimenjadipenontondanyangberjudihanyalahKweeSeng
seorangmelawanSiBandarbermatasipit.Bandarinipunkaget,akantetapi
kiniwajahnyaberseriseri.Kiranyajembelinibenarbenargila.Dengan
begini,sekaligusiadapatmenarikkembalikekalahannya,bahkansekalian
menarikuangmodalSiJembel!Kalautadiiamungkinkurangtepatmenyentil
dadu,sekarangtidakmungkinlagi.Iaakanberlakuhatihatidanpastikaliini
iaakanmenang.

"Bagus!Kaubenarbenarmenjadipenjudijempol!"Iamemujisambilmulai
memutarmutarbijidadukedalammangkok.

"Huh,akubukanpenjudi,samasekalitidakjempol."KweeSengmembantah,
akantetapimatanyamengawasidaduyangberputarputardimangkok,
sedangkankeduatangannyamasihiatumpangkandiatasmejadidepan
dadanya.

SiBandarmenggerakkantangannyadandengancepatmangkokitusudah
tertelungkuplagidiatasmejamenyembunyikandadudibawahnya."Nah,
sekarangulangitaruhanmubiardisaksikansemuaorang!"SiBandarberkata,
suaranyaagakgemetarkarenamenahanketeganganhatinya.Iatadimelihat
jelasbawabijidaduyangditutupnyaitutelentangdenganangkaduadiatas!
Jadigenap!IamengharapkanSiJembelinitidakmerobahtaruhannya.

"Akumempertaruhkanduaratusempatpuluhtailuntukangkaganjil!"Kwee
Sengberkatatenangtapicukupjelas.MukaSiBandarberserigembira,
mulutnyamenyeringaipenuhkemenanganketikaiatertawapenuhejekan.

"Bagus,semuaorangmendengardanmenyaksikan.Diabertaruhdengan
pasanganangkaganjil.Nah,siapdibuka,kaliinikaupastikalah!"Tangannya
membukamangkokdantentusajajaritangannyatidakmelakukangerakan
apaapakarenaiasudahtahubetulbahwadaduituberangkadua,jadiberarti
genap.Begitutangannyayangkirimembukadadu,tangankanansiapuntuk
menggarukduabuahpundipundiuangpenuhperakberhargaitu.

"Wah,ganjillagi...!!"serusemuaorangdanSiBandarmenengokkaget....!!!"
SerusemuaorangdanSiBandarmenengokkaget.Keduakakinyamenggigil
ketikamatanyamelihatbetapadaduitukinijelasmemperlihatkantitiksatu!
Bagaimanamungkinini?Iamengucekngucekmatanya.Tadiiajelasmelihat
titikdua!

"Hehhehheh,mengapakaumengosokgosokmata?Apakahmatamulamur?
semuaorangmelihatjelasbahwaituangkasatu,berartiganjil.Kaukalahlagi
danhayobayarakuduaratusempatpuluhtail!"

Bandaritubangkitberdiri,dahinyapenuhpeluhdinginsebesarkedele."Ini...
initakmungkin...bagaimanabisaganjillagi...?"Iasudahmemandangkearah
empattukangpukul,siapuntukmemerintahkanmenangkapSiJembel,
menyeretnyakeluardanmemukulinya,kalauperlumembunuhnya.

"Hayobayar!"KweeSengberkata."Apakahrumahjudiinitidakmampu
bayarlagi?"SelagiSiBandarJuditergagapgagapdanempatorangtukang
pukullainsudahsiappuladatangmendekatdenganwajahberingas,tibatiba
terdengarsuaratertawatawa.Darisebelahdalammuncullahseoranglaki
lakiberusialimapuluhtahunlebih,akantetapipakaiannyapenuhtambal
tambalan,pakaianpengemis!

"Orangmudainisudahmenangmengapatidaklekaslekasdibayar?"kata
pengemistuaitu.Herantapinyata!SiBandarkelihatantakutdancepatcepat
dudukmemerintahkanpembantunyamembayarduaratusempatpuluhtail
perak,sedangkanparatukangpukulitumundurdengansikaphormatsekali!
SiKakekPengemisitulaluberjalanmenghampiribandar,mengambiltempat
dudukdidekatbandar,berhadapandenganKweeSeng!

"Baiklah,Pangcu,"kataSiBandardanmendengarsebutanPangcu(Ketua
Perkumpulan)ini,diamdiamKweeSengmelirikdanmemandangkakekitu
penuhperhatian.Usianyalimapuluhlebih,pakaiannyatambaltambalan
akantetapijelasbukanpakaianbutut,melainkankainbermacammacam
yangmasihbarusengajadipotongpotongdandisambungsambung.Tangan
kanannyamemegangsebatangtongkatyangkinidisandarkandibangkunya
sedangkankeduatangannyaditaruhdiatasmejadidepandadanya.Diam
diamKweeSengmendugabahwakakekinitentulahseorangyangberilmu
tinggi,makaiabersikaphatihati.Tadiiatelahmenggunakantenagalwee
kangnyamemperolehkemenangan,yaitudenganhawalweekangdisalurkan
melaluitanganmenekanmejamembuatbijidaduitutetapataumembalik
sesukahatinya.

Duabuahpundipundihitamtelahdibayarkankepadanyadankinididepan
KweeSengterdapatempatpundipundiuangyangisinyasemuaempatratus
delapanpuluhtail!Setelahmembayar,SiBandarraguraguuntuk
melanjutkanperjudian,karenaiatakutkalaukalah.Kalausampaikalahlagi,
iaakancelaka,harusmempertanggungjawabkankekalahannyayanganeh!
Akantetapiketikaiamelirikkearahkakekitu,SiKakekberkataperlahan.

"Teruskan,biarakumenyaksikansampaidimananasibbaikorangmuda
ini."Mendengarini,SiBandarberserilagiwajahnya.Ucapanituberarti
bahwaSiKakekhendakmembantunyadantentusajadenganadanya
perintahini,tanggungjawab