Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU

DINAS PENDIDIKAN

UPTD SMK NEGERI 1 GABUSWETAN INDRAMAYU


Alamat : Jl. PU Rancahan Kec. Gabuswetan-Indramayu 45263 Telp.08282316613

Webblog :smkn1gabuswtn.blogspot.com
email : smknegeri1gabuswetan@gmail.com

Bidang Studi : Teknologi dan Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bisnis Manajemen

Naskah Soal
Ulangan Akhir Semester (UAS)
Tahun Pelajaran 2015/2016
Mata Pelajaran : Bahasa Sunda / Mulok

Hari/Tanggal : Sabtu/ 05 Desember 2015


1.
2.
3.
4.
5.

Kelas/Program

DOKUMEN
NEGARA
SANGAT RAHASIA

: XI / Semua program

Bacalah doa sebelum anda mengerjakan soal !


Bacalah petunjuk pengisian lembar jawaban dengan seksama !
Kerjakan soal yang kamu anggap paling mudah dahulu !
Apa bila ada soal yang kurang jelas, tanyakan pada pengawas anda !
Periksa kembali jawaban anda sebelum dikumpulkan !

Pilihan Ganda :
Pilih salah sahiji jawaban anu bener !
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Perang bharatayuda teh nyaeta perang sadulur


antara
a. Rama jeung rahwana
b. Pandawa jeung kurawa
c. Bima jeung duryudana
d. Kresna jeung dorna
e. Nakula jeung sadewa
Pandawa jumlahna aya..
a. 50
b.
500
c. 5
d. 3
e. 30
Perang bharatayuda teh tempatna di ..
a. Hastinapura
b. Tegal kurusetra
c. Amartapura
d. Alengkadirja
e. Guha kiskenda
Nu ngawakilan perang bharatayuda dina poe
panungtung ti pihak pandawa, nyaeta .
a. Nakula
b. Yudhistira
c. Bima
d. Arjuna
e. Sadewa
Bubuka carita dina naskah drama disebutna ..
a. Analog
b. Monolog
c. Prolog
d. Dialog
e. Epilog
Ti taun 1920-an, salila pintonan wayang golek teh teu
weleh dibarengan ku .
a. Sinden
b. Dalang
c. Tatalu
d. Tutug
e. Perang kembang
Dihandap ieu mangrupa acara nu biasana sok
diramekeun ku pintonan wayang golek, kecuali:
a. Nyunatan
b. Nikahan
c. Pesta rakyat
d. Pesta laut
e. Kabeh bener
Nu kaasup kana bagian bubuka dina pidato nyaeta .
a.
Assalamualaikum warahmatullaahi
wabarokaatuh

b.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Wassalamualaikum warahmatullaahi
wabarokaatuh
c. Sakitu anu kapihatur, mugia aya mangpaatna
d. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka ibi miwah
Bapa Guru
e. Rupina sakitu nu kapihatur, kirang langkung
neda dihapunten
Di handap ieu aya rupa-rupa judul lagu ti Jawa Barat,
hususna ti sunda , nyaeta?
a. Es lilin, gundul pacul, bubuy bulan
b. Bubuy bulan, es lilin, panon hideung
c. Anjeung, ampar-ampar pisang, panon
hideung
d. Peuyeumbandung, gundul pacul, amparampar pisan
e. Keloas, sega jamblang, bubuy bulan
Mana alat-alat nu kaasup peralatan sakola hidep?
a. Buku
b. Pulpen
c. Kantong
d. Patlot
e. Kabeh bener
Pek teangan kecap-kecap sunda dihandap nu luyu tur
sopan!
a. Abdi bade mios ka sakola
b. Kuring rek angkat ka sakola
c. Aing bade mios ka sakola
d. Uing rek angkat ka sakola
e. Sim abdi rek angkat ka sakola
Pek teangan alat-alat nu biasa aya didapur!
a. Katel, panci, teko
b. Teko, buku, kalender
c. Katel, korsi, kaca
d. Piring, pacul, pot kembang
e. Meja belajar, rak baju, rak piring
Hasil Babadantenan didesa rek direalisasikeun.
Asal kecapna nyaeta .
a. Badantenan
b. Badanten
c. Babadan
d. Babadantenan
e. Kabeh salah
Tempat nu biasa sok dipake nguseup, iwal:
a. Balong
b. Walungan
c. Situ
d. Sawah
e. kebon

15. Mugia amal kasaean ibu sareng bapa guru di ieu


sakola dibales Ku Nu Maha Kawasa ku mangreburebu kasaean didunya sareng diaherat. Amin.
Maksud nu dikandung dina kalimah diluhur
nyaeta.
a. Ngadoakeun
b. Ngalaporkeun
c. Miharep
d. Ngabejakeun
e. Ngagundamkeun
16. Masih keneh emut nalika ibu sareung Bapa guru
bendu wireh abdi sadaya teu tumut kana aturan anu
aya di ieu sakola.

Anu jadi jejer (Subjek) dina kalimah diluhur


nyaeta .
a. Paraahli
b. Matapoe
c. Mupakat
d. Planet
e. Orbit
A.

HOM INDUSTRI ROTAN PLUMBON


Lamun di nagara maju seperti Jepang motor
og geus jadi hom industri. Kumaha di Indonsia?
Keur di Indonesia hususna di Cirebon hom
industri th kalolobaanana bergerak dina kerajinan
tangan. Kerajinan tangan nu aya di Cirebon
memang loba rupana.
Husus di darah plumbon aya kerajinan anu
dikelolana di imah-imah sewangan-sewangan
(hom industri). Bentuk karajinan tangan na th
mangrupa ngokolakeun rotan (hoe) jadi korsi,
meja, rak baju, wadah seuseuheun, kotak manan
budak, wadah ssrahan kawinan, jsb.
Saliwatan mah siga nu babari nyien ieu
karajinan th. Sok padahal ieu karajinan th
memerlukeun kaahlian husus nya ta nganyam
hoe geus meunang nyebitan leutik-leutik.
Masarakat satempat kalolobaanana mah nyieun
nepi ka jadi bentuk karajinan. Saterusna
disrnkeun ka Bos-bos rotan nu masarkeun ka
luar darah jeung ka luar negeri.
Kurang-kurangna sabar mah nganyam rotan
th matak seunggah. Rk teu kitu kumaha tina
sapo jeput th paling banter meunang opat siki
Karanjang. Kitu g karanjang nu bentukna laleutik.
Panghasilan tina ieu karajinan th teu
sabaraha.
Tapi
bisa
pikeun
nyumponan
pangabutuh sapopo di ta lingkungan masarakat.
Ceuk salah saurang pangrajin tamba kesel jeung
nganggur di imah cenah.

Eusi kalimah diluhur teh ngebrehkeun .


a. Eusi hate
b. Cita-cita
c. Pangalaman
d. Kahayang
e. Kaambek
Ditilik tina sajarahna mah ngaran sunda,
nusantara, jeung Indonesia, teh kaasup istilah, atawa
ngaran anu miboga harti geografis, kelompok social
(suku bangsa-bangsa), politik jeung budaya.
Eta harti jeung paistilahan the, sakapeung siga
nu misah, tapi aya kalana ngahiji sakaligus. Pikeun
ngabedakeunana, biasana sok diwuwuhan ku kecap di
hareupna, kayaning tatar sunda, urang sunda, sastra
nusantara, wawasan nusantara, basa Indonesia.
17. Naon judul nu tepat ngenaan esey diluhur teh?
a. Sunda, Nusantara, jeung Indonesia
b. Geografis, politik, jeung Budaya
c. Tatar Sunda, Urang Sunda
d. Sastra Nusantara, Wawasan Nusantara jeung
Basa Indonesia
e. Wawasan nusantara, basa indonesia
18. Naon eusi nu dipedar dina paragraf kahiji?
a.
Ngaran Sunda Ditilik tina sajarahna
b.
Ngaran Sunda dumasar kan katerangan
paraahli
c.
Ngaran Sunda dumasar basa jawa
kuna(kawi)
d.
Mimiti ayana istilah Sunda
e.
Politik jeung budaya
19. Raresepeun ka budak eta mah, da . paripolahna
alus pisan
a. Laku
b. Lampah
c. Adat
d. Tingkah
e. Istiadat
20. Sangkan pare leuwih subur kudu ..
a. Ditandur
b. Digemuk
c. Dirambet
d. Diwiluku
e. Dipanen
21. Kang kodir nuju melak pare. Ari kagiatan melak
pare sok disebut
a. Tandur
b. Ngawuluku
c. Nyaplak
d. Ngagaru
e. Panen
22. Paraahli geus mupakat nyieun kacindekan anyar
yen anu disebut planetmah ciri-cirina teh diantarana
kudu boga orbit anu ngurilingan matapoe jeung
henteu motong orbit planet liana.

Baca Wacana kalawan gemet!

B.
23.

24.

25.

26.
27.

Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap paling


bener!
Di Jepang mah nyieun motor og
geus jadi hom industri. ta kalimah th aya dina
pada ka
a. Hiji
c.tilu
b. Dua
d.opat
e. lima
Karajinan nu dijieun tina rotan
nurutkeun wacana di luhur nya ta, iwal
a.
Korsi
c. rak baju
b.
meja d. asbak
e. rak buku
Nyien karajinan tangan tina rotan
merlukeun
a.
kaahlian
husus
c.kabiasaan husus
b.
kagiatan
husus
d.kamonsan husus
e. kursus
Tina sapo jeput pangrajin meunang
karanjang.
e. genep
Di handap seni-seni nu aya di
Cirebon, iwal
a.
sintrn
c. tari
topng

b.

kuda lumping
beluk

d.

e. wayang kulit
Ngajarkeun tembang Sunda ka
barudak ayeuna kacida hsna lantaran
a. barudak ngora loba ulin
b. barudak ngora kurang sumanget
kana diajar
c. barudak ngora ayeuna daya juangna
kurang
d. barudak ngora jarang gadngkeun /
nmbangkeun tembang Sunda
e. barudak ngora ayeuna kurang
kahayangna
29.
Manhna sarua ngan ukur tamat
SD.
a.
og c. kieu
b.
ba d. heula
e.
cenah
28.

30.

Nu Pangheulana ditanyakeun dina


ngawawancara tokoh nya ta ngeunaan
a. jati diri
c.
pagawan
b. pendidikan
d.
karier
e. pangaboga
31. Maman : Tos ningal karangan carpon abdi teu
acan, Dan!
Dadan
: Atos sae, mung klimak caritana
kirang seru. Upami ahir caritana
happy ending mah resep tah!
Nu dikritik dina paguneman di luhur th nya
ta
a. jalan carita dina karangan carpon
b. stting carita dina karangan carpon
c. palaku carita dina karangan carpon
d. tokoh carita dina karangan carpon
e. eusi carita dina karangan carpon
32.
Karajinan tangan atawa naon wa
anu dikokolkeunana di imah sok disebut
a. industri badag c.home industri
b. industri biasa d.industri hom
e. pabrik rumahan
33.
Nng Mila mah budakna amis budi.
Kecap amis dina ta kalimah nuduhkeun indra
a.
Pangrasa
c.
pangdng
b.
Paningali
d.
pangreungeu
e. pang-pangna
34.
Conto kalimah parentah nu pungsina
pikeun nitah( perintah), ieu dihandap nyaeta:
a.
Iraha balik?
b.
Teh
punten,
pangnyandakeun acuk!
c.
Ulah
siang
teuing
angkatna!
d.
Jig atuh geura mulih!
e.
Rek kamana?
35.
Conto kalimah parentah nu pungsina
pikeun nyaram(melarang), ieu dihandap nyaeta:

a.
b.
c.

Mangga bade ngiring sareungmah!


Sep punten pangmilarikeun baju dilomari!
Asep ulah milu lomba, pan awak maneh teh
keur hareeng!
d. Jig we atuh ari hayangna kitu mah!
e. Kadieu heula sakedap!
36.
Bulan anu bisa dijadikeun tempat
pamukiman manusa mangsa kahareup. Kecap
pamukiman asalna tina kecap ....
a. Mukim
b. Pukim
c. Mukiman
d. Pamukiman
e. Musim
37.
Hati sabalikna (antonim) tina kecap
baseuh, nyaeta:
a.
Panas
b.
Tiris
c.
Saeutik
d.
Garing
e.
Tiis
38.
Ayana undang-undang pornografi
teh,...... kelompok nu pro jeung kontra.
a.
Ngahudang
b.
Ngagugahkeun
c.
Ngarojong
d.
Ngageuingkeun
e.
Ngaguyah-guyah
39.
Budaya sunda bakal leuwih anteb
lamun ditulis atawa dicaritakeun dina basa .....
a.
Sunda
b.
Inggris
c.
Sansekerta
d.
Indonesia
e.
Arab
40.
Unggal bulan, unggal bulan abdi
teang
Unggal poe, unggal poe oge hade.
Rumpaka kawih diluhur judulna ....
a. Situ ciburuy
b. Cinta
c. Bubuy bulan
d. Duh manis
e. Anjeun
ESSEY

Pek jawab atawa terangkeun pananya dihandap!


1. Naon ari wayang golek teh?jeung dimana wae
biasa dipintonkeunna?
2. Saha wae dalang wayang golek anu geus
kawentar?
3. Pek tulis lirik kawih sunda nu ku hidep nyaho,
jeung naon maksud tina eta kawih teh?
4. Naon nu ngabedakeu antara kalimah sampuna
jeung kalimah teu sampurna? Bere conto
masing-masing!
5. Jieun kalimah sampurna kecap-kecap dihandap!
a. Diuk
b. Lumpat
c. Dahar