Anda di halaman 1dari 9

Bab 2: Sel sebagai unit asas hidupan

SOALAN 1
(a)

Rajah di bawah menunjukkan tiga mikroorganisma.

Kelaskan mikroorganisma di atas kepada unisel dan multisel dengan menyatakan


namanya.
Mikroorganisma

Unisel

Multisel

(3 markah)
(b)

Apa jua bentuk senaman yang dilakukan, ia memberi kesan kepada kesihatan dan
kesejahteraan tubuh. Tidak kiralah menari, mengangkat bebanan di gimnasium,

aerobik atau senaman berasaskan seni mempertahankan diri, semuanya dapat


(i)

membantu menggerakkan otot tubuh dan meningkatkan kecergasan diri.


Nyatakan satu sistem badan manusia yang terlibat dalam aktiviti ini.

(ii)

___________________________________________________________________
( 1 markah)
Sistem badan manusia saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jelaskan satu
sistem badan yang berkaitan dengan sistem yang dinyatakan dalam (i)
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
( 2 markah)
SOALAN 2
Isu pengklonan merupakan salah satu isu yang begitu giat dibincangkan oleh para
saintis barat ketika ini. Isu ini semakin giat dibincangkan apabila kemajuan sains dan
teknologi telah meningkatkan kemajuan dalam bidang sains genetik. Usaha
pengklonan pertama kali dilakukan oleh ahli embriologi Scotland, Ian Wilmut
menghasilkan kambing biri-biri bernama Dolly. Hal ini telah menyebabkan saintissaintis dalam bidang ginetik mulai terfikir untuk membangunkan pengklonan
manusia pula. Apabila isu ini semakin giat dibincangkan telah menyebabkan isu ini
berubah kepada isu yang melibatkan etika.

(a)

Apakah akan terjadi sekiranya pengklonan organisma/ organ/ tisu tidak dikawal?
__________________________________________________________________

(b)

__________________________________________________________________
( 2 markah)
Apakah akan terjadi kepada manusia sekiranya satu organ tidak dapat berfungsi
dengan baik
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
( 2 markah)
(c)

Apakah kemungkinan yang akan berlaku sekiranya terdapat dua manusia yang sama
sifat fizikalnya dari dua negara yang berbeza?
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 2 markah)

(a)
(i)
(ii)

(iii
)

SOALAN 3
Nyatakan sama ada setiap pernyataan yang berikut adalah Benar atau Palsu.
Kloroplas, nukleus dan vakuol ialah tisu.
Organ terbentuk dari bebcrapa jenis tisu yang
bekerjasama untuk melaksanakan suatu fungsi tertentu.
Sel darah merah adalah 'specialised cells' yang terdapat
dalam badan manusia. Sel-sel ini menyerap air dari
persekitaran.
( 3markah)

(b)

Kawan anda melukis satu sel haiwan sepcrti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

Adakah anda setuju dengan apa yang dilukis? Jelaskan kepada kawan anda struktur
sel haiwan dan bagaimana ia berbeza daripada sel tumbuhan
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
( 3 markah)

SOALAN 4
Rajah di bawah menunjukkan beberapa sel dalam badan manusia. Sel-sel ini
mempunyai fungsi yang tertentu.

(a)

Namakan sel-sel yang berikut.


P: _____________________

Q : _____________________________
( 2 markah)
Cadangkan dua cara di mana sel P, Q, R dan S boleh dikelaskan.

(b)

_________________________________________________________________

(c)
(i)

_________________________________________________________________
( 2 markah)
Q dan S adalah sel-sel dalam sistem manusia.
Namakan sistem itu
__________________________________________________________________
( 1 markah)

(ii)

Namakan dua organ yang lain dalam sistem yang dinyatacan di (c) (i)
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
( 2 markah)

(d)

Mat kelihatan pucat. Dia merasa pening dan letih. Simptom lain yang dialaminya
ialah kadar denyutan jantung yang cepat dan sukar bernafas. Menurut doktor, Mat
mempunyai bilangan sel darah merah yang rendah. Terangkan bagaimana bilangan
sel darah merah yang rendah boleh menyebabkan simptom-simptom tersebut.
_________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( 3 markah)
SOALAN 5
Rajah di bawah menunjukkan beberapa organisma seni yang biasa terdapat di dalam

(a)

kolam.

(i)

Nyatakan satu ciri bagi setiap organisma.


R : ________________________________________________________________
S : ________________________________________________________________
T : _______________________________________________________________
U : _______________________________________________________________
( 4 markah)

(ii)

Nyatakan satu ciri yang boleh digunakan untuk mengelaskan organisma-organisma


ini.
__________________________________________________________________
( 1 markah)

(b)

Berdasarkan ciri yang dinyatakan di (a)(ii), kelaskan organisma-organisma ini.


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( 2 markah)

(c)

Seorang petani menggunakan banyak baja di ladangnya. Terangkan kesan


tindakannya ke atas pertumbuhan organisma T dan U di dalam kolam itu.

__________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________
( 3 markah)
SOALAN 6
Rajah di bawah menunjukkan bagaimana makanan dan gas diangkut dalam badan

(a)

manusia

(i)

Kenal pasti dan namakan system W, S dan T


W : ______________________________________________________________
S : _______________________________________________________________
T : _______________________________________________________________
( 3 markah)

(ii)

Namakan gas P dan gas Q

P : _________________________
(iii
)

Q: ____________________________
( 2 markah)

Namakan mana mana dua organ dalam sistem S

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( 2 markah)
(b)

Laluan makanan ditunjukkan dalam rajah di bawah

Kenal pasti W dan terangkan fungsi Z


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( 3 markah)
SOALAN 7
Rajah di bawah menunjukkan dua jenis sel yang terdapat dalam badan manusia.

(a)

Namakan jenis sel di atas


[2 markah]
. [2 markah
[2 marka
___________________________________________________________________

( 1 markah)
(b)

Namakan sel U dan sel V.


U : _________________________

(c)

V : _________________________________
( 2 markah)

Nyatakan satu ciri bagi sel U dan sel V


U: _________________________________________________________________
V : ________________________________________________________________
( 2 markah)

(d)

Apakah yang akan berlaku jika sel V tidak dihasilkan dalam badan manusia?
Jelaskan.
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
( 2 markah)

(a)

SOALAN 8
Lengkapkan urutan dalam organisasi sel yang berikut mengikut urutan daripada
mudah ke kompleks

( 3 markah)
(b)

Manusia dianggap sebagai organisma yang kompleks. Jelaskan


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
(3 markah)