Anda di halaman 1dari 54

(PSV 3043

PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

INTERAKSI HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PSV


2

SINOPSIS

Kursus ini merangkumi pengertian Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan,


strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan
kurikulum PSV KBSR, sumber

pembelajaran Seni Visual

berdasarkan

pengajaran dan pembelajaran dan menjelaskan Huraian

Sukatan Pelajaran.

HASIL PEMBELAJARAN

Menyediakan rancangan tahunan dan harian pengajaran

dan pembelajaran PSV

mengikut format ditetapkan.

Mengaplikasi pelbagai pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan


pembelajaran PSV

Menghuraikan dengan terperinci tentang Huraian Sukatan Pelajaran PSV KBSR tahun 6
dan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Tahun 1 hingga tahun 5.

1.0

Rukun Negara

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan


yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat
dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap
tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan
usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN
1

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

2.0

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan

di

memperkembangkan

Malaysia
potensi

adalah

individu

suatu
secara

usaha

berterusan

menyeluruh

dan

ke

arah

bersepadu

lebih
untuk

melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah
bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang

berilmu

berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan


kesejahteraan diri serta memberikan

sumbangan

kemakmuran keluarga, masyarakat,

dan negara.

3.0

pengetahuan,

berkeupayaan

terhadap

mencapai

keharmonian

dan

Pendahuluan

Pendidikan Seni Visual menggantikan nama Pendidikan Seni yang terdahulu.


Perubahan ini dirasakan lebih sesuai kerana dalam hubungan seni di sekolah,
Pendidikan Seni Visual lebih menjurus kepada seni tampak
atau visual, dan tidak merujuk kepada seni lain seperti seni muzik, seni sastera, seni tari
dan

seni

mempertahankan diri. Pendidikan Seni Visual bertujuan memberi

peluang

kepada murid memupuk minat, memperkembang keperibadian, memberi kesedaran dan


kepekaan terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta kaitannya dengan mata
pelajaran lain. Murid di sekolah rendah pada keseluruhannya adalah kreatif, ekspresif
dan aktif. Pendidikan Seni Visual memainkan peranan memperkembang sifat-sifat ini
melalui persepsi
dan

visual, imaginasi dan daya pemikiran. Kegiatan pemikiran, penerokaan

reka bentuk dalam pelbagai jenis seni visual akan membolehkan mereka

menyatakan idea dan ekspresi diri. Pengalaman ini penting kerana ia membantu murid
membina

4.0

keyakinan diri, membuat penilaian dan mengenali cita rasanya sendiri.

Matlamat

Matlamat mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan
insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif menerusi

pemupukan

asas

seni

visual.Kandungan kurikulum berupaya membantu murid meningkatkan rasa kesyukuran


terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan
negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

5.0

Objektif

Setelah mengikuti Kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah rendah murid

boleh:

1.

Menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan

2.

Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif, kritis, kreatif dan

meyeronokkan.
3.

Menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera

4.

Mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya

5.

Mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual

6.

Membiasakan diri membuat rekaan seni dengan teratur, cermat dan selamat

7.

Memupuk nilai-nilai kerjasama, yakin diri, disiplin diri, dan bertanggungjawab

8.

Mengenal dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air

9.

Menggunakan kemudahan teknologi dalam kegiatan penghasilan

10.

Melibatkan diri dalam kegiatan seni visual sebagai aktiviti kesenggangan yang

seni visual

berfaedah

6.0

Tumpuan Pendidikan Seni Visual

Tumpuan utama Pendidikan Seni Visual merangkumi empat aspek utama yang
dipentingkan iaitu:
a.

pemerhatian secara aktif

b.

interaksi yang kr itis dan kreatif dengan alat dan bahan

c.

apresiasi seni visual secara mudah

d.

menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

a.

Pemerhatian secara aktif


Pemerhatian secara aktif yang merangkumi kesedaran pemerhatian keseluruhan,

berfokus dan terperinci dapat menajamkan persepsi murid. Selain memperkembangkan


deria penglihatan ia juga melibatkan pancaindera lain melalui kajian perbandingan. Kajian
seperti ini membantu perkembangan emosi dan imaginasi. Pemahaman tentang asas seni
3

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

visual juga turut diperkembangkan melalui kegiatan pemerhatian ini. Murid akan dilatih
membuat pemerhatian terhadap objek alam dan objek buatan manusia. Ini adalah untuk
membolehkan murid merasai secara konkrit bagi mendapatkan imej mental. Kegiatankegiatan ini akan membantu terus menyelaraskan idea, imaginasi dan alam fantasinya ke
arah perkembangan persepsi dan pemikiran abstrak.

b.

Interaksi yang kritis dan kreatif dengan alat dan bahan


Peringkat ini menggalakkan murid membuat penerokaan dan

percubaan dalam mempelbagaikan kegiatan kreatif dengan menggunakan alat dan bahan.
Proses ini akan memperkembangkan aspek psikomotor dan kemahiran asas seni visual
berhubung dengan manipulasi alat dan bahan serta teknik-teknik mudah. Semasa
berinteraksi dengan alat dan bahan, murid membuat interpretasi dan menyelaras konsepsi
visualnya dengan objekyang dilihat. Proses pembelajaran ini amat penting kerana ia
memberi peluang kepada murid belajar secara tidak langsung. Murid juga dapat mengenali
perubahan yang mereka boleh lakukan dalam penghasilan seni di masa akan datang.

c.

Apresiasi seni visual secara mudah


Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspek

pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segi
keindahan dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yang
dilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuat
dalam pelbagai cara seperti lisan, cerita, lakonan, nyanyian,
karangan dan puisi. Murid diperkenalkan tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan
mereka.

d.

Menghargai nilai baik dalam semua aspek kehidupan

Selain diberi pengalaman membuat apresiasi seni visual secara mudah, murid juga dipupuk
nilai menyayangi dan menghargai segala aspek yang w ujud dalam persekitaran dan
kehidupan mereka. Ini termasuklah memelihara dan memulihara alam sekitar, nilai
patriotisme, nilai kebersihan dan kepekaan. Dengan ini murid akan dapat membuat
pertimbangan yang sew ajarnya bila berdepan dengan semua keadaan.

7.0

Huraian Sukatan Pelajaran KBSR (bagi PdP tahun 6, 2014 )


4

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

7.1

Huraian Sukatan Pelajaran KBSR (bagi PdP tahun 6, 2014 ).

Huraian Sukatan Pelajaran merupakan dokumen sokongan bagi Sukatan Pelajaran


yang mengandungi perincian kurikulum dari tahun 1 hingga 6. Buku ini juga mengandungi
objektif pembelajaran bagi setiap tahun. Tujuannya

ialah

untuk

memudahkan

guru

merancang pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Perincian kurikulum


untuk setiap tahun dipersembahkan mengikut tiga lajur iaitu Bidang, Hasil Pembelajaran
dan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

Lajur Bidang menampakkan salah satu daripada empat bidang dalam Pendidikan Seni
Visual KBSR. Di dalam lajur Hasil Pembelajaran dimuatkan skop pembelajaran yang
perlu dicapai oleh
mengikut

murid. Di samping itu, pencapaian yang boleh dikuasai oleh murid

kebolehan

mereka

diperinci

mengikut

aras.

Lajur

Cadangan

Aktiviti

Pembelajaran pula memaparkan beberapa aktiviti yang sesuai yang boleh dijalankan
di dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual mengikut bidang tertentu.
Guru boleh memilih tajuk yang sesuai dengan kebolehan murid masing-masing.

7.3 Kandungan kurikulum PSV KBSR/KSSR


7.31 Huraian aktiviti tahap 2 Tahun 6(KBSR)
7.3.1.1 Bidang/Modul Menggambar

Bidang ini melihat kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan mereka
dalam membuat gambar dengan menggunakan pelbagai media dan teknik

Ia juga menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri seseorang


murid

Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di
atas permukaan rata

Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas


permukaan rata

Merupakan suatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental
seseorang

Termasuk illustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang
sesuatu objek

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Penggambaran menggunakan huruf juga boleh diterangkan dalam bentuk grafik dan
representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi

2.2.1.1 Tujuan Menggambar

Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan membuat gambar

Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid

Menggambar beradasarkan tema pengalaman, fantasi dan imaginasi murid secara


manual dan berbantukan komputer

2.2.1.2 Kepentingan Menggambar


Peringkat permulaan murid-murid didedahkan dengan asas menggambar iaitu dengan
cara memerhatikan kesan-kesan garisan yang terdapat di persekitaran seperti kesan
laluan tapak kaki haiwan, tapak kaki manusia, kesan laluan kenderaan di atas
permukaan tanah atau pasir
Pada peringkat seterusnya

murid

dapat menggunakan bahan

kutipan untuk

menggambar secara mudah dan diaplikasikan dalam kegiatan menggambar seperti


mengenal garisan, lukisan, gosokan dan kolaj
Di tahun empat, adalah diharapkan murid dapat menggunakan asas senireka iaitu
unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar berdasarkan tema
imaginasi murid
Aktiviti menggambar di tahun lima adalah berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi
murid secara manual dan berbantukan komputer

2.2.1.3 Kegiatan-kegiatan menggambar

Lukisan

Catan

Kolaj

Montaj

Cetakan

Resis

Gosokan

Stensilan
6

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Percikan

Gurisan

Capan

Mozek

Poster

2.2.1.4 Apresiasi Menggambar

Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri.

Kegiatan ini merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat, bahan
dan kegunaannya.

Murid akan diperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan

Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar.

Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap
asas senireka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya.

Ini akan membolehkan murid menyelaras apa yang dilihat dan dialami dengan apa yang
dilakukan melalui gubahan.

Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran boleh dilakukan
dalam pelbagai cara seperti pernyataan, puisi, lakonan, nyanyian dan cerita

2.2.2 Membuat corak dan rekaan

Bidang ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk
menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan yang lain

Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana-mana hasil daripada
bidang kegiatan lain seperti binaan, kraf dan sebagainya.

Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara.

Antaranya melalui kegiatan seperti:

2.2.2.1 Corak tidak terancang secara:


pualaman
Tiupan
Titisan
Ikatan dan celupan
7

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Renjisan dan percikan

2.2.2.2 Corak terancang secara:


lukisan
Catan
Cetakan
Capan
Lipatan dan guntingan
Resis
Kolaj
kaligrafi

2.2.2.2 Apresiasi Membuat Corak dan Rekaan

bidang ini membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan
kehidupan seharian.

Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan
rekaan corak tertentu

Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang,
corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu

Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran

Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan, peragaan dan
lakonan
(KBSR, Huraian Sukatan Pelajaran, PPK, KPM, 2002)

Penjelasan tentang aras adalah seperti berikut:


Aras
Aras 1 Pemahaman yang jelas tentang konsep danfungsi. Aras ini harus dicapai oleh
semua murid.
Aras 2 Penggunaan alat, bahan dan teknik yang sesuai untuk penghasilan bahan
Aras 3 Aktiviti di aras ini menitikberatkan peningkatan penghasilan bahan yang berkualiti
serta bersifat kreatif

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Contoh:

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

10

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

8.0

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBSR


8.1

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran KBSR

Pendidikan Seni Visual menyarankan penggunaan strategi pengajaran dan


pembelajaran yang bersepadu dengan mata pelajaran ini dan antara mata
pelajaran lain. Penggunaan strategi yang sesuai dengan isi kandungan pengajaran
adalah digalakkan bagi memupuk minat murid. Pengenalan strategi pengajaran dan
pembelajaran seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran
Kontekstual, Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan
Komunikasi ( ICT), Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan
Pembelajaran Masteri adalah selaras dengan visi dan misi Pendidikan yang berhasrat
untuk menyempurnakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Pemilihan dan penentuan aktiviti seni visual

hendaklah yang terdekat dengan murid dari

segi pengalaman, imaginasi, alat dan bahan. Sesuatu projek yang diperkenalkan
selaras dengan kesediaan, kemampuan, kebolehan, penumpuan,

pengalaman

perlu
dan

pemerhatian murid. Kegiatan yang menarik minat seperti kegiatan yang mencetus idea
melalui

aktiviti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau

berbantukan komputer.

Pembelajaran boleh dirangsang dengan kegiatan

yang
11

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

menyeronokkan
atan

seperti lisan, simulasi,lakonan, muzik, nyanyian, karangan, puisi, law

dan kegiatan ini juga boleh dilakukan secara bersepadu.Proses

penghasilan

karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi penekanan


penilaian. Hasil kerja murid hendaklah dipamerkan
digalakkan menyimpan rekod pengalaman
Amalan ini akan melatih murid
pembelajarannya untuk
membantu dan

9.0

sebagai

dan

penghargaan.

Murid

pembelajaran dan hasil kerjanya sendiri.

membuat analisis, sintesis dan

refleksi

terhadap

faedah sendiri. Rekod ini juga akan membolehkan guru

menilai perkembangan pembelajaran murid.

Penilaian Dalam Pendidikan Seni Visual

Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan
pengukuran tetapi penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan
membolehkan murid mengabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor
dan afektif. Secara tidak langsung, ia menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang
mencungkil kemahiran berfikir serta melahirkan murid yang mampu membuat keputusan.
Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian
Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah. Penilaian Pendidikan Seni
Visual KBSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah, penilaian
yang fleksibel, penilaian yang mempunyai akauntabiliti dan penilaian yang adil.

Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari
segi

pembinaan

alat

penilaian

dan

pentadbirannya.

Penilaian

yang

fleksibel

menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri mur id itu
sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian boleh dilakukan
secara

individu

atau

berkumpulan.

Guru

bertanggungjawab

sepenuhnya

untuk

melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan, penentuan


instrumen serta pelaksanaannya.

Selain daripada itu, guru juga harus merekod pencapaian murid, menganalisa markah
tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan yang berkaitan.
Penilaian dalam Pendidikan Seni Visual bersifat adil kerana cara,

bentuk

dan

kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid.Murid dinilai dari segi apa yang
mereka tahu, cara mereka berfikir dan

kemampuan psikomotor mereka. Terdapat tiga


12

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

kaedah penilaian dalam

Pendidikan

Seni

Visual

KBSR

secara

khususnya,

iaitu

pemerhatian, lisan dan

interaksi, dan penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan

pemerhatian proses dan pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru
semasa murid membuat kerja adalah dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana
guru dapat menilai penguasan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid.

Selain daripada itu, guru juga dapat menilai penguasan kemahiran sosial, amalan murid
serta memerhati penglahiran
kesan

melalui

pemerhatian.

emosi dan perasaan. Tahap kreativiti murid juga dapat di


Pencapaian

kebolehan

dan

kemahiran

diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan melihat kriteria-kriter ia

murid

tertentu

yang
pada

hasil kerja bagi tujuan penilaian. Antara kriteria yang dipilih untuk penilaian ialah gubahan,
interpretasi, kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti dan kemasan. Ini dikenali sebagai
pemerhatian hasil kerja.

Kaedah lisan dan interaksi menolong guru menilai penguasan murid terhadap aspek seni
melalui aktiviti yang dijalankan seperti soal jaw ab, kuiz, perbincangan, sumbangsaran,
puisi, temubual, bercerita, lakonan dan nyanyian. Kaedah

penilaian secara penulisan

pula berbentuk ujian pensil dan kertas. Penilaian ini boleh ditadbirkan

secara

formal

dan tidak formal dengan instrumen yang berbentuk objektif dan subjektif. Tugasan dan
portfolio yang diberikan selepas pengajaran satu atau sebilangan tajuk/tema Pendidikan
Seni Visual adalah satu kaedah penilaian secara Penulisan.

10.0 DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN(DSKP)

Dokumen Standard Pendidikan Seni Visual

adalah berpusatkan murid dan memberi

peluang kepada mereka untuk mempertingkatkan daya imaginasi, kreativiti, dan bakat ke
tahap optima dalam proses penghasilan karya.
Dokumen ini dapat memberi panduan dalam proses pembelajaran abad ke-21 yang
mementingkan pembelajaran kolaboratif, pemikiran aras tinggi, dan belajar untuk
kehidupan secara praktikal. Ia membolehkan penzahiran idea secara kreatif dan inovatif
dengan berbantukan teknologi bertepatan dengan tahap keupayaan murid.
Dokumen ini juga dapat membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik seni dan
budaya serta menyediakan murid bagi menghadapi cabaran alaf baru selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
13

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

10.1 MATLAMAT
Dokumen Standard Pendidikan Seni Visual bermatlamat untuk melahirkan insan yang
harmonis, kritis, kreatif dan inovatif menerusi pemupukan bahasa seni visual. Aktiviti yang
dirancang membolehkan murid menghasilkan karya dan berupayamembuat apresiasi seni
visual. Isi kandungannya membantu perkembangan emosi murid, meningkatkan rasa
kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni
dan warisan bangsa, serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga,
masyarakat, dan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

10.2 CONTOH HURAIAN DOKUMEN STANDARD TAHUN 1- 5(KSSR)

TAHUN 1
Aktiviti di Tahun 1 bagi kurikulum Seni Visual meliputi :

MODUL MENGGAMBAR (25%)


1. Lukisan
2. Catan
3. Capan
4. Kolaj

MODUL MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (25%)


Tidak Terancang
1. Renjisan dan percikan
2. Titisan
Terancang
1. Capan
2. Lukisan

MODUL MEMBUAT BINAAN (25%)


1. Model
2. Origami

MODUL MENGENAL KRAF TRADISIONAL (25%)


1. Anyaman 2. Alat Permainan Wau
14

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Contoh Huraian Dokumen Standard Kurikulum KSSR mengikut 4 modul/bidang.

BIDANG/MODUL 1: MENGGAMBAR
(LUKISAN Tema : Alam Semula Jadi)

Menghasilkan

gambar

menggunakan media

kering dengan

teknik

lukisan

yang

menekankan aspek garisan.


1.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
1.1.1 Unsur seni
1.1.1.1 Garisan selari (olahan garisan yang menghasilkan rupa)
1.1.1.2 Rupa organik dan geometri (dihasilkan daripada garisan)
1.1.1.3 Warna primer (biru, kuning dan merah)
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1 Imbangan ruang
1.1.2.2 Kepelbagaian garisan

1.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
1.2.1.1 Media kering kering atas kering (pensel dan penselwarna)
1.2.1.2 Bahan kertas lukisan
1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1 Teknik lukisan hasil karya yang dihasilkan
.111.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
1.3.2 Menggunakan unsur seni (garisan, warna, jalinan dan rupa) dalam penghasilan karya
1.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual
1.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan

15

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

1.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

BIDANG/MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


(LUKISAN TEMA: ALAM BENDA)
Menghasilkan corak dan rekaan dengan teknik lukisan.
2.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.

2.11

Unsur seni
2.1.1.1 Garisan bersilang
2.1.1.2 Rupa geometri
2.1.1.3 Warna primer dan sekunder

2.1.2Prinsip rekaan
2.1.2.1 Kontra warna
2.1.2.2 Imbangan bentuk

2.2 Aplikasi Seni Murid dapat menggunakan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni
dalam menghasilkan karya seni.
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Media krayon dan oil pastel
2.2.1.2 Bahan kertas lukisan
2.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik lukisan (corak terancang)
2.2.2.3Ekspresi

Kreatif

Murid

dapat

mengaplikasikan

pengetahuan,

kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan


karya seni
2.3.1 Memilih dan mempelbagaikan bahan secara kreatif
2.3.2 Menghasilkan corak teknik lukisan
2.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
2.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

16

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

BIDANG/MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN


(ORIGAMI Tema : Alam Benda)
Menghasilkan origami menggunakan kertas warna dengan teknik lipatan. Bidang ini
menegaskan
perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk dan imbangan.

3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
3.1.1
3.1.2
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1 Rupa geometri.
3.1.1.2 Bentuk konkrit.
3.1.1.3 Warna primer dan sekunder.
3.1.2 Prinsip rekaan
3.1.2.1 Imbangan simetri
3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan menerusi penggunaan media
dan teknik dalam aktiviti seni.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Bahan kertas A4 berwarna dan gam
3.2.1.2 Media magic pen
3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan binaan.
3.2.2.1 Teknik lipatan
3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D dan 3D.
3.3.1 Memilih dan memanipulasikan bahan secara kreatif
3.3.2 Menggunakan unsur seni dalam panghasilan karya
3.3.3 Menghasilkan karya menggunakan bahasa seni visual
3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
3.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
3.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan
17

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

BIDANG/MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL


(WAU Tema : Alam Benda)
Mewarna corak pada lakaran Wau
4.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni
visual yang terdapat pada karya seni.
4.1.1 Unsur seni
4.1.1.1 Garisan melengkung
4.1.1.2 Rupa organik dan geometri
4.1.1.3 Jalinan tampak
4.1.1.4 Warna primer
4.1.2 Prinsip rekaan
4.1.2.1 Kontra warna
4.1.2.2 Imbangan simetri
4.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.1.1 Media bahan ganti
4.2.1.2 Bahan lakaran Wau pada kertas A4 dan krayon
4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya
4.2.2.1 Teknik lukisan33
4.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman dan kemahiran
bahasa seni visual dalam
menghasilkan karya seni 2D.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
4.3.2 Menghasilkan karya seni berdasarkan perancangan proses kerja
4.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan
berpandukan bahasa seni visual
4.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
4.4.2 Menceritakan karya sendiri secara lisan
4.4.3 Menghargai karya sendiri dan rakan

DSK tahun 1-3 dan DSKP tahun 4 dan 5 sila

layari:http//www.moe.gov.my/bpk

18

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

PENILAIAN DALAM SENI VISUAL


Penilaian dalam Seni Visual bukan hanya melibatkan pengujian dan pengukuran tetapi
penilaian secara keseluruhan. Penilaian secara keseluruhan membolehkan murid
menggabungkan kefahaman mereka kepada aspek kognitif, psikomotor, dan afektif. Secara
tidak langsung, penilaian menitikberatkan fokus kepada perbuatan murid yang mencungkil
kemahiran

berfikir

serta

melahirkan

murid

yang

mampu

membuat

keputusan.

Keberkesanan program mata pelajaran ini dapat diukur melalui Penilaian Kendalian
Berasaskan Sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah.

Penilaian Seni Visual KSSR mempunyai empat unsur iaitu penilaian berasaskan sekolah,
penilaian yang fleksibel, penilaian yang mempunyai akauntabiliti, dan penilaian yang adil.
Penilaian berasaskan sekolah perlu dirancang dan dikendalikan secara berterusan dari
segi

pembinaan

alat

penilaian

dan

pentadbirannya.

Penilaian

yang

fleksibel

menitikberatkan penilaian yang mengambil kira keperluan sekolah serta ciri murid itu
sendiri dari segi gaya pembelajaran dan kecerdasan murid. Penilaian boleh dilakukan
secara

individu

atau

berkumpulan.

Guru

bertanggungjawab

sepenuhnya

untuk

melaksanakan penilaian yang mempunyai akauntabiliti seperti perancangan, penentuan


instrumen serta pelaksanaannya. Selain itu, guru juga harus merekod pencapaian murid,
menganalisis markah tersebut serta membuat laporan untuk membuat tindakan susulan
yang berkaitan. Penilaian dalam Seni Visual bersifat adil kerana cara, bentuk, dan
kandungannya harus mengikut keadaan dan ciri murid. Murid dinilai dari segi pengetahuan
mereka, cara mereka berfikir, dan kemampuan psikomotor mereka.

Terdapat tiga kaedah penilaian dalam Seni Visual secara khususnya, iaitu pemerhatian,
lisan dan interaksi, dan penulisan. Kaedah pemerhatian melibatkan pemerhatian proses
dan pemerhatian hasil kerja. Pemerhatian yang dilakukan oleh guru semasa murid
membuat kerja dikenali sebagai pemerhatian proses berguna kerana guru dapat menilai
penguasaan kemahiran amali dan perkembangan bakat murid. Selain itu, guru juga dapat
menilai penguasaan kemahiran sosial, amalan murid serta memerhati penglahiran emosi
dan perasaan. Tahap kreativiti murid juga dapat dikesan melalui pemerhatian. Pencapaian
kebolehan dan kemahiran murid yang diperlihatkan pada hasil kerja dilakukan dengan
melihat kriteria-kriteria tertentu pada hasil kerja bagi tujuan penilaian. Antara kriteria yang
dipilih untuk penilaian ialah gubahan, interpretasi, kemahiran, fungsi, keaslian, kreativiti,
dan kemasan. Ini dikenali sebagai pemerhatian hasil kerja
19

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


Pendidikan Seni Visual mengaplikasikan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran
seperti Teori Kecerdasan Pelbagai, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Kontekstual,
Konstruktivisme, Pembelajaran Akses Kendiri, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT),
Kemahiran Berfikir Secara Kritis Dan Kreatif, Belajar Cara Belajar, dan Pembelajaran
Masteri

yang

selaras

dengan

visi

dan

misi pendidikan

yang

berhasrat

untuk

menyempurnakan Falsafah Pendidikan Negara. Penggunaan strategi-strategi ini bertujuan


untuk memupuk minat dan kreativiti dalam kalangan murid.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang menarik minat dan dapat mencetus idea
seperti penerokaan amatlah digalakkan sama ada secara manual atau berbantukan
teknologi. Kaedah pengajaran yang disarankan adalah seperti Discipline Based Art
Education (DBAE), pembelajaran berorientasikan produk, berorientasikan studio, aktiviti
berkumpulan, kolaborasi, koperatif, tunjuk cara, bicara seni, percambahan minda, soal
jawab, penyelesaian masalah, kembara visual, imitasi, dan ekspresi diri. Pemilihan dan
penentuan kaedah pengajaran yang pelbagai perlu selaras dengan kesediaan, kemampuan,
kebolehan, penumpuan, pengalaman dan pemerhatian murid.

Proses penghasilan karya dan peningkatan pembelajaran yang berterusan perlu diberi
penekanan

dan

penilaian.

Hasil

kerja

murid

hendaklah

dipamerkan

sebagai

penghargaan.Murid digalakkan menyimpan rekod pengalaman pembelajaran (folio) dan


hasil kerjanya sendiri. Amalan ini akan melatih murid membuat analisis, sintesis, dan
refleksi terhadap pembelajarannya. Rekod ini juga membantu guru menilai perkembangan
pembelajaran murid.

20

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran


Teori Kecerdasan Pelbagai
Kajian Masa Depan
Pembelajaran Kontekstual
Konstruktivisme
Pembelajaran Akses Kendiri

Teknologi Maklumat (ICT)


KBKK
Belajar Cara Belajar
Pembelajaran Masteri

ORGANISASIKANDUNGAN
Kurikulum Pendidikan Seni Visual untuk sekolah rendah mengandungi empat bidang iaitu
menggambar, membuat corak dan rekaan, membentuk dan membuat binaan, serta
mengenal kraf tradisional. Organisasi kandungan dalam empat bidang tersebut disusun
berasaskan kepada empat standard kandungan iaitu persepsi estetik, aplikasi seni,
ekspresi kreatif, dan apresiasi seni. Standard pembelajaran digubal dan diperincikan bagi
tujuan pengajaran berasaskan standard kandungan.

STANDARD KANDUNGAN 1 : PERSEPSI ESTETIK


Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami bahasa
seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek
buatan manusia, dan karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 2 : APLIKASI SENI


Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan, pemahaman,
dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam aktiviti seni.

STANDARD KANDUNGAN 3 : EKSPRESI KREATIF

21

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual
menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam
penghasilan karya seni.

STANDARD KANDUNGAN 4 : APRESIASI SENI


Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya sendiri
dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya. Murid juga boleh
membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta hubungkait seni visual dengan
disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

KEMAHIRANBERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT)

Kurikulum Kebangsaan bermatlamat untuk melahirkan murid yang seimbang, berdaya


tahan, bersifat ingin tahu, berprinsip, bermaklumat, dan patriotik serta mempunyai
kemahiran berfikir, berkomunikasi dan bekerja secara berpasukan. Kemahiran abad ke-21
ini selari dengan 6 aspirasi yang diperlukan oleh setiap murid untuk berupaya bersaing
pada peringkat global yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia
iaitu setiap murid akan mempunyai kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan
kerohanian, identiti sosial, pengetahuan dan kemahiran berfikir.

Kemahiran berfikir telah ditekankan di dalam kurikulum sejak tahun 1994 dengan
memperkenalkan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis (KBKK). Kemahiran berfikir
ini menekan kepada pemikiran dari aras rendah sehingga aras tinggi. Bermula pada tahun
2011, Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) telah memberi penekanan kepada
Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan,


kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi bagi menyelesaikan masalah,
membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT adalah merujuk
kepada kemahiran mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta.

KBAT
Penerangan Mengaplikasi

22

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

dan nilai dalam situasi berlainan untuk


melaksanakan sesuatu perkara
Menganalisis

mendalam serta hubung kait antara bahagian berkenaan


Menilai
enggunakan pengetahuan, pengalaman,
kemahiran, dan nilai serta memberi justifikasi
Mencipta

Kemahiran ini ditulis secara eksplisit di dalam setiap kurikulum mata pelajaran.

KBAT boleh diaplikasikan dalam bilik darjah melalui aktiviti berbentuk menaakul,
pembelajaran inkuiri, penyelesaian masalah dan projek. Guru dan murid perlu
menggunakan alat berfikir seperti peta pemikiran, peta minda, dan Thinking Hots serta
penyoalan aras tinggi di dalam dan di luar bilik darjah untuk menggalakkan murid berfikir.

T A F S I R A N U M U M TAHAP PENGUASAAN TAFSIRAN

Tahap

Tafsiran Umum

penguasaan
1

Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran


asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas.

Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk


komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang
telah dipelajari.

Murid boleh menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan


sesuatu kemahiran pada suatu situasi.

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab,


iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baharu,


dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal
dan bersikap positif
23

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Murid berupaya menggunakan pengetahuan dan kemahiran


sedia ada untuk digunakan pada situasi baru secara
sistematik, bersikap positif, kreatif dan inovatif serta boleh
dicontohi.

T A F S I R A N U M U M TAHAP PENGUASAAN

TAFSIRAN MATA PELAJARAN


PENDIDIKANSENI VISUAL
Tahap

Tafsiran

penguasaan
1

Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media serta


proses dan teknik pada karya.

Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,media serta


proses dan teknik pada karya.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni


visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan
karya.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran


bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.

Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan kemahiran


bahasa seni visual, proses dan teknik serta menggunakan
media yang betul dalam penghasilan karya yang kreatif.

Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran bahasa seni


visual,media,proses dan teknik yang betul dalam penghasilan
karya serta berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau
tokoh seni atau warisan seni negara.

24

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

MODUL 1 : MENGGAMBAR
AKTIVITI : LUKISAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA

STANDARD

STANDARD

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN

1.1

TAHAP PENGUASAAN

PERSEPSI Murid

dapat

ESTETIK

mengenal, memahami 1 Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,

Membuat

dan

persepsi

dan bahasa

menggunakan
bahasa

yang

menyatakan media serta proses dan teknik pada karya lukisan.


seni

visual

ada

pada 2 Menyatakandan memahami bahasa seni visual,

seni lukisan.

media serta proses dan teknik pada karya lukisan.

visual yang ada 1.1.1 Unsur Seni


pada
lukisan.

karya 1.1.1.1

Garisan- 3 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


silang pangkah
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
1.1.1.2 Ruang- ruang dalam penghasilan karya lukisan.
dalam
1.1.1.3 Bentuk- ilusi

4 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan

1.1.1.4 Warna- primer


atau sekunder atau

kemahiran bahasa seni visual, media serta proses


dan teknik dalam penghasilan karya lukisan.

tertier
1.1.1.5

Jalinan

tampak

kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik

1.1.2 Prinsip Rekaan


1.1.2.1 Penegasan hal

5 Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan

serta menggunakan media yang betul dalam


penghasilan karya lukisan yang kreatif.

benda(subject

matter)
1.1.2.2 Kepelbagaianhal

benda(subject

bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang


betul dalam penghasilan karya lukisan serta

matter)
1.1.2.3

6 Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran

Kesatuan-

komposisi objek

berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan


secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah
seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

25

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

1.2

APLIKASI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media serta

SENI

proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.

Mengaplikasikan

1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media seperti:

bahasa

seni 1.2.1.1 Alat - tiada

visual dan media 1.2.1.2 Bahan -kertas lukisan dan pensel warna atau oil pastel
dalam

1.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam

penghasilan

penghasilan karya

karya lukisan.

1.2.2.1 Teknik silang

pangkah

(cross hatching)
1.3

EKSPRESI Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni

KREATIF

visual, media serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan secara

Penzahiran
melalui

idea kreatif.

pelbagai 1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

sumber,
dan

kajian 1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya lukisan.
teknologi 1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan

dalam

karya lukisan.

penghasilan
lukisan.
1.4

APRESIASI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan

SENI

menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

Apresiasi

1.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.

terhadap

karya 1.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya.

sendiri dan rakan 1.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.
berpandukan
bahasa
visual,

seni
sejarah

seni dan budaya.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
ARAS 4-8, BLOK E9
KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA

26

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

http//www.moe.gov.my/bpk

MODUL 2 : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN (TERANCANG)


AKTIVITI : CETAKAN
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
n dengan menekankan bahasa seni
visual.

kreatif.

STANDARD

STANDARD

KANDUNGAN

PEMBELAJARAN

2.1

PERSEPSI Murid

TAHAP PENGUASAAN

dapat

ESTETIK

mengenal,

1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,

Membuat

memahami

dan media serta proses dan teknik pada corak teknik

persepsi

dan menyatakan bahasa cetakan.

menggunakan
bahasa

seni visual yang ada

seni pada

corak teknik 2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,


visual yang ada cetakan.
media serta proses dan teknik pada corak teknik
pada karya corak 2.1.1 Unsur Seni
cetakan.
teknik cetakan.

2.1.1.1

Rupa

geometri

atau 3.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman

organik

bahasa seni visual, media serta proses dan teknik


- dalam penghasilan corak teknik cetakan.
sekunder atau tertier
2.2.1.2

Warna

2.1.2 Prinsip Rekaan

4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan


kemahiran bahasa seni visual, media serta proses dan

2.1.2.1

Kontra- teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan.

warna
2.1.2.2 Ritma dan
pergerakan
susunan cerminan

5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan


kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul dalam penghasilan
corak teknik cetakan yang kreatif.

6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran


bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang

27

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

betul dalam penghasilan corak teknik cetakan serta


berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara
lisan dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau
tokoh seni atau warisan seni negara.

2.2 APLIKASI SENI

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa

Mengaplikasikan bahasa seni visual dan seni visual, media serta proses dan teknik dalam
media dalam penghasilan karya corak penghasilan corak teknik cetakan.
teknik cetakan.

2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


seperti:
2.2.1.1

Alat

pembaris,

kad

bergelugur,berus

lukisan,palet dan alatan lain yan sesuai


2.2.1.2 Bahan - kertas lukisan, cat air atau cat poster
atau cat tempera dan bahan
lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui penggunaan media serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik -cetakan blok
2.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran

idea

melalui

Murid

dapat

mengaplikasikan

pengetahuan

dan

pelbagai kefahaman bahasa seni visual, media serta proses dan

sumber, kajian dan teknologi dalam teknik dalam penghasilan corak teknik cetakan secara
penghasilan karya corak teknik cetakan.

kreatif.
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
2.3.2

Menggunakan

bahasa

seni

visual

dalam

penghasilan karya corak teknik cetakan.


2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai
dalam penghasilan karya corak
teknik cetakan.
2.4 APRESIASI SENI

Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri

Apresiasi terhadap karya sendiri dan dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa
rakan berpandukan bahasa seni visual,

seni visual.

sejarah seni dan budaya.

2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.


2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya.
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan
rakan secara lisan.

28

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

MODUL3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN


AKTIVITI : ASEMBLAJ
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
Menghasilkan arca teknik asemblaj dengan menekankan bahasa seni visual.
Menghasilkan arca teknik asemblaj dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik
secara kreatif.
Membuat apresiasi terhadap karya.
STANDARD
KANDUNGAN
3.1 PERSEPSI
ESTETIK
Membuat
persepsi dan
menggunakan
bahasa seni
visual yang ada
pada arca teknik
asemblaj.

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid dapat
mengenal,
memahami dan
menyatakan bahasa
seni visual yang ada
pada arca teknik
asemblaj.
3.1.1 Unsur Seni
3.1.1.1Bentukkonkrit
3.1.1.2 Ruang
nyata
3.1.1.3 Jalinan sentuh dan tampak
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1Kepelbagaian
-bahan, warna dan
saiz
3.1.2.2 Imbangan simetri atau tidak
simetri

TAHAP PENGUASAAN

1. Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik pada arca
teknikasemblaj.
2. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada arca
teknikasemblaj.
3. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan arca teknikasemblaj.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan arca teknik asemblaj.
5. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik
serta menggunakan media yang betul dalam
penghasilan arca teknik asemblaj yang kreatif.
6. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang
betul dalam penghasilan arca teknik asemblajserta
berhujah terhadap hasil karya sendiri dan rakan
secara lisan dengan menghubungkaitkan sejarah
seni atau tokoh seni atau warisan seni negara.

3.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan bahasa seni
visual dan media dalam
penghasilan arca teknik
asemblaj.

3.3 EKSPRESI KREATIF


Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian dan
teknologi dalam penghasilan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan arca teknik
asemblaj.
3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
3.2.1.1 Alat - gunting
3.2.1.2 Bahan -gam, bahan kutipan dan bahan lain yang
sesuai.
3.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik
dalam penghasilan karya.
3.2.2.1 Teknik - asemblaj
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
penghasilan arca teknik asemblaj.secara kreatif.
3.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.

29

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

arca teknik asemblaj.

3.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan


karya.
3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan arca teknik
asemblaj.
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses
penghasilan karya.
3.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan.

MODUL 4 : MENGENAL KRAF TRADISIONAL


AKTIVITI : BATIK
TEMA : ALAM SEMULA JADI ATAU OBJEK BUATAN MANUSIA
Menghasilkan corak batik dengan menekankan bahasa seni visual.
Menghasilkan corak batik dengan mengaplikasikan media serta proses dan teknik secara kreatif.
Membuat apresiasi terhadap karya.
STANDARD
KANDUNGAN
4.1 PERSEPSI
ESTETIK
Membuat
persepsi dan
menggunakan
bahasa seni
visual yang ada
pada corak batik.

STANDARD
PEMBELAJARAN
Murid dapat
mengenal,
memahami dan
menyatakan bahasa
seni visual yang ada
pada corak batik.
4.1.1 Unsur Seni
4.1.1.1 Garisan tebal dan nipis
4.1.1.2 Rupa organik atau
geometri
4.1.1.3 Warna primer dan sekunder
dan tertier
4.1.2 Prinsip Rekaan
4.1.2.1 Harmoni warna
4.1.2.2 Kesatuan susunan motif

4.2 APLIKASI SENI


Mengaplikasikan bahasa seni
visual dan media dalam
penghasilan corak batik.

TAHAP PENGUASAAN
Mengenal dan mengetahui bahasa seni visual, media
serta proses dan teknik pada corak batik.
1. Menyatakan dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik pada corak batik.
2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media serta proses dan teknik
dalam penghasilan corak batik.
3. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, media serta proses
dan teknik dalam penghasilan corak batik.
4. Menzahirkan idea, pengetahuan, kefahaman dan
kemahiran bahasa seni visual, proses dan teknik serta
menggunakan media yang betul dalam penghasilan
corak batik yang kreatif.
5. Menzahirkan idea kreatif berpandukan kemahiran
bahasa seni visual, media, proses dan teknik yang
betul dalam penghasilan corak batik serta berhujah
terhadap hasil karya sendiri dan rakan secara lisan
dengan menghubungkaitkan sejarah seni atau tokoh
seni atau warisan seni negara.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual,


media serta proses dan teknik dalam penghasilan corak batik.
4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
4.2.1.1 Alat -berus lukisan, palet
4.2.1.2 Bahan -kertas lukisan, lilin atau oil pastel dan pewarna
batik atauwarna air.

30

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

4.2.2 Mengetahui penggunaan bahan serta proses dan teknik


dalam penghasilan karya.
4.2.2.1 Teknik - resis
4.3 EKSPRESI KREATIF
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian dan
teknologi dalam penghasilan
corak batik.

4.4 APRESIASI SENI


Apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual, sejarah
seni dan budaya.

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman


bahasa seni visual, media serta proses dan teknik dalam
penghasilan corak batik secara kreatif.
4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
4.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
karya.
4.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam
penghasilan corak batik.
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
4.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.
4.4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan
secara lisan.
4.4.3 Menyatakan kegunaan lain batik dalam kehidupan.

Contoh penulisan RPH

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD


MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti

(1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran


yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru
yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang
guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang
diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu
kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu
ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau keduaduanya.
(2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7,
8, 9 atau 10 adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh
didenda tidak melebihi lima ratus ringgit .

31

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

DRAF CADANGAN
RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Mata Pelajaran, Kelas dan Masa/bilangan pelajar


Tema/Tajuk
Standard Pembelajaran (Kod Sahaja)
Objektif Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Elemen Merentas Kurikulum (EMK)
Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan dan TMK merupakan
EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. EMK sedia ada
seperti Bahasa, Sains dan Teknologi, Pendidikan Alam Sekitar,
Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P
Bahan Bantu Belajar
Penilaian P&P
Refleksi :
i. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P
ii. Tindakan susulan (pemulihan, pengukuhan dan pengayaan)

Perkataan berwarna merah adalah wajib ditulis pada RPH guru di sekolah.

PENYEDIAAN RPT/RPH
PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN
PENULISAN
BUKU REKOD (RPT/RPH) BERDASARKAN KEPADA:

STANDARD KANDUNGAN
STANDARD PEMBELAJARAN
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN (RPT)
PENTAKSIRAN
SERENTAK DAN SEIRING DENGAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN .

PROSES

32

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

KURIKULUM STANDARD PENDIDIKAN SENI VISUAL MENGANDUNGI

EMPAT MODUL

MODUL I

MODUL 4

MODUL 2

MODUL 3

MODUL TERAS TEMA DUNIA KESENIAN

ORGANISASI KANDUNGAN

AKTIVITI
15 TEKAT
16 TENUNAN
17 ALAT
PERMAINAN
18 PERHIASAN
DIRI

MENGENAL KRAF
TRADISIONAL-4

LUKISAN

2.
3.

CATAN
MONTAJ

4.
5.

CETAKAN
STENSILAN

6.

POSTER

MENGGAMBAR
-6

MODUL 4

MODUL I

MODUL 3

MODUL 2

MEMBENTUK
DAN MEMBUAT
BINAAN-3

1.

MEMBUAT CORAK
DAN REKAAN- 5

12
13 ASEMBLAJ
14 STABIL
18 AKTIVITI PERLU
DILAKSANAKAN DALAM MASA
I TAHUN PENGAJARAN

TERANCANG
7. CATAN
8. KOLAJ
9. STENSILAN
TIDAK TERANCANG
10. TIUPAN
11. IKATAN DAN CELUPAN

33

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)
MINGGU/
TARIKH

MINGGU
MINGGU
8 Dan
8 9

MINGGU 8

MODUL

MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN

22-28
22 FEBFEB
22 FEB 2013
2014

STANDARD KANDUNGAN

Persepsi Estetik
Membuat persepsi dan
menggunakan bahasa
seni visual yang ada pada
corak tenik ikatan dan
celupan
Aplikasi Seni
Mengaplikasikan bahasa seni
visual dan media
dalam penghasilan
corak tenik ikatan dan
celupan

TEMA

Objek Buatan
Manusia
TAJUK

Tali Leher

MINGGU/
TARIKH

MINGGU
MINGGU
8 Dan
8 9

MINGGU 8

MODUL

MEMBUAT
CORAK DAN
REKAAN

22-28
22 FEBFEB
22 FEB 2013
2014

Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan corak tenik
ikatan dan celupan

STANDARD KANDUNGAN

Persepsi Estetik
Membuat persepsi dan
menggunakan bahasa
seni visual yang ada pada
corak tenik ikatan dan
celupan
Aplikasi Seni
Mengaplikasikan bahasa seni
visual dan media
dalam penghasilan
corak tenik ikatan dan
celupan

TEMA

Objek Buatan
Manusia
TAJUK

Tali Leher

Ekspresi Kreatif
Penzahiran idea melalui
pelbagai sumber, kajian,
dan teknologi dalam
penghasilan corak tenik
ikatan dan celupan

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan


bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan
dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1 Garisan pancaran atau tebal atau nipis
2.1.1.2 Jalinan-tampak
2.1.1.3 Warna-primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 ImbanganSimetri atau tidak simetri
2.2.2.2 Ritma dan pergerakan-garisan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
corak teknik ikatan dan celupan
2.2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat-gelang getah, tali rafia, batu, guli dan
alatan lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan-Kain Kapas putih,pewarna fabrik dan
bahan lain yang sesuai
2.2.2.1 Teknik-ikatan dan celupan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan
celupan
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Mengguna bahasa seni visual dalam penghasilan
karya
2.3.3 Mengaplikasikan prroses teknik yang sesuai dalam
penghasilan corak teknik ikatan dan celupan
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat rekaan

STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan


bahasa seni visual yang ada pada corak teknik ikatan
dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1 Garisan pancaran atau tebal atau nipis
2.1.1.2 Jalinan-tampak
2.1.1.3 Warna-primer dan sekunder
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1 ImbanganSimetri atau tidak simetri
2.2.2.2 Ritma dan pergerakan-garisan
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni
visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan
corak teknik ikatan dan celupan
2.2.1. Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat-gelang getah, tali rafia, batu, guli dan
alatan lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan-Kain Kapas putih,pewarna fabrik dan
bahan lain yang sesuai
2.2.2.1 Teknik-ikatan dan celupan

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan


kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan corak teknik ikatan dan
celupan
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Mengguna bahasa seni visual dalam penghasilan
karya
2.3.3 Mengaplikasikan prroses teknik yang sesuai dalam
penghasilan corak teknik ikatan dan celupan
2.3.4 Menggunakan hasil corak untuk membuat rekaan

34

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

ORGANISASI KANDUNGAN

AKTIVITI

16
17
18

BATIK
UKIRAN
TEMBIKAR

13. TEKAT
14
15

TENUNAN
ALAT

16

PERMAIANAN
PERHIASAN

SK

1.

LUKISAN

2.
3.

CATAN
MONTAJ

4.
5.

CETAKAN
STENSIL

6.

POSTER

1.

1.

PERSEPSI
ESTETIK

2.
3.

APLIKASI SENI
EKSPRESI
KREATIF

4.

APRESIASI
SENI

LUKISAN

TERANCANG
7. CATAN
8. KOLAJ
9. STENSILAN
TIDAK TERANCANG
11. TIUPAN
12. IKATAN DAN CELUPAN

STANDARD PEMBELAJARAN

DIRI

2.1 PERSEPSI ESTETIK


Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak tidak terancang dengan
menggunakan teknik ikatan dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.2
Prinsip Rekaan
2.1.1.1 Garisan-pancaran atau tebal atau nipis
2.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri
2.1.1.2 Jalinan - tampak
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan-garisan
2.1.1.3 Warna-primer dan sekunder

2.2 APLIKASI SENI


Murid dapat mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak tidak
terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
ikatan dan celupan
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat-gelang getah,tali rafia ,batu guli dan alatan lain yang sesuai lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui pengetahuan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik Ikatan dan Celupan

2.3 EKSPRESI KREATIF


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam `
penghasilan corak tidak terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan secara kreatif
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak tidak terancang teknik ikatan dan celupan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak tidak terancang teknik ikatan dan celupan

2.4 APRESIASI SENI


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

35

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

2.1 PERSEPSI ESTETIK


Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada corak tidak terancang dengan
menggunakan teknik ikatan dan celupan
2.1.1 Unsur Seni
2.1.2
Prinsip Rekaan
2.1.1.1 Garisan-pancaran atau tebal atau nipis
2.1.2.1 Imbangan simetri atau tidak simetri
2.1.1.2 Jalinan - tampak
2.1.2.2 Ritma dan pergerakan-garisan
2.1.1.3 Warna-primer dan sekunder

2.2 APLIKASI SENI


Murid dapat mengaplikasi pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan corak tidak
terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
ikatan dan celupan
2.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media
2.2.1.1 Alat-gelang getah,tali rafia ,batu guli dan alatan lain yang sesuai lain yang sesuai
2.2.1.2 Bahan kain kapas putih, pewarna fabrik dan bahan lain yang sesuai
2.2.2 Mengetahui pengetahuan media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya
2.2.2.1 Teknik Ikatan dan Celupan

2.3 EKSPRESI KREATIF


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam `
penghasilan corak tidak terancang dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan secara kreatif
2.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif
2.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya corak tidak terancang teknik ikatan dan celupan
2.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan corak tidak terancang teknik ikatan dan celupan

2.4 APRESIASI SENI


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
2.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan
2.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya
2.4.3 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan

36

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

CONTOH PENULISAN RPH KSSR DI SEKOLAH


Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas : 4 Cerdas
Bidang : Membuat Corak dan RekaanIkatan dan celupan

STANDARD
PEMBELAJARAN

2.1 PERSEPSI ESTETIK


2.1.1 Unsur Seni
2.1.1.1, 2.1.1.2,
2.1.2 Prinsip Rekaan
2.1.2.1, 2.1.2..2

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan
2.2 APLIKASI SENI
2.2.1 Media
2.2.1.1-Alat
2.2.1.2-Bahan

2.3 EKSPRESI KREATIF 2.4 APRESIASI SENI

2.3.1
2.3.2
2.3.3

2.4.1
2.4.2

2.2.2 Teknik dan proses


2.2.2.1 Ikatan dan Celupan

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk)
1. Mengenal,memahami dan menyatakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat ikatan dan celupan
2. Menghasilkan Tali leher dengan menggunakan teknik ikatan dan celupan
3.Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari

AKTIVITI PdP

1.Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab mengenai bahasa seni visual (EK1)
2.Guru menunjuk cara menghasilkan corak dengan mengaplikasikan teknik ikatan dan celupan(EK2)
3.Murid menghasilkan Tali leher mengunakan teknik ikatan dan celupan (EK3) (EK4)
4.Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5)

EMK

1.Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan (EK1,EK2,EK3,EK4 dan EK5) TMK dan Nilai murni

BAHAN BANTU
BELAJAR

1.Contoh : Bahan Bercetak (Gambar, Buku Rujukan) Komputer (Internet), CD

PENILAIAN PdP

1.Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat ikatan dan celupan berdasarkan
empat Standard Kandungan.

I REFLEKSI

Pada Akhir pengajaran


40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objekitif akan diberi
bimbingan khas dalam sesi pembelajaran pada masa akan datang

PENYERAPAN ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) DALAM KSSR


ELEMEN MERENTAS KURIKULUM SEDIA ADA(KBSR)
- Bahasa
- Pendidikan Alam Sekitar
- Nilai Murni
- Sains dan Teknologi
- Kemahiran Belajar Cara Belajar
- Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial
- Pencegahan Rasuah
- Kajian Masa Depan
- Pendidikan Pengguna
- Keselamatan Jalanraya
Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:
-Kreativiti dan Inovatif
-Keusahawanan
-Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)
EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang
berfikiran kreatif, kritis dan inovatif mempunyai ciri dan sikap keusahawananserta dapat
menguasai kemahiran TMK
37

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Kemahiran abad ke-21


Lima Bentuk Pemikiran (Gardner)

Disciplined
Mind

Synthesizing
Mind

Respectful
Mind

Ethical Mind

Creating
Mind

Taksonomi Bloom (revised)


Remembering, Understanding, Applying, Analysing, Evaluating, Creating
New Basics Skills
Kejayaan k-ekonomi
(Profesor Andy
Hargreaves)

Kreativiti:
keperluan masa
kini/masa depan
menjamin kejayaan
k-ekonomi sesebuah
negara

Bahagian Pembangunan Kurikulum


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Multiliteracy
Creativity
Communication
IT
Teamwork
Lifelong learning
Adaptation and
change
Environmental
responsibility

Successful Knowledge
Economics
Characterized by:
Creativity
Flexibility
Problem solving
Ingenuity
Collective intelligence
Professional task
Risk taking
Continuous
improvement
4

Pembangunan Negara: Perspektif Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara Perindustrian.


Masyarakat negara maju adalah masyarakat yang didorong oleh kemahiran dan
kepakaran sains dan teknologimestilah boleh mencipta, menambah dan
memperbaharui .... (Tun Mahathir)
Model Baru Ekonomi (MBE)
Antara ciri-ciri Malaysia pada tahun 2020 dalam MBE ialah Keusahawanan dan Inovatif
Mewujudkan mekanisme untuk membantu kumpulan 40% terendah menggunakan naluri
keusahawanan bagi memula dan mengembangkan perniagaan
Dasar Utama TMK KPM menyatakan bahawa TMK untuk semua dan sebagai mata
pelajaran serta pengupaya dalam pengajaran dan pembelajaran
Bilakah hendak melaksanakan Elemen Merentas Kurikulum?
Fokus harus diberikan kepada mata pelajaran yang diajar.
EMK diterapkan bersesuaian dengan tajuk mata pelajaran yang diajar.
Keluwesan diberi kepada guru untuk menyerapkan EMK dalam proses pengajaran dan
pembelajaran mengikut tajuk atau topik yang bersesuaian.

38

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Kreativiti dan Inovasi

Keusahawanan

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Sila dapatkan maklumat mengenai ketiga-tiga elemen merentas kurikulum


sebagai nota tambahan.

39

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

MINGGU/
TARIKH

MODUL

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD
PEMBELAJARAN

CATATAN

MENGGAMBAR
MINGGU x
TARIKH

PdP boleh dijalankan secara flexible iaitu


Perancangan
Aktiviti berdasarkan
kepadadengan
aktiviti
yang dirancangkan
boleh diubah
Perancangan
Aktiviti berdasarkan
kepada
Modul/Bidang
1,2,3,4
yangkeperluan
melibatkan
18
aktiviti
yang
lain
mengikut
semasa
Modul/Bidang 1,2,3,4
Aktiviti.
sekolah.
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN

MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MENGENAL KRAF TRADISIONAL

Berdasarkan salah satu aktivii PSV tuliskan satu RPH dengan memasukkan elemen
merentas kurikulum dan aplikasi KBAT.

CONTOH FORMAT RPH KSSR

40

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual

Kelas : 5 Cerdas
Bidang: Membuat corak dan RekaanIkatan dan celupan
2.1 PERSEPSI ESTETIK

Masa: 60 minit
Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia- Sapu Tangan

2.2 APLIKASI SENI

2.3 EKSPRESI KREATIF

2.4 APRESIASI SENI

STANDARD
PEMBELAJARAN

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

AKTIVITI PdP

EMK
BAHAN BANTU
BELAJAR

PENILAIAN PdP
REFLEKSI

41

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Senarai elemen dalam EMK KEUSAHAWANAN.


Mengamalkan sikap keusahawanan (EK1)
1.1

Sikap keusahawanan
Bertanggungjawab
terhadap keputusan

1.2

Peka kepada peluang

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

1.9

1.10

Indikator yang boleh diukur


Murid
- menepati masa yang ditetapkan
- menyiapkan tugasan sehingga selesai

Murid
- suka mengambil tahu
- mengambil berat terhadap perubahan
persekitaran
- tahu menggunakan sumber/ ruang
Berani mengambil risiko
Murid
- lebih berhati-hati untuk bertindak
- menyenaraikan kesan dan akibat
- sedia menerima teguran
Daya kreativiti dan inovasi
Murid
- suka memerhati persekitaran dengan
sengaja dan bertujuan
- boleh memberi banyak idea
- boleh menilai idea untuk memilih idea
yang terbaik
- boleh mencipta/ mereka cipta sesuatu
Fleksibiliti
Murid
- boleh menyesuaikan diri dalam
apa juga situasi
- boleh mengadaptasi mengikut
persekitaran
- boleh menimbang pandangan
rakan
- bersedia
mendengar
dan
didengar
Keinginan kepada maklum Murid memberi reaksi segera apabila
balas segera
diminta
Berorientasikan masa depan
Murid
- boleh
berimaginasi
terhadap
sesuatu yang belum berlaku
- boleh menyenaraikan kesan dan
akibat terhadap sesuatu tindakan
- boleh menjangkakan sesuatu
- boleh membuat perancangan
Kesanggupan belajar daripada Murid
kesilapan
- bersedia
menerima
teguran/
pandangan orang lain
- bersedia
mengubah
tindakan/
keputusan yang silap
Berkeupayaan memimpin
Murid
- boleh bekerjasama dalam kumpulan
- boleh bertolak ansur
- boleh berkongsi pendapat
- boleh meneraju/ memimpin
Berorientasikan
Murid

42

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

pencapaian

1.11

1.12

1.13

1.14

tahu matlamat/ objektif tindakan


berusaha untuk mencapai objektif
menyiapkan tugasan dalam masa
yang diberikan
Berdaya tahan
Murid
- tidak mudah berputus asa
- sanggup menerima kritikan
- menyelesaikan
tugasan
walaupun
terdapat halangan
- sabar dengan tugasan yang berat
Bertoleransi
terhadap Murid
ketidaktentuan yang tinggi
- sentiasa bersedia untuk bertindak
dengan apa juga perubahan
- mengambil tindakan yang sesuai
dengan keperluan persekitaran
- sedia berunding dengan rakan-rakan
pada bila-bila masa
Daya
ketabahan
yang Murid
tinggi
- menerima teguran/ pandangan orang
lain
- meneruskan sesuatu tindakan sehingga
berjaya
Boleh membina jaringan Murid
sosial
- boleh berkomunikasi dengan baik
- mesra dengan semua orang
- boleh mengekalkan hubungan baik

3.2
Mengamalkan Cara Berfikir ke Arah Keusahawanan Dalam Situasi yang
diperlukan (EK2)
2.1

2.2

2.3

2.4

Amalan
memerhati Murid
persekitaran
dengan
- boleh
menyenaraikan/
sengaja dan bertujuan
mengumpul maklumat
- boleh mendapatkan maklumat
daripada mana-mana sumber
Menganalisis
Murid
pemerhatian secara kritis
- boleh
menyatakan
kebaikan/
dan kreatif
keburukan sesuatu
- boleh membuat penilaian
Menghasilkan idea dari Murid
pemerhatian
- boleh
mengemukakan/
mencadangkan idea baru/ alternatif
berasaskan maklumat
Memilih
idea
terbaik Murid
daripada banyak idea
- boleh membuat penilaian terhadap
idea
43

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

2.5

Menambahbaik idea yang Murid


dipilih (inovasi)
- boleh mencadangkan cara/ teknik/
strategi/ idea/ kaedah yang lebih
baik

2.6

Menilai idea secara kritis Murid


dalam konteks
- boleh
memodifikasi/
mengubahsuai/
menambahbaik
idea mengikut situasi/ keperluan
Melaksanakan idea dalam Murid
bentuk produk teknologi
- boleh mengaplikasi ilmu/ teknologi
abstrak atau konkrit
untuk merealisasikan idea yang telah
dipilih
Menyesuaikan idea baharu Murid
dengan
keperluan
- boleh menghasilkan sesuatu yang
masyarakat dan persekitaran
boleh digunakan oleh orang ramai
- boleh memodifikasi idea untuk
disesuaikan
dengan
keperluan/
kehendak semasa
Meneruskan
peningkatan Murid
kualiti idea
- boleh membuat penambahbaikan
- berupaya mencari idea baharu
- berupaya membuat penyelidikan

2.7

2.8

2.9

3.3
Mengamalkan pengetahuan dan kemahiran pengurusan asas jual beli yang
mudah dalam aktiviti kehidupan seharian yang relevan (EK3)
3.1

3.2

projek Murid
- boleh mengumpulkan maklumat
- boleh
menyenaraikan
langkahlangkah kerja
Melaksana projek mengikut
Murid
langkah-langkah yang telah
- berupaya
menjalankan
tugasan
disediakan
mengikut perancangan
Merancang sesuatu
dengan teliti

3.3

Memantau projek

3.4

Menilai pelaksanaan projek

Murid
- akan memastikan kualiti tugasan/ projek
di tahap yang tinggi
Murid
- boleh menyenaraikan kesan/ faedah/
kelemahan/ kekuatan projek
- boleh membuat keputusan
- boleh mengambil tindakan susulan

44

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

3.4 Menghasilkan produk berasaskan pengetahuan serta kemahiran teknologi dan


vokasional (EK4)
4.1

4.2

4.3

Menghasilkan
produk Murid
berasaskan
pengetahuan
- boleh menggunakan pengetahuan/
serta kemahiran teknologi
teknologi
yang
dipelajari
untuk
dan vokasional
melaksanakan sesuatu idea hingga
terhasilnya sesuatu produk
- boleh menghasilkan sesuatu produk
berdasarkan kemahiran yang dimiliki
- boleh merekacipta suatu produk
- boleh menukar idea asal kepada idea
komersial/ mengkomersialkan idea
Menggunakan
teknologi Murid
berlainan untuk menghasilkan
- boleh mencadangkan teknologi lain untuk
produk yang sama
menghasilkan produk yang sama
- boleh melakarkan reka bentuk proses
penghasilan
produk
menggunakan
teknologi yang berlainan
Menggunakan sumber yang Murid
pelbagai/ sumber alternatif/
- boleh mencadangkan sumber alternatif/
sumber kitar semula
bahan kitar semula untuk menghasilkan
sesuatu produk
- boleh menggunakan sumber alternatif/
bahan kitar semula untuk menghasilkan
sesuatu produk

3.5
Mengamalkan nilai moral dan etika yang baik dalam konteks keusahawanan
(EK5)
5.1

5.2

5.3

Tanggungjawab Murid
- menjaga kebersihan sekolah/ bilik
darjah
- menjaga kesejahteraan bilik darjah/
sekolah
- mengelak perselisihan faham/ salah
sangka/ buruk sangka
Prinsip Keadilan
Murid
- mengikut giliran/ beratur
- tidak mengambil hak/ barang rakan
- membahagikan tugasan sama rata
Prinsip Hak Manusia
Murid
- menyayangi dan menjaga barang
sendiri/ rakan sekelas
Prinsip
sosial

45

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

5.4

Prinsip Autonomi

5.5

Prinsip Ketelusan

tidak mengambil barang rakan lain


tanpa izin
Murid
- menghormati rakan berlainan bangsa
dan agama
Murid
- menyatakan/
menyampaikan
maklumat dengan betul/ jelas
- tidak berselindung

PANDUAN PENGAJARAN PSV KBSR/KSSR

Bahan Panduan Pendidikan Seni Visual Tahun 5 bertujuan :


Memberi cadangan aktiviti sebagai contoh dalam melaksanakan proses PdP.
Ia bukan satu ketetapan dan guru digalakkan untuk mempelbagaikan aktiviti yang
bersesuaian mengikut idea dan kreativiti guru.
Memberi panduan kepada guru Pendidikan Seni Visual untuk mempertingkatkan daya
kreativiti melalui eksplorasi media serta proses dan teknik dalam proses pengajaran.
46

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Selain itu dapat memperkembangkan keperibadian, memberikan kesedaran dan kepekaan


guru terhadap nilai-nilai kesenian dan alam sekitar serta penggabungjalinan dengan mata
pelajaran lain.
OBJEKTIF
Bahan Panduan Pengajaran Pendidikan Seni Visual membolehkan guru:
Peka terhadap perkembangan pendidikan seni visual;
Mewujudkan suasana pembelajaran dan pengajaran yang lebih berkesan melalui aktiviti
didik hibur sesuai dengan fitrah kanak-kanak;
Meningkatkan keyakinan diri dalam pengajaran secara sistematik dan kreatif;
Mengaplikasi pelbagai media dan teknik dalam pengajaran Pendidikan Seni Visual;
Mengendalikan penilaian secara tepat dan jelas;
Menghayati warisan budaya bangsa untuk meningkatkan semangat patriotik;
Melaksanakan kemahiran berfikir aras tinggi dalam situasi dan kehidupan harian ke arah
pembentukan modal insan;
Membantu murid dalam penghasilan karya yang lebih kreatif dan mempunyai nilai
estetika; dan
Menerapkan elemen merentas kurikulum (EMK) dalam pembelajaran dan pengajaran.
PANDUAN PENGAJARAN PSV KSSR

STANDARD KANDUNGAN
PERSEPSI ESTETIK
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat persepsi dan memahami
bahasa seni visual (unsur seni dan prinsip rekaan) yang terdapat pada alam
ciptaan Tuhan, objek buatan manusia, dan karya seni.
APLIKASI SENI
Standard kandungan ini membolehkan murid mengaplikasikan pengetahuan,
pemahaman, dan bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam aktiviti seni.
EKSPRESI KREATIF
Standard kandungan ini mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa
seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan
teknologi dalam penghasilan karya seni.
APRESIASI SENI
Standard kandungan ini membolehkan murid membuat apresiasi terhadap karya
sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni, dan budaya.
Murid juga boleh membuat penghayatan dan penghargaan seni warisan serta
hubung kait seni visual dengan disiplin ilmu yang lain, kehidupan, dan kerjaya.

47

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

TERDAPAT 4 MODUL DI DALAM PSV :

MENGGAMBAR
MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MENGENAL KRAF TRADISIONAL

KOMPONEN SATU
Aktiviti 1

Lukisan

Tema

Alam Semula Jadi

Tajuk

Bunga

Masa

120 minit

Media

Alat - Tiada

Butiran umum penyataan tentang


modul, aktitviti, tema, tajuk,
masa, media, bahan bantu
mengajar dan EMK.

Bahan - kertas lukisan dan pensel, pen marker atau pen gel
atau pen teknikal
Bahan Bantu Mengajar

Contoh lukisan, bahan maujud, gambar bunga

EMK

Keusahawanan, Kreativiti dan Inovasi

KOMPONEN DUA
A. STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu jalinan, bentuk, ruang, kepelbagaian dan
kesatuan yang terdapat pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni dalam
penghasilan lukisan.
2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik
dalam penghasilan lukisan.

Pernyataan standard kandungan


dan standard pembelajaran yang
perlu dikuasai oleh murid iaitu
persepsi estetik, aplikasi seni,
ekspresi kreatif dan apresiasi seni.

3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan lukisan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan
budaya.

48

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

1.1,1.2,1.3,.1.4 menunjukkan ini


merupakan
komponen
dalam
modul menggambar,dan begitu
juga yang seterusnya mewakili
setiap modul di dalam PSV

B. STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Estetik

1.1.1

1.1.2

Unsur seni
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
Prinsip rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2

Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan


bahasa seni visual yang ada pada lukisan.
Jalinan - tampak
Bentuk -ilusi
Ruang - ruang cetek

Kepelbagaian - hal benda (subject matter)


Kesatuan - komposisi

CONTOH PANDUAN PENGAJARAN RPH KSSR SEKOLAH:


MATA PELAJARAN:
KELAS/DARJAH:6 Anggerik
BIL.MURID:32 Orang
BIDANG:
TEMA:
TAJUK:
TARIKH:
MASA:8.45 9.45 pagi (60 minit)
OBJEKTIF:Pada akhir pelajaran murid dapat;
i.
Menyenaraikan/Menyatakan (kognitif)
ii.
Menyusun, menulis dan melengkapkan/Menghasilkan/Memotong/Menampal
(psikomotor)
iii.
Membuat apresiasi/Menghargai(afektif)
iv.
KEMAHIRAN BAHASA:Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.
BAHAN:Klip video, LCD, Gambar makanan, majalah, surat
khabar, sumber internet, carta aliran, kad ayat resipi,
makanan, slide power point
NILAI : Ketelitian, budi bahasa, prihatin, kepekaan, kesabaran dan Kerjasama
KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI :
KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH (KBT)
Kemahiran Berfikir: Membuat perbezaan, membuat inferens, dan kemahiran
mengkategorikan.
Kemahiran Belajar: Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.
Kecerdasan Pelbagai: Kinestetik, intrapersonal, interpersonal dan verbal

49

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

PENGETAHUAN SEDIA ADA :


Murid dapat menceritakan pengalaman mereka melihat dan merasa makanan tradisional
masyarakat Malaysia.
EMK: keusahawanan/kreativiti dan inovatif/KMT

B. STANDARD PEMBELAJARAN
1.1

Persepsi Estetik
Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni visual yang ada
pada lukisan.
1.1.1

1.1.2

1.2

Unsur seni
1.1.1.1

Jalinan - tampak

1.1.1.2

Bentuk -ilusi

1.1.1.3

Ruang - ruang cetek

Prinsip rekaan
1.1.2.1

Kepelbagaian - hal benda (subject matter)

1.1.2.2

Kesatuan - komposisi

Aplikasi Seni

Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni

visual,media, serta proses dan teknik dalam penghasilan lukisan.


1.2.1

Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media


1.2.1.1

Alat - tiada

1.2.1.2

Bahan - kertas lukisan dan pensel, pen marker atau pen


gel atau pen teknikal

1.2.2

Mengetahui penggunaan media serta proses dan teknik dalam

penghasilan lukisan
1.2.2.1

Teknik - titik

1.2 Ekspresi Kreatif


Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual, media,
serta proses dan teknik dalam penghasilan karya secara kreatif.
1.3.1

Memilih dan memanipulasi media secara kreatif.

1.3.2

Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

1.3.3

Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam


penghasilan lukisan

50

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

1.3 Apresiasi Seni


Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan dengan
menumpukan pada aspek bahasa seni visual.
1.4.1

Mempamerkan karya yang dihasilkan

1.4.2

Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan

1.4.3

Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisan

KOMPONEN TIGA
CADANGAN PELAKSANAAN PdP

ILUSTRASI

Cadangan
pelaksanaan
PdP dan ilustrasi.

Persepsi Estetik

Permulaan

Guru menyatakan definisi lukisan.

Guru menunjukkan contoh lukisan teknik titik.

Guru bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang


ada pada contoh lukisan teknik titik.

Aplikasi seni

Penerangan

Guru memperkenalkan dan menyatakan media yang


akan digunakan.

Guru menunjuk cara melakar gambar gubahan


bunga dengan memberikan penekanan pada
komposisi.

Guru menunjuk cara menghasilkan lukisan dengan


teknik titik.

Ekspresi kreatif

Penghasilan
karya

Murid melakar dan menghasilkan karya dengan


bimbingan guru.

Murid menghasilkan karya mengikut kreativiti.

Apresiasi seni

Penutup

Murid mempamerkan karya.

Murid menceritakan pengalaman proses


penghasilan karya.

Memberi ulasan karya.

NOTA:
Buku panduan pengajaran ini sekadar bahan sokongan untuk guru menyediakan
persediaan mengajar.
Ia bukan RPH sebenar dan guru tidak perlu 100% mengikut bahan yang
dicadangkan di dalam panduan ini.
Guru boleh mempelbagaikan media, teknik, strategi dan aktiviti yang difikirkan
bersesuaian mengikut kreativiti mereka.
Pentingnya murid dapat memperkembangkan daya kreatif dan inovatif dalam
penghasilan karya.

51

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PSV KBSR DALAM BIDANG


MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN
MATA PELAJARAN
:
PENDIDIKAN SENI VISUAL
TAHUN
:
6 ANGGERIK
BIDANG
:
Membentuk dan Membuat Binaan
AKTIVITI
:
Membentuk Kereta
TAJUK
:
Kereta Idaman
MASA
:
8.30 hingga 9.30 pagi
OBJEKTIF PENGAJARAN :
Guru dapat mendedahkan teknik membentuk dan
membuat binaan daripada bahan-bahan terbuang.

HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir pelajaran murid dapat:
Membentuk dan membina sebuah model kereta dengan menggunakan bahan-bahan
buangan
Menghias model kereta dengan menggunakan pelbagai bahan buangan
Menghasilkan sebuah model kereta secara kreatif dan inovatif (pelbagai rupa dan
bentuk)
Penerapan nilai dan kemahiran berfikir
KEPERLUAN
Alat - gunting
Bahan- bahan buangan (contoh: straw board/bod tebal, bekas pembungkusan, straw
minuman, dan gam)
Bahan Rujukan :
Kad gambar
Objek maujud model-model kereta mainan
Buku Sumber Guru Pendidikan Seni Tahun 4
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni
Maklumat Internet

PROSEDUR
1. Guru merancang strategi pengajaran dan menerapkan Teori Kecerdasan Pelbagai,
Kajian
Masa Depan,dan Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatif
2. Guru menentukan aras pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran

3. Guru memulakan aktiviti dengan induksi set mengenai jenis kenderaan masa dahulu
sambil
menerapkan Kajian Masa Depan dan bersoal jawab.

52

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

4. Guru menunjuk cara dan membimbing murid dalam proses membuat sebuah model
kereta dari bahan buangan
Apresiasi dan Kritikan
KBKK
:
Mereka cipta mensintesis, menjana idea, menghubungkaitan
PENERAPAN NILAI :
BUTIRAN KEGIATAN

Ketekunan dan Ketelitian


HASIL PEMBELAJARAN

STRATEGI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN

Aktiviti 1
(5 minit)
Guru mengedarkan kad
gambar berkaitan dengan
kenderaan pada masa
dahulu
Guru mengendalikan sesi
soal jawab
Apakah gambar yang
terdapat pada kad yang
kamu pegang?
Apakah pandangan anda
tentang gambar tersebut?

Aktiviti 2 (20 minit)


Meneroka pelbagai bahan
yang boleh digunakan.
Kesan tindak balas bahan
yang digunakan
Guru menunjukkan cara
membuat model kereta

Aras 1
Murid memerhati dan
membuat analisa tentang
gambar

Teori Kajian Masa Depan


Menjangka
Fungsi produk

Murid memberikan
pandangan mereka tentang
gambar berkenaan

Teori Kecerdasan
Pelagai
Verbal Linguistik

Aras 2
Murid memilih bahan yang
sesuai untuk digunakan
dalam menghasilkan model
kereta

Murid mengetahui bahawa


prinsip imbangan dan unsur
ruang, bentuk dan warna
penting dalam membuat
model kereta

KBKK (Kreatif)
Mereka cipta
Mensintesis
Penerokaan

Membanding beza
Menilai akibat
penolakan angin.
Kelajuan yang dihasilkan
KBKK (Kreatif)
Menjana idea
Mereka cipta
Menghubung kaitan

53

(PSV 3043
PENGAJIAN DAN PENGURUSAN KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUAL KBSR)

Aktivit 3
(25 minit)
Guru membimbing murid
semasa menghasilkan
model kereta
Memotong bentuk yang
diinginkan

Murid membuat model kereta


dengan

KBKK (Kreatif)
Mereka cipta inovatif

Memotong
Menebuk
Mencantum
Menampal

Nilai

Murid mempamerkan
pelbagai hasil kerja yang
dibuat

KBKK Kritis
Membanding beza
Menganalisis

Menebuk tayar kereta


Mencantum bahan kereta
Menampal kertas warna

Sesi Apresiasi dan


Refleksi (10 minit)
Sesi Apresiasi
Mempamerkan hasil kerja
Perlumbaan kereta
Membuat refleksi
bagaimana penghasilkan
model kereta dilakukan

Murid dapat menilai


keupaaan diri sendiri

Teori Kecerdasan
Pelbagai
Verbal Linguistik
Jadual 5.3 Contoh Rancangan Harian PSV KBSR Bidang Membentuk dan Membuat
Binaan
Refleksi Guru:
Pengajaran telah dapat dijalankan dengan berkesan. ?/jumlah murid menunjukkan minat
dan kesungguhan dalam menghasilkan sebuah model kereta. Pelbagai model kereta telah
dapat dihasilkan. ?/jumlah murid telah berjaya membuat penerokaan bahan. Objekif
tercapai dengan jayanya. ? murid tidak dapat menghasilkan sebab.tindakan guru
seterusnya.

54