Pupuh Sunda

Kumpulan 17 Pupuh Sunda.

1.Asmarandana
Laras: Salendro Watek: silih asih silih pikanyaah atawa mepelingan. 1 Pada := 7 padalisan. Pupuh 1: Asmarandana Eling eling mangka eling ( 8 ±i) rumingkang di bumi alam( 8 ± a ) darma wawayangan bae ( 8 ± e ) raga taya pangawasa ( 8 ± a ) lamun kasasar lampah ( 7 ± a ) nafsu nu matak kaduhung ( 8 ± u ) badan anu katempuhan ( 8 ± a )

2.Balakbak
Laras: Madenda Watek: pikaseurieun. 1 pada := 3 padalisan. Pupuh 2: Balakbak Aya warung sisi jalan rame pisan ± Citameng(15-e) Awewena luas luis geulis pisan ± ngagoreng (15-e) Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet ± nyanggereng (19-e). Panambih: Aya warung sisi jalan Rame pisan ku nu jajan Tihothat nu ngaladangan Nu jarajan sukan-sukan

3.Dangdanggula
Pupuh 3: Dangdanggula Mega beureum surupna geus burit Ngalanglayung panas pipikiran Cikur jangkung jahe koneng

1 Pada := 5 padalisan.Durma Pupuh 4: Durma: Moal ngejat sanajan ukur satapak Geus dipasti ku jangji Mun tacan laksana Numpes musuh sarakah Heunteu niat seja balik Najan palastra Mati di medan jurit Laras: Pelog 5.Gambuh Watek: bingung.Gurisa Watek: pangangguran.Naha teu palay tepung Sim abdi mah ngabeunying leutik Ari ras cimataan Gedong tengah laut Ulah kapalang nya bela Paripaos gunting pameulahan gambir Kacipta salamina Laras: Pelog. lulucon atawa tamba kesel. 1 Pada := 8 Padalisan. Sorog 4. . Pupuh 5: Gambuh Ngahuleng banget bingung ( 7 ± u ) henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 ± u ) turug turug harita teh enggeus burit ( 12 ± i ) panon poe geus rek surup ( 8 ± u ) keueung sieun aya meong ( 8 ± o ) Laras: Pelog 6. samar polah atawa tambuh laku.

Pupuh 6: Gurisa Hayang teuing geura beurang ( 8 ± a ) geus beurang rek ka Sumedang ( 8 ± a ) nagih anu boga hutang (8 ± a ) mun meunang rek meuli soang ( 8 ± a ) tapi najan henteu meunang ( 8 ± a ) teu rek buru buru mulang ( 8 ± a ) rek tuluy guguru nembang ( 8 ± a ) jeung diajar nabeuh gambang ( 8 ± a) Laras: Salendro 7.Kinanti Laras: Pelog/Salendro Watekna: miharep atawa prihatin. 1 Pada := 6 Padalisan Pupuh 8: Kinanti Budak leutik bisa ngapung ( 8 ± u ) Babaku ngapungna peuting ( 8 ± i ) Nguriling kakalayangan ( 8 ± a ) Neangan nu amis-amis ( 8 ± i ) Sarupaning bungbuahan ( 8 ± a ) Naon bae nu kapanggih ( 8 ± i ) Laras: Salendro .Juru Demung Pupuh 7: Jurudemung Mungguh nu hirup di dunya Ku kersaning anu agung Geus pinasti panggih Jeung dua rupa perkara Senang paselang jeung bingung Laras: Pelog Liwu 8.

Magatru Pupuh 10: Magatru Sukuna pakepit tilu Panonna opat harerang Leumpangna semu nu lesu Ngalengkah teu bisa gancang Laras: Madenda 12.9. Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan. engkang-engkang Sok luluncatan di cai Ari bangun arek sarupa jeung lancah 10. Ladrang Pupuh 17: Ladrang Aya hiji rupa sato leutik Engkang-engkang. Lambang Watek: banyol atawa pikaseurieun. Maskumambang Pupuh 11 : Maskumambang Duh manusa mana kaniaya teuing teu aya rasrasan abong ka mahluk nu laip nyiksa henteu jeung aturan . Pupuh 9: Lambang Nawu kubang sisi tegal ( 8 ± a ) nyair bogo meunang kadal ( 8 ± a ) atuh teu payu dijual ( 8 ± a ) rek didahar da teu halal ( 8 ± a ) Laras: Salendro 11.

Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan. atawa mepelingan. Mijil Pupuh 12: Mijil Mesat ngapung putra Sang Arimbi Jeung mega geus awor Beuki lila beuki luhur bae Larak-lirik ninggali ka bumi Milari sang rai Pangeran Bimanyu Laras: Pelog 14. lumampah atawa sadia rek perang.13. Pucung Watekna piwuruk. Pangkur Watek: nafsu. Unggal Pada diwangun kutujuh Padalisan. Pupuh 13: Pangkur Seja nyaba ngalalana ( 8 ± a ) ngitung lembur ngajajah milang kori ( 12 ± i ) henteu puguh nu dijugjug ( 8 ± u ) balik paman sadaya ( 7 ± a ) nu ti mana tiluan semu rarusuh ( 12 ± u ) Lurah Begal ngawalonan ( 8 ± a ) ³Aing ngaran Jayapati´( 8 ± i ) Laras: Salendro 15. Pupuh 14: Pucung Estu untung nu bisa mupunjung indung ( 12 ± u ) jeung nyenangkeun bapa ( 6 ± a ) tanda yen bagjana gede ( 8 ± e ) hitup mulus kaseundeuhan ku berekah ( 12 ± a ) . wawaran.

Pupuh 15: Sinom Warna-warna lauk empang Aya nu sami jeung pingping Pagulung patumpang-tumpang Ratna Rengganis ninggali Warnaning lauk cai Lalawak pating suruwuk Sepat pating karocepat Julung-julung ngajalingjing Sisi balong balingbing.Lutung buntung luncat kana tunggul gintung Monyet loreng leupas luncat kana pager dengdek Bajing kuning jaralang belang buntutna Laras: Salendro 16. Wirangrong Pupuh 16: Wirangrong Barudak mangka ngalarti Ulah rek kadalon-dalon Enggon-enggon nungtut elmu Mangka getol mangka tigin Pibekeleun sarerea Modal bakti ka nagara . sisi balungbang Laras: Madenda 17. Sinom Watekna gumbira.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful