Pupuh Sunda

Kumpulan 17 Pupuh Sunda.

1.Asmarandana
Laras: Salendro Watek: silih asih silih pikanyaah atawa mepelingan. 1 Pada := 7 padalisan. Pupuh 1: Asmarandana Eling eling mangka eling ( 8 ±i) rumingkang di bumi alam( 8 ± a ) darma wawayangan bae ( 8 ± e ) raga taya pangawasa ( 8 ± a ) lamun kasasar lampah ( 7 ± a ) nafsu nu matak kaduhung ( 8 ± u ) badan anu katempuhan ( 8 ± a )

2.Balakbak
Laras: Madenda Watek: pikaseurieun. 1 pada := 3 padalisan. Pupuh 2: Balakbak Aya warung sisi jalan rame pisan ± Citameng(15-e) Awewena luas luis geulis pisan ± ngagoreng (15-e) Lalakina lalakina los ka pipir nyoo monyet ± nyanggereng (19-e). Panambih: Aya warung sisi jalan Rame pisan ku nu jajan Tihothat nu ngaladangan Nu jarajan sukan-sukan

3.Dangdanggula
Pupuh 3: Dangdanggula Mega beureum surupna geus burit Ngalanglayung panas pipikiran Cikur jangkung jahe koneng

lulucon atawa tamba kesel.Gambuh Watek: bingung. 1 Pada := 8 Padalisan. 1 Pada := 5 padalisan.Durma Pupuh 4: Durma: Moal ngejat sanajan ukur satapak Geus dipasti ku jangji Mun tacan laksana Numpes musuh sarakah Heunteu niat seja balik Najan palastra Mati di medan jurit Laras: Pelog 5. Pupuh 5: Gambuh Ngahuleng banget bingung ( 7 ± u ) henteu terang ka mana ngajugjug ( 10 ± u ) turug turug harita teh enggeus burit ( 12 ± i ) panon poe geus rek surup ( 8 ± u ) keueung sieun aya meong ( 8 ± o ) Laras: Pelog 6. samar polah atawa tambuh laku. . Sorog 4.Gurisa Watek: pangangguran.Naha teu palay tepung Sim abdi mah ngabeunying leutik Ari ras cimataan Gedong tengah laut Ulah kapalang nya bela Paripaos gunting pameulahan gambir Kacipta salamina Laras: Pelog.

Kinanti Laras: Pelog/Salendro Watekna: miharep atawa prihatin.Juru Demung Pupuh 7: Jurudemung Mungguh nu hirup di dunya Ku kersaning anu agung Geus pinasti panggih Jeung dua rupa perkara Senang paselang jeung bingung Laras: Pelog Liwu 8.Pupuh 6: Gurisa Hayang teuing geura beurang ( 8 ± a ) geus beurang rek ka Sumedang ( 8 ± a ) nagih anu boga hutang (8 ± a ) mun meunang rek meuli soang ( 8 ± a ) tapi najan henteu meunang ( 8 ± a ) teu rek buru buru mulang ( 8 ± a ) rek tuluy guguru nembang ( 8 ± a ) jeung diajar nabeuh gambang ( 8 ± a) Laras: Salendro 7. 1 Pada := 6 Padalisan Pupuh 8: Kinanti Budak leutik bisa ngapung ( 8 ± u ) Babaku ngapungna peuting ( 8 ± i ) Nguriling kakalayangan ( 8 ± a ) Neangan nu amis-amis ( 8 ± i ) Sarupaning bungbuahan ( 8 ± a ) Naon bae nu kapanggih ( 8 ± i ) Laras: Salendro .

engkang-engkang Sok luluncatan di cai Ari bangun arek sarupa jeung lancah 10. Maskumambang Pupuh 11 : Maskumambang Duh manusa mana kaniaya teuing teu aya rasrasan abong ka mahluk nu laip nyiksa henteu jeung aturan . Ladrang Pupuh 17: Ladrang Aya hiji rupa sato leutik Engkang-engkang.9. Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan. Lambang Watek: banyol atawa pikaseurieun. Magatru Pupuh 10: Magatru Sukuna pakepit tilu Panonna opat harerang Leumpangna semu nu lesu Ngalengkah teu bisa gancang Laras: Madenda 12. Pupuh 9: Lambang Nawu kubang sisi tegal ( 8 ± a ) nyair bogo meunang kadal ( 8 ± a ) atuh teu payu dijual ( 8 ± a ) rek didahar da teu halal ( 8 ± a ) Laras: Salendro 11.

Pupuh 14: Pucung Estu untung nu bisa mupunjung indung ( 12 ± u ) jeung nyenangkeun bapa ( 6 ± a ) tanda yen bagjana gede ( 8 ± e ) hitup mulus kaseundeuhan ku berekah ( 12 ± a ) . wawaran. lumampah atawa sadia rek perang. Pangkur Watek: nafsu. atawa mepelingan. Pucung Watekna piwuruk. Mijil Pupuh 12: Mijil Mesat ngapung putra Sang Arimbi Jeung mega geus awor Beuki lila beuki luhur bae Larak-lirik ninggali ka bumi Milari sang rai Pangeran Bimanyu Laras: Pelog 14. Pupuh 13: Pangkur Seja nyaba ngalalana ( 8 ± a ) ngitung lembur ngajajah milang kori ( 12 ± i ) henteu puguh nu dijugjug ( 8 ± u ) balik paman sadaya ( 7 ± a ) nu ti mana tiluan semu rarusuh ( 12 ± u ) Lurah Begal ngawalonan ( 8 ± a ) ³Aing ngaran Jayapati´( 8 ± i ) Laras: Salendro 15.13. Unggal Pada diwangun kutujuh Padalisan. Unggal Pada diwangun ku opat Padalisan.

Lutung buntung luncat kana tunggul gintung Monyet loreng leupas luncat kana pager dengdek Bajing kuning jaralang belang buntutna Laras: Salendro 16. Sinom Watekna gumbira. sisi balungbang Laras: Madenda 17. Pupuh 15: Sinom Warna-warna lauk empang Aya nu sami jeung pingping Pagulung patumpang-tumpang Ratna Rengganis ninggali Warnaning lauk cai Lalawak pating suruwuk Sepat pating karocepat Julung-julung ngajalingjing Sisi balong balingbing. Wirangrong Pupuh 16: Wirangrong Barudak mangka ngalarti Ulah rek kadalon-dalon Enggon-enggon nungtut elmu Mangka getol mangka tigin Pibekeleun sarerea Modal bakti ka nagara .