Anda di halaman 1dari 7

KATA TUNGGAL - Satu suku kata - Dua suku kata -Tiga suku kata -Empat suku kata dan

lebih

KATA GANDA -Penggandaan penuh -Penggandaan separa - Penggandaan berentak

PEMBENTUKAN KATA

KATA TERBITAN - Berawalan - Berakhiran -Berapitan -Bersisipan

KATA MAJMUK - Bentuk mantap -Penggandaan -Pengimbuhan

Akronim

Analogi
Peleburan Fonem Peluasan Makna

Proses Pembentukan Perkataan

Pemberian Makna Khusus

Peminjaman Kata
Penambahan Penciptaan Penggemblengan Penyempitan Makna Penyingkatan

PENGAKRONIMAN
Cantuman Huruf Pangkal Perkataan Cantuman Suku Kata

Contoh:

Contoh:

-MARA
-MRSM -UMNO -NATO

-Angkubah
-Tabika -Pawagam -Kugiran

ASAL PERKATAAN
Peniruan bunyi
Bahasa daerah

Tanggapan khusus

Kiasan

Sifat

Bahan

Nama pencipta

Tempat asal

Rangkai kata bebas Kelompok kata majmuk Istilah khusus

Maksud kiasan

PEMAJMUKAN

Dengan kata imbuhan

Terima imbuhan apitan


Terima imbuhan awalan/ akhiran Unsur pertama sahaja Seluruh kata majmuk

Dengan kata ganda

Seluruh kata Berima Suku kata pertama

PENGGANDAAN
Menyaling

Suku kata akhir

Berimbuhan

Kata akar

AWALAN

APITAN

PENGIMBUHAN

SISIPAN

AKHIRAN