Anda di halaman 1dari 11

KERTAS KERJA PERUNTUKAN KEWANGAN GALERI SEJARAH SJK(T) PASIR GUDANG

1. PENDAHULUAN Galeri Sejarah merupakan suatu tempat dimana murid-murid dapat Mata pelajaran sejarah telah diperakukan sebagai amat penting dalam memupuk semangat kewarganegaraan , melahirkan perasaan cinta kepada tanah air, memahami tamadun bangsa, mengukuhkan perasaan jati diri serta berupaya memainkan peranan merangka wawasan masa depan Negara. Galeri sejarah juga memainkan peranan penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kajian Tempatan dan Si ik kewarganegaraan.

2. MATLAMAT Matlamat utama pembinaan galeri sejarah adalah untuk ber!ungsi sebagai sebuah sumber utama di sekolah dalam memupuk semangat cinta akan sekolah, masyarakat dan Negara. Selain itu ia juga dapat memainkan peranan yang lebih berkesan dalam mempertingkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran matapelajaran Kajian tempatan. Sejarah amat sinonim dengan pengajaran. "al ini kerana sejarah merupakan himpunan kisahkisah yang telah lalu. #adi terdapat kepelbagaian peristiwa dan !enomena telah berlaku dan ini memungkinkan generasi baru untuk mengambil iktibar dan pengajaran. $alau bagaimanapun, sejarah itu sememangnya perlu dijadikan sumber kesedaran kepada masyarakat dalam memupuk semangat bagi memperbaiki segala kelemahan, menilai kesilapan yang telah dilakukan oleh masyarakat tradisi, memulihkan semula kekuatan moral dan mental bagi kemajuan indi idu, masyarakat, dan negara.

3. OBJEKTIF Melahirkan warganegara yang mempunyai ciri-ciri jati diri yang kental, patriotik, cintakan Negara. Membentuk warga yang menjunjung warisan budaya dan bangsa. Mengamalkan adat dan tradisi turun temurun. Memberi kesedaran kepada murid-murid melalui imbasan kembali sejarah. Mengenali sejarah secara lebih mendalam. Mewujudkan warga sekolah yang mahir tentang ilmu sejarah. Melahirkan semangat cinta akan tanah air. Melahirkan semangat patriotisme di kalangan murid dan guru. Mengenang jasa dan budi tokoh-tokoh sejarah Malaysia.

4. RASIONAL %i kebanyakan sekolah terdapat sudut atau ruang untuk setiap matapelajaran kecuali bagi matapelajaran kajian tempatan dan Si ik Kewargenegaraan. Secara rasional, setiap sekolah seharusnya menyediakan ruang khasnya untuk matapelajaran kajian tempatan. &ni adalah kerana murid dapat pendedahan yang lebih awal sebelum melangkah ke sekolah menengah dimana disitu mereka akan terdedah kepada matapelajaran Sejarah dan Geogra!i. Maka,sebagai titik permulaan di sekolah rendah mereka seharusnya terlebih dahulu mengenali serba sedikit tentang sejarah. Memandangkan wujudnya keperluan dalam penggunaan galeri sejarah adalah wajar pembinaan galeri sejarah demi kebaikan semua murid dan dapat memainkan peranan yang lebih berkesan sebagai pusat maklumat untuk menjayakan proses pengajaran dan pembelajaran.

5. JAWATANKUASA Ruju L!"#$%!& A

'. KUMPULAN SASARAN Semua murid dan murid S#K'T( )asir Gudang

(. SUMBER KEWANGAN Memohon bantuan kewangan daripada pihak Tuan. ). ANGGARAN PERBELANJAAN Ruju L!"#$%!& B *. PENUTUP %engan wujudnya galeri sejarah di sekolah maka objekti! kami dalam membentuk warganegara yang bertanggungjawab dan bersemangat patriotik dapat dicapai. 10. PERTIMBANGAN Oleh hal yang demikian, jawatankuasa memohon daripada pihak pengurusan agar dapat meluluskan kertas kerja ini supaya semua aktiviti pembinaan dapat dilaksanakan mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Dengan kelulusan ini, diharap semoga Galeri Sejarah ini akan menjadi salah satu daya tarikan di SJK ( ! "asir Gudang. Sekian, terima kasih.

LAMPIRAN A

PENASIHAT )N.*.S.)*+*N&*MM*" ' G,-, ./S*- ( PENGERUSI )N.K.-*N& ' G)K 0 ( PEN+ELARAS )N.T.S*NT"& NAIB PEN+ELARAS PROGRAM 1&K.).K*+*&2*N& SETIAUSAHA )N.M/N*G* BENDAHARI 1&K.-.2*S*NT"&

LAMPIRAN B ANGGARAN PERBELANJAAN


BIL 1 2 4 ' *. 1. 1.. PERKARA A,"!%$ !-! P!%0$0$1& ( P2&32 !0) G%$,, B!%!&4 #2%5$!6!& R! #!"2%!& M2j! #!&j!&4 7!%#208(,$&1,$u") JUMLAH ANGGARAN 25. / 2 JUMLAH RM 5.. RM 2... RM 1... RM 1... RM 5.. RM 3.. RM 5.. RM 5)..

15. / 2

%&S/%&*K*N 3+/" .....................................

%&S*"K*N 3+/" .......................................

LAMPIRAN 7

7ONTOH GAMBARAN GALERI