Anda di halaman 1dari 26

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

PEMULIHAN DALAM KOMUNITI (PDK): PENGUPAYAAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITI

Pengenalan Pembangunan komuniti merujuk kepada usaha meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan serta kualiti hidup komuniti setempat. Usaha ini boleh dilaksanakan oleh komuniti sendiri atau komuniti bersama-sama dengan agen-agen pembangunan, pihak kerajaan ataupun bukan kerajaan. Pembangunan komuniti sebagai satu strategi pembangunan negara telah menghasilkan kejayaan, khususnya dalam program-program terancang. Kejayaan pembangunan komuniti ini banyak bergantung kepada penyertaan komuniti itu sendiri, di samping pendekatan-pendekatan sesuai yang dipraktikkan oleh pengamal-pengamal pembangunan komuniti. Perkongsian pengalaman di peringkat lapangan dapat membantu kecekapan perancangan dan pelaksanaan program-program pembangunan komuniti. Ini juga menampakkan keperluan-keperluan pendidikan dan latihan khusus untuk melahirkan pekerja-pekerja pembangunan komuniti yang mahir dan terlatih. Ini selaras dengan cabaran-cabaran yang telah dinyatakan dalam Wawasan ! ! dan juga sebagai cabaran dalam era globalisasi.

Konsep Pemuli an Dalam Komuni!i Pemulihan dalam Komuniti "P#K$ merupakan satu kaedah pembangunan komuniti untuk %KU di mana program pencegahan, pemulihan dan pembangunan boleh dilaksanakan dengan penglibatan aktif keluarga dan masyarakat setempat supaya dapat mengecapi peluang sama rata serta diintegrasikan dalam masyarakat.
No.Matrik : 201785 1

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

Ia merupakan satu lagi perkhidmatan atau &projek awam' yang diberikan oleh (abatan Kebajikan )asyarakat selain dari perkhidmatan untuk kanak-kanak, warga tua dan sebagainya. P#K menyediakan tempat dan memberi peluang kepada orang kurang upaya menjalani pemulihan, mengecapi peluang yang sama rata dan berinteraksi dengan masyarakat. Ianya dianggotai oleh ibubapa atau penjaga ahli keluarga golongan kurang upaya, pemimpin setempat, komuniti yang berminat dan penasihat bagi (awatankuasa Pemulihan #alam Komuniti ialah Pegawai Kebajikan )asyarakat #aerah dengan dibantu oleh Pegawai dari Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan "Pendidikan Khas$.

*agi orang ramai yang berminat untuk menyumbang tenaga, idea dan kewangan bolehlah melibatkan diri secara aktif di dalam program-program yang dijalankan oleh Pemulihan #alam Komuniti yang berhampiran.

+elain daripada itu, orang ramai juga digalakkan bekerjasama dengan ahli-ahli (awatankuasa Pemulihan #alam Komuniti bagi meningkatkan lagi keberkesanan program pemulihan di Pemulihan #alam Komuniti melalui perkongsian maklumat, idea dan lainlain.

(abatan Kebajikan )asyarakat bertanggungjawab dan berperanan seperti berikut , *ayaran sewa premis. +aguhati Penyelia P#K- -)., !!.!! sebulan. +aguhati Petugas P#K- -)/!! sebulan. Peralatan. Utiliti. Program 0 akti1iti
No.Matrik : 201785 2

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

2laun Khas -).3! bagi %KU yang mengikuti Program P#K. 4atihan kepada Penyelia dan Petugas P#K. Kerjasama dengan (I56 (Japan International Cooperation Agency) melalui +ukarelawan (%57

Kerjasama dengan agensi Kerajaan, +wasta dan *adan *ukan Kerajaan. P#K8et www.pdknet.com.my

O"#e$!i% PDK )engalakkan sikap prihatin, berdikari dan rasa tanggungjawab masyarakat tempatan dalam program pemulihan %KU. )engembleng sumber tempatan untuk pemulihan %KU. )engalakkan penggunaan cara yang mudah dan teknik yang diterima, murah dan efektif dan sesuai dengan keadaan setempat. )enggunakan infrastruktur organisasi tempatan yang sedia ada untuk memberi perkhidmatan. )engambil kira sumber ekonomi negara dan membolehkannya untuk diperluaskan perkhidmatan yang menyeluruh mengikut keperluan %KU.

O"#e$!i% Pela$sanaan P&og&am PDK

No.Matrik : 201785

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

)eningkatkan kualiti hidup golongan orang kurang upaya ke tahap maksimum. )emberikan kesedaran kepada msyarakat setempat bahawa golongan masyarakat yang tidak berupaya perlukan bantuan.

)emberi pengetahuan, kesedaran pemulihan kepada golongan orang kurang upaya, ahli keluarga dan saudara mara terdekat dalam pemulihan.

)embentuk jawatankuasa

bertindak di

kalangan

ahli keluarga, golongan

profesional, sukarelawan dan komuniti tempatan dalam merencanakan program untuk golongan kurang upaya. )emulihkan %KU supaya boleh berfungsi sebagai orang biasa . )endekatkan perkhidmatan pemulihan dan inter1ensi awal untuk %KU di peringkat komuniti. )engurangkan penempatan jangka panjang yang menyebabkan %KU disisih atau dijauhkan dari keluarga dan masyarakat. )enyediakan peluang bagi %KU untuk membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi mereka melalui sumber-sumber yang ada. )embolehkan integrasi sosial bagi golongan %KU yang mengurangkan sekatan fi9ikal, sosial, kebudayaan dan psikologi yang wujud antara ahli masyarakat dan golongan %KU. )enggalakkan penggunaan kaedah teknik pemulihan yang berkesan yang diterima masyarakat, sesuai dengan keadaan tempatan dan kemampuan

No.Matrik : 201785

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

A$!i'i!i PDK Kemahiran motor kasar. Kemahiran motor halus. Perkembangan sosial. Perkembangan bahasa. Pengurusan diri sendiri. Pra-menulis, membaca, mengira dan melukis. Kreati1iti - permainan, rekreasi dan lain-lain. 4atihan 7okasional. :erapi mu9ik. *ersukan

Program P#K *erteraskan Kepada ; )odel Home Base() *en!&e Base() *en!&e+Home Base()

Pelaksanaan program P#K boleh dilaksanakan dalam tiga kaedah iaitu,


No.Matrik : 201785 5

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

,)

PDK (i Pusa! (*en!&e Base() Program pemulihan %KU dijalankan di pusat P#K selama < jam sehari %KU akan datang ke pusat P#K untuk menjalani program pemulihan

-)

PDK (i .uma (Home Base() Program pemulihan dijalankan di rumah %KU yang tidak dapat hadir ke P#K kerana kecacatan yang dialaminya ataupun masalah pengangkutan Pekerja P#K akan ke rumah %KU untuk menjalankan latihan pemulihan. *ertugas < jam sehari Pelaksanaan P#K di rumah dapat dilaksanakan sekiranya lebih .3 %KU yang tidak hadir ke P#K kerana kecacatan atau masalah pengangkutan

/)

PDK (i Pusa! (an (i .uma (Kom"inasi) #ijalankan di pusat P#K selama < hari selama < jam sehari #alam seminggu, satu hari selama < jam akan dikhaskan untuk sesi ke rumah %KU untuk melihat perkembangan %KU setelah menjalani program pemulihan

Konsep PDK 0One 1!op *en!&e00

No.Matrik : 201785

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

P#K =%ne +top 5entre== sebagai 'Focal Point'' kerana ianya satu program yang menggunakan pendekatan integrasi komuniti di setiap daerah dan negeri. )elalui P#K =%ne +top 5entre==, perkhidmatan kepada %KU akan disediakan di satu tempat bagi memudahkan mereka dan masyarakat setempat mendapatkan maklumat, khidmat nasihat dan keperluan semasa serta latihan yang bersesuaian. Peranan P#K >%ne +top 5entre== , Pusat Inter1ensi 6wal %KU. Pusat +umber maklumat %KU. Pusat -ujukan %KU. Pusat Pendaftaran %KU. Pusat 6d1okasi.

Konsep PDK )endekatkan perkhidmatan pemulihan dan inter1ensi awal untuk %KU di peringkat komuniti tempatan )emastikan penyertaan penuh dan integrasi sosial %KU dalam keluarga dan komuniti )engurangkan penempatan jangka panjang di Institusi Pemulihan yang

menyebabkan %KU disisihkan dari keluarga dan komuniti

No.Matrik : 201785

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

)enyediakan peluang untuk %KU membangunkan kebolehan dan kemahiran mengikut potensi yang ada dalam diri mereka.

)embantu dalam mewujudkan masyarakat penyayang yang peka kepada keperluan %KU

1e#a&a PDK +alah satu kaedah pemulihan yang diterima pakai oleh W?% dan juga (abatan Kebajikan )asyarakat )alaysia ialah kaedah Pemulihan #alam Komuniti "P#K$ berasaskan terjemahan asalnya 5ommunity *ased -ehabilitation +ystem "5*-$. Kaedah P#K ini telah dipelopori oleh tiga pakar perubatan dan juga physiotherapist W?% yang terdiri daripada 2. ?elandar, P. )endis dan @. 8elson yang telah menghasilkan sebuah manual yang pada peringkat drafnya setebal hampir ;!! muka. (abatan Kebajikan )asyarakat telah terlibat secara langsung dalam penyediaan manual tersebut ini apabila pada tahun .A/; )alaysia telah diwakili oleh seorang Pegawai Kebajikan )asyarakat dan seorang Pegawai Perubatan untuk meneliti draf manual berkenaan dan seterusnya memberikan peluang menilai dan mengubahsuaikan pelaksanaan kaedah ini di suatu )esyuarat Kumpulan Pakar "2Bpert @roup )eeting$ anjuran W?% di )anila. ?asilnya ialah (abatan Kebajikan )asyarakat dengan kerjasama (abatan Kesihatan 8egeri :erengganu khususnya, menjalankan satu projek perintis P#K di *atu -akit berasaskan hasil kajian ke atas profile orang kurang upaya yang terdapat di )ukim *atu -akit. Kajian itu dijalankan dengan kerjasama semua peringkat penduduk dan (abatan Kerajaan di mukim tersebut dan melibatkan penduduk daripada sembilan "A$
No.Matrik : 201785 8

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

buah kampung sejumlah .C,.<A orang.?asil kajian menunjukkan sejumlah

C3 orang

kurang upaya dikenalpasti dan merupakan ..D3E daripada penduduk mukim berkenaan. ?asil daripada kajian tersebut telah meyakinkan (abatan untuk dengan ramainya melancarkan program P#K pada tahun .A/< oleh F*. )enteri Kebajikan )asyarakat ketika itu. Pada peringkat awal pelancaran, *atu -akit telah dikenalpasti memandangkan mukim tersebut mempunyai faktor-faktor yang sesuai untuk kajian dan juga disebabkan insiden kurang upayaan yang ramai di #aerah Kuala :erengganu ketika itu. P#K ketika di peringkat pelaksanaan awalnya hanya melibatkan seramai 33 kes orang kurang upaya kini telah meningkat perkembangannya dengan berlipat kali ganda dan melambangkan satu kaedah pemulihan orang kurang upaya di negara ini.

1e#a&a Pemuli an Dalam Komuni!i (i lua& Nega&a Pemulihan dalam komuniti atau P#K lenih dikenali sebagai 5ommunity *ase -ehabilitation atau singkatannya 5*-. 5*- adalah strategi dalam pembangunan masyarakat umum untuk pemulihan, kesamaan peluang dan inklusi sosial untuk semua kanak-kanak dan orang dewasa yang kurang upaya. 5*- dilaksanakan melalui usaha bersama orang kurang upaya, keluarga dan masyarakat, dan perkhidmatan kesihatan pendidikan, 1okasional dan perkhidmatan sosial. 5*- ini diwujudkan selepas perang dunia kedua dimana ramai askar-askar yang terlibat dalam peperangan tersebut yang mengalami kecacatan anggota badan ditempatkan untuk menjalani pemulihan terhadap anggota fi9ikal mereka. Ianya bertujuan untuk membantu mereka suapaya dapat menjalani kehidupan mereka bersama masyarakat seperti biasa. Pada tahun .A3. sebuah Unit Pemulihan *angsa *ersatu telah

No.Matrik : 201785

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

ditubuhkan dengan berpandukan kepada dengan berpandukan kepada kemahiran dan menggunakan kemudahan yang sama seperti 5*-. Pada tahun .AD!, 5*- cuba disebarkan kepada negara-negara membangun untuk membantu mangsa perang yang mengalami kecacatan. 8amun ia tidak cukup untuk membantu keseluruhan mangsa di negara tersebut kerana ia hanya diwujudkan di ibu negeri sahaja di mana mangsa perang yang berada di kawasan kampung dan pedalaman tidak dapat merasai perkhidmatan ini. Pada tahun .ADA dan .AC! beberapa pertemuan telah diadakan oleh International -ehabilitation ,Pertubuhan Kesihatan +edunia " W?% $, Pertubuhan *uruh 6ntarabangsa dan kumpulan berkaitan yang lain untuk membincangkan tentang cara untuk memastikan 5*- dapat disebarkan kesemua negara termasuk negara miskin. Pada lewat .AC!s dan sepanjang .A/!s dan .AA!s projek-projek perintis banyak telah dilancarkan di negara membangun di 6frika, 6sia dan untuk satu takat lebih berkurangan di 6merika 4atin, di bawah naungan 5*-, sebilangannya mengikuti buku panduan yang dibangunkan oleh W?%, >:raining in the community for people with disabilities,G lainnya disokong oleh I4%, U82+5% atau U8I52H, dengan selebihnya yang dimulakan oleh 8@%s telah pun bekerja dengan orang kurang upaya dalam projek-projek bantuan teknikal. +atu sejarah terperinci dan penjelasan e1olusi 5*-, >Prejudice and #ignity, 6n Introduction to 5ommunity *ased -ehabilitation,G adalah ditulis oleh penulis utama manual W?% 5*- iaitu 2inar ?elander. #ua puluh tahun selepas pengenalannya, satu perundingan global bagi semakan semula negeri 5*- telah dipanggil oleh W?% dalam kerjasama dengan pertubuhanpertubuhan P**, 8@%s, %rgani9ations #isabled People, dihoskan oleh Kerajaan Hinland.

No.Matrik : 201785

10

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

#iadakan pada )ei 3- /, !!; di ?elsinki, ia telah dihadiri oleh kira-kira .!! dijemput pengamal-pengamal 5*- dan penyelidik-penyelidik dari seluruh dunia. Kertas kerja pertemuan itu menyatakan , %leh kerana semua masyarakat adalah berbe9a dari segi sosioekonomi, tanah, budaya dan sistem politik, maka tidak mungkin ada satu model 5*- untuk duniaI :umpuan 5*- telah berkembang dari pemulihan perubatan ke arah sektor pelbagai yang lebih komprehensif pendekatan-pendekatan seperti akses untuk penjagaan kesihatan, pendidikan, latihan 1okasional, program penjanaan

pendapatan dan penyertaan masyarakat dan inklusi danI 5*- sekarang ialah dilihat sebagai satu komponen penting pembangunan masyarakat O&ang Ku&ang Upa2a (OKU) (i Mala2sia )engikut 6kta %rang Kurang Upaya !!/, >%rang Kurang UpayaG"%KU$ itu bermaksud seperti berikutI >)ereka yang mempunyai kekurangan jangka panjang fi9ikal,mental,intelektual atau deria yang apabila berinteraksi dengan pelbagai halangan,boleh menyekat penyertaan penuh dan berkesan mereka dalam masyarakatG. )enurut *uletin Perangkaan +osial !. , jumlah keseluruhan %KU yang berdaftar

dengan (abatan Kebajikan )asyarakat di )alaysia ialah sebanyak ;3A, !; orang. (umlah yang berdaftar di negeri +arawak adalah sebanyak ./,!;D orang. (umlah %KU mengikut kategori adalah seperti di (adual ..

No.Matrik : 201785

11

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

(adual . , *ilangan orang kurang upaya "%KU$ yang berdaftar mengikut negeri dan jenis kecacatan, )alaysia, !..
Nege&i Pengli a!an Pen(enga&an 3i4i$al Masala pem"ela#a&an )alaysia +arawak ;.,A < .,A3! <;,C// ,<3A . ;,;<D 3,DAA .;<,D3A D,//; C 3 DA /,A C 3< Pe&!u!u&an Men!al Lain+ lain .3,/;< <;< ;3A, !; ./,!;D 5umla

Penganuge&a an Mo(ul Komuni!i 4okasi dalam kawasan perumahan berdekatan komuniti )empunyai premis sendiri )engadakan Pelbagai akti1iti seperti penempatan pekerjaan bagi %KU yang berupaya )empunyai hubungan baik dengan Klinik, ?ospital, 6gensi Kerajaan, +wasta dan Komuniti )empunyai 6(K tadbir yang aktif

Pe&anan PDK Peranan P#K dalam pembangunan komuniti , .. Pusat 6d1okasi . Pusat +umber )aklumat %KU ;. Pusat -ujukan
No.Matrik : 201785 12

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

<. Pusat Pendaftaran %KU 3. Pusat Pemulihan %KU

3ae(a penu"u an Pusa! Pemuli an Dalam Komuni!i

a)

3ae(a $epa(a O&ang Ku&ang Upa2a (OKU) Pelatih %KU akan merasakan mereka tidak disingkirkan dari keluarga, rakan

dan masyarakat di mana ia dibesarkan sekiranya terdapat pihak yang prihatin terhadap mereka. ?ubungan dan sokongan antara %KU dan keluarga juga dipupuk dan diperkukuhkan. +elain daripada itu, mereka akan mendapat pendidikan yang sesuai dengan keadaan mereka dan dapat meminimumkan kecacatan. Program latihan dan pemulihan bersesuaian mengikut keperluan dan jenis kecacatan. #engan adanya modul-modul asas yang dibekalkan kepada pihak P#K, pelatih yang tidak tahu apa-apa boleh melakukan perkara rutin yang dilakukan oleh manusia normal yang lain contohnya pengurusan diri, kemahiran ;) iaitu, kemahiran motor halus dan kasar, bersukan dan sebagainya. )enurut Presiden %limpik Istimewa )alaysia "+%)$, #atuk )uhammad Heisol ?assan, banyak atlit %KU telah membuktikan kekurangan bukan alasan untuk berjaya. #isamping itu, pelatih %KU juga boleh memupuk sikap lebih berdikari di kalangan %KU di pusat tersebut.

")

3ae(a $epa(a Kelua&ga (an Mas2a&a$a!


No.Matrik : 201785 13

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

Haedah yang sangat ketara yang boleh kita 8ampak daripada penubuhan P#K ini ialah meningkatkan kesedaran kepada ibu bapa bahawa anak mereka mempunyai potensi anak mereka untuk membangun dengan latihan dan bimbingan. #alam kebanyakan situasi, ibu bapa itu tidak dapat menerima kenyataan tentang apa yang diberitahu. )ereka akan cuba protes dan menidakkan kenyataan dan mengatakan berita itu disampaikan secara &tidak bijak'. )enurut #r 6ini seorang pakar kanak-kanak, berita itu perlu disampaikan kepada kedua-dua ibu bapa secara sulit dan peribadi. Keterangan yang diberi haruslah lengkap, efisyen dan doktor yang menyampaikan perlu menunjukkan rasa simpati. #i mana yang boleh, berita itu perlu juga diiringi dengan kata-kata yang memberikan semangat dan harapan. Walaupun ibu bapa menerima berita itu dalam kesedihan, mereka juga perlu diberi peluang untuk melahirkan perasaan mereka sehingga isu itu betul-betul difahami pasangan berkenaan. +elain itu, ibu bapa pelatih %KU dapat berkongsi masalah yang dihadapi dengan ibu bapa lain. :erdapat ibu bapa yang kurang bersemangat dan berputus asa untuk menjaga serta menanggung anak-anak %KU mereka di samping mereka tidak mempunyai pengalaman dalam menjaga anak-anak %KU. 8amun dengan adanya pendapat dan nasihat daripada ibu bapa yang lain yang berpengalaman, sedikit sebanyak boleh membantu mengembalikan semangat ibu bapa %KU yang berputus asa. ?al ini diakui oleh doktor-doktor pakar perubatan yang mengatakan ibu bapa yang mempunyai anak-anak %KU perlu bersiap sedia dengan kemungkinan yang akan berlaku serta kuat dari segi mental dan fi9ikal. 6pa yang penting, ibu bapa tidak harus menyimpan anakanak yang mengalami kekurangan intelektual ini di rumah kerana malu berhadapan masyarakat. +ebaliknya mereka harus sedar, memiliki anak-anak ini adalah anugerah 6llah dan berusaha memberikan yang terbaik kepada mereka.

No.Matrik : 201785

14

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

#i samping meningkatkan kualiti hidup golongan orang kurang upaya ke tahap maksimum, P#K juga boleh membantu ibu bapa mengetahui lebih terperinci mengenai cara mendidik kanak-kanak istimewa ini. #engan adanya sesi terapi yang diberikan oleh pihak yang terlibat seperti (abatan Kesihatan dan (abatan Kebajikan )asyarakat, ibu bapa pelatih akan di ajar bagaimana sesi terapi dijalankan dan mereka boleh mengamalkan sesi tersebut di rumah. Insiden kecacatan dapat dikurangkan atau kecacatan lebih teruk dapat dicegah melalui inter1ensi awal dan sokongan kelurga yang dilatih. #i samping itu, dengan adanya penubuhan P#K disetiap tempat akan meningkatkan keyakinan komuniti terhadap keupayaan yang ada dan menjadi masyarakat lebih matang dan penyayang. Perkhidmatan disediakan di kawasan luar *andar kecil juga akan membolehkan taburan perkhidmatan di semua peringkat secara lebih saksama.

6) 3ae(a + %ae(a lain @aris Panduan Pengurusan Program Pemulihan dalam Komuniti edisi (K) )alaysia" *ahagian perundingan dan Khidmat )asyarakat $ @aris Panduan 4atihan Pemulihan %KU dalam komuniti "edisi pertama$ oleh (PP#KK dengan kerjasama (K) )alaysia 4atihan (%75 4atihan (%75 4atihan pekerja P#K , 4atihan Kursus 6sas 4atihan di (epun "pembiayaan (I56$
No.Matrik : 201785 15

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

4atihan P-+

Pusa! Pemuli an Dalam Komuni!i (PDK) Mu&ni7 1i"u 5a2a Pusat Pemulihan #alam Komuniti "P#K$ )urni, +ibu (aya beralamat di 4ot ..AA-. !<, +urlot 3CC3, +4<A, +ibu (aya, AD!!!, +ibu, +arawak. Pusat ini menyewa kepada tuan rumah tersebut sebanyak -).,!!!.!! sebulan dan tidak termasuk bayaran bekalan air dan elektrik. P#K ini dibuka pada tahun !!A dan dirasmikan oleh F* #atuk #r. +oon 5hoon :eck, )enteri )uda Perumahan dan Pembangunan *andar pada 6pril !...

)enurut statistik yang diperolehi daripada (abatan Kebajikan )asyarakat *ahagian +ibu, setakat suku tahun kedua tahun !.;, sebanyak 3 orang pekerja di P#K tersebut dimana terdiri daripada seorang lelaki dan empat orang perempuan. )anakala jumlah pelatih %KU yang berdaftar di P#K tersebut adalah sebanyak 3! orang lelaki dan perempuan yang terdiri daripada pelbagai kaum. D orang

*a"a&an (an Masala (alam PDK (an (engan $omuni!i a) P&emis8Bangunan 6ntara cabaran yang dihadapi dalam P#K )urni +ibu (aya semasa penubuhannya adalah tiada peruntukan daripada (abatan Kebajikan )asyarakat. ?al ini adalah kerana P#K ini belum lagi mendapat kelulusan secara rasmi daripada (abatan Kebajikan. :etapi dengan kerjasama dan usaha keras 6(K dan kakitangan Pusat P#K

No.Matrik : 201785

16

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

)urni +ibu (aya, P#K ini berjaya mendapat bantuan kewangan daripada (abatan Kebajikan )asyarakat )alaysia. P#K tidak boleh diubah kerana tiada kebenaran daripada tuan rumah kerana premis yang digunakan oleh P#K )urni +ibu (aya ialah rumah sewa. ?al ini menyebabkan segala urusan pihak pengurusan P#K sangat terbatas. Pihak P#K ini juga tidak mendapat kerjasama daripada tuan rumah untuk membuat bumi hijau di rumah sewa tersebut. ") Komuni!i se!empa! )anakala bagi masalah dengan komuniti yang lain khususnya penduduk yang tinggal di sekitarnya seolah-olah tidak mempedulikan atau mengambil tahu tentang akti1iti P#K yang dijalankan di situ. ?al ini mungkin kerana mereka tiada kaitan dengan P#K tersebut atau mereka kurang maklumat atau kefahaman tentang konsep P#K iaitu Pemulihan #alam Komuniti. +elain itu, masalah yang dihadapi oleh P#K ini adalah sesetengah ibubapa yang mempunyai anak-anak kurang upaya ini tidak mahu menghantar anak mereka ke P#K untuk mendapatkan perkhidmatan yang disediakan di P#K seperti terapi. P#K ini juga mengambil beberapa langkah dengan mencari kawan atau kenalan yang rapat dengan waris kanak-kanak kurang upaya ini untuk menasihatkan mereka untuk menghantar anak-anak mereka ini ke P#K untuk mendapatkan rawatan pemulihan di P#K. 6) Ken(e&aan )asalah ketiadaan kenderaan di P#K )urni +ibu (aya juga menyebabkan kesan ke atas perkhidmatan P#K tersebut. ?al ini penting kerana pekerja P#K akan membuat lawatan
No.Matrik : 201785 17

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

ke rumah untuk pelatih %KU yang menerima rawatan di rumah. #isebabkan hal ini, mereka terpaksa menggunakan kenderaan sendiri untuk melaksanakan tugas tersebut. :ambahan pula, pekerja P#K tidak mempunyai peruntukan untuk membuat tuntutan perjalanan. Ini menyebabkan masalah lain yang timbul dan menyukarkan mereka untuk melaksanakan tugas.

*a(angan (an Pelan Tin(a$an i) Pe&$ i(ma!an Pendekatan yang berupa pembangunan perkhidmatan yang berkembang untuk melibatkan lebih ramai orang dan memberi faedah lebih ramai %KU. Pengubahsuaian perlu dilakukan di rumah dan dalam komuniti mengikut tradisi,kesesuaian dan kemampuan %KU dan keluarga. +elain itu, pihak yang pengurusan atasan perlu memperbanyakkan carian pekerjaan melalui (abatan Kebajikan )asyarakat dan (abatan :enaga Kerja untuk pelatih P#K. ?al ini akan memberi kesan kepada pelatih %KU itu sendiri untuk tempoh masa panjang dan serta menjana ekonomi serta taraf hidup mereka. *agi menjaga kualiti pendidikan dan pemulihan %KU perlulah diwujudkan mekanisma bagi menjaga kualiti pendidikan pemulihan %KU. Perlulah diwujudkan juga ketua panitia 0 ketua bidang setiap bidang pemulihan. Peluang perlulah diberikan kepada mereka yang telah lebih berkhidmat melebihi 3 tahun dengan didasari dengan ilmu pendidikan. )aksudnya lebih baik jika mereka ada pengalaman sebagai guru pendidikan khas atau guru sandaran. (ika perlu (abatan Kebajikan )asyarakat dan P#K

No.Matrik : 201785

18

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

bekerjasama bersama Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan dan sebagainya perlulah dibuat. ?ebahan daripada pihak media massa dan melalui (abatan Kebajikan )asyarakat juga boleh dilakukan untuk membolehkan orang ramai mengetahui tentang wujudnya Pusat Pemulihan Komuniti di kawasan setempat mereka. #i samping itu juga, kempen serta membuka kaunter bergerak juga dicadangkan untuk memberikan maklumat berkenaan dengan P#K serta akti1iti-akti1iti yang dijalankan.

ii)

In%&as!&u$!u& )emandangkan Pusat Pemulihan #alam Komuniti "P#K$ )urni, +ibu (aya kini

menyewa di rumah sewa, maka cadangan untuk menyediakan satu bangunan atau premis sendiri bagi memudahkan serta keselesaan pelatih %KU disitu. #i samping itu, infrastruktur mesra %KU juga perlu diwujudkan kerana jika menyewa, pihak pengurusan P#K )urni +ib (aya tidak dapat mengubah suai rumah tersebut serta tidak mendapat kebenaran daripada tuan rumah sewa tersebut.

iii)

Ke&#asama (engan Pi a$ Lua& sepe&!i Agensi+Agensi Bu$an Ke&a#aan (NGO) Kerjasama dengan pihak luar seperti badan 8@% dapat meningkatkan

lagitahap keupayaan orang kurang upaya dan pengurusan P#K. 6gensi-agensi *ukanKerajaan boleh membantu orang kurang upaya dalam menyediakan

latihan1okasional. 4atihan 1okasional ini memberi peluang kepada golongan %KU yangberkebolehan bekerja. 6ntara akti1iti yang boleh dilakukan ialah

pengeluaranmakanan kering "IK+$, *umi hijau "berkebun$, kraftangan.


No.Matrik : 201785 19

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

+elain itu, agensi-agensi bukan kerajaan juga boleh menyediakanperkhidmatan professional seperti perkhidmatan terapi kepada golongan %KU.Perkhidmatan

professional ini boleh dilakukan secara sukarela dimana golongan%KU di P#K boleh menerima perkhidmatan terapi daripada petugas-petugassukarela yang ditugaskan oleh 8@%. )alah, kursus perkhidmatan terapi juga boleh dijalankan kepada petugas-petugas P#K agar mereka dapat meningkatkankemahiran sedia ada tentang perkhidmatan terapi dalam memulihkan golongan %KUdi P#K. Penyertaan aktif dan sumbangan daripada sektor swasta0 korporatmemainkan peranan yang lebih besar dan positif bagi kebajikan orang kurang upayaselaras dengan hasrat Kerajaan untuk menuju ke arah masyarakat penyayangmenghadapi Wawasan ! ! dan menepati #asar Kebajikan )asyarakat 8egara.Kesimpulannya, 6gensi-agensi *ukan Kerajaan perlu sentiasa memberi perhatian terhadap kepentingan rakyat terutamanya golongan %KU di dalam melaksanakanperanan dan tanggungjawab masingmasing.

No.Matrik : 201785

20

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

KE1IMPULAN Penubuhan P#K ini sangat penting bukan sahaja untuk golongan %KU sendiri namun untuk komuniti setempat. Ia merupakan salah satu projek awam yang sangat memberi kesan kepada seluruh masyarakat amnya. +istem pengurusan P#K perlu dititikberatkan dan pihak (K) juga perlu memperbanyakkan perancangan latihan dengan memberikan kursus latihan tentang pengurusan golongan %KU ke tahap yang lebih tinggi di P#K. Kita perlu sentiasa mempelbagaikan akti1iti yang dijalankan di P#K agar tidak membosankan golongan %KU. (abatan Kebajikan )asayarakat memainkan peranan dalam menyediakan perancangan latihan dan seterusnya memberikan bimbingan dan tunjuk ajar yang sewajarnya agar dapat menwujudkan golongan orang kurang upaya yang cemerlangdan mampu menyumbang sebagai ahli masyarakat yang produktif di masa akandatang. +ekiranya dibiarkan, bakat yang ada akan pudar dan kusam tanpa menyerlahkan potensi sebenar diri.

No.Matrik : 201785

21

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

Pemantauan perlu dijalankan selalu oleh (abatan Kebajikan )asyarakat agar dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh petugas-petugas P#K seperti yang ditetapkan dan memastikan sama ada golongan %KU menerima kemudahan yang sewajarnya daripada petugas-petugas di P#K. (abatan Kebajikan )asyarakat juga boleh membatalkan kontrak petugas-petugas P#K sekiranya perkhidmatan yang diberikan tidak memuaskan.*ukan itu sahaja, peninjauan perlu dilaksanakan agar kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan sesuatu akti1iti bersama golongan%KU. #engan peninjauan yang dijalankan, kita dapat memastikan sama input-input yang diberikan oleh petugas-petugas boleh diterima oleh golongan %KU ini.

Bi"liog&a%i Buletin Perangkaan Sosial Malaysia. " !. $. (abatan Perangkaan )alaysia.

#ani +alleh. " !!<$ Pembangunan omuniti ! "asar# onsep# Strategi $an Isu $i Malaysia% Penerbit , Uni1ersiti Utara )alaysia +intok. Khadijah 6la1i J )ohamed Had9il 5he #in. " !!C$. Pen$eraan anak& anak ! Cabaran#

Cega'an $an Membantu% Institut +osial )alaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan )asyarakat. Malaysian Journal o( Social Policy an$ Society% )olume * . " !!C$. Institut +osial )alaysia, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan )asyarakat. Pusat Pemulihan #alam Komuniti )urni, +ibu (aya
No.Matrik : 201785 22

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

(abatan Kebajikan )asyarakat )alaysia (abatan Kebajikan )asyarakat *ahagian +ibu http,00www.pdknet.com.my0

Lampi&an

No.Matrik : 201785

23

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

No.Matrik : 201785

24

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

No.Matrik : 201785

25

GMGF3013 PENGURUSAN DAN ANALISIS PELABURAN AWAM

No.Matrik : 201785

26