Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Fokus

Sejarah Tahun 4 Maju Tokoh terbilang kesultanan melayu Melaka 8.40 9.40 pagi Standard Kandungan: .! "arames#ara sebagai pengasas Kesultanan Melayu Melaka Standard "embelajaran: .!.$ Menyatakan peristi#a pembukaan Melaka. .!.4 Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber. K .%. Menyatakan si&at'si&at kepimpinan tokoh yang boleh di(ontohi "ada akhir pengajaran dan pembelajaran) murid akan dapat* i. Menyatakan peristi#a pembukaan Melaka. ii. Menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber. iii. Menyenaraikan si&at'si&at kepimpinan tokoh yang boleh di(ontohi %. !. $. 4. Menonton tayangan +ideo peristi#a pembukaan Melaka oleh "arasme#ara. ,erperihal tentang kandungan dalam +ideo tersebut. Menonton tayangan +ideo asal usul nama Melaka Murid dan guru menyatakan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber. "atrionisme),ertanggngja#ab Memahami kronologi kesetiaan belajar melalui TMK

O jekt!"

Akt!#!t!

EMK

-ilai Murni K"S .imensi Ke#arganegaraan TMK

$a%an $antu $elajar Pen!la!an Pen&ajaran dan Pem elajaran Re"leks!

Komputer) /0.).1.) slaid po#erpoint) buku latihan) alat tulis Menyatakan peristi#a pembukaan Melaka dan asal usul nama Melaka berdasarkan pelbagai sumber $0 orang daripada $2 orang murid telah men(apai objekti& "3". Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan.

STRATEGI PENGAJARAN 'AN PEM$E(AJARAN 5

AKTI)ITI Permulaan *+ m!n!t, Menonton tayangan +ideo klip %. Murid menonton tayangan +ideo klip "embukaan Melaka 4leh "arames#ara !. 5uru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan klip +ideo yang ditayangkan: a6 Siapakah #atak utama dalam +ideo ini7 Murid menja#ab soalan guru se(ara lisan b6 8pakah isi penting yang dapat murid lihat dalam +ideo ini7 Murid menja#ab se(ara lisan (6 8pakah akibat (erita ini7 Murid menja#ab soalan guru $. 5uru mengaitkan ja#apan murid dengan tajuk pelajaran hari ini. Akt!#!t! - *-+ m!n!t, %. 5uru mengedar sampul surat yang berisi kertas #arna ber(etak rentetan peristi#a pembukaan melaka. !. Murid'murid dibahagi kumpulan lalu menyusun kertas #arna ber(etak rentetan peristi#a pembukaan Melaka mengikut kronologi yang betul. $. 5uru meminta kumpulan yang berjaya menyusun terlebih dahulu dengan betul kronologi sejarah pembukaan Melaka tampil ke hadapan dan menampal kertas ber(etak pada papan tulis. 4. 5uru meminta semua murid menyalin kronologi peristi#a pembukaan Melaka dalam buku latihan masing'masing.

EMK -ilai Murni '"atriotisme ,ertanggungja#ab

CATATAN ,,M 'Komputer riba) /0.) .1.

9MK 'TK" 'TMK K, 'Menjana :dea 'menghubung kait

9MK keusaha#anan -ilai ,ekerjasama K, menjana idea

,,M Kertas #arna Sampul surat ,lue tag

Akt!#!t! . *./ m!n!t, %. 5uru menunjukkan gambar slaid; klip +ideo 6

-ilai ,ekerjasama

,,M: Klip +ideo

asal usul nama Melaka. !. Murid menamakan pokok tempat di mana "arames#ara bersandar ketika peristi#a menggagumkan itu berlaku. $. 5uru menyatakan sumber lain sejarah pembukaan Melaka. Akt!#!t! 0 *-+ m!n!t, %. 5uru mengedarkan bola berlampu kepada murid murid dalam kadar yang (epat di mana apabila lampu berhenti bernyala murid yang memegang bola berlampu tersebut harus tampil ke hadapan untuk men(eritakan kembali rentetan peristi#a pembukaan Melaka se(ara lisan untuk menguji tahap ke&ahaman murid. !. Murid diminta memberi pandangan mereka tentang peristi#a pembukaan Melaka "enutup < minit6 %. 5uru menunjukkan gambar Melaka' slaid po#erpoint pada masa sekarang dan pada masa dahulu. !. Murid diminta membuat perbandingan dari aspek pembangunan. 9MK :0T K, menjana idea menjelas 9MK :0T K, Menjana :dea ,,M ,ola berlampu

N!la! ,ersyukur K, Membuat perbandingan

$$M1 Gam ar Melaka sla!d 2o3er2o!nt

Anda mungkin juga menyukai