Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Nama

No. Kad Pengenlan

Mata Pelajaran Pendidikan Moral

Tarikh 10 Julai 2019

Kelas Tahun 5

Jumlah Pelajar 3 orang murid

Masa 12.15 pagi – 1.15 pagi

Tema Saya dan Masyarakat

Tajuk Adab Sopan dalam masyarakat

Nilai Hormat Menghormati

Standard Kandungan 6.1 Menghormati pemimpin dalam masyarakat setempat

Standard pembelajaran 6.1.3 Memerihalkan perasaan apabila menghormati pemimpin dalam


masyarakat setempat
6.1.4 Mempraktikkan sikap menghormati pemimpin dalam masyarakat
setempat
Objektif pembelajaran Kognitif ( Penaakulan Moral)
1. Murid dapat menceritakan perasaan apabila menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat
Afektif (Perasaan Moral)
1. Murid dapat menghuraikan perasaan apabila menghormati pemimpin
dalam masyarakat setempat
Psikomotor (Perlakuan Moral
1. Murid dapat memahami dan mengamalkan sikap menghormati
pemimpin dalam masyarakat setempat
Pengetahuan Sedia Ada Murid mengetahui tentang kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni
kepada masyarakat.
Elemen Merentas Menghubungkait, kreativiti dan inovasi

Kurikulum

Kemahiran Berfikir Aras Mengaplikasi, menganalisis, menilai

Tinggi

Penerapan Nilai Hormat menghormati

Teknik Perbincangan, penyoalan, main peranan, menilai

Bahan Bantu Belajar Kad situasi, Video, peta i-Think, Kotak Misteri, Bola Soalan
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
LANGKAH ISI PELAJARAN CATATAN
PEMBELAJARAN
Set Induksi Persediaan 1. Guru bertanyakan kepada murid TEKNIK
( ± 5 minit) tentang penulisan reflektif yang : perbincangan,penyoalan
Guru menyoal dengan
dilakukan pada minggu lepas.
murid tentang perkara
2. Guru bersoal jawab dengan murid
yang diajar pada minggu
terhadap maksud hormat- PENDEKATAN
lepas.
menghormati dan kepentingan : Berpusatkan murid

hormat-menghormati yang dipelajari


pada minggu lepas.
STRATEGI
3. Murid menjawab soalan yang telah
: Pembelajaran Aktif
ditanya oleh guru.

LANGKAH Maksud Hormat 1. Guru bertanyakan murid apakah BBM :


1
Mempunyai pandangan apakah yang mereka faham tentang Video
( ± 15 minit) maksud menghormati dalam
yang tinggi terhadap
seseorang dengan masyarakat setempat.
Teknik :
memberikan layanan yang 2. Murid menjawab soalan yang
diberikan oleh murid. Penerangan,
penuh sopan, khidmat,
takzim. 3. Guru menayangkan slide cerita Soal jawab,
pendek tentang meghormati orang Perbincangan
lain.
4. Murid melihat cerita tersebut dan
KBAT :
memahami situasi yang disampaikan.
5. Guru dan murid bersoal jawab Kefahaman,
berdasarkan tayangan slide tersebut. Aplikasi

Soalan guru:

 Jelaskan sifat hormat yang


ditunjukkan oleh cerita tersebut.
 Mengapakah kamu perlu bersikap
menghormati orang lain dalam
kehidupan bermasyarakat?
 Nyatakan kesan sekiranya kamu
tidak menghormati orang lain
dalan menjalankan sesuatu aktiviti
masyarakat setempat.

Langkah 2 Murid memilih bola-bola 1. Murid diberikan sebuah kotak BBM:


( ± 15 minit) soalan di dalam sebuah misteri yang mengandungi beberapa
Bola mainan, kotak, kad
kotak. soalan.
soalan.
2. Setiap murid perlu mengambil satu
biji bola yang mengandungi soalan. KBKK:

3. Murid membaca soalan yang 1. Menghubungkait


terdapat pada bola tersebut. 2. Menjana idea.
4. Murid perlu menulis jawapan di 3. Membuat
papan putih dihadapan kelas. gambaran mental.
5. Murid dan guru bersama-sama Pendekatan:
memeriksa jawapan.
Berpusatkan murid dan
Guru menggunakan teknik
guru.
penyoalan.

Soalan:
Nilai: Amanah, Kejujuran
1. Berikan tiga contoh
sikap menghormati
terhadap pemimpin
masyarakat setempat.
2. Berikan dua sebab kita
perlu bersikap hormat
terhadap pemimpin
masyarakat setempat.
3. Nyatakan tiga kesan
mengamalkan sikap
menghormati terhadap
pemimpin masyarakat
setempat.
4. Nyatakan tindakan
yang perlu diambil jika
kamu berjumpa
dengan pemimpin
setempat?

Langkah 3 Latihan lembaran kerja. 1. Murid diminta menyediakan satu peta BBM:
( ± 20 minit) I-think tentang contoh sikap
Kertas A4.
menghormati pemimpin masyarakat
setempat. KBKK:

2. Murid dan guru berbincang tentang 4. Menghubungkait


contoh sikap hormat terhadap 5. Menjana idea.
pemimpin masyarakat. 6. Membuat
gambaran mental.
Pendekatan:

Berpusatkan murid dan


guru.

Nilai: Amanah, Kejujuran

Penutup Rumusan pengajaran dan 1. Guru merumuskan semula apa yang Rumusan
( ± 5 minit) pembelajaran cara telah dipelajari hari ini.
Teknik :
menghormati pemimpin 2. Murid memberi tahap kefahaman
dalam masyarakat mengenai tajuk pengajaran hari ini Ganjaran (reward chart)
setempat berdasarkan pada bintang.
Strategi :
3. Murid diberi ganjaran oleh guru pada
reward chart berdasarkan Berpusatkan murid

penglibatan murid sepanjang P&P


ini dijalankan.
Refleksi:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ulasan Pensyarah/ Guru Pembimbing:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Anda mungkin juga menyukai