Anda di halaman 1dari 9

-1-

JENI5-JENI5 PENYAKIT BERJANGKITKIuslflkusl. Tundu dun Slmtom Utumu

Ienyakil ber|angkil merupakan punca ulama mengakibalkan kadar morbidili dan
morlaIili yang linggi lerulamanya di nagara yang sedang membangun. Di MaIaysia,
sungguhpun kadar penyakil ber|angkil leIah berkurangan lelapi penyakil ini masih
men|adi masaIah kesihalan avam yang perIu dialasi.

Ienyakil ber|angkil boIeh dikIasifikasikan mengikul cara penyakil ilu dibava seperli
penyakil bavaan makanan dan air, infeksi lilisan, penyakil bavaan veklor, penyakil
meIaIui peIbagai cara dan penyakil hubungan |anlina.

u) Penuklt Buuuun Mukunun dun Alr
Ienyakil bavaan air dan makanan iaIah lifoid, koIera dan keracunan makanan.
Kesemua penyakil ini disebabkan oIeh kuman penyebab yang lerdapal daIam
makanan dan air yang lercemar.

Tifoid disebabkan oIeh bakleria. Simplom penyakil lifoid iaIah keIelihan, kurang
seIera makan, sakil abdomen dan ciril-biril. Tanda penyakil ini iaIah demam
yang berpan|angan, lompok merah alau binlik ros pad bahagian badan,
pembesaran hali dan Iimpa serla kadar nadi yang perIahan.

KoIera |uga disebabkan oIeh bakleria. Simplom penyakil koIera iaIah dehidrasi,
ciril-biril dan keIelihan. Tanda penyakil ini iaIah munlah-munlah dan na|is yang
cair. Iesakil koIera lidak mengaIami demam kerana kuman koIera lidak masuk
ke daIam darah.

Keracunan makanan boIeh disebabkan oIeh virus alau bakleria. Simplom
penyakil ini iaIah sakil abdomen, Ioya, dehidrasi. ManakaIa landanya puIa iaIah
munlah dan ciril-biril.

b) lnfeksl Tltlsun
Infeksi lilisan iaIah penyakil yang menuIar meIaIui udara. Infeksi ini disebabkan
oIeh kuman yang dikeIuarkan meIaIui rembesan saIuran pernafasan seperli air
Iiur, kahak alau IeIehan hidung daripada pesakil. Anlara penyakil yang menuIar
dengan cara ini iaIah seperli seIesema, campak dan libi.

SeIesema disebabkan oIeh peIbagai |enis virus. Simplom penyakil ini iaIah
pening kepaIa dan sakil olol. Tanda penyakil seIesema iaIah demam, mala dan
hidung berair.

-2-
Campak |uga disebabkan oIeh virus. Simplom penyakil ini lermasuk pening
kepaIa dan sakil olol. Tanda penyakil ini iaIah seperli demam yang linggi, baluk,
mala merah, ruam dan pembesaran keIen|ar. Ruam campak biasanya limbuI pad
hari keliga demam. Ruam ini bermuIa pad bahagian muka dan akan merebak ke
seIuruh bahagian badan daIam masa 24 hingga 48 |am.

Ienyakil libi puIa disebabkan oIeh bakleria. Simplom penyakil libi iaIah seperli
kurang seIera makan dan keIelihan. Tanda penyakil ini iaIah demam, baluk
berdarah dan pengurangan beral badan.

c) Penuklt Buuuun Vektor
Apa ilu tckicr` Veklor adaIah pembava kuman penyakil dan kemudian
menyebarkannya meIaIui beberapa cara. Veklor boIeh dibahagikan kepada dua
|enis iailu veklor fizikaI dan veklor bioIogi. Veklor fizikaI seperli IaIal membava
kuman penyakil dan menyebarkannya secara lidak Iangsung. Conloh kuman
penyakil yang dibava oIeh IaIal iaIah lifoid. Kuman lifoid yang lerdapal pad
na|is pesakil lifoid akan dibava oIeh IaIal yang leIah hinggap pad na|is lersebul.
LaIal yang sama kemudiannya apabiIa menghinggap makanan alau minuman
akan mencemarkan makanan alau minuman lersebul dengan kuman lifoid.
Sesiapa yang mengambiI makanan alau minuman lersebul boIeh di|angkili lifoid.
Veklor bioIogi puIa adaIah seperli nyamuk yang membava kuman penyakil
daripada seorang ke seorang yang Iain. Iesakil puIa di|angkili meIaIui gigilan
nyamuk lersebul. Agen penyebab puIa akan menghabiskan separuh daripada
pularan hidupnya di daIam veklor ini.

Denggi disebabkan oIeh virus yang dibava oIeh nyamuk aedes. Simplom
demam denggi berdarah iaIah sakil kepaIa, sakil pinggang dan sakil sendi.
Tanda penyakil ini iaIah suhu yang linggi, binlik-binlik merah dan Iebam-Iebam
pad bahagian kuIil. Ierdarahan yang Iebih serius |uga boIeh berIaku pada
bahagian hidung, muIul, perul dan olak.

MaIaria disebabkan oIeh se|enis parasil dikenaIi sebagai p|asnc!iun yang dibava
oIeh nyamuk anopheIes. Simplom penyakil maIaria iaIah kese|ukan dan
menggigiI. Tanda penyakil ini iaIah demam, berpeIuh dan pembesaran Iimpa.
Demam maIaria seIaIunya berIaku seliap 36 |am, 48 |am alau 72 |am berganlung
kepada spesis pIasmodium.

Demam kuning biasanya lerdapal di bahagian lropika Amerika dan Afrika.
Demam kuning disebabkan oIeh se|enis virus yang |uga dibava oIeh nyamuk
aedes. Simplom penyakil ini iaIah rasa kurang sihal, Ielih dan sakil bahagian
abdomen. Tanda penyakil iaIah demam, |aundis dan pembesaran hali. Ienyakil
ini |ika serius boIeh mengakibalkan perdarahan serla kerosakan pada hali dan
buah pinggang.
-3-

d) Penuklt MeIuIul PeIbugul Curu
Terdapal beberapa penyakil yang boIeh menuIar meIaIui peIbagai cara. Ienyakil
ini adaIah seperli poIio, lelanus, AIDS, rubeIa dan hepalilis .

IoIio biasanya menuIar meIaIui infeksi lilisan dan senluhan lerus. Terdapal |uga
poIio yang menuIar meIaIui bavaan makanan dan air lelapi lidak begilu banyak
ler|adi. IoIio disebabkan oIeh se|enis virus yang menyerang saraf dan boIeh
mengakibalkan Iumpuh. Simplom penyakil ini iaIah sakil kepaIa, Ielih, Ioya,
sakil lengkuk dan beIakang. Tanda penyakil ini puIa iaIah seperli demam,
munlah alau Iumpuh lerulamanya pada bahagian kaki. Sungguhpun kadar kes
poIio di negara ini leIah berkurangan, lelapi poIio masih merupakan penyakil
kanak-kanak di negara membangun.

Telanus alau kancing dagu iaIah penyakil akul disebabkan oIeh icksin daripada
se|enis bakleria yang membiak lanpa oksigen daIam bahagian badan yang
lercedera. Keadaan ini mungkin disebabkan oIeh Iuka yang daIam akibal lerpi|ak
paku berkaral alau fraklur lerbuka akibal kemaIangan. Telanus menuIar meIaIui
senluhan lerus alau udara. Simplom ulama penyakil ini iaIah sakil dan ke|ang
olol lerulamanya olol pad bahagian muka dan lengkuk. Tanda ulama penyakil
ini iaIah kekakuan olol pada bahagian muka dan lengkuk. Keadaan ini akan
membualkan pesakil menghadapi masaIah unluk makan dan minum. Toksin
lelanus |uga boIeh menyerang olol pernafasan dan pesakil boIeh mengaIami
gangguan pernafasan. Tcianus nccnaicrun menyerang bayi yang baru Iahir.
Keadaan ini ler|adi akibal kegunaan gunling alau pisau yang lercemar dengan
loksin lelanus semasa memolong laIi pusal bayi yang baru Iahir.
Telanus boIeh dicegah meIaIui imunisasi yang disunlik kepada bayi, kanak-
kanak dan ibu mengandung.

AIDS (Sindrom Kurang Daya Tahan MeIavan Ienyakil) adaIah peringkal akhir
penyakil ber|angkil yang disebabkan oIeh se|enis virus HIV (Hunan
|nnunc!cjicicncu Virus) yang meIumpuhkan sislem imunili alau keupayaan
semuIa|adi badan unluk meIavan penyakil. Dengan Iumpuhnya sislem imunili
ini, seseorang ilu boIeh di|angkili semua |enis kuman lermasuk yang biasanya
lidak membahayakan. Iesakil AIDS |uga boIeh menghidap beberapa |enis barah
yang biasanya |arang berIaku. AIDS boIeh menuIar meIaIui hubungan
|enis,pemindahan darah, sunlikan alau cecair badan. Simplom ulama penyakil
AIDS iaIah rasa kurang sihal dan keIelihan. Tanda ulama penyakil ini iaIah beral
badan menurun lanpa sebab lerlenlu, demam dan baluk yang berlerusan.
Sehingga ini, pakar perubalan dan para sainlis masih beIum dapal menghasiIkan
ubal unluk menyembuhkan penyakil AIDS alau vaksin (ubal peIaIi) unluk
mencegahnya. WaIau bagaimanapun lerdapal se|enis ubal AZT (Azi!cinuni!inc)
yang digunakan unluk meraval pesakil AIDS. Kegunaan AZT adaIah masih Iagi
-4-
di peringkal percubaan. Ubal ini lidak membunuh virus HIV lelapi hanya
menyekal proses rcp|ikasi virus lersebul.

RubeIa disebabkan oIeh se|enis virus yang menuIar meIaIui senluhan lerus alau
lilisan. Simplom rubeIa iaIah seperli Ielih dan rasa kurang sihal. Tanda penyakil
ini iaIah seperli demam, ruam dan pembesaran keIen|ar pad bahagian Ieher.
Terdapal |uga rubeIa yang berupa su|k|inika| dan pesakil lidak merasa diserang
oIeh kuman rubeIa. SubkIinikaI iaIah keadaan pesakil yang lidak mempunyai
simplom alau landa penyakil, lelapi pesakil sebenarnya leIah di|angkili penyakil
lersebul. Ibu mengandung yang lerkena penyakil rubeIa berkemungkinan
meIahirkan bayi cacal yang mempunyai ciri sindrom rubeIa seperli kalarak,
lerencal akaI dan |anlung berIubang.

Hepalilis disebabkan oIeh se|enis virus yang menyerang hali. Ienyakil ini
menuIar meIaIui hubungan |enis, lransfusi darah alau kegunaan |arum sunlikan
yang beruIang kaIi seperli yang diamaIkan oIeh penagih dadah.Simplom
Ienyakil iaIah kurang seIera makan, keIelihan dan sakil pada bahagian kanan
abdomen. Tanda penyakil ini iaIah demam, |aundis, pembesaran hali, varna air
kencing men|adi kuning pekal manakaIa varna na|is men|adi keIabu.
Di MaIaysia, lerdapal anlara 10% hingga 15% pembava virus hepalilis .
Iembava virus ini boIeh menyebarkan penyakil ini lerulamanya kepada
keIuarga dan |uga pasangan masing-masing. Iangkilan kepada keIuarga biasanya
semasa proses keIahiran. Iangkilan kepada pasangan masing-masing berIaku
semasa hubungan |anlina.

e) Penuklt Hubungun ]untlnu
Ienyakil hubungan |anlina iaIah salu kumpuIan penyakil ber|angkil yang
menuIar meIaIui hubungan seks. Ienyakil ini lerdapal secara meIuas dan di
merala peIosok dunia. Angka sebenar kes lidak dapal dipaslikan dan
kebanyakan kes yang diIaporkan cuma mevakiIi 20% daripada angka yang
sebenar. Ienyakil yang lergoIong daIam kumpuIan ini iaIah AIDS, gonorea,
sifiIis, hepalilis dan herpes.

Gonorea disebabkan oIeh bakleria. Simplom penyakil ini iaIah rasa pedih
semasa kencing. Tanda penyakil ini iaIah pengeIuaran Iendir dan nanah
daripada daIuran kencing unluk IeIaki dan fara| unluk vanila. Ienyakil ini |ika
lidak diraval akan merebak dan merosakkan sislem saIuran kencing dan
menyebabkan kemanduIan. akleria yang menyebabkan gonorea |uga boIeh
memasuki darah dan mengakibalkan scpiiscnia. Iika haI ini berIaku, gonorea
boIeh merebak ke bahagian Iain daIam badan.

SifiIis |uga disebabkan oIeh bakleria. akleria ini memasuki ke daIam badan
meIaIui aIal genilaI IeIaki dan vanila. Simplom sifiIis iaIah seperli galaI pad
-5-
genilaI, rasa lidak sihal dan Iemah. Iada peringkal perlama landanya iaIah
seperli Iuka alau kudis pada bahagian zakar alau vuIva. Luka ini seIaIunya akan
sembuh dan selerusnya boIeh diikuli dengan demam dan ruam pada bahagian
badan. Ieringkal kedua ini berIaku anlara dua buIan hingga dua lahun daripada
peringkal perlama. Iada peringkal keliga, penyakil ini mengakibalkan
kerosakan |anlung, buah pinggang, saIuran darah dan olak. Ieringkal keliga ini
biasanya berIaku di anlara Iima lahun hingga 20 lahun daripada |angkilan
perlama.

Herpes disebabkan oIeh virus. Terdapal dua |enis virus herpes. Ienis yang
perlama menyerang bahagian alas badan dan |enis yang kedua menyerang
bahagian genilaI. Virus herpes |enis kedua iniIah yang menyebabkan penyakil
ncrpcs gcniia|. Simplom ulama penyakil ini iaIah sakil dan rasa pedih semasa
kencing. Tanda penyakil ini iaIah lerdapal Iepuh pad bahagian fara|, dinding
vagina alau pangkaI rahim. Herpes genilaI |uga boIeh menyerang IeIaki.
Simplom ini adaIah sama seperli yang lerdapal pada vanila. Tanda penyakil ini
pada IeIaki iaIah Iepuh zakar dan bahagian paha. Infeksi herpes semasa avaI
mengandung boIeh menyebabkan keguguran. Virus herpes boIeh menyerang
felus dan menyebabkan kecacalan pada sislem saraf pusal dan kemalian.


LANGKAH PENCEGAHAN DAN KAWALAN

u) Pendldlkun Keslhutun
Iendidikan kesihalan merupakan asas kepada pencegahan dan kavaIan
penyakil. MeIaIui pendidikan kesihalan banyak penyakil dapal dicegah alau
dikavaI pada peringkal avaI. Iendidikan kesihalan boIeh diIakukan dengan
memberi penerangan lenlang bahaya penyakil serla cara mencegahnya. Kila
lenlu leIah menonlon leIevisyen lenlang cara mencegah penyakil denggi,
AIDS dan sebagainya. Cara ini adaIah anlara yang berkesan unluk memberi
pendidikan kesihalan kepada umum. egilu |uga dengan kempen susu ibu,
imunisasi dan bahaya penyakil kardiovaskuIar. Iendidikan kesihalan
biasanya diIakukan di sekoIah, di kIinik desa, meIaIui akhbar, leIevisyen dan
risaIah.

b) Keberslhun Dlrl. AIum Sekltur. Alr dun Mukunun
Kebersihan diri perIu diavasi seperli sekurang-kurangnya mandi dua kaIi
sehari, syampu rambul dua kaIi seminggu dan mambasuh langan sebeIum
makan. SeIain ilu, kila |uga perIu memakai pakaian dan kasul yang bersih
dan kemas. ApabiIa kebersihan diri dapal di|aga, kila lidak mudah di|angkili
penyakil seperli keracunan makanan, koIera, lifoid, kulu, bisuI, kurap dan
kudis. Ien|agaan aIam sekilar |uga merupakan faklor yang penling sebagai
Iangkah pencegahan dan kavaIan penyakil. Iaslikan Iongkang di sekeIiIing
-6-
rumah lidak lersekal, kerana lakungan air akan memudahkan pembiakan
nyamuk aedes, pembava kuman virus denggi. egilu |uga lin kosong, layar
buruk dan sampah sarap perIu dilanam bagi mencegah pembiakan nyamuk,
IaIal dan likus.

Ien|agaan aIam sekilar |uga meIipuli pengavaIan pencemaran udara yang
boIeh mengakibalkan penyakil paru-paru dan kuIil. OIeh ilu, sekiranya kila
mendapali pencemaran aIam berIaku seperli pembuangan sisa-sisa loksik,
penebangan pokok secara berIeIuasa, pengeIuaran asap yang berIebihan
daripada kenderaan alau kiIang, kila perIu meIaporkannya kepada pihak
berkuasa.

Air dan makanan adaIah keperIuan asas, lelapi air dan makanan |uga
merupakan pembava kepada peIbagai |enis penyakil ber|angkil seperli lifoid,
koIera dan keracunan makanan. OIeh ilu, kila perIu memaslikan air dan
makanan lidak lercemar dengan memasak air sebeIum diminum unluk
membunuh kuman. Makanan puIa perIuIah segar dan lidak lerbiar alau
lerdedah.

c) Tublut ung Slhut
Tabial yang sihal lermasukIah meIakukan aklivili harian bagi meningkalkan
kecergasan dan |uga mengamaIkan labial makan alau pemakanan yang beluI.
Di samping ilu, kila |uga harus mengeIakkan diri daripada meIakukan
perkara yang boIeh memudaralkan kesihalan seperli mengeIakkan diri
daripada merokok, meminum aIkohoI dan dadah.

d) LIukkun Hubungun Seks Se]enls dun Hubungun Seks Semburungun
Kila sedia makIum bahava lerdapal beberapa |enis penyakil yang boIeh
disebabkan oIeh hubungan seks se|enis dan hubungan seks sembarangan.
OIeh ilu, seseorang ilu perIu memikirkan akibal sebeIum meIakukan sesualu
yang boIeh men|e|askan kesihalan diri dan kesihalan generasi akan dalang.
Ienyakil yang disebabkan oIeh hubungan seks sembarangan lermasuk AIDS,
gonorea, sifiIis dan hepalilis . Kila |uga boIeh men|aIankan u|ian darah
seperli u|ian hepalilis bagi mengenaI pasli pembava virus hepalilis .
Iasangan alau keIuarga lerdekal seperli anak-anak boIeh diIindungi daripada
ge|aIa penyakil hepalilis dengan mendapalkan imunisasi.

e) MeIuorkun Keudu Plhuk Berkuusu
Iika lerdapal penyakil ber|angkil, haI ini perIu diIaporkan kepada pihak
berkuasa. Iihak berkuasa ini lermasukIah hospilaI, Iabalan Kesihalan Daerah,
Iabalan Kesihalan Negeri dan Kemenlerian Kesihalan. Mereka yang lerIibal
daIam meIaporkan kes lermasukIah doklor dan |uga saudara-mara. Ienyakil
-7-
yang perIu diIaporkan adaIah seperli denggi, AIDS, lifoid, koIera, gonorea
dan sifiIis.

SeIain penyakil ber|angkil, kila |uga perIu meIaporkan kepada pihak berkuasa
|ika lerdapal kedai makan, kanlin sekoIah alau kavasan persekilaran yang
kolor. HaI ini diIakukan supaya lindakan pembersihan dapal diIakukan
dengan segera bagi mencegah penyakil seperli keracunan makanan, lifoid
dan denggi.

Di samping ilu, lu|uan Iaporan ini adaIah unluk memboIehkan pihak
berkenaan mengambiI Iangkah lerlenlu agar penyakil ber|angkil dapal
dikavaI dan lidak merebak kepada orang ramai. Anlara kavaIan yang
diIakukan lermasuk mengesan punca, mengenaI pasli pembava alau pesakil,
pengasingan, kuaraniina dan ravalan yang seva|arnya.

f) lmunlsusl
Imunisasi adaIah salu cara yang berkesan daIam pencegahan penyakil.
Imunisasi boIeh diIakukan meIaIui sunlikan alau oraI. Lazimnya imunisasi ini
diIakukan lerhadap bayi yang baru Iahir sehingga berumur salu lahun.
Ienyakil cacar conlohnya leIah ber|aya dihapuskan meIaIui imunisasi.
Ienyakil Iain yang ber|aya dikavaI meIaIui imunisasi ini adaIah seperli libi,
poIio. Difleria, lelanus dan perlusis.

g) Pengesunun dun Ruuutun AuuI
Iengesanan dan ravalan avaI adaIah salu cara unluk mengavaI penyakil
daripada men|adi Iebih serius. Iengesanan ini lermasuk mengesan pesakil,
pembava serla mengenaI pasli punca mengesan pesakil, pembava serla
mengenaI pasli punca mengesan pesakil, pembava serla mengenaI pasli
punca penyakil. ApabiIa penyakil dapal dikesan pada peringkal avaI, haI ini
memboIehkan doklor meraval pesakil dengan secepal mungkin. MeIaIui cara
ini kila boIeh mengurangkan penderilaan, kemalian dan perbeIan|aan.
Conlohnya, pesakil demam denggi berdarah apabiIa dikesan perIu
dimasukkan ke hospilaI bagi mendapal pemerhalian yang Iebih rapi seperli
u|ian darah, lranfusi darah dan senagainya.

egilu |uga haInya dengan pesakil kencing manis dan lekanan darah linggi.
Ienyakil ini boIeh dikavaI pada peringkal avaI bagi memboIehkan pesakil
menikmali kehidupan yang Iebih baik dan seIesa.

h) Penguslngun Pesuklt
Iengasingan pesakil biasanya diIakukan ke alas pesakil yang menghidap
penyakil ber|angkil supaya kuman yang menyebabkan penyakil lersebul
lidak mudah men|angkili orang Iain. Anlara penyakil yang memerIukan
-8-
pengasingan iaIah seperli maIaria dan lifoid. Iesakil yang menghidapi
penyakil lersebul biasanya diIelakkan di daIam biIik yang berasingan.

Iengasingan ini boIeh diIakukan di rumah alau di hospilaI. agi mendapal
pengasingan yang Iebih berkesan, lalacara pengasingan perIu diberi
perhalian. HaI ini lermasukIah pembuangan air kencing dan na|is yang beluI
dan pembersihan biIik pesakil yang rapi. Conlohnya, air kencing dan na|is
pesakil lifoid mesli diraval dengan fenoI sebeIum dibuang ke daIam saIuran
landas. IenoI iaIah se|enis disinfeklan yang digunakan unluk membunuh
kuman. IeraIalan dan kaliI pesakil |uga perIu diasingkan daripada orang Iain.
Iengasingan pesakil adaIah salu cara pencegahan yang berkesan |ika
diIakukan dengan beluI.

l) Kuuruntln
Kuaranlin diIakukan ke alas orang yang sihal yang disyaki lerdedah pada
risiko menghidapi penyakil ber|angkil alau lerdedah pada aIam sekilar yang
lercemar. Kuaranlin orang yang lerdedah ini lerhad pada lempoh inkubasi
penyakil lersebul.

Sebagai conloh, seseorang yang baru baIik daripada meIaval negara yang
sedang diIanda vabak penyakil ber|angkil seperli demam kuning perIu
dikuaranlin apabiIa mereka puIang ke negara masing-masing. Semasa
kuaranlina pemeriksaan Iengkap akan diIakukan bagi memaslikan mereka
bebas daripada penyakil lersebul.

]) KuuuIun Vektor
OIeh kerana lerdapal banyak penyakil ber|angkil yang dibava oIeh veklor
seperli nyamuk, likus, IaIal dan sebagainya maka adaIah Iebih mudah bagi
kila mengavaI penyakil lersebul meIaIui kavaIan veklor.

Conlohnya pembiakan nyamuk aedes boIeh dikavaI dengan membersihkan
kavasan air berlakung, menyemburkan racun serangga dan menggunakan
ubal |enlik-|enlik. Iembiakan likus puIa boIeh disekal dengan men|aga
kebersihan aIam sekilar. Tikus mudah membiak di lempal yang lersorok dan
kolor. Iembiakan IaIal boIeh dikavaI dengan menanam sampah dan
membuang na|is ke lempal yang disediakan seperli landas dan sebagainya.

k) Memberlkun Ker]usumu Keudu Plhuk Berkuusu
Sebagai seorang rakyal dan individu yang berlanggung|avab kila perIu
memberikan ker|asama yang sepenuhnya kepada pihak berkuasa bagi
memboIehkan mereka men|aIankan lugas dengan Iebih berkesan Iagi.
Ker|asama yang perIu diIakukan adaIah seperli memberi makIumal yang
beluI dan lepal secara sukareIa. MakIumal ini lermasuk sanggup memberi
-9-
kelerangan lenlang kedai makan yang kolor alau ke|adian kes penyakil
ber|angkil daIam keIuarga alau rakan. Kila |uga perIu ingal bahava kempen
pencegahan dan kavaIan penyakil lidak akan ber|aya sepenuhnya lanpa
pengIibalan dan ker|asama orang ramai.