Anda di halaman 1dari 5

CALON ULANGAN PENGGAL 2: ULANGKAJI BAB 1 ADALAH SANGAT PENTING: [IBARAT NYAWA ANDA DI SINI DAN PENGORBANAN RM50

MENJADI SIA-SIA KALAU DIABAIKAN] FOKUS PP PENGGAL 2 [ULANGAN] BAB 1 PENGURUSAN : 1.1 PENGENALAN KEPADA PENGURUSAN 4 fungsi utama pengurusan keberkesanan & kecekapan 3 peranan pengurus yang utama [mintzberg] pengurus sebagai komunikator, pendorong, penyelesai masalah & usahawan pendekatan pengurusan taylor, henry fayol, max weber pendekatan tingkah laku maslow, mcgregor, pendekatan hubungan manusia elton mayo, follet BAB 1 PENGURUSAN : 1.2 KEMAHIRAN PENGURUSAN ada berapa peringkat pengurusan, jawatan bagi setiap peringkat ada berapa jenis kemahiran yang perlu bagi pengurus apakah kemahiran yang perlu ada bagi setiap pengurus pada setiap peringkat pengurusan kedalaman : aras aplikasi - kenapa pengurus perlu ada kemahiran yang dinyatakan contoh 1 kenapa pengurus restoran perlu ada kemahiran pengurusan masa dan kemanusiaan contoh 2 kenapa pengurus atasan perlu kepada kemahiran konseptual contoh 3 apakah kemahiran-kemahiran teknikal yang perlu ada pada seseorang pengurus operasi BAB 1 PENGURUSAN : 1.3 PERANCANGAN kenapa perancangan penting kepada sesebuah organisasi ada berapa jenis perancangan yang wujud setiap jenis perancangan yang wujud dilaksanakan oleh peringkat pengurusan yang mana kena ingat 5 langkah dalam proses perancangan alat perancangan ada berapa? Apa kegunaannya? 1. Analisis pulang modal-titik pulang modal-graf 2. Carta gannt diberi jadual, diminta bina carta gantt 3. Bajet just kena tahu kegunaannya dalam perancangan 4. Cpm diberi jadual, diminta lakar & hitung cpm perancangan strategik vmo, strategi, taktik, dasar, prosedur, standard, & analisis swot. BAB 1 PENGURUSAN : 1.4 PENGORGANISASIAN ada berapa jenis penjabatan ?

Fungsian, divisyen [produk/pasaran/geografi], pelanggan, & matriks kena tahu lukis carta, kebaikan & keburukan setiap penjabatan kena tahu fungsi bentuk struktur organisasi yang lain: pasukan, projek, organisasi tanpa sempadan, rangkaian, & modular kena ingat semua langkah dalam proses pengorganisasian termasuk huraian mengikut senario yang diberikan. Kena tahu penjelasan tentang carta organisasi, manual organisasi, fail meja, manual prosedur kerja, & prosedur kualiti. Perlu memahami konsep autoriti, tanggungjawab, akauntabiliti, pemusatan & pemencaran autoriti, penugasan, empowermen, autoriti lini & staf, jangkauan kawalan sempit & luas, rantaian arahan. BAB 1 PENGURUSAN : 1.5 KEPIMPINAN ciri2 pemimpin yang efektif [10 ciri] bercita2, jujur, yakin diri. Apa peranan seorang pemimpin ? Urulatih, pembimbing, pendorong, sahabat & ketua. Apa itu kuasa? Jenis2 dan sumber kuasa? Berikan contoh.. Kuasa sah, kuasa pakar, kuasa desakan, kuasa rujukan kena memahami jenis2 kepimpinan.. Transactional, transformational, karismatik, & berwawasan [visionary] ada berapa jenis gaya kepimpinan? Apakah ciri-cirinya? Autokratik, demokratik, laissez faire [bebas], kontingensi, birikratik. Apakah berbezaan pemimpin dengan pengurus? Perlu dimensi apakah pula perbezaan pemimpin formal dengan tidak formal? Motivasi-teori maslow, herzberg, mcgregor, & mcclelland. Proses pembinaan pasukan & kepentingannya pengurusan stres tanda, punca, kesan, kaedah atasi stres BAB 1 PENGURUSAN : 1.5 PENGAWALAN kenapa pengawalan penting kepada sesebuah organisasi perniagaan apakah prinsip kawalan yang berkesan? Fleksibal, tepat, masa, berfokus, diterima semua ahli. Apakah jenis kawalan dalaman dan luaran? Apakah maksud dasar organisasi & prosedur kerja? Penjelasan setiap langkah dalam proses kawalan ada berapa jenis kaedah kawalan? Huraikan. Awalan, semasa & selepas kegunaan alat2 kawalan analisis tpm, bajet, carta gantt, & analisis pert/cpm. CALON PENGGAL 2 ULANGAN, JANGAN CEPAT BERPUAS HATI. PENGORBANAN RM50 TAKKAN SIA-SIA.

FOKUS BAB 2: UNDENG-UNDENG WOOO! BAB 2 ASPEK PERUNDANGAN PERNIAGAAN : 2.1 UNDANG-UNDANG KONTRAK boleh beri maksud/takrif akta kontrak 1950 ada berapa elemen dalam kontrak tawaran, penerimaan, balasan, niat, ketentuan & keupayaan. Kena tahu seksyen yang terlibat bagi setiap huraian setiap elemen kena tahu dalam setiap elemen kontrak, ada elemen yang perlu dihuraikan, ada pengecualian, dan ada kes2 sokongan. Kena tahu bahawa kontrak boleh wujud dalam bentuk bertulis [nyata] dan bentuk lisan [tersirat] kena tahu jenis2 kontrak kontrak sah, tidak sah, batal & boleh batal kena tahu apakah perkara2 yang membolehkan kotrak dibatalkan paksaan, fraud, pengaruh tak wajar, khilaf, salah nyataan. Kena tahu dalam keadaan bagaimana sesuatu kontrak sudah boleh dilepaskan-pelepasan kontrak pelaksanaan, perjanjian, kekecewaan, kemungkiran. Apa itu remedi- prinsip gantirugi, quantum meruit, pelaksanaan spesifik, injuksi & menamatkan kontrak. BAB 2 ASPEK PERUNDANGAN PERNIAGAAN : 2.2 KONTRAK JUALAN BARANGAN boleh beri maksud akta jualan barang-barang 1957 apa maksud kontrak jualan? Apakah maksud barang-barang dna jenisnya? Boleh membezakan syarat tersurat dan tersirat apa maksud waranti? Apakah terma-terma dalam kontrak jualan barang2? Syarat & waranti- tersirat dan nyata apakah jenis syarat tersirat? Hakmilk, jualan melalui perihalan, kualiti & kelayakan, jualan melalui contoh/sampel apakah elemen2 dalam kontrak jualan? Waranti, keterangan, bebas dari kesulitan, boleh guna, & mutu. BAB PALING SENANG, KOMUNIKASI - KENA INGAT FAKTA KHUSUS NI, 3 SOALAN SOALAN AKAN KELUAR DARI BAB INI... BAB 3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI : 3.1 KOMUNIKASI

Boleh memberi definisi komunikasi & kemahiran komunikasi boleh menerangkan proses komunikasi termasuk elemennya. Penghantar, enkod, saluran, dekod, penerima, & maklum balas. Apakah halangan2 dalam proses komunikasi? Boleh jelaskan. Halangan fizikal, psikologikal, sosiologikal & semantik.

Ada berapa bentuk dalam komunikasi? Boleh lukiskan. Menegak, mendatar, melintang-secara sehala @ dua hala. Ada berapa jenis komunikasi yang biasa digunakan? Lisan-apakah contohnya, & bukan lisan- apakah contohnya bahasa badan beri contoh & visual beri contoh. Ada berapa jenis media komunikasi? Media persendirian, massa, & elektronik BAB 3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI : 3.2 KEMAHIRAN MENDENGAR boleh huraikan langkah dalam proses mendengar: menerima-memahami-mengingati-menilai-memberi tindak balas boleh jelaskan kaedah mendengar secara berkesan: empati, nonjudmental, & mendalam. Boleh menjelaskan teknik mendengar secara aktif: ulang maksud, luahkan kefahaman, tanya soalan. BAB 3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI : 3.3. KEMAHIRAN BERUNDING boleh jelaskan prinsip berunding: tumpukan minat & asingkan kedudukan, abaikan masalah, jana pilihan, kriteria boleh terima. Boleh huraikan elemen-elemen dalam perundingan: maklumat, masa, kuasa, etika, budaya, pelaku, sosial. Boleh menjelaskan tahap2 dalam perundingan: intrapersonal, interpersonal, intrajabatan, interjabatan, nasional, dua hala, serantau, pelbagai hala, & antarabangsa. Boleh terangkan sekurang-kurangnya 7 taktik dalam perundingan: good guy bad guy, nibbling, trial balloon, red herring, outrageous, apparent withdrawal, dan limited authority. BAB 3 KEMAHIRAN KOMUNIKASI : 3.4 TEKNOLOGI MAKLUMAT boleh menjelaskan kepentingan ict dalam perniagaan boleh terangkan konsep e-dagang, e-perolehan, e-pemasaran, e-pengiklanan, & e-bayaran serta kebaikan/kelemahannya. Boleh jelaskan kegunaan internet dalam perniagaan. Apakah etika dalam penggunaan internet bagi perniagaan? BAB 4[KEPUTUSAN]-2 SOALAN AKAN DITANYA. NAMPAK MACAM MUDAH TTP KILLER SEBENARNYA. SO, PASTIKAN FAHAM BETUL2 KONSEP DALAM NI... BAB 4 PEMBUATAN KEPUTUSAN: 4.1 PROSES MEMBUAT KEPUTUSAN

boleh beri maksud keputusan dan pembuatan keputusan apakah itu keputusan rutin dan keputusan tak rutin? Huraikan. Boleh menghuraikan setiap langkah dalam proses membuat keputusan yang rasional. Mengenal pasti masalah-mengutip data-menganalisis data-menjana alternatif-menilai alternatif-memilih alternatif. BAB 4 PEMBUATAN KEPUTUSAN: 4.2 ALAT MEMBUAT KEPUTUSAN boleh menjelaskan dan aplikasi alat membuat keputusan secara kuantitatif: statistik deskriptif & pokok keputusan boleh menjelaskan dan aplikasi alat membuat keputusan secara kualitatif: analisis tulang ikan, sumbang saran, kumpulan fokus, teknik delphi, dan teknik kumpulan nominal. BAB 4 PEMBUATAN KEPUTUSAN: 4.3 FAKTOR MEMEPENGARUHI KEPUTUSAN boleh menjelaskan apa itu faktor kedapatan maklumat yang menjadi perkara penting untuk proses pembuatan keputusan boleh menerangkan pengaruh faktor kecekapan pengurus yang membuat keputusan: pengalaman, pengetahuan, kreativiti, personaliti, kemahiran menggunakan alat keputusan. Boleh kenalpasti faktor situasi pembuatan keputusan: kepastian, risiko, ketidakpastian, dan kesamaran.

Anda mungkin juga menyukai