Anda di halaman 1dari 17

Mata Pelajaran Tahun Bilangan Murid Tarikh Tema Bidang Pembelajaran Objektif Pembelajaran

: Sains :Tahun 4 Cemerlang : 10 orang : 18 April 2011 : Menyiasat Alam Kehidupan : Hidupan Dan Proses Hidup : Memahami tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. Hasil Pembelajaran : Pada akhir sesi pembelajaran, murid-murid dapat i. Memahami tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan ii. Menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan dengan betul iii. Menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerakbalas terhadap rangsangan dengan betul. Pendekatan : Inkuiri penemuan Kaedah : Eksperimen, perbincangan Kemahiran Proses Sains : Berkomunikasi, memerhati, mentaksirkan data : Menjana idea, mengumpul, membuat inferens Alat dan bahan : a) Gambar b) Tumbuhan digunakan untuk menjalankan eksperimen ( disediakan awal seminggu Pengajaran dan pembelajaran ) c) Pokok mimosa d) Lembahan kerja e) Nota di slaid powerpoint f) Video klip g) Peta minda Langkah berjaga-jaga : Berhati-hati semasa menghampiri mimosa kerana berduri. Pengalaman sedia ada : Murid telah memahami mengetahui benda hidup ( tumbuhan ) boleh bergerak dalam Sukatan Sains Tahun 2. Murid juga telah mempelajari tumbuhan memerlukan keperluan asas seperti air, udara dan cahaya untuk hidup. Selain itu, murid juga pernah menemui tanaman yang disebut mimosa yang daunnya menutup ketika mereka menyentuhnya dan terpesona oleh perilaku tanaman ini. Murid juga tahu bahawa daun dan batang tanaman selalui tumbuh k etas dan akarnya selalu tumbuh ke bawah.

Fasa

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Nota

Permulaan / Set Induksi ( 5 minit )

Pokok tumbuh 1. tinggi untuk mendapatkan 2. cahaya a) matahari sebagai keperluan b) asasnya .

Guru memaparkan 2 1. Murid menjawab keping gambar. persoalan guru. Guru bertanya murid Mengapakah pokokpokok tumbuh dengan tinggi di dalam hutan? Mengapakah akar pokok tumbuh mendalam ke dalam tanah?

Strategi / Teknik : Penyoalan seluruh kelas BBM : Gambar 3.1 Gambar 3.2

Penstruktur semula idea ( 40 minit )

Akar pokok tumbuh mendalam ke tanah untuk mendapatkan air sebagai keperluan asasnya. Tumbuhan 1. Guru mengutarakan 1. bergerak balas persoalan utama. terhadap a) Tumbuhan memberi cahaya respon terhadap 2. matahari, air, rangsangan apa? graviti dan b) Mengapakah tumbuhan sentuhan. respon terhadap rangsangan itu? Mengenal pastic) Bahagian tumbuhan 3. bahagian manakah yang memberi tumbuhan yang respon terhadap bergerak balas rangsangan itu? terhadap 2. Guru membahagikan 4. rangsangan itu. murid kepada 2 kumpulan untuk 5. menjalankan aktiviti bagi menjawab persoalan tadi. 3. Guru menyuruh murid membentangkan hasil pemerhatian mereka. 4. Guru menyuruh murid membuat inferens. 5. Murid yang telah menguasai maju ke fasa aplikasi, manakala murid yang tidak, dikumpulkan dan diberi penerangan 2

Murid menjalankan aktiviti bagi menjawab persoalan. Murid akan membuat pemerhatian dan mencatakan hasil dapatan mereka melalui aktiviti itu. Murid membentangkan hasil dapatan yang diperolehi oleh mereka. Murid membuat kesimpulan. Aktiviti pemulihan : Murid yang belum menguasai, mendengar penerangan guru dalam kumpulan kecil.

Strategi / Teknik :Eksperimen, Perbincangan KPS : Memerhatikan Berkomunikasi Mentaksirkan data KBKK : Mengumpulkan Membuat inferens BBM : Mimosa , Tumbuhan digunakan untuk menjalankan eksperimen ( disediakan awal seminggu sebelum p & p ) Nilai murni : Bekerjasama

Aplikasi Idea ( 10 minit )

dengan video klip dalam kumpulan kecil. Mengenal pasti1. Guru mengedarkan 1. Murid berbincang bahagian latihan penilaian kepada dalam kumpulan bagi tumbuhan yang murid. menjawab soalan itu. bergerak balas 2. Murid terhadap membentangkan rangsangan jawapan mereka.

Refleksi / Penutup ( 5 minit )

Peta minda

1. Guru meminta murid 1. membuat refleksi tentang pelajaran hari ini dan membuat kesimpulan. 2. 2. Guru menaksir kefahaman murid dengan melengkapkan peta minda .

Murid membuat refleksi dan kesimpulan . Murid melengkapkan peta minda.

Strategi : Perbincangan KPS : Berkomunikasi BBM : Lembaran kerja KBKK : Menjana idea BBM : Peta minda

PENGENALAN
Mata pelajaran Sains merupakan subjek teras Teras untuk sekolah rendah dan menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains, menyediakan murid celik dan minat kepada subjek sains. Murid mampu menguasai mata pelajara sains di peringkat sekolah rendah. Mata pelajaran Sains di sekolah rendah direka bentuk untuk menghasilkan murid celik sains, inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains dalam membuat keputusan dan\ menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian.Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan menjadi sumber tenaga manusia dalam sains dan teknologi yang akan menerajui pembangunan Negara.Setiap kurikulum mata pelajaran sains dihuraikan dalam dua dokumen: sukatan pelajaran dan spesifikasi kurikulum.Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan Spesifikasi kurikulum mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum,Penerangan kemahiran berfikir dan strategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni, strategi pengajaran dan pembelajaran dan kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran, langkahlangkah, hipotesis, keputusan dan kesimpulan.

PENERANGAN AKTIVITI PENGAJARAN

Pada langkah permulaan ataupun set induksiguru bertanyakan soalan untuk mengetahui tahap kesedian murid dan pengalaman sedia ada murid.Guru menjana idea murid dengan bertanyakan soalan soalan bagi menarik minat murid dan kefahaman murid bagi tajuk tumbuhan bergerakbalas kepada rangsangan.Selepas itu baru guru memberitahu tajuk serta konsep yang nak diajar.

Guru dapat mengetahui tahap kesedian murid dalam menjalankan aktivitiaktiviti yang memerlukan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.Pada fasa penstruturan idea murid ditanyakan beberapa soalan yang berhubungkait dengan soalan yang ditanya pada fasa perrmulaan set induksi.Murid juga terlibat dengan kemahiran manipulative bagi aktiviti yang dijalankan.

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran secara inkuiri penemuan, kajian lapangan, eksperimen, perbincangan, bercerita dan peristiwa bercanggah. Pembelajaran seumpama ini adalah satu proses pengalaman dan penguasaan kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif dalam menjalankan sesuatu eksperimen.Ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Kemahiran berfikir juga dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri, konstruktivisme, koperatif, pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri.Aktiviti yang dirancangkan dalam kemahiran berfikir mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dalam mencari satu keputusan dalam mata pelajaran sains. .Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran adalah tertakluk kepada aktiviti yang dijalankan bersama murid.Pendekatan jenis inkuiri penemuan ini banyak membantu murid membuat kajian mendalam bagi sesuatu tajuk, contohnya seperti mengkaji tumbuhan bergetrakbalas kepada sesuatu rangsangan .Murid perlu diterangkan terlebih dahulu dengan pengetahuan sedia ada murid supaya murid betul-betul memahami konsep tumbuhan bergerakbalas kepada rangsangan.Tumbuhan akan lebih bertumbuh menuju ke arah rangsangan matahari. Murid akan dibimbing oleh guru ketika berada di dalam kumpulan di samping bertukar-tukar pendapat dan menjana idea setiap ahli kumpulan.Murid akan ditunjukkan dengan gambarajah tumbuhan dan slaid power point untuk memastikan murid benar-benar dapat mengikuti
5

pembelajaran dengan berkesan.Murid akan berbincang untuk membuat keputusan dan kesimpulan pada akhir pengajaran di dalam kelas.

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains


Inkuiri penemuan

Pendekatan inkuiri penemuan merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri penemuan secara am bermaksud mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama bagi pendekatan inkuiri penemuan . Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid akan dipecahkan kepada kumpulan kecil bagi mencari maklumat yang sesuai ketika membuat kunjungan ke taman sains.Murid dapat melihat pucuk tumbuhan akan cenderung kea rah matahari sebagai rangsangan.Tumbuhan memerlukan keperluan nya untuk hidup dengan subur.Faktor tanah juga memainkan peranan yang penting juga dalam kesuburan tumbuhan.Keperluan tumbuhan adalah seperti air, udara, cahaya matahari dan nutrient pada tahap yang sesuai bagi memastikan kemandirian benda hidup.Semua benda hidup akan bergerakbalas terhadap rangsangan adalah seperti haiwan, tumbuhan dan manusia.Benda hidup memerlukan makanan agar dapat meneruskan hidup Murid dapat membina kesimpulan daripada maklumat ahli kumpulan dan dengan bantuan guru.Guru menjana idea murid dengan soalan yang
6

mencapah bagi membuat satu kasimpulan yang sesuai.Sebagai penilaian kepada tajuk yang diajar, guru member lembaran kerja sebagai tindakan susulan kepada murid di rumah.

Refleksi :
Pengajaran dan pembelajaran pada hari itu adalah mengenai tumbuhan bergerakbalas terhadap cahaya matahari yang dapat dilihat cirricirinya apabila berada di taman sains sekolah.Pengajaran juga berjalan dengan sangat lancar sebab murid amat meminati tajuk ini. , objektif pembelajaran mencapai 90% murid dapat memahami tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan cahaya matahari, menyatakan jenis rangsangan pada tumbuhan dengan betul serta menyatakan bahagian tertentu tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan dengan betul. Saya juga berasa amat senang hati kerana murid dapat mengikuti pengajaran serta dapat bergiat aktif semasa pengajaran dan pembelajaran diadakan.Murid juga begiti tertarik dengan lawatan yang dibuat ke taman sains dan murid dapat memerhati ciri-ciri tumbuhan serta dapat melihat bahagian tumbuhan yang bergerak kepada rangsangan.Murid dapat melihat dengan lebih jelas apabila guru menunjukkan gambar tumbuham diikuti dengan soalan yang meransang minda murid untuk mengetahuinya dengan lebih mendalam. Kekuatan yang diperolehi daripada pengajaran adalah pemikiran murid dapat dicungkil dengan persoalan yang dikemukan kepada murid-murid kepada guru dan jawapanya boleh menstrukturkan semula idea murid. Muridmurid telah memberi respon yang sangat baik. Murid-murid lebih mudah memahami dan menguasai tumbuhan-tumbuhan bergerak balas terhadap air, cahaya matahari, graviti dan sentuhan dengan pemerhatian yang dijalankan dan tayangan video pendek itu. Kelemahan-kelemahan yang saya dapat kesan adalah daripada pemerhatian saya, saya mendapati penglibatan murid dalam hasil perbincangan adalah kurang aktif kerana murid-murid yang lemah hanya
7

duduk diam. Mereka tidak berani memberi pendapat dan pandangan mereka masing-masing.tahap kesediaan belajar murid.Mungkin masalah ini adalah berpunca daripada kekurangan pengalaman sedia ada murid. Tindakan Susulan : Saya akan memperbanyakkan persoalan yang mencapah kepada murid-murid supaya semua murid dalam kelas dapat menjawab soalan-soalan yang diajukan.Saya juga akan memastikan latihan yang diberi setaraf dengan aras pemikiran murid.

LAMPIRAN
Tumbuhan adalah benda hidup. Tumbuhan juga memerlukan makanan untuk membesar dan hidup subur. Makanan tersebut dikenali sebagai keperluan asas. Keperluan asas bagi tumbuhan ialah air, udara (gas karbon dioksida) dan cahaya matahari. Tumbuhan mendapatkan air melalui akarnya dan mendapatkan udara dan cahaya matahari melalui bahagian daunnya. Apabila tumbuhan mendapat keperluan-keperluan asasnya yang mencukupi, maka tumbuhan itu boleh membesar dan hidup sihat, segar dan subur. Video di bawah menunjukkan proses percambahan biji benih. Proses percambahan biji benih hanya memerlukan air dan udara (oksigen) sahaja. Dalam proses ini, bahagian akar akan tumbuh terlebih dahulu menuju ke sumber air (ransangan positf air) dan kemudian bahagian pucuk tumbuh menuju ke arah cahaya matahari (ransangan positif cahaya matahariTumbuh-tumbuhan mempunyai nama pada bahagian-bahagiannya. Bermula dari akar, batang, buah, daun dan bunga. Kelopak Bunga yang kelihatan cantik juga mempunyai nama pada bahagian-bahagiannya. Sila teliti dan pelajari gambar di atas.

GAMBAR-GAMBAR SEMASA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SEDANG DIJALANKAN

RAJAH 1 : MURID SEDANG DIBERI PENERANGAN TENTANG JENIS-JENIS POKOK .

RAJAH 2 : MURID MENDENGAR MAKLUMAT YANG DISAMPAIKAN OLEH GURU

RAJAH 3 : MURID SEDANG MENCATAT NOTA DI DALAM BUKU

RAJAH 4 : MURID DITUNJUKKAN DENGAN PELBAGAI JENIS POKOK DI TAMAN HERBA.

10

RAJAH 5 : MURID MEMBUAT RUJUKAN DI DALAM BUKU TEKS.

RAJAH 6 : MURID DIBERI LATIHAN SEBAGAI AKTIVITI PENGUKUHAN.

11

Rajah 1 : Bahagian-bahagian tumbuhan

Rajah 2 : Bahagian-bahagian bunga.

Gerak Pada Tumbuhan Gerak pada tumbuhan terjadi karena proses tumbuh atau karena rangsangan dari luar. Walaupun tidak memiliki alat indra, tumbuhan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Tumbuhan memberi tanggapan terhadap rangsangan yang berasal dari cahaya, gaya tarik bumi, dan air. Ada pula tumbuhan yang peka terhadap sentuhan dan zat kimia. Tanggapan tumbuhan terhadap rangsangan-rangsangan tersebut di atas disebut daya iritabilitas atau daya peka terhadap rangsangan. Ada tiga macam gerak pada tumbuhan, yaitu gerak tropisme, gerak nasti, dan gerak taksis.

12

1. Gerak Tropisme Gerak pada bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan disebut tropisme. Gerak tropisme terjadi karena gerak tumbuh tumbuhan. Berdasarkan jenis rangsangan yang diterima oleh tumbuhan, tropisme dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu fototropisme, geotropisme, hidrotropisme dan tigmotropisme. a. Fototropisme Bila cahaya yang datang dari atas tumbuhan, tumbuhan akan tumbuh tegak mengarah ke atas. Hal ini dapat kamu amati pada tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tanaman pot yang diletakkan di dalam ruangan dan mendapat cahaya dari samping, ujung batangnya akan tumbuh membengkok ke arah datangnya cahaya. Tropisme yang disebabkan oleh rangsangan cahaya disebut fototropisme atau dapat juga disebut heliotropisme karena rangsangan cahayanya adalah cahaya matahari. Pada tumbuhan, bagian yang peka terhadap rangsangan adalah bagian ujung tunas. Bila gerak tersebut mengarah ke sumber rangsangan disebut fototropisme positif, misalnya gerak tumbuh ujung tunas ke arah cahaya. Sedangkan gerak yang menjauhi sumber rangsangan disebut fototropisme negatif, misalnya gerak tumbuh akar yang menjauhi cahaya. b. Hidrotropisme Gerak tropisme yang lainnya adalah gerak tumbuh akar yang dipengaruhi oleh ketersediaan air tanah. Biasanya akar tumbuh lurus ke arah bawah untuk memperoleh air dari dalam tanah. Akan tetapi, jika pada arah ini tidak terdapat cukup air, maka akar akan tumbuh membelok ke arah yang cukup air. Dengan demikian, arah pertumbuhan mungkin tidak searah dengan gaya tarik bumi. Gerak akar menuju sumber air disebut hidrotropisme positif. c. Geotropisme Akar selalu tumbuh ke arah bawah akibat rangsangan gaya tarik bumi (gaya gravitasi). Gerak tumbuh akar ini merupakan contoh lain dari gerak tropisme. Gerak yang disebabkan rangasangan gaya gravitasi disebut geotropisme. Karena gerak akar diakibatkan oleh rangsangan gaya tarik bumi (gravitasi) dan arah gerak menuju arah datangnya rangsangan, maka gerak tumbuh akar disebut geotropisme positif.

13

Sebaliknya gerak organ tumbuhan lain yang menjauhi pusat bumi disebut geotropisme negatif. Contoh lain dari geotropisme adalah gerak tumbuh pada bunga kacang. Pada waktu bunga mekar, geraknya menjauhi pusat bumi, maka termasuk geotropisme negatif. Tetapi setelah terjadi pembuahan, gerak bunga kemudian ke bawah menuju tanah ke pusat bumi dan berkembang terus menjadi buah kacang tanah. Dengan demikian, terjadi perubahan gerak tumbuh pada bunga kacang tanah. Sebelum pembuahan adalah geotropisme negatif dan setelah pembuahan adalah

geotropisme positif. Pertumbuhan bunga ini dipengaruhi oleh peranan hormon pertumbuhan. d. Tigmotropisme Tanaman sirih mempunyai sulur yang membelit pada dahan lain. bisa juga, sulur tersebut membelit pada benda yang disentuhnya, misalnya air. Gerak tumbuh karena rangsangan sentuhan tersebut disebut tigmotropisme. Atau dapat juga disebut haptotropisme, berasal dari kata thigma yang berarti singgungan atau hapto yang berarti sentuhan. Pada sisi sulur yang menyentuh air, pertumbuhan sel-selnya melambat sehingga bagian tersebut lebih pendek dari pada sisi sulur yang tidak menyentuh ajir. Akibatnya, sulur tumbuh melengkung ke arah ajir dan mengelilingi ajir. Dengan demikian sulur akan membelit ajir atau pohon lain yang disentuhnya. Ada pula gerak-gerak tropisme lainnya seperti termotropisme yaitu bila suatu bagian atau organ tumbuhan bergerak ke arah sumber panas ata sebaliknya (menjauhi). Demikian pula tumbuhan yang hidup di dalam perairan yang mengalir, seperti sungai berarus deras. Aliran air mempengaruhi arah gerak tumbuh sehingga geraknya digolongkan sebagai gerak Reotropisme. e. Kemotropisme Kemotropisme, gerak bagian tubuh tumbuhan karena rangsang yang berupa zat atau bahan kimia. 2. Gerak Nasti Gerak bagian tumbuhan yang arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan disebut gerak nasti. gerak nasti juga disebabkan oleh perubahan tekanan turgor. Berdasarkan jenis rangsangan yang diterima oleh tumbuhan ada beberapa macam gerak nasti, antara lain fotonasti, termonasti dan tigmonasti.
14

a. Fotonasti Bunga pukul empat akan mekar pada sore hari karena rangsangan cahaya matahari pada saat itu. Arah mekarnya bunga tersebut tidak dipengaruhi oleh arah datangnya cahaya matahari yang datang dari arah barat. Gerak seperti ini disebut gerak nasti. Gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari seperti pada bungan pukul empat disebut fotonasti. b. Tigmonasti (Seismonasti) Apabila daun tumbuhan putri malu (Mimosa pudica) disentuh, terutama daunnya disentuh pelan-pelan, maka daun akan bergerak menutup seperti layu. Dalam waktu tertentu setelah sentuhan daun akan kembali normal. Bila sentuhan diperkeras maka gejala seperti layu bertambah banyak, demikian pula waktu pemulihannya akan semakin lama. Daerah sentuhan yang paling peka adalah di daun atau sendi daun. Arah penutupan daun tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Gerak ini disebut nasti. Nasti yang terjadi karena sentuhan seperti pada putri malu disebut tigmonasti. Gerak menutupnya daun putri malu terjadi karena adanya perubahan tekanan turgor pada tangkai daunnya. Seperti yang telah diketahui bahwa di dalam sel-sel terdapat cairan sel sehingga ada tekanan turgor. Di dalam daun, tangkai, dan batang terdapat suatu zat yang dapat mengalir dari tempat sentuhan ke tempat lain yang menyebabkan perubahan tekanan turgor. Oleh karena itu, begitu daun atau batang disentuh, maka terjadi kehilangan tekanan turgor dan terjadi gerak yang akibatnya terlihat seperti layu. Tekanan turgor akan pulih kembali beberapa saat kemudian setelah sel-selnya terisi cairan lagi. c. Termonasti Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Seperti yang terjadi pada bunga tulip, terbukanya (mekarnya) bunga tulip terjadi pada harihari hangat yaitu pada musim semi. d. Niktinasti Dengan perubahan gelap dan terang yang impulsnya meliputi cahaya dan suhu. Terjadi padv daun belimbing, lamtoro dan petai cina yang sel-sel pulvinus akan kekurangan air sehingga daun menutup atau kelihatan layu pada sore hari, dikenal juga dengan gerakan tidur pada daun.

15

e. Nasti kompleks Dengan impuls yang lebih dari satu yaitu meliputi cahaya, suhu, air dan zat kimia. Terjadi pada menutup dan membukanya stomata. 3. Gerak Taksis Taksis merupakan gerak perpindahan tempat sebagian atau seluruh tumbuhan akibat adanya rangsangan. Gerak taksis umumnya terjadi pada tumbuhan tingkat rendah. a. Fototaksis Taksis yang disebabkan oleh rangsangan cahaya disebut fototaksis. Gerak fototaksis terjadi pada ganggang hijau Chlamydomonas yang langsung menuju cahaya yang intensitasnya sedang. Tetapi bila intensitas cahaya meningkat, maka akan tercapai batas tertentu dimana justru Chlamydomonas dengan tiba-tiba akan berbalik arah dan berenang menjauhi cahaya. Dengan demikian terjadi perubahan yang semula gerak fototaksis positif kemudian menjadi gerak fototaksis negatif. Hal ini dapat terjadi karena adanya perubahan intensitas cahaya, yaitu tumbuhan akan mendekati cahaya sebelum melebihi batas toleransinya dan akan menjauhi bila telah melebihi batas toleransinya. Selain ganggang hijau, gerak ini juga terjadi pada Euglena dan jamur Pilobolus. b. Kemotaksis Selain sinar ada pula zat lain yang mampu berfungsi sebagai rangsang gerak taksis. Bakteri oksigen pada umumnya bergerak ke tempat-tempat yang menghasilkan atau banyak mengandung oksigen. Contoh gerak taksis terjadi juga pada sel gamet tumbuhan lumut. Spermatozoid pada arkegonium juga bergerak karena tertarik oleh sukrosa atau asam malat. Pergerakan ini terjadi karena adanya zat kimia pada sel gamet betina. Taksis yang disebabkan oleh zat kimia seperti ini disebut kemotaksis. c. Thermotaksis Dengan impuls berupa suhu, terjadi pada golongan algae yang bergerak ke daerah yang memiliki suhu yang lebih tinggi.

16

17