Anda di halaman 1dari 6

Prosedur Metode Kangguru No.

Dokumen Revisi Halaman / SOP/PPRT/RSHM/8/ 2012 PROSEDUR TETAP Tanggal Terbit 26 Februari 2014 01 01/06

Diteta kanPlt. Direktur

dr. Diah Retno Wila ! u!u"a #in$t%a! Pe"bina &ta"a Muda #'P. 1()*111) 1(8)10 2 001

Pera+atan "etode an$$uru ,! in to ! in -are. adalah "etode /era+atan ba%i %an$ "udah den$an "en$$una an tubuh ibu untu "e"/ertahan an !tabilita! !uhu ba%i. Pera+atan "etode ini teruta"a untu ba%i berat lahir rendah ,001R2 den$an berat lahir 3 2)00 $r. PM4 terdiri dari 4 o"/onen %aitu 5 /o!i!i2 nutri!i2 discharge ,/ulan$.2 dan support ,du un$an eluar$a.. PEN!ERT"AN PM4 "e"/un%ai ban%a euntun$an antara lain !tabilita! den%ut 6antun$12 /ola /erna/a!an %an$ !tabil di!ertai !atura!i o !i$en %an$ !tabil 22 !tabilita! !uhu22 +a tu tidur %an$ lebih la"a72 "en$uran$i ebutuhan alori72 lebih -e/at "enin$ at an berat badan dan /er e"ban$an ota 42)2 "en$uran$i tan$i!an62 "enin$ at an eberha!ilan dan "e"/erla"a dura!i "en%u!ui*282 "e"/er!in$ at la"a ra+at diru"ah !a it(2 "en$uran$i in8e !i dan "enin$ at an bonding. Me"beri an /ela%anan /ada ba%i berat lahir rendah/ /re"ature %an$ !ehat untu "en-e$ah o9er-ro+din$ di Di9i!i Perinatolo$i De/t. '4: RS&P H. :da" Mali Medan dan "enurun an /e"a/aran be teri /en%ebab in8e !i no!o o"ial %an$ terda/at diruan$ ra+at ina/ neonatu! ,#';& dan S;#. Me"8a!ilita!i /erubahan /era+atan "etode an$uru dari %an$ inter"iten "en6adi ontinu Me"/ro"o!i an /e"berian :S' e ! lu!i8 Menin$ at an an$ a e!inta!an 001R

TU#UAN

KE$"#AKAN

Se!uai den$an S4 Dire tur #o 5 00(.07/S4/Dir/RS&HM/'</2014 Tentan$ ebi6a an /ela%anan /erinatal re!i o tin$$i,P=R'ST'.

PERA%ATAN METODE KAN!!URU No. Dokumen /SOP/PPRT/RSHM /8/2012 &'( ). Alur Pera*atan $a+i dengan Metode Kanguru 0a%i baru lahir di RS&PH:M/ ru6u an di '@D 5 NK$ atau $$-R . )/00 g 4lini !tabil Ruan$ ra+at PMK kontinu ,indi a!i dan tata la !ana !e!uai SOP. Ma!u S,N 5 dila u an PMK intermiten ,indi a!i dan tata la !ana !e!uai SOP. lini tida !tabil Ma!u N",U5 Tatala !ana !e!uai lini! /a!ien ,D*> 10 hr. Revisi Halaman

P R O S E D U R

> >

0a%i diPulangkan ,indi a!i !e!uai SOP. Pe"antauan !elan6utn%a di Poli lini

&. PMK "ntermitten "ndikasi PMK "ntermitten > 0erat lahir 3 1800 $ > Telah !tabil eadaan u"u"n%a ,8re uen!i na/a!2 nadi2 te anan darah2 !uhu. "in 7 hari berturut ?turut > 0a%i "a!ih "enda/at -airan dan obat intra9ena2 o !i$en anulna!al2 "inu" /er #@T > Pada /e"eri !aan bi!in$ u!u! /o!iti8 tida ada e"bun$2 dan tida ada "untah > Toleran!i "inu" bai 2 re!idu 3 2)A dari 6u"lah "inu" > 'bu ber!edia "ela u an PM4 'nter"itten dan telah diedu a!i ,ara Pera*atan PMK "ntermitten > PM4 'nter"itten dial u an "ini"al 1>2 B/hari > 1a"a /erle atan ulit lebih dari 1 6a" > Po!i!i 5 /o!i!i ba%i diantara /a%udara2 te$a 2 dada ba%i "ene"/el e dada 'bu. :"an an /o!i!i ba%i den$an ain /an6an$ atau ba6u "etode an$uru > 4e/ala ba%i di/alin$ an e!i!i anan atau iri2 den$an !edi it ten$adah,e !ten!i.. Can$an "enundu ede/an atau !an$at ten$adah.Perle atan antara dada ibu dan e/ala ba%i haru! di/ertahan an den$an "en$$una an ain hu!u! , 4an$a -arrier. %an$ "eli/uti badan !a"/ai

PERA%ATAN METODE KAN!!URU No. Dokumen /SOP/PPRT/RSHM /8/2012 > > > > > > Revisi Halaman 07/06

e/ala ba%i !etin$$i bata! telin$a !ehin$$a edua tan$an ibu beba! dan 6alan na/a! ba%i ter6a"in teta/ terbu a. Pan$ al /aha dan lutut haru! 8le !i ,/o!i!i 8etu!.. ' atan haru! uat dan "enutu/i /un$$un$ ba%i. Perut ba%i 6an$an terte an dan terleta di e/i$a!triu" ibu. Wa tu dila u an PM4 adalah +a tu !ian$ hari ,antara / l.(.00 ? 1).00. Te"/at dila u an PM4 da/at diruan$ ra+at #';&/ S;# ,di!ebelah in ubator. Tena$a %an$ "en$a+a!i adalah PPDS/ 8ello+ %an$ bertu$a! dan /era+at. Ob!er9a!i tanda 9ital ,8re uen!i na/a!2nadi2 te anan darah2!uhu. dila u an tiaE 7>4 6a" ,!etia/ /e"berian "inu".

1. PMK Kontinu "ndikasi PMK Kontinu > 0a%i berat lahir rendah/ /re"atur %an$ telah !tabil eadaa u"u"n%a ,8re uen!i na/a!2nadi2 te anan darah 2 !uhu. dan tu"buh ,berat badan2 lin$ ar e/ala dan /an6an$ badan. > Tida ada /en%a it a ut > Telah "inu" hin$$a 1)0 "l/ $/hari,8ull 8eed!.lan$!un$ "enete /ada ibu atau/un den$an "en$$una an !elan$ na!o$a!tri > Sudah tida "en$$una an alat /enun6an$ e!ehatan !e/erti o !i$en2 antibioti a atau "edi a!i /arentral lainn%a. > 'bu telah "en6alan an 4M; inter"iten di S;# !ela"a "ini"al 7 hari berturut ? turut > 'bu ber!edia "ela u an /era+atan "etode an$uru ontinu ,!ela"a 24 6a"/hari2 teru! ?"eneru!2 !etia/ hari. ,ara Pera*atan PMK Kontinu > Selan$ na!o$a!tri haru! di/a!an$ oleh tena$a e!ehatan ,/era+at. terlatih. > Ceni! -airan %an$ diberi an adalah :S' / P:S' > Tena$a e!ehatan haru! "elatih ibu terlebih dahulu "en$enai -ara "en$etahui leta !onde telah berada dite"/at %an$ benar ,la"bun$.den$an -ara "en$hi!a/ -airan la"bun$ "en$$una an !e"/rit 7 -- dan "enete!a nn%a di erta! la "u!. 0ila erta! la "u! "enun6u an +arna "erah barulah ibu "e"beri an "inu". 0ila +arna biru atau 'bu "era!a ra$u "a a ibu haru! "e"an$$il /era+at %an$ bertu$a! untu

PROSEDUR METODE KAN!!URU No. Dokumen /SOP/PPRT/RSHM /8/2012 Revisi Halaman 04/06

> > "en$in8or"a!i an leta !onde ter!ebut Tena$a e!ehatan bertu$a! "e"antau ibu /ada !aat a an "e"beri an "inu" "elalui !elan$ na!o$a!tri Pemantauan Pe"antauan !e"ua ba%i dala" PM4 adalah !a"a den$an /e"antauan /ada ba%i %an$ telah !tabil dala" in ubator 1.0erat badan haru! diti"ban$ tia/ hari dan /e"berian a!u/an haru! di!e!uai an !etia/ !aat 2.1in$ ar e/ala dan /an6an$ badan diu ur 1 ali /er"in$$u 7.Pe"eri !aan tanda 9ital dila u an !e-ara rutin oleh /era+at !etia/ /er$antian 6a$a 8 6a" dan !etia/ 9i!it do ter %an$ bertu$a! 4.=dua !i 'bu /a!ien "en$enai /e"berian :S' dan tanda e$a+atan /ada ba%i "nkubator dan ,ots' bassinets > 0ila ibu tida ada2 ba%i haru! dileta an di in ubator bila 00 3 12* $ dan di -ot! bila 00 F 12* $ > 0a%i haru! di/indah an ein ubator bila terda/at tanda ? tanda tida nor"al !e/erti !iano!i!2 tanda ? tanda $a+at na/a!2 !%o dan a/nea. Han%a ba%i %an$ telah !ehat dan a ti8 %an$ "enda/at an PM4 Ka asitas maksimum PMK kontinu > 12 ibu G 12 ba%i > Ra!io /era+at 5 /a!ien H 156 , di/erlu an total 8 /era+at. 2. Tata -aksana $a+i selama Pera*atan Obat 3 obatan5 Se"ua ba%i /re"atur "enda/at an obat beri ut 5 > Multi9ita"in /aad hari e ) !etelah a!u/an enteral 8eedin$ /enuh , 100 "l. den$an do!i! /eroral 1 B 027 "l > <ita"in = /ada ba%i 01 3 12* $ /ada hari e * dan do!i! /er oral 1)26 '&/ hari > Iat be!i ,Fe. ele"ental 2 "$/ $ 00/ hari di"ulai /ada hari e 21 bila telah "inu" /eroral > 0ila terda/at tanda o!teo/enia o8 /re"aturit% diberi an aliu" 8o!8at den$an do!i! 7 ""ol/ $/hari ,diba$i "en6adi 7 do!i!.. 0ila ada bia%a diberi an Hu"an Mil Forti8ier ,/en$uat air !u!u ibu.den$an -ara /en-a"/uran %an$ telah dilatih !ebelu"n%a

oleh tena$a e!ehatan

PROSEDUR METODE KAN!!URU No. Dokumen /SOP/PPRT/RSHM /8/2012 Revisi Halaman 0)/06

> 0ila ada ri+a%at a/nea o8 /re"aturit% a"ino/hilin diberi an den$an do!i! %an$ di!e!uai an !a"/ai u!ia ore !i 74 ? 7* "in$$u Tindakan +ang diker4akan bila terda at komlikasi 5 > 0ila ba%i ta"/a !a it "a a /era+at haru! "e"an$$il do ter ,PPDS/ 8ello+.%an$ bertu$a! untu "e"eri a!a eadan ba%i. Do ter haru! "e"utu! an a/a ah ba%i da/at dira+at diruan$an PM4 den$an /e"antauan hu!u! atau "era+atn%a e"bali e ;M&, ra+at ina/ /erinatolo$i. > Do ter %an$ bertu$a! haru! "e"eri !a ba%i di ruan$ PM4 !etia/ hari Asu an makanan5 > Se"ua ibu dian6ur an "e"beri an :S' ,/er #@T atau d$n $ela!. > 0a%i %an$ "enda/at "inu" /er #@T da/at diberi an oleh ibu !etelah dia6ar an oleh /era+at / do ter -aran%a. Cu"lah !u!u %an$ diberi an !e!uai den$an /etun6u do ter %an$ bertu$a! > 0a%i %an$ "enda/at "inu" /er #@T teta/ diran$!an$ untu "en$hi!a/ /a%udara ibu > 0ila toleran!i den$an #@T bai dan telah 8ull 8eed! !elan6utn%a /e"berian "inu" da/at den$an "en$$una an $ela! bila telah ada re8le ! "enelan2 #@T bi!a dile/a! > Pe"berian "inu" den$an $ela! dihenti an bila telah da/at oordina!i %an$ bai antara re8le ! "enelan dan ba%i lan$!un$ "en%u!u dari ibun%a > Pe"berian "inu" !etia/ 2 6a" atau 7 6a" !e ali ditentu an oleh do ter %an$ bertu$a!. > 0ila ba%i "enda/at an !u!u 8or"ula "a a /era+at /do ter haru! "en$an6ur an /e"berian !u!u den$an "en$$una an $ela! atau !endo . Petu$a! e!ehatan haru! "en6ela! an baha%an%a "en$$una an botol ,a!/ira!i2in8e !i. -ara "en-a"/ur !u!u 8or"ula dan eber!ihan alat ?alat "inu" Pemantauan lainn+a > Pe"antauan ROP /ada u!ia 4 "in$$u atau u!ia ore !i 74 "in$$u > &S@ e/ala /ada u!ia 1272*2 dan 28 hari e"udian dilan6ut an !etia/ 4 "in$$u !a"/ai u!ia 4 bulan > Fun$!i /enden$aran !etelah eadaan lini! !tabil > O!te/enia o8 /re"aturit% ,dila u an /e"eri a!an adar al ali 8o!8ata!e2 aliu" dan 8o!8at a!e2 aliu" dan 8o!8at !e-ara

ber ala !etia/ 2 "in$$u.

PROSEDUR METODE KAN!!URU No. Dokumen /SOP/PPRT/RSHM /8/2012 Revisi Halaman 07/06

6. $a+i di ulangkan "ndikasi ba+i ulang > 0erat badan F 1800 $. 0a%i %an$ di/ulan$ an dari ruan$ PM4 tida han%a berda!ar an 00 !a6a ta/i 6u$a berda!ar an eadaan o"o" ba%i dan /redi!-har$e !-ore F 1* > :da du un$an dari eluar$a untu "en6alan an PM4 di ru"ah > Dala" ob!er9a!i tanda 9ital !tabil dan berat nai 20 $/hari "ini"al 7 hari berturut ? turut > 'bu !udah "a"/u dan /er-a%a diri dala" "ela u an PM4 > 'bu telah "a"/u "e"beri "inu" ba%in%a > 0ila ba%i ter/a !a di/ulan$ an !ebelu" 00 "en-a/ai 1800 "a a haru! didi! u!i an terlebih dahulu Obat 3 obatan saat ulang5 > Multi 9ita"in diteru! an2 9it. = dihenti an !aat ba%i di/ulan$ an > Iat be!i ,Fe. diteru! an hin$$a ba%i beru!ia 6 bulan > Tera/i o!teo/enia o8 /re"aturit% diteru! an hin$$a adar al ali 8o!8ata!e2 al!iu" dan 8o!8at telah nor"al. Pe"eri !aan adar al ali 8o!8ata!e2 al!iu" dan 8o!8at dila u an /erta"a ali 4 "in$$u !etelah "inu" /enuh dan !elan6utn%a tia/ 1 bulan Pemantauan as7a ra*at5 > 'bu di+a6ib an "ela u an /e"antauan ber ala /a!-a ra+at di /oli Tu"buh 4e"ban$ den$an "e"ba+a le"bar eteran$an dari Di9i!i Perinatolo$i > 0ila do"i!ili ibu 6auh dian6ur an untu "ela u an /e"antauan lebih lan6ut di 8a!ilita! e!ehatan terde at den$an dibe ali le"bar eteran$an hu!u! > Pe"antauan &S@ e/ala2 retino/ath% o8 /re"aturit% dan 8un$!i /enden$aran di!e!uai an eadaan lini! ba%i UN"T TERKA"T &nit Pera+atan /erinatolo$i

Anda mungkin juga menyukai