Anda di halaman 1dari 44

(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

TAJUK 2 JENIS PROSA TRADISIONAL


SINOPSIS
Bahagian ini mengandungi kosep, ciri, jenis dan gaya bahasa Prosa
Tradisional khususnya lipur lara. Secara umumnya, topik ini akan membolehkan
anda mengetahui perkara-perkara berikut:
2.1 onsep
2.2 !iri-ciri
2." #aya Bahasa
HASIL PEMBELAJARAN
i. Membuat rumusan tentang konsep cerita lipur lara.
ii. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri, jenis-jenis dan gaya bahasa cerita
lipur lara.
1
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
2.0 Cerita Lipur Lara
2.1 Konsep
!erita lipur lara merupakan cerita yang paling popular dalam kalangan
masyarakat $elayu lama, dikenali juga sebagai roman rakyat (folk romances)
atau fairy-tales, folktales atau merchen. !erita ini biasanya mengisahkan raja-
raja dan putera-puteri raja. %ataknya cantik, gagah serta kuat dan biasanya
mengandungi unsur pengembaraan dan bersi&at penghibur hati ' $ohd Taib
(sman, 1)*+,.
$enurut -smail .amid '1)/*,, 01ipur2 bermaksud 0hibur2 dan 0lara2
bermaksud 0duka2 atau 0kesedihan hati2. 0Penglipur 1ara2 bermaksud 0penghibur
hati yang duka2 atau penghibur hati yang sedih.
!erita lipur lara disampaikan secara lisan melibatkan gaya
penyampaian, lagu dan alat-alat mu3ik mudah. Pencerita atau penyampai
dikenali sebagai Tok Selampit, 45ang Batil atau 45ang Belangga. #elaran ini
bersempena nama-nama alat mu3ik yang digunakan semasa
mempersembahkan cerita.
4ntara cerita-cerita lipur 1ara yang popular ialah .ikayat $alam
6eman, .ikayat $alim 6e5a, .ikayat 7aja Budiman, .ikayat 7aja 6onan,
.ikayat 4nggun !ik Tunggal, .ikayat Seri 7ama, .ikayat 45ang Sulung $erah
$uda, .ikayat 7aja $uda, .ikayat 7aja 4mbong, !erita-cerita #embang, 45ang
#embang, 7aja 6e5a dan Selampit, 7aja $ahadong Bongsu, 45ang 1utong
dan .ikayat Terung Pipit.
2
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
2.2 Ciri-iri
1. 6i5arisi dan menjadi pusaka yang tinggi nilainya sejak 3aman-ber3aman.
2. Bertemakan percintaan 5ira dengan 5ira5ati.
". !eritanya berpusatkan puetra atau puteri raja
+. !eritanya terbahagi kepada tiga bahagian, a5al, tengah dan akhir
8. aya dengan unsur-unsur alam super natural dan kuasa sakti
9. Berlakunya pengembaraan yang bertolak dari mimpi atau niat.
*. Terdapatnya 5atak manusia dan bukan manusia 'jin,
/. emenangan sentiasa dipihak putera atau puteri raja
). $enjadi milik bersama kerana nama penulis atau pengarang tidak
dinyatakan.
1:. Banyak menggunakan bahasa istana
11. $engandungi unsur mitos dan legenda.
12. Banyak menggunakan penanda 5acana pada a5al ayat. !ontohnya
maka, sebermula, al-kisah, arakian dan sebagainya.
1". $engisahkan tentang pengembaraan anak-anak raja yang penuh dengan
kehebatan dan keperkasaan
1+. ebiasaannya cerita akan berakhir dengan kegembiraan dan
kemenangan kepada 5ira atau 5ira5ati.
2.! "a#a $a%asa
!erita penglipur lara disampaikan secara lisan, oleh itu unsur-unsur irama
seperti rentak, tekanan dan turun naik nada suara adalah penting. 4ntara gaya
bahasa yang sering digunakan ialah:
3
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
1. Penggunaan Puisi
Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita lipur lara, antaranya ialah :
a. 7angkap ulang 'runs,
7angkap-rangkap yang teratur dan menarik, diucapkan secara berulang-
ulang pada bahagian-bahagian tertentu. Ber&ungsi sebagai sebagai penegasan
dan pe5arnaan peristi5a-peristi5a atau keadaan. ebiasaannya digunakan
untuk menggambarkan kecantikan seseorang anak raja, kehebatan,
mengisahkan perjalanan, perayaan diraja dan kejadian-kejadian luar biasa yang
lain.
6alam .iakayat 7aja 6onan, digambarkan sambutan rakyat terhadap
perayaan diraja sempena perkah5inan 5ira dan 5ira5ati.
;ang capik datang bertongkat
;ang buta meraba-raba
;ang tua leka bertanya
;ang kecil terambil lintang
;ang jarak bertolak-tolakan
;ang pendek tinjau-meninjau
;ang kurap mengekor angin
'.ikayat 7aja 6onan,
b. Pantun
!ontoh pantun yang digunakan dalam cerita Poteri Bongsu berpantun
meratapi dirinya ketika tidak dipedulikan oleh suaminya, $alim 6eman.
4da kain songket permata
Tenun Puteri #aloh encana
4da lain buangkan beta
erana beta dagang yang hina
4
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
2. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa
tradisional, dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan
dituturkan. Sebagai contoh bangat,diamat-amati, terkosel-kosel dan sebagainya.
". Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang raja-
raja. !ontohnya gering, bertitah, beta, mangkat dan sebagainya.
+. Bahasa perbandingan
ebiasaannya digunakan untuk menerangkan si&at-si&at istime5a 5ira dan
5ira5ati, mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam.
$isalnya, untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya
dikatakan pipi pauh dilayang, rambut mayang mengurai, bibir delima merkah,
kuku bagai kikir taji dan sebagainya.
8. Penggunaan ata pangkal ayat, biasanya digunakan sebagai penanda
5acana penceritaan. !ontohnya maka, arakian, alkisah, syahadan dan
sebagainya.
9. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan
pengucapannya secara lisan. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang
banyak dan ketara.
A&ti'iti 1(
Sila buat nota ringkas tentang konsep penglipur lara dan ciri-
cirinya dalam bentuk lembaran gra&ik.
5
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
A&ti'iti 2
1. Secara indi<idu anda dikehendaki melayari internet untuk
mendapat bahan tentang gaya bahasa yang terdapat dalam
cerita-cerita lipur lara.
6
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
TAJUK ! Jenis Prosa Tra)isiona*
SINOPSIS
Bahagian ini mengandungi kosep, ciri, jenis dan gaya bahasa Prosa
Tradisional khususnya mitos dan legenda. Secara umumnya, topik ini akan
membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:
+.1 onsep
+.2 !iri-ciri
+." =enis-jenis
+.+ #aya Bahasa
HASIL PEMBELAJARAN
i. Membuat rumusan tentang konsep cerita mitos dan legenda.
ii. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri, jenis-jenis dan gaya bahasa
cerita mitos dan legenda.
7
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
!.1 +ITOS
+.1.1 onsep
$enurut Taib (sman, cerita mitos biasanya menceritakan tentang kisah
de5a-de5a dan tuhan. Sementara !. .ooykaas dalam bukunya Penyedar
Sastera menyatakan cerita ini bersi&at keagamaan dan mengandungi unsur-
unsur ajaib iaitu merupakan kepercayaan asal usul sesuatu bangsa atau
keturunan.
$enurut %illiam 7. Bascom, mitos ialah prosa rakyat yang dianggap oleh
kolekti&nya sebagai benar-benar terjadi dan suci 'keramat,. Tokohnya terdiri
daripada golongan para de5a atau makhluk setengah de5a. Peristi5a yang
berlaku pula terjadi di alam yang bukan kita kenali sekarang 5alaupun kisah
yang berlaku adalah asal terjadinya alam semesta, dunia atau manusia pertama.
$itos juga mengandungi cerita asal bermulanya kehidupan dan kematian, bentuk
khas binatang, bentuk topogra&i, gejala alam, kisah petualang para de5a,
percintaan mereka, hubungan kekerabatan mereka, kisah perang dan
sebagainya.
+.1.2 !iri-ciri
!iri-ciri cerita mitos ialah:
1. !erita, kejadian dan perkara yang berkaitan dengannya dipercayai
benar-benar terjadi oleh masyarakat pendukungnya.
2. Peristi5a yang berlaku 5alaupun aneh dan kadang-kadang aneh
dan sukar dimengertikan, tetapi sungguh bererti dan sangat penting
kepada masyarakat khalayaknya.
". 6ari segi strukturnya, mitos biasanya merupakan cerita yang
sederhana yang terdiri daripada beberapa moti& dan plotnya
mudah.
8
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
+. !ara penuturannya disertai dengan upacara yang tertentu dan
hanya boleh dituturkan oleh orang yang tertentu sahaja.
8. $asyarakat khalayak cerita mitos menganggap cerita-cerita yang
terkandung di dalamnya sebagai suci dan keramat.
9. 1atar belakang masa yang terdapat dalam cerita mitos ialah
berlaku pada 3aman lampau 'distant past,.
*. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita mitos biasanya berkaitan
dengan makhluk penting dalam pengertian budaya dan masyarakat
khalayak termasuk tuhan-tuhan, de5a-de5i, atau makhluk lainnya
seperti penunggu, jembalang dan sebagainya.
/. !erita mitos merupakan lambang kepada masyarakat khalayak
kerana ketahanannya bergantung kepada kekuatan, kepercayaan
dan penerimaan masyarakat khalayaknya.
+.1." =enis-jenis
!erita mitos terbahagi kepada empat jenis.
1. !erita $itos 7asmi
!eriat ini ialah mengenai tuhan yang merupakan suatu sandaran
kepercayaan. 6asar kepercayaan ini dijadikan mitos apabila
dimasukkan ke dalam sesebuah cerita. !ontohnya dalam .ikayat 7aja
handak. 6alam hikayat ini, tuhan meurunkan malaikat membantu
>abi $uhammad sa5 bagi menentang tentera ka&ir di ba5ah pimpinan
7aja handak. Tujuan memasukkan 5atak-5atak tuhan, >abi 4dam,
>abi $uhammad itu adalah untuk menarik perhatian dan meyakinkan
masyarakat terhadap hikayat tersebut.
2. !erita $itos Popular
Selalunya mengisahkan tentang tokoh de5a, separuh de5a atau
separuh tuhan yang dimasukkan ke dalam sesebuah cerita. $isalnya
-kan >un dikatakan sebagai binatang yang telah menyelamatkan >abi
9
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
>uh. 6alam .ikayat Si $iskin, ikan ini dikatakan telah menyelamatkan
$arakarmah yang dicampakkan ke dalam laut.
". !erita $itos Politik
$engisahkan sesorang tokoh kebangsaan yang dianggap sebagai
manusia agung kerana mempunyai hubungan dengan manusia-
manusia isime5a atau dengan tuhan. Tokoh-tokoh ini kemudiannya
mendapat tempat istime5a dalam sesebuah negara atau kerajaan.
!ontohnya, dalam .ikayat 7aja-7aja Pasai, dikatakan $erah Silu
memeluk agama -slam terus daripada >abi $uhammad yang menemui
baginda di dalam mimpi.
+. !erita $itos 4sal-usul
1a3imnya, mengisahkan tentang sesuatu kejadian luar biasa yang
mana dari situ timbulnya kepercayaan hendak mendirikan dan
menamakan sesuatu tempat. !ontohnya, nama $elaka diambil
sempena dengan kejadian pelanduk yang menendang anjing buruan
raja dan kebetulan tempat raja berteduh di ba5ah pokok bernama
$elaka.
+.1.+ #aya Bahasa
1. Penggunaan Puisi
Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita mitos, antaranya ialah :
a. 7angkap ulang 'runs,
7angkap-rangkap yang teratur dan menarik, diucapkan secara berulang-
ulang pada bahagian-bahagian tertentu. Ber&ungsi sebagai sebagai penegasan
dan pe5arnaan peristi5a-peristi5a atau keadaan.
10
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
b. Pantun, mentera, gurindam digunakan di dalam penceritaan
membolehkan cerita yang diperdengarkan atau diceritakan lebih menarik.
2. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa
tradisional, dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan
dituturkan. Sebagai contoh bangat,diamat-amati, terkosel-kosel dan sebagainya.
". Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang raja-
raja. !ontohnya gering, bertitah, beta, mangkat dan sebagainya.
+. Bahasa perbandingan
ebiasaannya digunakan untuk menerangkan si&at-si&at istime5a 5ira dan
5ira5ati, mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam.
$isalnya, untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya
dikatakan pipi pauh dilayang, rambut mayang mengurai, bibir delima merkah,
kuku bagai kikir taji dan sebagainya.
8. Penggunaan ata pangkal ayat, biasanya digunakan sebagai penanda
5acana penceritaan. !ontohnya maka, arakian, alkisah, syahadan dan
sebagainya.
9. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan
pengucapannya secara lisan. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang
banyak dan ketara.
11
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
4.2 LEGENDA
+.2.1 onsep
Perkataan legenda berasal daripada bahasa 1atin, 1egendrus yang
bermaksud sebuah cerita lama yang tidak dapat dipastikan kebenarannya tetapi
popular dan digunapakai dari satu generasi ke satu generasi sejak 3aman dahulu
lagi.
$enurut =ames 6ananddjaja, legenda adalah prosa rakyat yang
dianggap oleh yang empunya cerita sebagai suatu kejadian yang sungguh-
sungguh pernah terjadi.
7obert 4 #eorges dalam 4merican ?olk 1egend, menyatakan legenda
aialah sejenis komunikasi lisan yang mengandungi cerita yang pernah terjadi
pada masa lampau atau masa terdekat yang dipercayai benar oleh penutur atau
pendengarnya.
+.2.2 !iri-ciri
!iri-ciri cerita legenda ialah:
1. $erupakan peristi5a atau perkara yang memang pernah terjadi
dalam masyarakat pendukunnya. $isalnya pembentukan #unung
=erai di edah yang dikaitkan dengan tiga 5atak putera dan puteri
raja yang berkelahi yang kemudiannya ditegur oleh Sang
elembai.
2. Tokoh ialah manusia biasa yang berdarah daging yang memang
benar-benar 5ujud dalam sejarah bangsa tersebut.
". %ataknya terdiri daripada manusia biasa yang mempunyai si&at
dan ciri-ciri yang istime5a seperti mempunyai ilmu kebatinan,
12
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
kegagahan yang luar biasa dan sebagainya, yang biasanya
diingati secara berpanjangan oleh masyarakat kolekti&nya.
+. Tokoh-tokoh yang 5ujud dalam cerita menjadi idola dalam
masyarakat pendukungnya.
8. !erita legenda sangat jelas unsur tempatannya kerana
mengandungi nilai sejarah tempatan.
9. 1atar masa yang berkaitan dengan cerita tersebut tidak semestinya
masa lampau tetapi ada hubungkait antara masa silam dengan
masa kini.
+.2." =enis-jenis
Terbahagi kepada dua jenis :
1. 1egenda Tempatan
1egenda tempatan merupakan tokoh-tokoh legenda yang diambil
dari sejarah tempatan atau direka sendiri oleh orang $elayu apada
masa dahulu. 1egenda tempatan boleh dibahagikan kepada:
a. 1egenda Setempat
b. 1egenda ebangsaan
c. 1egenda -slam
2. 1egenda dari luar
!erita-cerita mengenai tokoh yang sangat popular di dunia
meresap masuk ke dalam cerita legenda $elayu. !ontohnya
-skandar @ulkarnain, 4mir .am3ah, $uhammad 4li .ana&iah dan
lain-lain.
13
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
+.2.+ #aya Bahasa
1. Penggunaan Puisi
Puisi kerap digunakan dalam cerita-cerita legenda, antaranya ialah :
a. 7angkap ulang 'runs,
7angkap-rangkap yang teratur dan menarik, diucapkan secara berulang-
ulang pada bahagian-bahagian tertentu. Ber&ungsi sebagai sebagai penegasan
dan pe5arnaan peristi5a-peristi5a atau keadaan.
b. Pantun, mentera, gurindam digunakan di dalam penceritaan
membolehkan cerita yang diperdengarkan atau diceritakan lebih menarik.
2. Penggunaan bahasa pertuturan seharian dalam cerita-cerita prosa
tradisional, dan biasanya dipengaruhi oleh dialek tempat cerita berkenaan
dituturkan. Sebagai contoh bangat,diamat-amati, terkosel-kosel dan sebagainya.
". Penggunaan bahasa istana terutama apabila penceritaan tentang raja-
raja. !ontohnya gering, bertitah, beta, mangkat dan sebagainya.
+. Bahasa perbandingan
ebiasaannya digunakan untuk menerangkan si&at-si&at istime5a 5ira dan
5ira5ati, mereka dibandingkan secara langsung dengan objek-objek alam.
$isalnya, untuk menggambarkan kecantikan puteri-puteri raja biasanya
dikatakan pipi pauh dilayang, rambut mayang mengurai, bibir delima merkah,
kuku bagai kikir taji dan sebagainya.
14
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
8. Penggunaan ata pangkal ayat, biasanya digunakan sebagai penanda
5acana penceritaan. !ontohnya maka, arakian, alkisah, syahadan dan
sebagainya.
9. Penggunaan ayat-ayat yang panjang dan berbelit-belit sesuai dengan
pengucapannya secara lisan. Terdapat juga unsur pengulangan kata yang
banyak dan ketara.
A&ti'iti 1(
Buat banding be3a antara cerita mitos dengan cerita legenda.
15
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
TAJUK , Jenis Prosa +o)en
SINOPSIS
Bahagian ini mengandungi kosep, ciri, jenis dan gaya bahasa Prosa
$oden. Secara umumnya, topik ini akan membolehkan anda mengetahui
perkara-perkara berikut:
8.1 onsep
8.2 !iri-ciri
8." =enis-jenis
8.+ #aya Bahasa
HASIL PEMBELAJARAN
i. Membuat rumusan tentang konsep Prosa Moden.
ii. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri, jenis-jenis dan gaya bahasa Prosa
moden.
No'e*
Konsep
>o<el merupakan karangan berbentuk &iksyen, dikategorikan sebagai
prosa narati& mengandungi cerita panjang yang ditulis dalam bentuk
prosa. Perkataan no<el berasal daripada bahasa -tali Ano<ellaA, daripada
bahasa Perancis Anou<elleA yang bermaksud Asepotong beritaA.
Ciri-iri
1.>o<el lebih panjang dan kompleks daripada cerpen sekurang-
kurangnya +: ::: patah perkataan.
2. $enceritakan tentang 5atak dan per5atakan dalam kehidupan.
". >o<el tidak terikat oleh sebarang bentuk atau &ormat.
16
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
+.!eritanya mempunyai kaitan erat dengan masyarakat dan dapat
dikatakan sebagai satu dokumentasi sosial.
8. Terdiri daripada tiga elemen utama iaitu plot, per5atakan, latar dan
gaya.
9. >o<el yang baik dikatakan mengandungi unsur penceritaan, sudut
pandangan dan dialog.
Jenis--enis
=enis-jenis no<el dibahagikan kepada beberapa jenisB
1. >o<el saduran
$engambil kisah daripada negara lain contohnya Hikayat Setia syik
kepada Masyuknya atau kemudiannya dikenali sebagai Hikayat !aridah
Hanum oleh Syed Syeikh 4l-.adi yang menyadurkan no<el daripada
$esir.
2. >o<el $elayu 4sli
$enggunakan latar dan 5atak bangsa $elayu. 4hmad 7ashid Talu
merupakan seorang no<elis yang pertama menghasilkan ni<el jenis ini.
Beliau digelar Bapa >o<el $elayu 4sli. 4ntara no<el yang dihasilkan oleh
4hmad 7ashid Talu ialah "a#an $enar '1)2*,, %alah SalamahC '1)2/,,
dan &' "ali Sengsara '1)2),. esemua no<el yang dihasilkan oleh beliau
mengemukakan persoalan moral dan agama.
". >o<el berunsur -slam
Persoalan no<el berunsur -slam dan moral semakin mendominasi
esusasteraan $elayu $oden pada tahun 1)9:-an dan 1)*:-an.
Pengarang mengajak khalayak mendalami dan mempraktikkan ajaran
agama -slam. (leh yang demikian, muncullah l-Syi(a( % karya Shahnon
4hmad, rbain karya Sabda S, )i Sebalik Sebuah "ubah karya .arun
.aji Salleh, Seorang *uru +ua karya 4bdul 7ahman .arun, Mengejar
"edamaian karya $anap 4bdul $alik, Mereka ,ang +erte#as karya
17
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
.asanudin $at -sa dan pada tahun 1)):-an, %mam karya 4bdullah
.ussein.
+. >o<el remaja
halayak bagi no<el ini ialah golongan remaja. Dtusan $elayu-Public
Bank telah menganjurkan sayembara penulisan no<el remaja pada tahun
1))*. (leh itu, lahirlah no<el-no<el seperti -ulia karya 4bu .assan $orad
dan .kspedisi karya $ohd #ha3ali Tocheh. Terdapat juga no<el-no<el
yang lain seperti +erminal +iga karya (thman Puteh, Meniti "aca karya
7aja Sabarudin 4bdullah dan Panas Salju karya Talib Selamat.
8. >o<el kanak-kanak
Banyak penulis yang terlibat dalam penulisan no<el kanak-kanak.
4ntaranya Siti 4ishah 4li telah menulis no<el-no<el Penerbangan /0 &1,
$udi, 2elaki $erkaki "ayu. #ha3ali >gah 43ia menulis no<el Misteri 3rul
dan 4di 4lhadi menulis no<el Pulau %mpian dan Hantu Pulau "ambing
dan sebagainya.
>o<el kanak-kanak turut diperluas dengan menterjemah karya-
karya Enid Blyton dan siri .arry Potter karya =.. 7o5ling ke dalam
bahasa $elayu.

9. >o<el popular
#olongan muda merupakan sasaran bagi no<el jenis ini yang
menggemari bacaan ringan. 4ntara pengarangnya adalah seperti
Shamsiah $ohd >or, 4khdiat 4kasah dan Sri 6iah.
*. >o<el kon<ensional
esemua no<el yang disebutkan di atas mematuhi ko<ensi penulisan
no<el. Sehubungan itu, boleh dikategorikan ke dalam no<el kon<ensional.
18
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
/. >o<el sejarah
>o<el sejarah bermaksud menceritakan tentang ketokohan seseorang
tokoh sejarah atau peristi5a sesuatu sejarah. 4ntara contoh no<el ini
adalah seperti Panglima #ang, nak Panglima #ang, +un Mandak,
4an )erus dan Sultan Mahmud Melaka karya .arun 4minurrashid.
Pengarang mutakhir yang menulis no<el sejarah ialah @aharah >a5a5i
yang menulis no<el Panglima Sulong.
). >o<el absurd F >o<el tak kon<ensional
Terdapat beberapa orang no<elis yang menghasilkan no<el beraliran anti-
realisme. 7ahman ;uso& menulis no<el absurd yang berjudul 4arna-
#arna. >o<el Sampah karya Shahnon 4hmad merupakan sebuah lagi
no<el absurd. >o<el absurd juga tergolong dalam kategori no<el tidak
kon<ensional.
#aya bahasa
!ontoh gaya bahasa yang terdapat dalam 5o6el "embara mira.
Simile
>a&asnya naik turun kerana bagai mengejar kelajuan -tai
melangkah.
Personi&ikasi
etika itu jugalah seorang lelaki menerkam lalu menikam
bertalu-talu ke arah dada hai5an itu menyebabkan hai5an itu
meraung dan dia akan tersedar dari tidurnya.
.iperbola
G4ku minta maa& kerana apa yang telah berlaku kerana ketika
itu aku bukan manusia. 4ku masih dipengaruhi oleh roh
beruang yang menguasai kulit ituH
Sinkope
G(i... kau tak teringin benda niCH 4mira bersuara dengan kuat
untuk menarik perhatian =acinta
-n<ersi
ita hanya perlu berjalan mungkin satu atau dua jam dan di
sana kamu nanti semua boleh lihat sendiri apa yang saya
maksudkan.
ata #anda
=idin menyelak daun-daun hijau dan pertama yang dia lihat
adalah mata biru Samantha.
19
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
Peribahasa
4khirnya ikan akan pulang ke lubuk jua 5alaupun kita cuba
menghalang takdir.
Cerpen
Konsep
!erpen atau cerita pendek dapat dide&inisikan sebagai kisah
rekaan yang ringkas, panjangnya antara 8:: hingga 18,::: patah kata.
!erpen mempunyai kesatuan yang dicapai, terutamanya melalui plot di
samping banyak mempunyai unsur lain seperti tema, latar, 5atak, gaya
dan sebagainya. !erpen berbe3a dengan no<el, terutamanya dari segi
cerita yang berpusat pada sesuatu 5atak yang menggambarkan satu siri
aksi atau peristi5a yang terbatas. !erpen mengemukakan cerita dalam
latar tempat yang terhad, jangka 5aktu yang pendek dan pertalian
ceritanya tidaklah kompleks.
#enre ini bermula pada tahun 1)28. 4ntara penulis cerpen yang
tera5al ialah .arun $uhamad 4min, $ahmud 4hmar, ;uso& 4rshad.
!erpen tersebut diterbitkan dalam majalah *uru. 4khbar-akhbar yang
turut menyiarkan cerpen ialah 7tusan 8aman, 4arta had dan 4arta
-enaka. Tokoh-tokoh penulis cerpen antaranyaB 4bd 7ahim kajai, -shak
.j. $ohamad. !erpen yang ditulis pada 3aman sebelum Perang
6unia lebih berbentukB
- didaktik, bertujuan untuk mengajar
- tidak mementingkan struktur penulisan
- lebih terpengaruh dengan bentuk sastera lisan dan tradisi
bercerita
- lebih banyak menggunakan istilah 0cerita2.
!erpen yang ditulis pada 3aman selepas Perang 6unia mengalami
sedikit perubahan. 4ntara penulis cerpen pada ini ialah eris $as, 4hmad
20
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
Boestamam, 4bdul Samad -smail. !erpen-cerpen yang dihasilkan pada
3aman ini dan seterusnya mempunyai tema yang pelbagai seperti
- romantis dengan semangat perjuangan untuk mencapai
kemerdekaan
- Percintaan
- etidakadilan masyarakat
- epincangan dan keburukan masyarakat
- Percintaan dan kah5in campur
- Sindiran tajam 'sinis,
- Pembangunan
- Pemikiran &alsa&ah
- Politik
- jenaka
Ciri-iri
$enurut pendapat Sumarjo dan Saini '1))* : "9, sebagai berikut.
!eritanya pendek B
Bersi&at rekaan '&iction, B
Bersi&at narati& B dan
$emiliki kesan tunggal.
Pendapat lain mengenai ciri-ciri cerita pendek di kemukakan pula
oleh 1ubis dalam Tarigan '1)/8 : 1**, sebagai berikut.
!erita Pendek harus mengandung interprestasi pengarang tentang
konsepsinya mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak
langsung.
6alam sebuah cerita pendek sebuah insiden yang terutama
menguasai jalan cerita.
!erita pendek harus mempunyai seorang yang menjadi pelaku
atau tokoh utama.
21
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
!erita pendek harus satu e&ek atau kesan yang menarik.
$enurut $orris dalam Tarigan '1)/8 : 1**,, ciri-ciri cerita pendek
adalah sebagai berikut.
!iri-ciri utama cerita pendek adalah singkat, padu, dan intensi&
'bre<ity, unity, and intensity,.
Dnsur-unsur cerita pendek adalah adegan, toko, dan gerak 'scena,
character, and action,.
Bahasa cerita pendek harus tajam, sugesti&, dan menarik perhatian
'incici<e, suggesti<e, and alert,.
Jenis--enis
1. !erpen kon<ensional
4liran penulisan karya yang digunakan ialah realisme. !erpen
pertama berjudul 9"ecelakaan Pemalas9 karya >or bin -brahim. Selain itu,
cerpen 9:erpan "emajuan )unia9 karya -smail Sulaiman dan 9:ubaan
"asih9 oleh =entayu. !erpen yang tersiar dalam Pengasuh dan Panduan
*uru selepas itu menggunakan latar negara-negara Barat dan Timur
Tengah. !erpen dalam cerpen Penyuluh berlatarkan !hina dan
-ndonesia. $anakala dalam Majalah *uru berlatarkan negara Eropah.
2. !erpen absurd
4ntara contoh cerpen absurd ialah 9*ap-gup-gup9 oleh (thman
Puteh 9!akurdafakia9 oleh $ana Sikana dan kumpulan cerpen Parasit
oleh 4n5ar 7idh5an. esemua cerpen absurd meman&aatkan aliran
absurdisme.
". !erpen panjang
+. !erpen berunsur -slam
22
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
8. !erpen berdasarkan karya tradisional
etiga-tiga cerpen di atas disenaraikan sebagai kon<ensional dan
beraliran realisme.
9. !erpen kanak-kanak
Penulis terkenal dalam cerpen jenis ini ialah 4li $ajod ')alam )iri,,
43i3i .j 4bdullah 'Paku Payung dan 2imau Mandarin,, dan 7ejab ?.-
'Hadiah Hari *uru,. Semua cerpen di atas disenaraikan sebagai
kon<ensional dan beraliran realisme.
"a#a .a%asa
1. Pemilihan kata
Bagi menghasilkan penulisan yang baik, pemilihan kosa kata yang
tepat amat penting. esilapan menggunakan sesuatu perkataan
menyebabkan pemahaman pembaca tersasar jauh daripada apa yang
di&ikirkan oleh penulis. !ontonya perkataan lihat, tengok, intai, tinjau, tilik
semuanya menggambar apa yang dilihat oleh mata tetapi setiap
perkataan memberi maksud yang berbe3a.
2. Pembinaan ayat yang mantap
4yat yang baik lahir dari struktur yang betul. 6alam tatabahasa
bahasa $elayu ada empat pola ayat yang mendominasikan pengolahan
ayat. Struktur itu ialah ?> I ?>, ?> I ?S, ?> I ?4 dan ?> I ?.
6alam penulisan karya sastera, penggunaan kata diperindahkan
dengan menggunakan bahasa puitis. 1ihat bentuk gaya bahasa puitis
dalam ayat di ba5ah.
'i, ir sungai menyenak ke tebing. Hujan semalaman menjadikan sungai
sebak. rus deras menunda sampah sarap yang tesangkut pada
23
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
tunggul-tunggul berceranggah di tepi tebing. '6harmala >.S !erpen
7akit,
ir sungai menyenak ; personifikasi
Hujan semalaman menjadikan sungai sebak ; Hiperbola
rus deras menunda sampah - hiperbola
'ii, Sago berasa kepedihan hatinya perlahan-lahan surut. )ia teringat
pada mimpi-mimpi yang memberi harapan lain saban malam sejak dua
bulan terakhir ini. 'Baharuddin ahar, !erpen Sempena #anja -ras,
mimpi-mimpi yang memberi harapan lain - personifikasi
kepedihan hatinya perlahan-lahan surut - imejan
". 6ialog yang mantap
6ialog dalam cepen mempunyai &ungsi yang besar menghidupkan
penceritaan.
'i, memperkenalkan 5atak
6ialog memberi kesan kepada pembaca apabila dialog itu sendiri
memperkenalkan 5atak-5atak dalam penceritaan. Sebagai contoh , lihat
dialog di ba5ah.
< Siapa dia= <
< 5amanya Pipah. +etapi dipanggil Pip saja. )ia sekampung dengan
saya. +api sudah lama tinggal di "".<
< )ia kerja apa= <
< Setiausaha sebuah firma yang besar di sana. Saya tidak tahu nama
firma itu,< kata $aitah.
'!erpen Sebuah Pekan $ernama Semporna karya 4bdullah .ussein.
4ntologi SPBS, 6BP hal. 12/ - 12),
24
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
'ii, 6ialog tanpa penjelasan
6ialog yang kemas tidak memerlukan keterangan suasana.
$emadai pembaca membaca dialog. Pembaca sudah tahu siapa yang
berkata dan kepada siapa dia berkata. 1ihat pula dialog dari cerpen
Susanne dan Penyair yang pulang karya @akaria 4li '6e5an SasteraB
(gos 1)*": 1,
J =ebat, aku punyai sesuatu nak aku katakan padamu.J
J 4paC J
J Tentang 1eonard %eekend ini meyakinkan aku baha5a ia tetap cinta
padaku.J
J 6an kau memulangkan kembali cintanyaC J
J Entahlah. 4ku sayang padanyaAJ bisik sussane.
J Tapi aku tak percaya aku cinta padanya sepertiia mencintai aku.J
'iii, 6ialog dengan penjelasan
>amun begitu, ada baiknya juga jika dialog itu diberi keterangan
supaya pembaca benar-benar dapat memahami apa yang diceritakan
oleh pengarang. Saya mengambil contoh seperti dialog berikut.
< ku akan megusulkan undi tidak percaya terhadap pucuk pimpinan
parti,< ujar 2a6as(ui secara tebuka sehari selepas berita itu tersiar di
akhbar.
< "au memerlukan dua pertiga majoriti ahli ja#atankuasa pusat,
2a6as(ui,< komen )a6e.
< ku telah mengira kau sebagai penyokongku yang pertama,<
)a6e menyepi. )ia cuma merenung tepat ke muka sahabatnya.
'i<, $enukar dialog kepada cakap pindah
25
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
Terdapat juga penulis yang menukar dialog kepada cakap pindah.
!ontohnya 4n5ar 7idh5an dalam karyanya berjudul 6i >egeri Belalang
menulis begini.
)ia ditanya apa tujuannya datang ke kota mati itu. )ia memberi ja#apan
baha#a dia tanpa tujuan sebenarnya dan tidak mengharapkan
penemuan yang luar biasa. )ia sudah terbiasa untuk menemui
kekosongan dalam hidupnya. %tu, katanya sama seperti mendulang
emas di kali yang memang tidak mempunyai emas.
' >o<elet 6i >egeri Belalang, $ar5ilis Publisher, 1)/): 8) K 9:,
+. Pelukisan
Dntuk memberi gambaran yang tepat, pengarang perlu menulis
secara terperinci tentang sesuatu perkara. Perincian penulisannya itu
menyebabkan pembaca benar-benar berpuas hati . -nilah pelukisan
bahasa dalam sesebuah karya sastera.
6alam no<el terjemahan berjudul Perjuangan Sia-sia karya =ohn
Steinbeck '6BP, 1)/1, bahasa pelukisan ini digarap dengan baik.
khirnya malam menjelang. )i luar lampu-lampu jalan telah menyala
dan lampu neon pada papan tanda restoran berkelip-kelip memancar
sinar merah menyala ke udara. 2ampu neon di papan tanda itu
melontarkan sinar merah redup ke bilik -im 5olan. +elah dua jam dia
duduk di kerusi goyang kecil yang keras di bilik itu dengan melunjurkan
kedua-dua kakinya ke lantai dan menepuk-nepuknya untuk
menghilangkan rasa kebas itu menjalar naik dan turun hingga ke buku
lalinya, kemudian dia berdiri lalu menyalakan lampu yang tidak
bertudung dan kelihatanlah sebuah katil putih besar dengan cadarnya
ber#arna putih seperti kapur sebuah almari kayu oak ber#arna
keemasan dan permaidani merah bersih yang terhampar yang #arnanya
telah bertukar menjadi kecoklatan dengan tepinya yang meleding (hal.
&).
Perhatikan gambaran di dalam bilik itu dengan perabot yang sama sekali
tidak diceritakan oleh pengarang. .anya sesudah lampu dipasang,
baharu dapat dilihat dengan jelas keadaan bilik yang dihuni oleh =im
>olan.
26
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
Dra/a0 Teater
onsep
6rama dapat diertikan sebagai suatu kisah yang diceritakan dalam
bentuk lakonan oleh para pelakon yang memegang peranan sebagai
5atak-5atak dalam kisah tersebut. 4ksi dan dialog penting dalam drama,
baik sebagai isi mahupun sebagai cara persembahan. 6rama cuba
menggambarkan satu aspek kehidupan manusia dengan
mengemukakan kon&lik melalui aksi dan dialog para 5atak.
1a3imnya, skrip atau naskhah lakon drama memang dirancang
untuk dipentaskan. Sesuatu drama dinikmati oleh penonton secara
langsung dan tanpa henti pula. -tulah sebabnya sesuatu karya untuk
drama tidak boleh terlalu panjang dan harus mempunyai tarikan yang
kuat untuk memikat perhatian penonton.
!iri-ciri
$esti ada kon&liks $esti ada aksi .arus dilakonkan Tempoh masa kurang daripada " jam Tiada ulangan dalam satu masa $esti ada kon&liks $esti ada aksi .arus dilakonkan Tempoh masa kurang daripada " jam Tiada ulangan dalam satu masa $esti ada kon&liks $esti ada aksi .arus dilakonkan Tempoh masa kurang daripada " jam Tiada ulangan dalam satu masa
!iri-ciri drama adalah seperti berikutB
1. $esti ada kon&liks
2. $esti ada aksi
". .arus dilakonkan
+. Tempoh masa kurang tiga jam
8. Tiada ulangan dalam satu masa
=enis-jenis
1. Tragedi
$engandungi cerita tentang kemalangan dan kesedihan.
2. omedi
$engutarakan kisah hidup sehari-hari dengan pelbagai peristi5a lucu
yang boleh menyebabkan penonton keta5a.
". Tragi-omedi
$engandungi unsur-unsur kesedihan dan lucu.
+. (pera
27
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
$engemukakan cerita yang digabungkan dengan mu3ik.
8. Pantomin
1akonan yang dipersembahkan melalui gerak badan dan memek muka
yang berlebihan untuk menyatakan aksi dan perasaan 5atak.
9. Bangsa5an
Para pelakon membentuk dan mengubah sendiri dialog-dialog yang ingin
disampaikan.
#aya bahasa
1.Stail dialog mirip dengan perbualan sehari-hari - sesuai untuk
menghidupkan suasana realistik
2.Pemilihan perkataan lebih tepat, lancar di samping mudah di&ahami
dan jelas
". Penggunaan unsur gaya bahasa singko&- untuk menimbulkan kesan
realistik. !ontohnya perkataan kamuFmu, hendakFnak, tidakFdak.
+. Pemilihan kata-kata dibuat dengan berhati-hati, misalnya bahasa
-nggeris digunakan untuk menggambarkan kehidupan moden.
8. $eninggalkan gaya bahasa tradisi drama puitis, biasanya
menggunakan gaya bahasa prosa dan seboleh-bolehnya meniru gaya
orang bercakap.
9. %atak-5atak bercakapFberdialog dalam bahasa kolakialFbahasa
sehari-hari.
1. Sila jelaskan konsep no<el, cerpen dan drama.
2. >yatakan perbe3aan antara no<el, cerpen dan drama.
". Baca sebuah cerpen dan analisis gaya bahasa yang terkandung
di dalamnya.
28
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
TAJUK
10
S#air
SINOPSIS
Bahagian ini mengandungi bentuk, &ungsi, ciri bahasa dan gaya bahasa
syair. Secara umumnya, topik ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-
perkara berikut:
1:.1 BentukFciri-ciri
1:.2 ?ungsi
1:." #aya Bahasa
HASIL PEMBELAJARAN
i. Membuat huraian tentang bentuk dan fungsi syair..
ii. Menghuraikan aspek-aspek ciri-ciri dan gaya bahasa syair.
Syair merupakan karya kreati& lisan genre puisi tradisonal, -stilah syair
berasal daripada perkataan 4rab shi2r 'puisiFsajak, dan sha2ir 'penulis
puisiFpenyajak,. 6ipercayai diperkenal oleh .am3ah ?ansuri pada abad ke-19
'18/:-19":, untuk mengajar agama -slam.
1:.1 BentukFciri-ciri
i. Terdiri daripada + baris serangkap 'tetapi sesetengah syair boleh
juga dihasilkan dalam 2 atau " rangkap,.
ii. Syair tidak mempunyai pembayang maksud 'berbe3a dengan
pantun.
iii. Setiap baris dalam syair mempunyai makna yang berkaitan dengan
baris-baris terdahulu.
29
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
i<. Skima rima hujung a,a:a,a'serima, B tidak dipentingkan rima
tengah.
<. %ujud hentian sebentar 'pause, di pertengahan baris dan jeda
'caesura, di hujung baris - pertukaran lenggok suara dan melodi.
<i. -si bercorak cerita atau huraian panjang mengenai subjek.
<ii. Bahasanya padat dan puitis.
<iii. Syair ialah cerita lengkap 'ada 5atak, urutan peristi5a, teknik dan
penyusunan plot seperti cerekaF ada subjek dan huraian tentang
subjek berkenaan secara berurutan,
1:.2 ?ungsi
i. Bercerita
ii. .iburan
iii. 4manatFpengajaran
i<. >asihatFpanduan moral
<. -lmu
<i. eagamaanFrasulFnabiF4llah
<ii. PanduanFbimbingan
<iii. Sejarah
iL. emasyarakatan
L. PercintaanFrasa hati
Li. Pengetahuan
Lii. etokohan
Liii. Semangat patriotik
Li<. iasanFalogariFperbandingan
L<. isah kemasyarakatanFkebudayaan
L<i. Peristi5a peperangan
L<ii. #ambaran kosmopolitan
30
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
1:." #aya Bahasa
a. 6iksi
Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang
dalam karyanya. .arus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih
dengan tema dan persoalan, latar, 5atak, dan mesej
b. Personi&ikasi
6ikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. $emba5a
maksud tindakan pengarang memberikan si1at manusia, sama ada )ari
segi perasaan, per5atakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati,
binatang, idea, atau hal-hal yang abstrak.
c. Simile
$erupakan per.an)in2an #an2 /en22una&an &ata konkrit
'boleh dihitung, dengan kata abstrak 'tidak boleh dihitung,
!ontoh: .ati dan jantung bagai serbuk,
Laksana kayu dimakan bubuk.
Syair ikan Terubuk 'hlm 1:8,.
d. $eta&ora
$erupakan per.an)in2an secara terus atau *an2sun2 tanpa
menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan sebagainya.
e. 4sonansi
$erupakan pengulangan .un#i <okal yang sama dalam baris-baris
syair.
!ontohnya: pengulangan <okal GaH dalam Syair >asihat epada
Perempuan.
Memandang suamimu seperti rusa
31
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
&. 4literasi - Bermaksud pengulangan .un#i &onsonan yang sama dalam
baris gurindam
g. Pengulangan
Berlaku pada kata, ungkapan, baris, atau rangkap yang diulang
dalam syair.
ana1ora - pengulangan kata pada a5al baris secara berurutan.
epi1ora - pengulangan kata pada akhir baris.
repitisi - pengulangan kata dalam baris yang sama.
h. Singko& K iaitu satu perkataan telah disingkatkan.
!ontohnya : Setahun padi tak jadi.
-aitu penyingkatan perkataan GtidakH menjadi GtakH.
-. Paradoks K iaitu pertentangan isi ataau kenyataan.
!ontohnya : (rang berlaki cerai ungkai,
(rang bercerai pulang balik.
j. Perlambangan
$erupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu
benda, keadaan, atau peristi5a yang memba5a maksud yang lain atau
maknanya lebih mendalam
contohnya: senja melambangkan usia tua, pagi melambangkan
usia
k. .iperbola K iaitu perbandingan yang melampau.
!ontoh : Sebulan dagang mengalas,
=ejak ditikam mati juga.
32
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
A&ti'iti 1
1. Secara indi<idu anda dikehendaki melayari internet untuk
mendapat bahan tentang syair.
2. Selain itu, anda juga dikehendaki melagukan syair dengan
nada dan intonasi yang betul.
33
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
TAJUK 11 "URINDA+
SINOPSIS
Bahagian ini mengandungi bentuk, ciri-ciri, &ungsi, dan gaya bahasa
gurindam. Secara umumnya, topik ini akan membolehkan anda mengetahui
perkara-perkara berikut:
1:.1 BentukF ciri-ciri
1:.2 ?ungsi
1:." #aya Bahasa
HASIL PEMBELAJARAN
i. Membuat huraian tentang bentuk dan ciri-ciri gurindam.
ii. Menghuraikan aspek-aspek fungsi dan gaya bahasa gurindam.
"urin)a/
#urindam ialah sejenis puisi tradisional $elayu yang diperkenalkan oleh
7aja 4li .aji melalui J#urindam 6ua BelasJ yang dikarang pada tahun 1/+9.
Terdapat dua jenis gurindam berdasarkan bentuknya iaitu yang terikat dan yang
tidak terikat. Bentuk yang terikat terdiri daripada dua baris serangkap
mengandungi tiga hingga empat patah perkataan.
11.1 Bentuk dan ciri-ciri
11.2 ?ungsi
11." #aya Bahasa
34
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
11.1 Bentuk dan ciri-ciri
1. 1a3imnya gurindan terdiri daripada dua baris serangkap namun
terdapat juga gurindam yang mempunyai empat atau lebih baris dalam
satu rangkp.
2. Empat hingga enam patah perkataanF /- 12 suku kata sebaris
". =umlah rangkap dalam seuntai gurindan tidak ditentukan
+. Skima rima hujung bercorak serima iaitu aBa
8. 4da kalanya 5ujud unsur asonansi dan aliterasi pada perkataan dalam
baris
9. 7angkapnya terbahagi kepada unit syarat dan induk kalimat 'baris
pertama, dan ja5ab atau anak kalimat 'baris kedua,.
*. Dmumnya mengandungi pernyataan yang serius terutama untuk
memberi pengajaran atau menyatakan perasaan cinta.
11.2 ?ungsi
1. $enyampaikan pendidikan kepada manusia agar menjadi manusia
berilmu, bermoral, berakhlak dan berguna kepada agama, bangsa dan
negara.
2. 4manatFpengajaran
". >asihatFpanduan moral
+. -lmu Pengetahuan
8. eagamaanFrasulFnabiF4llah
9. PanduanFbimbingan
11." #aya Bahasa
a. 6iksi
Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang
dalam karyanya. .arus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih
dengan tema dan persoalan, latar, 5atak, dan mesej
35
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
b. Personi&ikasi
6ikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. $emba5a
maksud tindakan pengarang memberikan si1at manusia, sama ada )ari
segi perasaan, per5atakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati,
binatang, idea, atau hal-hal yang abstrak.
c. Simile
$erupakan per.an)in2an #an2 /en22una&an &ata konkrit
'boleh dihitung, dengan kata abstrak 'tidak boleh dihitung,
d. $eta&ora
$erupakan per.an)in2an secara terus atau *an2sun2 tanpa
menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan sebagainya.
e. 4sonansi
$erupakan pengulangan .un#i <okal yang sama dalam baris-baris
gurindam
!ontohnya: pengulangan <okal GaH dalam baris ?asal ketujuh
#urindam 12 pabila banyak berkata-kata,
)i situlah jalan masuk dusta
&. 4literasi
Bermaksud pengulangan .un#i &onsonan yang sama dalam baris
gurindam
!ontohnya: pengulangan konsonan m dalam baris Memacu
menghimpun kekuatan
36
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
g. Pengulangan
Berlaku pada kata, ungkapan, baris, atau rangkap yang diulang
dalam sajak.
ana1ora - pengulangan kata pada a5al baris secara berurutan.
!ontohnya: !asal "etujuh *urindan )ua $elas
epi1ora - pengulangan kata pada akhir baris.
repitisi - pengulangan kata dalam baris yang sama.
h. Perlambangan
$erupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu
benda, keadaan, atau peristi5a yang memba5a maksud yang lain atau
maknanya lebih mendalam
contohnya: senja melambangkan usia tua, pagi melambangkan
usia
A&ti'iti 1( Berdasarkan gurindam dan seloka yang anda kaji,
senaraikan unsur-unsur bahasa yang digunakan di dalamnya.
37
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
TAJUK 11 SELOKA
SINOPSIS
Bahagian ini mengandungi bentuk, ciri-ciri, &ungsi, dan gaya bahasa
seloka. Secara umumnya, topik ini akan membolehkan anda mengetahui
perkara-perkara berikut:
1:.1 BentukF ciri-ciri
1:.2 ?ungsi
1:." #aya Bahasa
HASIL PEMBELAJARAN
i. Membuat huraian tentang bentuk dan ciri-ciri seloka.
ii. Menghuraikan aspek-aspek fungsi dan gaya bahasa seloka.
38
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
SELOKA
-stilah seloka berasal daripada perkataan Sanskrit shloka. 6alam bahasa
$elayu seloka bererti berseloroh, berjenaka atau menyindir. Seloka merupakan
puisi yang paling tua dalam esusateraan $elayu yang dipercayai datang ke
alam $elayu bersama-sama perkembangan agama .indu di 4sia Tenggara.
Teks $ahabarata dan 7amayana merupakan buku tera5al yang tertulis dalam
bentuk seloka.
Sebagai puisi tradisional karangan berrangkap atau bahasa
berirama seloka lebih merupakan pepatah, bidalan atau perumpamaan yang
mengandungi unsur jenaka, gurau senda, olokan, ejekan dan sindiran. %alaipun
seloka merupakan puisi yang bercorak senda gurau namun isinya mengandugi
sindiran yang menjadi pengajaran dan teladan kepada pembaca.
1:.1 BentukF ciri-ciri
Seloka mempunyai beberapa ciri seperti berikut :
1. Seloka mempuyai 2 bentuk iaitu : terikat dan bebas.
!ontoh seloka bentuk bebas.
4duhai malang Pak aduk
4yamnya menang kampung tergadai
4da nasi dicurahkan
45ak pulang kebuluran
$udik menongkah surut
.ilir menongkah pasang
4da isteri dibunuh
>yaris mati oleh tak makan
$asa belayar kematian angin
Sauh dilabuh bayu berpupuk
4da rumah bertandang duduk
39
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
4duhai, malang Pak adok. '4nak 1aut, hlm ),
!ontoh seloka berbentuk terikat 'pantunFsyair,
Buah pinang buah belimbing
etiga dengan sibuah mangga
Sungguh senang berbini sumbing
%alau marah keta5a juga '%arisan Puisi $elayu, hlm 9*,
2. arangan berangkap yang menggunakan pertentangan bunyi rima
hujung.
". Terbahagi kepada unit pembayang 'induk kalimat, dan unit maksud
'anak kalimat,.
+. Perkataan sindiran atau ejekan disampaikan dalam bentuk berangkap.
8. $engandungi unsur jenaka atau gurau senda.
9. 6igunakan untuk menyindir sambil mengajar.
1:.2 ?ungsi
1. Pengajaran
2. .iburan
". isah emasyarakatan
+. iasanFalogariFperbandingan
8. kebudayaan masyarakat.
1:." #aya Bahasa
a. 6iksi
Bermaksud pemilihan dan penyusunan kata-kata oleh pengarang
dalam karyanya. .arus memperlihatkan kesesuaian kata yang dipilih
dengan tema dan persoalan, latar, 5atak, dan mesej
40
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
b. Personi&ikasi
6ikenal juga sebagai perorangan atau penginsanan. $emba5a
maksud tindakan pengarang memberikan si1at manusia, sama ada )ari
segi perasaan, per5atakan, atau tindak-tanduk kepada benda-benda mati,
binatang, idea, atau hal-hal yang abstrak.
c. Simile
$erupakan per.an)in2an #an2 /en22una&an &ata konkrit
'boleh dihitung, dengan kata abstrak 'tidak boleh dihitung,
d. $eta&ora
$erupakan per.an)in2an secara terus atau *an2sun2 tanpa
menggunakan kata-kata seperti, bak, umpama, ibarat, dan sebagainya.
e. 4sonansi
$erupakan pengulangan .un#i <okal yang sama dalam baris-baris
seloka.
!ontohnya: pengulangan <okal GuH dalam Seloka Pak adok.
Sauh dilabuh bayu berpupuk.
&. 4literasi
Bermaksud pengulangan .un#i &onsonan yang sama dalam baris
seloka.
g. Pengulangan
Berlaku pada kata, ungkapan, baris, atau rangkap yang diulang
dalam sajak.
ana1ora - pengulangan kata pada a5al baris secara berurutan.
epi1ora - pengulangan kata pada akhir baris.
repitisi - pengulangan kata dalam baris yang sama.
41
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )
h. Perlambangan
$erupakan kata-kata yang digunakan untuk menerangkan sesuatu
benda, keadaan, atau peristi5a yang memba5a maksud yang lain atau
maknanya lebih mendalam
contohnya: senja melambangkan usia tua, pagi melambangkan usia
A&ti'iti 2( Buat banding be3a antara gurindam dan seloka dari
segi konsep dan ciri-ciri.
42
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

$ACAAN TA+$A3AN
Ru-u&an Asas .arun $at Piah. '2::+, Puisi melayu tradisional, nasihat dan
pengajaran. :uala 1umpur : 6e5an Bahasa dan Pustaka.
.arun $at Piah et.al. '2::9, "esusasteraan melayu tradisional .
uala 1umpur : 6e5an Bahasa dan Pustaka
.ashim 45ang, (thman Putih. '1)/8) Mendekati "esusasteraan
Melayu: Petaling =aya: ?ajar Bakti.
-smail ;uso&&.'2::/) "esusateraan Melayu 2ama dan $aru: Sintok:
Dni<ersiti Dtara $alaysia.
Ru-u&an
Ta/.a%an
!he @ainon (mar et al. '2::+, modul pengajaran dan
pembelajaran komsas tingkatan > dan ?. uala 1umpur:
6e5an Bahasa dan Pustaka.
6harma5ijaya.'1)/*,. +anggapan dan kaedah pengajaran puisi.
Petaling ja5a:-nternational Book ser<ice.
6harma5ijaya.'1)/*,. -ntisari esusateraan $elayu $oden:
Petaling =aya: ?ajar Bakti.
>ik >aemah Bt. -brahim. '2::9,. Sejarah dan kritikan sastera. Shah
4lam: S>P Panpac '$, Sdn. Bhd.
43
(PKP 3117 SENI BAHASA DAN SASTERA DALAM PENDIDIKAN PEMULIHAN )

44