Anda di halaman 1dari 13

BAB I

BUBUKA
A. Kasang Tukang
Sastra Sunda mangrupa salah sahiji kakayaan budaya Sunda. Sastra sunda teh kacida
pisan lobana, diantarana nyaeta dongeng. Dongeng nyaeta carita anu teu asup akal jeung teu
bener- bener kajadian, biasana osok nyaritakeun kajadian - kajadian zaman baheula. Tapi
mun ningali kaayaaan zaman ayeuna mah barudak teh, khususna anu cicing di Tatar Sunda
loba anu teu wanoh- wanoh acan kana dongeng. Kukituna urang salaku kaom muda anu gelar
jeung cicing di Tatar Sunda boga kawajiban ngawanohkeun tur ngajak barudak sangkan resep
kana Sastra Sunda utamana kana dongeng.
Dongeng teh loba pisan rupana diantarana aya fabel, parable, legenda, mite, sage, pamuk
jeung dongeng pieunteungeun.

B. Rumusan Masalah
Dina makalah ieu, bade dipedarkeun ngeunaan :
a. Kumaha sajarah jeung kamekaran dongeng ?
b. Naon anu dimaksud dongeng ?
c. Naon wae unsur-unsur dongeng ?
d. Naon wae ciri-ciri dongeng ?
e. Naon fungsi dongeng ?
f. Naon wae papasingan dongeng ?

C. Tujuan
Tujuan anu dipikaharep bisa dihontal umumna nyaeta pikeun bisa ngeuyeuban
pamikiran, pangaweruh kanu maca, utamana kanu teu wanoh kana karya sastra sunda
(dongeng). Aya oge tujuan hususna nyaeta :
a. Mikawanoh tur maham kana sajarah jeung kamekaran dongeng
b. Mikawanoh tur maham kana wangenan dongeng
c. Mikawanoh tur maham kana unsur-unsur dongeng
d. Mikawanoh tur maham kana ciri-ciri dongeng
e. Mikawanoh tur maham kana fungsi dongeng
f. Mikawanoh tur maham kana conto dongeng

1
BAB II
PEDARAN

A. Sajarah Kamekaran jeung Sumebarna Dongng


Gelarna satra lisan di tatar Sunda kira-kira dina zaman buhun anu dicirian ku ayana
pangaruh Hindu. Dina ieu zaman, sastra anu aya, teu kapanggih ngaran pangarangna
(anonim). Teu kawas pantun, carita-carita mithologia, pabl-pabl, jangjawokan,
asihan, jamp-jamp, kawih, jeung saterusna. Ttla pisan satra lisan leuwih ti heula ayana
tibatan sastra tulis. Sastra tulis aya sanggeus urang Sunda wawuh kana tradisi tulis. Ku
sabab tknologi ayeuna beuki maju, loba dongng anu dimuat dina majalah jeung surat
kabar.

B. Wangenan Dongng
Dongng nyata carita anu teu asup akal jeung teu kajadian. Dongng biasana
sok nyaritakeun kajadian - kajadian jaman baheula.
Numutkeun kamus, dongng th babad meunang ngarka, babad karangan anu henteu
kajadian saenyana. Dongng mangrupa carita rkaan anu mr kesan pamohalan tur
ukuranana parondok (Budi Rahayu Tamsah). Dongngth mimiti gelarna mangrupa wangun
lisan, nu nyebar ti hiji jalma ka jalma lianna, tur teu kapanggih saha nu ngarangna atawa
anonim. Lantaran nyebar dina wangun lisan, tks dongng babari robah atawa leungit.
Dongng mangrupa salah sahiji golongan carita dina wangun prosa.
Nilik kana wandana jeung patempatana, dongng biasana sok ngambarkeun kaayaan baheula.
Tokoh-tokoh dina dongng henteu manusa wungkul, tapi og sasatoan, buta, atawa
mahluk sjnna. Bisa oge nyaritakeun tempat.

C. Unsur-unsur Dongng
1. Tma, nyata ide, maksud atawa tujuan anu hayang dihontal ku pangarang dina hiji carita
dongng, anu baris kapanggih ku pamaca atawa pangreungeu sabada maca atawa
ngadngkeun dongng.
2. Galur (plot) osok disebut og jalan carita atawa runtuyan carita, kajadian anu sambung-
sinambung pikeun ngawangun jadi hiji lanjeureun carita. Galur dihartikeun runtuyan jeung
patalina kajadian anu dicaritakeun ku pangarang ti mimti nepi ka pungkasan jalan carita.
Galur bisa dibagi jadi tilu rupa nya ta galur merl, galur mabok tengah, jeung galur
campuran.

2
3. Tokoh carita atawa palaku nyata jalma atawa pihak anu ngalalakon dina hiji carita.
4. Latar (setting), nyata waktu jeung tempat kajadian hiji carita dongng.
5. Amanat, nyata pesen pangarang nu hayang ditepikeun ka pamaca. Umumna amanat dina
dongng mah tara nembrak, tapi karasa sanggeus rngs maca atawa ngadngkeun hiji carita
nu sagemblengna.

D. Ciri-ciri Dongng
1. Caritana pondok, lanjeuran carita dina dongng biasana basajan jeung pondok. Ari nu jadi
alesanana nyata carita dongng osok didongngkeun ka barudak, nu tangtuna wa
kamampuh nangkep basa jeung caritana kawatesanan.
2. Aya bagian anu pamohalan.
3. Asup kana wangun lancaran jeung ugeran.
4. Anonim atawa teu kapaluruh saha nu ngarangna.
5. Mibanda fungsi jeung kagungan salaku alat pikeun atikan, hiburan, prots sosial, atawa
kahayang nu di sidem. Sanajan dongng ditepikeuna sacara malibir tapi miboga atikan anu
utama ngeunaan kaluhungan budi jeung pieunteungeun.
6. Sipatna pralogis, nya ta mibanda logika anu bda jeung logika umum.
7. Sipatna tradisional, nya ta sumebarna turun-tumurun.
8. Pola ngadongng sok angger.

E. Pungsi Dongng
Kalungguhan dongng kacida pentingna pikeun masarakat anu masih knh nyekel
pageuh tradisi. Dongng henteu bisa di pisahkeun tina upacara ritual manusa nurutkeun
kapercayaan. Pungsi dongng ti jaman ka jaman robah. Dina jaman masarakat buhun,
dongng th henteu bisa dipisahkeun tina asal-usul upacara-upacara ritual manusa nu
nurutkeun kana kapercayaan. Dongng sok dihartikeun alat pikeun ngabobodo budak
cngng. Tapi mun seug dipaluruh leuwih jero, kalungguhan dongng th lain wates keur
ngabobodo budak cngng hungkul, tapi ngabogaan tujuan sjn lamun nu dittlakeun ieu di
handap:
1. Ngarah anak incu urang nyaho kana turunan.
2. Ngarah anak incu urang nyaho kana pancakaki.
3. Ngarah anak incu urang nyaho kana asal muasalna tempat.
4. Ngarah anak incu urang nyaho kaayaan lemburna boh kaayaan alamna boh
kaayaan tali parantina.

3
5. Ngarah anak incu urang manggih luang tina pangawan karuhun pikeun bekel hirupna.
6. Ngarah pagawan beurat karasa leuwih hampang.
Dumasar kana hasil panalungtikan anu dilakukeun ku Bambang Sudarmoyo dina taun
1975, yn dongng mampuh ngaronjatkeun Intelegence Question (I.Q) budak. Budak
kakeunaan ku Virus Ach (need for Achievement) nyata virus nu ngamotipasi budak sangkan
miboga cara mikir jeung paripolah anu leuwih pisin pikeun ngahontal hasil nu leuwih alus
ti sammhna tur salawasna bisa ngahontal prstasi kalayan optimal. Panalungtikan sjn nu
ngbrhkeun yn dongng bisa mr kani'matan, kasugemaan batin jeung ngaronjatkeun
kacerdasan pikeun nu macana. ta hal dibuktikeun ku panalungtikan di Amrika, anu
ntlakeun yn barudak turunan Asia di Amrika leuwih cerdas tibatan barudak turunan
urang Amrika, sabab warga Asia nu cicing di Amrika teu ninggalkeun tradisi karuhunna,
utamana macakeun dongng-dongng ngeunaan karuhun ka budakna.

F. Papasingan Dongng
1. Dongng Sasatoan (Fabl)
Dongng Fabl nyata dongng atawa carita rkaan anu eusina ngajarkeun moral atawa
atikan budi, ku kituna carita th ngagambarkeun pasipatan, watk, jeung budi manusa, tapi
diperankeun ku sato. Ilaharna dongng sato (Fabl) nyaritakeun sasatoan anu paripolahna
kawas manusa, upama ba bisaeun nyarita og ngagunakeun akal jeung
pikiran. Dongng sato biasana watek palakuna geus dipola. Contona carita Sakadang
Kuya jeung Sakadang Monyet.
Dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet th mangrupa dongng sasatoan asli ti
Sunda. Bnteun jeung dongng anu palakuna sato sjn. Contona dongng Sakadang
Peucang, hirupna dina sastra th mangrupa pangaruh ti sastra Jawa.
2. Dongng Babad (sage)
Dongng Sag nyata carita ngeunaan kapahlawanan, nu nyaritakeun kajadian atawa jelema
anu ngandung unsur sajarah. Sag mangrupa carita peperangan di jaman baheula, umumna
nyaritakeun tokoh nu lgendaris sarta panjang tur eusina kapahlawanan, jalma sohor, atawa
lalampahan nu pikaseurieun. Contona Prabu Siliwangi, Dipati Ukur, Sh Abdul Muhyi,jrrd.
3. Dongng Kahirupan Jalma Biasa (Parabl)
Dongng Parabl nyata dongng anu eusina nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap
mahiwal ti batur. Caritana loba pikaseurieun tapi ngandung hiji atikan. Conto anu
pangsohorna dina sastra Sunda nya ta dongng-dongng Si Kabayan. Lian ti ta, aya og

4
dongng saduran tina sastra deungeun, upamana dongng Abu Nawas, Nasarudin, Si
Congcorang,jjrd.
4. Dongng Mite
Dongng mit nya ta dongng anu nyaritakeun lalampahan hiji jalma anu dianggap karamat
ku masarakat. Umumna dongng mite th raket patalina jeung kepercayaan masarakat kana
alam gaib. Carita dina mite umumna ngalalakonkeun kajadian alam dunya, manusa, jeung
ayana nu maot. Aya og mite anu nyaritakeun ciri khas sasatoan, wangun
topografi, jeung tanda-tanda alam. saperti sangu, jagong,jst. Contona : Dongeng Dewi
Sri, Dongng Nyi Roro Kidul, Dongng Munjung, Dongng Maung Kajajadn,
jeung Dongng Ngipri.
5. Dongng Pieunteungan
Dongng Pieunteungeun nyata dongng anu eusina mangrupa tauladan
pikeun kahirupan manusa. Bisa dongng jalma biasa atawa sasatoan. Contona Cikaracak
Ninggang Batu Laun-laun jadi Legok.
6. Dongng Pamuk
Dongng pamuk nya ta dongng anu nyaritakeun kagagahan atawa kasaktn hiji jalma tur
biasana aya patalina jeung tokoh atawa kajadian sajarah. Conto carita pamuk
di wewengkon Sunda bisa ditingali dina carita ''Prabu Siliwangi'', Prabu Siliwangi nya ta
tokoh anu kaitung sakral di darah Jawa Barat. Sakumaha nu dipikawanoh, Prabu Siliwangi
th nya ta hiji raja nu pernah marntah wewengkon Pasundan.
7. Dongng Lgnda
Dongng lgnda nyata dongng anu nyaritakeun asal-usul hiji tempat, barang, sasatoan,
atawa tutuwuhan. Dongng sasakala mangrupa golongan carita anu geus turun tumurun, anu
geus jadi milik sagolongan masarakat. Palaku utama dina legenda jalma biasa.
Papasingan Legenda :
1. Legenda Agama nyata legenda jalma-jalam suci saperti para wali agama islam. Legenda nu
geus dikumpulkeun diantarana:Syh Siti Jenar di Muka Pengdilan Agama, Sunan
Geseng, Syh Abdul Muhyi, Ki Pandan Arang dari Tembayat, jste.
2. Legenda Alam gaib nya ta carita-carita pangalaman pribadi hiji jalma ngeunan mhluk-
mahluk nu gaib.
3. Legenda tokah jalma nya ta carita ngeunaan tokoh-tokoh jalma nu dianggap kungsi aya
kajadianana.
4. Legenda tempat atawa legenda wewengkon nya ta carita anu aya patalina jeung hiji tempat,
ngaran wewengkon sarta wangun topografi, upamana ayana gunung, pasir-pasir, jurang, jsb.
5
Contona nyaeta saperti Sasakala Situ Bagendit, Sasakala Situ
Patenggang, Sasakala Maribaya.

G. Tekhnik-tekhnik Ngadongng
a. Maca langsung tina buku
Tekhnik ieu anu paling fktif lamun guru ngabogaan buku dongng anu pikareseupeun nu
cocok di bacakeun ka murid. Cirining yn dongng bisa dipahami ku barudak nyata pesen
nu didugikeun bisa diserep tur paham yn kalakuan dina dongng th bener atawa salah.
b. Ngadongng ngagunakeun ilustrasi tina gambar
Teknhik ieu fktif lamun dongng anu didugikeun dibarengan ku ilustrasi gambar tina buku
anu pikaresepeun budak. Nyaritakeun dongng mak ilustrasi gambar th, maksudna pikeun
ngajelaskeun pesen-pesen anu aya dina caritaan.

c. Nyaritakeun dongng sacara langsung


Tekhnik ieu fktif digunakeun lamun guru nyadiakeun dongng anu bisa narik karesep
siswa. Teknik ieu mangrupakeun teknik anu paling simpel, sabab teu mikabutuh kana mdia
anu sjnna.
d. Ngadogng ngagunakeun papan flannel
Cara ngajieun papan flannel nyata ku cara ngalapisan papan ku kan flannel nu warnana
netral, terus gambar tokoh-tokoh anu ngawakilan watak dina dongng ta digunting polana
dina kertas, terus ditmpelkeun dina papan ta.
e. Ngadongng ngagunakeun bonka
Biasana mtode ieu mah disesuaikeun jeung umur sarta pangalaman barudak, biasana
barudak bakal resep pisan lamun dongng dibacakeun bari make bonka.

H. Conto Dongeng Legenda


Asal Usul Gunung Tangkuban Perahu
Di Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Bandung terdapat sebuah tempat rekreasi yang sangat
indah yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Tangkuban Perahu artinya adalah perahu yang
terbalik. Diberi nama seperti karena bentuknya memang menyerupai perahu yang terbalik.
Konon menurut cerita rakyat parahyangan gunung itu memang merupakan perahu yang
terbalik. Berikut ini ceritanya.

6
Beribu-ribu tahun yang lalu, tanah Parahyangan dipimpin oleh seorang raja dan seorang ratu
yang hanya mempunyai seorang putri. Putri itu bernama Dayang Sumbi. Dia sangat cantik
dan cerdas, sayangnya dia sangat manja. Pada suatu hari saat sedang menenun di beranda
istana, Dayang Sumbi merasa lemas dan pusing. Dia menjatuhkan pintalan benangnya ke
lantai berkali-kali. Saat pintalannya jatuh untuk kesekian kalinya Dayang Sumbi menjadi
marah lalu bersumpah, dia akan menikahi siapapun yang mau mengambilkan pintalannya itu.
Tepat setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti yang bernama
Tumang dan menyerahkan pintalan itu ke tangan Dayang Sumbi. Maka mau tak mau, sesuai
dengan sumpahnya, Dayang Sumbi harus menikahi Anjing tersebut.
Dayang Sumbi dan Tumang hidup berbahagia hingga mereka dikaruniai seorang anak yang
berupa anak manusia tapi memiliki kekuatan sakti seperti ayahnya. Anak ini diberi nama
Sangkuriang. Dalam masa pertumbuhannya, Sangkuring se lalu ditemani bermain oleh seekor
anjing yang bernama Tumang yang dia ketahui hanya sebagai anjing yang setia, bukan
sebagai ayahnya. Sangkuriang tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah
perkasa.
Pada suatu hari Dayang Sumbi menyuruh anaknya pergi bersama anjingnya untuk berburu
rusa untuk keperluan suatu pesta. Setelah beberapa lama mencari tanpa hasil, Sangkuriang
merasa putus asa, tapi dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Maka dengan sangat terpaksa
dia mengambil sebatang panah dan mengarahkannya pada Tumang. Setibanya di rumah dia
menyerahkan daging Tumang pada ibunya. dayanng Sumbi yang mengira daging itu adalah
daging rusa, merasa gembira atas keberhasilan anaknya.
Segera setelah pesta usai Dayang Sumbi teringat pada Tumang dan bertanya pada pada
anaknya dimana Tumang berada. Pada mulanya Sangkuriang merasa takut, tapa akhirnya dia
mengatakan apa yang telah terjadi pada ibunya. Dayang Sumbi menjadi sangat murka, dalam
kemarahannya dia memukul Sangkuriang hingga pingsan tepat di keningnya. Atas
perbuatannya itu Dayang Sumbi diusir keluar dari kerajaan oleh ayahnya. Untungnya
Sangkuriang sadar kembali tapi pukulan ibunya meninggalkan bekas luka yang sangat lebar
di keningnya.Setelah dewasa, Sangkuriang pun pergi mengembara untuk mengetahui keadaan
dunia luar.

Beberapa tahun kemudian, Sangkuriang bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik.
Segera saja dia jatuh cinta pada wanita tersebut. Wanita itu adalah ibunya sendiri, tapi mereka
tidak saling mengenali satu sama lainnya. Sangkuriang melamarnya, Dayang Sumbi pun
7
menerima dengan senang hati. Sehari sebelum hari pernikahan, saat sedang mengelus rambut
tunangannya, Dayang Sumbi melihat bekas luka yang lebar di dahi Sangkuriang, akhirnya dia
menyadari bahwa dia hampir menikahi putranya sendiri. Mengetahui hal tersebut Dayang
Sumbi berusaha menggagalkan pernikahannya. Setelah berpikir keras dia akhirnya
memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh
Sangkuriang. Syaratnya adalah: Sangkuriang harus membuat sebuah bendungan yang bisa
menutupi seluruh bukit lalu membuat sebuah perahu untuk menyusuri bendungan tersebut.
Semua itu harus sudah selesai sebelum fajar menyingsing.
Sangkuriang mulai bekerja. Cintanya yang begitu besar pada Sangkuriang memberinya suatu
kekuatan aneh. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk
memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah mereka membendung air
dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, Sangkuriang menebang sebatang
pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa
Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk
merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi.
Ayam jantan berkokok, matahari terbit lebih cepat dari biasanya dan Sangkuriang menyadari
bahwa dia telah ditipu. Dengan sangat marah dia mengutuk Dayang Sumbi dan menendang
perahu buatannya yang hampir jadi ke tengah hutan. Perahu itu berada disana dalam keadaan
terbalik, dan membentuk Gunung Tangkuban Perahu(perahu yang menelungkub). Tidak jauh
dari tempat itu terdapat tunggul pohon sisa dari tebangan Sangkuriang, sekarang kita
mengenalnya sebagai Bukit Tunggul. Bendungan yang dibuat Sangkuriang menyebabkan
seluruh bukit dipenuhi air dan membentuk sebuah danau dimana Sangkuriang dan Dayang
Sumbi menenggelamkan diri dan tidak terdengar lagi kabarnya hingga kini.

Nganalisis:
Unsur intrinsik
Tema : salah paham indung jeung anak
Alur : Maju
Sudut pandang : jelema katilu
Latar
Tempat : Jawa barat
Waktu : ti poe ka poe
Tokoh :
- Dayang sumbi
- Sangkuriang
- Tumang

8
- Makhluk ghaib
- Pasukan

Penokohan
- Dayang sumbi : putri raja nu geulis jeung bageur nu boga budak aranna sangkuriang
- Sangkuriang : anak ti dayang sumbi, keukeuh jelemana nu hayang ngawinan indungna
- Tumang : anjing istana nu mangrupa titisan bapakna
- Makhluk- makhluk ghaib: makhluk nu ngabantuan sangkuriang
- Pasukan: pasukan kerajaan nu diparentah ku dayang sumbi pikeun ngalebarkn kain beureum.

Amanat
1. ulah durhaka ka indung
2. jadi budak anu berbakti nteu nyusahkn indung bapak.

9
BAB III
PANUTUP

A. Kacindekan
Dongng nyata carita anu teu asup akal jeung teu kajadian, biasana osok nyaritakeun
kajadian - kajadian jaman baheula. Dongng kacida pentingna pikeun masarakat anu masih
knh nyekel pageuh tradisi. Dongeng bisa dipak pikeun ngadugikeun pesen saperti pesen
moral. Kusabab kitu bisa di peka pangajaran og di sakola

B. Saran
Tinangtos dina nyusun ieu makalah masih keneh seueur kakirangan margi rumaos si kuring
sadayana masih keneh diajar, kuayana kitu miharep ti rerencangan sadayana komentar sareng
saran kanggo langkung saena dina nyusun makalah basa sunda.

10
DAPTAR PUSTAKA

Yayat, Sudaryat, Spk. 2007. Makaya Basa. Bandung : Sonagar Press.


Yudithea. Cara Menceritakan Dongeng dari Buku.http://yudithea.blogspot.com [13
Nopember 2012].diunggah ping 18 Agustus 2014
Eukaristia Victorique. Metode Dongeng sebagai Salah Satu Layanan BK di
SD.http://animenekoi.blogspot.com [13 Nopember 2012]. Diunggah ping 18 Agustus 2014
http://ariobima-bima.blogspot.com/2011/10/kumpulan-dongeng-bahasa-sunda.html

11
MAKALAH DONGENG

Di susun oleh :
Kelompok 7
DENI
HAFIZ
FARID
ABDAN
TRI JULIANTI
VINA
DIAN

SMK NEGERI 1 PANYINGKIRAN

12
13