Anda di halaman 1dari 2

TRIAL EKONOMI P2 SMK CENDERAWASIH 2015

Bahagian B
21.
(a) Terangkan maksud dan nyatakan rumus bagi petunjuk makroekonomi
yang berikut:
(i) kadar pengangguran
(ii) kadar pertumbuhan ekonomi
[4]
(b) Huraikan matlamat makroekonomi yang hendak dicapai berdasarkan
kedua-dua petunjuk makroekonomi tersebut.
[6]
22.
Terangkan lima maklumat yang dapat diperolehi melalui data pendapatan
Negara.
[10]
23.
Dengan memberikan gambar rajah yang sesuai, huraikan perkara yang
berikut:
(a) kesan pengurangan kecenderungan menabung sut terhadap tingkat
keseimbangan pendapatan Negara ekonomi tiga sektor
[5]
(b) kesan kenaikan kadar upah akibat kejayaan kesatuan sekerja terhadap
tingkat harga dan pendapatan Negara
[5]
24.
(a) Dengan berbantukan contoh berangka, jelaskan konsep kemerosotan nilai
wang [6]
(b) Jelaskan secara ringkas bagaimana kemerosotan nilai wang
mempengaruhi fungsi wang
sebagai
(i) alat perantaraan pertukaran
[2]
(ii) alat bayaran tertunda
25.

[2]

Apabila ekonomi mengalami kemerosotan, dasar kewangan akan digunakan


untuk mengatasi masalah tersebut. Huraikan lima langkah yang diambil oleh
bank pusat untuk mengatasi masalah ini.
[10]

26.
Dengan berbantukan gambar rajah, jelaskan kesan ke atas nilai mata wang
sesebuah Negara jika
(a) berlaku inflasi dan Negara tersebut mengamalkan kadar pertukaran bebas
[5]
(b) kadar bunga semakin meningkat apabila Negara tersebut mengamalkan
kadar pertukaran
Tetap

[5]