Anda di halaman 1dari 10

Syumuliyah Islam

| Cetak |

Ditulis oleh Administrator


Dilihat: 1627
Pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab bukan saja untuk meluruskan berbagai
pemahaman tentang Islam yang selama ini salah, keliru atau kurang sempurna, tapi juga untuk
membangun komitmen ke-Islaman yang lebih utuh dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang terjadi selama
ini bukan saja adanya kesenjangan antara pemahaman Islam generasi sekarang dengan pemahaman
generasi sahabat Rasulullah saw tentang Islam, tapi juga ada kesenjangan antara Islam yang kita yakini
sebagai agama atau jalan hidup dengan perilaku sehari-hari kita sebagai kenyataan hidup.
Dari akar katanya dalam bahasa Arab, Islam mempunyai arti-arti berikut: ketundukan,
penyerahan diri, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan. Makna ketundukan dan penyerahan
diri kita temukan, misalnya, dalam ayat ini:
Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadaNyalah tunduk (menyerahkan diri) segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka
maupun terpaksa dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. (QS: 3: 83)

Makna keselamatan kita temukan, misalnya, dalam ayat ini :


.Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredhaan-Nya ke
jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari
kegelapan menuju cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki
mereka ke jalan yang lurus. (QS: 5: 15-16)
Makna kedamaian kita temukan, misalnya, dalam ayat ini :
Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya, dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dia Yang Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui. (QS: 8: 61)
Makna kesejahteraan kita temukan, misalnya, dalam ayat ini:
Doa mereka di dalamnya ialah: Subhanakallahumma (Maha Suci Allah yang telah
menciptakan semua itu tidak dengan percuma, melainkan dengan penuh hikmah), dan
salam penghormatan mereka ialah: Salam (kesejahteraan dan kesentosaan). Doa

penutup mereka ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin(segala puji bagi Allah Tuhan
semesta alam). (QS: 10: 10).
Ber-Islam, dengan begitu, berarti menundukkan dan menyerahkan diri sepenuh-penuhnya,
secara mutlak, kepada Allah swt untuk diatur sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kehendak-kehendak
Allah swt itu tertuang secara utuh dalam agama yang Ia turunkan kepada umat manusia, sebagai
petunjuk abadi dalam menjalani kehidupan mereka di muka bumi, melalui perantara seorang Rasul,
Muhammad saw, yang kemudian Ia beri nama Islam.
Asas ketundukan dan penyerahan diri itu adalah pengakuan yang tulus dari lubuk hati bahwa kita
dan seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah swt. Karena itu Allah swt berhak mengatur segenap
ciptaan-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Selanjutnya Allah swt menjelaskan kehendak-kehendak-Nya
dalam dua bentuk:
Pertama, kehendak Allah swt yang bersifat pasti, mutlak dan mengikat seluruh ciptaan-Nya, baik
manusia maupun alam. Inilah yang kemudian kita sebut dengan Sunnah Kauniyah. Dalam pengertian
ini, maka seluruh makhluk di jagad ini telah menyatakan ketundukan dan penyerahan dirinya (ber-Islam)
kepada Allah swt. Perhatikan firman Allah swt berikut ini :
Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di
bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, pohon-pohon, binatang-binatang melata dan
sebagian besar dari pada manusia? Dan banyak diantara manusia yang telah ditetapkan
azab atasnya. Dan barangsiapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang
memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. (QS: 22: 18),
Kedua, kehendak Allah swt yang bersifat pilihan, berupa aturan-aturan dan pranata sistim bagi
kehidupan manusia. Inilah yang kemudian kita sebut Syariat atau Agama. Inilah yang dimaksud Allah
swt dalam firman-Nya:
Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan
(agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang
yang tidak mengetahui. (QS: 45:18)
Manusia dan alam tidak bisa melepaskan diri dari kodrat sebagai ciptaan. Karena itu setiap
penolakan terhadap kehendak-kehendak Allah swt, baik yang kauniyah maupun yang syariyah,
selalu berarti pembangkangan terhadap Sang Pencipta, penyimpangan dari garis kebenaran, isolasi dan
benturan dengan alam. Ujung dari pembangkangan itu adalah bahwa manusia selamanya akan tertolak

oleh Allah, alam semesta dan disharmoni dalam hubungan antar sesama manusia. Simaklah bagaimana
Allah menolak mereka:
Barangsiapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima
(agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. (QS: 3: 85)
Sekarang simaklah bagaimana alam mengisolasi mereka :
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan
(ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (QS: 7: 96)
Barangsiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka adalah ia
seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke
tempat yang jauh. (QS: 22: 31)
Akan tetapi, apabila kehendak-kehendak Allah swt yang diturunkan dalam bentuk syariat atau
aturan dan pranata sistim bagi kehidupan manusia, maka itu berarti bahwa Islam yang kemudian
menjadi nama bagi syariat tersebut adalah jalan hidup, atau suatu sistim yang diturunkan Allah agar
manusia menata kehidupannya dengan sistim itu.
Jadi, Islam bukan hanya ritual-ritual belaka yang kita lakukan sebagai sebentuk ketundukan
kepada Allah swt. Islam jauh lebih luas dari sekedar ritual belaka. Islam adalah sistim kehidupan yang
lengkap dan paripurna serta bersifat unversal. Ia mengatur kehidupan kita sejak kita bangun dari tidur
sampai kita tidur kembali. Ia menata kehidupan kita sebagai individu dan masyarakat. Menata ibadah kita
seperti ia menata ekonomi dan politik kita. Ia menata hukum kita seperti ia menata kehidupan social
budaya kita. Ia adalah Quran dan pedang, masjid dan pasar, agama dan negara, iman dan ilmu, ibadah
dan seni.
Allah S.W.T sebagai pencipta manusia, maka Dia pulalah yang paling mengetahui apa yang
dibutuhkan manusia untuk membuat kehidupannya menjadi lebih baik. Maka hak prerogatif Allah untuk
mengatur manusia (Hakimiyyatullah) bukan saja datang kodrat-Nya sebagai Pencipta, tapi juga
pengetahuan dan keadilan-Nya. Dan karena itu pula, penyerahan diri kita kepada-Nya bukan lahir dari
pengakuan akan kepenciptaan-Nya, tapi lahir dari pengetahuan kita tentang pengetahuan dan keadilanNya serta ungkapan rasa syukur atas karunia terbesar-Nya, yaitu agama Islam.

Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus

(QS:

17: 9)
Dan barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya ia akan terbebas dari rasa takut
dan tiada pula mereka akan bersedih. (QS: 2: 38)
Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.

(QS: 28:

77).
KARAKTERISTIK ISLAM
Sebagai sebuah sistim, Islam mempunyai karakteristik yang membedakannya dengan sistimsistim yang lain. Karakteristik adalah ciri-ciri umum yang menjadi bingkai dari keseluruhan ajaran Islam.
Cara pandang Islam terhadap berbagai permasalahan eksistensial seperti Tuhan, alam, manusia dan
kehidupan, serta interpretasinya terhadap berbagai peristiwa selamanya akan berada dalam bingkai ciriciri umum tersebut. Karakteristik ini pula yang kemudian menjadi letak keunggulan Islam terhadap sistimsistim lainnya. Ciri-ciri umum tersebut adalahrabbaniyah, syumuliyah, insaniyah, tsabat, tawazun,
waqiiyyah, ijabiyyah.
Rabbaniyyah
Rabbaniyyah adalah nisbat kepada kata Rabb yang berarti Tuhan. Artinya Islam ini adalah
agama atau jalan hidup yang bersumber dari Tuhan. Ia bukan kreasi manusia,juga bukan kreasi nabi
yang membawanya. Maka Islam adalah jalan Tuhan. Tugas para nabi adalah menerima, memahami dan
menyampaikan ajaran itu kepada umat manusia :
Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak
kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatNya. (QS: 5: 67)
Sumber ajaran merupakan titik perbedaan paling signifikan antara berbagai ideologi. Sumber
ajaran Islam adalah Allah swt, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan manusia dan yang paling
mengetahui hakikat manusia serta apa saja yang dibutuhkannya; kebutuhan fisik, ruh dan akalnya. Ia
adalah sumber yang terpercaya yang memiliki semua hak dan kelayakan untuk mengatur manusia.
Kekuatan sumber itu melahirkan rasa amanuntuk menerima kebenaran dan menghilangkan keraguan. Ia
bukan saja mambawa kebenaran mutlak, tapi juga terjaga validitasnya sepanjang masa.
Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka janganlah kamu menjadi ragu
(menerimanya). (QS: 2:147 ).

Semua ideologi lain memiliki kelemahan mendasar karena sumbernya adalah manusia yang
tidak pernah bisa membebaskan diri dari hawa nafsu, katerbatasan, kelemahan dan ketidakberdayaan.
Ideologi manusia tidak pernah sanggup melampaui hambatan ruang dan waktu dan dengan mudah
menjadi usang dan dibuang ke ruang masa lalu oleh ketidaksesuaian.

Syumuliyyah
Artinya ajaran ini mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia; dari pribadi, keluarga,
masyarakat hingga negara; dari sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan
hingga kebudayaan; dari etnis Arab ke Parsi hingga seluruh etnis manusia, dari kepercayaan, sistim
hingga akhlak; dari Adam hingga manusia terakhir; dari sejak kita bangun tidur hingga kita tidur kembali;
dari kehidupan dunia hingga kehidupan akhirat. Jadi kecakupan Islam dapat kita dari beberapa dimensi;
yaitu dimensi waktu, dimensi demografis, dimensi geografis dan dimensi kehidupan.
Yang dimaksud dengan dimensi waktu adalah bahwa Islam telah diturunkan Allah swt sejak Nabi
Adam hingga mata rantai kenabian ditutup pada masa Rasulullah Muhammad saw. Dan Islam bukan
agama yang hanya diturunkan untuk masa hidup Rasulullah saw, tapi untuk masa hidup seluruh umat
manusia di muka bumi :
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rosul, sungguh telah berlalu sebelumnya
beberapa rosul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, maka ia
tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikitpun; dan Allah akan memberi
balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (QS: 3: 144)
Yang dimaksud dengan dimensi demografis adalah bahwa Islam diturunkan untuk seluruh umat manusia
dengan seluruh etnisnya, dan bahwa mereka semua sama di mata Allah swt sebagai ciptaan-Nya dan
dibedakan satu sama lain karena asas ketakwaan :
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu
saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS: 49: 13)
Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada seluruh umat manusia seluruhnya
sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui. (QS: 34: 28)

Yang dimaksud dengan dimensi geografis adalah bahwa ajaran Islam diturunkan untuk diterapkan
di seluruh penjuru bumi. Maka Islam tidak dapat diidentikkan dengan kawasan Arab (Arabisme), karena
itu hanya tempat lahirnya. Islam tidak mengenal sekat-sekat tanah air, sama seperti ia tidak mengenal
batasan-batasan etnis.
Ingatlah ketika Tuhamu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak
menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang membuat kerusakan padanya dan
menumpahkan darah, padahal kami, senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau? Tuhan berfirman; Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui. (QS: 2: 30)
Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, (yaitu)
Bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. (QS: 81: 2728)
Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)

rahmat bagi

semesta alam. (QS: 21: 107)


Yang dimaksud dengan dimensi kehidupan adalah bahwa Islam membawa ajaran-ajaran yang
terkait dengan seluruh dimensi kehidupan manusia; sosial, ekonomi, politik, hukum, keamanan,
pendidikan, lingkungan dan kebudayaan. Itulah sebabnya Allah swt menyuruh berislam secara kaffah,
atau berislam dalam semua dimensi kehidupan kita.
Hai orang-orang yang berirman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya,
dan jangankah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya Syetan itu adalah
musuh yang nyata bagimu. (QS: 2: 208)
Ini pula yang dimaksud Allah swt bahwa Ia telah menyempurnakan agama ini dan karena itu
meridhoinya sebagai agama terbaik bagi umat manusia :
Hari ini telah Ku-sempurnakan bagimu agamamu, dan Ku-sempurnakan nikmat-Ku
terhadapmu, dan Kuridhai Islam sebagai agamamu. (QS: 5: 3)

Insaniyyah
Artinya bahwa ajaran Islam mendudukan manusia pada posisi kunci dalam struktur kehidupan ini.
Manusia adalah pelaku yang diberi tanggungjawab dan wewenang untuk mengimplementasikan

kehendak-kehendak Allah swt dimuka bumi (khalifah). Maka Allah swt memberi penghormatan tertinggi
kepada manusia dalam firman-Nya :
Dan sesunguhnya kami telah muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan
dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka
dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.
(QS: 17: 70)

Selanjutnya Allah swt menyusun ajaran-ajaran Islam sedemikian rupa sesuai dengan fitrah dasar
manusia :
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas ) fitrah
Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada
fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. ( QS:
30:30)
Islam datang untuk membebaskan umat manusia dari perbudakan sesama manusia. Di hadapan
Rustum menjelang Perang Qadisiyah, Rubi bin Amir menjelaskan misi itu ketika beliau
berkata: Kami datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada manusia yang
lain.
Hak asasi manusia - dalam semua bentuknya - merupakan bagian paling inheren dalam
keseluruhan ajaran-ajaran Islam. Hak-hak asasi itu merupakan seperangkat kondisi dan wilayah
kewenangan yang mutlak dibutuhkan manusia untuk menjalankan misinya dalam kehidupan ini. Sejak
kapan kamu memperbudak manusia, padahal ibu-ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan
bebas?, kata Umar Bin Khattab kepada Amru Bin Ash saat puteranya menampar wajah seorang
warga Qibthy (Kristen).
Tsabat dan Tathawwur
Tsabat artinya permanen, sedang Tathawwur artinya pertumbuhan. Ciri permanensi adalah
turunan dari ciri Rabbaniyyah. Maksudnya adalah bahwa Islam membawa ajaran yang berisi hakikathakikat besar yang bersifat tetap dan permanen dan tidak akan pernah berubah dalam semua ruang dan
waktu. Hakikat-hakikat itu melampaui batas-batas ruang dan waktu serta bersifat abadi.
Seperti hakikat abadi tentang wujud dan keesaan Allah, hakikat penyembahan kepada Allah,
hakikat alam sebagai ciptaan dan wadah fisik bagi kehidupan kita, hakikat manusia sebagai makhluk
yang paling terhormat karena misi khilafahnya, hakikat iman kepada Allah, malaikat, rasul, kitab suci dan

takdir baik dan buruk serta hari akhirat adalah syarat diterimanya semua amal manusia, hakikat ibadah
sebagai tujuan hidup manusia, hakikat aqidah sebagai ikatan komunitas Muslim, hakikat dunia sebagai
tempat ujian, hakikat Islam sebagai agama satu-satunya yang diterima Allah.
Semua hakikat itu bersifat abadi dan permanen dan tidak berubah karena faktor ruang dan waktu.
Hakikat-hakikat dasar dan nilai-nilai itu bukan saja tidak dapat berubah, tapi juga tidak mungkin
bertumbuh; sebagaimana realitas dan pola-pola kehidupan manusia terus berubah dan bertumbuh.
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Agama (Allah); (tetaplah atas ) fitrah
Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada
fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. (QS:
30:30).
Itu sama sekali tidak berarti bahwa Islam mengebiri dan membekukan gerakan pemikiran dan
kehidupan secara keseluruhan. Yang dilakukan Islam hanyalah memberi bingkai (frame of reference) di
dalam mana pemikiran dan kehidupan manusia bergerak dan bertumbuh. Dalam bingkai itulah kaum
Muslimin bergerak dan berkreasi, menghadapi tantangan perubahan hidup secara pasti dan elastis,
bermetamorfosis secara teratur dan terarah, bertumbuh secara dinamis dan terkendali.
Bingkai seperti ini mutlak dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman dan kepastian, keterarahan
dan keutuhan, konsistensi dan kesinambungan. Kalau ada rahasia di balik soliditas dunia Islam selama
lebih dari seribu tahun, itu karena adanya frame of reference tersebut. Itu kekuatan ideologi dan spiritual
yang senantiasa memproteksi Islam dari penyimpangan dan keusangan.
Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi
ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada
mereka kebanggaan tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

(QS: 23: 71)

Tawazun
Artinya keseimbangan. Ajaran-ajaran Islam seluruhnya seimbang dan memberi porsi kepada
seluruh aspek kehidupan manusia secara proporsional. Tidak ada yang berlebihan atau kekurangan,
tidak ada perhatian yang ekstrim terhadap satu aspek dengan mengorbankan aspek yang lain. Karena
semua aspek itu adalah satu kesatuan dan menjalankan fungsi yang sama dalam struktur kehidupan
manusia.
Ada keseimbangan antara bagian-bagian yang bersifat fisik (zahir) dan metafisik (gaib) dalam
keimanan. Ada keseimbangan antara kecondongan kepada materialisme dan spiritualisme dalam
kehidupan. Ada keseimbangan antara aspek ketegasan hukum dan persuasi moral dalam bernegara. Ada

keseimbangan antara Sunnah Kauniyah yang eksak dan pasti dengan kehendak Allah yang tetap bebas
dan tidak terbatas (seperti dalam kasus istri nabi Ibrahim yang melahirkan di usia yang sangat tua, atau
Maryam yang melahirkan tanpa proses biologis normal, atau pendinginan api bagi Ibrahim dan lainnya,
semua ini tanpa harus mengganggu kepastian gerak alam yang dapat diobservasi oleh manusia secara
empiris). Ada keseimbangan antara ibadah yang bersifat mahdhah (khusus) dengan ibadah dengan
wilayah yang luas.
Dan segala sesuatunya Kami ciptakan dengan kadarnya masing-masing.

(QS

54:49)
Engkau takkan penah menemukan pada ciptaan Allah Yang Maha Pengasih sesuatu
yang tidak seimbang.

(QS: 67: 3).

Ciri keseimbangan ini telah memproteksi Islam dari keterpecahan dan dikhotomi yang selalu ada
dalam ideologi lainnya. Ada spiritualisme yang ekstrim dalam gereja di abad pertengahan, tapi juga ada
materialisme yang ekstrim pada kaum sekuler. Ada porsi kelompok yang berlebihan dan sosialisme, tapi
juga ada porsi individu yang ekstrim dalam kapitalisme liberal. Ini menciptakan pertentanganpertentangan dalam struktur ideologi dan senantiasa mewariskan kegoncangan psikologis akibat
ketidakutuhan dalam diri pada pemeluknya.
Waqiiyyah
Artinya realisme. Islam diturunkan untuk berinteraksi dengan realitas-realitas obyektif yang nyatanyata ada sebagaimana ia adanya. Selain itu ajaran-ajarannya didesign sedemikian rupa yang
memungkinkannya diterapkan secara nyata dalam kehidupan manusia. Ia bukan nilai-nilai ideal yang
enak dibaca tapi tidak dapat diterapkan. Ia merupakan idealisme yang realistis, tapi juga realisme yang
idealis.
Tuhan adalah realitas obyektif yang benar-benar wujud dan wujud-Nya diketahui melalui ciptaanNya dan kehendak-Nya diketahui melalui gerakan alam. Alam dan manusia juga realitas obyektif.
Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia
mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup.
(Yang memiliki sifat-sifat) demikianlah ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling.
Dia menyingsingkan pagi dan manjadikan malam untuk beristirahat, dan (menjadikan)
matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah Yang Maha Perkasa lagi
Maha Mengetahui. (QS: 6: 95-96)

Tapi konsep Islam juga didesign sesuai dengan realitas obyektif manusia, kondisi ruang dan
waktu yang melingkupinya, hambatan internal dan eksternalnya, potensi ril yang dimiliki manusia untuk
menjalani hidup. Islam memandang manusia dengan segala kekuatan dan kelemahannya; dengan ruh,
akal dan fisiknya; dengan harapan-harapan dan ketakutannya; dengan mimpi dan keterbatasannya. Lalu
berdasarkan itu semua Islam menyusun konsep hidup ideal yang dapat diimplementasikan dalam
kehidupan nyata manusia dengan segenap potensi yang dimilikinya. Islam bukan idealisme yang tidak
mempunyai akar dalam kenyataan.
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..(QS:
2: 286.)
Ijabiyyah
Artinya sikap positif dalam menjalani kehidupan sebagai lawan dari pesimisme dan fatalisme.
Keimanan bukanlah sesuatu yang beku dan kering yang tidak sanggup menggerakkan manusia.
Keimanan adalah sumber tenaga jiwa yang mendorong manusia untuk merealisasikan kebaikan dan
kehendak Allah dalam kehidupan ril. Islam memandang bahwa keimanan yang tidak dapat mendorong
manusia untuk bekerja mengeksplorasi potensi alam dan potensi dirinya untuk menciptakan kehidupan
yang lebih baik, adalah keimanan yang negatif dan fatal.
Itulah sebabnya Islam memberi penghargaan besar kepada kerja sebagai bukti sikap positif dan
dinamika dalam mengelola kehidupannya. Allah swt berfirman:
Katakanlah: Bekerjalah kamu! Nanti Allah akan menyaksikan pekerjaanmu bersama
Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman. (QS: 9:105 )