Anda di halaman 1dari 13

CTU 101 PRINSIP-PRINSIP ASAS ISLAM

TAJUK

: KEPENTINGAN SOLAT DALAM ISLAM

DISEDIAKAN OLEH: Nama 1.IBROHIM BIN ABDULLAH 2.MUHAMMAD ADIB BIN HAMDI No. Kad Pelajar 930115-07-5987 930305-10-5825

KOD PROGRAM : CTU101 SESI SEKSYEN :2011 :13

Kandungan

1. Pendahuluan 2. Pengertian solat 3. Dasar-dasar Asasi Dalam Cara Hidup Islam 4. Tujuan Hidup Dalam Islam 5. Kesepaduan Ciri Utama Cara Hidup Islam 6. Kesimpulan

1.

Pendahuluan

Adapun berbagai-bagai agama yang ada di muka bumi ini memperoleh namanya masing-masing, adakalanya dari nama orang yang mengasaskannya, atau kepada umat teretentu yang menubuhkan dan mengembangkan agama tersebut. Agama Nasrani atau masihi misalnya mengambil namanya dari Al-Masih. Agama Buddha diambil daripada nama pembawanya, Gautama Buddha. Agama Zarathustra pula berasal dari nama pembawa panji-panjinya yang bernama Zarathustra. Demikian juga agama Yahudi yang terbit dari kabilah Yahuda, maka agama itupun dinamakan Yahudi.

Berlainan dengan Islam, ia tidak disandarkan kepada nama seseorang tertentu dan tidak kepada umat yang tertentu. Nama Islam itu menunjukkan sifat-sifat khusus yang terkandung di dalam makna perkataan Islam itu sendiri. Daripada nama tersebut jelas bahawa ia tidak menunjukkan pembawa atau pengasasnya di kalangan manusia. Ia bukan khas bagi umat tertentu, tetapi ia adalah untuk seluruh bangsa. Ia mempunyai matlamat untuk menghiasi seluruh penduduk bumi dengan sifat Islam. Siapa sahaja yang bersifat dengan sifat ini, baik manusia di zaman lampau atau manusia di masa ini, ia adalah muslim. Demikian juga orang yang berpegang dengannya di masa yang akan datang adalah seorang muslim.

2. Pengertian Islam
Perkataan Islam dari sudut bahasa berasal daripada perkataan bahasa Arab salima bermaksud selamat dan sentosa atau kedamaian. Ia juga bermaksud menyerah diri, tunduk, patuh dan taat. Pengertian Islam dijelaskan oleh Allah di dalam firmanNya:

Dan siapakah yang lebih baik dinnya dari orang yang menyerahkan wajahnya (dirinya) kepada Allah, sedangkan dia berbuat ihsan dan mengikuti din Ibrahim dengan hanya cenderung kepada Allah (an-Nisa: 125) Berpandukan kepada ayat ini maka Islam dapat diberi pengertian sebagai: Penyerahan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan hati. Bahkan inilah intipati dari keseluruhan makna Islam.

Islam dengan pengertian induk ini tidak hanya dikhususkan kepada manusia tetapi juga merangkumi segala kejadian di alam semesta seperti yang dijelaskan oleh al-Quran;

Apakah selain dari din Allah yang mereka masih mencari-cari sedangkan segala yang di langit dan di bumi telah Islam (menyerah diri) kepadaNya dengan kerelaan hati dan terpaksa. Dan kepadaNya mereka dikembalikan (Ali-Imran: 83)

Berdasarkan ayat di atas maka dapatlah disimpulkan bahawa pengertian Islam itu tersimpul pula dalam penyerahan diri kepada Allah. Penyerahan yang setepat-tepatnyua di antara hubungan manusia dengan Penciptanya ialah sujud kepada Allah dengan penuh kepatuhan dan ketundukan. Oleh itu jelas sekali di antara ketiga-tiganya; al-Din. Islam dan sujud mempunyai kaitan dan jalinan makna yang erat dan tabii.

Penyerahan diri ini tidak hanya terbatas kepada gerak laku anggota zahir sahaja tetapi juga merangkumi amalan batin. Ini bererti penyerahan ini merangkumi jasmani dan rohani, aqal dan perasaan atau jiwa dan hati kepada Allah. Penyerahan ini tidak terbatas kepada sudut-sudut tertentu sahaja tetapi merangkumi segala ruang lingkup kehidupan manusia.

3. Dasar-dasar Asasi Dalam Cara Hidup Islam

Bagi menjelaskan kedudukan, peranan dan tujuan hidup manusia di dunia ini, Islam telah menggariskan beberapa dasar yang dapat difahami seperti berikut:

1. Allah adalah Pencipta, Penguasa dan Pemilik alam semesta. Allah telah mencipta manusia dan menyediakannya tempat tinggal sementara di muka bumi. Allah telah mengurniakan manusia akal untuk berfikir serta telah memberi kepadanya kemampuan untuk membezakan di antara yang hak dengan yang batil. 2. Manusia telah ditugaskan untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Oleh itu ia dituntut untuk beriman dan patuh kepada segala perintah dan peraturan-peraturan yang ditetapkan olehNya. Dengan akal, daya ikhtiar dan kemampuan memilih manusia bebas

sama ada untuk beriman atau kufur kepada Allah. Tetapi manusia diingatkan bahawa tempat mereka di bumi tidak kekal.
3. untuk membolehkan manusia melaksanakan tugasnya, maka Allah mengutuskan kepada

manusia para rasul dan nabi-nabi berserta syariat dan kitab-kitab sebagai panduan dan bimbingan hidup mereka. Rasulullah s.a.w adalah rasul yang terakhir, membawa syariat dan kitab terakhir bagi panduan seluruh manusia hingga ke akhir zaman. 4. Manusia diperintahkan beriman kepada Rasulullah s.a.w. Ia dituntut untuk menyebarkan risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Manusia yang beriman ditugaskan untuk menyeru manusia yang terseleweng untuk kembali kepada jalan yang benar. Manusia juga dituntut agar membina diri dan membangunkan seluruh masyarakatnya menurut ajaran yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w
5. Apabila tiba masanya setiap manusia akan mati. Selepas itu apabila telah tiba masanya

seluruh alam ini pula dibinasakan oleh Allah. Sebaik sahaja manusia dibangkitkan semula, semua manusia akan dikumpulkan untuk dihisab. Pada hari itu tahulah manusia tempat kediaman mereka yang sebenar di akhirat.

Kerelaan sepenuh hati seseorang muslim untuk mengikuti dasar-dasar asasi cara hidup yang ditetapkan oleh Islam ini dirumuskan oleh al-Quran. Firman Allah s.w.t:

Sesungguhnya Allah telah membeli diri orang-orang mukmin, jiwa-jiwa dan harta benda mereka dengan menyediakan bagi mereka jannah. Mereka berperang di jalan Allah, mereka membunuh (musuh-musuh Allah0 dan mereka dibunuh (oleh musuh-musuh Allah). (Itu telah menjadi)m janji yang benar dari Allah di dalam taurat, Injil dan al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjiNya (selain) daripada Allah?. Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar. (al-Taubah: 111)

Dari sini jelaslah bahawa Islam memulakan dasar-dasar cara hidupnya dengan meletakkan garis-garis panduan yang tersusun rapi dan menetapkan hubungan yang jelas di antara manusia dan Penciptanya. Dari dasar ini seluruh kehidupan peribadi dan bermasyarakat merupakan pelaksanaan dalam membina dan memperkukuhkan hubungan di antara manusia dan Allah.

4. Tujuan Hidup Dalam Islam

Tujuan hidup ini telah digariskan oleh Allah di dalam al-Quran. Firman Allah s.w.t:

Dan Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu (Adh-Dhariyat: 56)

Dari ayat ini ditegaskan bahawa tujuan hidup ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Beribadah kepada Allah bererti memusatkan penyembahan kepada Allah semata-mata. Ini bererti seluruh aspek kehidupan di dunia ini, lahir dan batin, jasmani dan rohani, baik dalam kehidupan individu ataupun dalam kehidupan bermasyarakat hendaklah diatur menurut peraturan dan undang-undang yang ditetapkan Allah.

Dalam ertikata lain setiap bidang kehidupan seorang hamba Allah itu, baik berupa ibadah terhadap Allah atau yang berupa muamalah sesama manusia, semuanya itu mestilah dilakukan dalam rangka untuk mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Segala tindakan yang dilakukan di dunia ini adalah dengan niat untuk mencari keredaan Allah semata-mata. Firman Allah s.w.t:

Kerana hendak mencari keredaan Tuhannya Yang Maha Tinggi dan Tuhannya yang reda kepadanya (al-Lail: 20-21)

Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah ini bertujuan untuk membangunkan satu kehidupan yang berdasarkan kepada maaruf dan bersih daripada kemungkaran. Ini bermakna susunan hidup Islam akan dipenuhi dengan kebajikan, bertepatan dengan fitrah manusia dan diredhai Allah dan bersih dari segala maksiat yang dikutuk oleh watak manusia.

Pada dasarnya peraturan-peraturan ini menganjurkan supaya makruf dapat berkembang sementara kemungkaran mesti ditekan dan dihalang daripada mempengaruhi individu dan

masyarakat. Seseorang muslim yang berpegang teguh kepada tujuan hidup Islam akan membentuk kehidupannya menurut tuntutan-tuntutan berikut:

a. Menjadi seorang muslim yang salih

Ia akan membentuk hidupnya di atas landasan aqidah yang sahih. Sentiasa menjaga kesejahteraan imannya dengan berpegang teguh dengan segala perintah Allah serta bersungguh-sungguh menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak lalai terhadap yang wajib dan tidak memandang ringan terhadap yang haram. Berterusan berusaha memperbaiki diri dan sudut iman, amal, akhlak dan ilmu demi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dia sentiasa ingat kepada firman Allah s.w.t:

Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya (al-Muddaththir: 38)

b. Menjadi ahli keluarga muslim yang sempurna

Ia juga mesti membentuk dirinya sebagai ahli keluarga menurut apa yang ditetapkan oleh Islam. Sebagai anak ia mestilah melaksanakan tanggungjawabnya terhadap kedua ibubapanya, menunaikan hak ahli-ahli keluarga dan kaum kerabatnya yang lain sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam. Hendaklah ia sentiasa menjaga adab-adab terhadap ahli-ahli di dalam keluarganya.

Sekiranya telah tiba masanya untuk ia mendirikan rumahtangganya sendiri, maka mestilah ia memilih teman hidup yang baik seperti yang telah disyariatkan oleh Islam. Hendaklah ia membina rumahtangga di atas dasar Islam. Sekiranya ia seorang lelaki maka mestilah dipenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang suami. Jika ia seorang wanita maka mestilah dipenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang isteri yang salihah.

Sekiranya ia telah mendapat anak maka hendaklah ia memastikan bahawa anak tersebut dibesarkan dengan pendidikan Islam yang sempurna. Pada masa ini hendaklah keduanya melaksanakan tugas sebagai ibubapa yang penuh bertanggungjawab terhadap pembentukan iman dan akhlak anak tersebut sebagaimana yang ditetapkan oleh Islam.

c. Menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab

Ia juga hendaklah menjadi seorang anggota masyarakat yang bertanggungjawab terhadap masyarakatnya. Ia memastikan bahawa masyarakatnya mengamalkan Islam sebagai landasan kehidupan. Hendaklah ia menjadi di antara unsur yang memperkukuhkan segala bidang perlaksanaan sistem Islam sama ada dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, perundangan, ketenteraan dan seterusnya di dalam masyarakatnya. Hendaklah ia sentiasa berusaha untuk menyuruh kepada kebaikan dan berusaha untuk menegah perbuatanperbuatan yang mungkar. Dengan ini ia akan menjadi anggota masyarakat yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Islam dalam ertikata yang sepenuhnya diamalkan di dalam masyarakatnya.

10

5. Kesepaduan Adalah Ciri Utama Cara Hidup Islam

Ciri utama dari Islam ialah ia tidak membenarkan sesuatu pertentangan dan pemisahan di antara kehidupan rohani dan kehidupan duniawi. Islam tidak sekadar membataskan dirinya untuk membina ketinggian rohani dan akhlak semata-mata. Ruang lingkup peraturan yang dikemukakannya mencakupi segenap bidang hidup menusia. Ia bukan hanya bertujuan untuk melahirkan ketertiban hidup diri individu, malah ia bertujuan untuk membentuk tatacara hidup masyarakat manusia seluruhnya ke dalam pola-pola yang sihat dan bersih sehingga hakimiyyah Allah dibangunkan dalam bentuk kenyataan di atas muka bumi. Dengan demikian keamanan, kebahagiaan dan kemungkaran akan memenuhi segenap pelusuk muka bumi.

Di dalam cara hidup Islam, sistem-sistem politik, sosial, ekonomi, kerohanian dan akhlak terjalin rapi dan bersepadu, saling kukuh mengukuhkan di antara satu sama lain. Sistem-sistem ini tidak memisahkan satu bidang hidup dengan yang lain. Sistem-sistem tersebut sentiasa berada dalam keadaan yang seimbang dan amat bersesuaian dengan fitrah manusia.

6. Kesimpulan

Islam adalah al-din yang mencakupi seluruh bidang kehidupan. Ajaran-ajaran Islam adalah dalam bentuk kesepaduannya yang sempurna. Ia mesti diterima seluruhnya dan tidak boleh dipecah-pecahkan, diterima sebahagian dan ditolak sebahagian yang lainnya.

11

Segala cabang ajaran Islam dalam kesatuannya dapat diumpamakan sebagai tubuh manusia, di mana setiap anggota tubuh itu hanya dapat berperanan selagi ia masih menjadi sebahagian dari tubuh itu. Tetapi jika ia sudah dipisahkan, umpama kaki yang sudah dipotong, maka tentulah ia tidak mungkin lagi berperanan sebagai kaki.

Demikian juga halnya dengan aspek-aspek tertentu dari ajaran Islam seperti aspek ekonomi atau perundangannya, tidak mungkin dapat dilaksanakan sekiranya ia tidak diasaskan kepada dasar aqidah Islam dan ruang lingkup tuntutan akhlaknya.

12

Rujukan

Al-Quran dan Terjemahannya, Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman Abu Urwah, 1990. Konsep-konsep Umum Islam, Kuala Lumpur: Pustaka Salam. Abu Urwah, 1988. Risalah Usrah, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Abdul Karim Zaydan, 1987. Dasar-dasar Ilmu Dakwah, Jakarta: Penerbit Media Dakwah Haron Din, Dr, 1987. Manusia dan Islam, Kuala Lumpur: PDRM Mohd Kamal Shah Rani , 2008. Prinsip Asas Islam, Kuala Lumpur: Koperasi YPM KL, hlm. 8. http://www.scribd.com/doc/4093922/PENGERTIAN-ISLAM-IMAN-DAN-IHSAN-KONSEPiSLAM-SEBAGAI-CARA-HIDUP http://ptdbnet.ukm.my/bpr2/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=97

13