Anda di halaman 1dari 2

Pembahagian Markah

Setiap kumpulan akan dihakimi mengikut aspek-aspek berikut:

1) Suara (30 markah)


- Intonasi dan tekanan sebutan
- Lontaran suara yang jelas dan difahami
- Keharmonian dan kesepaduan suara
- Tempo yang bersesuaian
- Ciri-ciri kesalahan dalam bidang suara adalah seperti berikut:

Bil. Ciri-ciri kesalahan Kadar pemotongan markah


1 Menyalahi tekanan suara Setiap satu jenis kesalahan dipotong 1 markah
2 Menyalahi intonasi Setiap satu jenis kesalahan dipotong 1 markah
3 Tempo yang laju / perlahan Dipotong 2 markah
4 Tidak seragam / harmoni Setiap satu jenis kesalahan dipotong 1 markah
5 Menjerit Dipotong 2 markah
6 Suara tersekat/ serak / sumbang Setiap satu jenis kesalahan dipotong 1 markah

2) Persembahan (25 markah)


- Disiplin peserta
- Persembahan yang meyakinkan
- Kelancaran
- Isyarat atau pergerakan yang sesuai
- Mimik muka
- Pergerakan konduktor yang sesuai
- Ketepatan masa
- Kesopanan (pakaian dan pergerakan)
- Ciri-ciri kesalahan dalam bidang suara adalah seperti berikut:

Bil. Ciri-ciri kesalahan Kadar pemotongan markah


1 Tidak berdisiplin Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
2 Lupa / tersekat / teragak-agak Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
3 Membaca skrip Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
4 Pergerakan tidak seragam Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
5 Mimik muka yang tidak sesuai Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
6 Pakaian yang tidak menepati syarat Dipotong 1 markah
pertandingan
7 Pergerakan yang tidak menepati Setiap satu jenis kesalahan dipotong 1 markah
syarat pertandingan
8 Konduktor bersuara Dipotong 1 markah
9 Pergerakan konduktor kurang sopan Dipotong 1 markah
10 Lebih masa / kurang 1 minit Dipotong 1 markah
11 Lebih masa / kurang 2 minit Dipotong 2 markah
12 Lebih masa / kurang 3 minit dan Dipotong 3 markah
seterusnya
3) Isi (25 markah)
- Isi bersesuaian dengan isu-isu yang diketengahkan
- Idea yang tersusun
- Pengolahan isi yang baik

4) Bahasa (20 markah)


- Bahasa yang jelas dan mudah difahami
- Dialek ammiyyah tidak dibenarkan
- Tatabahasa yang tepat
- Gaya bahasa yang menarik
- Ciri-ciri kesalahan dalam bidang suara adalah seperti berikut:

Bil. Ciri-ciri kesalahan Kadar pemotongan markah


1 Lahjah Melayu Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
2 Dialek ammiyyah Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
3 Lahjah bahasa Arab yang tidak tepat Setiap satu jenis kesalahan dipotong 1 markah
4 Makhraj tidak tepat Setiap satu jenis kesalahan dipotong 1 markah
5 Gaya bahasa (uslub) Melayu Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
6 Penggunaan istilah khas melebihi 10 Setiap satu kesalahan dipotong 1 markah
perkataan
7 Menyalahi tatabahasa Setiap satu jenis kesalahan dipotong 1 markah

Maksimum 3 markah akan dipotong bagi setiap kesalahan yang berulang.


Kumpulan yang mendapat markah tertinggi akan diisytiharkan sebagai johan
pertandingan, seterusnya tempat kedua dan ketiga. Sekiranya berlaku persamaan
markah, maka penentuan pemenang akan dirujuk kepada markah suara, seterusnya
markah persembahan dan jika masih berlaku persamaan, dirujuk kepada markah isi
dan seterusnya markah bahasa. Sekiranya masih berlaku persamaan markah,
Jemaah hakim akan bersidang untuk menentukan pemenang.
Keputusan jemaah hakin adalah muktamad.