SMJK KWANG HUA KLANG UJIAN BULANAN 1 2010 Sejarah Tingkatan 1 Nama: Tingkatan

:

Arahan: Tiap-tiap soalan berikut diikuti oleh empat jawapan pilihan, iaitu A,B,C, dan D. Hanya terdapat satu jawapan yang betul atau paling sesuai. Pilih jawapan tersebut.

Perkataan Arab

Syajaratun 1 Istilah sejarah dikatakan berasal daripada perkataan Arab. Apakah maksud perkataan tersebut? I Salasilah II Riwayat III Hikayat IV Keturunan A I, II, dan III C I, III, dan IV • • • B I, II, dan IV D II, III, dan IV Kertas Artifak Keterangan lisan

X

2

X dalam rajah di atas merujuk kepada C A Sumber primer Sumber ketiga B Sumber sekunder D Sumber arkeologi

1

3 Rajah di bawah menunjukkan makna perkataan Syajaratun. Pokok Syajaratun Salasilah Asal usul A B C D 4 Perkataan Arab tersebut dikaitkan dengan Nama tempat Tokoh sejarah Asal istilah sejarah Cabang ilmu sejarah Apakah pengertian sejarah? A Kajian terhadap artifak B Salasilah keturunan raja C Peristiwa lampau yang diragui kesahihannya D Penyelidikan tentang perkara yang telah berlaku Apakah kepentingan sumber sejarah? A Menjalankan kerja-kerja saintifik B Memberikan maklumat dan bukti yang sahih C Menyangkal teori penyelidikan yang lain D Memudahkan sejarawan membuat keputusan Apakah ciri sumber pertama? A Ditulis oleh sejarawan B Bersifat asli dan belum ditafsir C Dikenali sebagai sumber sekunder D Bahan yang dikaji melalui pembacaan Apakah kelebihan penggunaan pentarikhan radiokarbon dalam kaedah arkeologi A Mudah membuat tafsiran B Memperoleh bukti yang sah C Ketetapan usia bahan dapat ditentukan D Kelemahan fakta diatasi 5 6 7 2 .

X Tinggalan tumbuhan atau haiwan yang wujud pada zaman lampau 8 Rajah diatas berkaitan sumber sejarah. Apakah X ? A Fosil B Artifak C Arkeologi D Manuskrip • • • 9 Fosil Artifak Batu bersurat Senarai berikut merujuk kepada sumber sejarah. sumber-sumber tersebut tergolong dalam sumber A Lisan B Kedua C Pertama D Sekunder • • • Fakta telah diolah Bahan telah disebarkan X 10 Ciri-ciri berikut merujuk kepada sumber kedua. Apakah X ? A Bersifat asli B Belum dipamerkan C Bahan telah dicetak D Bercampur dengan unsur mitos 11 Apakah tujuan mempelajari sejarah? I Membentuk perasaan jati diri II Membentuk keperibadian bangsa III Memajukan bidang sejarah IV Melahirkan ramai sejarawan negara A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV 3 .

dan IV C I.Zaman Q Zaman perkembangan teknologi daripada batu kepada tembikar. dan IV D II. III. II. III. II Memburu binatang liar dan mengutip hasil hutan III Mengamalkan kepercayaan animisme IV Mencipta barang-barang kemas seperti kalung. C bercucuk tanam dan mencipta peralatan ynag lebih baik D mengutip siput geweng dan batu kawi 14 Apakah yang dilakukan oleh masyarakat Zaman Logam terhadap otang yang telah meninggal dunia? A Mayat akan dibakar. B Mayat akan dihanyutkan ke dalam sungai. Kegiatan utama penduduk di kawasan persisiran pantai ialah A membina empangan dan terusan. Zaman Q merupakan Zaman A Prasejarah B Logam C Mesolitik D Neolitik 13 Petempatan awal manusia bermula di gua di kawasan persisiran pantai dan pedalaman. I Hidup berpindah randah. C Mayat akan disimpan selama tujuh hari. dan IV A B C D 16 Zaman Prasejarah yang berikut tidak wujud di Malaysia Zaman Paleolitik Zaman Neolitik Zaman Mesolitik Zaman Logam 17 Tempoh masa dalam sesuatu zaman dalam kajian sejarah sangat dipengaruhi oleh A Cuaca dunia B Kegiatan ekonomi C Tahap kemajuan D Proses asimilasi dan pencantuman 4 . B menangkap ikan dan aktiviti membuat kapal. dan III B I. II. D Mayat akan dikebumikan dengan kepingan batu. mula bercucuk tanam dan memelihara binatang ternakan. 12 Masyarakat Zaman Q mempunyai ciri-ciri yang telah dihuraikan. anting-anting dan gelang I. 15 Pilih penyertaan yang benar tentang Zaman Paleolitik.

Negeri Perak Sabah Tapak Bukit Jawa Tingkayu 18 Maklumat diatas merujuk kepada lokasi Zaman Prasejarah. • • Anting-anting Gelang Masyarakat Neolitik di Malaysia mula menggunakan perhiasan di atas untuk tujuan A perdagangan B menghias diri C keagamaan D pengkebumian Masyarakat Neolitik memilih untuk tinggal berhampiran dengan sungai 22 Berdasarkan maklumat di atas. Zaman tersebut ialah zaman A Logam B Neolitik C Mesolitik D Paleolitik A B C D A B C D 19 Teknologi masyarakat Zaman Logam berasaskan Batu Kayu Gangsa dan besi Emas dan berlian 20 Apakah kegunaan temuramah dalam kaedah lisan? Memperoleh bukti sejarah Mendapatkan pandangan seseorang tokoh Kesahihan fakta dibuktikan Mempunyai pandangan yang pelbagai 21 Senarai di bawah merujuk kepada alat perhiasan diri masyarakat Neolitik. mengaqpakah masyarakat Neolitik memilih kawasan penempatan di atas? Untuk tujuan pelayaran Untuk menjalankan kegiatan pertanian Kegiatan berpindah randah Tempat simpanan barang-barang tembikar A B C D 5 .

.23 Senarai di bawah adalah senarai lokasi petempatan masyarakat awal. Sivakumar A/L Alagan Ketua Panitia Sejarah 6 . Puan Roshida bt Ibrahim Disemak oleh.. En...    Bukit Jawa Bukit Bunuh Bukit Tampan Bagaimanakah masyarakat awal yang mendiami kawasan tersebut menyara hidup mereka? I Bercucuk tanam II Menternak binatang III Memburu binatang IV Mengutip sumber makanan di hutan A I dan II C II dan III A B C D B I dan IV D III dan IV 24 Apakah kemahiran masyarakat Zaman Neolitik? Menghasilkan alat logam Mencipta barang-barang kemas Menghasilkan alat-alat gangsa Menjalankan pengebumian menggunakan kepingan batu 25 Apakah kegunaan beliung pada Zaman Neolitik I Menggali tanah II Mengetam kayu III Menangkap ikan IV Memotong daging A C I dan II II dan III B I dan IV D III dan IV Disediakan oleh. ………………………. ………………………...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful