Anda di halaman 1dari 11

BAHAGIAN A

(20 markah)
Jawab semua soalan

1 (a) Firman Allah SWT :

Surah al Fatihah : ayat 1-7


Ayat di atas menjelaskan kekuasaan dan kebesaran Allah SWT.
Tandakan ( X ) pada isi kandungan surah al Fatihah dan ( Y ) pada yang bukan isi kandungan yang
terdapat dalam ayat di atas.

i) Segala puji hanya kepada Allah SWT

ii) Hanya Allah SWT yang memerintah pada hari akhirat

iii) Melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar

iv) Meminta pertolongan hanya kepada Allah SWT

( 4 markah )
(b) Segala pujian hanyalah kepada Allah SWT.
Mengapakah hanya Allah SWT sahaja yang layak mendapat segala pujian
……………………………………………………………………………………….........................
.............................................................................................................................................................
( 2 markah )

1
Hanya Allah SWT tempat memohon pertolongan

(c) Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimanakah anda memohon pertolongan kepada Allah SWT.
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
( 4 markah )
2 (a)

Hadis di atas menerangkan kepentingan sifat ikhlas.


Padankan potongan hadis berikut dengan maksud yang betul.

i) Sesiapa yang berhijrah kerana tujuan


keduniaan yang ingin diperolehinya.

Sesiapa yang berhijrah kerana wanita


yang ingin dinikahinya.

ii)
Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan
Rasul-Nya

( 2 markah )

2
( b ) Jelaskan maksud ikhlas dari segi bahasa.
……………………………………………………………………………………………………………
( 2 markah )
( c ) Jelaskan dua ciri orang yang ikhlas.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
( 2 markah )

Keikhlasan tidak boleh bersatu dalam hati yang mempunyai kecintaan kepada pujian.

( d ) Berdasarkan pernyataan di atas, jelaskan punca segala amalan yang baik tidak diterima oleh Allah
s.w.t.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
( 4 markah )

3
BAHAGIAN B
( 70 markah )
Jawab semua soalan
3 ( a ) Isikan tempat kosong dengan memilih jawapan yang betul.

bersyukur kekuasaan patuh larangan perintah

i) Kejadian alam dan segala isinya membuktikan ..................................... Allah SWT.

ii) Kita hendaklah mematuhi segala................................. Allah SWT dengan bersungguh-


sungguh.

iii) Semua makhluk ciptaan Allah SWT tunduk dan .................................. pada peraturan Allah
SWT.

iv) Kita hendaklah menjadi orang yang ............................... atas segala nikmat kurniaan Allah
SWT.
( 4 markah )
( b) Tulis (X) pada pernyataan yang menerangkan rukun iman dan (Y) pada yang bukan rukun iman.

i) Beriman kepada kitab.

ii) Yakin alam ini terjadi dengan sendiri.

iii) Beriman kepada qada dan qadar.

iv) Beriman kepada hari kiamat.

( 4 markah )
( c ) Setiap umat Islam wajib beriman kepada Allah SWT.
i) Jelaskan maksud iman dari segi istilah.
..........................................................................................................................................................

4
..........................................................................................................................................................
( 2 markah )
ii) Jelaskan maksud beriman kepada Allah.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
( 2 markah )
(d) al-Khaliq dan al-Musawwir merupakan sebahagian daripada nama-nama Allah.
(i) Nyatakan maksud al-Khaliq.
....................................................................................................................................................….
....................................................................................................................................................….
( 2 markah )
(ii) Nyatakan maksud al-Musawwir.
....................................................................................................................................................….
....................................................................................................................................................….
( 2 markah )

iii) Nyatakan dalil akli yang menunjukkan Allah SWT bersifat al-Khaliq

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
( 2 markah )
iv) Nyatakan dalil akli yang menunjukkan Allah SWT bersifat al-Musawwir.

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
( 2 markah )

4 ( a ) Istinjak adalah suatu tuntutan ke atas umat Islam untuk melakukannya apabila selesai qada hajat.
i) Jelaskan maksud istinjak dari segi istilah.
............................................................................................................................................……………

5
( 2 markah )
ii) Nyatakan hukum istinjak.
..............................................................................................................................................................
( 2 markah )
iii) Nyatakan dua alat untuk beristinjak.
........................................................................................................................................................……
................................................................................................................................................................
( 2 markah )

( b ) Tandakan (  ) pada bahan kesat yang boleh digunakan untuk beristinjak dan (  ) pada yang tidak
boleh digunakan.
i) Tulang

ii) Kertas

iii) Serpihan kaca

iv) Daun kering

( 4 markah )
( c ) Wuduk merupakan perkara yang wajib dilakukan sebelum mendirikan solat.
i) Jelaskan maksud wuduk dari segi istilah.
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
( 2 markah )

( d ) Tuliskan salah satu hukum yang tepat pada pernyataan berkaitan dengan wuduk di bawah.

Rukun Sunat Makruh

i) Memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan semula.


ii) Membasuh muka
iii) Membasuh sebahagian kepala

6
iv) Membasuh melebihi tiga kali
( 4 markah )

Kesempurnaan wuduk merupakan asas kesempurnaan ibadat

( e ) Pada pendapat anda, apakah yang akan berlaku terhadap ibadat seseorang sekiranya berwuduk
dengan tidak sempurna.
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
( 4 markah )
5 ( a ) Lengkapkan jadual di bawah dengan jawapan yang betul.

Biodata Saidina Abu Bakar R.A

i) Keturunan ii) Tempat lahir iii) Gelaran


................................... ...................................... ....................................
................................... ...................................... ....................................

( 3 markah )
( b ) Tandakan ( / ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah berkaitan tokoh
Khalifah Abu Bakar R.A.
No Pernyataan ( / ) atau ( X )
i
Beliau berjaya memerangi golongan murtad dan nabi palsu
ii
Menubuhkan Baitul Mal
iii
Membenarkan semua kata-kata Rasulullah SAW

7
( 3 markah )

Sesetengah daripada nilai-nilai negatif yang diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah masih
diamalkan oleh sebilangan orang Islam walaupun ajaran Islam sudah tersebar selama 1437 tahun.

( c ) Pada pendapat anda, mengapakah perkara ini berlaku.


....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
( 4 markah )
6 ( a ) Tulis ( Y ) pada pernyataan yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu dan ( Z ) pada yang tidak
berkaitan.
i) Bertanya kepada guru apabila tidak faham

ii) Tidak menawarkan khidmat kepada guru

iii) Tidak menerima nasihat guru

iv) Menumpukan perhatian ketika guru mengajar

( 4 markah )
( b ) Ilmu merupakan sangat penting bagi setiap manusia.
i) Apakah hukum menuntut ilmu?
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
( 2 markah )
( c ) Nyatakan dua contoh bagi pernyataan berikut :
i) Ilmu fardu ain :

8
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
( 2 markah )

ii) Ilmu fardu kifayah :


............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
( 2 markah )

( d ) Jelaskan dua kepentingan beradab ketika menuntut ilmu.


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
( 4 markah )
( e ) Maruah melambangkan keelokan peribadi seseorang .
i) Nyatakan dua cara menjaga maruah diri dari segi berpakaian.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
( 2 markah )

( e ) Berdasarkan poster di atas, jelaskan kelebihan yang bakal diperoleh oleh para remaja sekiranya
mereka menyertai majlis tersebut.
………………………………………………………………………………………………........................
........................................................................................................................................................................

9
………………………………………………………………………………………………........................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
( 4 markah )
BAHAGIAN C
( 10 markah )
Jawab semua soalan

7 ( a ) Isi tempat kosong dengan pilihan jawapan yang disediakan supaya menjadi ayat yang lengkap
mengikut tertib di dalam al-Quran.
Anda dikehendaki menulis nombor jawapan sahaja.

5 3 1

6 4 2

Jawapan : i) ………… ii) ……….. iii) …………


( 3 markah )
( b) Susun semula potongan ayat al Quran di bawah mengikut tertibnya seperti di dalam al-Quran. Anda
dikehendaki menulis nombor potongan ayat sahaja.

10
2

Jawapan : i) ………… ii) ……….. iii) …………


( 3 markah )
( c ) Tulis petikan di bawah menggunakan tulisan jawi.

Allah berkuasa menjadikan alam ini dan mengatur perjalanannya. Demikian juga Allah mengatur
perjalanan hidup manusia mengikut ketentuan-Nya sama ada memuliakan atau menghinakan mereka.

………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
( 4 markah )
KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh : Disemak oleh : Disahkan oleh :


………………… …………………………… ………………………...
(ZAINIRAH BT AZIZ) (NOR FAIZAH BT MOHD ZAHARI) (JOHANA BT MAT SAID)
Guru Pendidikan Islam Ketua Panitia Pendidikan Islam Penolong Kanan

11