Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN.

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 4 Bestari
3. Bilangan Murid : 34 orang
4. Tarikh : 1 Oktober 2018
5. Hari : Isnin
6. Masa : 11.00 hingga 12.00 tengah hari
7. Tema : Meneroka Sains dan Teknologi
8. Tajuk : Pentingnya Tenaga Elektrik
9. Kemahiran Fokus : Kemahiran membaca – Bacaan Intensil

10. Standard Kandungan :


2.5 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan
dengan betul.

11. Standard Pembelajaran :


2.5.2 Membaca, memahami, dan menaakul maklumat yang tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan
betul.

12. Objektif Pengajaran :


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Membaca teks ‘Pentingnya Tenaga Elektrik’ dengan intonasi dan sebutan yang betul.
ii. Membaca sekurang-kurangnya tiga pengajaran yang disenaraikan dalam peta buih berdasarkan teks
‘Pentingnya Tenaga Elektrik’.

13. Sistem Bahasa :


i. Tatabahasa (sintaksis) : Ayat tunggal, ayat majmuk.
ii. Kosa kata : eksperimen, litar elektrik, mentol.
iii. Sebutan dan intonasi : betul dan jelas.

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) :


i. Ilmu : Pendidikan Moral, Sains, Teknologi.
ii. Nilai : Kerjasama, keselamatan, kebijaksanaan, bertanggungjawab, bersyukur.
iii. Elemen Keusahawanan :
EK 1: 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan: menyiapkan tugasan sehingga selesai.
EK 5: 5.5 Prinsip Ketelusan : menyatakan maklumat dengan jelas.

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik) :


i. Kemahiran Berfikir : Merumus, menjana idea, menghubung kait, menganalisis.
ii. Kecerdasan pelbagai : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal, logikal –matematikal..
iii. Pembelajaran Koperatif : Menyelesaikan tugasan secara berkumpulan.

16. Bahan Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Belajar :


Bil Jenis Bilangan
1 Litar Elektrik (Wayar, bateri dan mentol) 1
2 Buku teks 34
3 Kertas Mahjung 6
4 Marker 6
5 Lembaran kerja (pengayaan dan pemulihan) 34
6 Kad trafik 34

17. Pengetahuan sedia ada :


Murid biasa menggunakan kata kerja berimbuhan apitan semasa berkomunikasi dalam kehidupan seharian.
Langkah / Isi pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Masa Pembelajaran

Set Eksperimen Litar Elektrik. 1. Murid ditunjukkan cara BBM : Litar elektrik
induksi penyambungan ringkas
(5 minit) Soalan cadangan : untuk menghidupkan Teknik : Eksperimen
1. Apa yang akan berlaku kepada mentol dalam litar oleh sains, soal jawab.
mentol sekiranya bateri guru.
dikeluarkan daripada litar
2. Beberapa murid dipilih Nilai : keselamatan,
tersebut?
untuk mencuba eksperimen kerjasama.
2. Berikan contoh peralatan yang tersebut.
memerlukan elektrik.
3. Pada pendapat anda, 3. Murid dan guru bersoal
mengapakah elektrik penting jawab mengenai
kepada manusia? eksperimen dan
mengaitkannya dengan
Jangkaan jawapan: tajuk pelajaran.
1. Mentol tidak menyala
2. Televisyen / komputer /
seterika
3. Mempercepatkan kerja harian
manusia/ teknologi komunikasi/
memudahkan kerja manusia.
* dan lain-lain jawapan yang
relevan.

Langkah 1 Teks ‘Pentingnya Tenaga 1. Murid diarahkan untuk BBB: Buku teks
(15 minit) Elektrik’. membuka buku teks (halaman 181),
halaman 181.
Soalan cadangan : Nilai : kebijaksanaan,
1. Apakah maksud teks tersebut? 2. Murid diarahkan membaca bersyukur,
2. Kenapakah Hafiz merasakan petikan secara senyap bertanggungjawab.
selama dua minit.
tenaga elektrik sangat penting
EK 5 : 5.5
baginya? 3. Murid membaca perenggan
3. Nyatakan kepentingan elektrik mengikut kumpulan secara Penilaian objektif (i)
kepada manusia? mekanis.
4. Apakah nilai yang boleh kita
peroleh daripada teks? 4. Murid dan guru bersoal
jawab tentang teks.
Jangkaan jawapan:
1. Pengalaman Hafiz yang terputus
bekalan elektrik/ kepentingan
elektrik.
2. Banyak kerja harian manusia
terganggu
3. Membasuh kain/ membuat kerja
rumah/ menonton televisyen
4. Bersyukur / kebijaksanaan/
Bertanggungjawab
Langkah 2 Peta Buih Pengajaran 1. Murid dikelompokkan BBM: kertas mahjung,
(15 minit) Berdasarkan Teks. kepada enam kumpulan. marker.
Peta buih :
2. Setiap kumpulan diberikan Teknik :Perbincangan
kertas Mahjung dan pen
marker. . Nilai: Kerjasama,
bertanggungjawab.
3. Murid berbincang sesama
Pengajaran : ahli kumpulan dan E.K 1: 1.1
 Kita hendaklah sentiasa menyenaraikan empat
bersyukur dengan apa yang pengajaran berdasarkan Penilaian objektif (ii)
dimiliki. petikan tersebut.
 Kita perlulah bijak dalam
4. Murid menulis pengajaran
mencari penyelesaian bagi
dalam kertas mahjung yang
setiap masalah. diberikan.
 Kita haruslah bertanggungjawab
terhadap kerja yang diberikan.
 Kita mestilah membantu ibu
bapa dalam membuat kerja
seperti mencuci baju.

Langkah 3 Pembentangan Peta Buih. 1. Murid menampal hasil kerja BBM: Buku latihan.
(15 minit) di papan putih.
Teknik : kad trafik.
2. Setiap kumpulan membaca
peta buih yang telah dibina. Nilai :
Keberanian, kerjasama.
3. Murid lain menggunakan
kad trafik bagi menilai hasil
kerja kumpulan.

Pengayaan : Murid membina


ulasan berdasarkan peta buih
yang telah dibina di buku
latihan.
Pemulihan : Murid
menyenaraikan nilai yang
terdapat dalam teks
menggunakan peta buih di
buku latihan.

Penutup Rumusan Isi Pelajaran 1. Beberapa murid dipilih Teknik : Soal jawab.
(10 minit) untuk merumuskan hasil
Penutup kognitif (rumusan isi pelajaran dengan KP: Interpersonal,
pelajaran) bimbingan guru. verbal linguistik, logikal-
matematikal.
Penutup sosial (pujian dan 2. Guru memberikan pujian
tepukan) kepada murid atas KB : menghubung kait,
kerjasama yang diberikan
merumus.
sepanjang aktiviti.
Nilai : Kerjasama,
bertanggungjawab.