Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN (RPH)

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu


2. Tahun : 3 Cemerlang
3. Bilangan Murid : 34 orang
4. Tarikh : 17 Julai 2019
5. Hari : Rabu
6. Masa : 8:00 pagi hingga 9:30 pagi
7. Tema : Kelestarian Alam
8. Tajuk : Lindungi lautan kita
9. Kemahiran Fokus : Tatabahasa (Ayat Majmuk)

10. Standard Kandungan

5.3 Memahami dan membina ayat mengikut konteks.

11. Standard Pembelajaran

5.3.2 Memahami dan menggunakan ayat mengikut konteks

(ii) ayat majmuk

12. Objektif Pembelajaran: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

i. Membina lima ayat majmuk untuk melengkapkan cerita berdasarkan teks “Lindungi Lautan Kita” dengan
betul.
ii. Membina empat ayat majmuk dengan betul mengikut konteks.

13. Sistem Bahasa :

 Tatabahasa: Ayat Majmuk


 Kosa kata: tompokan, teruja, mencatat.
 Ejaan dan tanda baca: betul dan tepat.

14. Pengisian Kurikulum :


 Ilmu : Pendidikan Moral, Pendidikan Alam Sekitar.
 Nilai Murni : Kebersihan, kerjasama, kerajinan, peka, keberanian.
 Pendidikan Alam Sekitar: Bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran.
 Elemen Keusahawanan:
i. E.K 1: 1.1 Bertanggungjawab terhadap keputusan: menyiapkan tugasan sehingga selesai.
ii. E.K 2: 2.2 Memerhati persekitaran dengan sengaja dan bertujuan: menyenaraikan dan mengumpul
maklumat.
iii. E.K 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial: menjaga kebersihan bilik darjah.

15. Kepelbagaian Strategi & Teknik


 Teori Kecerdasan Pelbagai : Interpersonal, intrapersonal, verbal linguistik, kinestatik dan kontekstual.
 Kemahiran Berfikir : Penyoalan, menghubung kait, menganalisis, mengecam, menjana idea
dan merumus.
 Belajar Cara Belajar : Kemahiran Mendengar, mengumpul maklumat dan memproses maklumat.
 Pembelajaran Kontekstual : Menghubung kait nilai kelestarian alam dalam kehidupan seharian.
 Pembelajaran koperatif : Menyelesaikan tugasan secara berkumpulan.
16. Alat/ Bahan Bantu Belajar :

Bil. Perkara Jumlah

1. Paparan gambar 1
2. Tablet 6
3. Flash Card 6
4. Pen marker 6
5. Video penerangan 1
6. Buku tulis 34

17. Pengetahuan Sedia Ada :


Murid pernah menggunakan ayat tanya dengan kata tanya dalam pertuturan seharian.

LANGKAH/ AKTIVITI PENGAJARAN DAN


ISI PELAJARAN CATATAN
MASA PEMBELAJARAN
SET Paparan gambar 1. Murid ditayangkan paparan BBB: Gambar
INDUKSI “Keindahan Lautan”. gambar “Keindahan Lautan”. “Keindahan Lautan”.
(5 Minit) 2. Murid dan guru bersoal jawab
tentang gambar yang telah dipaparkan. Ilmu: Pendidikan Moral,
PAS.

KP: Interpersonal,
intrapersonal, verbal
linguistik, kinestatik
Jangkaan soalan:
KB: Penyoalan,
1. Gambar apakah yang
menghubung kait,
anda lihat tadi?
menjana idea.
2. Bagaimanakah cara kita
melindungi lautan?
BCB: Mengumpul dan
3. Pada pendapat anda,
memproses maklumat.
mengapakah lautan perlu
dijaga dan dilindungi?
Pembelajaran
Kontekstual:
Jangkaan jawapan:
Menghubung kait nilai
1. Pantai atau Lautan .
kelestarian alam dalam
2. Menjaga kebersihan
kehidupan seharian.
lautan dengan tidak
membuang sampah ke
Nilai : Kebersihan, peka
dalam lautan.
3. Lautan merupakan antara
E.K 2: 2.2
sumber makanan manusia.
E.K 5: 5.1
.

3. Guru merumuskan jawapan murid dan


 Tajuk Pelajaran:
mengaitkan jawapan murid dengan tajuk
“Lindungi Lautan
pelajaran.
Kita”
LANGKAH 1 Penerangan ayat majmuk. Aktiviti 1 BBB: tablet
(20 minit) 1. Murid diberi penerangan mengenai
ayat majmuk dengan menggunakan Ilmu: Pendidikan Moral,
tablet. Pen Alam Sekitar

2. Murid melihat dan mendengar dengan TMK : Penggunaan


teliti video penerangan tersebut. Powtoon

KP: Interpersonal,
3. Murid dan guru bincang bersama intrapersonal, verbal
mengenai video penerangan yang linguistik, kontekstual
 Berbincang dilihat.
KB: Mengecam,
hubung kait, menjana
idea,

BCB: Kemahiran
mendengar, mengumpul
dan memproses
maklumat.

Nilai: kerjasama,
kerajinan, peka.

E.K 2: 2.2
LANGKAH 2 Bacaan petikan teks Akitiviti 1 BBB: Buku teks
(25 minit) “Sayangi Sungai Kita”.
 Buku teks (Jilid 2), 1. Murid mengeluarkan buku teks Ilmu: Pen Moral, PAS
hlm 31 (Rujuk lamp halaman 31.
1) 2. Secara beramai-ramai, murid membaca KP: Interpersonal,
petikan teks tersebut secara mekanis. intrapersonal, verbal
linguistik, kinestatik
 Baca mekanis 3. Setiap murid membaca petikan teks
“Lindungi Lautan Kita” secara senyap.
KB: Mengecam,
4. Murid dan guru berbincang dan bersoal menganalisis, menjana
jawab mengenai petikan teks yang telah idea.
 Baca mentalis
dibaca. Nilai : kerjasama, peka,
kerajinan, keberanian.
Aktiviti 2
 Perbincangan
1. Murid diminta membina ayat majmuk E.K 1: 1.1
untuk melengkapkan cerita pada petikan E.K 2: 2.2
teks “Lindungi Lautan Kita”
 Bina ayat 2. Murid dipilih secara rawak untuk
menulis di hadapan papan putih ayat
majmuk yang betul.
 Semak bersama 3. Murid dan guru semak bersama ayat Penilaian objektif (i)
yang telah dibina.
LANGKAH 3  6 kumpulan Aktiviti 1 BBB: flash card, pen
(30 minit) 1. Kreatif 1. Murid dibahagikan kepada enam marker, buku tulis.
2. Genius kumpulan.
3. Dinamik Ilmu: Pen Moral, PAS
4. Efektif 2. Setiap kumpulan diberikan flash card
5. Progresif dan pen marker. PAK-21:
6. Imaginatif Berkomunikasi secara
3. Setiap kumpulan perlu menghasilkan lisan dan tulisan dengan
 Hasilkan ayat sekurang-kurangnya empat ayat berkesan.
majmuk majmuk dengan betul.
KP: Interpersonal,
 Pembentangan 4. Seorang wakil kumpulan pergi ke intrapersonal, verbal
hadapan untuk bentangkan hasil linguistik, kinestatik,
kerja. kontekstual.
 Semak bersama
5. Murid dan guru semak bersama ayat KB: Hubung kait,
yang telah dibina. mengecam, menjana
 Penilaian idea.
Aktiviti 2 : Pentaksiran
1. Murid-murid diminta membina ayat Nilai : Kerjasama,
majmuk dengan betul di dalam buku tulis. kerajinan, keberanian

E.K 1: 1.1
E.K 2: 2.2

Penilaian objektif (ii)


PENUTUP Kognitif Ilmu: Pen Moral, PAS.
(6 minit)  Rumusan isi 1. Beberapa orang murid merumuskan
pelajaran isi pelajaran dengan bimbingan guru. KP: Interpersonal,
verbal linguistik.
2. Murid dapat memahami dan membina
ayat majmuk mengikut konteks. KB: Merumus,
menghubung kait.
Sosial 3. Guru memberi pujian kepada murid
• Pujian atas atas kerjasama yang diberikan ketika Nilai : Kerjasama, peka
kerjasama yang melaksanakan aktiviti.
diberikan kepada
guru dan rakan.
LAMPIRAN…