Anda di halaman 1dari 5

PENILAIAN PRESTASI 2

(PERFORMANCE ASSESSMENT)

KOD UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY C07
UNIT CODE
TAJUK UNIT
KOMPETENSI/COMPETENCY EVENT ARRANGEMENT ASSISTANCE
UNIT TITLE

NO. KOD / CODE NUM. FB-024-3:2012-C07/PA(2/3)

NAMA CALON/CANDIDATE’S
NAME
NO KAD PENGENALAN/NRIC
NUMBER
MASA/TIME 3 JAM
TARIKH/DATE

MARKAH/SCORE : % TERAMPIL/BELUM TERAMPIL


NYATAKAN MARKAH COMPETENT/ NOT COMPETENT

Arahan kepada calon/Instruction To Candidate:


Tuliskan Nama dan nombor Kad Pengenalan anda pada ruangan yang disediakan.
1. Calon tidak dibenarkan membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.
2. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP) sekiranya
terdapat kekeliruan.
3. Sebarang kerosakan peralatan/bahan perlu dimaklumkan kepada Pegawai
Penilai (PP).
4. Calon dilarang membawa keluar kertas soalan.
5. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh yang
ditetapkan.
KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI 6 MUKASURAT BERCETAK.
Muka / Page : 2
NO. KOD / CODE NUM. FB-024-3:2012-C07/PA(1/1)
Drpd/of : 6
SULIT

A. TAJUK/TITLE:
KAWALAN DAN KESELAMATAN

B. TUGASAN/ASSIGNMENT
1. Syarikat anda seringkali mengadakan satu aktitivi tahunan dimana memberi
peluang kepada semua pekerja dan mengeratkan lagi silaturahim antara satu
sama lain.

2. Oleh yang demikian,selaku AJK Publisiti acara yang telah dilantik,anda diminta
menyiapkan satu poster sebagai sumber informasi kepada semua staf di
syarikat tersebut.

3. Perkara-perkara berikut perlu ada bagi melengkapkan poster tersebut:-


i. Tajuk program/acara
ii. Tarikh dan masa
iii. Tempat
iv. Hadiah yang ditawarkan
v. Syarat program/acara

4. Acara tahunan adalah berpandukan kertas kerja Penilaian Prestasi 1.

5. Penyediaan poster perlu dilakukan dalam kumpulan yang terdiri dalam 3


sehingga 4 orang.

SULIT
Muka / Page : 3
NO. KOD / CODE NUM. FB-024-3:2012-C07/PA(1/1)
Drpd/of : 6
SULIT

C. PERALATAN,PERKAKASAN DAN BAHAN/TOOLS, EQUIPMENTS AND


MATERIALS
KUANTITI
BIL BAHAN
(Bahan: Calon)
1. Kertas A4 - Putih 10:1
2. Kertas kerja ( Penilaian Prestasi 1) 1:1

D. MASA/TIME: 8 JAM/8HOURS

E. KRITERIA PENILAIAN/ASSESSMENT CRITERIA

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria tersebut.

1. Hasil kerja dan tempoh masa yang diperlukan.


2. Proses dan prosedur kerja yang betul.
3. Keprihatinan anda terhadap keselamatan diri, peralatan dan hasil kerja.
4. Sikap dan kebersihan sewaktu bekerja.
5. Ketepatan jawapan lisan yang ditanyakan oleh PP semasa anda menjalankan tugasan
tersebut.

SULIT
Muka / Page : 4
NO. KOD / CODE NUM. FB-024-3:2012-C07/PA(1/1)
Drpd/of : 6
SULIT

Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi:

WAJARAN
BIL ASPEK DINILAI SKALA MARKAH PERATUS
(1-3)
Persediaan - 5%
1.1 Persediaan bahan dan alatan
1 1.2 Mengumpul maklumat penyediaan poster
JUMLAH
Prosedur Kerja - 60%
2.1 Menyediakan poster
2.2 Menyediakan tarikh dan masa
2 2.3 Meyediakan tempat program
2.4 Memasukkan gambar yang berkaitan
2.5 Memasukkan clipart
JUMLAH
Hasil Kerja - 30%
3.1 Tarikh
3.2 Masa
3.3 Tempat
3.4 Gambar bersesuaian
3
3.5 Clipart bersesuaian
3.6 Kesesuaian grafik dan gabungan warna
3.7 Kreativiti dan Inovasi
3.8 Keaslian projek
JUMLAH
Nilai Keselamatan - 6%
4.1 Amalan kebersihan
4 4.2 Amalan keselamatan
4.3 Ketelitian
JUMLAH
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN (%)
(1+2+3+4)

SULIT
Muka / Page : 5
NO. KOD / CODE NUM. FB-024-3:2012-C07/PA(1/1)
Drpd/of : 6
SULIT

Tandatangan Tandatangan
Pentaksir Pelajar

Nama
Nama Pelajar
Pentaksir

Tarikh Tarikh

SULIT