Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 5

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu SK


2. Tahun : 5 Bestari
3. Bilangan Murid : 30 Orang
4. Tarikh : 3 September 2019
5. Hari : Khamis
6. Masa : 8:10 pagi hingga 9:10 pagi
7. Tema : 9- Lestarikan Bumi Kita
8. Tajuk : Sambutan “Masa Bumi”

9. Kemahiran Fokus: Kemahiran Lisan

10. Standard Kandungan


1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul.

11. Standard Pembelajaran


1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang
betul menggunakan ayat yang mengandungi laras bahasa yang sesuai.

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. bercerita mengenai usaha menjimatkan tenaga ketika berada di rumah dengan nada, sebutan
dan intonasi yang jelas.
ii. menerangkan kesan dan langkah mengatasi isu yang terdapat pada bahan rangsangan yang
diberikan (pembaziran elektrik, pembaziran air) melalui aktiviti main peranan.

13. Sistem Bahasa


 Tatabahasa: Morfologi – Kata nama, kata adjektif, kata majmuk
: Sintaksis - Penggunaan kata majmuk dalam ayat
: Laras Bahasa- Sains, Intelektual
 Kosa kata
 Sebutan dan intonasi

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)


 Ilmu: Pendidikan Alam Sekitar, Geografi, Sains
 Nilai Murni: Kasih sayang, Kebersihan Fizikal dan Mental, Kesyukuran, Semangat
Kemasyarakatan, Rasional, Tanggungjawab.
 Pendidikan Alam Sekitar: Bertanggungjawab terhadap kesejahteraan diri dan persekitaran
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK
 Kreativiti: Pergerakan kreatif dan aktiviti lisan
15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)
 KB: Mengecam, menilai, menjanakan idea, mensistesis, menghubungkaitkan.
 KP: Interpersonal, Kontekstual, Naturalis, Konstruktivisme.
 BCB: Bacaan Imbasan, mengumpul maklumat dan memproses maklumat berdasarkan
bahan rangsangan (Video dan Bahan Grafik).

16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah


1 Komputer riba 1
2 Projektor LCD 1
3 Pembesar Suara 1
4 Video: Sambutan “Earth Hour” Malaysia 1
5 Bahan rangsangan: Bahan Grafik penjimatan tenaga 5

17. Pengetahuan Sedia Ada


i. Murid mengetahui cara-cara menjimatkan elektrik dan air.
ii. Murid mampu menceritakan sesuatu perkara semula secara terperinci dan tepat mengikut
pengalaman yang mereka lalui.
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
Set Induksi  Kain Hitam  Murid diarahkan untuk EMK
(5 minit) mengambil dan memakai Ilmu:
Pendidikan Alam Sekitar,
 Murid menutup mata kain hitam yang
Geografi, Sains
dengan disediakan sebagai
Nilai Murni:
menggunakan kain penutup mata.
Kasih sayang,
hitam untuk Kebersihan Fizikal dan
menyedari  Selesai menutup mata, Mental, Kesyukuran,
kepentingan tenaga murid diarahkan untuk Semangat
dalam kehidupan melakukan beberapa Kemasyarakatan,
seharian. tugasan, iaitu: Rasional,
-Memegang pensel Tanggungjawab.
 Pendedahan awal -Menulis nama sendiri di
kepada tajuk “Masa atas kertas Alam Sekitar:
Bumi”. -Berdiri Menjimatkan sumber
-Rapatkan kerusi ke meja. tenaga
-Berjalan 3 langkah ke kiri
-Berjalan 3 langkah ke BBM
kanan Kain hitam (menutup
-Lompat setempat mata)
-Patah balik ke tempat
asal. KB
Menghubung kait,
menjana idea
 Murid disoal sama ada
mereka mampu atau BCB
tidak menyelesaikan Memproses
tugasan di atas dengan maklumat
mudah.

 Murid didedahkan
dengan kepentingan
sumber tenaga dalam
melakukan kerja-kerja
harian.

 Murid didorong untuk


mengaitkannya dengan
pengajaran hari ini.
Langkah 1  Pendedahan awal  Murid menonton video EMK
(10 minit) kepada tajuk ‘Masa “Sambutan Masa Bumi”. Ilmu:
Bumi’. Pendidikan Alam Sekitar,
Geografi, Sains
 Murid mengulas dan
Nilai Murni:
 Tayangan Video: memberi pendapat
Kasih sayang,
Video Sambutan setelah menonton video
Kebersihan Fizikal dan
Masa Bumi tersebut. Mental, Kesyukuran,
Semangat
 Murid disoal tentang  Murid disoal tentang: Kemasyarakatan,
kefahaman mereka -Kefahaman mereka Rasional,
menonton video terhadap konsep “Earth
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
tersebut. Hour” Tanggungjawab.
-Matlamat
Alam Sekitar:
-Kesan Menjimatkan sumber
tenaga.
 Murid menceritakan
pengalaman masing- BBM
masing berkaitan aktiviti Video Masa Bumi
“Earth Hour”
Teknik
 Soal jawab (TB: 7.
Anggaran Jawapan: Menyoal dan
-Merasai pengalaman di menyelesaikan
rumah masalah)
-Merasai pengalaman di
kawasan selain rumah KP
 Interpersonal
seperti di pusat beli
 Verbal linguistik
belah
-Tidak pernah
mengaplikasikan aktiviti
Masa Bumi.

Langkah 2  Kerja Kumpulan  Setiap kumpulan EMK


(10 minit) diedarkan dengan satu Bahasa:
Murid menggunakan
 Murid mencatat bahan rangsangan yang laras bahasa sains.
kesan dan langkah mengandungi satu isu
mengatasi isu yang untuk dibincangkan. Nilai Murni:
diberikan Hormat-menghormati,
berdisiplin, bekerjasama.
berdasarkan bahan
rangsangan.  Murid perlu memahami KBAT/KBKK:
Contoh bahan dan menaakul bahan Murid berbincang
rangsangan: rangsangan tersebut. mengenai kesan dan
langkah mengatasinya.
-Menjimatkan
penggunaan elektrik.  Murid diarahkan untuk ABM
-Menjimatkan “brainstorm” dan Bahan grafik
berbincang mengenai
penggunaan air. KP
kesan dan langkah
-Penggunaan beg plastik  Interpersonal
mengatasinya secara
 Verbal Linguistik
-Menutup pintu peti sejuk berkumpulan.
dengan rapat dan kemas.
-Menggunakan kereta
bertenaga bateri atau
kereta hibrid.
Langkah 3 Pemulihan Aktiviti 1 EMK
(30 minit) Bahasa:
 Murid
 Peta ithink:  Secara berkumpulan, menggunakan
Peta Pelbagai Alir murid memindahkan bahasa yang sesuai
Aktiviti Pengajaran dan
Langkah / Masa Isi Pelajaran Catatan
Pembelajaran
semula idea yang dengan sebutan
 Murid memindahkan dibincangkan ke dalam dan intonasi yang
betul.
maklumat yang bentuk tulisan. .
dibincangkan Nilai:
sebentar tadi ke  Murid menulis kesan dan Kerjasama, Kreativiti
dalam bentuk peta i- langkah mengatasi isu
think. dalam bentuk peta i- Ciri PA21
Berkomunikasi secara
think. lisan dan bukan lisan
dengan berkesan serta
menggunakan aktiviti
Pengayaan Aktiviti 2 pembelajaran abad 21.

KP
 Persembahan  Murid secara  Verbal linguistik
Kumpulan. berkumpulan dipanggil  Kinestetik
 Murid melakukan kehadapan untuk  Interpersonal
aktiviti main peranan membentangkan hasil
berdasarkan situasi kerja mereka.
yang diberi pada  Murid akan melakukan
Langkah 2. aktiviti main peranan
 Murid berdasarkan isu yang
membentangkan diberi dengan tepat,
hasil kerja dalam sebutan yang jelas,
bentuk penceritaan intonasi yang betul dan
dan lakonan. menggunakan ayat yang
mengandungi laras
bahasa yang sesuai.
Penutup Kognitif  Murid menyatakan BBB
(5 minit)  Nyatakan kesan tidak kesan-kesan tidak  Projektor LCD
menjimatkan tenaga menjimatkan tenaga.  Skrin

Sosial KB
 Memupuk semangat  Guru memberikan pujian  Merumus
kerjasama antara ahli dan galakan atas sikap
kelas untuk murid yang positif. Nilai
menghargai alam.  Hormat-
menghormati

KP
 Verbal linguistik
 Intrapersonal
18. Refleksi

19. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia


LAMPIRAN 1: Video Sambutan Masa Bumi

LAMPIRAN 2: Bahan Grafik