Anda di halaman 1dari 20

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

SAINS RUMAH TANGGA (SnRT)


TINGKATAN 5
2020
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
6.0 KESELAMATAN DI TEMPAT KERJA DALAM INDUSTRI HOSPITALITI

1 6.1 Tanggungjawab Nota:


2/1/2020 – Mematuhi Peraturan Murid boleh: Mengetahui kepentingan menjaga Cadangan Aktiviti:
 Jenis tempat kerja dalam bidang
3/1/2020 Keselamatan di keselamatan di tempat kerja dalam hospitaliti:
( 3 JAM) Tempat Kerja dalam 6.1.1 Menyenaraikan jenis industri hospitaliti.
Industri Hospitaliti tempat kerja dalam - Restoran
industri hospitaliti. - Hotel
- Kantin/ dewan makan asrama
- Kafe

6.1.2 Menerangkan kepentingan  Kepentingan menjaga keselamatan di tempat


menjaga keselamatan di Memahami peranan agensi yang  Mendapatkan kerja:
tempat kerja dalam industri bertanggungjawab dalam maklumat dan bahan - Mengurangkan risiko kemalangan dan
hospitaliti. menguatkuasakan undang-undang daripada pelbagai kecederaan
dan peraturan keselamatan pekerjaan. sumber - Memperoleh margin keuntungan
(internet,media cetak) - Reputasi perniagaan yang baik

 Contoh Akta yang berkaitan peraturan


6.1.3 Menghuraikan peraturan Mengaplikasi prosedur keselamatan di  Menghasilkan keselamatan:
keselamatan dan garis tempat kerja dalam industri hospitaliti. brosur/ risalah yang - Akta Keselamatan dan Kesihatan
panduan kesihatan menarik tentang Pekerjaan 1994 (Akta 514)
mengikut Akta peraturan - Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (127)
Keselamatan dan keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan 1994 garis panduan
(Akta 514). kesihatan di bilik
atau bengkel
masakan.
6.1.4 Menama dan  Agensi yang berkaitan:
Menganalisis kesan tidak mematuhi
menjelaskan peranan - Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
prosedur keselamatan di tempat kerja
agensi yang dalam industri hospitaliti. - Kementerian Sumber Manusia
menguatkuasakan
- Kementerian Kesihatan Malaysia
undang-undang dan
peraturan keselamatan
pekerjaan.

6.1.5 Membuat kesimpulan Menentukan garis panduan


kesan tidak mematuhi keselamatan di tempat kerja dalam
prosedur keselamatan di industri hospitaliti berdasarkan analisis
tempat kerja dalam industri yang telah dibuat.
hospitaliti.
6.1.6 Mengesan kerosakan Mencadangkan prosedur keselamatan
peralatan dan keadaan di tempat kerja yang sesuai dan
yang tidak selamat di berkesan berdasarkan garis panduan
tempat kerja dalam keselamatan.
industri hospitaliti.
 Kesan tidak mematuhi prosedur
6.1.7 Menghuraikan tindakan keselamatan:
untuk mengatasi - Tindakan disiplin
masalah kerosakan
peralatan dan keadaan - Pendakwaan
yang tidak selamat di - Denda
tempat kerja dalam Pemecatan
industri hospitaliti.

6.1.8 Mematuhi peraturan


keselamatan semasa
berada di tempat kerja.
2 6.2 Persekitaran Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Nota:
6/1/2020 – Selamat dan Ergonomik Mengetahui punca kemalangan di
10/1/2020 Pergerakan di Tempat 6.2.1 Memerihalkan persekitaran  Kriteria persekitaran selamat di tempat kerja:
tempat kerja.  Mendapatkan maklumat
( 3 JAM ) Kerja selamat di tempat kerja. dan bahan daripada - Lantai tidak licin
pelbagai sumber (internet, - Lantai kering
media cetak) - Susun atur perabot tidak
menghalang laluan
- Pencahayaan dan pengudaraan yang
mencukupi
- Peralatan tajam disimpan baik
- Bahan berbahaya diasingkan dan
disimpan.

6.2.2 Menerangkan punca  Menjalankan


kemalangan di tempat kerja. Menjelaskan langkah mencegah pemeriksaan tempat  Punca kemalangan di tempat kerja:
6.2.3 Memberi justifikasi kemalangan di tempat kerja. kerja - Kecuaian manusia
kepentingan persekitaran - Pakaian semasa bekerja
selamat di tempat kerja.
- Susun atur peralatan dan
kelengkapan
Keadaan lantai

6.2.4 Menerangkan maksud Mengaplikasi postur badan yang baik


ergonomik pergerakan di ketika bekerja.
tempat kerja.

6.2.5 Menerangkan
kepentingan menilai
beban, saiz dan risiko
sebelum mengangkat
objek.

3
13/2/2020 – 6.2.6 Mempertimbangkan aspek Menganalisis persekitaran tempat kerja
17/2/2020 pergerakan sebelum yang selamat.
mengangkat dan
memindahkan objek:
(i) keadaan dan
bentuk beban
(ii) menilai berat
beban
(iii) jarak lokasi
pemindahan
(iv) keperluan
bantuan
menilai risiko
Demonstrasi mengangkat objek
6.2.7 Menunjuk cara postur badan Mencadangkan kaedah
yang baik semasa mengangkat objek yang betul
mengangkat dan berdasarkan ergonomik
memindahkan objek berat. pergerakan di tempat kerja.

6.2.8 Merumuskan langkah Menyediakan panduan


pencegahan kemalangan mengangkat objek dengan
yang efektif di tempat kerja mempertimbangkan aspek
ergonomik pergerakan
menggunakan pelbagai media.
4 6.3 Amalan - Cadangan Nota:
20/1/2020 – Keselamatan Mencegah Murid boleh: Mengenal pasti ruang dan punca  Ruang tempat kerja yang terdedah kepada risiko
24/1/2020 Kebakaran dan Rawatan berlaku kebakaran di tempat kerja. Aktiviti: kebakaran:
Awal Kecederaan Akibat 6.3.1 Mengenal pasti ruang - Dapur
Kebakaran tempat kerja yang  Latihan amali
- Bilik gas
berisiko tinggi kepada menggunakan
kebakaran. pemadam api
TAHUN  Latihan kebakaran  Antara punca kebakaran:
BARU CINA 6.3.2 Menerangkan punca menggunakan fire - pendawaian elektrik
25-26 JAN kebakaran di tempat kerja. marshal, pelan laluan
kecemasan dan tempat - dapur gas
2020
berkumpul - aktiviti memasak
 Murid meneliti - merokok
kandungan serta kerosakan peralatan elektrik
menyatakan kegunaan
setiap bahan dan alat
kecil di dalam Kit
Pertolongan Cemas
Mendapatkan maklumat dan
bahan daripada pelbagai sumber
(internet, media cetak)

6.3.3 Menjelaskan tindakan jika Menerangkan tindakan perlu diambil


berlaku kebakaran: jika berlaku kebakaran
(i) membunyikan penggera
(ii) membuat panggilan
kecemasan
(iii) menggunakan peralatan
pemadam api
(iv) pengungsian bangunan
(v) prosedur pemindahan
mangsa kebakaran
(vi) mendaftar
mangsa
yang
tercedera
dan
menentuka
n rawatan
yang
sesuai
(vii) menyediakan maklum
balas yang cepat dan
tepat tentang mangsa

6.3.4 Mengenal pasti rawatan


awal kecederaan akibat Menunjuk cara rawatan awal
kebakaran. kecederaan akibat kebakaran.

6.3.5 Menunjukkan cara


rawatan awal kecederaan Membezakan jenis rawatan awal
akibat kebakaran kecederaan akibat kebakaran.
mengikut prosedur yang
betul.
6.3.6 Mengkaji prosedur
keselamatan di Menilai prosedur keselamatan di
pelbagai institusi untuk pelbagai institusi untuk mencegah
mencegah kebakaran. kebakaran.

6.3.7 Mencadangkan
langkah pencegahan Mencadangkan prosedur mencegah
kebakaran di tempat kebakaran bersesuaian dengan ruang
kerja. tempat kerja.

7.0 SANITASI DALAM PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN MAKANAN


5 7.1 Amalan Sanitasi Murid boleh: Cadangan Aktiviti:
27/1/2020 – dalam Perkhidmatan Mengetahui maksud sanitasi dalam
31/1/2020 Penyediaan Makanan 7.1.1 Menyatakan maksud perkhidmatan penyediaan makanan.  Sumbangsaran
( 3 Jam ) sanitasi dalam
perkhidmatan penyediaan
makanan.

7.1.2 Menerangkan
kepentingan amalan Memahami kepentingan amalan  Perbincangan dalam
sanitasi yang baik sanitasi yang baik dalam perkhidmatan kumpulan
dalam pengendalian penyediaan makanan.  Menggunakan Peta
dan penyediaan
Minda/ Peta
makanan. Pemikiran

7.1.3 Menghuraikan prosedur


dan peraturan yang Mengkaji amalan pengendali  Mendapatkan maklumat
ditetapkan oleh pihak makanan berdasarkan prosedur dan dan bahan daripada
berkuasa berkaitan peraturan perkhidmatan penyediaan pelbagai sumber tentang
sanitasi makanan. makanan. tugasan (internet, kaedah
inkuiri) Contoh: Prosedur
dan peraturan oleh pihak
berkuasa berkaitan sanitasi
dan keselamatan makanan

7.1.4 Mengkaji amalan


pengendali makanan Menganalisis prosedur dan peraturan
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
berdasarkan prosedur
dan peraturan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa
perkhidmatan berkaitan sanitasi makanan.
penyediaan makanan.

7.1.5 Menyediakan laporan  Pembentang


kajian amalan Menyediakan laporan hasil kajian an Kumpulan
pengendali makanan amalan sanitasi dalam perkhidmatan Contoh:
dalam perkhidmatan penyediaan makanan di premis yang - Ciri pengendali
penyediaan makanan. dipilih. makanan yang baik
- Menerangkan
kepentingan
amalan
sanitasi yang
baik

Laporan hasil kajian amalan aspek


7.1.6 Merumuskan amalan Merumuskan amalan terbaik aspek sanitasi dan keselamatan
terbaik aspek sanitasi sanitasi dalam perkhidmatan makanan di kantin sekolah
dalam perkhidmatan penyediaan makanan berpandukan
penyediaan makanan kajian.
6 7.2 Amalan Kebersihan Murid boleh: Nota:
03/2/2020 – Diri di Tempat Kerja 7.2.1 Menyatakan kepentingan Mengetahui kepentingan kebersihan Cadangan Aktiviti:  Penampilan dan amalan kebersihan diri
07/2/2020 menjaga kebersihan diri diri dalam bidang penyediaan  Sumbangsaran yang positif merangkumi kebersihan:
( 3 Jam ) dalam bidang penyediaan makanan.
makanan. (i) rambut
(ii) muka
(iii) gigi
(iv) kulit badan
(v) pakaian pelindung
(vi) mencuci tangan
(vii) merawat luka kecil
membalut luka
7.2.2 Menerangkan amalan Menerangkan ciri penampilan diri yang  Perbincangan dalam
kebersihan dan penampilan positif dan amalan kebersihan yang kumpulan
diri yang sesuai mengikut sesuai mengikut bidang kerja.
bidang kerja.
7.2.3 Menjelaskan kepentingan Mengaplikasi kebersihan diri dengan  Kepentingan berpakaian yang sesuai di
pemilihan jenis pakaian, memakai pakaian, kasut dan penutup tempat kerja:
kasut dan penutup kepala kepala yang sesuai pada setiap masa
yang sesuai dipakai pada (i) melindungi diri dan orang lain
di tempat kerja.
setiap masa di tempat (ii) kasut yang sesuai untuk mengelakkan
kerja. tergelincir, tersadung atau jatuh

7.2.4 Membanding dan menilai Mengenal pasti kepentingan pemilihan  Menggunakan


kelengkapan berpakaian pakaian yang sesuai mengikut bidang Peta Minda / Peta
yang dipakai oleh staf kerja. Pemikiran
mengikut bidang kerja
dalam penyediaan
makanan.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
7.2.5 Mereka bentuk pakaian Menilai ciri penampilan diri yang positif  Mendapatkan maklumat
yang selamat dan sesuai dan amalan kebersihan yang sesuai dan bahan daripada
mengikut bidang kerja. mengikut bidang kerja. pelbagai sumber tentang
tugasan (internet, kaedah
inkuiri)
7.2.6 Mengamalkan penampilan Mencadangkan peningkatan
diri yang bersih serta penampilan diri yang positif dan
berpakaian lengkap dan amalan kebersihan yang sesuai
sesuai mengikut bidang mengikut bidang kerja.
kerja.
7 7.3 Amalan Menjaga Murid boleh: Mengetahui maksud pencemaran Nota:
10/2/2020 Kebersihan dan makanan, pencemaran silang dan  Punca pencemaran makanan:
– 14/2/2020 Keselamatan Makanan 7.3.1 Menyatakan maksud keracunan makanan (i) pengaruh mikroorganisma
( 3 Jam ) pencemaran makanan, (ii) bahan kimia
pencemaran silang dan (iii) perubahan fizikal
keracunan makanan. (iv) bendasing
(v) tindakan enzim serangga dan haiwan perosak
7.3.2 Menerangkan perubahan Memahami punca perubahan fizikal
fizikal pada makanan pada makanan tercemar
tercemar.
7.3.3 Mengklasifikasi jenis Mengkelasifikasikan makanan tercemar
Cadangan Aktiviti:
pencemaran makanan. berdasarkan punca pencemaran.
7.3.4 Mengenal pasti punca Mengenal pasti jenis dan ciri Proses penyediaan dan pengendalian makanan
pemcemaran makanan dan mikroorganisma penyebab kerosakan Mempamerkan bahan makanan (menyimpan bahan, menyedia, memasak, menyejuk,
pencemaran silang makanan dan pembawa penyakit yang tercemar (rosak, basi, memanas semula, holding, menghidang dan mengedar
kotor, berkulat, bendasing) makanan
7.3.5 Mengenal pasti jenis dan ciri Menjalankan amali memeriksa
mikroorganisma penyebab stok bahan basah di dalam peti
kerosakan makanan dan sejuk dan bahan kering di rak
pembawa penyakit: makanan.
I. Bakteria
II Fungi (Kulat dan Yis)
III Virus
7.3.6 Menerangkan kepentingan
kawalan suhu semasa Mendapatkan maklumat dan
penyediaan dan bahan daripada pelbagai
pengendalian makanan. sumber (media cetak,
internet) tentang prosedur
penyediaan, penyimpanan
dan pelupusan makanan yang
selamat
7.3.7 Menghuraikan prosedur
kawalan stok termasuk
kuantiti, penghantaran,
penyimpanan, pelabelan
dan pergerakan stok.
7.3.8 Mengkaji dan menilai Mengkaji dan menilai prosedur
prosedur pengendalian pengendalian makanan yang selamat
makanan yang selamat ketika penyediaan, penyimpanan dan
ketika penyediaan, pelupusan makanan.
penyimpanan dan
pelupusan makanan.

7.3.9 Menyediakan laporan kajian Menyediakan laporan hasil kajian Lawatan dan membuat kaji selidik
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
prosedur pengendalian amalan aspek sanitasi dan keselamatan di premis yang menjalankan
makanan yang selamat. dalam perkhidmatan makanan di premis perniagaan perkhidmatan
yang dipilih. makanan
7.3.10 Merumuskan amalan
terbaik aspek pengendalian
makanan yang selamat
dalam perkhidmatan
penyediaan makanan.

8.0 PERALATAN PENYEDIAAN DAN PENYAJIAN MAKANAN

8 8.1 Perabot dan Murid boleh: Mengetahui jenis perabot, kelengkapan Nota:
17/2/2020 – Kelengkapan Dapur dan peralatan ruang dapur dan Cadangan aktiviti:
21/2/2020 serta Peranggu Meja 8.1.1 Menamakan perabot dan peranggu meja. Menggunakan alat berfikir dalam
kelengkapan ruang dapur;
( 3 Jam ) kelengkapan ruang dapur. perbincangan.
- jenis kain dapur, sarung tangan ketuhar, alatan
pembersihan
- jenis perabot seperti meja kerja, almari,
kabinet
- jenis dan kegunaan peralatan seperti dapur
memasak, ketuhar, peti sejuk, penggoreng
jeluk (deep fryer), periuk belanga, pisau dan
kutleri
- alat penjimat masa seperti mesin
pengisar, periuk nasi elektrik dan periuk
tekanan
- jenis peralatan menghidang seperti
chafing dish, bain- marie, tableware

Mengkategori jenis peralatan untuk  Demonstrasi penggunaan


8.1.2 Mengenal pasti jenis, teknik proses penyediaan makanan dan pelbagai jenis pisau
penggunaan dan kaedah peralatan untuk menghidang mengikut fungsinya.
penyenggaraan peralatan
untuk proses penyediaan  Menghasilkan buku
makanan. skrap (sekurang-
kurangnya 3 alat jimat
masa yang terkini).

Memilih jenis peralatan yang betul dan  Mendapatkan maklumat dan


8.1.3 Mengenal pasti jenis, teknik menyediakan peranggu meja mengikut bahan berkaitan perabot
penggunaan dan kaedah jenis sajian. dan kelengkapan dapur
penyenggaraan peralatan serta peranggu meja
untuk menghidang. daripada pelbagai sumber.

Mengkaji peralatan ruang dapur dari  Membuat kajian berkaitan


8.1.4 Menyediakan peranggu aspek bahan buatan, ketahanan, reka peralatan memasak yang
meja mengikut jenis sajian: bentuk, harga, penyenggaraan dan terdapat dalam pasaran dan
(i) Melayu penyimpanan. membuat pembentangan
(ii) Cina menggunakan TMK.
(iii) India
(iv) Barat

8.1.5 Menilai peralatan ruang Menyediakan laporan kajian pemilihan  Mengadakan lawatan ke
dapur dari aspek bahan peralatan ruang dapur untuk kegunaan premis industri
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
buatan, ketahanan, reka domestik dan industri penyediaan penyediaan makanan dan
bentuk, harga, makanan mencadangkan
penyenggaraan dan penambahbaikan
penyimpanan. peralatan di ruang dapur.

8.1.6 Menentukan peralatan Mencadangkan peralatan ruang dapur  Contoh peranggu meja sajian
ruang dapur untuk yang sesuai untuk kegunaan domestik
kegunaan domestik dan dan industri penyediaan makanan. Barat
industri penyediaan (i) A’ la carte
makanan berdasarkan hasil
(ii) Table d’hote
penilaian.

9
24/2/2020 –
01/3/2019 UJIAN 1 – T1, T2, T3, T4, dan T5

10 UJIAN 1 – T1, T2, T3, T4, dan T5


2/3/2020
– 6/3/2020
11 UJIAN 1 – T1, T2, T3, T4, dan T5
9/3/2020 –
13/3/2020
14/3/2020 – Cuti Pertengahan Penggal I
22/3/2020

9.0 PENGURUSAN DAN PENYEDIAAN MAKANAN


12 9.1 Prinsip dan Kaedah Murid boleh:
23/3/2020 - Memasak 9.1.1 Menerangkan tujuan Mengetahui tujuan memasak Cadangan Aktiviti:
27/3/2020 makanan.  Menggunakan alat berfikir
memasak makanan.

9.1.2 Menerangkan kaedah Memahami kaedah memasak prinsip  Mengumpulkan


memasak menggunakan: haba lembap, haba kering dan maklumat tentang
i. Prinsip Haba Lembap pancaran gelombang mikro. prinsip memasak
Hingga
melalui pelbagai
(a) Mencelur
Memasak makanan sumber
(b) Mencarak mengikut prinsip haba
17 (c) Merebus lembap, haba kering dan  Mengumpulkan contoh
27/4/2020– pancaran gelombang mikro hidangan masakan
(d) Mereneh
1/5/2020 menggunakan bahan dihasilkan melalui pelbagai
(e) Merendidih makanan yang sesuai. kaedah memasak
18 minggu (f) Mengukus
(54 JAM)  Menghasilkan buku
(g) Double- skrap/ carta kaedah
boiling memasak
(h) Braising and
pot roasting
 Membuat pembentangan
buku skrap kaedah
ii. Prinsip Haba Kering memasak

(i) Membakar
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
(j) Menggril
(k) Memanggang
(l) Gratinating
(m) Menggoreng

iii. Pancaran Gelombang


Mikro
9.1.3 Memasak bahan makanan Membanding hasil masakan dari aspek
menggunakan pelbagai rupa, tekstur dan rasa.
kaedah mengikut prosidur
yang betul dan selamat.

9.1.4 Membeza dan menilai


hasil masakan Merumuskan kelebihan dan
menggunakan pelbagai kekurangan hasil masakan
kaedah memasak haba menggunakan prinsip haba lembap
lembap, haba kering dan dan haba kering.
pancaran gelombang
mikro dari aspek rupa,
tekstur dan rasa.
9.1.5 Merumuskan
kelebihan dan Mencadangkan kaedah
kekurangan memasak makanan yang
menggunakan prinsip sesuai bagi menu mengikut
memasak haba kumpulan individu tertentu.
lembap, haba kering
dan pancaran
gelombang mikro.
9.1.6 Mencadangkan kaedah
Mengetahui tujuan memasak
memasak yang sesuai bagi makanan.
menu kumpulan individu
tertentu.
18 PPT - T1, T2, T3, T4, dan T5
4/5/2020 –
8/5/2020

19 PPT - T1, T2, T3, T4, dan T5


11/5/2020 –
15/5/2020

20 PPT - T1, T2, T3, T4, dan T5


18/5/2020 –
22/5/2020

23/5/2020 – Cuti Pertengahan Tahun


7/6/2020

21 Perbincangan Jawapan PPT Memastikan murid mandapat jawapan


8/6/2020 – yang tepat
- sambungan -
12/6/2020
9.1.6 Mencadangkan kaedah
memasak yang sesuai bagi Mengetahui tujuan memasak
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
menu kumpulan individu makanan.
tertentu.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
9.2 Hidangan Murid boleh: Menggunakan Peta Minda/ Peta Nota:
22 Berasaskan Sayuran 9.21 Mengklasifikasi sayuran dan Mengetahui klasifikasi dan contoh Pemikiran  Maksud mise en place – persediaan awal dan
15/6/2020 – bagi Sajian Timur, Barat memberi contoh. sayuran.  Mengumpulkan menyusun bahan masakan serta peralatan
19/6/2020 dan Vegetarian maklumat tentang berdasarkan hidangan pada menu, bertujuan
9.2.2 Menerangkan cara Memahami cara pemilihan, sayuran melalui memudahkan proses memasak.
pemilihan sayuran yang penyimpanan dan kaedah pelbagai sumber  Contoh Menu Timur:
berkualiti. memasak yang sesuai bagi  Membuat lawatan ke
mengekalkan nutrien (i) Kerabu
pasaraya atau pasar
9.2.3 Menerangkan prosedur sayuran. besar di bahagian (ii) Acar Rampai
penyimpanan sayuran. sayuran. (iii) Sup Sayuran
Merancang menu,  Tunjuk cara pemilihan
9.2.4 Menjelaskan k aedah menyediakan mise dan penyimpanan (iv) Tomyam Sayur
memasak yang sesuai bagi en place, sayuran yang betul (v) Dalca Sayuran
mengekalkan nutrien memasak dengan  Mendapatkan resipi dari (vi) Sayur Campur Goreng
sayuran. mengamalkan pelbagai sumber
langkah (majalah, buku resipi,  Contoh Menu Barat:
9.2.5 Menjelaskan kaedah keselamatan, internet). (i) Mashed Potato
memasak yang sesuai bagi menghias dan
mengekalkan nutrien  Menyediakan buku
menghidang
sayuran. koleksi resipi sayuran
sayuran
dan bertukar-tukar resipi
menggunakan
sesama rakan
9.2.6 Merancang menu dan peralatan yang
memilih resipi berasaskan sesuai.  Tayangan video
sayuran bagi sajian Timur, program masakan.
Barat dan Vegetarian. Menilai hidangan berasaskan sayuran
mengikut kriteria ditetapkan.  Demonstrasi guru, contoh;
9.2.7 Menyediakan mise en place - menyediakan bahan
berdasarkan menu yang Menyediakan refleksi berdasarkan (mengikut porsi
telah ditentukan. penilaian hidangan berasaskan hidangan, cara
sayuran. pemotongan)
9.2.8 Memasak hidangan proses memasak,
berasaskan sayuran bagi Mencipta, memasak, menambahbaik - menyediakan peranggu
sajian Timur, Barat dan dan mendokumentasikan resipi
Vegetarian menggunakan baharu. meja,
peralatan yang betul. - cara menghidang sayuran
menggunakan peralatan
9.2.9 Mengira kos dan menghidang
menyediakan refleksi
berdasarkan penilaian
hidangan berasaskan
sayuran.

9.2.10 Menyediakan hidangan


berdasarkan resipi baharu
yang dicipta.

9.2.11 Mengamalkan langkah


keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
9.3 Hidangan Murid boleh:
Berasaskan Ikan dan 9.3.1 Mengklasifikasi ikan dan Mengetahui klasifikasi serta contoh Nota:
Cadangan Aktiviti:
Karangan Laut bagi karangan laut dan memberi ikan dan karangan laut.
Sajian Timur dan Barat contoh.  Contoh Menu Timur:
 Menggunakan Peta
9.3.2 Menerangkan cara Memahami cara pemilihan, (i) Sambal Udang Petai
Minda/ Peta Pemikiran
pemilihan ikan dan penyimpanan dan kaedah (ii) Rendang Kerang
karangan laut yang memasak yang sesuai bagi  Mengumpulkan maklumat
berkualiti. mengekalkan nutrien ikan tentang ikan dan karangan (iii) Ikan Siakap Kukus
9.3.3 Menerangkan prosedur dan karangan laut. laut melalui pelbagai (iv) Sotong Goreng Tepung
penyimpanan ikan dan sumber
karangan laut. Merancang menu, menyediakan  Contoh Menu Barat:
9.3.4 Menjelaskan kaedah mise en place, memasak  Membuat lawatan ke
pasaraya atau pasar besar (i) Fish and Chip
memasak yang sesuai bagi dengan mengamalkan langkah
mengekalkan nutrien ikan keselamatan, menghias dan di bahagian ikan dan (ii) Lobster Thermidor
dan karangan laut. menghidang ikan dan karangan karangan laut. (iii) Prawn Cocktail
9.3.5 Merancang menu dan laut menggunakan peralatan
 Tunjuk cara pemilihan  Borang Penilaian Hasil Masakan
memilih resipi berasaskan yang sesuai.
serta penyimpanan disediakan
ikan dan karangan laut ikan dan karangan laut
untuk sajian Timur dan Menilai hidangan berasaskan ikan dan
yang betul
Barat. karangan laut mengikut kriteria
9.3.6 Menyediakan mise en place ditetapkan.  Mendapatkan resipi
berdasarkan menu yang dari pelbagai sumber
telah ditentukan. Menyediakan refleksi berdasarkan (majalah, buku resipi,
9.3.7 Memasak hidangan penilaian hidangan berasaskan ikan internet).
berasaskan ikan dan dan karangan laut.
karangan laut bagi sajian  Menyediakan buku
Timur dan Barat Mencipta, memasak, menambahbaik koleksi resipi ikan dan
menggunakan peralatan dan mendokumentasikan resipi karangan laut dan
yang betul. baharu. bertukar-tukar resipi
9.3.8 Menghias dan menghidang sesama rakan.
hidangan berasaskan ikan
 Tayangan video
dan karangan laut
program masakan.
menggunakan peranggu
meja yang sesuai.  Demonstrasi guru, contoh;
9.3.9 Menilai hidangan ikan dan • menyediakan
karangan laut berdasarkan bahan dan proses
kriteria ditetapkan. memasak,
9.3.10 Mengira kos dan • menyediakan
menyediakan refleksi peranggu meja,
berdasarkan penilaian
hidangan berasaskan ikan  cara menghidang
dan karangan laut. ikan dan karangan
9.3.11 Menyediakan hidangan laut menggunakan
berdasarkan resipi baharu peralatan
yang dicipta. menghidang
9.3.12 Mengamalkan langkah
keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
24 9.4 HidanganBerasaskan Murid boleh:
9.4.1 Menyatakan jenis serta Mengetahui jenis serta bahagian Nota:
29/6/2020 – Daging bagi Sajian Cadangan Aktiviti:
3/7/2020 bahagian potongan daging. potongan daging.  Contoh Menu Timur:
Timur dan Barat
9.4.2 Menerangkan cara (i) Rendang Daging
 Menggunakan Peta
pemilihan daging yang Memahami cara pemilihan,
Minda/ Peta Pemikiran (ii) Ayam Percik
berkualiti. penyimpanan dan kaedah
9.4.3 Menerangkan prosedur memasak yang sesuai bagi  Mengumpulkan
penyimpanan daging. mengekalkan nutrien maklumat tentang  Contoh Menu Barat:
9.4.4 Menjelaskan kaedah daging. daging melalui (i) Lamb Chop
memasak yang sesuai bagi pelbagai sumber
mengekalkan nutrien (ii) Chicken Chop
Merancang menu,
daging. menyediakan mise  Membuat lawatan ke (iii) Steak
9.4.5 Merancang menu dan en place, pasaraya atau pasar besar
memilih resipi berasaskan memasak dengan di bahagian daging .  Borang Penilaian Hasil Masakan
daging bagi sajian Timur mengamalkan disediakan
dan Barat. langkah  Tunjuk cara pemilihan
9.4.6 Menyediakan mise en place keselamatan, dan penyimpanan
berdasarkan menu yang menghias dan daging yang betul
telah ditentukan. menghidang  Mendapatkan resipi
9.4.7 Memasak hidangan daging dari pelbagai sumber
berasaskan daging bagi menggunakan (majalah, buku resipi,
sajian Timur dan Barat peralatan yang internet)
menggunakan peralatan sesuai.
yang betul.  Menyediakan buku
9.4.8 Menghias dan menghidang Menilai hidangan berasaskan daging koleksi resipi daging
hidangan daging mengikut kriteria ditetapkan. dan bertukar- tukar
menggunakan peranggu resipi sesama rakan
meja yang sesuai. Menyediakan refleksi berdasarkan
9.4.9 Menilai hidangan penilaian hidangan berasaskan daging.  Tayangan video
berasaskan daging program masakan
berdasarkan kriteria Mencipta, memasak, menambahbaik  Demonstrasi guru, contoh;
ditetapkan. dan mendokumentasikan resipi - menyediakan
9.4.10 Mengira kos dan baharu. bahan dan proses
menyediakan refleksi memasak,
berdasarkan penilaian - menyediakan
hidangan berasaskan peranggu meja,
daging
= daging
9.4.11 Menyediakan hidangan
berdasarkan resipi baharu menggunakan
yang dicipta. peralatan
9.4.12 Mengamalkan langkah
keselamatan dan menghidang
kebersihan dalam
penyediaan makanan.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
25 9.5 Sos bagi SajianTimur Murid boleh:
6/7/2020 – dan Barat 9.5.1 Mengklasifikasi sos dan Mengetahui klasifikasi, contoh serta Cadangan Aktiviti: Nota:
10/7/2020 memberi contoh. kriteria pemilihan sos berdasarkan  Contoh Menu Timur:
9.5.2 Menyatakan kriteria jenis hidangan.
 Menggunakan Peta (i) Kuah Kacang
pemilihan sos berdasarkan
Minda/ Peta Pemikiran
jenis hidangan. Mengenal pasti bahan dan kaedah (ii) Kuah Percik
9.5.3 Mengenal pasti bahan dan penyediaan sos serta prosedur  Mengumpulkan (iii) Kuah Rojak
kaedah menyediakan sos. penyimpanannya. maklumat tentang sos
9.5.4 Menerangkan prosedur melalui pelbagai sumber
penyimpanan sos.  Contoh Menu Barat:
Merancang menu,
9.5.5 Merancang menu dan menyediakan mise  Mendapatkan resipi (i) Mushroom Sauce
memilih resipi berasaskan en place, dari pelbagai sumber (ii) Black Pepper Sauce
sos sajian Timur dan Barat. memasak dengan (majalah, buku resipi,
9.5.6 Menyediakan mise en place mengamalkan internet). (iii) BBQ Sauce
berdasarkan menu yang langkah  Menyediakan buku  Borang Penilaian Hasil Masakan
telah ditentukan. keselamatan, koleksi resipi sos dan
9.5.7 Memasak sos bagi sajian disediakan
menghias dan bertukar-tukar resipi
Timur dan Barat menghidang sos sesama rakan.
menggunakan peralatan menggunakan
yang betul. peralatan yang  Tayangan video
9.5.8 Menghias dan menghidang sesuai. program masakan
sos menggunakan sos.
peranggu meja yang sesuai. Menilai hasil sos mengikut kriteria
9.5.9 Menilai hasil sos mengikut ditetapkan.  Demonstrasi guru, contoh;
berdasarkan ditetapkan. - menyediakan
9.5.10 Mengira kos dan Menyediakan refleksi berdasarkan bahan dan proses
menyediakan refleksi penilaian hidangan sos. memasak,
berdasarkan penilaian hasil - menyediakan
sos. Mencipta, memasak, menambahbaik peranggu meja,
9.5.11 Menyediakan hidangan dan mendokumentasikan resipi - cara menghidang
berdasarkan resipi baharu baharu. sos menggunakan
yang dicipta. peralatan
9.5.12 Mengamalkan langkah menghidang.
keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan.
berdasarkan kriteria
ditetapkan
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
26 9.6 Hidangan Murid boleh: Cadangan Aktiviti: Nota:
13/7/2020 – Berasaskan Bijirin dan 9.6.1 Menamakan bijirin serta Mengetahui jenis bijirin serta hasil  Menggunakan Peta Minda/  Contoh Menu Timur:
17/7/2020 Hasil Bijirin bagi Sajian contoh hasil bijirin. bijirin. Peta Pemikiran
Timur dan Barat 9.6.2 Menerangkan cara  Mengumpulkan maklumat (i) Nasi Putih
pemilihan bijirin dan hasil Memahami cara pemilihan, tentang bijirin dan hasil bijirin (ii) Nasi Minyak
bijirin. penyimpanan dan kaedah melalui pelbagai sumber
(iii) Nasi Beriyani
9.6.3 Menerangkan prosedur memasak yang sesuai bagi  Membuat lawatan ke pasaraya
penyimpanan bijirin dan mengekalkan nutrien bijirin atau pasar besar di bahagian (iv) Mee Goreng
hasil bijirin. dan hasil bijirin. bijirin dan hasil bijirin. (v) Laksa Asam
9.6.4 Menjelaskankan kaedah  Tunjuk cara pemilihan dan (vi) Bihun Haila (vii)Kuetiau
memasak yang sesuai bagi Merancang menu, menyediakan penyimpanan bijirin dan hasil
mengekalkan nutrien bijirin mise en place, memasak dengan bijirin yang betul.  Contoh Menu Barat:
dan hasil bijirin. mengamalkan langkah  Mendapatkan resipi dari (i) Lasagne
9.6.5 Merancang menu dan keselamatan, menghias dan pelbagai sumber (majalah, (ii) Spaghetti Bolognese
memilih resipi berasaskan menghidang bijirin dan hasil bijirin buku resipi, internet).
Borang Penilaian Hasil Masakan disediakan
bijirin dan hasil bijirin bagi menggunakan peralatan yang  Menyediakan buku koleksi
sajian Timur dan Barat. sesuai. resipi berasaskan bijirin dan
9.6.6 Menyediakan mise en place hasil bijirin dan bertukar-tukar
berdasarkan menu yang Menilai hidangan berasaskan bijirin resipi sesama rakan.
telah ditentukan. dan hasil bijirin mengikut kriteria Tayangan video program masakan
9.6.7 Memasak hidangan ditetapkan. bijirin dan hasil bijirin.
berasaskan bijirin dan hasil  Demonstrasi guru, contoh;
bijirin bagi sajian Timur dan Menyediakan refleksi berdasarkan - menyediakan bahan dan
Barat menggunakan penilaian hidangan bijirin dan hasil proses memasak,
peralatan yang betul. bijirin.
9.6.8 Menghias dan menghidang - menyediakan peranggu
hidangan berasaskan bijirin Mencipta, memasak, menambahbaik meja,
dan hasil bijirin dan mendokumentasikan resipi cara menghidang masakan bijirin
menggunakan peranggu baharu. menggunakan peralatan
meja yang sesuai. menghidang
9.6.9 Menilai hidangan
berasaskan bijirin dan hasil
bijirin berdasarkan kriteria
yang ditetapkan.
9.6.10 Mengira kos dan
menyediakan refleksi
berdasarkan penilaian
hidangan berasaskan bijirin
dan hasil bijirin.
9.6.11 Menyediakan hidangan
berdasarkan resipi baharu
yang dicipta.
9.6.12 Mengamalkan langkah
keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
27 9.7 Hidangan Desert
20/7/2020 – Murid boleh: Mengetahui maksud, kegunaan serta Cadangan aktiviti:
bagi Sajian Timur dan 9.7.1 Menyatakan maksud serta contoh hidangan desert.
24/7/2010 Nota:
Barat kegunaan desert.  Menggunakan Peta
9.7.2 Menamakan contoh desert Mengenal pasti bahan serta kaedah  Contoh Menu Timur:
Minda/ Peta Pemikiran
Timur dan Barat. memasak yang sesuai bagi
9.7.3 Mengenal pasti bahan serta penyediaan desert. (i) Puding Jagung
 Mengumpulkan maklumat
kaedah memasak yang tentang desert melalui (ii) Sagu Gula Melaka
sesuai bagi penyediaan Merancang menu, pelbagai sumber (iii) Bubur Caca
desert. menyediakan mise
 Membuat lawatan ke (iv) Pengat Pisang
9.7.4 Merancang menu dan en place,
memilih resipi desert sajian memasak dengan pasaraya atau pasar besar
di bahagian bakeri.  Contoh Menu Barat:
Timur dan Barat. mengamalkan
9.7.5 Menyediakan mise en place langkah (i) Cream Caramel
berdasarkan menu yang keselamatan,  Tunjuk cara (ii) Souffle
telah ditentukan. menghias dan penyimpanan desert
(iii) Crepe Suzzette(pancake)
9.7.6 Memasak hidangan desert menghidang desert yang betul.
bagi sajian Timur dan Barat menggunakan  Borang Penilaian Hasil Masakan
 Mendapatkan resipi
menggunakan peralatan peralatan yang disediakan.
dari pelbagai sumber
yang betul. sesuai. (majalah, buku resipi,
9.7.7 Menghias dan menghidang internet).
desert menggunakan Menilai hidangan desert mengikut
peranggu meja yang sesuai. kriteria ditetapkan.  Menyediakan buku
9.7.8 Menilai hidangan desert koleksi resipi desert
berdasarkan kriteria Menyediakan refleksi berdasarkan dan bertukar- tukar
ditetapkan. penilaian hidangan dessert. resipi sesama rakan.
9.7.9 Mengira kos dan
menyediakan refleksi Mencipta, memasak, menambahbaik  Tayangan video
berdasarkan penilaian dan mendokumentasikan resipi program masakan
hidangan desert. baharu. desert.
9.7.10 Menyediakan hidangan  Demonstrasi guru, contoh;
berdasarkan resipi baharu - menyediakan
yang dicipta. bahan dan proses
9.7.11 Mengamalkan langkah memasak,
keselamatan dan - menyediakan
kebersihan dalam peranggu meja,
penyediaan makanan.
cara menghidang menggunakan
peralatan menghidang yang
sesuai

25/7/2020 –
2/8/2019
Cuti Pertengahan Penggal II
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik

28 9.8 Hidangan Roti dan Murid boleh: Cadangan aktiviti:


Masakan Beryis 9.8.1 Mengklasifikasikan roti dan Menyatakan klasifikasi dan contoh roti  Menggunakan Peta Minda/ Nota:
3/8/2020 –
7/8/2020 masakan beryis serta serta masakan beryis. Peta Pemikiran
memberi contoh.  Mengumpulkan maklumat  Contoh Menu Timur:
9.8.2 Menerangkan prosedur Mengenal pasti bahan, kaedah tentang roti dan masakan (i) Roti Nan
penyimpanan roti dan membuat dan prosedur penyimpanan beryis melalui pelbagai (ii) Pau Ayam
masakan beryis. roti serta masakan beryis. sumber
9.8.3 Mengenal pasti bahan dan  Membuat lawatan ke pasaraya (iii) Donut Glis
kaedah membuat roti dan Merancang menu, menyediakan atau pasar besar di bahagian
masakan beryis. mise en place, memasak bakeri.  Contoh Menu Barat:
9.8.4 Merancang menu dan dengan mengamalkan langkah  Tunjuk cara penyimpanan roti (i) Pizza Hawaian Chicken
memilih resipi roti dan keselamatan, menghias dan dan masakan beryis yang (ii) Sweet Bun
masakan beryis. menghidang roti serta masakan betul.
(iii) Croissant
9.8.5 Menyediakan mise en place beryis menggunakan peralatan  Mendapatkan resipi dari
berdasarkan menu yang yang sesuai. pelbagai sumber (majalah,  Borang Penilaian Hasil Masakan
telah ditentukan. buku resipi, internet). disediakan
9.8.6 Memasak roti dan masakan Menilai hidangan berasaskan roti dan  Menyediakan buku koleksi
beryis menggunakan masakan beryis mengikut kriteria resipi roti dan masakan beryis
peralatan yang betul. ditetapkan. dan bertukar-tukar resipi
9.8.7 Menghias dan menghidang sesama rakan.
roti dan masakan beryis Menyediakan refleksi berdasarkan  Tayangan video program
menggunakan peranggu penilaian hidangan
meja yang sesuai. masakan roti dan masakan
9.8.8 Menilai hidangan Mencipta, memasak, menambahbaik beryis.
berasaskan roti dan dan mendokumentasikan resipi
masakan beryis baharu.  Demonstrasi guru, contoh;
berdasarkan kriteria - menyediakan bahan dan
ditetapkan. proses memasak,
9.8.9 Mengira kos dan - cara menghidang
menyediakan refleksi menggunakan peralatan
berdasarkan penilaian roti menghidang
dan masakan beryis.
9.8.10 Menyediakan hidangan
berdasarkan resipi baharu
yang dicipta.
9.8.11 Mengamalkan langkah
keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan.
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
29 9.9 Hidangan Pastri Murid boleh: Cadangan aktiviti:
9.9.1 Mengklasifikasikan pastri Mengetahui klasifikasi dan contoh  Menggunakan Peta Minda/ Nota:
10/8/2020 –
14/8/2020 dan memberi contoh. pastri. Peta Pemikiran dalam  Contoh Menu Timur:
9.9.2 Mengenal pasti bahan dan perbincangan contoh pastri. (i) Karipap Pusing
kaedah membuat pastri. Mengenal pasti bahan utama serta  Mengumpulkan maklumat
9.9.3 Merancang menu dan kaedah membuat pastri. tentang pastri melalui (ii) Karipap Ayam
memilih resipi pastri sumbangsaran. (iii) Tat Telur
mengikut jenis sajian. Merancang menu,  Membuat lawatan ke pasaraya
9.9.4 Menyediakan mise en place menyediakan mise en place, atau pasar besar ke bahagian  Contoh Menu Barat:
berdasarkan menu yang memasak dengan bakeri. (i) Sardine Roll
telah ditentukan. mengamalkan langkah  Mendapatkan resipi dari
9.9.5 Memasak pastri keselamatan, menghias dan pelbagai sumber (majalah, (ii) Chicken Pie
menggunakan peralatan menghidang pastri buku resipi, internet). (iii) Cream Bun / Puff
yang betul. menggunakan peralatan yang  Menyediakan buku koleksi
9.9.6 Menghias dan menghidang sesuai. resipi pastri dan bertukar-  Borang Penilaian Hasil Masakan
pastri menggunakan tukar resipi sesama rakan. disediakan.
peranggu meja yang sesuai. Menilai hidangan pastri mengikut  Tayangan video program
9.9.7 Menilai pastri berdasarkan kriteria ditetapkan. masakan berkaitan pastri
kriteria ditetapkan.  Demonstrasi guru, contoh;
9.9.8 Mengira kos dan Menyediakan refleksi berdasarkan - menyediakan bahan dan
menyediakan refleksi penilaian hidangan pastri. proses memasak,
berdasarkan penilaian
- menyediakan peranggu
pastry Mencipta, memasak, menambahbaik meja,
9.9.9 Menyediakan hidangan dan mendokumentasikan resipi - cara menghidang
berdasarkan resipi baharu baharu. menggunakan peralatan
yang dicipta.
menghidang.
9.9.10 Mengamalkan langkah
keselamatan dan
kebersihan dalam
penyediaan makanan
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
30 9.10 Masakan mengikut Murid boleh: Cadangan aktiviti:
17/8/2020 – Tema: 9.10.1 Merancang menu dan Merancang menu dan resipi masakan  Mengumpulkan maklumat
21/8/2020 i. Sajian Keraian, dan memilih resipi masakan mengikut tema. tentang menu mengikut
( 3 JAM ) mengikut tema. tema sajian keraian dan
Projek Keusahawanan
9.10.2 Menyediakan mise en place Menyediakan mise en place projek keusahawanan
berdasarkan menu. berdasarkan menu. melalui sumbangsaran.
9.10.3 Memasak dan menghias  Mendapatkan contoh menu
hidangan dengan Memasak, menghias, menghidang dan resipi daripada sumber
mengamalkan langkah masakan atau mengepek bahan rujukan (internet, majalah,
keselamatan dan makanan dalam jangka masa yang buku resipi).
kebersihan. ditetapkan dengan mengamalkan  Merancang menu masakan.
9.10.4 Menghidang hasil masakan langkah keselamatan.  Melaksanakan amali
menggunakan peranggu masakan mengikut tema.
meja yang sesuai. Menilai hasil masakan mengikut tema. Membuat pascanilai (post
9.10.5 Menilai hasil masakan mortem) projek keusahawanan.
berdasarkan kriteria Memberi justifikasi dalam penulisan
ditetapkan. refleksi berdasarkan aktiviti dan projek
9.10.6 Merancang dan yang dilaksanakan.
melaksanakan projek jualan
makanan. Menghasilkan laporan pelaksanaan
9.10.7 Mengepek makanan yang projek keusahawanan.
dijual secara kreatif.
9.10.8 Menyediakan laporan
berdasarkan projek
keusahawanan
31 9.10 Masakan mengikut Tema:
24/8/2020 – i. Sajian Keraian, dan Projek Keusahawanan
28/8/2020
( 3 JAM)
32 9.10 Masakan mengikut Tema:
31/8/2020 – i. Sajian Keraian, dan Projek Keusahawanan
4/9/2020
( 3 JAM)
33 PERCUBAAN SPM 2020
7/9/2020 –
11/9/2020
34 PERCUBAAN SPM 2020
14/9/2020 –
18 /9/2020
35 PERCUBAAN SPM 2020
21/9/2020 –
25/9/2020
36 PROGRAM KECEMERLANGAN SnRT / LATIH TUBI
28/9/2020 –
2/10/2020
37 SPM 2020 -5 OKTOBER 2020 ( ISNIN)
5/10/2020–
9/10/2020 2.00 – 4.30 PTG
38 ULANGKAJI
12/10/2020 –
16/10/2020
39 ULANGKAJI
19/10/2020 –
23/10/2020
Minggu Standard Standard Pembelajaran Objektif Pembelajaran Strategi / Kaedah / Catatan
kandungan Teknik
40 ULANGKAJI
26/10/2020 –
30/10/2020
41 SPM 2020
2/11/2020 –
6/11/2020
42 SPM 2020
9/11/2020 –
13/11/2020
43 SPM 2020
16/11/2020
– 20/11/2020
21/11/2020 – Cuti Akhir Tahun
31/12/2020

Disediakan oleh ;

.........................................................................
( MOHD OSMAN BIN KASSAN )
Ketua Panitia Sains Rumah Tangga (SnRT)