Anda di halaman 1dari 4

29 Januari 2008

FALSAFAH DAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA

KIA2M
Kelas Intervensi Asas Membaca Dan Menulis

Program Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M) bertujuan untuk membantu murid yang
belum menguasai kemahiran membaca dan menulis dalam Bahasa Melayu pada tahun satu.

Kumpulan murid ini adalah terdiri daripada mereka yang lambat atau belum menguasai kemahiran asas
membaca dan menulis. Mereka ini bukan hanya terdiri daripada murid pemulihan khas tetapi juga dari
kalangan murid yang hanya perlukan pemulihan dalam kelas.

Oleh itu strategi pengajaran dan pembelajaran yang hendak digunakan perlulah sesuai dengan keperluan
untuk membantu murid ini menguasai kemahiran asas ini dengan seberapa segera yang boleh.

Strategi berikut boleh digunakan mengikut kesesuaian;

a. Berpusatkan Guru

Guru merancang dan menjalankan tugas secara individu dan murid akan belajar berdasarkan apa yang
disampaikan dan diarahkan oleh guru sahaja.

b. Berpusatkan Murid

Murid diberi galakan untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti yang dirancangkan sama ada secara
individu, kumpulan kecil ataupun kelas.

c. Berpusatkan Bahan

Bahan-bahan pembelajaran yang diperlukan telah disusun, sesuai dengan perancangan yang dibuat. Murid
diberi penerangan yang jelas tentang keperluan aktiviti yang akan dijalankan.

Pendekatan

Dalam pelaksanaan Kelas Intervensi Asas Membaca dan Menulis (KIA2M), pendekatan secara kelas,
kumpulan dan juga individu perlu digunakan mengikut kesesuaian dari segi kebolehan murid, aktiviti yang
dirancang dan juga kemahiran yang hendak diajar.

a. Pendekatan secara kelas

Pendekatan secara kelas perlu juga dijalankan supaya murid dapat melibatkan diri dan meningkatkan
keyakinan diri dalam aktiviti berkumpulan yang lebih besar. Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan di awal dan
di akhir waktu belajar.
b. Pendekatan secara berkumpulan

Konsep pengajaran dan pembelajaran berkumpulan berasaskan kepada perubahan strategi pengajaran yang
berpusatkan guru kepada strategi yang berpusatkan murid

Kumpulan kecil yang ahlinya terdiri daripada murid yang menghadapi masalah yang sama atau hampir
sama dibentuk. Guru menjalankan pengajaran dengan menggunakan modul pengajaran yang disediakan.
c. Pendekatan secara individu

Guru menumpukan perhatian kepada murid secara individu bagi membantu membimbing untuk mengatasi
masalah yang dihadapinya. Selain itu bantuan daripada rakan sebaya juga boleh digunakan jika perlu.

Teknik

Pengendalian suatu perancangan untuk menyampaikan bahan-bahan pengajaran yang telah dipilih untuk
mencapai sesuatu objektif.

Tujuan menggunakan pelbagai teknik adalah untuk menarik minat, mengekalkan perhatian serta
membangkitkan rasa ingin tahu murid untuk mencapai objektif pengajaran guru.

Antara teknik pengajaran bahasa yang dicadangkan ialah:

• teknik bercerita
• teknik latih tubi
• teknik tunjuk cara
• teknik bersoal jawab
• teknik main peranan
• teknik menyanyi
• teknik lakonan
• teknik kuiz

Rancangan Pengajaran Secara Kumpulan

kumpulan cepat sederhana lambat


langkah 1 interaksi guru secara kelas
langkah 2 kerja bertulis interaksi guru secara kumpulan kecil
langkah 3 pengukuhan kerja bertulis interaksi guru secara individu

Bahasa Melayu Merentas Kurikulum

Fokus KIA2M adalah untuk membolehkan murid menguasai kemahiran asas Bahasa Melayu secara
intensif. Oleh itu konsep pengajaran Bahasa Melayu merentas kurikulum mestilah dijalankan sepenuhnya
dengan menggunakan strategi penggabungjalinan.

Subjek-subjek Pendidikan Jasmani Kesihatan, Pendidikan Muzik dan Pendidikan Seni digabungjalinkan
dengan kemahiran-kemahiran dalam Bahasa Melayu.

Pendidikan Jasmani Kesihatan:

1. Pergerakan menggunakan abjad, suku kata dan perkataan.


2. Permainan dalaman - dam abjad, suku kata, perkataan.
3. Lambung dan sambut pundi kacang/ bola berabjad/ suku kata.

Pendidikan Muzik:

1. Nyanyi Lagu - lagu abjad, mengeja, kanak-kanak.


2. Pergerakan berirama
3. Bunyi-bunyian berirama

Pendidikan Seni:

1. Binaan - menggunakan "play dough', plastesin dsb. membentuk abjad.


2. Catan - melukis bentuk-bentuk abjad, suku kata.
3. Capan - mengecap bentuk.
4. Tampalan - menampal bentuk abjad dan kolaj.

ISU DAN MASALAH

MURID

Masalah yang menghalang pembelajaran murid-murid ini termasuklah :

i) Peribadi
* Kekurangan diri
* Selalu ponteng sekolah

ii) Psikologi
* Konsep kendiri yang rendah dan kurang keyakinan diri
* Gangguan emosi – krisis keluarga
* Tiada keyakinan diri untuk berjaya dalam pelajaran

iii) Kecerdasan
* Lambat berfikir dan bertindak
* Mudah lupa
* Sukar memahami dan lemah pengamatan

iv) Sikap
* Tidak minat belajar
* Pasif dan mudah putus asa
* Pendiam, pemalu dan sukar bertindak

GURU

i) Guru Mata Pelajaran


* Guru melabelkan murid yang dianggap lemah.
* Bahan pengajaran yang berasingan tidak disediakan untuk murid yang lemah.
* Guru menganggap masalah murid yang lemah dalam menguasai kemahiran 3M adalah
tugas Guru Pemulihan Khas sahaja.

ii) Guru Pemulihan Khas


* Tidak ada panduan khas yang sistematik dalam mengoptimumkan peranannya.
* Kurang mendapat pendedahan dalam P & P yang berkaitan.

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH


* Pihak pentadbiran sekolah memberikan sepenuh tumpuan kepada
pencapaian cemerlang dalam keputusan peperiksaan UPSR/PKSR.
* Kurang program berkesan yang dirancang untuk menangani
masalah penguasaan kemahiran 3M .
* Peruntukan yang terhad membataskan pelaksanaan program yang dirancang
KEMUDAHAN
i) Fizikal
* Tiada peruntukan kelas khas untuk melaksanakan program
Pemulihan Khas.
ii) Kewangan
* Tiada peruntukan khusus dalam melaksanakan Program
Pemulihan Khas.
iii) Bahan-bahan rujukan.
* Bahan rujukan yang sesuai untuk guru dan murid amat
berkurangan.
iv) Buku Teks.
* Tiada buku teks yang khusus untuk murid pemulihan khas.

KELUARGA
* Ada dikalangan keluarga/ibu bapa/penjaga yang buta huruf.
* Latar belakang keluarga yang bermasalah.
* Latar belakang sosio ekonomi yang rendah.

KURIKULUM
* Program Pemulihan Khas tidak menjadi agenda utama dalam
Mesyuarat Panitia/Kurikulum sekolah ( perbincangan ringkas
sahaja mengenai pemulihan ).
* Pengetua dan Guru Besar diharap mengambil inisiatif utama
untuk memperbaiki kurikulum di sekolahnya dengan
memasukkan agenda pemulihan seperti juga pentingnya
agenda-agenda yang lain.
* Beri perhatian kepada Tahun 1, 2 dan 3. Sekiranya perkara ini
diambil perhatian khusus oleh sekolah itu sendiri maka
mudahlah murid sebegini ditangani maka pembelajaran
seterusnya di tahun - tahun yang berikutnya tidak menjadi
masalah lagi.

Kesimpulan

Penguasaan kemahiran asas membaca dan menulis akan lebih berkesan jika murid mendapat peluang yang
luas dan pelbagai untuk membolehkannya memahami sesuatu konsep.

Oleh itu adalah menjadi tugas dan tanggungjawab para guru untuk merancang pelbagai pendekatan, teknik,
media pengajaran dan aktiviti agar murid dapat memahami apa yng disampaikan dengan lebih baik.