Anda di halaman 1dari 10

PROSES

PEMBENTUKAN
MASYARAKAT
PLURALISTIK ALAM
MELAYU
Syaza Yasmin binti Ismail
Huzaini bin Amir
Pengenalan
 Pluralisme: ideologi yang menyama-ratakan
kepercayaan dan pegangan yang berbeza
dalam masyarakat
 Pluraliti: wujudnya kepelbagaian bangsa,
agama di suatu tempat pada satu masa secara
semulajadi – masyarakat Melaka
 Pluralistik: wujudnya kepelbagaian bangsa,
agama di suatu tempat pada satu masa secara
dirancang dipaksakan oleh pihak-pihak
tertentu yang berkepentingan – era penjajah
British
Garis Masa
Zaman Sebelum Singapura
(Sebelum 1399 / 1400M)
 SangNila Utama ke Temasik lalu membuka
Singapura
Zaman Singapura dan
Pasai/Samudera
(Sebelum 1399/1400M)
 Sang Nila Utama (bergelar Sri Tri Buana), Raja
Singapura yang pertama
 Manusia berpindah untuk memenuhi keperluan
hidup dan pelbagai tujuan lain
 Masyarakat yang menetap di Kepulauan
Melayu berpindah dari satu pulau ke satu
pulau lain atau ke tanah besar untuk mencari
rezeki, berniaga, berperang, berkahwin dsb
seterusnya menjalin hubungan etnik yang baik
dengan komuniti pedagang dan bukan
pedagang
Zaman Melaka
(1399/1400M – 1511M)
 Melaka muncul sebagai empayar yang kuat dan
telah mewarisi tradisi sosio politik yang
dimainkan oleh Srivijaya dan Majapahit
 Mempunyai sebuah pelabuhan entrepot yang
maju dan memainkan peranan penting sebagai
pusat penyebaran agama Islam yang penting
Zaman Melaka
(1399/1400M – 1511M)
 Negeri Melaka menjadi pusat kemasyarakatan dan
perkembangan ajaran agama Islam yang
termasyhur di rantau Alam Melayu
 Institusi istana telah dijadikan pusat pengajian
dan penyebaran Islam
 Penyebaran agama Islam telah dijalankan secara
giat melalui perdagangan dan peluasan wilayah
 Para pendakwah dihantar ke negeri-negeri jajahan
Melaka untuk menyebarkan Islam
 Hubungan etnik telah diwujudkan dengan
masyarakat China, India, Arab dan Eropah melalui
aktiviti perdagangan
Zaman Melaka
(1399/1400M – 1511M)
 Perhubungan rapat antara masyarakat asing
dan penduduk tempatan sehingga
mewujudkan proses asimilasi antara
kehidupan kedua-dua masyarakat
 Proses asimilasi (perdagangan dan
perkahwinan) serta penyerapan budaya
masyarakat tempatan sangat penting untuk
membentuk satu kelompok baharu yang
mempunyai kebudayaan dan identiti yang
sama.
Zaman Johor
(1511M – 1612M)
 Peranan kerajaan Johor dimulakan selepas
kejatuhan Melaka
 Peranan yang dimainkan oleh kerajaan Johor
adalah kesinambungan daripada pemerintahan
kerajaan Melaka
Kesan Pembentukan Masyarakat
Pluralistik Alam Melayu
 Bahasa, kesusasteraan dan kesenian
 Pendidikan
 Budaya