Anda di halaman 1dari 11

Penyediaan JPU Menulis Item Ujian

5 LANGKAH AM PENYEDIAAN ITEM UJIAN

Menyemak Item Ujian Menilai Item Ujian Membuat Kajian Rintis

PENYEDIAAN JPU
Juga sebagai panduan untuk membina item berdasarkan aras domain kognitif, afektif dan psikomotor, aras kesukaran, bentuk item ujian dan bilangan item ujian

JPU merupakan jadual penentu ujian JPU penting untuk membantu guru menggubal item (soalan) ujian Panduan untuk membina item berdasarkan isi kandungan atau tajuk dalam sukatan

Panduan bagi guru menghasilkan ujian

TUJUAN PEMBINAAN JPU

Guru dapat mengenalpasti tahap penguasaan pelajar bagi setiap topik


Memastikan keseimbangan antara topik dan aras kemahiran yang diuji Ujian yang dibuat mengikut standard menghasilkan ujian yang berkualiti

Menjamin kesahan sesuatu kandungan ujian

Mengkaji Sukatan Pelajaran

Menentukan Bilangan Soalan

LANGKAH PEMBINAAN JPU

Menganalisis Hasil Pembelajaran

Menentukan Jenis Soalan

MENULIS ITEM UJIAN

Merujuk kepada bentuk item ujian, seperti item beraneka pilihan, item mengisi tempat kosong, item berjawapan pendek, item betul-salah, item padanan atau item esei

Soalan ditulis dengan bahasa yang mudah difahami pelajar dan mengandungi maklumat dan kehendak soalan yang jelas dan mencukupi

Arahan menjawab bagi setiap bahagian ujian dan setiap soalan adalah tepat dan mudah difahami pelajar

MENYEMAK ITEM UJIAN

Soalan yang diberi, terutama soalan jenis objek tidak mengandungi petanda (clue) kepada jawapan yang dikehendaki

Soalan yang dibina mencukupi dan seimbang dari segi kandungan dan objektif pengajaran

Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan mudah difahami pelajar Soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawabnya

MENILAI

ITEM UJIAN

Soalan-soalan yang dibina adalah mencukupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan Jawapan yang diberikan oleh penulis adalah mengikut kehendak soalan dan boleh dijawab dalam masa yang diperuntukkan

Membuat kajian rintis terhadap seluruh item

Perlu dibuat terhadap keseluruhan item/kertas ujian selepas semua item ujian disemak dan dinilai oleh pakar mata pelajaran

Kajian rintis perlu dilakukan agar item yang dibina bersesuaian dengan pelajar dari segi keupayaan dan pengetahuan sedia ada

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan dalam masa yang diperuntukkan mengikut kehendak soalan

Soalan yang diberikan adalah sepadan dengan kandungan pelajaran yang diajar guru dan tidak ada soalan yang terkeluar daripada kandungan tersebut