Anda di halaman 1dari 31

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR

PROSES PENGAJARA N MIKRO


Oleh Dr. Mazlan bin A. Karim

Definisi
Sesi latihan untuk memantapkan kemahiran mengajar secara simulasi dalam kemahiran tertentu selama 5 hingga 10 minit seperti membuat pengenalan pengajaran
(Glosari Pendidikan, 2005:88)

Mengikut Griffith (1990), pengalaman pengajaran mikro kepada guru-guru pelatih. Pengajaran mikro menyediakan simulasi situasi bilik darjah yang kompleks di mana guruguru pelatih melatih sesuatu kemahiran mengajar secara berkesan. Guru-guru pelatih dapat membuat analisis pengajaran mereka secara sistematik dan membuat penilaian kendiri mengenai segala kelemahan dan kekuatan mereka. Melalui pengajaran mikro, guruguru pelatih juga dapat memindahkan pengalaman mereka kepada konteks pengajaran dalam bilik darjah yang sebenar. Pengajaran mikro juga dapat menolong guru-guru pelatih melatih sesuatu kemahiran pengajaran spesifik secara berulang. (Ragbir Kaur Joginder Singh, 2012:90)

KEPENTINGAN DAN FAEDAH PENGAJARAN MIKRO terdapat banyak faedah

KEMAHIRANKEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN MIKRO

Kemahiran Set Induksi

5 OBJEKTIF KEMAHIRAN SET INDUKSI

KOMPONEN KEMAHIRAN SET INDUKSI


Menarik perhatian Mewujudka n motivasi

menstruktu r

KOMPONEN SET INDUKSI

Mengulang kaji

Membuat perkaitan

Perkaitan dengan isuisu semasa

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN MIKRO

UnsurUnsur saspens

Penyoalan proaktif

Gambar/ carta/illustr asi

Cara-Cara Menggunaka n Set Induksi

Mengulang kaji

Bahan Bantu Mengajar

Mengingat semula pelajaran lama

LATIHAN AMALI KEMAHIRAN SET INDUKSI

KEMAHIRANKEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN MIKRO

Kemahiran Teknik Demonstras i

Kemahiran Demonstrasi

Konsep:

Merupakan

satu

cara

untuk

melatih

murid-murid

memehati dan melakukan sesuatu aktiviti melalui prosedur. Ia melibatkan demonstrasi oleh seseorang guru pelatih atau seorang individu di hadapan kelas untuk menunjukkan sesuatu aktiviti atau prosedur alau langkah. Murid-murid akan memerhati, mendengar penerangan dan melihat sebelum mereka melakukan aktiviti yang sama. Teknik ini sesuai untuk pengajaran tarian, lukisan, jimnastik, olahraga, permainan dan untuk menjalankan suatu ujikaji.

Kemahiran Demonstrasi

Objektif:

Peluang

kepada apa

murid-murid yang hendak

untuk

benar-benar khasnya

memahami

dipelajari

setelah melalui prosedur-prosedur yang ditunjukkan oleh guru pelatih. Ia juga boleh membantu muridmurid untuk menguasai konsep dan prinsip-prinsip asas dengan mudah. Selain daripada itu, kaedah ini dapat meningkatkan ingatan murid-murid terhadap langkah-langkah pelaksanaan atau eksperimen.

Kemahiran Demonstrasi

Prinsip-Prinsip:

Penerangan yang jelas mengenai demonstrasi perlu supaya murid-murid dapat memerhati apa yang ditunjukcarakan. Bahan Objektif dan kandungan demonstrasi hendaklah tepat. demonstrasi.

bantuan mengajar dan radas hendaklah disediakan sebelum Jika boleh, satu percubaan dijalankan terlebih dahulu untuk memastikan kelicinan pelaksanaan demonstasi.

Guru pelatih perlu memastikan murid-murid dapat menumpukan perhatian dan mengajukan soalan-soalan kepada murid-murid untuk memperoleh maklum balas tentang pemahaman mereka. Murid-murid diberi peluang untuk mempraktikkan apa yang mereka telah pelajari.

Kemahiran Demonstrasi

Komponen Utama Dalam Teknik Demonstrasi: Persediaan


i)

Alatan sesuai dan lengkap Bahan-bahan sesuai dan cukup Alatan/radas diatur dengan baik Tunjuk cara boleh dilihat oleh semua murid

ii) Teknik Penyampaian Memperjelaskan konsep melalui carta/gambarajah/analogi Langkah-langkah keselamatan Ujian dijalankan dengan cermat teratur dan lancar Penggunaan alat dan bahan berkesan Pergerakan guru pelatih meyakinkan

iii) Penglibatan
Penglibatan lisan yang positif Penglibatan fizikal yang positif

Kelebihan Demonstrasi

Kelebihan

kaedah ini ialah ia dapat memperkenalkan bahan pengajaran baru kepada murid-murid melalui penglibatan dan pendengaran. Mereka dapat mengekalkan perhatian murid-murid terhadap demonstrasi. Ia juga memberi peluang untuk murid-murid mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari di samping kualiti prestasi mereka dapat dinilai. Ia juga dapat memotivasikan pembelajaran kerana konsep-konsep dan prinsip-prinsip diilustrasikan dengan jelas. Selain daripada itu, murid-murid dapat menguasai kemahiran-kemahiran melalui demonstasi yang dilalui.

KELEBIHAN DEMONSTRASI

Menjalankan ujikaji tentang pernafasan tumbuhan (sains) Demonstrasi cara menyediakan bakul-tikar (PSV)

Demonstrasi cara menyediakan rak kasut (KH) Demonstrasi cara memainkan piano (Muzik)

Demonstra si

Demonstrasi cara lompatan atau lontar peluru (PJK)

Menunjukkan cara menyediakan cara membuat kuih lapis (ERT)

Kemahiran Demonstrasi

Kelemahan Teknik Demonstrasi:

Ia memerlukan perancangan dan persediaan yang rapi dan teliti oleh guru-guru pelatih sebelum demonstrasi. untuk mempraktikkan prosedur. Ia kurang berkesan jika murid-murid tidak diberikan peluang Pembelajaran kurang Ia juga dapat yang berkesan jika guru-guru pelatih tidak dapat menerangkan sesuatu prosedur dengan sistematik. dengan betul mengenai menggalakkan peniruan oleh murid-murid tapa memahami prosedur-prosedur diperhatikan dalam demonstrasi guru-guru pelatih.

LATIHAN AMALI KEMAHIRAN TEKNIK DEMONSTRASI

KEMAHIRANKEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN MIKRO

Kemahiran Memberi Penerangan

Kemahiran Penerangan

PENGENALAN Dalam

kemahiran memberi penerangan, guru

mesti dapat menyampaikan maklumat penting kepada murid-murid dengan jelas dan lancar supaya dapat difahami oleh murid-murid. Setiap guru pelatih bertanggungjawab untuk menyampakan isi pengajarannya dengan tepat dan jelas.

Kemahiran Penerangan

PRINSIP-PRINSIP KEMAHIRAN MENERANG

Penerangan yang sejajar dengan pengetahuan sedia ada murid-murid berdasarkan umur dan pencapaian akademik mereka dalam bilik darjah agar dapat meningkatkan kefahaman murid.

Perancangan yang teliti dan rapi disampaikan adalah jelas dan tepat.

supaya

fakta

yang

Penggunaan istilah yang boleh difahami

Memberikan perhatian terhdap setiap maklum balas murid.

Kemahiran Penerangan

PERINGKAT

MENERANG :

Takrif

atau penjelasan (explanation)

Huraian

Penaakulan

KEMAHIRAN PENERANGAN

Mempunyai kefahaman mengenai sesuatu konsep/idea yang disampaikan oleh guruguru pelatih dengan lebih jelas dan berkesan Murid-murid dapat menjelaskan balik penerangan guru-guru pelatih mengenai sesuatu proses atau prosedur Murid-murid dapat menaakul dan Objektifmeramal Objektif tentang peristiwa Kemahiran yang diberi Peneranga dalam n penerangan guru-guru pelath Murid-murid dapat mengesan makna yang tepat mengenai sesuatu istilah konsep/perkataan yang diterangkan oleh guru-guru pelatih

Kemahiran Penerangan

KOMPONEN-KOMPONEN DALAM MENERANG

Arah permulaan

Kemahiran ilustrasi

Penyusunan pemikiran/Idea

Penutup

LATIHAN AMALI KEMAHIRAN TEKNIK PENERANGAN


Alatan

keris, model keris, pisau, dan parang nota berkaitan keris

Sumber

KEMAHIRANKEMAHIRAN ASAS PENGAJARAN MIKRO

Kemahiran Bercerita

Kemahiran Bercerita

KONSEP Cerita adalah satu susunan kejadian atau peristiwaperistiwa yang berlaku sama ada benar-benar berlaku atau direka cipta. Bercerita sebagai satu cabang seni dan teknik bercerita memainkan peranan penting sebagai sumber hiburan rakyat di samping alat pendidikan moral dan nilai di kalangan masyarakat. kekuatan teknik bercerita lebih Keindahan dan tertumpu kepada

penggunaan bahasa yang menarik oleh guru-guru pelatih.

Kemahiran Bercerita

PRINSIP-PRINSIP TEKNIK BERCERITA

Pemilihan cerita yang sesuai dengan objektif pengajaran dan pembelajaran.

Penyampaian

yang

menarik

minat

murid-murid

serta

berkaitan dengan topik pelajaran.


Perancangan yang teliti agar penyampaian berjalan lancar. Suasana bilik yang sesuai dengan cerita. Menggunakan BBM seperti boneka,, kad-kad gambar untuk menghidupkan lagi suasana penceritaan.

Kemahiran Bercerita

PRINSIP-PRINSIP TEKNIK BERCERITA

Menggunakan bahasa yang mudah difahami murid. Bina interaksi dua hala menerusi soalan-soalan kepada murid.

Mimik muka pelatih perlu bersesuaian dengan cerita. Akiviti susulan untuk membincangkan watak-watak

dalam cerita, nilai-nilai murni yang ditonjolkan atau mengadakan lakonan cerita yang didengarkan.

Kemahiran Bercerita

OBJEKTIF TEKNIK BERCERITA


Mencernakan daya kreatif dan imaginasi murid-murid. Murid-murid perlu dilatih dengan pelbagai kemahiran dan kecekapan bahasa terutamanya kemahiran lisan (endengar dan bertutur).

Menggalakkan murid berkomunikasi dengan berkesan dari segi sebutan, nada, intonasi dan ekspresi/mimik muka.

Dapat melatih murid lebih mengenali masyarakat sekitar mereka dan kehidupan berdasarkan cerita-cerita yang didengar.

Memperluaskan pengalaman dan pengetahuan murid dalam pelbagai bidang yang berkaitan dengan kehidupan seharian mereka.

Kemahiran Bercerita

OBJEKTIF TEKNIK BERCERITA

Menggalakkan murid-murid mendengar sesuatu cerita kritis supaya mereka dapat berfikiran dengan lebih matang dan berketrampilan.

Dapat membantu murid-murid menghayati nilai-nilai murni melalui permodelan watak-watak yang ditonjolkan dalam cerita-cerita yang disampaikan oleh guru-guru di dalam kelas.

LATIHAN AMALI KEMAHIRAN TEKNIK BERCERITA


Cerita

gunakan teks.

Cerita

berpandukan kepada video sebuah cerita tauladan.