Anda di halaman 1dari 49

KRITERIA-KRITERIA UTAMA DALAM PERATURAN MEMBERI MARKAH PENDIDIKAN SENI VISUAL SECARA ANALITIK

Terdapat beberapa perkara yang perlu dilihat dalam pemilihan kriteria untuk seseorang guru melakukan pentaksiran terhadap murid. Antara perkara tersebut adalah dari segi kandungan, pengelolaan dan proses.

Kandungan Pengelolaan

Proses

Pemilihan Kriteria

Rajah: Kriteria Pemberian Markah

Mencakupi maklumat dan pengetahuan untuk mencapai objektif. Kriteria kandungan

Perkembangan dan olahan idea.

Aspek dan kriteria yang diberi markah perlu dinyatakan.

Pemilihan alat dah bahan yang digunakan hendaklah sesuai dengan tajuk dan tema yang diberi.

Pemilihan teknik juga perlu sesuai dengan bahan dan alatan yang dipilih Kriteria Pengelolaan Penggunaan/pengapli kasian alat dan bahan serta teknik yang telah dipilih.

Tatacara, langkah dan proses menghasilkan sesuatu karya Kriteria Proses

Aspek-aspek yang dinilai dalam kriteria ini ialah kreativiti, ketepatan kekemasan dan keaslian

Berikan contoh dalam proses dalam menghasilkan sesuatu karya.

Rajah : Kriteria Pemberian Markah

KAEDAH PEMARKAHAN ANALITIK

Kaedah Analitikal

Markah diberikan mengikut fakta-fakta yang telah ditentukan untuk sesuatu item tanpa mengambil kira mutu respons keseluruhan

Setiap fakta ditentukan pemberatan markah

Satu senarai semak (checklist) boleh disediakan.

Jumlah keseluruhan markah akan menentukan kedudukan calon berbanding prestasi calon yang lain.

Rajah: Kaedah Pemarkahan Analitik

BIDANG MENGGAMBAR

Bidang menggambar merangkumi 4 komponen utama iaitu asas-asas, penggunaan alat dan bahan, pengaplikasian teknik-teknik, dan akhir sekali persembahan hasil karya. Bidang menggambar merupakan bidang yang menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran murid dalam membuat gambar dengan pelbagai teknik dan media. Oleh yang demikian, kriteria-kriteria yang diperlukan dalam pembahagian markah untuk jenis kegiatan secara kolaj ialah dari segi gubahan, teknik, alat & bahan, kreativiti dan kemasan. Dalam bidang menggambar di sekolah rendah, kandungan subjek atau hal benda itu boleh disesuaikan dengan pengalaman sedia ada kanak-kanak ataupun pengalaman belajar kanak-kanak. Ianya mampu merangsang dan meningkatkan pembelajaran. Dalam aktiviti dalam bidang menggambar, kanak-kanak dapat menggunakan pelbagai alat dan bahan untuk menghasilkan gambar mengikut ekspresinya sendiri. Pelbagai alat dan bahan juga boleh digunakan dalam kegiatan menggambar, antaranya seperti pensel, pensel warna, cat air, cat poster, pen, lilin, pastel, krayon, kertas warna, gam, gunting, bahan-bahan kutipan dan berus. Pemilihan bahan dan alatan yang digunakan dalam aktiviti menggambar pula haruslah sesuai dengan tajuk dan tema aktiviti di dalam kelas. Begitu juga bagi pemilihan dan pengaplikasian teknik dan kaedah menggambar. Sebagai contoh bagi seorang guru yang ingin melaksanakan penilaian terhadap bidang kerja aktiviti menggambar, beliau perlulah menitik beratkan tentang pengaplikasian teknik dan kaedah dalam menghasilkan sesebuah karya menggambar itu, sebagai contoh cetakan. Bagi teknik ini, ianya memerlukan media cetakan yang sesuai seperti kentang yang telah diukir ataupun batang pokok pisang. Guru juga perlu memastikan bahawa penggunaan alat dan bahan bersesuaian dengan tema yang ingin dihasilkan.

Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi dan kemahiran serta kemampuan murid terhadap aspek melukis serta kegiatan membuat gambar dengan pelbagai media dan teknik yang menekankan aspek ruang, struktur, imbangan dan komposisi. Antara kegiatan dalam bidang ini yang boleh diuji oleh guru adalah seperti berikut;

Cetakan Kolaj catan Lukisan Gosokan Gurisan Resis Montaj

Percikan

Stensilan

Mozek Capan

Rajah : Kegiatandalam Bidang Menggambar

Sehubungan dengan itu, bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri. Kegiatan menggambar merangkumi penerokaan kesan seni serta mengenali pelbagai alat, bahan dan kegunaannya. Kegiatan menggambar akan memperkenalkan pelbagai kemahiran asas dan teknik dalam proses rekaan. Kesedaran melalui pemerhatian alam persekitaran menjadi fokus kegiatan menggambar. Kegiatan ini dapat memperkembangkan persepsi visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan dan kesannya. Guru boleh membina borang penilaian rubrik yang bertujuan menguji dan menilai sama ada murid telah mengaplikasikan kesedaran asas seni reka tersebut dan pengaplikasian prinsip asas seni reka.

BIDANG MEMBUAT CORAK DAN REKAAN Bidang kegiatan ini memberi peluang kepada murid memahami pelbagai cara untuk menghasilkan corak dan mengaplikasikannya menjadi suatu rekaan lain. Corak dan rekaan tersebut boleh juga dipadankan kepada mana mana hasil daripada bidang kegiatan lain seperti menggambar, binaan, kraf dan sebagainya. Corak terhasil daripada pelbagai teknik dan cara. Antaranya melalui kegiatan seperti berikut:

Pualaman

Renjisan dan percikan

Tiupan CORAK TIDAK TERANCANG

Ikatan dan celupan

Titisan

Lukisan Kaligrafi Catan

Kolaj

CORAK TERANCANG

Cetakan

Resis Lipatan dan guntingan

Capan

Bidang ini juga membolehkan murid mengenali dan mengkaji pelbagai corak dalam alam dan kehidupan seharian. Bahagian ini menegaskan kegiatan mengenal motif dan olahannya untuk menghasilkan rekaan corak tertentu. Kegiatan ini memberi peluang kepada murid membuat rekaan corak tidak terancang, corak terancang dan juga corak tradisional dengan teknik tertentu. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Kegiatan ini boleh dilakukan dalam pelbagai cara seperti pergerakan, peragaan dan lakonan. Sebagai guru yang ingin membuat penilaian terhadap hasil karya dalam bidang mencorak, guru perlu memahami bahawa membuat corak dan rekaan memberi peluang kepada murid memahami cara dan teknik menghasilkan corak terancang dan corak tidak terancang serta mengaplikasikannya menjadi rekaan. Sebagai contoh, seorang guru mengajar murid di dalam kelas mengenai corak tidak terancang melalui teknik tiupan. Kriteria-kriteria yang diperlukan dalam pembahagian markah untuk aktiviti tiupan dalam corak tidak terancang ialah dari segi warna, kemasan, alat & bahan, gubahan dan motif. Gubahan adalah wajaran yang meliputi cara susunan corak tiupan terhasil dan asas seni reka yang meliputi unsur rekaan serta prinsip rekaan dalam sesuatu penghasilan karya mencorak. Penggunaan alat dan bahan dapat dinilai melalui cara murid menggunakannya. Faktor kesesuaian pula perlu diambil kira kerana alatan yang boleh menghasilkan tiupan adalah straw. Jika murid menggunakan peralatan yang lain, mungkin akan terdapat daya kreativiti dan idea baru di mana mereka melakukan pengubahsuaian terhadap alat dan bahan, dan mampu memberi markah terhadap aspek kreativiti. Penggunaan warna untuk corak pula perlu terancang dan mestilah menarik. Motif yang dipilih hendaklah sesuai dengan tajuk atau tema yang diberikan. Kreativiti murid dapat dilihat melalui penghasilan motif dan pengolahan idea dan penggunaan warna yang harmoni. Keharmonian dan penegasan warna juga merupakan aspek dalam prinsip rekaan. Penggunaan warna yang berkontra menunjukkan murid berjaya memahami kategori warna sekunder dan primer. Daripada pengetahuan tersebut, corak dapat dihasilkan melalui susunan dan penggunaan warna yang kreatif.

BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN Bidang kegiatan ini menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan. Berpandukan aspek tersebut murid dapat memahami dengan lebih jelas bila mereka membentuk dan membina sesuatu model. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan juga mendedahkan murid dengan penggunaan pelbagai bahan, alat dan teknik penghasilan. Sehubungan itu, memberi peluang kepada murid berinteraksi secara kreatif dengan alat dan bahan, semasa menjalankan proses penghasilan seni. Sebagai guru pendidikan seni visual yang ingin menjalankan penilaian terhadap aktiviti membentuk dan membuat binaan. Kriteria utama yang perlu diberi perhatian ialah pengaplikasian aspek seni dari segi bentuk, ruang, struktur, imbangan dan kestabilan sesuatu arca ataupun mobail tersebut. Oleh yang demikian, murid-murid akan diberi peluang meneroka semua prinsip seni tersebut untuk menghasilkan sebuah arca atau mobail yang baik. Bidang kegiatan membentuk dan membuat binaan tiga dimensi merangkumi aktiviti seperti:

Arca timbul Origami Asemblaj

Topeng

Mobail

Stabail

Boneka Model

Diorama

Rajah: Bidang Membentuk dan Membuat Binaan

Kegiatan membentuk dan membuat binaan memberi peluang kepada murid membuat rujukan kepada objek sebenar. Perbandingan ini akan memberi kesedaran bahawa idea dan kreativiti mempunyai fungsi dan makna. Aspek apresiasi hasil kerja diadakan sebagai satu proses pembelajaran. Bidang membentuk dan membuat binaan menegaskan perkembangan persepsi murid terhadap objek 3 dimensi. Contoh kriteria-kriteria yang dilihat untuk jenis kegiatan membuat topeng pula ialah fungsi, teknik, kemasan, alat dan bahan serta kreativiti. Fungsi topeng tersebut hendaklah sesuai dengan jenis topeng yang dibuat. Manakala teknik penghasilan topeng pula dapat menunjukkan tahap pemikiran dan kekreatifan murid. Alat dan bahan yang digunakan hendaklah sesuai dengan topeng yang hendak dihasilkan. Ianya dapat dilihat melalui teknik tampalan dan guntingan pada topeng serta barangbarang hiasan yang digunakan. Ini memperlihatkan kreativiti murid-murid dan tahap pencapaian mereka terhadap olahan idea.

MENGENAL KRAF TRADISIONAL Kraf tradisional boleh didefinisikan sebagai perusahaan (kerja seni) yang melibatkan kemahiran kerja tangan yang memerlukan daya cipta oleh masyarakat yang diwarisi turun-temurun. Di sekolah rendah, murid diperkenalkan dengan kraf tradisional seperti:-

Alat domestik

Alat pertahanan diri

Alat perhiasan diri

Batik

Seni ukiran kayu

Seni anyaman

Tembikar

Seni tekat

Rajah: Aktiviti kraf tradisional

Kraf tradisional dipelajari bagi menanamkan sikap bahawa seni kraf merupakan warisan seni yang perlu dikekalkan. Selain itu, dapat menyedarkan murid bahawa seni kraf perlu dipelajari supaya tidak lupus di telan zaman dan dapat menyedarkan murid kraf tradisional mempunyai nilai estetik. Oleh itu, guru harus menetapkan beberapa kriteria penting dalam memberi markah untuk karya kraf tradisional ini.

CONTOH KRITERIA-KRITERIA PEMARKAHAN PENDIDIKAN SENI VISUAL

Takrif ILMU

Kandungan Peratusan 30%

Kriteria Tema Bahan Media

Skor Peratusan 15% 15% 20% 30% 10% 10% 100%

KEMAHIRAN

60%

Kreativiti Teknik Kekemasan

NILAI

10% Jumlah Keseluruhan

Sahsiah Diri

CONTOH KRITERIA-KRITERIA UTAMA DALAM PERATURAN MEMBERI MARKAH PENDIDIKAN SENI VISUAL SECARA ANALITIK

BIDANG MENGGAMBAR

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) - ANALITIK PENDIDIKAN SENI VISUAL BIDANG MENGGAMBAR TEKNIK MONTAJ KRITERIA/GRED E D C B A

Penggunaan tema yang tidak TEMA (10 MARKAH) sesuat

Pemilihan tema yang minimum yang perlu diberi perhatian.

Memerlukan peningkatan dalam pemilihan tema. (5-6 MARKAH)

Baik dalam pemilihan tema

Cemerlang dalam penggunaan tema.

(1-2 MARKAH)

(3-4 MARKAH)

(7-8 MARKAH)

(9-10 MARKAH)

PENGGUNAAN ALAT/BAHAN (15 MARKAH)

Penggunaan Penggunaan alatan/bahan yang alatan/bahan yang tidak sesuai minimum yang perlu diberi perhatian. (1-3 MARKAH) (4-6 MARKAH)

Memerlukan peningkatan dalam penggunaan alatan/bahan. (7-9 MARKAH)

Baik dalam penggunaan alatan/bahan.

Cemerlang dalam penggunaan alatan/bahan dalam semua aspek. (13-15 MARKAH)

(10-12 MARKAH)

KREATIVITI PENGOLAHAN IDEA

Tidak mempunyai daya kreativiti serta tiada pengolahan idea.

Lemah dalam penggunaan media serta pengolahan idea dan tiada keaslian.

Kurang kreatif dalam penggunaan media dan pengolahan idea serta kurang keaslian.

Baik dalam penggunaan media, mengolah idea dengan baik serta karya yang asli.

Sangat kreatif dalam penggunaan media, pengolahan idea serta mempunyai gaya tersendiri dan keaslian. (21-25 MARKAH) Hasil karya sangat kemas dan berkualiti dalam semua aspek.

(25 MARKAH)

(1-5 MARKAH) Tidak menitikberatkan perihal kekemasan karya dari pelbagai aspek. (1-4 MARKAH)

(6-10 MARKAH) Hasil karya kurang berkualiti dan bermutu.

(11-15 MARKAH) Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian dalam kekemasan karya. (9-12 MARKAH)

(16-20 MARKAH) Hasil karya baik dalam banyak aspek.

KEKEMASAN

(20 MARKAH)

(5-8 MARKAH)

(13-16 MARKAH)

(17-20 MARKAH)

PENGAPLIKASIAN ASPEK SENI (REKA LETAK)

Tidak mengaplikasikan aspek seni dalam penghasilan karya. (1-4 MARKAH)

Kurang mengaplikasikan aspek seni dalam karya yang perlu diberi perhatian. (5-8 MARKAH)

Aspek seni dalam karya diaplikasikan dan boleh ditingkatkan. (9-12 MARKAH)

Baik dalam pengaplikasian aspek seni.

Sangat baik dalam pengaplikasian aspek seni dalam semua aspek. (17-20 MARKAH)

(20 MARKAH)

(13-16 MARKAH)

SIKAP DAN SAHSIAH (10 MARKAH)

Tidak menepati ciri sikap dan sahsiah yang baik. (1-2 MARKAH)

Kurang mempunyai ciri sikap dan sahsiah yang baik. (3-4 MARKAH)

Sikap dan sahsiah Sikap dan sahsiah yang masih boleh yang ditunjukkan dipupuk dan diberi baik. perhatian. (5-6 MARKAH) (7-8 MARKAH)

Mempunyai sikap dan sahsiah yang sangat baik.

(9-10 MARKAH)

GRED PENCAPAIAN MURID

PENCAPAIAN

MARKAH

GRED

CEMERLANG

80 - 100% 60 79% 40 59% 16 39% 0 15

BAIK

MEMUASKAN

SEDERHANA

LEMAH

KARYA MURID Tema

KRITERIA UTAMA Pemilihan tema Pemilihan gambar Penggunaan alat/bahan Aplikasi penggunaan alat/bahan dengan baik. Kreativiti Pengolahan Idea Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Imaginasi yang baik. Kekemasan Keseimbangan karya. Hasil karya kemas dan menarik. Pengaplikasian aspek seni Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya. Sikap dan sahsiah JUMLAH

MARKAH 10

PENCAPAIAN MURID 7

15

14

25

23

20

17

BIDANG : MENGGAMBAR TEKNIK : MONTAJ TEMA : HAIWAN PERLIHARAAN

20

16

10 100

10 87

ULASAN KRITERIA PEMARKAHAN

Kriteria pertama yang telah dilihat melalui karya murid di sebelah ialah melalui Tema. Karya murid tersebut telah menepati tema yang ditetapkan iaitu tema Haiwan Perliharaan. Hal ini dapat dilihat dari segi gambar-gambar yang telah dipilih dan antaranya ialah kucing yang merupakan haiwan perliharaan. Malah, karya ini juga menepati tahap murid tersebut. Oleh yang demikian, murid tersebut telah memenuhi kehendak tema yang telah ditetapkan dan markah yang telah diberi ialah 7/10. Kriteria kedua pula ialah dari segi penggunaan alat dan bahan. Didapati murid ini dapat mengaplikasikan penggunaan alat dan bahan dengan baik. Hal ini dapat dikenalpasti melalui kekemasan guntingan gambar yang telah dilekat. Jadi di sini dari segi penggunaan alat dan bahan didapati murid ini dapat mengendalikannya dengan baik.Oleh yang demikian, berdasarkan peraturan markah yang telah disediakan, markah yang telah diberi ialah 14/15. Jadi didapati murid ini tergolong dalam murid yang cemerlang dalam penggunaan alat dan bahan. Kriteria yang ketiga ialah kreativiti pengolahan idea. Kreativiti pengolahan idea ini adalah perkara yang perlu diambil kira dalam Pendidikan Seni Visual ini kerana kreativitilah yang menyebabkan sesuatu karya itu menarik. Oleh yang demikian, aspek kreativiti ini perlu diberi penekanan dari segi pemberatan markahnya dan dari segi pemarkahan yang dibuat, pemberian markah kreativiti merupakan markah yang tertinggi. Oleh yang demikian, bagi karya murid ini, kreativitinya dapat ditonjolkan melalui pemilihan gambar yang sesuai dengan tema serta kreativiti dalam reka letak atau susunan gambar yang dipilih. Disini dapat dilihat murid ini juga dapat memanipulasikan bahan dengan baik dan imiginasinya juga baik. Jadi saya dapat simpulkan yang murid ini memiliki ciri-ciri kreativiti yang telah ditetapkan dengan tahap kebolehannya. Jadi markah yang telah diberikan ialah 23/25.

Kriteria yang seterusnya ialah kekemasan. Dalam kriteria ini, guru perlu mengenalpasti kekemasan hasil karya serta dari segi keseimbangannya. Oleh yang demikian, kekemasan ini dapat dilihat melui cara murid menampal dan menggunting. Melalui karya murid ini, didapati kritera kekemasan murid tersebut baik. Murid tersebut dapat menggunting dan menampal dengan kemas. Jadi markah yang diberikan ialah 17/20. Begitu juga dengan keseimbangan karya. Kriteria yang terakhir yang turut dinilai ialah sikap dan sahsiah murid. Markah penuh diberikan kepada murid ini kerana sikap ingin tahu, kerjasama, saling bantumembantu yang ditunjukkan semasa menjalankan aktiviti.

BIDANG MENCORAK DAN MEMBUAT REKAAN

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) - ANALITIK PENDIDIKAN SENI VISUAL BIDANG CORAK DAN REKAAN TEKNIK TIUPAN KRITERIA/GRED E D C B A

Tidak mengaplikasikan PENGAPLIKASIAN ASPEK SENI (10 MARKAH) aspek seni dalam penghasilan karya. (1-2 MARKAH)

Kurang mengaplikasikan aspek seni dalam karya yang perlu diberi perhatian.

Aspek seni dalam karya diaplikasikan dan boleh ditingkatkan.

Baik dalam pengaplikasian aspek seni.

Sangat baik dalam pengaplikasian aspek seni dalam semua aspek.

(3-4 MARKAH)

(5-6 MARKAH)

(7-8 MARKAH)

(9-10 MARKAH)

PENGGUNAAN ALAT/BAHAN (15 MARKAH)

Penggunaan alatan/bahan yang tidak sesuai

Penggunaan alatan/bahan yang minimum yang perlu diberi perhatian. (4-6 MARKAH)

Memerlukan peningkatan dalam penggunaan alatan/bahan. (7-9 MARKAH)

Baik dalam penggunaan alatan/bahan.

Cemerlang dalam penggunaan alatan/bahan dalam semua aspek. (13-15 MARKAH)

(1-3 MARKAH)

(10-12 MARKAH)

KREATIVITI PENGOLAHAN IDEA

Tidak mempunyai daya kreativiti serta tiada pengolahan idea.

Lemah dalam penggunaan media serta pengolahan idea dan tiada keaslian.

Kurang kreatif dalam penggunaan media dan pengolahan idea serta kurang keaslian.

Baik dalam penggunaan media, mengolah idea dengan baik serta karya yang asli.

Sangat kreatif dalam penggunaan media, pengolahan idea serta mempunyai gaya tersendiri dan keaslian. (21-25 MARKAH) Hasil karya sangat kemas dan berkualiti dalam semua aspek.

(25 MARKAH)

(1-5 MARKAH) Tidak menitikberatkan perihal kekemasan karya dari pelbagai aspek. (1-4 MARKAH)

(6-10 MARKAH) Hasil karya kurang berkualiti dan bermutu.

(11-15 MARKAH) Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian dalam kekemasan karya. (9-12 MARKAH)

(16-20 MARKAH) Hasil karya baik dalam banyak aspek.

KEKEMASAN

(20 MARKAH)

(5-8 MARKAH)

(13-16 MARKAH)

(17-20 MARKAH)

MOTIF DAN CORAK

Lemah, masih belum menguasai kemahiran pengolahan motif dan corak. (1-4 MARKAH)

(20 MARKAH)

Masih lemah dalam mengaplikasi aspek seni dalam karya yang perlu diberi perhatian. (5-8 MARKAH)

Sederhana, pengolahan tidak begitu menyeluruh.

Baik dalam pengaplikasian pengolahan motif.

Cemerlang,sangat baik dalam pegolahan motif dan corak.

(9-12 MARKAH)

(13-16 MARKAH)

(17-20 MARKAH)

SIKAP DAN SAHSIAH (10 MARKAH)

Tidak menepati ciri sikap dan sahsiah yang baik. (1-2 MARKAH)

Kurang mempunyai ciri sikap dan sahsiah yang baik. (3-4 MARKAH)

Sikap dan sahsiah yang masih boleh dipupuk dan diberi perhatian. (5-6 MARKAH)

Sikap dan sahsiah yang ditunjukkan baik.

Mempunyai sikap dan sahsiah yang sangat baik.

(7-8 MARKAH)

(9-10 MARKAH)

GRED PENCAPAIAN MURID

PENCAPAIAN

MARKAH

GRED

CEMERLANG

80 - 100% 60 79% 40 59% 16 39% 0 15

BAIK

MEMUASKAN

SEDERHANA

LEMAH

KARYA MURID

KRITERIA UTAMA PENGAPLIKASIAN ASPEK SENI Rupa Warna Keseimbangan dan kesatuan Penggunaan alat/bahan Aplikasi penggunaan alat/bahan dengan baik. Kreativiti Pengolahan Idea Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Imaginasi yang baik. Kekemasan Keseimbangan karya. Hasil karya kemas dan menarik. Motif dan Corak Motif dan corak yang menarik Sikap dan sahsiah JUMLAH

MARKAH 10

PENCAPAIAN MURID 7

15

13

25

20

20

17

BIDANG : MEMBUAT CORAK DAN REKAAN TEKNIK : TIUPAN TEMA : BEBAS

10

16

10 100

10 83

ULASAN KRITERIA PEMARKAHAN

Kriteria pemarkahan disebelah merupakan kriteria pemarkahan dalam bidang membuat corak dan rekaan seorang murid yang menghasilkan aktiviti mencorak secara tidak terancang dengan menggunakan teknik tiupan. Sehubungan dengan itu, kriteria utama yang dlihat ialah dari segi pengaplikasian aspek seni iaitu dari segi rupa, warna , keseimbangan dan kesatuan. Jadi murid tersebut telah mengaplikasikan ketiga-tiga aspek ini dengan baik. Teknik tiupan yang digunakan juga menepati kriteria pemarkahan yang telah dirancang. Kriteria yang dinilai seterusnya ialah penggunaan alat dan bahan yang sesuai untuk menghasilkan corak dengan menggunakan teknik tiupan. Murid menghasilkan corak dengan meniup warna dengan menggunakan straw. Disini dari segi penggunaan alat sudah menepati ciri pemarkahan, namun begitu murid ini masih lemah dalam mengolah idea. Kriteria seterusnya yang dilihat ialah dari segi kreativiti. Kreativiti merupakan kriteria penting dalam memberi markah untuk bidang membuat corak dan rekaan ini. Dalam karya ini murid masih lagi tergolong dalam kategori baik. Namun begitu karya yang telah dihasilkan oleh murid tersebut boleh dimurnikan lagi dengan idea-idea tambahan yang lain. Kriteria seterusnya yang dinilai dalam karya tersebut ialah kekemasan. Kekemasan pada hasil karya ini dinilai dari segi corak yang dihasilkan. Corak yang dihasilkan ialah corak tidak terancang. Jadi murid tersebut bebas dalam melakukan sebarang corak tetapi perlulah mengambil kira kekemasannya. Akhir sekali ialah kriteria pemarkahan dari segi sikap dan sahsiah murid semasa menjalankan aktiviti. Jadi dalam setiap aktiviti yang dijalankan, murid-murid perlulah menunjukkan kesungguhan, minat serta ketekunan dalam menghasilkan karya dalam sesuatu bidang ini.

BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) - ANALITIK PENDIDIKAN SENI VISUAL BIDANG MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TOPENG KRITERIA/GRED E D C B A

Penggunaan tema yang tidak TEMA (10 MARKAH) sesuat

Pemilihan tema yang minimum yang perlu diberi perhatian.

Memerlukan peningkatan dalam pemilihan tema. (5-6 MARKAH)

Baik dalam pemilihan tema

Cemerlang dalam penggunaan tema.

(1-2 MARKAH)

(3-4 MARKAH)

(7-8 MARKAH)

(9-10 MARKAH)

PENGGUNAAN ALAT/BAHAN (15 MARKAH)

Penggunaan Penggunaan alatan/bahan yang alatan/bahan yang tidak sesuai minimum yang perlu diberi perhatian. (1-3 MARKAH) (4-6 MARKAH)

Memerlukan peningkatan dalam penggunaan alatan/bahan. (7-9 MARKAH)

Baik dalam penggunaan alatan/bahan.

Cemerlang dalam penggunaan alatan/bahan dalam semua aspek. (13-15 MARKAH)

(10-12 MARKAH)

KREATIVITI PENGOLAHAN IDEA

Tidak mempunyai daya kreativiti serta tiada pengolahan idea.

Lemah dalam penggunaan media serta pengolahan idea dan tiada keaslian.

Kurang kreatif dalam penggunaan media dan pengolahan idea serta kurang keaslian.

Baik dalam penggunaan media, mengolah idea dengan baik serta karya yang asli.

Sangat kreatif dalam penggunaan media, pengolahan idea serta mempunyai gaya tersendiri dan keaslian. (21-25 MARKAH) Hasil karya sangat kemas dan berkualiti dalam semua aspek.

(25 MARKAH)

(1-5 MARKAH) Tidak menitikberatkan perihal kekemasan karya dari pelbagai aspek. (1-4 MARKAH)

(6-10 MARKAH) Hasil karya kurang berkualiti dan bermutu.

(11-15 MARKAH) Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian dalam kekemasan karya. (9-12 MARKAH)

(16-20 MARKAH) Hasil karya baik dalam banyak aspek.

KEKEMASAN

(20 MARKAH)

(5-8 MARKAH)

(13-16 MARKAH)

(17-20 MARKAH)

PENGAPLIKASIAN ASPEK SENI (REKA LETAK)

Tidak mengaplikasikan aspek seni dalam penghasilan karya.

Kurang mengaplikasikan aspek seni dalam karya yang perlu diberi perhatian.

Aspek seni dalam karya diaplikasikan dan boleh ditingkatkan.

Baik dalam pengaplikasian aspek seni.

Sangat baik dalam pengaplikasian aspek seni dalam semua aspek.

(20 MARKAH)

(1-4 MARKAH)

(5-8 MARKAH)

(9-12 MARKAH)

(13-16 MARKAH)

(17-20 MARKAH)

SIKAP DAN SAHSIAH (10 MARKAH)

Tidak menepati ciri sikap dan sahsiah yang baik. (1-2 MARKAH)

Kurang mempunyai ciri sikap dan sahsiah yang baik. (3-4 MARKAH)

Sikap dan sahsiah Sikap dan sahsiah yang masih boleh yang ditunjukkan dipupuk dan diberi baik. perhatian. (5-6 MARKAH) (7-8 MARKAH)

Mempunyai sikap dan sahsiah yang sangat baik.

(9-10 MARKAH)

GRED PENCAPAIAN MURID

PENCAPAIAN

MARKAH

GRED

CEMERLANG

80 - 100% 60 79% 40 59% 16 39% 0 15

BAIK

MEMUASKAN

SEDERHANA

LEMAH

KARYA MURID Tema

KRITERIA UTAMA Pemilihan tema Pemilihan gambar Penggunaan alat/bahan Aplikasi penggunaan alat/bahan dengan baik. Kreativiti Pengolahan Idea Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Imaginasi yang baik. Kekemasan Keseimbangan karya. Hasil karya kemas dan menarik. Pengaplikasian aspek seni Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya. Sikap dan sahsiah JUMLAH

MARKAH 10

PENCAPAIAN MURID 8

15

14

25

23

20

17

BIDANG : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN TEKNIK : TOPENG TEMA : HAIWAN

20

17

10 100

10 89

ULASAN KRITERIA PEMARKAHAN

Kriteria pemarkahan disebelah ialah dalam bidang membentuk dan membuat binaan iaitu penghasilan topeng. Perkara yang diambil kira dalam pemarkahan ini ialah dari segi tema, penggunaan alat dan bahan, kritiviti pengolahan idea, kekemasan, pengaplikasian aspek seni serta penilaian mengenai sikap dan sahsiah. Dalam aspek pengaplikasian seni, topeng ini menunjukkan rupa dan warna yang menarik dan penggunaa warna yang digunakan juga kemas. Malah teknik penggunaan media cryon juga menunjukkan kematangan dalam penggunaan bahan dan alat. Karya murid ini juga memperlihatkan bahawa kreativiti dalam

menggunakan ton warna yang sesuai. Aspek kekemasan ialah dari segi warna dan keseimbangan topeng tersebut. Kriteria yang terakhir ialah sahsiah atau nilai murni yang ditunjukkan oleh murid-murid.

BIDANG MENGENAL KRAF TRADISIONAL

PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) - ANALITIK PENDIDIKAN SENI VISUAL BIDANG MENGENAL KRAF TANGAN WAU KRITERIA/GRED E D C B A

MOTIF DAN CORAK

Lemah, masih belum menguasai kemahiran pengolahan motif dan corak. (1-4 MARKAH) Tidak mengaplikasikan

(20 MARKAH)

Masih lemah dalam mengaplikasi aspek seni dalam karya yang perlu diberi perhatian. (5-8 MARKAH)

Sederhana, pengolahan tidak begitu menyeluruh.

Baik dalam pengaplikasian pengolahan motif.

Cemerlang,sangat baik dalam pegolahan motif dan corak.

(9-12 MARKAH)

(13-16 MARKAH)

(17-20 MARKAH)

Kurang mengaplikasikan aspek seni dalam karya yang perlu diberi perhatian.

Aspek seni dalam karya diaplikasikan dan boleh ditingkatkan.

Baik dalam pengaplikasian aspek seni.

PENGAPLIKASIAN ASPEK SENI (20 MARKAH)

aspek seni dalam penghasilan karya. (1-4 MARKAH)

Sangat baik dalam pengaplikasian aspek seni dalam semua aspek.

(5-8 MARKAH)

(9-12 MARKAH)

(13-16 MARKAH)

(17-20 MARKAH)

PENGGUNAAN ALAT/BAHAN (15 MARKAH)

Penggunaan alatan/bahan yang tidak sesuai

Penggunaan alatan/bahan yang minimum yang perlu diberi perhatian. (4-6 MARKAH)

Memerlukan peningkatan dalam penggunaan alatan/bahan. (7-9 MARKAH)

Baik dalam penggunaan alatan/bahan.

Cemerlang dalam penggunaan alatan/bahan dalam semua aspek. (13-15 MARKAH)

(1-3 MARKAH)

(10-12 MARKAH)

KREATIVITI PENGOLAHAN IDEA

Tidak mempunyai daya kreativiti serta tiada pengolahan idea.

Lemah dalam penggunaan media serta pengolahan idea dan tiada keaslian.

Kurang kreatif dalam penggunaan media dan pengolahan idea serta kurang keaslian.

Baik dalam penggunaan media, mengolah idea dengan baik serta karya yang asli.

Sangat kreatif dalam penggunaan media, pengolahan idea serta mempunyai gaya tersendiri dan keaslian. (21-25 MARKAH) Hasil karya sangat kemas dan berkualiti dalam semua aspek.

(25 MARKAH)

(1-5 MARKAH) Tidak menitikberatkan perihal kekemasan karya dari pelbagai aspek. (1-2 MARKAH)

(6-10 MARKAH) Hasil karya kurang berkualiti dan bermutu.

(11-15 MARKAH) Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian dalam kekemasan karya. (5-6 MARKAH)

(16-20 MARKAH) Hasil karya baik dalam banyak aspek.

KEKEMASAN

(10 MARKAH)

(3-4 MARKAH)

(7-8 MARKAH)

(9-10 MARKAH)

SIKAP DAN SAHSIAH (10 MARKAH)

Tidak menepati ciri sikap dan sahsiah yang baik. (1-2 MARKAH)

Kurang mempunyai ciri sikap dan sahsiah yang baik. (3-4 MARKAH)

Sikap dan sahsiah Sikap dan sahsiah yang masih boleh yang ditunjukkan dipupuk dan diberi baik. perhatian. (5-6 MARKAH) (7-8 MARKAH)

Mempunyai sikap dan sahsiah yang sangat baik.

(9-10 MARKAH)

GRED PENCAPAIAN MURID

PENCAPAIAN

MARKAH

GRED

CEMERLANG

80 - 100% 60 79% 40 59% 16 39% 0 15

BAIK

MEMUASKAN

SEDERHANA

LEMAH

KARYA MURID

KRITERIA UTAMA MOTIF DAN CORAK Gabungan motif dan corak yang bersesuaian dengan kraf tradisional PENGAPLIKASIAN ASPEK SENI Mewarna (rupa, warna, keseimbangan,kesatuan)

MARKAH

PENCAPAIAN MURID

20

15

20

15

ALAT DAN BAHAN Penggunaan alatan Jenis media (basah/kering) Aplikasi media JENIS : WAU 15 12

KREATIVITI BIDANG : MENGENAL KRAF TRADISIONAL Pemilihan/penggunaan warna (ton warna) Olahan idea 10 SIKAP DAN SAHSIAH JUMLAH 10 100 7 10 79 25 20

KEKEMASAN

ULASAN KRITERIA PEMARKAHAN Kriteria pemarkahan di sebelah mengenai bidang mengenal kraf tradisional iaitu penghasilan hiasan wau dengan teknik mewarna. Oleh yang demikian dalam kriteria pemarkahan ini, motif dan corak adalah kriteria yang penting dalam penghasilan karya ini. Motif terhasil daripada olahan daripada gambar alam semula jadi sama ada flora atau fauna. Oleh yang demikian, murid perlu mengenal pasti motif dan corak yang ingin dibuat. Kriteria yang seterusnya ialah pengaplikasian asas seni reka yang sesuai untuk menilai dalam bidang ini. Jadi, unsur-unsur seni yang dinilai dalam penghasilan wau ini ialah rupa, warna dan bentuk. Prinsip rekaan pula ialah dari segi keseimbangan dan kesatuan. Penggunaan warna yang sesuai juga diambil kira. Manakala, alat dan bahan dalam menghasilkan wau bulan ini ialah pensel warna dan gambar wau bulan. Seterusnya perkara yang dinilai ialah dari segi aspek kekemasan,

BORANG SKEMA PENILAIAN SERTA WAJARAN MARKAH

BORANG PENILAIAN DALAM HASIL KERJA BIDANG MENGGAMBAR : : : MENGGAMBAR : MONTAJ Jantina Tarikh : .. : ..

Nama Kelas Bidang Teknik

MARKAH

100

Nama sekolah : ...

BIL

ASPEK PEMARKAHAN

MARKAH PERINCIAN KRITERIA PEMARKAHAN

WAJARAN

Struktur

10

1.

KREATIVITI GUBAHAN / OLAHAN

Ruang dan posisi Pemilihan media yang sesuai dengan tajuk.

10

10 10

2.

MEDIA Pengaplikasian alat dan bahan dengan baik Penggunaan alatan yang betul

10

3.

APLIKASI ASAS SENI REKA

Unsur Seni Rupa Bentuk Warna Ruang 10

Prinsip Rekaan Harmoni Kontras Penegasan Keseimbangan Kepelbagaian Kesatuan 4. KEKEMASAN DAN KEASLIAN 10

Keseimbangan karya. Hasil karya kemas dan menarik.

20

5.

SIKAP DAN SAHSIAH

Sikap dan sahsiah diri

10

JUMLAH

100 markah

GRED PENCAPAIAN MURID

PENCAPAIAN

MARKAH

GRED

CEMERLANG

80 - 100% 60 79% 40 59% 16 39% 0 15

BAIK

MEMUASKAN

SEDERHANA

LEMAH

BORANG PENILAIAN MURID

MARKAH

Nama Kelas Bidang Teknik

: : : MENGGAMBAR : CETAKAN Jantina Tarikh : :

Nama Sekolah :

Bil. 1.

Kriteria yang diukur Penggunaan alatan/bahan Mengenal alat/bahan Penggunaan alat/bahan dengan baik. Pengolahan idea Kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis(KBKK). Imaginasi yang baik. Kekemasan Keseimbangan karya. Hasil karya kemas dan menarik.

Tahap

Ulasan

2.

3.

4.

Kreativiti Mempelbagaikan gaya persembahan. Sangat kreatif dalam penggunaan media. Pengaplikasian aspek seni Bentuk Rupa Keseimbangan Warna Harmoni

5.

JUMLAH

/ 25

Tandatangan guru:

..

BORANG PEMERHATIAN DAN PEMARKAHAN PENILAIAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN ____ BIDANG : MENGGAMBAR KRITERIA
APLIKASI SENI (25 MARKAH) PERSEPSI ESTETIK (20 MARKAH) EKSPRESI KREATIF (30 MARKAH) APRESIASI SENI (15 MARKAH) SAHSIAH (5 MARKAH)

BIL

NAMA MURID

JUMLAH MARKAH (100 MARKAH)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

SKEMA PEMARKAHAN DAN PENILAIAN DUNIA SENI VISUAL


KEMAHIRAN YANG DINILAI PERSEPSI ESTETIK (20 MARKAH) Unsur seni Prinsip rekaan APLIKASI SENI (25 MARKAH) Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya EKSPRESI KREATIF (30 MARKAH) Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya. APRESIASI SENI (15 MARKAH) Mempamerkan karya yang dihasilkan Menceritakan karya sendiri secara lisan Menghargai karya sendiri dan rakan SIKAP DAN SAHSIAH (5 Markah) CEMERLANG (16 20 MARKAH) INDIKATOR PRESTASI DAN PENILAIAN SEDERHANA (8 15 MARKAH) LEMAH (1 7 MARKAH)

Mengenal, menamakan, dan memahami bahasa seni visual yang ada pada karya seni. Cemerlang ( 18 - 25 Markah) Sederhana ( 8 17 Markah) Lemah (1 - 7 Markah)

Mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. Cemerlang ( 21 - 30 Markah) Sederhana ( 11 20 Markah) Lemah ( 1 10 Markah)

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni Cemerlang ( 11 15 Markah ) Sederhana ( 6 10 Markah ) Lemah ( 1 5 Markah )

Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni.

Cemerlang (4 - 5 Markah)

Sederhana (2 3 Markah) Komitmen dan kolaborasi terhadap tugasan

Lemah (1 7 Markah)