PENGAJARAN MIKRO DAN MAKRO

PENGENALAN DAN KONSEP

Pengajaran mikro telah dipraktikkan secara meluas dalam latihan keguruan di seluruh dunia sejak diperkenalkan di Stanford Universiti oleh Dwight .W. Allen, Robert Bush dan Kim Romney di lewat tahun 1950-an
Merupakan satu bentuk simulasi pengajaran yang boleh dilaksanakan untuk latihan guru-guru pra perkhidmatan dan dalam perkhidmatan

Pengajaran mikro amat berkesan untuk membantu pelajar/ guru menguasai kemahiran mengajar dalam situasi yang lebih tenang, kurang kompleks, terkawal dengan cara yang sistemetik dan analitikal Dapat membantu pelajar menguasai kemahiran, kaedah mengajar dan dan isi kandungan Lebih berfokus kepada beberapa komponen kemahiran mengajar saperti kemahiran permulaan , penggunaan sumber, kemahiran penyoalan, kemahiran menerang, kemahiran menjalankan aktiviti, dan kemahiran penutup

Secara umum pengajaran mikro melibatkan proses pengajaran, mengkaji dan membuat refleksi (teach, review and reflect) Proses pengajaran mikro melibatkan - jangkaan masa antara lima hingga sepuluh minit atau (lebih panjang) - kumpulan pelajar antara 3 hingga 4 orang (boleh berubah) - pelajar sesama pelajar - pelajar dengan murid - dalam bentuk klinik mikro/makro - pengunaan borang kemahiran mikro

matapelajaran dipendekkan dan bilangan murid dikecilkan . Pengertian ini membawa makna satu situasi pengajaran yang telah dikurangkan skopnya. iaitu tugas guru dipermudahkan.PENGERTIAN  Mengikut Micheel J Wallace pengajaran mikro merupakan pengajaran yang dipermudahkan.

PENGERTIAN  Pengajaran mikro boleh diertikan suatu latihan pengajaran untuk mengetahui tahap penguasaan kemahiran mengajar guru pelatih sebelum praktikum atau berlaku pengajaran yang sebenar di sekolah .

simulated teaching encounter desingned ……for the training of both presevice or in-service teachers. ……… .PENGERTIAN  Education Encyclopedia Microteaching is a scaled-down.

melatih atau memurnikan kemahiran pengajaran dalam situasi yang dikurangkan dari segi kesukarannya. Konsep Pengajaran mikro digunakan untuk memperihalkan teknik pengajaran untuk membolehkan pelatih atau pelajar menguasai. Maka dalam melaksanakan pengajaran mikro bilangan pelajar dan peruntukan masa dikurangkan. .PENGAJARAN MIKRO Konsep dan Tujuan Pengajaran Mikro a. membekalkan situasi pengajaran yang realistik kepada guru pelatih mengurangkan risiko kepada guru dan pelajar memberi peluang kepada pelatih mengaplikasikan teori pembelajaran meningkat dan mengembangkan pengalaman pengajaran menjimatkan masa dan sumber dalam pengajaran dan menilai kemahiran spesifik. b. Tujuan Pelaksanaan pengajaran mikro akan .

Saiz kelas kecil (4-10 orang) Masa pengajaran dipendekan (5 – 15 minit) Ada penyelia. mengkaji. pensyarah atau rakan bimbingan Dilaksanakan dalam bilik mikro atau makmal pengajaran Fokus kepada satu kemahiran pengajaran Situasi Pengajaran Mikro Rekod borang Bimbingan (protokol) Pengajaran. Tafsir. refleksi dan bimbingan .

FASA PENGAJARAN MIKRO Konsep Pengajaran mikro Pengajaran berlaku Membuat refleksi Perbincangan Pengajaran semula Persediaan Pengajaran mikro Pelaksanaan pengajaran mikro Pasca Pengajaran mikro Perancangan matapelajaran Penentuan komponen kemahiran Memerhati Mengisi borang bimbingan Merakam vedeo Mainsemula perakam vedeo Perbincangan Tafsir Cadangan Merumus .

Perancangan (RPH) Pencerapan ( komen ) Pengajaran ( mengajar) rajah : Kitaran pengajaran mikro .

KEMAHIRAN-KEMAHIRAN DALAM PENGAJARAN MIKRO .

KEMAHIRAN PENGAJARAN MIKRO  Kemahiran permulaan Kemahiran pelbagai ransangan Kemahiran pengukuhan Kemahiran penyoalan    .

 Kemahiran Menerang  Kemahiran menggunakan sumber Kemahiran Intraksi kemahiran melaksanakan aktiviti Kemahiran penutup    .

 Kemahiran menggunakan sumber Kemahiran menjalankan aktiviti   Kemahiran penutup .

Kemahiran Permulaan Pengertian/konsep Menarik perhatian Mewujudkan motivasi mengaitkan Menstruktur .

. KEMAHIRAN MENGGUNAKAN PAPAN TULIS  Papan tulis penting dalam meningkatkan pembelajaran pelajar dari segi menjelaskan lagi penerangan guru tentang fakta. konsep atau idea yang abstrak. Oleh itu rancangkan bagaimana penggunaan papan tulis dari segi masa. pembahagian ruang dan penglibatan pelajar.B.

Variasi ransangan berkait rapat dengan kebijaksanaan guru pelatih mempelbagaikan strategi pengajaran. kecekapan penggunaan alat bantu mengajar . komunikasi verbal dan nonverbal guru. persekitaran bilik darjah. KEMAHIRAN VARIASI RANSANGAN Kemahiran ini adalah untuk membangkitkan perhatian pelajar dan mefokuskan perhatian pelajar kepada fakta penting dalam pelajaran. .C.

KEMAHIRAN PENYOALAN Pembentukan soalan konsep fokas Alih hala soalan Kemahiran penyoalan sebaran Memberi petunjuk .

. Oleh itu guru harus faham dan tahu tentang kepentingan soalan dalam pengajaran dan pembelajaran seperti membantu pelajar mengingat kembali fakta-fakta dan mencungkil fikiran pelajar. KEMAHIRAN PENYOALAN Penyoalan merupakan satu aspek penting yang boleh membawa pelajar kepada aktiviti kognitif aras tinggi.D. Soalan yang dibentuk hendaklah dirancang dengan rapi dan mengikut kebolehan pelajar.

I. . PANDUAN MENYOAL · PASTIKAN SOALAN JELAS. · TANYA SATU SOALAN PADA SATU MASA. · NYATAKAN SOALAN. TUNGGU 2-3 SAAT DAN KEMUDIAN PANGGIL NAMA PELAJAR YANG DIKEHENDAKI MENJAWAB SOALAN BERKENAAN. · GUNAKAN SOALAN ARAR RENDAH DAHULU DAN DIIKUTI DENGAN SOALAN ARAS YANG LEBIH TINGGI.

Aras Penyoalan Ingatan kembali kefahaman Aplikasi Analisis Sintesis Penilaian .

TEKNIK MENGEMUKAKAN SOALAN mencungkil penjelasan Persetujuan Contoh .

KEMAHIRAN PENGUKUHAN Lisan negatif Penggunaan Jawapan murid Gerak isyarat positif Gerak isyarat negatif Kemahiran Pengertian Pengukuhan Konsep Dampingan Sentuhan Tiada pengukuhan Lisan positif .

. KEMAHIRAN MENGGUNAKAN PENGUKUHAN Guru yang mempunyai kemahiran pengukuhan dapat menggalak pelajar menjawab soalan. mengemukakan cadangan dan secara keseluruhannya dapat melibatkan pelajar melibatkan diri dalam perbincangan bilik darjah.E.

. mempelbagaikan penggunaan bahan ( dari gambar pegun kepada penggunaan media elektronik).PENGGUNAAN SUMBER .Bahan yang digunakan hendaklah sesuai dengan objektif pelajaran. tahap dan kebolehan pelajar. bahan yang digunakan perlulah cantik . menggunakan saiz font yang sesuai dan dapat menarik perhatian pelajar. berwarna.Menggunakan bahan yang tekini dan sesuai dengan keadaan setempat. .

F. KEMAHIRAN MENERANGKAN Tujuan menerang Menyampaikan maklumat dengan cara yang berkesan Membina pengetahuan dan kefahaman pelajar Pelajar dapat mengikut arahan .

KEMAHIRAN MENERANG Konsep Bentuk penerangan Kemahiran menerang Struktur komponen Penggunaan sumber/aktivit i .

idea.JENIS-JENIS PENERANGAN Penaakulan Menggunakan proses logik untuk menjawab soalan Menstruktur semula konsep atau idea Interpretatif Menghuraikan maksud sesuatu istilah atau penyataan. struktur. atau teori Deskriptif Menghuraikan proses. konsep. prinsip. dan prosedur .

Semua jenis-jenis bahan ini mempunyai ciri-ciri yang berbeza tetapi akan mencapai hasil yang sama iaitu untuk memastikan murid-muridmemahami isi-isi pelajaran serta mencapai objektif.G. KEMAHIRAN PENGGUNAAN SUMBER Terdapat beberapa jenis sumber atau alat bantu pengajaran danpembelajaran yang boleh digunakan untuk membantu guru dalam proses pembelajaran. . Dalam tugasan ini jenis-jenis sumber pengajaran danpembelajaran yang terlibat ialah bahan bercetak. bahan teknologi maklumat dan bahan maujud.

KEMAHIRAN PENGGUNAAN SUMBER Konsep Bentuk dan corak Kemahiran interaksi Kesesuaian kreativiti .

KEMAHIRAN PENGURUSAN AKTIVITI Kesesuaian konsep Kemahiran Pengurusan aktiviti kretiviti Kaedah dan teknik keberkesanan sumber .

KEMAHIRAN PENGURUSAN KELAS Kemahiran Pengurusan kelas Konsep Susunan kerusi meja Penglibatan murid Bentuk aktiviti Pengurusan sumber .

mewujudkan perasaan pencapaian dan kejayaan dan peluang mengaplikasi konsep dan kemahiran baru. prinsip atau kemahiran baru.F. Di samping itu tujuan penutup adalah untuk menarik perhatian perhatian pelajar tentang pelajaran baru yang dipelajari. Semasa penutup ini aktiviti susulan juga harus dirancang dengan teliti dan ada kesinambungan dengan pelajaran akan datang. KEMAHIRAN PENUTUP Penutup haruslah sesuai dengan objektif dan aktiviti pelajaran yang telah disampaikan. mengukuhkan konsep. .

KEMAHIRAN PENUTUP Konsep Merumus menyimpul Kemahiran penutup Penilaian hasil pembelajaran peneguhan Membuat perkaiatan Pembelajaran brmakna .

CONTOH BORANG BIMBINGAN KEMAHIRAN Rujuk edaran yang diberi Kemahiran: permulaan/ Set induksi pelbagai ransangan pengukuhan Penggunaan Sumber Penyoalan. BORANG PENGAJARAN MIKRO . dll.

3.PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PENYELIA Peranan dan tanggungjawab penyelia perlu di lihat dalam konteks “sebelum” dan “selepas” Sebelum sesi pengajaran 1. 2. Perancang atau pengelola program Pengajar kemahiran-kemahiran Penasihat atau pakar rujuk .

Perancang atau pengelola program .Pengajar kemahirankemahiran . Tiga peranan utama penyelia iatu: .Penasihat atau pakar rujuk .

persiapan Menetapkan model/sesi      .1.jaual. tempat. PERANCANG ATAU PENGELOLA PROGRAM  Menentukan matlamat dan hasil pembelajaran Menentukan kemahiran yang akan digunakan Menyediakan borang bimbingan Menyediakan model dan bahan protokol Menyediakan jadual pelaksanaan Masa.

2. PENGAJAR KEMAHIRAN-KEMAHIRAN         Menerangkan teori dan faedah setiap kemahiran Menterjemahkan teori kepada ciri-ciri praktik Mengenalpasti ciri-ciri setiap kemahiran Memberikan contoh kemahiran mempraktik kemahiran dalam pengajaran Membuat penilaian kendiri Memupuk sikap positif terhadap pembelajaran kemahiran Pemilihan faktor pedagogi .

3.PENETAPAN PENDEKATAN PEDAGOGI     Pembelajaran bermakna Turutan Sumber dan bahan pengajaran Perancangan persediaan awal interaktif penilaian .

Memainkan peranan sebagai kounselor untuk menentukan kebolehan pelajar .mencadangkan pendekatan alternatif .mengenalpasti ciri-ciri kemahiran mengajar .menggunakan kemahiran secara berkesan .menerangkan kaitan teori dengan praktiknya .membuat penilaian kendiri .SELEPAS PENGAJARAN  1.mengklasifikasikannya dalam borang bimbingan .

UNTUK MEMBUATPERANCANGAN PENGAJARAN GURU PERLU MELAKSANAKAN BEBERAPA PERKARA : •MENELITI DAN MENTAFSIR SUKATAN PELAJARAN •MEMBUAT SKEMA RANCANGAN KERJA UNTUK SESUATU TAHUN. DISAMPING MENGURANGKANMASALAH-MASALAH DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. MENINGKATKAN PENCAPAIAN PELAJAR . DAN •MENYEDIAKAN PERSEDIAAN MENGAJAR HARIAN .Pengajaran Makro SEMUA GURU PERLU MERANCANG PENGAJARAN MASING-MASING UNTUK MEMASTIKANKEBERKESANAN PELAJARAN.

TELITI DAN LENGKAP ADALAH KUNCI KEJAYAAN KEPADA GURU.PERSEDIAAN MENGAJAR YANG JUGA DIKENALI SEBAGAI RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN YANG LENGKAP PERLU DIRANCANG DAN DISEDIAKAN. . .MELALUI PERSEDIAANMENGAJAR YANG LENGKAP DAN SISTEMATIS MEMBOLEHKAN GURU : .PERSEDIAAN MENGAJAR YANG DISEDIAKAN DENGAN JELAS..

MENENTUKAN STRATEGI PENGAJARAN YANG SESUAI DENGAN PERINGKAT.MEMAHAMI DAN MENENTUKAN ISI PELAJARAN YANG CUKUP DISAMPAIKAN DALAM MASAYANG DIPERUNTUKKAN C.A.MENENTUKAN DAN MENYEDIAKAN BBM YANG PERLU E. KEBOLEHAN DANMINAT PELAJAR D. B.MERANCANG AKTIVITI MURID-MURID .MENENTUKAN OBJEKTIF PELAJARAN SUPAYA GURU TIDAK TERKELUAR DARI APA YANGDIRANCANG.

MEMILIH JENIS SOALAN YANG SESUAI SERTA MENCABAR UNTUK DIKEMUKAKAN SEMASAPENGAJARAN .MENGAWAL BILIK DARJAH DENGAN BAIK G.F.MENILAI KEBERKESANAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN MURID H.GURU LEBIH BERKEYAKINAN SEMASA MENGHADAPI MURID I.MENGINGATI BAHAN PENGAJARAN YANG AKAN DISAMPAIKAN J.MENJIMATKAN MASA KERANA SEGALA PENGAJARAN DAN AKTIVITI DAPAT DIJALANKANDENGAN TERATUR K.

Memikirkan cara untuk memotivasikan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran m.Merancang bagaimana nilai murni dapat diterapkan dalam proses pengajarandan pembelajaran .l.

CONTOH RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KEMAHIRAN HIDUP .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful